Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid"

Transcriptie

1 Ontbijtsessie Wet Werk en Zekerheid 1 juli 2015 mr. Anne-Marie Dijkhorst 1

2 Doelstellingen wet A. MEER INSIDERS, MINDER OUTSIDERS: DE AANPASSINGEN VAN DE FLEXBEPALINGEN B. ONTSLAGRECHT EENVOUDIGER, SNELLER, EERLIJKER, GOEDKOPER C. WW MEER ACTIVEREND KARAKTER 2

3 A) Insider/outsider aanpassingen flexrecht AANZEGTERMIJN (1 JAN. 2015) PROEFTIJD (1 JAN. 2015) CONCURRENTIEBEDING (1 JAN. 2015) LOONRISICO BIJ OPROEPCONTRACTEN (1 JAN. 2015) KETENREGELING (1 JULI 2015) 3

4 Flexrecht 1 - aanzegtermijn 1 januari 2015 BIJ TIJDELIJK CONTRACT VAN 6 MNDOF > UITERLIJK 1 MAAND VOOR EINDE WERKNEMER SCHRIFTELIJK INFORMEREN (DUS ONTVANGEN ZIJN) OVER: A. WEL/GEEN VOORTZETTING B. EN TEGEN WELKE VOORWAARDEN 4

5 Flexrecht 1 aanzegtermijn - vervolg - 1 januari 2015 SANCTIE T.A.V. A) VERGOEDING VAN EEN MAANDLOON (OF NAAR RATO BIJ LATERE AANZEGGING) T.A.V. B) VOORTZETTING ONDER DEZELFDE VOORWAARDEN ALS EERDERE CONTRACT, VOOR DEZELFDE DUUR, MAAR MAX. VOOR 1 JAAR UITZONDERING Nietbij tijdelijk contract van korter dan 6 maanden Niet bij overeenkomst met een uitzendbeding Niet bij overeenkomst die niet op een kalenderdatum eindigt (bijv. project) 5

6 Flexrecht 1 aanzegtermijn - vervolg - 1 januari 2015 PRAKTIJK INTERNE SIGNALERING & AANZEGBRIEF CHECK PERSONEELSINFORMATIESYSTEEM INCORPORATIE AANZEGVERPLICHTING IN ARBEIDSOVK (AANZEGGING OP VOORHAND) ONGEACHT OF DE ARBEIDSOVEREENKOMST WEL OF NIET WORDT VOORTGEZET WERKNEMER MOET DE VORDERING INSTELLEN BINNEN 2 MAANDEN 6

7 Flexrecht 2 - proeftijd 1 januari 2015 ALLEEN PROEFTIJD IN CONTRACT VOOR BEPAALDE TIJD > 6 MAANDEN NU: GEEN PROEFTIJD BIJ TIJDELIJK CONTRACT VAN 6 MAANDEN OF MINDER OPLOSSING: TIJDELIJK CONTRACT VAN 6 MAANDEN EN 1 DAG/7 MNDEN, MET PROEFTIJDBEDING VAN 1 MAAND OVERGANGSRECHT VAN WWZ AFWIJKENDE CAO-BEPALINGENBLIJVEN UITERLIJK 1 JULI 2016 GELDIG (REPARATIEWET) PRAKTIJK CHECK MODEL ARBEIDSOVK 7

8 Flexrecht 3 - concurrentiebeding 1 januari 2015 UITGANGSPUNT: ALLEEN IN CONTRACT VOOR ONBEPAALDE TIJD SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN MET MEERDERJARIGE WERKNEMER GEEN RECHTEN ONTLENEN AAN BEDING ALS EINDE CONTRACT GEVOLG IS VAN ERNSTIG VERWIJTBAAR HANDELEN OF NALATEN WERKGEVER 8

9 Flexrecht 3 concurrentiebeding- vervolg 1 januari 2015 UITZONDERING: WEL IN CONTRACT VOOR BEPAALDE TIJD INDIEN: Beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen Gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst (niet algemeen, maar toegespitst op functie) Belang moet er zijn zowel ten tijde aangaan ovkals bij inroepen NB: geen afwijking bij CAO mogelijk SANCTIE: NIETIGHEID/VERNIETIGBAARHEID CONCURRENTIEBEDING AANGEGAAN VOOR 1 JAN BLIJFT GELDIG OOK AL IS GEEN SPRAKE VAN VOORWAARDEN 9

10 Flexrecht 3 concurrentiebeding- vervolg 1 januari 2015 PRAKTIJK AANPASSEN MODEL ARBEIDSOVK BEPAALDE TIJD MOTIVERING MOET ZIEN OP FUNCTIE: SCHADE VEROORZAAKT DOOR KENNIS, INFORMATIE EN VAARDIGHEDEN (OPGEDAAN BIJ UW BEDRIJF) (LET OP OMSCHRIJVING INVESTERINGEN). ALS EERSTE VERMOEDE SCHADE EN TEN TWEEDE HOE BELANGRIJK DAT IS LET OP BIJ VOORTZETTING CONTRACTEN BEPAALDE TIJD (OPNIEUW SCHRIFTELIJK OVEREENKOMEN) LET OP: OOK RELATIEBEDING IS CONCURRENTIEBEDING 10

11 Flexrecht 4 oproepcontracten 1 januari 2015 WAS/IS: GEEN ARBEID, GEEN LOON. (1 APRIL 2016) IS NU/WORDT: DE WERKGEVER IS VERPLICHT LOON TE BETALEN, TENZIJ HET NIET WERKEN IN REDELIJKHEID VOOR RISICO VAN DE WERKNEMER MOET KOMEN EERSTE 6 MAANDEN AFWIJKING LOONDOORBETALINGSVERPLICHTING TEN NADELE VAN WERKNEMER MOGELIJK DUS BIJ 0-UREN CONTRACTEN EERSTE 6 MAANDEN RECHTSVERMOEDEN NIET VAN TOEPASSING MITS SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN 11

12 Flexrecht 4 oproepcontracten vervolg- 1 januari 2015 AFWIJKING BIJ CAO WAS: ONBEPERKTE MOGELIJKHEID AFWIJKING LOONBETALINGSVERPLICHTING NA 6 MAANDEN NU: EERSTE 6 MAANDEN BLIJFT, DAARNA: VERLENGING BIJ CAO MAAR DAN ALLEEN BIJ: Voor specifiek te benoemen functies die incidentelewerkzaamheden behelzen en geen vaste omvang hebben uitzonderingssituaties: bijv. student in horeca Bij uitzenden kan de termijn van 6 maanden (dwzde eerste 26 gewerkte weken) bij CAO verlengd worden tot 78 (gewerkte) weken NB: BIJ MINISTERIELE REGELING KAN WORDEN BEPAALD DAT AFWIJKING HELEMAAL NIET MOGELIJK IS. DISCUSSIE ZORG 12

13 Flexrecht 4 oproepcontracten vervolg- 1 januari 2015 OVERGANGSRECHT VAN WWZ AFWIJKENDE CAO BEPALINGEN BLIJVEN TOT UITERLIJK 1 JULI 2016 GELDIG PRAKTIJK CHECK MODEL OPROEPCONTRACT EN INVENTARISEER DE PRAKTIJK PAS OP 0 UREN CONTRACTEN NA 6 MAANDEN. DENK AAN MIN-MAX CONTRACTEN CHECK CAO EN UITSLUITING BIJ MINISTERIELE REGELING DENK AAN OPROEPOVK VOOR BEPAALDE TIJD 13

14 Flexrecht 5 - ketenregeling 1 juli 2015 NU: 3 (CONTRACTEN)- 3 (JAAR)- 3 (MAANDEN TUSSENPOZEN) WORDT: 3-2-6, DAT WIL ZEGGEN: Meer dan 3 tijdelijke contracten -> vast contract Tijdelijke contracten die gezamenlijk langer dan 2 jaar duren -> vast contract Tijdelijke contracten die elkaar 6 maanden of minder opvolgen -> tellen mee in keten (let op overgangsrecht) NIEUWE KETEN NIET (MEER) VAN TOEPASSING OP JONGEREN ONDER DE 18 EN GEMID. MAX 12 UUR P/W SNELLER SPRAKE VAN OPVOLGEND WERKGEVERSCHAP: NIET LANGER VEREISTE VAN INZICHT EN GESCHIKTHEID WN 14

15 Flexrecht 5 - ketenregeling- vervolg - 1 juli 2015 AFWIJKING BIJ CAO: NU: ONBEPERKT WORDT: MAXIMAAL 6 (CONTRACTEN) -4 (JAAR) -6 (MAANDEN TUSSENPOZEN); A. UITZENDBRANCHE B. FUNCTIES/GROEPEN FUNCTIES WANNEER DE INTRINSIEKE AARD V/D BEDRIJFSVOERING DEZE AFWIJKING VEREIST ALS VOORBEELD VAN B): PROJECTMATIG GEFINANCIERDE WERKZAAMHEDEN IN DE MEDIA, CULTUUR EN ACADEMISCHE SECTOR. DUS HET GAAT NIET OM NORMALE SCHOMMELINGEN IN DE BEDRIJFSVOERING AGV ECONOMIE. 15

16 B) Ontslagrecht 1 juli 2015 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST: VAN RECHTSWEGE (KETENREGELING) OPZEGGING MET SCHRIFTELIJKE INSTEMMING WERKNEMER MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN OPZEGGING NA TOESTEMMING UWV ONTBINDING DOOR DE KANTONRECHTER 16

17 Ontslagrecht: d) UWV en e) kantonrechter 1 juli 2015 NU: WERKGEVER KAN KIEZEN (DUAAL SYSTEEM) WORDT: UWV OF KANTONRECHTER UWV: o Bedrijfseconomisch ontslag. Let op zieke werknemer! o Langdurige arbeidsongeschiktheid (> 24 maanden) KANTONRECHTER: OVERIGE GRONDEN 17

18 Altijd UWV-procedure bij bedrijfseconomisch ontslag? NEE -> BIJ CAO KAN EEN CAO-COMMISSIE WORDEN INGESTELD DIE BEVOEGDHEID VAN UWV OVERNEEMT GEVOLG: BIJ DIE CAO KAN WORDEN AFGEWEKEN VAN DE REGELS VAN HET ONTSLAGBESLUIT Mogelijkheid tot afwijking van afspiegeling en anciënniteit, met introductie van kwaliteitscriteria voor afvloeiing 18

19 Ontslagrecht: b) schriftelijke instemming en c) wederzijds goedvinden 1 juli 2015 WERKGEVER NIET RECHTSGELDIG OPZEGGING ZONDER SCHRIFTELIJKE INSTEMMING WERKNEMER BINNEN 14 DAGEN NA DAGTEKENING VAN INSTEMMING: Zonder opgaaf van reden schriftelijk herroepen 14 DAGEN WORDT 21 DAGEN: Indien werkgever niet binnen twee werkdagen na instemming Schriftelijk op de hoogte stelt van mogelijkheid tot herroeping 19

20 Ontslagrecht: b) en c) BINNEN 6 MAANDEN SLECHTS 1 KEER HERROEPEN GEEN SCHRIFTELIJKE INSTEMMING NODIG BIJ: Opzegging in proeftijd Ontslag op staande voet Pensioenontslag Ontslag statutair bestuurder TERMIJN VAN 14/21 DAGEN GELDT OOK BIJ OPZEGGING MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN Beëindigingsovereenkomst schriftelijk 20 Horlings is lid van Nexia International, een wereldwijdnetwerkvan onafhankelijkeaccountants-en advieskantoren.

21 Pensioenontslag ONDER DE WWZ IS DE RAGETLIEREGELING NIET MEER VAN TOEPASSING ALS DE ARBEIDSOVK VOOR ONBEPAALDE TIJD IS GEËINDIGD DOOR EEN PENSIOENBEDING EN VERVOLGENS EEN ARBEIDSOVK VOOR BEP. TIJD WORDT GESLOTEN KETENREGELING GELDT OOK VOOR PENSIONADO S DE WWZINTRODUCEERT OPZEGGEN ARBEIDSOVK VOOR ONB. TIJD BIJ OVKZONDER PENSIOENBEDING ZONDER INSTEMMING WN OF TOESTEMMING UWV. GAAT OM OVK VOOR AOW GERECHTIGDE LEEFTIJD 21

22 Transitiebudget Wetgever: eenvoudiger, sneller, eerlijker, goedkoper INVOERING VAN TRANSITIEBUDGET Hoofdregel: transitiebudget voor iedere werknemer die tenminste 24 maanden werkzaam is ongeacht de wijze van beëindiging (dus ook bij wanneer een tijdelijk contact na 2 jaar niet wordt verlengd, ook bij langdurig zieke wn) N.B.: TWEE JAARCONTRACTEN DIE 24 MAANDEN MINUS ÉÉN DAG DUREN: GEEN TRANSITIEVERGOEDING TIP KETEN: 7 (IVMPROEFTIJD), 8, 8! 22

23 Transitiebudget - vervolg - GEEN TRANSITIEBUDGET: Als de werknemer zelf ontslag neemt Bij beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) Bij pensioenontslag Als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werknemer (kan bij ontslag op staande voet het geval zijn, maar hoeft niet) Bij faillissement/surseance BIJ TRANSITIEVERGOEDING WORDT GEEN ONDERSCHEID GEMAAKT TUSSEN KLEINE EN GROTE WERKGEVERS Wel in het kader van overgangsrecht 23

24 Transitiebudget - vervolg - BEREKENING TRANSITIEBUDGET Gedurende eerste 10 jaar: 1/3 maandsalaris per jaar Gedurende de jaren daarna: 1/2 maandsalaris per jaar MAXIMAAL OF (INDIEN DIT HOGER IS) EEN JAARSALARIS BEDUIDEND MINDER DAN TOEPASSING KANTONRECHTERSFORMULE. ECHTER: OOK STANDAARD TE BETALEN BIJ OPZEGGING OF BEP. TIJD 24

25 Oude versus nieuwe vergoeding VOORBEELD WERKNEMER: GEB. DATUM: 20 JUNI 1972 (42 JAAR) IN DIENST: 1 JANUARI 2007 UIT DIENST: 1 JANUARI 2016 SALARIS: 4.000,- PER MAAND EX VAKANTIETOESLAG KANTONRECHTERSFORMULE (NEUTRAAL): TRANSITIEVERGOEDING: VERSCHIL: RUIM ,-(!) 25

26 Overgangsrecht transitievergoeding Tot 1 januari 2020 GEEN TRANSITIEVERGOEDING OVER DE JAREN VOORAFGAANDE AAN 1 MEI 2013 Voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers: over een periode gemeten, hoofden en in dienst) Alleen bij ontslag ingegeven door de slechte financiële situatie VOOR 50 PLUSSERS MET EEN DIENSTVERBAND VAN MIN. 10 JAAR: Transitievergoeding 1 bruto maandsalaris van elk dienstjaar boven de 50 Dit overgangsrecht geldt niet voor kleine wg BESLUIT OVERGANGSRECHT TRANSITIEVERGOEDING VOORKOMT DAT WGDUBBEL MOET BETALEN (DENK AAN GEBONDENHEID SOCIAAL PLAN) 26

27 Méér dan transitievergoeding? ALLEEN ALS SPRAKE IS VAN ERNSTIG VERWIJTBAAR HANDELEN OF NALATEN WERKGEVER Het muizengaatje BIJ ERNSTIG VERWIJTBAAR HANDELEN OF NALATEN: Veroordeling tot betaling van een redelijke vergoeding Discriminatie, intimidatie, valse beschuldigingen 27

28 Minder dan de transitievergoeding? aftrekbaar TRANSITIEKOSTEN: KOSTEN VOOR MAATREGELEN EN INSPANNINGEN BIJ HET BEËINDIGEN OF NIET VERLENGEN VAN EEN ARBEIDSOVK. VAN WERK NAAR WERK HELPEN INZETBAARHEIDSKOSTEN (SCHOLINGS)KOSTEN DIE DE INZETBAARHEID WNBUITEN DE ORGANISATIE BEVORDEREN LET OP NIET AFTREKBAAR: SCHOLING DOE VOOR HUIDIGE FUNCTIE RELEVANT IS LET OP: - SCHRIFTELIJK TOESTEMMING - GEEN LOONKOSTEN (BIJV. DUALE OPLEIDING) - TIJDSVERLOOP 28

29 Rechtsmiddelen UWV(WEIGERING) -> (BINNEN 2 MAANDEN) KANTONRECHTER (TOETSINGSGRONDEN HETZELFDE) -> HOF -> HOGE RAAD KANTONRECHTER -> HOF -> HOGE RAAD 29

30 C) WW 1 januari 2016 VAN 38 MAANDEN NAAR 24 MAANDEN GELEIDELIJKE AFBOUW VAN 1 JANUARI 2016 TOT 1 APRIL 2019 ZIE STAFFEL P. 137 MEMORIE VAN TOELICHTING WIJZIGING PASSENDE ARBEID (AL PER 1 JULI 2015) Na een half jaar is alles passend; opleidingsniveau doet niet ter zake 30

31 Tot slot NOG MEER VERANDERINGEN: PAYROLL: WNDIE VIA EEN PAYROLLBEDRIJF WERKEN KRIJGEN DEZELFDE ONTSLAGBESCHERMING ALS COLLEGA S DIE RECHTSTREEKS BIJ WGIN DIENST ZIJN (JAN 2015) WET ARBEID EN ZORG: OUDERSCHAPSVERLOF BIJV. EN WET AANPASSING ARBEIDSDUUR: FLEXIBEL VERLOF (ELK JAAR ANDERE ARBEIDSDUUR) (JAN 2015) EEN WNHEEFT RECHT OP SCHOLING NOODZAKELIJK VOOR UITOEFENEN FUNCTIE. SCHOLING OOK GROTERE ROL BIJ ONTSLAGZAKEN (JULI 2015) WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: KETENAANSPRAKELIJKHEID (EEN DEEL JULI 2015) TIP: CHECK FACTSHEETS RIJKSOVERHEID 31

32 Vragen? DANK VOOR UW AANDACHT! CONTACTGEGEVENS: 32

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Seminar 20 november 2014 Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Programma Wet Werk en Zekerheid Tranche 1 Flexbepalingen Tranche 2 Ontslagrecht Dreigend ontslag Re-integratiekosten Praktijkvoorbeelden (casus)

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #02 JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid Bijeenkomst Bouwend Nederland 4 februari 2014 Saskia Breukels (AWVN advocaten) Astrid Zuidinga (AWVN advocaten) Ian Lendering (AWVN afdeling belonen) Jan Mathies (AWVN juridische

Nadere informatie

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 OR UPTODATE Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 Achtergronden Discussie over ontslagrecht: economen juristen Probleem insiders outsiders Doorgeschoten bescherming? Bereidheid aanbieden vast

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS 9 december 2014 Maarten van Gelderen Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten Programma 19.30 20.30 uur Flexibele arbeidscontracten 20.45 21.45 uur Het nieuwe ontslagrecht Blok

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks In samenwerking met: Deventer, 21 oktober 2014 Agenda 17.15 18.00 Ontvangst 18.00 18.45 Presentatie wijzigingen flexwet 18.45 20.00 Pauze en netwerken met

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID INHOUD Totstandkoming WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Tips Repay HRM TOTSTANDKOMING WWZ Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID MR. HANS KLOPSTRA www.klopstra.nl j.klopstra@klopstra.nl 0599 650853 06-50505124 WIE ZIJN WIJ. Advocatuur Notariaat Mediators Bedrijfsadviseurs Interimmanagement WIE BEN IK. Hans

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID PROGRAMMA Wet Werk en Zekerheid (WW, IOAW, IOW) Reparatie WW in cao Transitievergoeding Aanpassingen contractvormen SOCIAAL AKKOORD Ingangsdatum 1-1-2016; Maximumduur wordt 2 jaar,

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD katern wet werk en zekerheid 15 KATERN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) verandert veel in het arbeidsrecht. De rechtspositie van flexwerkers wordt sterker en het

Nadere informatie

HOOFDARTIKEL. SOCIAAL RECHT IVlw. mr. W. Hafkamp-van der Zwaard Houthoff Buruma, Rotterdam

HOOFDARTIKEL. SOCIAAL RECHT IVlw. mr. W. Hafkamp-van der Zwaard Houthoff Buruma, Rotterdam Nummer 1 Sjanuari 2015 Pagina 23 HOOFDARTIKEL SOCIAAL RECHT IVlw. mr. W. Hafkamp-van der Zwaard Houthoff Buruma, Rotterdam Wet Werk en Zekerheid is werkelijkheid Vanaf 1 januari 2015 is de werkgever verplicht

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie