Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker"

Transcriptie

1 Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker en en nog meer - Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen rond arbeidsrecht, ontslag, WW en de organisatie van de arbeidsmarkt - En wat doet de ondernemingsraad er mee? 1 Wat komt aan de orde? Waarom? Regels 2. Inzet arbeidsbeperkten Doorbreken van de muren Samenwerking op regionaal niveau De regels Ontslagvergoeding WW Sociaal plan 4. De werkende AOW-er? Een paar opmerkingen 5. Duurzame inzetbaarheid? Welke incentives zitten er in de nieuwe regelgeving gericht op actiever werken aan duurzame inzetbaarheid? 6. Tenslotte 2 11 juni

2 Waarom? Regels Jo van Saase 3 Flexibiliteit: reikwijdte Markt Geld Baas Staf Medewerkers Info-kennis Middelen Inkoop Productie Verkoop Structuur Management Werkprocessen Producten Diensten Hoe flexibel? 4 11 juni

3 Snel reageren juni

4 Flexibiliteit: hoe? INTERN EXTERN Intern Intern Functioneel Structuur Functieverbreding / Management aanpassing Organisatie Intern Tijd Processen Werktijden / overwerk Financiering 0-uren / oproep Kennis / informatie Verlofregelingen Tijdelijke krachten Oproep- 0-uren Uitzendkrachten Payroll Contracting Inleen Aanneming ZZP Inhuur externe deskundigheid 7 De schil Tijdelijk Payroll 0-uren Oproep Uitzend Kern Onder aannemen Inleen Contracting ZZP 8 11 juni

5 Situatie tot 1 juli 2015 Ketenbepaling: opeenvolgende tijdelijke contracten binnen bepaalde tijd leiden tot contract voor onbepaalde tijd Na 3 opeenvolgende tijdelijke contracten Of na drie jaar Tijdelijk 1 Tijdelijk 2 Tijdelijk 3 Maximaal 3 jaar = Opeenvolgend inclusief onderbreking max 3 maanden Kan verlengd worden bij CAO 9 Situatie vanaf 1 juli 2015 Ketenbepaling: opeenvolgende tijdelijke contracten binnen bepaalde tijd leiden tot contract voor onbepaalde tijd Na 3 opeenvolgende tijdelijke contracten Of na twee jaar Tijdelijk 1 Tijdelijk 2 Tijdelijk 3 Maximaal 2 jaar = Opeenvolgend inclusief onderbreking max 6 maanden Kan niet meer verlengd worden bij cao!! juni

6 Situatie vanaf 1 juli uitzonderingen ketenbepaling Alleen bij cao Uitzendovereenkomsten Intrinsieke aard bedrijfsvoering vereist dit (cultuur, media, wetenschap, tijdelijke projecten) Max 6 contracten Max duur 4 jaar Bestuurders van rechtspersonen Op basis ministeriële regeling Sectoren waar uitsluitend met tijdelijke contracten wordt gewerkt (bijv. profvoetbal) Als arbeidsovereenkomst is aangegaan omwille educatie Niet voor < 18 jaar die 12 uur of minder werken 11 Ketenbeding en uitzendovereenkomst Uitzendbeding (= overeenkomst uitzendbureau uitzendkracht eindigt van rechtswege bij eind opdracht inlener) Max 26 weken en bij cao onbeperkt te verlengen Wordt max 78 weken bij cao te verlengen Ketenbepaling pas van toepassing na 26 weken en bij cao is termijn onbeperkt te verlengen Wordt max 78 weken bij cao te verlengen Max 1,5 jaar te eindigen bij einde opdracht Start keten 1 Start keten juni

7 Overgangsregeling ketenbepaling Regeling van toepassing als op of na een opvolgende arbeidsovereenkomst wordt gesloten Tussenpozen vóór 1 juli 2015 blijven 3 maanden Geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op nog geen 24 maanden heeft geduurd Maar dit wel tijdens de duur van de lopende overeenkomst gebeurt (Op de volgend overeenkomst die afgesloten wordt binnen 6 maanden is nieuwe wet wel van toepassing) CAO Als CAO ketenbepaling afwijkt dan blijft deze regeling gelden Tot afloop CAO Tot max. 1 juli Inhoud tijdelijke overeenkomst Proeftijd bij tijdelijke contracten Max 1 maand bij contract korter dan 2 jaar Max 2 maand bij contract langer dan 2 jaar Contract > 6 maanden: max 1 maand proeftijd Contract < 6 maanden: geen proeftijd Bij verlenging geen proeftijd meer mogelijk Concurrentiebeding (relatiebeding?) Verbod bij tijdelijke contracten Tenzij nadrukkelijk wordt aangegeven welke zwaarwegende bedrijfs- en of dienstbelangen een concurrentiebeding verlangen Beding nietig zonder motivering Inwerkingtreding: 1 januari 2015 (voor nieuwe contracten en verlenging) juni

8 Einde tijdelijke arbeidsovereenkomst 6 maand of langer Schriftelijke aanzegging 1 mnd. voor einde Bij niet nakomen: Geheel niet: 1 maandsalaris vergoeding Te laat: naar rato Maar: mag al afgesproken worden bij aangaan of verlenging??? Met ingang van 1 januari Oproepcontracten Geen arbeid geen loon in individuele overeenkomst af te spreken voor max 6 mnd. Verlenging 6 mnd. via cao tot onbeperkt Geen arbeid geen loon in individuele overeenkomst af te spreken voor max 6 mnd. Op verzoek STAR bij ministeriële regeling geen afwijking mogelijk Geen nul-uren in de zorg Geregeld door sociale partners!! Geen verlenging meer mogelijk na 6 maanden Wel in uitzend cao tot max 78 weken Met ingang van 1 juli juni

9 Payroll Payroll bedrijf Werknemer Inlener Werft, beoordeelt, stelt salaris vast, stelt vakantiedagen vast, etc. 17 Payroll Inlener deelt Payrollbedrijf mee dat er geen werk meer is Payroll bedrijf vraagt UWV toestemming om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen UWV toetst alleen of inlener meegedeeld heeft dat er geen werk meer is en Verleent toestemming Met ingang van Idem Payroll bedrijf moet bij UWV aantonen dat bij inlener sprake is van bedrijfseconomische redenen UWV moet toetsen of en in hoeverre er bij de inlener sprake is van bedrijfseconomische redenen juni

10 Payroll bijzondere situaties Afspiegelingsprincipe? Bij inlener? Ja Bij payrollbedrijf? Nee Vacatures binnen 26 weken na Bij inlener? Ja Bij payrollbedrijf? Ja 19 Aanpak schijnconstructies: veel plannen Uitgangspunt: gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek EU Aanpassen detacheringrichtlijn EU Implementatie handhavingsrichtlijn Ondersteuning handhaving cao s Code verantwoordelijk aanbesteden Speciaal handhavingsteam Inspectie SZW Bestrijden schijnzelfstandigheid: VAR??? Aanpassing tekst WML Uitbreiding ketenaansprakelijkheid ARBO Gebruik gecertificeerde uitzendbureaus juni

11 Samenvatting Werknemers Na maximaal 2 jaar of 3 contracten: vast contract Met tijdelijk contract: meer rechten Oproepcontracten worden beperkt Flexibel personeel Uitzendkrachten kunnen lager per onmiddellijk worden opgezegd Payroll als truc om makkelijk van personeel af te komen kan niet meer 21 Ondernemingsraad Ga naar sheet 7 (Flexibiliteit: hoe?) en geef aan op welke terreinen in uw organisatie gewerkt is aan vergroting van de flexibiliteit? Hoeveel procent van alle medewerkers zitten in de flexibele schil? Hebben medewerkers in de flex-schil medezeggenschaps- rechten? Zijn er binnen uw organisatie afspraken over de omvang van de flexibele schil? Heeft de OR inzicht in de arbeidsvoorwaarden voor de mensen in de flex-schil? Zou u flexwerker willen zijn? juni

12 2. Inzet arbeidsbeperkten Doorbreken van de muren Samenwerking op regionaal niveau Jo van Saase Inzet arbeidsbeperkten Wat hebben partijen beloofd? Lukt het niet? Dan verplichte quota!! juni

13 2. Inzet arbeidsbeperkten Wet banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten Doel: vastleggen banenafspraak uit sociaal akkoord hoe aantal gerealiseerde banen wordt gemeten quotumregeling: boete als aantal extra banen niet wordt gerealiseerd Doelgroep Mensen die onder participatiewet vallen en geen WML kunnen verdienen Mensen met een WSW-indicatie Wajongers met arbeidsvermogen UWV: Doelgroep -register Monitor Inzet arbeidsbeperkten Mensen met arbeidsbeperking aan het werk Quotumwet (m.i.v ) 5000 extra banen van Zo niet: wettelijke quotumregeling voor 25+ bedrijven Vanaf voor elke niet ingevulde werkplek heffing van 5.000, 35 Regionale werkbedrijven: Samenwerkingsverband tussen: Gemeenten UWV Regionale werkgevers Vakbonden Onderwijsinstellingen Vaststellen loonwaarde Loonkostensubsidie voor verschil minimumloon loonwaarde Rol OR: stimuleren inzet arbeidsbeperkten (28.3) juni

14 2. Inzet arbeidsbeperkten Extra faciliteiten inzet arbeidsbeperkten Loonkostensubsidie arbeidsbeperkten gemeenten Gemeenten kunnen subsidie verstrekken Per regio zelfde methodiek hanteren >>St.v.d.A richtlijnen Vaststellen loonwaarde Subsidie is verschil tussen WML en loonwaarde Maximaal 70% Indien cao met hoger loon: verschil cao-loon 100%WML: werkg. Bij ziekte werknemer betaalt gemeente loonkostensubsidie door aan werkgever No-riskpolis bij ziekte vanaf (max 5 jaar) Mobiliteitsbonus (max 5 jaar) 1.800,- per arbeidsbeperkten Jobcoach per organisatie (voor werknemers uit gemeenten die zich aansluiten bij protocol jobcoach UWV) Inzet arbeidsbeperkten Nieuwe infrastructuur; iedereen samen Decentralisatie arbeidsmarkt beleid naar regio s 35 regionale werkbedrijven o Samenwerking werkgevers, vakbonden en gemeenten, onderwijs, voor regionaal arbeidsmarktbeleid Voor arbeidsgehandicapten o 35 werkbedrijven o Huidige WSW bedrijven o Regionale werkgevers betrekken UWV samenvoegen met CIZ Keuring voor behoefte aan zorg en ondersteuning voor werk (Inter-)sectorale VWNW voorzieningen / transitiefondsen Werkkamer: overleg StvdA & VNG Ambassadeur juni

15 2. Inzet arbeidsbeperkten Gemeenten, sociale partners, onderwijsinstellingen UWV 35 arbeidsmarktregio s - één aanspreekpunt voor werkgevers in een arbeidsmarktregio - één registratiesysteem vacatures en werkzoekenden - één arbeidsmarktagenda - samenwerkingsafspraken - vaststellen loonwaarde Inzet arbeidsbeperkten Regeling cofinanciering sectorplannen ( tot ) ,- / max 50% Werkgevers- en werknemersorganisaties in een sector of regio Stellen een sectorplan op Met als doel de arbeidsmarkt op korte termijn en op middellange termijn te verbeteren. Deze sociale partners dragen dan in het sectorplan arbeidsmarktmaatregelen aan waarvoor zij cofinanciering 50% - van het rijk vragen. Brug WW Werknemer gaat aan het werk bij nieuwe werkgever In ander beroep of andere sector Werknemer ontvangt salaris over uren werk Werknemer ontvangt WW voor (om-)scholingsuren Arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar juni

16 2. Inzet arbeidsbeperkten Sectorplannen en cofinanciering Van werk naar werk Arbeidsbemiddeling Transitiefonds Transfercentrum Sollicitatietraining Behoud vakkrachten Coaching door ouderen Scholing Loopbaancheck / advies Om- en bijscholing Toekomstgericht voor ouderen EVC Bevorderen instroom Kwetsbare werknemers 55+ Jongeren > 6mnd werkloos Leerwerkplekken Gezondheidscheck Onderzoek, experimenten en voorlichting / innovatieve aanpak Inzet arbeidsbeperkten Samenvatting Actief beleid om arbeidsbeperkten te stimuleren om aan werk te komen Quotumwet Stimuleringsmaatregelen Financiële stimulans Samenwerking op regionaal en/of sectoraal gebied juni

17 2. Inzet arbeidsbeperkten Rol OR Stimulerende taak Aanpassing functies / werkplekken Begeleiding / belasting Gebruik externe / interne middelen Verdringing Is er beleid? 33 De regels Ontslagvergoeding WW Sociaal plan Jo van Saase juni

18 Hoofdlijnen Preventieve toets blijft / alle regelingen rond ontslag in het BW Maar.2 routes en 4 mogelijkheden Bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschikten UWV In cao geregelde ontslagcommissie Beroep mogelijk bij kantonrechter Kantonrechter toetst aan zelfde regels als UWV Alle andere zaken via kantonrechter: in persoon gelegen redenen Hoger beroep en cassatie (tegen uitspraken Ktr) mogelijk Transitievergoeding Arbeidsovereenkomst langer dan 24 maanden Beëindiging op initiatief werkgever Verwijtbaar gedrag: Werkgever: eventueel extra billijke vergoeding Werknemer: verlaging transitievergoeding 35 Uitgangspunt: werkgever kan arbeidsovereenkomst opzeggen, maar Voor opzegging is redelijke grond nodig en binnen redelijke termijn is al dan niet met behulp van scholing geen herplaatsing mogelijk Toetsing door OR herplaatsingsmogelijkheden Redelijke gronden: Bedrijfseconomische redenen: vervallen arbeidsplaatsen wegens: Beëindiging werkzaamheden Treffen van maatregelen voor doelmatige bedrijfsvoering Toetsing nut en noodzaak door OR In persoon werknemer gelegen / overige reden / AOW frequent verzuim, disfunctioneren, slechte relaties, etc juni

19 Ontslagprocedure UWV: wat verandert? Nu Alle ontslagredenen Verzoek toestemming aan UWV Toetsing aan beleidsregels Toestemming ja / nee Geen schadeloosstelling Straks Economische redenen + langdurig arbeidsongeschikt (ao) Verzoek toestemming aan UWV Toetsing aan beleidsregels Toestemming ja/nee Transitie- en ontslagvergoeding Opzegging met opzegtermijn Verrekenen proceduretijd Opzegtermijn min 1 mnd. Opzegging met opzegtermijn Verrekening proceduretijd Minimaal 1 maand 37 Ontslagvolgorde / afspiegeling Eerst tijdelijke arbeidsovereenkomsten met resterend looptijd korter dan 1/2 jaar en inleen / detachering /uitzend / 0-uren beëindigen Aandachtspunt OR: omgaan met flexibele schil Daarna afspiegelen Bepalen uitwisselbare functies / leeftijdsgroepen / lifo Als er bij cao ingestelde ontslagcommissie is: afwijken voor max 10% werknemers die op grond van afspiegeling voor ontslag in aanmerking komen Aannemelijk maken bovengemiddeld functioneren / potentieel Van te voren duidelijk maken dat functioneren deel kan uitmaken voor beoordeling ontslagvolgorde Personeelsbeleid met periodieke beoordeling / potentiebeoordeling Geldt niet voor en 55 AOW Nader te regelen bij ministeriële regeling Belangrijke rol OR : goed personeelsbeleid Beroep op kantonrechter mogelijk, etc juni

20 Ontslag wegens bedrijfseconomische reden Als werkgever binnen 26 weken na opzegging medewerkers aantrekt op zelfde positie zonder aanbod oude functie aan medewerker die volgens afspiegeling daarvoor in aanmerking kwam: Werknemer kan kantonrechter verzoeken Opzegging te vernietigen Toekenning billijke vergoeding Aandachtspunt OR: vervulling vacatures na reorganisatie ((Geldt ook voor payroll!!!)) 39 Even tussendoor: Wijziging ontslagbesluit Bij ontslagaanvragen van werkgevers in de thuiszorg, de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg of gehandicaptenzorg, dan wel aanvragen van verpleeg- of verzorgingshuizen: Niet uitgaan van de bedrijfsvestiging van de werkgever, maar van de gemeente waarbinnen werkzaamheden komen te vervallen. Uitzonderingen: Meerdere bedrijfsvestigingen binnen een gemeente Gehandicaptenzorg en de jeugdzorg mogen -mits aannemelijk gemaakt- kiezen voor (bijvoorbeeld) regionale bedrijfsvestiging. E.e.a. hangt af van de wijze waarop de werkzaamheden in de organisatie zijn ingericht juni

21 Beroep tegen beslissing UWV bij kantonrechter Werkgever tegen weigering toestemming UWV Kantonrechter toetst aan regels UWV Beroep schort beslissing niet op Werknemer tegen toestemming (2 mnd.) Kantonrechter toetst aan regels UWV Herstel Billijke vergoeding Beroep schort beslissing niet op Hoger beroep en cassatie Schort eerdere beslissing niet op!!!!! 41 Procedure kantonrechter: wat verandert Ontbindingsverzoek wegens gewichtige redenen Kunnen alle redenen zijn Beëindiging per door KTR vast te stellen datum Vaststelling schadeloosstelling Kantonrechtersnorm Geen hoger beroep mogelijk Ontbindingsverzoek wegens alle niet-economische redenen en niet voor langdurige AO Beëindiging met inachtneming opzegtermijnen (proceduretijd verrekenen) Vaststelling transitie- en eventueel billijke vergoeding Hoger beroep bij Gerechtshof Cassatie bij de HR juni

22 Sectorcommissies (CAO) Onafhankelijk CAO overeengekomen met erkende vakbonden Hoor- en wederhoor Redelijke termijnen Besluiten binnen redelijke termijn Werkgever kan beroep instellen bij kantonrechter AVV instelling commissie voor langere periode 43 Beëindigingsovereenkomst Nu Overeenkomst tot beëindiging Straks Overeenkomst tot beëindiging Bedenktijd van 2 weken Mogelijkheid te herroepen Let op: geen transitie- en ontslagvergoeding tenzij nadrukkelijk overeengekomen juni

23 Op weg naar een nieuwe baan? 4 wegen Wederzijds Goedvinden Ontbinding kantonrechter Opzegging UWV CAO Commissie Alle redenen Alleen in persoon gelegen reden Bedrijfseconomische en langdurig AO Alleen bedrijfseconomisch Schriftelijke overeenkomst Ontbinding of weigering Toestemming of weigering Toestemming of weigering Bedenktermijn Beroep en cassatie 45 Transitievergoeding - treedt op 1 juli 2015 in werking Arbeidsovereenkomst min. 2 jaar geduurd / einde initiatief werkgever Ter compensatie ontslag Faciliteren transitie naar andere baan Niet Bij wederzijds goedvinden Wn weigert na tijdelijk contract aanbod nieuw contract met soortgelijke arbeidsvoorwaarden Ontslag gevolg van ernstig verwijtbaar handelen werknemer Wn is jonger dan 18 jaar / minder dan 12 uren per week (jaren voor 18 e tellen niet mee voor berekening) Bij bereiken AOW Bij CAO / regeling bestuursorgaan afwijken gelijkwaardige voorziening 46 erkende vakbonden 11 juni

24 Transitievergoeding berekening Hoofdregel 1 e tien jaar aovk: = 1/3 maandsalaris per dienstjaar Daarna = ½ maandsalaris per dienstjaar Maximaal of één jaarsalaris Werknemers die 50 of ouder zijn bij ontslag Tot 1 januari 2020 hogere vergoeding Voor jaren in dienst na 50 e Dienstverband minstens 10 jaren Vergoeding 1 mndsalaris per dienstjaar vanaf 50 e jaar Kleine werkgevers (<25 wn) Alleen hoofdregel / geen extra vergoeding 50+ Ministeriële regeling voor bepaling kleine werkgever Voor berekening arbeidsverleden tellen alleen jaren vanaf Van kantonrechtersnorm naar transitievergoeding Oud Vanaf 2009 Leeftijd Maandsal per dienstjaar Tot 40 jaar jaar Leeftijd Maandsal per dienstjaar Vanaf max of 1 jaar salaris Dienstjaren Maandsal. per dienstjaar 1 < 35 jaar 0,5 1e 10 jaar 1/3 1, Daarna 1/2 Vanaf 50 jaar ,5 Dienstjaren na 50 e (min 10 dienstjaren)* 1 Vanaf 55 2 *tot 2020 Nvt-25 ondernemingen (ministeriële regeling) juni

25 Vergelijking kantonrechtersnorm - transitievergoeding Voorbeelden Leeftijd Dienstjaren Kantonrechters -norm nu Aantal mndsalarissen Transitievergoeding Aantal mndsalarisse n 35 jaar ,3 66,7% 45 jaar ,8 58,3% 55 jaar ,8 43,3% 65 jaar op basis tijdelijke 50+ regel ,2 47,9% 49 Overgangsregeling hoogte transitievergoeding Probleem: seizoen werkers Vanaf 1 juli 2015 recht op transitievergoeding Als na ten minste 2 jaar arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd Hoogte wordt bepaald voor gewerkte periodes vóór Maar stel nu: 15 jaar gewerkt 8 maanden per jaar In oude stelsel geen arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd én geen beëindigingsvergoeding. Wat onder de WWZ? Overgangsregeling Alleen arbeidsverleden vanaf 1 juli 2012 telt mee Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van voor tellen mee met onderbreking van max 3 maanden Uitbetaling transitievergoeding Kan achterwege blijven als werkgever garantie biedt dat hij werknemer binnen 6 maanden weer contract aanbiedt juni

26 Transitievergoeding: slechte financiële situatie werkgever Niet bij surseance / faillissement Indien betaling ineens leidt tot onaanvaardbare gevolgen: Gespreide betaling mogelijk Kantonrechter kan toetsen Rente verschuldigd Vast te stellen bij ministeriële regeling 51 Transitievergoeding verminderen met transitiekosten en inzetbaarheidskosten Transitiekosten: kosten gericht op voorkomen werkloosheid / bekorten duur werkloosheid Vb.: scholing / outplacement / langere opzegtermijn als wn vrijgesteld van arbeid Inzetbaarheidskosten: kosten gericht op brede inzetbaarheid arbeidsmarkt Vb.: niet functie gerelateerde talencursus, pers. ontwikkeling, etc. Schriftelijke overeenstemming aftrekbaarheid met medewerker of bij CAO / afspraken met OR Geen loonkosten (bijv. tijd voor opleiding) Niet buitensporig hoog Kosten gemaakt in laatste 5 jaren Langere opzegtermijn (als werknemer is vrijgesteld van werk) juni

27 Wat bedoelt ie nou? Toelichting Ontwerpbesluit transitievergoeding 53 Hoe werkt transitievergoeding? Ernstige verwijtbaarheid werkgever extra billijke vergoeding Transitievergoeding In alle gevallen tot 10 dienstjr.: 1/3 maandsal. 10 dienstjr: ½ maandsal. o Tijdelijke regeling 50+ Afsraken werkgever - werknemer Vermindering t en i kosten Ernstige verwijtbaarheid werknemer Hoger Werkgever kan voorziening treffen? Lager of juni

28 WW Nu Maximale duur: 38 maanden Straks vanaf Maximale duur publiek gefinancierd 24 maanden Vanaf 2016 per kwartaal < 1 mnd. Vanaf 2019 maximaal 2 jaar publiek gefinancierd Aanvullende duur bij cao Opbouw Globaal: voor ieder gewerkt jaar 1 maand tot max van 38 mnd. Hoogte 1 e 2 maanden 75% max dagloon daarna 70% Opbouw? 1 e 10 jaar 1 maand per gewerkt jaar Daarna ½ mnd. tot max 24 mnd. Hoogte: idem 55 Overige wijzigingen WW Na ½ jaar is iedere arbeid passend (ook tegen lager loon) alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd. (wordt nader uitgewerkt in a.m.v.b) Niet: WSW of ZZP-er Zelfde definitie in ziektewet Treedt op in werking Inkomens verrekening i.p.v. urenverrekening Extra inkomsten (tot max dagloon) gekort met 75% gedurende 1 e 2 maanden / 70% daarna Financiering Vanaf verhoging premie met 1,3 miljard SER adviesaanvraag: 50/50 werkgevers / werknemers + 56 premiedifferentiatie 11 juni

29 Wat na de WW en toch geen werk? IOAW: vervalt voor werknemers geboren na en werkloos (globaal) Uitkering op bijstandsniveau: 70% minimumloon Wel partnertoets Geen vermogenstoets Uitvoerder: gemeente IOW: tot 2020 (evaluatie) Voor 60+ en werkloos en (globaal) Uitkering op bijstandsniveau: 70% nettominimumloon Geen partnertoets Geen vermogenstoets Uitvoerder UWV Van bescherming naar activering 57 Gevolgen sociaal plan Druk op hoogte ontslagvergoedingen Inspanningen werkgever VWNW kunnen leiden tot lagere transitievergoeding Opleidingsbeleid / faciliteiten ontwikkeling competenties + afspraken individueel / cao / OR Inbreng in sectorplannen Transitievergoeding minus kosten outplacement Regels VWNW voor een deel ondergebracht in externe sectorplannen juni

30 2. Het nieuwe ontslagrecht Samenvatting Vanaf 2015 Ontslag via het UWV: economische redenen of langdurig arbeidsongeschikt Ontslag via de kantonrechter: overige redenen Altijd beroep mogelijk In principe altijd transitievergoeding WW-duur korter en arbeid sneller passend 59 Ondernemingsraad? Heeft OR inzicht in resultaten onderneming? Komen veranderingen als verrassing of is de OR meestal al eerder op de hoogte van nut en noodzaak veranderingen? Is er goed personeelsbeleid? Bestaat er systeem van beoordeling excellente medewerkers? Is er een goed opleidingsbeleid gericht op het minder kwetsbaar maken van medewerkers voor veranderingen? Heeft de ondernemingsraad een beleid gericht op employability? Weet de OR hoeveel geld er uitgetrokken wordt voor opleidingen? Zou de OR afspraken willen maken die er op gericht zijn de employability te vergroten maar als effect hebben dat een eventuele transitievergoeding omlaag gaat? juni

31 4. De werkende AOW-er Een paar opmerkingen Jo van Saase De werkende AOW-er De grijze revolutie? CBS-Statline juni

32 4. De werkende WAO-er Regels In CAO of Arbovk einde per AOW (pensioenbeding) Geen einde in CAO of arbovk afgesproken Einde via ontslagvergunning UWV Geen minimumloon / wel minimumvakantietoeslag Doorbetaling gedurende ziekte 2 jaar Re-integratie Max 3 tijdelijke contracten Automatisch einde bij bereiken AOW-leeftijd Bij bereiken AOW-leeftijd mag werkgever opzeggen; zonder UWV toestemming Wel minimumloon Doorbetaling max 6 weken / ZW-uitkering Beperkte re-integratie Verruimde mogelijkheden tijdelijke contracten bij 63 CAO 4. De werkende WAO-er En verder: maatregelen ter voorkoming verdringing AOW-werknemer heeft geen recht op aanpassing arbeidsduur als dit ten koste gaat van jongere werknemer Nieuwe ketenbepaling is alleen van toepassing bij cao Arbeidsovereenkomsten vóór bereiken AOW tellen niet mee voor de ketenregeling Bij bedrijfseconomisch ontslag worden AOW-werknemers als eerste in hun functiegroep ontslagen / geldt ook voor ambtenaren bij reorganisaties en collectieve ontslagen juni

33 4. De werkende WAO-er En wat met de arbeidsovereenkomst met een AOW-er? Bij indiensttreding na bereiken AOW-leeftijd blijven regels van opzegging en ontbinding gelden Als na beëindiging arbeidsovereenkomst bij bereiken pensioengerechtigde leeftijd een nieuwe tijdelijke overeenkomst wordt aangegaan is Ragetlieregel niet van toepassing (voor aangaan tijdelijke arbeidsovereenkomst aansluitend op overeenkomst voor onbepaalde tijd is ontbinding of ontslagvergunning nodig anders wordt de tijdelijke overeenkomst beschouwd als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) Bij rechterlijke ambtenaren loopt dienstverband door tot 70 jaar Duurzame inzetbaarheid Welke incentives zitten er in de nieuwe regelgeving gericht op actiever werken aan duurzame inzetbaarheid? Jo van Saase juni

34 5. Duurzame inzetbaarheid Impulsen? Re-integratie verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid Opzegging mogelijk als er een redelijke grond voor is en herplaatsing binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing in een andere passende functie niet mogelijk is. Transitievergoeding lager bij goed employabilitybeleid Afwijken van afspiegelingsbeginsel bij uitstekend beleid potentieel beoordeling en personeelsbeleid Investeren in sectorplannen: VWNW Kortere WW / Werk eerder passend Allemaal samen Werkkamer: Stichting van de Arbeid - VNG Regionale werkbedrijven Iedereen eigenlijk Duurzame inzetbaarheid Wat doet uw organisatie? Onze organisatie werkt actief aan voorkomen ziekte Wij hebben een goed opleidingsbeleid Als bij ons ontslagen vallen dan zijn onze mensen daarop voorbereid Wij zijn een flexibele organisatie berekend op de uitdagingen van de markt Onze organisatie doet mee aan sectorplannen Onze organisatie investeert in duurzame inzetbaarheid juni

35 6. Tenslotte Jo van Saase Tenslotte Het ging te snel? Raadpleeg onze website: OR info Nieuw arbeidsrecht Volg één van de cursussen via open inschrijving Flexibele arbeid Het nieuwe ontslagrecht Hoe er in uw organisatie mee om te gaan? ATIM-Lab: samen met u zoeken naar mogelijkheden en opstellen van een plan juni

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker

Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker en en nog meer - Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen rond arbeidsrecht, ontslag, WW en de organisatie van de arbeidsmarkt - En wat doet

Nadere informatie

Werk aan de Winkel II

Werk aan de Winkel II Werk aan de Winkel II Bijpraten over flexibele arbeidsverhoudingen en ontslagrecht Jaap van der Sijs Jo van Saase 0 Arbeid: betekenissen veranderen Oudhoogduits: are bejid of ar (a) beit : een situatie

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014)

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Per 1 juli 2015; Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast.

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u?

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te

Nadere informatie

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen 1 Belangrijke wijzigingen A. Flexrecht, 1 januari 2015 Proeftijd Concurrentiebeding Oproep/nuluren Aanzegtermijn Ketenregeling 1-7-2015

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist arbeidsrecht en ondernemingsrecht 2 juli 2015 Wet werk en zekerheid Stellingen: Het wordt gemakkelijker Het wordt goedkoper De kans op een vaste baan

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid

De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid AJD-congres, 28 november 2014 mr. J. Meijer, Manager Arbeids- en Ontslagrecht Landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening Programma

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach mr. Jolande Janssen Inhoud Rechtspositie Buurtsportcoach Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Rechtspositie

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN UWV WERKGEVERSCONGRESSEN 2015 Veranderd ontslagrecht en flexibiliteit na 1 juli 2015 UWV Werkgeverscongressen najaar 2015 mr. drs. A.A.J. (Alfons )Kouwenhoven Het is tijd voor interactie! 1. Pak uw mobiele

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

>WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U?

>WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? >WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? >WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? ONTSLAGRECHT Vast voorgeschreven ontslagroute. Overeenstemming en bedenktijd. Verkorten opzegtermijn.

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1 Wet Werk & Zekerheid Mr B.J. van Hees partner BDO Legal Pagina 1 BDO LEGAL Pagina 2 Elke dag haalt de WWZ wel een krant weeffout? FD 05.03.2015 Pagina 3 AGENDA 1. Aanleiding en doelstelling WWZ 2. Enkele

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Een overzicht van enkele actualiteiten die voor u van belang kunnen zijn. Strengere voorwaarden vergunning buitenlandse werknemer U kunt

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID PROGRAMMA Wet Werk en Zekerheid (WW, IOAW, IOW) Reparatie WW in cao Transitievergoeding Aanpassingen contractvormen SOCIAAL AKKOORD Ingangsdatum 1-1-2016; Maximumduur wordt 2 jaar,

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking.

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking. mr. Dennis van den Broek Introductie Welkom REEF geeft raad Juridische advisering Direct toepasbaar advies Advisering binnen twee werkdagen Vaste omkadering advieskosten Driepoot Klein juridisch onderhoud

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl Als gevolg van de Wet werk en zekerheid is er veel gewijzigd in het arbeidsrecht. Deze wet is op 10

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid DRV Accountants & Adviseurs 01-07-2014 In 2015 en 2016 verandert er een aantal zaken op het gebied van arbeidsrecht. Zo veranderen de regels rondom contracten met bepaalde tijd en

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Flexbepalingen Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast. In de nieuwe wet

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.nl programma Wetsvoorstel WWZ: 33818 Flexibele arbeidsrelaties Wijzigingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) 1. flexibele arbeid 2. ontslagrecht 3. werkloosheidswet Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie 1 Achtergrond en historie BW/Arbeidsrecht:

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status december 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid heeft tot doel een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid in arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER INFORMATIEBRIEF WERKGEVER Werkzoekenden die begeleid worden door JobC hebben zijn Statushouder zonder beperking of iemand met een arbeidsbeperking waardoor zij soms meer moeite hebben om zelfstandig een

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Onderdelen 1. Wijziging flexrecht 2. Wijziging ontslagrecht 3. Wijziging WW e.a. Aanzegtermijn Werkgever moet uiterlijk 1 maand voor einde van rechtswege

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie