Voorwaarden effectenkrediet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden effectenkrediet"

Transcriptie

1 Voorwaarden effectenkrediet

2 2 Voorwaarden effectenkrediet Deel 1. Voorwaarden effectenkrediet particulier 3 Deel 2. Voorwaarden effectenkrediet zakelijk 10

3 3 Deel 1. Voorwaarden effectenkrediet particulier Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige Voorwaarden effectenkrediet particulier; b. Kempen: Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Beethovenstraat 300, 1077 WZ; c. Cliënt: de natuurlijk persoon, die niet beroepsmatig of bedrijfsmatig handelt, ten name van wie de Effectenrekening in de administratie van Kempen is gesteld; d. Effectenrekening: een ten name van Cliënt gestelde rekening in de administratie van Kempen voor het bewaren en administreren van Financiële Instrumenten van Cliënt en het debiteren en crediteren van gelden, ondermeer samenhangende met transacties en posities in Financiële Instrumenten. Op de Effectenrekening is, behoudens andersluidende afspraken, slechts beperkt betalingsverkeer mogelijk door overschrijving naar de vaste tegenrekening bij een andere bank ten name van Cliënt; e. Effectenkrediet: effectenkrediet die op grond van de Kredietovereenkomst aan de Cliënt is verstrekt; f. Financiële Instrumenten: financiële instrumenten als gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht; g. Kredietovereenkomst: overeenkomst tussen Kempen en Cliënt, waarbij Kempen (mede) een Effectenkrediet ter beschikking stelt of heeft gesteld, onder de aldaar tussen Kempen en Cliënt specifiek overeengekomen voorwaarden en condities; h. Totaal te betalen bedrag: het totaal te betalen bedrag in de kredietovereenkomst is de optelsom van het totale kredietbedrag en de kosten die de Cliënt voor de kredietfaciliteit moet betalen en kan bestaan uit: > rentekosten; > afsluitprovisie (indien van toepassing); > kosten van de Effectenrekening (indien van toepassing); > Door een wijziging van de kosten, wijzigt het totaal te betalen bedrag; i. Website: de website van Kempen, zijnde Artikel 2. Werkingsfeer 2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kempen aan Cliënten aangeboden Effectenkredieten, in alle bij Kempen voorkomende verschijningsvormen, ongeacht of Effectenkrediet is toegestaan. 2.2 Indien en voorzover daarvan in de Voorwaarden niet is afgeweken, zijn de Algemene Voorwaarden Kempen en de Voorwaarden Beleggingsdienstverlening Kempen eveneens van toepassing op de rechtsverhouding tussen Cliënt en Kempen. Artikel 3. Toekenning en gebruik Effectenkrediet 3.1 De hoogte van het Effectenkrediet, waarover Cliënt kan beschikken, is afhankelijk van de waardering van de dekkingswaarde van de Financiële Instrumenten zoals door Cliënt bij Kempen aangehouden. De Financiële Instrumenten dienen tot zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van Cliënt uit hoofde van het Effectenkrediet.

4 4 Voorwaarden effectenkrediet particulieren 3.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1 kan het Effectenkrediet slechts tot de limiet van het in de Kredietovereenkomst overeengekomen totale kredietbedrag, worden aangewend voor het opnemen van gelden, met inachtneming van het daaromtrent overeengekomen bestedingsdoel. 3.3 Een eventueel ten laste van Cliënt in de administratie van Kempen voorkomend obligo uit hoofde van door Kempen gestelde garantie(s), (valuta)termijnaffaires, marginverplichtingen, valutarisico s, debetstanden en/of door Cliënt aan Kempen te stellen zekerheden, of uit welke andere hoofde dan ook, zal in het bovengenoemde totale kredietbedrag begrepen zijn, tenzij anders is overeengekomen. 3.4 De Kredietovereenkomst geldt voor onbepaalde duur, tenzij anders is overeengekomen. 3.5 Kempen en Cliënt komen hun verplichtingen na binnen de termijnen en op de data die in de kredietovereenkomst zijn bepaald. Artikel 4. Informatieverstrekking door Cliënt bij Effectenkrediet 4.1 De Kredietovereenkomst komt tot stand onder het voorbehoud van een door Kempen uitgevoerde en goedgekeurde inkomens- en lastentoets ten aanzien van Cliënt, waaronder mede begrepen een toets bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). 4.2 Cliënt staat ervoor in dat alle door hem mondeling of schriftelijk aan Kempen verstrekte informatie ten behoeve van de Kredietovereenkomst volledig en juist is. 4.3 Indien de financiële positie, vermogenspositie en/of andere relevante omstandigheden van Cliënt substantieel wijzigen is het de verantwoordelijkheid van de Cliënt om Kempen daar onverwijld van op de hoogte te stellen, met name indien deze omstandigheden geacht moeten worden van een zodanige aard te zijn, dat die van invloed kunnen zijn op het vermogen van Cliënt om zijn verplichtingen in verband met de Kredietovereenkomst na te komen. Kempen houdt zich het recht voor om ingevolge deze wijzigingen de Kredietovereenkomst op te zeggen. Artikel 5. Dekkingswaarde en spreidingseis 5.1 Naast de limiet van het in de Kredietovereenkomst overeengekomen totale kredietbedrag, mag het Effectenkrediet nimmer meer bedragen dan een door Kempen vastgesteld maximum. Het maximum is gelijkgesteld aan de dekkingswaarde, zijnde een percentage van de waarde van de Financiële Instrumenten en/of creditgelden op de Effectenrekening. De dekkingswaarde is een uitsluitend door Kempen discretionair vast te stellen percentage van de actuele waarde in het economisch verkeer. Kempen kan voor Cliënt dekkingswaarden vaststellen die afwijken van dekkingswaarden die algemeen voor cliënten van Kempen gelden. Indien aan de individuele Financiële Instrumenten op de Effectenrekening volgens algemeen geldende bevoorschottingsnormen geen dekkingswaarde toekomt kan Kempen dekkingswaarde toekennen aan de totale portefeuille van Cliënt of delen daarvan.

5 5 Voorwaarden effectenkrediet particulieren 5.2 De dekkingswaarde wordt tevens beïnvloed door de door Kempen gehanteerde spreidingseisen. 5.3 De spreidingseisen en de waardering van de dekkingswaarde van de Financiële Instrumenten staat steeds ter vrije beoordeling van Kempen en kan door Kempen gewijzigd worden. Kempen kan de spreidingseisen en de dekkingswaarde op elk moment eenzijdig wijzigen en aanpassen aan de ontwikkelingen op de financiële markten. Het actuele geldende beleid ten aanzien van de spreidingseisen en de waardering van de dekkingswaarde liggen ter inzage op het kantoor van Kempen. Artikel 6. Herroepingsrecht 6.1 Cliënt kan de Kredietovereenkomst binnen 14 kalenderdagen herroepen. Dit moet schriftelijk aan Kempen worden medegedeeld. De Cliënt moet het opgenomen kredietbedrag en de verschuldigde rentebedragen betalen, maar hoeft geen extra kosten te betalen. Het totaal verschuldigde bedrag moet binnen 30 kalenderdagen aan Kempen worden terugbetaald. Artikel 7. Opzeggen kredietovereenkomst 7.1 Een Kredietovereenkomst kan door de Cliënt en Kempen worden opgezegd. Voor Kempen geldt een opzegtermijn van twee (2) maanden. Artikel 8. Schorsing kredietgebruik 8.1 Kempen kan na schriftelijke mededeling aan Cliënt op objectieve gronden het kredietgebruik terstond schorsen. 8.2 Indien Kempen gebruik wenst te maken van haar recht het kredietgebruik terstond te schorsen, dan zal Kempen dat doen onder opgaaf van redenen. Artikel 9. Overschrijding Effectenkrediet; Overschrijdingsprovisie 9.1 Bij overschrijding van het onder 3.1 bedoelde maximum van het Effectenkrediet, doordat de dekkingswaarde van de door Cliënt op de Effectenrekening aangehouden Financiële Instrumenten op grond van de daartoe door Kempen gestelde normen onvoldoende is ten opzichte van van het door Cliënt op zijn Effectenrekening aangehouden debetsaldo vormt dat een tekortkoming van Cliënt. 9.2 Indien Cliënt het onder 3.1 bedoelde maximum van het Effectenkrediet overschrijdt kan Kempen, onverminderd de bevoegdheden die zij op grond van de onderhavige of andere voorwaarden heeft, gehele of gedeeltelijke aflossing van het Effectenkrediet vorderen en/of aanvullingen van zekerheden en/of maatregelen tot afbouw van het dekkingstekort.

6 6 Voorwaarden effectenkrediet particulieren 9.3 Indien Cliënt niet onmiddellijk na ontvangst van de mededeling ingevolge artikel 9.2 of binnen een door Kempen gestelde termijn ten genoegen van Kempen maatregelen neemt en het tekort opheft, is Kempen bevoegd doch niet verplicht om zonder nadere ingebrekestelling en zonder overleg met Cliënt zoveel van diens Financiële Instrumenten te verkopen als naar het uitsluitend oordeel van Kempen nodig is om weer aan de Voorwaarden te voldoen. 9.4 Bij overschrijding van het onder 3.2 bedoelde totale kredietbedrag kan, tenzij tussen Cliënt en Kempen anders is overeengekomen, over het verschil tussen de hoogste debetstand in een kalenderkwartaal en het totale kredietbedrag van het krediet een overschrijdingsprovisie in rekening worden gebracht. De overschrijdingsprovisie wordt per kalenderkwartaal achteraf in rekening gebracht. Artikel 10. Rente en kosten 10.1 Voor het Effectenkrediet zal het tarief met betrekking tot de debetrente gelden, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld door Kempen, hetgeen door Kempen op verzoek aan Cliënt wordt medegedeeld. Een wijziging van de debetrente zal Kempen schriftelijk mededelen, door vermelding op een effectennota, rekeningafschrift of anderszins Alle kosten waartoe de uitvoering van de kredietovereenkomst aanleiding geeft daaronder begrepen de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (15%) van het te incasseren bedrag met een minimum van vijftig euro ( 50). Voor zover Kempen aantoont dat de gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan vijftien procent (15%) van het te incasseren bedrag, komen de gemaakte buitengerechtelijke kosten volledig ten laste van Cliënt De Cliënt is wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag van opeising van het Effectenkrediet tot de dag van algehele voldoening. Artikel 11. Opeisingsgronden 11.1 Het Effectenkrediet en het door Cliënt verschuldigde debetsaldo (debetsaldi) is (zijn) terstond en in het geheel door Kempen opeisbaar, zonder dat een opzegging, ingebrekestelling, of andere formaliteit zal zijn vereist: a. als de Cliënt zijn verplichtingen tegenover Kempen uit de Kredietovereenkomst of uit welke andere hoofde dan ook, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; b. als de Cliënt zijn verplichtingen uit (een) andere krediet- of financieringsovereenkomst(en) of uit welke andere hoofde dan ook, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; c. als de Cliënt overlijdt of onder curatele wordt gesteld of op andere wijze handelingsonbekwaam wordt, zich in een ander land vestigt, zijn huwelijksgoederenregime wijzigt of enige gemeenschap van goederen waarin de Cliënt mocht zijn gehuwd wordt ontbonden, als het vermogen van Cliënt geheel of gedeeltelijk onder bewind of beheer wordt gesteld of als de Cliënt in staat van faillissement

7 7 Voorwaarden effectenkrediet particulieren is komen te verkeren of ten aanzien van Cliënt de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard; d. als op het geheel of op een, naar het oordeel van Kempen, belangrijk gedeelte van de vermogensbestanddelen executoriaal beslag wordt gelegd of daarop anderzins verhaal wordt gezocht, of indien een op de vermogensbestanddelen gelegd conservatoir beslag niet is vernietigd of opgeheven binnen dertig (30) dagen na de dag van beslaglegging, dan wel indien de goederen van Cliënt geheel of voor een, naar het oordeel van Kempen, belangrijk deel worden vervreemd of bezwaard, onteigend of geconfisqueerd, zijn tenietgegaan of beschadigd; e. als een van de onder b. tot en met d. genoemde omstandigheden zich voordoet ten aanzien van een borg, garant, hoofdelijke medeschuldenaar of degene die terzake de Kredietovereenkomst in enige andere vorm zekerheid aan Kempen heeft gegeven, alsmede indien een jegens Kempen ten behoeve van Cliënt gestelde borgtocht of garantie door de borg of garant wordt opgezegd of ingetrokken of indien een derde die terzake van de Kredietovereenkomst zekerheid aan Kempen heeft gegeven of toegezegd in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de (toegezegde) zekerheidsstelling; f. indien Cliënt binnen de door Kempen gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek van Kempen tot het stellen van zekerheden, vervangen of aanvullen van onderpand, margin of welke zekerheid ten behoeve van de kredietfaciliteit dan ook; g. als de Cliënt onjuiste gegevens heeft verstrekt of zijn gegevens heeft onthouden voor Kempen, zodanig dat Kempen de Kredietovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan, verhoogd of voortgezet indien Kempen de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest; h. als de wetgeving of interpretatie daarvan is gewijzigd, danwel indien een overheidsmaatregel is genomen, die betrekking of invloed heeft op of kan hebben op de Kredietovereenkomst en/of de verstrekte zekerheden en/of de waarde daarvan, en de Cliënt en Kempen binnen een redelijke door Kempen te stellen termijn geen schriftelijke overeenstemming hebben bereikt over de aanpassing van de desbetreffende bepalingen/of zekerheden, waarbij als uitgangspunt dient dat de positie van Kempen niet in een naar haar oordeel negatieve zin verandert. Artikel 12. Jaarlijks kostenpercentage 12.1 Het jaarlijks kostenpercentage geeft aan wat Cliënt jaarlijks aan kosten betaalt voor de kredietfaciliteit, uitgedrukt als percentage van het totale kredietbedrag. Om het jaarlijkse kostenpercentage te berekenen, worden de totale kosten van het Effectenkrediet bepaald. Onder totale kosten worden verstaan: > rentekosten; > afsluitprovisie (indien van toepassing); > kosten van de Effectenrekening (indien van toepassing). Artikel 13. Hypothesen jaarlijks kostenpercentage 13.1 Voor de berekening van het jaarlijks kostenpercentage gaat Kempen van het volgende uit:

8 8 Voorwaarden effectenkrediet particulieren > overige kredietfaciliteiten met een onbepaalde looptijd binnen drie maanden worden terugbetaald; > de debetrentevoet en de kosten van de kredietfaciliteit gelijk blijven; > het totale kredietbedrag in één keer wordt opgenomen; > er geen heropnames plaatsvinden; > het totale kredietbedrag tegen de hoogste kosten en de hoogste debetrentevoet wordt opgenomen; > het totale kredietbedrag overeenkomstig eventuele afgesproken kredietopnemingsbeperkingen wordt opgenomen; als er geen aflossingsschema is vastgesteld, wordt ervan uitgegaan: > dat het krediet wordt verleend voor een periode van één (1) jaar; en > dat het krediet in twaalf (12) gelijke maandelijkse termijnen wordt afgelost; als er wel een aflossingsschema is vastgesteld, wordt ervan uitgegaan dat: > elke aflossing de laagste is die is afgesproken; en > dat het krediet op de eerst genoemde aflosdatum afgelost wordt. Artikel 14. Communicatie 14.1 Kempen kan via diverse communicatiekanalen met Cliënt communiceren, zoals: > schriftelijk, door middel van een brief of een afschrift; > mondeling; > telefonisch, ook met een sms bericht; > digitaal, bijvoorbeeld per of via internet Kempen bepaalt op welke wijze zij met Cliënt communiceert, tenzij daarover andere afspraken met Cliënt zijn gemaakt. Artikel 15. Wijzigingen voorwaarden 15.1 Kempen is bevoegd om de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, waarbij onder wijziging tevens aanvulling wordt verstaan. De wijzigingen zijn voor Cliënt bindend vanaf de dertigste dag nadat Kempen deze wijziging(en) via advertenties in drie landelijk verspreide dagbladen, via aankondiging op de Website of anderzins bekendheid heeft gegeven In gevallen waarin deze Voorwaarden en de overige toepasselijke Algemene Voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden en/of reglementen niet voorzien beslist de directie van Kempen in overleg met Cliënt. Artikel 16. Toepasselijk recht, klachten, geschillen en jurisdictie 16.1 Op de relatie tussen Kempen en Cliënt is Nederlands recht van toepassing Kempen beschikt over een interne klachtenprocedure. Het eerste aanspreekpunt voor een klacht is de

9 9 Voorwaarden effectenkrediet particulieren betreffende contactpersoon. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u deze schriftelijk sturen naar: Kempen & Co NV, Postbus 75666, 1070 AR Amsterdam Geschillen kunnen worden voorgelegd aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag of aan de bevoegde rechter. Voordat een klacht kan worden voorgelegd aan het KiFiD, moet eerst de interne klachtenprocedure van Kempen zijn doorlopen. Wanneer Kempen een definitief standpunt heeft ingenomen over de klacht, heeft Cliënt drie (3) maanden om de klacht in te dienen bij het KiFiD. Artikel 17. Informatie over Kempen 17.1 Kempen & Co staat als kredietinstelling onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en is in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 Wet op het financieel toezicht. Kempen & Co N.V. is als kredietinstelling, beleggingsonderneming en financiële dienstverlener ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht gehouden door De Nederlandsche Bank N.V. respectievelijk de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM).

10 10 Deel 2. Voorwaarden effectenkrediet zakelijk Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige Voorwaarden effectenkrediet zakelijk; b. Kempen: Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Beethovenstraat 300, 1077 WZ; c. Cliënt: de rechtspersoon of natuurlijk persoon, die beroepsmatig of bedrijfsmatig handelt, ten name van wie de Effectenrekening in de administratie van Kempen is gesteld; d. Effectenrekening: een ten name van Cliënt gestelde rekening in de administratie van Kempen voor het bewaren en administreren van Financiële Instrumenten van Cliënt en het debiteren en crediteren van gelden, ondermeer samenhangende met transacties en posities in Financiële Instrumenten. Op de Effectenrekening is, behoudens andersluidende afspraken, slechts beperkt betalingsverkeer mogelijk door overschrijving naar de vaste tegenrekening bij een andere bank ten name van Cliënt; e. Effectenkrediet: effectenkrediet die op grond van de Kredietovereenkomst aan de Cliënt is verstrekt; f. Financiële Instrumenten: financiële instrumenten als gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht; g. Kredietovereenkomst: overeenkomst tussen Kempen en Cliënt, waarbij Kempen (mede) een Effectenkrediet ter beschikking stelt of heeft gesteld, onder de aldaar tussen Kempen en Cliënt specifiek overeengekomen voorwaarden en condities; h. Website: de website van Kempen, zijnde Artikel 2. Werkingsfeer 2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kempen aan Cliënten aangeboden Effectenkredieten, in alle bij Kempen voorkomende verschijningsvormen, ongeacht of Effectenkrediet is toegestaan. 2.2 Indien en voorzover daarvan in de Voorwaarden niet is afgeweken, zijn de Algemene Voorwaarden Kempen en de Voorwaarden Beleggingsdienstverlening Kempen eveneens van toepassing op de rechtsverhouding tussen Cliënt en Kempen. Artikel 3. Toekenning en gebruik Effectenkrediet 3.1 De hoogte van het Effectenkrediet waarover Cliënt kan beschikken is afhankelijk van de waardering van de dekkingswaarde van de Financiële Instrumenten zoals door Cliënt bij Kempen aangehouden. De Financiële Instrumenten dienen tot zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van Cliënt uit hoofde van het Effectenkrediet. 3.2 Een eventueel ten laste van Cliënt in de administratie van Kempen voorkomend obligo uit hoofde van door Kempen gestelde garantie(s), (valuta)termijnaffaires, marginverplichtingen, valutarisico s, debetstanden en/of door Cliënt aan Kempen te stellen zekerheden, of uit welke andere hoofde dan ook, zal in het bovengenoemde totale kredietbedrag begrepen zijn, tenzij anders is overeengekomen. 3.3 De Kredietovereenkomst geldt voor onbepaalde duur, tenzij anders is overeengekomen.

11 11 Voorwaarden effectenkrediet zakelijk Artikel 4. Verplichtingen Cliënt 4.1 Cliënt zal het Effectenkrediet niet mede aanwenden tot het behalen van rentevoordelen c.q. tot het plegen van rentearbitrage door middel van transacties welke niet geacht kunnen worden tot de uitvoering van de door Kempen verleende effectendiensten te behoren. 4.2 Cliënt staat ervoor in dat alle door hem mondeling of schriftelijk aan Kempen verstrekte informatie ten behoeve van de Kredietovereenkomst volledig en juist is. 4.2 Indien de financiële positie, vermogenspositie en/of andere relevante omstandigheden van Cliënt substantieel wijzigen is het de verantwoordelijkheid van de Cliënt om Kempen daar onverwijld van op de hoogte te stellen, met name indien deze omstandigheden geacht moeten worden van een zodanige aard te zijn dat die van invloed kunnen zijn op het vermogen van Cliënt om zijn verplichtingen in verband met de Kredietovereenkomst na te komen. Kempen houdt zich het recht voor om ingevolge deze wijzigingen de Kredietovereenkomst op te zeggen. Artikel 5. Dekkingswaarde en spreidingseis 5.1 Het Effectenkrediet mag nimmer meer bedragen dan een door Kempen vastgesteld maximum. Het maximum is gelijkgesteld aan de dekkingswaarde, zijnde een percentage van de waarde van de Financiële Instrumenten en/of creditgelden op de Effectenrekening. De dekkingswaarde is een uitsluitend door Kempen discretionair vast te stellen percentage van de actuele waarde in het economisch verkeer. Kempen kan voor Cliënt dekkingswaarden vaststellen die afwijken van dekkingswaarden die algemeen voor cliënten van Kempen gelden. Indien aan de individuele Financiële Instrumenten op de Effectenrekening volgens algemeen geldende bevoorschottingsnormen geen dekkingswaarde toekomt kan Kempen dekkingswaarde toekennen aan de totale portefeuille van Cliënt of delen daarvan. 5.2 De dekkingswaarde wordt tevens beïnvloed door de door Kempen gehanteerde spreidingseisen. 5.3 De spreidingseisen en de waardering van de dekkingswaarde van de Financiële Instrumenten staat steeds ter vrije beoordeling van Kempen en kan door Kempen gewijzigd worden. Kempen kan de spreidingseisen en de dekkingswaarde op elk moment eenzijdig wijzigen en aanpassen aan de ontwikkelingen op de financiële markten. Het actuele geldende beleid ten aanzien van de spreidingseisen en de waardering van de dekkingswaarde liggen ter inzage op het kantoor van Kempen. 5.4 In afwijking van het bovenstaande kan Kempen aan Cliënt een absoluut maximum voor het Effectenkrediet toekennen. Kempen kan tevens met onmiddellijke ingang besluiten dat, mede in het kader van de solvabiliteitsrichtlijnen, bestaande debetstanden tot een nader, door Kempen bepaald moment niet mogen worden uitgebreid.

12 12 Voorwaarden effectenkrediet zakelijk Artikel 6. Opzeggen kredietovereenkomst 6.1 Kempen heeft te allen tijde het recht zonder voorafgaande mededeling aan Cliënt het Effectenkrediet in te trekken of te beperken. In dat geval dient Cliënt de debetstand onverwijld te beperken of op te heffen. Indien Cliënt niet tijdig gehoor geeft aan dat verzoek, kan Kempen ten laste van Cliënt maatregelen nemen die leiden tot opheffing van de debetstand, onverminderd hetgeen overigens in de Voorwaarden is voorzien voor gevallen waarin Cliënt niet prompt voldoet aan verplichtingen jegens Kempen. Artikel 7. Schorsing kredietgebruik 7.1 Kempen kan na schriftelijke mededeling aan Cliënt op objectieve gronden het kredietgebruik terstond schorsen. 7.2 Indien Kempen gebruik wenst te maken van haar recht het kredietgebruik terstond te schorsen, dan zal Kempen dat doen onder opgaaf van redenen. Artikel 8. Overschrijding Effectenkrediet; Overschrijdingsprovisie 8.1 Bij overschrijding van het onder 3.1 bedoelde maximum van het Effectenkrediet, doordat de dekkingswaarde van de door Cliënt op de Effectenrekening aangehouden Financiële Instrumenten op grond van de daartoe door Kempen gestelde normen onvoldoende is ten opzichte van het door Cliënt op zijn Effectenrekening aangehouden debetsaldo vormt dat een tekortkoming van Cliënt. 8.2 Indien Cliënt het onder 3.1 bedoelde maximum van het Effectenkrediet overschrijdt kan Kempen, onverminderd de bevoegdheden die zij op grond van de onderhavige of andere voorwaarden heeft, gehele of gedeeltelijke aflossing van het Effectenkrediet vorderen en/of aanvullingen van zekerheden en/of maatregelen tot afbouw van het dekkingstekort. 8.3 Indien Cliënt niet onmiddellijk na ontvangst van de mededeling ingevolge artikel 9.2 of binnen een door Kempen gestelde termijn ten genoegen van Kempen maatregelen neemt en het tekort opheft, is Kempen bevoegd doch niet verplicht om zonder nadere ingebrekestelling en zonder overleg met Cliënt zoveel van diens Financiële Instrumenten te verkopen als naar het uitsluitend oordeel van Kempen nodig is om weer aan de Voorwaarden te voldoen. 8.4 Bij overschrijding van het onder 3.2 bedoelde totale kredietbedrag kan, tenzij tussen Cliënt en Kempen anders is overeengekomen, over het verschil tussen de hoogste debetstand in een kalenderkwartaal en het totale kredietbedrag van het krediet een overschrijdingsprovisie in rekening worden gebracht. De overschrijdingsprovisie wordt per kalenderkwartaal achteraf in rekening gebracht.

13 13 Voorwaarden effectenkrediet zakelijk Artikel 9. Rente en kosten 9.1 Voor het Effectenkrediet zal het tarief met betrekking tot de debetrente gelden, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld door Kempen, hetgeen door Kempen op verzoek aan Cliënt wordt medegedeeld. Een wijziging van de debetrente zal Kempen schriftelijk mededelen, door vermelding op een effectennota, rekeningafschrift of anderszins. 9.2 Alle kosten waartoe de uitvoering van de Kredietovereenkomst aanleiding geeft daaronder begrepen de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (15%) van het te incasseren bedrag met een minimum van vijftig euro ( 50). Voor zover Kempen aantoont dat de gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan vijftien procent (15%) van het te incasseren bedrag, komen de gemaakte buitengerechtelijke kosten volledig ten laste van Cliënt. 9.3 De Cliënt is wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag van opeising van het Effectenkrediet tot de dag van algehele voldoening. Artikel 10. Opeisingsgronden 10.1 Het Effectenkrediet en het door Cliënt verschuldigde debetsaldo (debetsaldi) is (zijn) terstond en in het geheel door Kempen opeisbaar, zonder dat een opzegging, ingebrekestelling, of andere formaliteit zal zijn vereist: a. als de Cliënt zijn verplichtingen tegenover Kempen uit de Kredietovereenkomst of uit welke andere hoofde dan ook, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; b. als de Cliënt zijn verplichtingen uit (een) andere krediet- of financieringsovereenkomst(en) of uit welke andere hoofde dan ook, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; c. als de Cliënt overlijdt of onder curatele wordt gesteld of op andere wijze handelingsonbekwaam wordt, zich in een ander land vestigt, zijn huwelijksgoederenregime wijzigt of enige gemeenschap van goederen waarin de Cliënt mocht zijn gehuwd wordt ontbonden, als het vermogen van Cliënt geheel of gedeeltelijk onder bewind of beheer wordt gesteld of als de Cliënt in staat van faillissement is komen te verkeren of ten aanzien van Cliënt de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard; d. als op het geheel of op een, naar het oordeel van Kempen, belangrijk gedeelte van de vermogensbestanddelen executoriaal beslag wordt gelegd of daarop anderzins verhaal wordt gezocht, of indien een op de vermogensbestanddelen gelegd conservatoir beslag niet is vernietigd of opgeheven binnen dertig (30) dagen na de dag van beslaglegging, dan wel indien de goederen van Cliënt geheel of voor een, naar het oordeel van Kempen, belangrijk deel worden vervreemd of bezwaard, onteigend of geconfisqueerd, zijn tenietgegaan of beschadigd; e. als een van de onder b. tot en met d. genoemde omstandigheden zich voordoet ten aanzien van een borg, garant, hoofdelijke medeschuldenaar of degene die terzake de Kredietovereenkomst in enige andere vorm zekerheid aan Kempen heeft gegeven, alsmede indien een jegens Kempen ten behoeve van Cliënt gestelde borgtocht of garantie door de borg of garant wordt opgezegd of

14 14 Voorwaarden effectenkrediet zakelijk ingetrokken of indien een derde die terzake van de Kredietovereenkomst zekerheid aan Kempen heeft gegeven of toegezegd in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de (toegezegde) zekerheidsstelling; f. indien Cliënt binnen de door Kempen gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek van Kempen tot het stellen van zekerheden, vervangen of aanvullen van onderpand, margin of welke zekerheid ten behoeve van de kredietfaciliteit dan ook; g. als de Cliënt onjuiste gegevens heeft verstrekt of zijn gegevens heeft onthouden voor Kempen, zodanig dat Kempen de Kredietovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan, verhoogd of voortgezet indien Kempen de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest; h. als de wetgeving of interpretatie daarvan is gewijzigd, danwel indien een overheidsmaatregel is genomen, die betrekking of invloed heeft op of kan hebben op de Kredietovereenkomst en/of de verstrekte zekerheden en/of de waarde daarvan, en de Cliënt en de Kempen binnen een redelijke door Kempen te stellen termijn geen schriftelijke overeenstemming hebben bereikt over de aanpassing van de desbetreffende bepalingen/of zekerheden, waarbij als uitgangspunt dient dat de positie van Kempen niet in een naar haar oordeel negatieve zin verandert. Artikel 11. Communicatie 11.1 Kempen kan via diverse communicatiekanalen met Cliënt communiceren, zoals: > schriftelijk, door middel van een brief of een afschrift; > mondeling; > telefonisch, ook met een sms bericht; > digitaal, bijvoorbeeld per of via internet Kempen bepaalt op welke wijze zij met Cliënt communiceert, tenzij daarover andere afspraken met Cliënt zijn gemaakt. Artikel 12. Wijzigingen voorwaarden 12.1 Kempen is bevoegd om de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, waarbij onder wijziging tevens aanvulling wordt verstaan. De wijzigingen zijn voor Cliënt bindend vanaf de dertigste dag nadat Kempen deze wijziging(en) via advertenties in drie landelijk verspreide dagbladen, via aankondiging op de Website of anderzins bekendheid heeft gegeven In gevallen waarin deze Voorwaarden en de overige toepasselijke Algemene Voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden en/of reglementen niet voorzien beslist de directie van Kempen in overleg met Cliënt. Artikel 13. Toepasselijk recht, klachten, geschillen en jurisdictie 13.1 Op de relatie tussen Kempen en Cliënt is Nederlands recht van toepassing Kempen beschikt over een interne klachtenprocedure. Het eerste aanspreekpunt voor een klacht is de

15 15 Voorwaarden effectenkrediet zakelijk betreffende contactpersoon. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u deze schriftelijk sturen naar: Kempen & Co NV, Postbus 75666, 1070 AR Amsterdam Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam. Artikel 14. Informatie over Kempen 14.1 Kempen & Co staat als kredietinstelling onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en is in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 Wet op het financieel toezicht. Kempen & Co N.V. is als kredietinstelling, beleggingsonderneming en financiële dienstverlener ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht gehouden door De Nederlandsche Bank N.V. respectievelijk de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening Tripartiete Dienstverlening 2 1 Definities 1.1 De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening,

Nadere informatie

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Inhoud Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Kredietprospectus Effectenkrediet Algemeen Een Staalbankiers Effectenkrediet is een effectenrekening met een automatische, doorlopende en variabele kredietfaciliteit

Nadere informatie

voorwaarden effectenkrediet

voorwaarden effectenkrediet voorwaarden effectenkrediet 1 Artikel 1 - Definities, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Effectenkrediet hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET 1 IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Kredietgever: DEGIRO B.V. Adres: Herengracht 442 1017 BZ Amsterdam Telefoonnr: 020 535 34 96 Emailadres:

Nadere informatie

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbara Strozzilaan 310 Postbus 75036 1070 AA Amsterdam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Consumptief

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Consumptief Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Consumptief Artikel 1. Definities en begrippen In deze Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Consumptief en de kredietovereenkomst wordt verstaan onder: a. voorwaarden:

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet

Europese standaardinformatie Effectenkrediet Europese standaardinformatie Effectenkrediet 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbarra Strozzilaan 310 Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Telefoonnummer

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Terbeschikkingstelling Artikel 3. Afsluitprovisie

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Artikel FAR013.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Algemeen 3 3 Openen 3 4 Gezamenlijke rekening 3 5 Gemachtigde op de SpaarZakelijkPlus

Nadere informatie

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F

ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F - 1 - Algemene Voorwaarden Consecutive Search VOF 1. Inleiding 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor Consecutive Search 1.2 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET PERSOONLIJKE LENING In duplo opgemaakt te AMSTERDAM / EMMELOORD Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. 8302 BV Emmeloord Telefoon 088 777 23 77 Telefax 0527615160 Overeenkomstnummer: Wilt u dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1/9 Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever Krediet Kredietlimiet

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: REGLEMENT FINANCIERINGSFONDS VAN DE RBVV Begripsomschrijving: Artikel 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. RBVV : de Rotterdamse Bond Van Volkstuinders;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Nederlands Mediation Instituut NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onder: NMI: de Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam. Reglement:

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV Januari 2014 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de vraagouder en de gastouder met KION Gastouderbureau BV, verder ook

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algmene voorwaarden Cijfers Uptodate

Algmene voorwaarden Cijfers Uptodate ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Cijfers Uptodate 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten. 3. Werkzaamheden:

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

WONING VOORDEEL FINANCIERING

WONING VOORDEEL FINANCIERING Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. Onder de Toren 34 8302 BV Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 WONING VOORDEEL FINANCIERING Overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl WIE ZIJN WIJ? wehkamp.nl: hét online warenhuis voor de Nederlandse consument, is verrassend, veelzijdig en actueel. Het bedrijf is opgericht in 1952 en sinds

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: te Breda, welke maatschap wordt uitgeoefend

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Betaalpakketten SNS Basis Betalen en SNS Plus Betalen

Voorwaarden SNS Betaalpakketten SNS Basis Betalen en SNS Plus Betalen Voorwaarden SNS Betaalpakketten SNS Basis Betalen en SNS Plus Betalen 8.3535.00 (02-12-2016) HOOFDSTUK 1 1 DEFINITIES ALGEMEEN SNS SNS is een handelsnaam van de Volksbank N.V., gevestigd te Utrecht en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden")

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de Algemene Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden") Artikel 1. Definities EPAC: EPAC Property Counselors B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet

Europese standaardinformatie Effectenkrediet Europese standaardinformatie Effectenkrediet 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Webadres BinckBank N.V. Maatschappelijke zetel: Barbarra

Nadere informatie

in duplo opgemaakt te EMMELOORD contractdatum overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie altijd vermelden.

in duplo opgemaakt te EMMELOORD contractdatum overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie altijd vermelden. PERSOONLIJKE LENING Deze overeenkomst is tot stand gekomen door bemiddeling van: Nr7Finance B.V. 8302 BV Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 in duplo opgemaakt te EMMELOORD contractdatum overeenkomstnummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie