Rapportage minderheden 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage minderheden 2003"

Transcriptie

1 Rapportage minderheden 2003

2

3 Rapportage minderheden 2003 Onderwijs, arbeid en sociaal-culturele integratie Redactie: Jaco Dagevos Mérove Gijsberts Carlo van Praag Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2003

4 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart Het Bureau heeft tot taak: a wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen; b bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het aangeven van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doeleinden te bereiken; c informaties te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de evaluatie van deze uitvoering mogelijk te maken. Het Bureau verricht zijn taak in het bijzonder waar problemen in het geding zijn, die het beleid van meer dan één departement raken. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is als coördinerend minister voor het sociaal en cultureel welzijn verantwoordelijk voor het door het Bureau te voeren beleid. Omtrent de hoofdzaken van dit beleid treedt de minister in overleg met de minister van Algemene Zaken, van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van Financiën, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2003 SCP-publicatie 2003/13 Zet- en binnenwerk: Mantext, Moerkapelle Omslagontwerp: Bureau Stijlzorg, Utrecht Omslagfoto s: Hollandse Hoogte, Amsterdam Verspreiding in België: Maklu-Distributie Somersstraat 13-15, B-2018 Antwerpen isbn issn nur 740 Dit rapport is gedrukt op chloorvrij papier. Sociaal en Cultureel Planbureau Parnassusplein VX Den Haag Tel. (070) Fax (070) Website:

5 Inhoud Voorwoord 1 Deel i Inleidende beschouwingen 1 Algemene inleiding Inhoud en opbouw van dit rapport Gebruikte begrippen Nieuwe bronnen 10 2 Demografie Inleiding Buitenlandse migratie Aantallen en demografische structuur Ruimtelijke spreiding Gezinsvorming Samenvatting 31 Noten 33 Deel II Onderwijs 3 Opleidingsniveau en taalbeheersing Inleiding Verschillen in opleiding binnen migrantengroepen Determinanten van opleidingsniveau Beheersing en gebruik van de Nederlandse taal Conclusies 59 Noten 62 4 Minderheden in het basisonderwijs Inleiding De deelname aan voor- en vroegschoolse voorzieningen Het aanvangsniveau in groep Tussentijdse prestaties in de groepen 4, 6 en Het eindniveau en de adviezen Oorzaken van achterstanden Conclusies Bijlage B4 Prestatieverschillen in leerjaren tussen autochtone en 102 allochtone leerlingen 107 Noten 108 v

6 5 Voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs Inleiding De eerste fase van het voortgezet onderwijs Eindexamen en diploma s in het voortgezet onderwijs Zonder diploma uit het onderwijs Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs Conclusies 136 Bijlage B5 140 Noten Het onderwijsbeleid ten aanzien van de minderheden Inleiding Landelijk en gemeentelijk onderwijsbeleid Voor- en vroegschoolse educatie Het basisonderwijs: Gewichtenregeling, onderwijskansenbeleid en algemeen kwaliteitsbeleid Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en de brede school Onderwijs in allochtone levende talen (oalt) Taalontwikkeling en kopklassen Voortgezet onderwijs: Onderwijskansenbeleid, evenredige deelname aan havo/vwo, de Cumi-regeling en speciale voorzieningen voor neveninstromers De brede school in het voortgezet onderwijs Tegengaan van spijbelen en drop-out uit het voortgezet onderwijs Het secundair beroepsonderwijs: doorstroom en voortijdig schoolverlaten Het hoger onderwijs Conclusies Een verkenning van het onderwijsbeleid voor minderheden in acht gemeenten Inleiding Bestuurlijk-organisatorische kenmerken van het goa-beleid Het tweede landelijk beleidskader onderwijsachterstanden ( ) Enkele lokale aandachtspunten Zwarte en witte scholen: segregatie in het onderwijs Conclusies Slotbeschouwing 189 Bijlage B6 Overzicht van onderwijsbeleidsnota s en overige notities, per gemeente 192 Noten 197 vi Inhoud

7 Deel III Arbeid 7 Werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid Komt de verbetering van de arbeidsmarktpositie van minderheden in het gedrang? Bronnen Arbeidsmarktparticipatie Ontwikkelingen in de arbeidsmarktparticipatie Variatie in participatie in Werkloosheid Ontwikkelingen in de werkloosheid van minderheden Omvang en samenstelling van de werkloosheid Arbeidservaring en reden van uitstroom (jongere) werkloze minderheden De werkloosheid van minderheden en het rendement op hun menselijk kapitaal Minderheden met een uitkering Conclusies 226 Bijlage B7 Regressieanalyse werkloosheid autochtonen (ebb 02) 228 Noten Werkende minderheden: beroepsniveau, tijdelijke banen en mobiliteit Inleiding Welk aandeel van de etnische minderheden heeft werk? Ontwikkelingen in de nettoparticipatie Hoe heeft men de huidige baan gevonden? Blijvend aan de onderkant van de beroepenstructuur? Van tijdelijke naar vaste banen Dynamiek in de loopbanen van werkende minderheden Positieveranderingen, consequenties en motieven Loopbaanperspectieven: interne en externe mobiliteitsgeneigdheid Conclusies 252 Logistische regressie mobiliteitsgeneigdheid en promotiekansen 254 Noten Arbeidsmarktbeleid: ontwikkelingen op landelijk en gemeentelijk niveau Aangrijpingspunten voor het beleid Beleidsontwikkelingen Algemeen arbeidsmarktbeleid Specifiek arbeidsmarktbeleid voor minderheden Nadere verkenning van het arbeidsmarktbeleid voor minderheden in acht gemeenten 296 Inhoud vii

8 9.3.1 Inleiding De (veranderende) context van het gemeentelijk beleid Arbeidsmarkt(toeleidings-)beleid en aandacht voor minderheden Conclusies 305 Bijlage B9 308 Noten 313 Deel IV Sociaal-culturele integratie en wederzijdse beeldvorming 10 Sociaal-culturele integratie: contacten, cultuur en oriëntatie op de eigen groep Wat is sociaal-culturele integratie? De sociaal-culturele integratie van minderheden in Ontwikkelingen in sociaal-culturele integratie door de jaren heen 334 Bijlage B10 Sociaal-culturele integratie 350 Noten Wederzijdse beeldvorming Inleiding Autochtonen over allochtonen Allochtonen over autochtonen Conclusie 387 Bijlage B Deel V Samenvatting en slotbeschouwing 1 Algemene inleiding Demografie Opleidingsniveau en taalbeheersing Basisonderwijs Voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs Het onderwijsbeleid Werk en werkloosheid Het arbeidsmarktbeleid Sociaal-culturele integratie Wederzijdse beeldvorming Slotbeschouwing 435 Bijlage A Gebruikte databestanden 441 Literatuur 449 Publicaties van het scp 457 viii Inhoud

9 Voorwoord De integratie van etnische minderheden heeft de onverminderde aandacht van het beleid en van de samenleving als geheel. Er gaat nauwelijks een dag voorbij zonder dat de media ons berichten over allerhande obstakels die zich in dit integratieproces voordoen. Zelfs is de jarenlang sluimerende discussie over ruimtelijke spreiding van minderheden ineens weer opgelaaid. Aan dit onderwerp heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) overigens een van zijn vorige minderhedenrapportage gewijd (Rapportage minderheden Concentratie en segregatie). Als vanzelf valt in de berichtgeving het licht op het conflict waarmee de confrontatie tussen bevolkingsgroepen en tussen culturen gepaard gaat. Binnenlandse en buitenlandse politieke ontwikkelingen van de laatste jaren zijn daaraan uiteraard niet vreemd. Intussen voltrekt zich een belangrijk deel van het integratieproces buiten de schijnwerpers. In deze negende aflevering van de Rapportage minderheden laat het scp zien dat allochtone kinderen in toenemende mate profiteren van het Nederlandse onderwijs en dat hun maatschappelijk perspectief daarmee aanmerkelijk gunstiger is dan dat van hun ouders. Zij lopen ook in op hun autochtone leeftijdsgenootjes. Het probleem ligt in het tempo van de vooruitgang. Dat verschilt naar gelang de soort leerstof en de etnische achtergrond van de leerling, maar laat tevens ruimte voor een meer pessimistische visie. Ontegenzeggelijk is er vooruitgang, maar het is evenzeer een feit dat momenteel nog hele jaargangen allochtone leerlingen de school zonder bevredigende kwalificaties verlaten. De sociale perspectieven van minderheden zijn niet alleen afhankelijk van hun schoolprestaties, maar ook van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Lange tijd toonde die een hoge absorptiecapaciteit, waarvan de minderheden op zijn minst proportioneel de vruchten hebben geplukt. Sinds twee jaar is het echter gedaan met de expansie. Dit rapport kan van de economische terugslag niet meer dan de eerste gevolgen laten zien. Onder alle bevolkingsgroepen stijgt de werkloosheid; bij een deel van de minderheden gaat dat sneller dan bij de autochtonen, bij een ander deel langzamer. Het feit dat juist de allochtone jeugd sterk wordt getroffen, geeft reden tot zorg. De analyse beperkte zich in voorgaande minderhedenrapportages hoofdzakelijk tot het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit keer is echter een deel van het rapport gereserveerd voor andere onderwerpen, te weten de culturele oriëntatie van de minderheden en het beeld dat zij van de autochtonen hebben. Omgekeerd is ook het beeld dat autochtonen zich van de minderheden vormen onderzocht. De resultaten zijn moeilijk in enkele woorden samen te vatten, maar in elk geval blijkt dat in sommige etnische groepen de sociale en culturele afstand tot de Nederlandse samenleving, ook in de tweede generatie, nog aanzienlijk is. Enkele harde demografische indicatoren die in 1

10 hoofdstuk 2 van dit rapport worden opgevoerd, ondersteunen deze conclusie. In dit verband kan ook worden verwezen naar een ander, dit jaar verschenen, rapport van het scp, getiteld Trouwen over de grens. Achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland. Het scp heeft een empirisch-kwantitatieve traditie in de behandeling van sociale vraagstukken en ook deze Rapportage minderheden bedient zich ruimschoots van cijfers. Voor een meer kwalitatieve benadering is gekozen in de gelijktijdig met deze rapportage verschijnenende publicatie Een ander succes. De keuzes van Marokkaanse meisjes. Deze publicatie, verschenen als siswo-rapport, is voortgekomen uit een samenwerking tussen het siswo-instituut voor Maatschappijwetenschappen en het scp. Statistische waarnemingen van het scp vormen hier de achtergrond voor een verder kwalitatief ingevuld portret van Marokkaanse meisjes. Prof. dr. Paul Schnabel Directeur scp 2

11 Deel I: Inleidende beschouwingen

12

13 1 Algemene inleiding Carlo van Praag 1.1 Inhoud en opbouw van dit rapport Dit is de negende aflevering in een reeks van door het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) vervaardigde minderhedenrapportages. Sinds 1993 werd aanvankelijk jaarlijks, sinds 1999 tweejaarlijks, een gedetailleerd overzicht gegeven van de sociale positie van de etnische minderheden in onze samenleving, met aandacht voor het beleid dat gevoerd wordt ter verbetering van deze positie. In deze rapporten ligt de nadruk vrijwel steeds op de positie van de minderheden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, maar bij gelegenheid is ook aandacht gegeven aan huisvesting en segregatie (1995) of werden subgroepen uit de minderheden extra belicht, zoals de jongeren (1997) en de ouderen (1998). In de huidige aflevering worden wederom onderwijs en arbeid uitvoerig besproken, in respectievelijk de delen ii en iii. Daarbij is het oog speciaal gericht op enkele gunstige trends die in de tweede helft van de jaren negentig werden gesignaleerd, te weten het inhaalproces van de etnische minderheden in het onderwijs en hun verbeterende positie op de arbeidsmarkt (snel dalende werkloosheid). Hebben deze trends zich voortgezet en is er al iets te zeggen over de gevolgen van de economische stagnatie sinds 2001? De grote belangstelling die zowel de beleidsvoerders als het scp steeds hebben gehad voor de sociale positie van de etnische minderheden, en voor hun achterstand op de overige bevolking in het bijzonder, zou bijna doen vergeten dat de minderheden naast een sociale, ook een etnisch-culturele positie in de Nederlandse samenleving hebben. De minderheden zijn afkomstig uit diverse niet-westerse landen, en voor een groot deel behoren zij nog tot de eerstegeneratie-immigranten die hun jeugd nog op zijn minst gedeeltelijk in het land van herkomst hebben doorgebracht. Zij zullen in meerdere of mindere mate nog drager zijn van de cultuur van het herkomstland, maar ook hun kinderen zullen via hen nog indringend met deze culturen geconfronteerd zijn. In welke mate de leden van etnische minderheden zich inderdaad cultureel onderscheiden van de omringende Nederlandse samenleving, wordt in dit rapport empirisch nagegaan. Het rapport kon zich daartoe baseren op de data van een grote survey onder de vier grootste minderheidsgroepen, de spva 02 (zie 1.3). Voorts komt in dit rapport het onderwerp wederzijdse beeldvorming aan de orde. Welke opvattingen en attitudes hebben de autochtone Nederlanders over de etnische minderheden en, omgekeerd, hoe denken allochtonen over autochtonen? Het was oorspronkelijk de bedoeling dat deze vraag beantwoord zou worden aan de hand van de reeds genoemde spva 02, waaraan niet alleen werd deelgenomen door de etnische 5

14 minderheden, maar ook door een vergelijkingssteekproef van autochtone Nederlanders. Door omstandigheden kwamen de gegevens van deze autochtone vergelijkingssteekproef echter niet tijdig binnen, waardoor zij niet meer in deze rapportage konden worden verwerkt. Voor de opvattingen van de autochtone Nederlanders wordt daarom geput uit een ander onderzoek, te weten de survey Beeldvorming over minderheden (bom 02), waarover meer in paragraaf 1.3. De beschouwingen over culturele oriëntatie en wederzijdse beeldvorming vormen samen deel iv van dit rapport. De totale opbouw van dit rapport is daarmee als volgt. Deel I Inleidende beschouwingen 1 Algemene inleiding 2 Demografie Deel ii Onderwijs 3 Opleidingsniveau en taalbeheersing 4 Minderheden in het basisonderwijs 5 Voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs 6 Het onderwijsbeleid ten aanzien van de minderheden Deel iii Arbeid 7 Werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid 8 Werkende minderheden: beroepsniveau, tijdelijke banen en mobiliteit 9 Arbeidsmarktbeleid: ontwikkelingen op landelijk en gemeentelijk niveau Deel iv Culturele oriëntatie bij etnische minderheden; hun beeld van de Nederlanders 10 Sociaal-culturele integratie: contacten, cultuur en oriëntatie op de eigen groep 11 Wederzijdse beeldvorming Deel V Samenvatting Nieuwe migrantengroepen Vanouds zijn de minderhedenrapportages van het scp sterk gericht op de vier grootste minderheidsgroepen, te weten de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Gedurende vele decennia domineerden deze groepen het beeld, maar in de jaren negentig is daarin verandering gekomen. Door de immigratie van asielzoekers zijn thans in de minderhedenbevolking van Nederland ook andere herkomstlanden sterk vertegenwoordigd. Te denken valt aan Irakezen, Afghanen, Somaliërs, Iraniërs en nog diverse andere Aziatische, Afrikaanse, en trouwens ook Europese, herkomstlanden. Over deze nieuwe groepen is nog weinig informatie beschikbaar, maar momenteel wordt in deze lacune voorzien door de spva 03 (zie 1.3), die speciaal op deze nieuwe groepen is gericht. De resultaten zullen worden opgenomen in de Integratiemonitor 2004, die door het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (iseo) van de 6 Algemene inleiding

15 Erasmus Universiteit wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid van het scp. De voorliggende rapportage is dus nog steeds hoofdzakelijk gericht op de vier genoemde oude minderheidsgroepen, die momenteel samen ongeveer 60% van de totale etnische-minderheidsbevolking uitmaken 1.2 Gebruikte begrippen Etnische minderheden en niet-westerse allochtonen De term etnische minderheden is een verzamelterm voor een aantal nogal uiteenlopende groepen. Wat zij gemeenschappelijk hebben, is een eigen etnische identiteit én een relatief grote kans op maatschappelijke achterstand. Zij zijn op die gronden indertijd aangewezen als doelgroepen van het minderhedenbeleid. Deze doelgroepen zijn onder te verdelen in twee hoofdcategorieën: groeperingen die op grond van hun herkomstland tot de minderheden worden gerekend en groeperingen die op grond van andere kenmerken als minderheidsgroepering worden beschouwd. Groepen die hun herkomst vinden in Turkije, Marokko, Suriname, de Antillen, Portugal, Spanje, Italië, Griekenland, Tunesië en Kaapverdië alsmede een deel van de (ex-)joegoslaven (nl. de arbeidsmigranten uit de jaren zestig en zeventig) vallen in de eerste categorie. De tweede categorie bestaat uit Molukkers, vluchtelingen, en verblijfsgerechtigde asielzoekers. Zij worden niet (of niet meer) op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders tot de etnische minderheden gerekend. Bij de Molukkers is dit criterium niet meer toe te passen omdat er al een derde generatie is: in Nederland geboren uit ouders die zelf ook in Nederland geboren zijn. Vluchtelingen en asielzoekers vinden weliswaar hun herkomst in een groot aantal landen, maar het is niet deze herkomst die het criterium vormt, maar de wijze waarop zij toegang hebben gevonden tot Nederland. Vluchtelingen en verblijfsgerechtigde asielzoekers vallen voor een groot deel samen met de populatie personen afkomstig van buiten de oeso. Daaronder zou ook Indonesië vallen, maar de meeste personen die hun herkomst in dat land vinden, zijn repatrianten uit het voormalig Nederlands-Indië die al in Nederland waren ingeburgerd, ver voordat het minderhedenbeleid ontstond. Zij verkeren door de bank genomen niet in een achterstandspositie en worden niet tot de minderheden gerekend. Voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en dientengevolge niet meer in directe zin aan een bepaalde minderheid zijn toe te wijzen, wordt uitgegaan van de herkomst van de ouders. Als gevolg daarvan doet zich de noodzaak voor van een keuze tussen een beperkte en een ruime definitie. In de ruime definitie worden personen van gemengde herkomst toegerekend aan de minderheden en niet aan de autochtone bevolking. Dit is de definitie die bij de toepassing van beleidsmaatregelen wordt gehanteerd. De operationalisering is in werkelijkheid gecompliceerder, doordat personen die zelf in het buitenland zijn geboren maar wier beide ouders in Nederland zijn geboren, niet tot de minderheden worden gerekend. Materieel maakt dit echter weinig verschil. Algemene inleiding 7

16 Binnen afzienbare termijn dient zich een derde generatie minderheden aan. Voor de Molukkers is deze situatie, zoals gezegd, al een feit. Of leden van deze derde generatie nog als etnische minderheden moeten worden beschouwd, is thans nog een punt van discussie. De toevoeging verblijfsgerechtigd bij de asielzoekers impliceert dat alleen personen die hier legaal zijn gevestigd tot de doelgroep worden gerekend. Illegalen gelden niet als doelgroep van het beleid. Het begrip etnische minderheden is zoals gezegd van beleidsmatige oorsprong; in de bevolkingsstatistieken van het cbs wordt het niet gehanteerd. De meest nabijliggende categorie die daarin wel voorkomt is die van de niet-westerse allochtonen. Daartoe behoren de groepen van wie de eigen geboortegrond dan wel die van hun ouders gelegen is in Turkije, Marokko, Suriname, de Nederlandse Antillen plus Aruba of een groot aantal andere niet-westerse landen in Azië en Afrika. Tot zover komen zij overeen met de etnische minderheden. Echter, ook Zuid- en Oost-Europese groepen worden tot de etnische minderheden gerekend, maar zij vallen buiten de definitie van niet-westerse allochtonen. Ook de Molukkers vallen hierbuiten. Daarentegen behoort, omgekeerd, een deel van de niet-westerse allochtonen niet tot de etnische minderheden. Het gaat daarbij om personen die hun herkomst weliswaar in niet-westerse landen vinden, maar die hier desondanks niet als asielzoeker of vluchteling zijn gekomen. In deze rapportage staan vier etnische minderheden centraal die tevens onder de cbs-definitie van niet-westerse allochtonen vallen, zodat de discrepantie tussen de begrippen de lezer geen parten hoeft te spelen. Op diverse plaatsen in dit rapport worden echter ook andere groepen van allochtonen in de beschouwing betrokken, zij het veelal zonder verdere onderverdeling naar specifieke herkomstlanden. Dat is slechts gebeurd bij een deel van de demografische beschouwing in hoofdstuk 3. Deze haakt nu eenmaal sterk aan bij de bevolkingsstatistiek van het cbs. Het begrip integratie Het begrip integratie kent tal van definities, maar verwijst in zijn meest algemene vorm naar de mate waarin en de wijze waarop etnische minderheden deel worden van de ontvangende samenleving. Het staat daarbij voor zowel het proces als het op een bepaald moment waargenomen tussenresultaat van dit proces. Integratie is minder dwingend of radicaal dan assimilatie. Terwijl assimilatie gewoonlijk wordt opgevat als een proces (of een eindresultaat daarvan) waarbij een etnische minderheid al haar belangrijke onderscheidende kenmerken verliest, houdt integratie in dat die kenmerken in meerdere of mindere mate behouden (kunnen) blijven. In welke mate integratie ruimte laat voor het behoud van deze kenmerken, is onderwerp van voortdurende maatschappelijke discussie. De term integratie wordt door het beleid gehanteerd als doelstelling van het minderhedenbeleid en daarmee neemt het afstand van een 8 Algemene inleiding

17 assimilatiepolitiek, zonder dat in alle opzichten concreet wordt welk doel het beleid dan wel beoogt. Zoveel is duidelijk dat de positie van de etnische minderheden in de toekomst niet gekenmerkt mag worden door sociale achterstand. In het onderwijs en op de arbeidsmarkt, in hun inkomenspositie en in hun huisvesting moeten zij op hetzelfde niveau komen als de overige bevolking. Over de wenselijkheid van een dergelijke integratie, die ook zou kunnen worden aangeduid als sociaal-structurele integratie, is weinig verschil van mening. Sociaal-structurele integratie heeft dan ook steeds centraal gestaan in de rapportages van het scp. Meer in het bijzonder viel de nadruk daarbij op de onderwijsdeelname en de arbeidsmarktparticipatie van de etnische minderheden. In het voorliggende rapport krijgt echter ook sociaal-culturele positie van etnische minderheden behoorlijke aandacht. Over de wenselijkheid van sociaal-culturele integratie bestaat minder eenduidigheid. Sociaal-culturele integratie staat in dit rapport voor de mate waarin de etnische minderheden een aantal gangbare waarden en normen van de Nederlandse samenleving delen en voor de mate van contact die zij met autochtonen onderhouden. Bij de keuze van deze waarden en normen wordt als ijkpunt een modern westers wereldbeeld gehanteerd, dat gekenmerkt wordt door het ideaal van de individuele menselijke ontplooiing, sociale gelijkheid (ook tussen mannen en vrouwen), secularisme en een democratische machtsregulering. Het zal duidelijk zijn dat dit wereldbeeld ook binnen de westerse cultuurkring niet door iedereen in dezelfde mate wordt onderschreven. Men kan hooguit constateren dat de ontwikkeling van de westerse cultuur zich in een reeds eeuwen durend moderniseringsproces in deze richting heeft ontwikkeld en dat de waarden en normen van een groot deel van de bevolking hierdoor in belangrijke mate zijn gekleurd. In grote delen van de wereld heeft dit moderniseringsproces zich in mindere mate voltrokken en wordt anders gedacht over de rechten van de enkeling versus het belang van de groep, over de rollen van de geslachten, over de betekenis van de religie in het openbare leven en over de legitimering van het gezag. Vanuit deze hypothese van cultureel contrast zijn in de spva 02 vragen opgenomen over religie, vrouwenemancipatie, familiezin en autonomie van kinderen. De resultaten worden in hoofdstuk 11 van dit rapport besproken. In dat hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan het sociale contact tussen de etnische minderheden en de autochtone meerderheid. Een grote sociale en culturele afstand tussen bevolkingsgroepen zal gepaard gaan met een negatieve beeldvorming over en weer. In welke mate daarvan in het huidige Nederland sprake is, vormt onderwerp van het laatste hoofdstuk van dit rapport. Algemene inleiding 9

18 1.3 Nieuwe bronnen In de voorliggende minderhedenrapportage wordt op ruime schaal gebruikgemaakt van nieuwe bronnen. De meest gebruikte bestanden zijn de volgende. Sociale positie en voorzieningengebruik van allochtonen (spva) Van deze survey kwam onlangs de aflevering 2002 beschikbaar. Het is daarmee de vijfde editie van de spva. In totaal is hiermee een tijdreeks beschikbaar die veertien jaar beslaat ( ). De survey is, net zoals de voorgaande edities, gehouden onder de vier grootste minderheidsgroeperingen Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen en omvat de thema s onderwijs, arbeid, sociaal-culturele oriëntatie en contact met autochtonen; als bijzonder thema is in deze aflevering opgenomen de wederzijdse beeldvorming van allochtonen en autochtonen (zie ook hieronder bij het onderzoek bom). Prima-onderzoek Voor gegevens over schoolprestaties van leerlingen uit de minderheden wordt gebruikgemaakt van de onderzoeken naar de schoolprestaties en schoolloopbanen van leerlingen in het primair onderwijs (Prima). De laatste editie van 2000/ 01 is recentelijk beschikbaar gekomen voor analyse. Ook hier is een tijdreeks beschikbaar van vijf afleveringen ( ). Het databestand bevat een groot aantal variabelen die relevant zijn voor de verklaring van prestatieverschillen tussen leerlingen uit verschillende etnische groepen. vocl-cohorten Voor de analyse van schoolkeuzen en schoolloopbanen van leerlingen uit de minderheden in het voortgezet onderwijs zijn bewerkingen uitgevoerd op de voclcohorten (Voortgezet onderwijs cohort leerlingen) van het cbs. Deze bestanden bevatten gegevens over de schoolloopbanen van leerlingen die in 1993 en 1999 zijn begonnen met voortgezet onderwijs. Voor de analyse waren de gegevens beschikbaar tot en met het schooljaar 2000/ 01. De Enquête beroepsbevolking (ebb) Aangezien de autochtonen nog niet beschikbaar zijn in de spva van 2002, worden in deze rapportage de allochtonen waar mogelijk vergeleken met cijfers uit de ebb. De nieuwste editie van 2002 is inmiddels beschikbaar voor analyse. Daarnaast kan met behulp van de ebb terug gegaan worden in de tijd tot Beeldvorming over minderheden (bom) Dit onderzoek is in 2002 opdracht van het scp gehouden onder 3000 deelnemers aan het computerpanel van het onderzoeksbureau GfK. Aangezien de resultaten van het autochtone deel van de spva 02 niet tijdig beschikbaar waren, is het onderzoek bom gebruikt als bron van informatie over beeldvorming bij autochtonen. 10 Algemene inleiding

19 Bevolkingsstatistieken van het cbs Voor demografische informatie over migratie en de omvang van de minderhedenbevolking wordt gebruikgemaakt van de gegevens uit de bevolkingsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). Deze gegevens zijn gebaseerd op informatie die het cbs ontvangt uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (gba). Gedetailleerde cijfermatige informatie over de hierboven besproken bestanden is te vinden in de bijlage bij dit rapport. Algemene inleiding 11

20

21 2 Demografie Carlo van Praag 2.1 Inleiding Traditiegetrouw bevat de Rapportage minderheden een demografisch hoofdstuk. Weliswaar heeft de demografie van de minderheden niet direct te maken met hun positie in de sociale structuur van Nederland, maar zij is wel relevant voor de omvang van de eventuele problematiek. Verder kunnen demografische indicatoren een aardig licht werpen op de sociaal-culturele oriëntatie van de minderheden, waaraan in dit rapport een apart hoofdstuk is gewijd. De immigranten zijn veelal afkomstig uit culturen waarin de individualisering en de vrouwenemancipatie minder ver zijn voortgeschreden dan in onze huidige Nederlandse samenleving. In deze culturen trouwen vrouwen jonger en zij krijgen eerder, en meer, kinderen dan in westerse maatschappijen gebruikelijk is. Echtscheiding is doorgaans zeldzamer. In hoeverre dat voor hier gevestigde immigranten en hun nazaten nog steeds geldt, zal in dit hoofdstuk worden nagegaan. De mate waarin met groepsgenoten dan wel met autochtone Nederlanders wordt gehuwd is een andere demografische indicator die iets vertelt over de culturele afstand tussen de etnische minderheden en de omringende samenleving (De Valk et al. 2001). Een laatste reden om dit rapport inhoudelijk te openen met een demografisch hoofdstuk is het rijke nieuwe materiaal dat de Bevolkingsstatistiek tegenwoordig over diverse allochtone groepen bevat. Voor dit hoofdstuk is dan ook bij de Bevolkingsstatistiek aangeknoopt en, afgezien van enkele uitzonderingen, niet bij surveymateriaal. Tot deze uitzonderingen behoort de indeling in migrantentypen, die in dit hele rapport een rol speelt als achtergrondvariabele, maar die slechts met behulp van de Survey positie en voorzieningengebruik allochtonen (spva) kon worden geconstrueerd. De informatie uit de Bevolkingsstatistiek is ontleend aan cbs-publicaties, zoals de verschillende afleveringen van de Maandstatistiek van de bevolking (inmiddels opgevolgd door het kwartaalblad Bevolkingstrends), de periodieke publicatie Allochtonen in Nederland en de statistieken die het cbs via zijn webpagina s (StatLine) beschikbaar stelt. Deze bronnen zijn in de tekst van dit hoofdstuk gespecificeerd. In de literatuurlijst zijn ze slechts in algemene zin opgenomen, dus als cbs, Maandstatistiek van de bevolking, diverse afleveringen enzovoort. 2.2 Buitenlandse migratie Sinds de jaren zestig ligt het aantal migranten uit het buitenland vrijwel voortdurend boven het getal van de migranten die het land verlaten. Ook in de recente periode van 1995 tot en met 2001 was nog steeds sprake van een duidelijk en bovendien toenemend 13

Kwetsbaar alleen. De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030

Kwetsbaar alleen. De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030 Kwetsbaar alleen De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030 Kwetsbaar alleen De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030 Cretien van Campen m.m.v. Maaike

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Concentratie allochtonen toegenomen

Concentratie allochtonen toegenomen Jan Latten 1), Han Nicolaas 2) en Karin Wittebrood 3) Niet-westerse wonen vanouds geconcentreerd in het westen van Nederland. Daarbinnen zijn ze geconcentreerd in de vier grote steden. In 4 bestond procent

Nadere informatie

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Indicator 13 februari 2013 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2012 woonden er in Nederland

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Regionale verschillen in de vruchtbaarheid van autochtonen en allochtonen

Regionale verschillen in de vruchtbaarheid van autochtonen en allochtonen Mila van Huis 1) en Petra Visser 2) Regionale verschillen in vruchtbaarheid worden vooral bepaald door regionale verschillen in de vruchtbaarheid van autochtone vrouwen. Grote verschillen komen voor. Er

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

Migrantenouderen in cijfers

Migrantenouderen in cijfers Migrantenouderen in cijfers Roelof Schellingerhout 1. Aantallen en demografie 2. Prognose 3. Inkomenspositie 4. Gezondheid en welzijn Aantallen en demografie Aantal (migranten) ouderen, 1 januari 2017

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

2. De niet-westerse derde generatie

2. De niet-westerse derde generatie 2. De niet-westerse derde generatie Op 1 januari 23 woonden in Nederland tussen de 34 duizend en 36 duizend personen met ten minste één grootouder die in een niet-westers land is geboren. Dit is ruim eenderde

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken Maarten Alders en Han Nicolaas Het saldo van administratieve afvoeringen en opnemingen is doorgaans negatief. Dit saldo wordt vaak geïnterpreteerd als vertrek naar het buitenland. Het aandeel in het totale

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005

Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005 Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005 1. Demografische gegevens over etnische minderheden Per 1 januari 2005 telde de Nederlandse bevolking 3,1 miljoen (3.122.717) allochtonen. De omvang

Nadere informatie

4. Kans op echtscheiding

4. Kans op echtscheiding 4. Kans op echtscheiding Niet-westerse allochtonen hebben een grotere kans op echtscheiding dan autochtonen. Tussen de verschillende groepen niet-westerse allochtonen bestaan in dit opzicht echter grote

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Allochtonenprognose 2002 2050: bijna twee miljoen niet-westerse allochtonen in 2010

Allochtonenprognose 2002 2050: bijna twee miljoen niet-westerse allochtonen in 2010 Allochtonenprognose 22 25: bijna twee miljoen niet-westerse allochtonen in 21 Maarten Alders Volgens de nieuwe allochtonenprognose van het CBS neemt het aantal niet-westerse allochtonen toe van 1,6 miljoen

Nadere informatie

Embargo t/m woensdag 16 december 2015, 11.00 uur. Publicatie Policy Brief Geen tijd verliezen. Van opvang naar integratie van asielmigranten

Embargo t/m woensdag 16 december 2015, 11.00 uur. Publicatie Policy Brief Geen tijd verliezen. Van opvang naar integratie van asielmigranten Persbericht Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Wetechappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Wetechappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Embargo t/m woedag 16 december 2015, 11.00 uur

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Allochtonen, 2013 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2013 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Allochtonen, 2013 Indicator 22 januari 2014 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2013 woonden

Nadere informatie

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Willem Huijnk - Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

11. Stijgende inkomens

11. Stijgende inkomens 11. Stijgende inkomens Tussen 1998 en 2000 is het gemiddelde inkomen van niet-westers allochtone huishoudens sterker toegenomen dan dat van autochtone huishoudens. De niet-westerse huishoudens hadden in

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Artikelen. Allochtonenprognose : naar 5 miljoen allochtonen

Artikelen. Allochtonenprognose : naar 5 miljoen allochtonen Artikelen Allochtonenprognose 28 2: naar miljoen allochtonen Joop Garssen en Coen van Duin Volgens de nieuwe allochtonenprognose zal Nederland in 2 bijna, miljoen allochtonen tellen, 1,8 miljoen meer dan

Nadere informatie

Migranten: wie komen, wie gaan terug en wie laten hun gezin overkomen?

Migranten: wie komen, wie gaan terug en wie laten hun gezin overkomen? Han Nicolaas 1), Arno Sprangers 1), Aslan Zorlu 2) en Joop Hartog 2) In telde Nederland 121 duizend immigranten, 12 duizend minder dan in. Van de immigranten in hadden 87 duizend een niet-nederlandse nationaliteit.

Nadere informatie

Gemengd Amsterdam * in cijfers*

Gemengd Amsterdam * in cijfers* Gemengd Amsterdam * in cijfers* Tekst: Leen Sterckx voor LovingDay.NL Gegevens: O + S Amsterdam, bewerking Annika Smits Voor de viering van Loving Day 2014 op 12 juni a.s. in de Balie in Amsterdam, dat

Nadere informatie

Persbericht. Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie EMBARGO tot dinsdag 20 septemper 2005, 15.

Persbericht. Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie EMBARGO tot dinsdag 20 septemper 2005, 15. Sociaal en Cultureel Planbureau Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Centraal Bureau voor de Statistiek Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie 2005

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

2. Groei allochtone bevolking fors minder

2. Groei allochtone bevolking fors minder 2. Groei allochtone bevolking fors minder In 23 is het aantal niet-westerse allochtonen met 46 duizend personen toegenomen, 19 duizend minder dan een jaar eerder. De verminderde groei vond vooral plaats

Nadere informatie

Prognose van de bevolking naar herkomst,

Prognose van de bevolking naar herkomst, Prognose van de bevolking naar herkomst, 6 Lenny Stoeldraijer en Joop Garssen In 6 zal Nederland ruim 7,7 miljoen inwoners tellen,, miljoen meer dan op dit moment. De samenstelling van de bevolking zal

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van allochtone vrouwen Mérove Gijsberts (SCP) en Jaco Dagevos (SCP)

Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van allochtone vrouwen Mérove Gijsberts (SCP) en Jaco Dagevos (SCP) Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van

Nadere informatie

Fact sheet Overige niet-westerse allochtonen in Amsterdam Groei overige niet-westerse allochtonen, 1992-2005 (procenten)

Fact sheet Overige niet-westerse allochtonen in Amsterdam Groei overige niet-westerse allochtonen, 1992-2005 (procenten) Fact sheet nummer 2 februari 2006 Overige niet-westerse allochtonen in Amsterdam Tussen 1992 en 2005 is de groep overige niet-westerse allochtonen in Amsterdam met maar liefst 86% toegenomen. Tot deze

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Nadere informatie

2004-01 VOORWERK 29-01-2004 14:40 Pagina i. Emancipatie in estafette

2004-01 VOORWERK 29-01-2004 14:40 Pagina i. Emancipatie in estafette 2004-01 VOORWERK 29-01-2004 14:40 Pagina i Emancipatie in estafette 2004-01 VOORWERK 29-01-2004 14:41 Pagina ii 2004-01 VOORWERK 29-01-2004 14:41 Pagina iii Emancipatie in estafette De positie van vrouwen

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Partnerkeuze van allochtonen

Partnerkeuze van allochtonen Mila van Huis Het merendeel van de Turken en Marokkanen in Nederland kiest een partner uit de eigen herkomstgroep. Een deel van deze partners komt hierbij over uit het land van herkomst. Anders dan bij

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Werk en uitkering van Turkse en Marokkaanse immigranten

Werk en uitkering van Turkse en Marokkaanse immigranten Arno Sprangers, Aslan Zorlu, Joop Hartog en Han Nicolaas De arbeidsdeelname van Turkse en Marokkaanse immigranten die in de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen, is vergelijkbaar met die van immigranten

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart?

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart? Samenvatting Wat is de kern van de Integratiekaart? In 2004 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Integratiekaart. De Integratiekaart is een project van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaarrapport integratie 2007 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2007 Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaco Dagevos B6.1a Nettoparticipatie naar etnische

Nadere informatie

DE ETNISCHE SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING

DE ETNISCHE SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING DEMOGRAFISCH PROFIEL SURINAMERS IN NEDERLAND Op een studiedag voor het Surinaams Inspraak Orgaan in juni 2011 heeft Prof. dr. Chan Choenni een inleiding verzorgd over de demografie van de Surinaamse gemeenschap

Nadere informatie

Gezinshereniging en gezinsvorming na immigratie

Gezinshereniging en gezinsvorming na immigratie Gezinshereniging en gezinsvorming immigratie Kim de Bruin en Han Nicolaas Sinds hebben zich ruim 1,3 miljoen eerste generatie allochtonen in Nederland gevestigd. Van hen bleef lang niet iedereen in Nederland

Nadere informatie

De positie van etnische minderheden in cijfers

De positie van etnische minderheden in cijfers De positie van etnische minderheden in cijfers tabel b.. Omvang van de allochtone bevolking in Nederland naar herkomst (00 en prognose voor 00 en 0), aantallen x 00, per januari Bron: CBS, Allochtonen

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de volgmigratie van asielmigranten

Ontwikkelingen in de volgmigratie van asielmigranten Han Nicolaas, Arno Sprangers en Henrico Witvliet Van de 94 duizend niet-nederlandse immigranten die in 2001 in een gemeente werden ingeschreven, kwamen er 27 duizend in het kader van asielmigratie naar

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland André Corpeleijn* Inleiding Arbeidsmigratie is de laatste tien jaar weer in de belangstelling gekomen. De uitbreiding van de Europese Unie en de komst van Oost-Europese werknemers naar Nederland hebben

Nadere informatie

Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking

Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking Betaling én vervanging van vergrijzende arbeidspopulatie worden een probleem Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking Peter Ekamper, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) Op

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 11 Opvattingen van autochtonen en allochtonen over de multietnische

Bijlagen bij hoofdstuk 11 Opvattingen van autochtonen en allochtonen over de multietnische Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Bijlagen bij hoofdstuk 11 Opvattingen van

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

Oudkomers in beeld De schatting van een mogelijke doelgroep. Werkdocument 71

Oudkomers in beeld De schatting van een mogelijke doelgroep. Werkdocument 71 Oudkomers in beeld De schatting van een mogelijke doelgroep Werkdocument 71 Oudkomers in beeld De schatting van een mogelijke doelgroep Werkdocument 71 Paul Tesser Sociaal en Cultureel Planbureau Rob

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal

Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal Jaarrapport integratie 7 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 7 Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal Monique Turkenburg en Mérove Gijsberts B4.1 Een vergelijking

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 5 Minderheden in het onderwijs Mérove Gijsberts (SCP) en Marijke Hartgers (CBS)

Bijlagen bij hoofdstuk 5 Minderheden in het onderwijs Mérove Gijsberts (SCP) en Marijke Hartgers (CBS) Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Bijlagen bij hoofdstuk 5 Minderheden in

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING kaarten 1 en 2 Spreiding allochtonen in Den Haag kaart 1 kaart 2 uit Indonesië totaal

Nadere informatie

Waar zijn allochtone werknemers in dienst?

Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Dr. Chantal Melser, drs. Jo van Cruchten en Leo van Toor In het najaar van 2 waren er 6,9 miljoen werknemers tussen de 15 en 65 jaar met één of meerdere banen.

Nadere informatie

De Tilburgse Integratiemonitor 2011. Analyse van beschikbare gegevens

De Tilburgse Integratiemonitor 2011. Analyse van beschikbare gegevens De Tilburgse Integratiemonitor 2011 Analyse van beschikbare gegevens Gemeente Tilburg Team Onderzoek & Informatie September 2011 De Tilburgse Integratiemonitor 2011 Team Onderzoek & Informatie 2 Samenvatting

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015

Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015 Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015 Menno ter Bals Inleiding Bij het bevolkingsregister van Curaçao 1 worden geboortes, sterftes, binnenlandse en buitenlandse verhuizingen (migraties) en huwelijken

Nadere informatie

Ruim helft Poolse immigranten vertrekt weer

Ruim helft Poolse immigranten vertrekt weer Ruim helft Poolse immigranten vertrekt weer Han Nicolaas Van de Poolse immigranten die in de jaren 9 naar Nederland kwamen, is inmiddels bijna 6 procent weer vertrokken. Dit aandeel is iets kleiner dan

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Vreemdelingenbeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Datum 19 februari 2010 Betreft Beantwoording Kamervragen over de demografische samenstelling van Nederland

Datum 19 februari 2010 Betreft Beantwoording Kamervragen over de demografische samenstelling van Nederland > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Allochtone Nederlandse ouderen: de onverwachte oude dag in Nederland

Allochtone Nederlandse ouderen: de onverwachte oude dag in Nederland Allochtone Nederlandse ouderen: de onverwachte oude dag in Nederland Cor Hoffer cultureel antropoloog / socioloog c.hoffer@parnassiabavogroep.nl 1 Onderwerpen: gezondheidszorg en cultuur demografische

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief. A Gebruikte databestanden... 2

Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief. A Gebruikte databestanden... 2 BIJLAGEN Het werken waard Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief A Gebruikte databestanden... 2 B Bijlage bij hoofdstuk 4... 3 C Bijlage bij hoofdstuk

Nadere informatie

Nederland: van immigratie- naar emigratieland?

Nederland: van immigratie- naar emigratieland? Han Nicolaas Sinds 196 is Nederland in feite vrijwel onafgebroken een immigratieland geweest: het aantal immigranten naar Nederland overtrof het aantal mensen dat Nederland verliet. Aan deze situatie is

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Amersfoort 2011

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Amersfoort 2011 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Amersfoort 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-073 13 december 2012 9.30 uur Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Arbeidsmarkttransities van recente niet-westerse immigranten in Nederland

Arbeidsmarkttransities van recente niet-westerse immigranten in Nederland Arbeidsmarkttransities van recente niet-westerse immigranten in Nederland Jennissen, R.P.W. & Oudhof, J. (Reds.). 2007. Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen: Een theoretische

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

De leefsituatie van allochtone ouderen in Nederland

De leefsituatie van allochtone ouderen in Nederland De leefsituatie van allochtone ouderen in Nederland VORDERINGEN OP SCHOOL 1 2 VORDERINGEN OP SCHOOL De leefsituatie van allochtone ouderen in Nederland Stand van zaken, ontwikkelingen en informatielacunes

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Allochtone vrouwen: arbeidsdeelname en verandering in de gezinssituatie

Allochtone vrouwen: arbeidsdeelname en verandering in de gezinssituatie Allochtone vrouwen: arbeidsdeelname en verandering in de gezinssituatie Marjolijn Das Huwen heeft geen effect op de arbeidsdeelname van vrouwen, maar de geboorte van kinderen wel. Zowel bij allochtone

Nadere informatie

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, Fact sheet nummer 1 maart 2004 Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, 1994-2003 Waar in Amsterdam wonen allochtone jongeren en ouderen? Allochtonen wonen vaker dan autochtonen in gezinsverband

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Clash der culturen. Het ontstaan van een multiculturele samenleving Carlo van Praag

Clash der culturen. Het ontstaan van een multiculturele samenleving Carlo van Praag b i o - w e t e n s c h a p p e n e n m a a t s c h a p p i j Clash der culturen Het ontstaan van een multiculturele samenleving Carlo van Praag Er is bijna geen ander Europees land waar de bevolkingstoename

Nadere informatie