Algemene voorwaarden van onderhandse geldlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van onderhandse geldlening"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van onderhandse geldlening ASR PV (09-10)

2 DIREKTBANK N.V., HANDELEND ONDER DE NAAM ASR PRAKTIJKVOORZIENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONDERHANDSE GELDLENING INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Kopjes Artikel 3: Afwijkingen in akte Hoofdstuk II De geldlening Artikel 4: Hoofdelijkheid Artikel 5: Betalingen Artikel 6: Niet-tijdige betaling Artikel 8: Verlengingsclausule Hoofdstuk III De zekerheidstelling Artikel 9: Verpanding van levensverzekeringen, beleggingscertificaten, beleggingsrekeningen Artikel 10: Verpanding van roerende zaken Artikel 11: Verpanding van vorderingen Artikel 12: Hypotheekverklaring Hoofdstuk IV Vervroegde opeisbaarheid - Verkoop van het verbondene Artikel 13: Vervroegde opeisbaarheid Artikel 14: Verzuim Hoofdstuk V Aanvullende bepalingen Artikel 15: Boekenclausule Artikel 16: Informatie Artikel 17: Statutenwijziging Artikel 18: Bevoegdheden schuldenaar Artikel 19: Mededelingen en aanzeggingen Artikel 20: Depot Artikel 21: Nieuwe verplichtingen Hoofdstuk VI Slotbepalingen Artikel 22: Aansprakelijkheid Artikel 23: Overdracht door schuldeiseres Artikel 24: Kennisgeving en toestemming

3 HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden en in de akten van geldlening en/of hypotheekstelling en/of andere zekerheidstelling, waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard, wordt verstaan onder: a. de akte: het geschrift waarin de overeenkomst van geldlening is vastgelegd, op welke overeenkomst deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard; b. de schuldeiseres: Direktbank N.V., handelend onder de naam ASR Praktijkvoorziening, en/of enige in de akte als zodanig aangeduide partij die de geldlening heeft verstrekt, en hun rechtverkrijgenden; c. de schuldenaar: de partij die een geldbedrag van de schuldeiseres in leen heeft ontvangen en dit geldbedrag derhalve aan de schuldeiseres verschuldigd is. Tevens wordt hieronder verstaan diegene die zich als medeschuldenaar tegenover de schuldeiseres heeft verbonden tot nakoming van de verbintenissen van de partij aan wie de geldlening is verstrekt, alsmede zijn of haar rechtverkrijgenden; d. de schuld, het verschuldigde en de schuldvordering: al wat de schuldenaar op grond van de akte, op grond van andere overeenkomsten van geldlening en/of op grond van deze Algemene Voorwaarden, aan de schuldeiseres verschuldigd mocht zijn of worden terzake van reeds verstrekte of alsnog te verstrekken geldleningen of uit welke anderen hoofde dan ook. Hieronder vallen bijvoorbeeld: - de hoofdsom of hoofdsommen van de geldbedragen die door de schuldenaar van de schuldeiseres zijn geleend; - renten, boeten, kosten, schadevergoedingen; - door de schuldenaar aan derden verschuldigde bedragen die namens hem en voor zijn rekening door de schuldeiseres zijn betaald; e. de Algemene Voorwaarden: de Algemene voorwaarden van onderhandse geldlening. Artikel 2: Kopjes Kopjes boven hoofdstukken en artikelen zijn opgenomen voor de toegankelijkheid van deze Algemene Voorwaarden, maar hebben geen betekenis voor de inhoud of uitleg van de bepalingen. Artikel 3: Afwijkingen in akte Indien in de akte waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard een bepaling voorkomt die afwijkt van enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de akte. Andere dan de hiervoor bedoelde afwijkingen kunnen alleen schriftelijk tussen de schuldenaar enerzijds en de schuldeiseres anderzijds worden overeengekomen. HOOFDSTUK II DE GELDLENING Artikel 4: Hoofdelijkheid 4.1 Indien er twee of meer schuldenaren zijn, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk tegenover de schuldeiseres. 4.2 Indien de schuldeiseres één of meer van de schuldenaren ontslaat uit de hoofdelijkheid, blijft/blijven de overige schuldenaar/schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk voor het totaal verschuldigde. 4.3 Indien de schuldeiseres aan één of meer van de schuldenaren kwijting verleent, blijft/blijven de overige schuldenaar/schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk voor het totaal verschuldigde. 4.4 Na het overlijden van de schuldenaar zullen de erfgenamen en/of rechtverkrijgenden hoofdelijk aansprakelijkheid zijn voor de voldoening van het verschuldigde. Artikel 5: Betalingen 5.1 Alle betalingen aan de schuldeiseres dienen uiterlijk op de overeengekomen vervaldag(en) te geschieden in een wettig en gangbaar Nederlands betaalmiddel. De schuldeiseres behoeft hiervoor geen opgave vooraf te doen. 5.2 Betaling van de bedragen die de schuldeiseres voor rekening van de schuldenaar heeft betaald, dient te geschieden binnen 14 dagen na het eerste verzoek daartoe, tenzij de schuldeiseres een kortere termijn bepaalt. 5.3 De plaats van betaling is het hoofdkantoor van de schuldeiseres, tenzij de schuldeiseres voor één of meer betalingen een andere plaats aanwijst. 5.4 Indien de schuldeiseres een rekening, bestemd voor girale betalingen, aanwijst waarop de schuldenaar het bedrag van de betaling kan doen bijschrijven, geldt toch het hoofdkantoor van de schuldeiseres als plaats van betaling. Als tijdstip van betaling geldt dan het tijdstip waarop de aangewezen rekening wordt gecrediteerd. 5.5 Betalingen dienen te geschieden zonder verrekening of korting. Artikel 6: Vervroegde aflossing Indien en voor zover de schuldenaar volgens de akte het recht heeft om de hoofdsom van de geldlening geheel of gedeeltelijk eerder af te lossen dan volgens de akte is overeengekomen, gelden daarvoor de volgende voorwaarden: a. De schuldenaar stelt de schuldeiseres ten minste drie maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte dat hij vervroegd wenst af te lossen, onder opgave van het af te lossen bedrag. b. Gedeeltelijke vervroegde aflossingen dienen tenminste 500 euro te bedragen en dienen in hele eurobedragen te geschieden. c. Bij vervroegde aflossing blijven de volgens de akte overeengekomen, na de vervroegde aflossing vervallende, aflossingstermijnen ongewijzigd, totdat de gehele hoofdsom is afgelost. Vervroegde aflossingen kunnen dus niet in mindering worden gebracht op de daarna vervallende aflossingstermijnen. d. De schuldenaar is bij vervroegde aflossing aan de schuldeiseres een vergoeding verschuldigd, tenzij 1) de vervroegde aflossing een in de akte genoemd bedrag niet te boven gaat of 2) de bij de schuldeiseres op het moment van de vervroegde aflossing voor vergelijkbare onderhandse geldleningen geldende rente tenminste 1% hoger is dan de door de schuldenaar volgens de akte verschuldigde rente. In de akte wordt aangegeven hoe deze vergoeding wordt berekend. Artikel 7: Niet-tijdige betaling 7.1 Indien een betaling niet tijdig is geschied, is zonder aanmaning of ingebrekestelling van de kant van de schuldeiseres: a. de schuldenaar vertragingsrente en invorderingskosten verschuldigd over het niet-tijdig betaalde bedrag als geregeld in de leden 2 en 3 van dit artikel en b. de schuldvordering in haar geheel dadelijk opeisbaar. 7.2 Indien een bedrag niet op de daarvoor geldende vervaldatum is betaald, is de schuldenaar vanaf de volgende dag tot aan de dag van de betaling over dat bedrag vertragingsrente verschuldigd aan de schuldeiseres. Deze vertragingsrente bedraagt 1% van het verschuldigde bedrag per maand. 7.3 Indien een bedrag niet op de daarvoor geldende vervaldatum is betaald, is de schuldenaar naast de in lid 2 van dit artikel genoemde vertragingsrente een vergoeding wegens invorderingskosten verschuldigd aan de schuldeiseres. Deze vergoeding bedraagt voor de buitengerechtelijke invorderingskosten 15% van het verschuldigde bedrag. Wanneer de schuldeiseres tot gerechtelijke invordering overgaat, is de schuldenaar bovendien alle daarvoor door de schuldeiseres te maken kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld de haar in rekening gebrachte honoraria voor juridische bijstand, griffiegelden, kosten van getuigen en deskundigen, kosten van betekening van exploiten en kosten van beslaglegging.

4 7.4 Alle betalingen aan de schuldeiseres - ongeacht de daaraan bij de betaling gegeven bestemming - worden toegerekend volgens de onderstaande volgorde: 1. aan vertragingsrente; 2. aan door de schuldenaar aan derden verschuldigde bedragen die namens de schuldenaar en voor zijn rekening door de schuldeiseres zijn betaald; 3. aan vergoedingen als bedoeld in artikel 7.3, aan schadevergoedingen en boetes, alsmede aan alle overige bedragen die aan de schuldeiseres op grond van de akte of deze Algemene Voorwaarden zijn verschuldigd en die niet in dit artikellid worden genoemd; 4. aan de overeengekomen rente over de hoofdsom; 5. aan aflossing op de hoofdsom. Artikel 8: Verlengingsclausule 8.1 De geldlening wordt aangegaan tegen een rente, die gedurende een overeengekomen periode vast zal zijn (rentevaste periode). Behoudens in de gevallen als vermeld in artikel 13 van deze voorwaarden zal de schuldeiseres uiterlijk één maand voor de afloop van de rentevaste periode schriftelijk aan de schuldenaar een voorstel doen tot het voortzetten van de geldlening tegen de door de schuldeiseres gehanteerde rente voor soortgelijke onderhandse geldleningen, zoals die ten tijde van de afloop van de rentevaste periode geldt. 8.2 Binnen één maand na dagtekening van het in lid 1 bedoelde voorstel dient de schuldenaar schriftelijk aan de schuldeiseres mede te delen of hij het voorstel accepteert. Indien de schuldenaar binnen deze termijn niet schriftelijk reageert, wordt hij geacht met het voorstel akkoord te gaan. Gaat de schuldenaar met het voorstel niet akkoord, dan dient de geleende hoofdsom of haar restant uiterlijk op de datum van afloop van de rentevaste periode geheel te worden afgelost. Indien de schuldenaar hiermee in gebreke blijft, zal artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing zijn. HOOFDSTUK III DE ZEKERHEIDSTELLING Artikel 9: Verpanding van levensverzekeringen, beleggingscertificaten, beleggingsrekeningen 9.1 Ten aanzien van de in de akte van geldlening genoemde verzekeringen, beleggingscertificaten en/of beleggingsrekeningen, waarvan de rechten in pand zijn gegeven aan der schuldeiseres, gelden tevens de bepalingen van dit artikel. 9.2 De schuldenaar is verplicht de premies en/of stortingen van deze verzekeringen, beleggingscertificaten en/of beleggingsrekeningen prompt op de vervaldagen te voldoen 9.3 De polissen c.q. certificaten van deze verzekeringen respectievelijk beleggingscertificaten blijven onder berusting van de schuldeiseres, zolang deze nog enige vordering op de schuldenaar heeft. 9.4 De schuldeiseres zal de rechten uit de verzekeringen, beleggingscertificaten en/of beleggingsrekening waaronder de rechten van afkoop/uittreding/verkoop en belening slechts kunnen uitoefenen in de gevallen als bedoeld in artikel Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen zal de schuldenaar de schuldeiseres aanwijzen als begunstigde van de uitkeringen, welke de verzekeraar ingevolge de gesloten verzekeringen en/ of beleggingscertificaten mocht verrichten, met dien verstande dat deze aanwijzing slechts zal gelden voor zover de schuldeiseres een vordering op de schuldenaar heeft. Overtreffen de uitkeringen het bedrag van de vordering, dan zal het restant worden uitgekeerd aan de overige in de polissen en/of certificaten aangewezen begunstigden. 9.6 Zodra de schuldenaar aan al zijn verplichtingen tegenover de schuldeiseres heeft voldaan, zal de verpanding van de rechten uit deze verzekeringen, beleggingscertificaten en/of beleggingsrekeningen van rechtswege worden beëindigd. Als begunstigden van de polissen c.q. certificaten treden alsdan op de personen die na de schuldeiseres als zodanig in de polissen en/of certificaten worden genoemd. Artikel 10: Verpanding van roerende zaken 10.1 Ten aanzien van de in de akte van geldlening genoemde en aan de schuldeiseres in pand gegeven roerende zaken gelden tevens de bepalingen van dit artikel De schuldenaar verbindt zich de aan de schuldeiseres in pand gegeven goederen naar behoren te verzekeren en gedurende de looptijd van de lening verzekerd te houden tegen het risico voortvloeiend uit brand, inbraak of wettelijke aansprakelijkheid De schuldenaar verbindt zich de polissen van de in artikel 10.2 bedoelde verzekeringen desgewenst aan de schuldeiseres ter inzage over te leggen, alsmede de bewijsstukken van de door hem betaalde premies De schuldenaar machtigt de schuldeiseres op de in artikel 10.3 bedoelde polissen door de verzekeraars te doen aantekenen, dat een uitkering, wijziging of royement niet zal geschieden zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiseres De schuldenaar verbindt zich de in pand gegeven zaken niet uit het in de akte van geldlening omschreven pand te verwijderen, zonder voorafgaande goedkeuring van de schuldeiseres, behalve voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor de juiste uitoefening van de praktijk of het bedrijf van de schuldenaar De schuldenaar verklaart de zaken als een goed huisvader te zullen beheren, verdwenen of onbruikbaar geworden zaken of onderdelen daarvan voor zijn rekening door nieuwe te vervangen, waarbij de nieuwe zaken c.q. onderdelen daarvan, welke de oude vervangen, geacht worden in de plaats van de oude zaken c.q. onderdelen te zijn getreden De schuldenaar is verplicht te allen tijde aan de gemachtigde van de schuldeiseres toegang te verlenen tot de lokaliteiten waar de zaken zich bevinden en te gedogen dat deze zich er van overtuigt dat de in pand gegeven zaken in goede staat worden gehouden. Artikel 11: Verpanding van vorderingen De schuldenaar verbindt zich vorderingen die hij na ondertekening van de akte van geldlening in het kader van de uitoefening van zijn praktijk of in het kader van zijn bedrijfsvoering op derden mocht verkrijgen, op eerste verzoek aan de schuldeiseres in pand te zullen geven. Artikel 12: Hypotheekverklaring De schuldenaar verklaart op eerste verzoek aan de schuldeiseres het recht van hypotheek te zullen verlenen op hem in eigendom toebehorende registergoederen, als aanvullende zekerheid voor de nakoming van de voor de schuldenaar uit de akte van geldlening voortvloeiende verplichtingen, zonder dat de schuldeiseres hiervan voorlopig een akte van inschrijving in het hypotheekregister zal verlangen. HOOFDSTUK IV VERVROEGDE OPEISBAARHEID - VERKOOP VAN HET VERBONDENE Artikel 13: Vervroegde opeisbaarheid 13.1 De geleende hoofdsom of haar restant, met renten en kosten zal terstond en zonder opzegging opeisbaar zijn: a. indien één of meer aflossings- en/of rentetermijnen niet op de daarvoor geldende vervaldagen zijn voldaan; b. indien één of meer door de schuldenaar verschuldigde premies en/of stortingen van, respectievelijk op, levensverzekeringen, beleggingscertificaten en/of beleggingsrekeningen waarvan de uitkeringen strekken tot meerdere zekerheid van de betaling van het verschuldigde, niet op de daarvoor geldende vervaldagen zijn voldaan;

5 c. bij niet-nakoming door de schuldenaar van enige verplichting uit de akte of deze Algemene Voorwaarden, dan wel bij overtreding van enig verbod daaruit; d. indien de schuldenaar komt te overlijden, in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, surséance van betaling of een schuldsaneringsregeling aanvraagt, emigreert, of indien hij om welke reden dan ook het beheer over zijn vermogen verliest; e. indien beslag wordt gelegd op aan de schuldeiseres in pand gegeven zaken; f. indien het verbondene in enige onverdeeldheid geraakt; g. indien de schuldenaar een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap is, bij haar ontbinding, alsmede bij het uittreden of overlijden van één of meer vennoten; h. indien de schuldenaar een rechtspersoon is, bij haar ontbinding en, indien haar kapitaal is verdeeld in aandelen, bij overgang van haar aandelen of certificaten van aandelen, of een gedeelte daarvan; i. indien een andere vordering dan die tot betaling van het verschuldigde, hetzij van de schuldeiseres, hetzij van een andere vennootschap behorende tot ABN AMRO Bank N.V., vervroegd opeisbaar wordt om welke reden ook; j. indien na het verlijden van de akte blijkt, dat de schuldenaar voor of bij het aangaan van de overeenkomst van geldlening onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens verborgen heeft gehouden; k. indien uit een rapport van een door de schuldeiseres aan te wijzen registeraccountant omstandigheden blijken die aanleiding geven tot gegronde vrees dat de schuldenaar in de toekomst niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen; l. in geval van schorsing respectievelijk ontzetting van de schuldenaar uit de bevoegdheid zijn beroep uit te oefenen; m. in geval de schuldenaar zich buiten Nederland vestigt; n. indien de schuldenaar zijn nationaliteit verliest; o. indien het huwelijksgoederenregime van de schuldenaar wordt gewijzigd of enige gemeenschap van goederen waarin de schuldenaar mocht zijn gehuwd wordt ontbonden, een en ander indien zulks naar het oordeel van de schuldeiseres van invloed is op de verhaalsrechten van schuldeiseres; p. indien de schuldenaar zonder toestemming van de schuldeiseres zijn praktijk vervreemdt of over de vervreemding onderhandelingen voert, dan wel zijn praktijk neerlegt of moet neerleggen De lening zal eveneens geheel opeisbaar zijn, indien één van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet ten aanzien van een hoofdelijk medeschuldenaar en/of een borg, tenzij de schuldenaar ten genoegen van de schuldeiseres aantoont dat zodanige omstandigheden geen invloed uitoefenen op de overeengekomen afwikkeling van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Artikel 14: Verzuim 14.1 Wanneer de geleende hoofdsom vervroegd opeisbaar is, dient de schuldenaar het verschuldigde terstond in zijn geheel aan de schuldeiseres te betalen De schuldenaar kan, wanneer de hoofdsom eenmaal vervroegd opeisbaar is, de vervroegde opeisbaarheid niet meer opheffen door alsnog de oorzaak of oorzaken daarvan weg te nemen, tenzij de schuldeiseres hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee akkoord gaat De schuldenaar is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim wanneer hij het verschuldigde, nadat de hoofdsom opeisbaar is geworden, niet terstond aan de schuldeiseres heeft betaald. HOOFDSTUK V AANVULLENDE BEPALINGEN Artikel 15: Boekenclausule De boekingen die de schuldeiseres heeft gedaan, zijn bepalend voor de vaststelling van wat aan de schuldeiseres is verschuldigd, behoudens door de schuldenaar te leveren tegenbewijs. Artikel 16: Informatie 16.1 Indien de schuldenaar een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap is, dan wel vennoot daarvan is, of een rechtspersoon is, en/of indien de lening is verstrekt ten behoeve van het door de schuldenaar uitgeoefende beroep of bedrijf en/of van de door hem gedreven onderneming, gelden ook de bepalingen van dit artikel De schuldenaar verbindt zich om jaarlijks onmiddellijk na het gereedkomen ervan, maar uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, op eerste verzoek van de schuldeiseres aan haar over te leggen een door een externe accountant opgesteld rapport. Dit rapport houdt tenminste in de balans en winst- en verliesrekening met toelichtingen omtrent de gang van zaken bij de schuldenaar in het afgelopen boekjaar. Voorts verbindt de schuldenaar zich om jaarlijks, op eerste verzoek van de schuldeiseres, aan haar een door een deskundige opgemaakte kapitaalsvergelijking alsmede een opgave van zijn privé-bestedingen te verstrekken. De schuldenaar verbindt zich om aan de schuldeiseres alle gewenste inlichtingen betreffende het accountantsrapport, de kapitaalsvergelijking en de privé-bestedingen te verstrekken De schuldenaar zal aan een door de schuldeiseres aangewezen accountant te allen tijde gelegenheid verschaffen zich op de hoogte te stellen van de gang van zaken in het door de schuldenaar uitgeoefende beroep of bedrijf en/of de door hem gedreven onderneming. De gegevens van het door deze accountant opgemaakte rapport zullen voor beide partijen bindend zijn. De schuldeiseres zal een zodanig onderzoek niet vorderen zolang de schuldenaar de verplichtingen uit de akte van geldlening nakomt. Artikel 17: Statutenwijziging Indien de schuldenaar een rechtspersoon is, dan mag in zijn statuten geen wijziging worden aangebracht zonder voorafgaande goedkeuring van de schuldeiseres. Artikel 18: Bevoegdheden schuldenaar Indien de schuldenaar een rechtspersoon, een vennootschap onder firma of een maatschap is, of indien er twee of meer schuldenaren zijn, dan wordt iedere bestuurder, vennoot, maat of schuldenaar geacht volmacht te hebben om alle (rechts)handelingen te verrichten ter uitvoering van of in verband met het in de akte bepaalde, daaronder begrepen de Algemene Voorwaarden. Artikel 19: Mededelingen en aanzeggingen Indien er twee of meer schuldenaren zijn, dan wordt iedere schuldenaar geacht aan ieder van zijn medeschuldenaren volmacht te hebben verleend om mede namens hem alle mededelingen en aanzeggingen die de schuldeiseres met betrekking tot de schuld doet te ontvangen en daarvan kennis te nemen en aan de schuldeiseres mededelingen en aanzeggingen te doen.

6 Artikel 20: Depot 20.1 Gedurende maximaal één jaar na de ingangsdatum van de lening kan het bedrag van de lening of een gedeelte daarvan bij de schuldeiseres in depot blijven. Over het in depot staande bedrag zal door de schuldeiseres een rente worden vergoed conform de in de akte van geldlening opgenomen voorwaarden Het saldo van het depot zal allereerst aangewend worden ter voldoening van de eerste premies en kosten van de door de schuldenaar gesloten verzekeringen als bedoeld in de artikelen 9 en 10 dan wel voor aanvullende premies. Voor het overige kan de schuldenaar naar eigen inzicht over het saldo van het depot beschikken Wanneer de schuldenaar achterstallig is met betalingen van aflossingen, renten en/of premies zal de schuldeiseres, zonder voorafgaande waarschuwing aan de schuldenaar gedaan, gemachtigd zijn deze achterstallige aflossingen, renten en/of premies uit het saldo van het depot te voldoen. De enkele mededeling daaromtrent van de betreffende verzekeraar zal voor de schuldeiseres voldoende zijn In geval de lening of het restant daarvan, vermeerderd met de verschuldigde rente, in zijn geheel opeisbaar is, is de schuldeiseres gemachtigd het saldo van het depot aan te wenden eerst tot voldoening der verschuldigde rente, daarna tot gedeeltelijke of gehele aflossing van de lening. Artikel 21: Nieuwe verplichtingen De schuldenaar verbindt zich, zolang hij nog enige schuld uit welke hoofde ook aan de schuldeiseres heeft, geen nieuwe leningen te sluiten daaronder begrepen het opnemen van bankkredieten, zich niet sterk te maken, zich niet borg te stellen en geen recht van hypotheek aan derden te zullen verlenen op zijn in eigendom toebehorende registergoederen dan met schriftelijke toestemming van de schuldeiseres. HOOFDSTUK VI SLOTBEPALINGEN Artikel 22: Aansprakelijkheid De schuldeiseres is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen die (de uitvoering van) de geldlening ingevolge de akte, voor de schuldenaar met zich meebrengt, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld van haar zijde. Artikel 23: Overdracht door schuldeiseres De schuldeiseres is te allen tijde gerechtigd al haar rechten uit de geldlening aan derden over te dragen. Artikel 24: Kennisgeving en toestemming 24.1 Wanneer de schuldenaar krachtens het in de akte bepaalde, daaronder begrepen de Algemene Voorwaarden, verplicht is de schuldeiseres van enig feit of enige omstandigheid in kennis te (doen) stellen, dient hij deze kennisgeving schriftelijk te doen Een beroep van de schuldenaar op een kennisgeving of op een door de schuldeiseres verleende toestemming, als bedoeld in de akte, daaronder begrepen de Algemene Voorwaarden, zal jegens de schuldeiseres slechts mogelijk zijn indien de schuldenaar deze schriftelijke kennisgeving of toestemming aan de schuldeiseres kan overleggen.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband ASR Levensverzekering N.V. AML 1.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Kopjes Artikel 3:

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; Sector : II Nr. : 39 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; gelet op artikel 160, sub e van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: "Bank": "Geldlening": "Geldnemer": "Groenverklaring": "ING":

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Terbeschikkingstelling Artikel 3. Afsluitprovisie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

INLEIDING OP CONCEPT GELDLENINGSOVEREENKOMST

INLEIDING OP CONCEPT GELDLENINGSOVEREENKOMST INLEIDING OP CONCEPT GELDLENINGSOVEREENKOMST Informatie vooraf De Gemeente Roosendaal is eventueel bereid om een door Coresta Design & Build aan te wijzen nader te noemen meester, verder Douanekantoor

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van De Helpende Hand BV gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank s Gravenhage en ingeschreven onder nummer 14/2010 1/5 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Kredietvoorwaarden

Algemene Kredietvoorwaarden Algemene Kredietvoorwaarden Algemene Kredietvoorwaarden Definities 1.1. In deze akte en in deze Algemene Kredietvoorwaarden wordt verstaan onder: Qredits: de stichting door wie de lening of het krediet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V.

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. 1. Definities a. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rapide Zandhandel B.V., (KvK 58162135) gevestigd te Zwijndrecht, hierna

Nadere informatie

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd en.

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd  en. Geachte Gast, Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd e-mailen. Met vriendelijke groet, Jur Jacobs CONTRACTVOORWAARDEN

Nadere informatie

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Leningovereenkomst LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: REGLEMENT FINANCIERINGSFONDS VAN DE RBVV Begripsomschrijving: Artikel 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. RBVV : de Rotterdamse Bond Van Volkstuinders;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer 66013283 bij de Kamer van Koophandel Limburg Versie november 2016 Art.

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden:

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR Afdeling I Overeenkomst van geldlening Artikel 1 Onder geldlening wordt verstaan (i) kasgeldleningen

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. YouMagine: gevestigd en kantoorhoudende te Emmen aan de Bargies 25. B. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag)

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) 1 AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) Op DATUM is voor mij, NAAM NOTARIS, notaris met plaats van vestiging PLAATS, verschenen: [ kandidaat-notaris/paralegal]., te dezen handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN Dit document bevat een lijst van begrippen zoals u die kunt tegenkomen in de verschillende contracten en uitingen van de brouwerijen richting horecaondernemers. Omwille van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden loonbureau.nl

Algemene voorwaarden loonbureau.nl Algemene voorwaarden loonbureau.nl Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Dave Imming Assurantiën te De Goorn financiële adviezen

Nadere informatie

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn,

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn, De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg 4 6301 JH Valkenburg Lb SNS Bank Postbus 8584 3503 RN UTRECHT T 030 219 88 00 Onze referentie 10156713/02 Datum 21 juni 2016 Onderwerp Acceptatiebevestiging Geachte

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Onder Inovita wordt

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. van. P&O Interim b.v. gevestigd en kantoorhoudende te Heusden en de daaraan gelieerde ondernemingen

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. van. P&O Interim b.v. gevestigd en kantoorhoudende te Heusden en de daaraan gelieerde ondernemingen 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van P&O Interim b.v. gevestigd en kantoorhoudende te Heusden en de daaraan gelieerde ondernemingen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Offertes en overeenkomsten

Algemene Voorwaarden. Offertes en overeenkomsten Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Mulderzaken Jurist handelend als MulderJuristen is een naar Nederlands recht opgericht eenmanszaak, opgericht en gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Artikel 1 Definities 1. Zomerperspectief, ingeschreven bij K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52501353 opdrachtnemer. 2. Contractant / opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie