Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse"

Transcriptie

1 LOCATIE MOLENHOEK sport dienstverlening recreatie veiligheid

2 Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (NSG).

3 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Dit is de schoolgids van het Kandinsky College, locatie Molenhoek. Met deze gids hebben wij voor jullie de belangrijkste zaken op een overzichtelijke wijze bij elkaar gezet. Blijven er desondanks onduidelijkheden of vragen over, dan kan er altijd contact worden opgenomen met de locatieleiding. We wensen alle leerlingen een fijn schooljaar toe en hopen dat dit boekje een bijdrage kan leveren aan een goede samenwerking tussen leerlingen, school en ouders/verzorgers. De schoolleiding

4 Kandinsky College Locatie Molenhoek Singel BK Molenhoek Directieteam Locatie directeur Adjunct-directeur/ Afd. leider onderbouw Afd. leider bovenbouw Mariet van de Ven René Krechting Janco Heijs

5 INHOUDSOPGAVE 3 4 Een eerste kennismaking met Kandinsky Molenhoek De naam. Ons onderwijsaanbod. Aanmelding en plaatsing 6 De inrichting van het onderwijs De onderbouw. De bovenbouw 8 Onze manier van werken Uitgangspunten. Lesperiodes en werkwijzers. Leerwerkhuizen. Leren in de praktijk. Doorstroming naar het roc 11 De dagelijkse gang Locatieleiding. Lestijden en lesrooster. Vakantie. Verlofregeling en leerplicht. Magister. ELO (electronische leer omgeving) 13 Begeleiding en ondersteuning bij het leren Mentoraat/Studieloopbaanbegeleiding. Afdelingsleider. Zorgcoördinator. Trajectbegeleiding. Remedial teaching. Leerlingbegeleiding. Vertrouwenspersoon. Schoolmaatschappelijk werker. Het interne zorg- en adviesteam. Het externe zorg- en adviesteam. Rots & Water. Jeugdarts en sociaal-verpleegkundige. Leerplichtambtenaar 16 Het volgen van de leerling Leerresultaten, leerhouding én gedrag. Sociaal-emotionele ontwikkeling. Loopbaanoriëntatie en-begeleiding (LOB). Gegevens, dossiervorming 18 Hoe gaan we met elkaar om? PBS. We zijn trots op onze school en dus. Pestprotocol. Preventieve samenwerking met de politie 20 Leerlingen en ouders praten mee Leerlingenraad. Ouderraad en contactouders. Medezeggenschap in deelraad 21 Aandacht voor kwaliteit Vensters voor Verantwoording. Tevredenheidsonderzoeken. Examenresultaten en slagingspercentages. Inspectie. Klachten/klachtencommissie 22 Communicatie Website. Kandinsky Nieuws. Sociale media. Mediawijsheid 23 Boeken en schoolkosten Boeken en lesmateriaal. Ouderbijdrage en aanvullende kosten. Studiefinanciering. Overige benodigdheden. Verstrekte materialen. Verzekeringen 27 Functionarissen Schoolleiding. Leerlingbegeleiding. Loopbaanoriëntatie. Vertrouwenspersonen. Administratie en conciërge. Systeembeheer

6 4 EEN EERSTE KENNISMAKING MET KANDINSKY COLLEGE MOLENHOEK Het Kandinsky College Molenhoek is een school voor vmbo in de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- en theoretische leerweg. Deze 4 pijlers vormen de basis voor ons onderwijs: 1. leerlingen worden in 4 jaar steeds zelfstandiger; 2. leerlingen worden in 4 jaar meer verantwoordelijk; 3. leerlingen gaan veel samenwerken; 4. leerlingen maken zoveel mogelijk hun eigen keuzes. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen leren vanuit de praktijk De naam Onze school is genoemd naar de van origine Russische schilder Vassily Kandinsky, die leefde van 1866 tot Hij wordt wel gezien als de grondlegger van de abstracte kunst. Kandinsky, die heel kleurrijk en creatief was, ging een geheel eigen en unieke weg. Dat laatste is een belangrijk uitgangspunt voor onze school: iedere leerling is uniek en legt een eigen (leer)weg af. Daarvoor willen we zo optimaal mogelijke randvoorwaarden realiseren. Ook als school volgen we een eigen weg door het leren op een moderne manier te organiseren en door ervan uit te gaan dat onze leerlingen in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk. Als leerlingen vertrouwen krijgen, zijn ze meer gemotiveerd om actief te leren.

7 5 Ons onderwijsaanbod Het onderwijs op onze school wordt gegeven op drie niveaus: - de basisberoepsgerichte leerweg - de kaderberoepsgerichte leerweg - de theoretische leerweg. Er is op onze locatie ruimte voor een beperkt aantal lwooleerlingen. Onze lwoo-leerlingen zitten in een heterogene groep van maximaal 22 leerlingen en krijgen indien nodig extra ondersteuning. Om voor leerwegondersteunend onderwijs in aanmerking te komen moet de leerling worden getest. Een onafhankelijke commissie (de Regionale Verwijzingscommissie) beoordeelt of de leerling een LWOO beschikking krijgt waarmee hij recht heeft op die extra begeleiding. De opleidingsmogelijkheden In de bovenbouw is het een breed opgezet intersectoraal programma. S.D.R.V. Deze letters staan voor Sport, Dienstverlening, Recreatie en Veligheid. Door dit brede programma hebben de leerlingen na het verlaten van de school meer mogelijkheden bij het kiezen van een vervolgopleiding of een baan. Leren gaat het beste in een prettige en uitdagende omgeving. In onze school zijn de traditionele klaslokalen voor een deel vervangen door zogenaamde leerwerkhuizen. Dit zijn ruimtes waar de leerlingen instructie krijgen, zelfstandig werken, praktische vaardigheden oefenen en samenwerken. We bieden steun, veiligheid en een helpende hand waar dat nodig is. De school geeft veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling en er is ook ruimte voor allerlei buitenlesactiviteiten in de vorm van sport, cultuur en ontspanning. Aanmelding en plaatsing Nadat een kind is aangemeld vragen wij bij de basisschool het dossier op. Mocht uit dit dossier blijken dat de betreffende leerling niet plaatsbaar is bij ons op school, dan zoeken wij binnen het samenwerkingsverband naar een passende onderwijsplek voor deze leerling. Bij overaanmelding vindt er een loting plaats. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het adviesniveau van de basisschool, lwoo en de verdeling jongens/ meisjes. Voorafgaand aan de plaatsing vindt altijd overleg plaats met de school van herkomst van de leerling.

8 6 DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS De onderbouw Alle leerlingen doorlopen eerst een tweejarige heterogene brugperiode. Na het tweede jaar stromen de leerlingen door naar de sector Sport, Dienstverlening, Recreatie en Veiligheid. De brugperiode zien we als een aparte afdeling met een eigen sfeer en karakter. Onderwijskundig gezien sluit de onderbouw naadloos aan bij de aanpak en de organisatie in de bovenbouw. In de onderbouw wordt er gewerkt met studiewijzers en hebben de leerlingen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken, bijvoorbeeld door te bepalen aan welk vak ze meer of minder tijd willen besteden. De leerlingen leren al in de onderbouw dat er onderdelen zijn die je moet leren voor een toets, maar ook dat er onderdelen zijn die je moet maken en inleveren. Ze leren ook dat je door een team van docenten en begeleiders begeleid wordt. In de onderbouw werken onze leerlingen met een competentieboekje. Dit is een boekje waarin de leerling iedere periode moet kijken naar hoe zijn of haar persoonlijke ontwikkeling is verlopen op het gebied van bijvoorbeeld werkhouding, zelfbeeld, werken volgens plan etc. Wij kijken niet alleen naar de cijfers van de leerlingen, maar we vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen een aantal houdingsvaardigheden beheersen. VAK Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 3 3 Engels 3 3 Duits 1 2 Wiskunde 3 3 Lichamelijke opvoeding 6 6 Beeldende vorming 2 1 Mens en Maatschappij 2 2 Biologie 0 2 Mens en Techniek 2 0 Mens en Zorg en Zo 2 0 Jij en SDRV 0 1 Rekenen 1 1 ICT 1 1 Mentorles 2 2 * lesuur = 60 minuten

9 7 De bovenbouw In leerjaar 3 en 4 krijgen de leerlingen ongeveer 10 uur per week een programma dat in het teken staat van beroepsvoorbereiding. Daar-naast is er een programma met vakken dat meer gericht is op algemene ontwikkeling en maatschappelijke vorming. Het streven hierbij is wel om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het brede, beroepsvoorbereidende programma: het intersectoraal programma (SDRV). Sport, Dienstverlening, Recreatie en Veiligheid VAK Klas 3 B/K Klas 3 T Klas 4 B/K Klas 4 T Nederlands Engels Biologie Wiskunde/Duits* 3/3 3/3 3/3 3/3 Economie Maatschappijleer SDV- PT SDV- Breed SDV-Economie SDV-WPO SDV-LO CKV Rekenen Mentorles * Een B/K leerling volgt het vak wiskunde of Duits. Een T leerling volgt wiskunde en Duits.

10 8 ONZE MANIER VAN WERKEN Uitgangspunten Leren is in de visie van het Kandinsky College een begrip wat breed uitgelegd moet worden. Natuurlijk is het in de eerste plaats belangrijk dat leerlingen inhoudelijk goed onderwijs krijgen, dat voldoet aan de eisen die gesteld worden. Daarbij streven we ernaar dat elke leerling uitgedaagd wordt het maximale uit zichzelf te halen. Daarnaast vinden we het van belang dat in ons onderwijs gewerkt wordt aan het verbeteren van een aantal belangrijke competenties die op elk niveau en in elk jaar terug komen: - zelfstandigheid; - zelfverantwoordelijkheid; - samenwerken; - keuzes maken. Bij alle ontwikkelingen die we inzetten kijken we op welke manier deze ontwikkeling bij kan dragen aan het vergroten van deze kwaliteiten. Lesperiodes en Studiewijzers Net als de eerste twee leerjaren vormen de leerjaren 3 en 4 een eenheid en zijn ze verdeeld in periodes van ongeveer zeven weken. De onderbouw bestaat uit 10 periodes en de bovenbouw uit 9 periodes. In deze periodes moeten de leerlingen zich een hoeveelheid kennis en vaardigheden eigen maken en een aantal praktische opdrachten uitvoeren. Aan het eind van elke periode is er een toetsweek. Alle leerlingen gaan daarnaast ook allemaal in één periode op stage. Aan het begin van een periode krijgen de leerlingen van hun mentor de studiewijzer uitgereikt. Daarin staat nauwkeurig omschreven wat ze die periode moeten doen, hoe dat moet en wanneer het af moet zijn. In de studiewijzer staat ook wat er in de toetsweek wordt getoetst. De leerlingen kunnen met deze studiewijzer zelfstandig aan het werk. Als een onderdeel af is, houden de leerlingen dat bij; de leraar controleert dat. De leraren houden leerlingen die moeite hebben met het plannen van hun werk extra in de gaten, zodat ook zij aan het einde van de periode hun werk af hebben. Leerlingen kunnen heel goed zelfstandig werken met de studiewijzers. Ze krijgen instructie tijdens de les, maar daarnaast halen ze de instructie ook zelf uit de leerboeken en van de computer. De leraren zijn altijd aanwezig om extra hulp en uitleg te geven.

11 9 Regelmatig onderzoeken we hoe de leerlingen deze manier van werken ervaren. Uit dit onderzoek blijkt dat ze vooral de zelfstandigheid waarderen en daardoor ook harder werken. Leerwerkhuizen Naast traditionele klaslokalen kent onze school een aantal (junior) leerwerkhuizen. In deze leerwerkhuizen kunnen 1 of 2 klassen werken onder begeleiding van leraren en assistenten. Er zijn werkplekken waar de leerlingen rustig alleen kunnen werken, computerwerkplekken en praktijksimulaties. Praktijksimulaties zijn leerplekken die lijken op werkplekken die de leerlingen later in het beroep tegen kunnen komen. In de leerwerkhuizen zijn de leerlingen rustig aan het werk en krijgen ze hulp van de leraren en begeleiders. In de onderbouw worden naast gewone vakken ook leergebieden aangeboden,. Hierin wordt thematisch vanuit verschillende vakdisciplines gewerkt. Voorbeelden van leergebieden zijn: Mens en Maatschappij, Mens en Techniek, Mens en SD(R) Leren in de praktijk De stage We vinden het belangrijk dat de leerlingen ervaringen opdoen in bedrijven en instellingen. Op die manier kunnen ze straks beter een keuze maken voor een vervolgopleiding of een werkkring. In het derde leerjaar gaan de leerlingen 3 weken op stage, in het vierde leerjaar gaan, de basis- en kaderleerlingen, 6 weken op stage. Daarvoor werkt de school intensief samen met ongeveer twintig bedrijven en instellingen. Levensecht leren in en buiten de school We vinden het belangrijk dat de leerlingen zoveel mogelijk levensechte ervaringen opdoen. Daarvan leren ze meer, maar ook heel andere dingen dan uit een boek. Een echte sportdag organiseren en uitvoeren is vele malen leerzamer dan lezen in een boek hoe dat moet. Dat levensechte leren hebben we in de school ondergebracht in praktijksimulaties: - een sportdag voor een basisschool; - een sportieve verwendag voor ouderen; - ondersteuning tijdens het Nijmeegs Sportgala; - ondersteuning bij de Zevenheuvelenloop; - ondersteuning bij het NK Judo; - facilitaire dienstverlening in woonzorgcomplex De Kannunik. Indien er activiteiten buiten de school plaatsvinden, wordt op aanwijzing van de begeleider het schooltenue gedragen.

12 10 Doorstroming naar het roc Als vmbo-school bereiden we de leerlingen voor op een vervolgopleiding. We stimuleren al onze leerlingen om na het vmbo een passende opleiding te kiezen op een roc in onze regio. Om te zorgen dat die overstap probleemloos kan verlopen, onderhouden we intensieve contacten met het ROC Nijmegen en omstreken. Zo proberen we afstemming te bereiken over de kennis en vaardigheden waarover de leerlingen bij hun overstap moeten beschikken. We werken samen aan goede afspraken die een optimale doorstroming van leerlingen garanderen. Daarnaast begeleiden we de overstap van leerlingen door aandacht te besteden aan de zorg en begeleiding die nodig is voor een succesvol vervolgtraject. De eindexamenkandidaten van 2014 zijn naar de volgende roc-opleidingen doorgestroomd: Cios Arnhem Sport en Bewegen Vrede en Veiligheid Helpende Zorg en Welzijn Techniek Webdesign Toerisme en Recreatie Pedagogisch werk

13 DE DAGELIJKSE GANG 11 Locatieleiding Eindverantwoordelijk voor de locatie is Mariet van de Ven. Zij is lid van de Centrale Directie van het Kandinsky College. Behalve de locatie Molenhoek valt ook de locatie Hatertseweg onder haar verantwoordelijkheid. Op onze locatie vormen René Krechting (adjunct-directeur en afdelingsleider onderbouw) en Janco Heijs (afdelingsleider bovenbouw) het directieteam. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang. Lestijden en lesrooster Normaal rooster Verkort lesrooster pauze pauze pauze Het verkorte lesrooster kan op een aantal momenten in het schooljaar gebruikt worden om tijd te winnen voor een overlegmoment, zoals rapportbesprekingen. Hiervan stellen wij de leerlingen en ouders/verzorgers tijdig op de hoogte. Wanneer een leraar afwezig is, neemt een collega de lessen zoveel mogelijk over. Als dit niet lukt, proberen we het rooster zo aan te passen dat de leerlingen eerder naar huis kunnen of later kunnen beginnen. Als er tijdens een tussenuur geen opvang is, kunnen de leerlingen in de aula terecht. In principe worden eerst de onderbouwklassen opgevangen. Bovenbouwklassen kunnen vaak gewoon verder met hun werk op het leerwerkhuis van de sector. Vakantie Herfstvakantie 20 oktober t/m 24 oktober 2014 Vrije dagen 17 en 18 nov 2014, 5 feb, 1-april en 15 mei 2015 Extra vrije dagenvoor leerlingen 25 aug, 23 sept 2014, 10 maart, 6 juli, 13 juli, 15 juli, 17 juli 2015 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 16 t/m 20 februari 2015 Pasen 6 april 2015 Koningsdag 27 april 2015 Meivakantie 4 t/m 8 mei 2015 Hemelvaart 14 en 15 mei 2015 Pinksteren 25 mei 2015 Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2015

14 12 Verlofregeling en leerplicht In zeer bijzondere gevallen kan de school buitengewoon verlof toestaan. Dit kan ten hoogste voor tien dagen en mag nooit direct voorafgaan aan of aansluiten op de vakantie. Alle afwezigheid waarvoor wij geen uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven of waarvoor geen geldige reden kan worden vastgesteld, moeten wij melden bij de afdeling Leerplichtzaken van de gemeente. ELO (electronische leer omgeving) Het laatste nieuws over de school, foto s van schoolactiviteiten, lesstof, brieven die verzonden zijn naar ouders, het is allemaal te vinden in de ELO van onze school. De ELO kan alleen worden bezocht nadat een bezoeker een toegangscode heeft ontvangen. Leerlingen ontvangen op school een toegangscode. Magister De school gebruikt als administratiesysteem het programma Magister, Hierin worden de gegevens van de leerlingen verwerkt, zoals persoonsgegevens, de cijfers en aanwezigheid. Ook alle roosters en roosterwijzigingen staan in Magister. Leerlingen en ouders krijgen een eigen toegangscode waarmee zij kunnen inloggen en daarmee zelf op elk gewenst moment zien hoe het met de leerprestaties gaat en of er iets aan het rooster veranderd is.

15 BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING BIJ HET LEREN 13 Mentoraat/Studieloopbaanbegeleiding Iedere klas heeft een mentor. Dit is de centrale figuur in de begeleiding van de leerlingen en aanspreekpunt voor de ouders. De mentor heeft als taak de studieresultaten van de leerlingen te volgen en loopbaangesprekken te voeren met de leerling. Bovendien let hij of zij er ook op of de leerlingen zich in de klas en in de school prettig voelen. De mentor onderhoudt de contacten met de ouder(s)/verzorger(s) door het verzorgen van de rapportage en de gesprekken op de ouderavonden. Daarnaast zal de mentor tussentijds contact opnemen als hiervoor een aanleiding is. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen natuurlijk ook altijd zelf telefonisch of via de mail contact opnemen met de mentor. Afdelingsleider Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw is er een afdelingsleider. Deze houdt zich bezig met de dagelijkse gang binnen zijn/haar sector zoals de aanwezigheid van leerlingen, het coördineren van activiteiten binnen de sector, het organiseren en voorbereiden van het mentoren- en (kern)teamoverleg. Na de mentor is de afdelingsleider de eerst aangewezen persoon om zaken mee te bespreken. De afdelingsleider is in de regel vrijwel net zo goed op de hoogte van het functioneren van de leerlingen als de mentor. Hij/zij maakt daarnaast ook deel uit van het directieteam en is daardoor ook betrokken bij beleidszaken. Zorgcoördinator Om het schooltraject van met name die leerlingen die extra zorg behoeven zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden is een zorgcoördinator aangesteld. Deze zorgcoördinator zorgt voor de contacten met allerlei externe instanties op het gebied van leerlingenzorg, zoals het Samenwerkingsverband Nijmegen en omgeving. Tevens is de zorgcoördinator ondersteunend voor de lwoo-leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) en coördineert hij de ontwikkeling van de zorg binnen de school. Trajectbegeleiding Onze leerlingen werken in alle leerjaren met een werkwijzer. Sommige leerlingen begrijpen meteen hoe het werkt. Andere leerlingen hebben meer moeite met het plannen van hun studie en het volgen van de werkwijzer. De trajectbegeleidster is in het leerwerkhuis aanwezig en helpt de leerlingen die achter lopen met de planning en controleert of de leerlingen de opgegeven lesstof wel begrijpen. Zij houdt contact met de mentoren over hoe het met de leerling gaat in het leerwerkhuis. Remedial teaching Een deel van de leerlingen kan een specifiek leerprobleem hebben. Voor deze leerlingen kan de remedial teacher hulp bieden. Te denken is bijvoorbeeld aan dyslexie of problemen bij het ver-

16 14 werken van gesproken informatie. De remedial teacher bekijkt bij binnenkomst van de leerlingen wie er extra ondersteuning moet krijgen en op welke manier. Leerlingbegeleiding Gelukkig gaat het met de meeste leerlingen goed op school. Sommigen hebben echter een steuntje in de rug nodig, bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk in een moeilijke situatie zitten of omdat het in de contacten met anderen niet goed loopt. Individuele hulp kan in dit soort gevallen uitkomst bieden. In de regel komt een leerling bij de leerlingbegeleidster terecht op advies van een mentor of afdelingsleider. Een leerling kan zelf ook aangeven dat hij of zij begeleiding op prijs stelt. Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt in geval van ongewenste omgangsvormen De vertrouwenspersoon neemt geen standpunt in, maar hoort bezwaren of klachten aan en begeleidt de leerling en/of de ouders in het zetten van stappen naar de juiste personen om deze bezwaren of klachten opgelost te krijgen. Wij hebben op school een vertrouwenspersoon voor leerlingen en voor medewerkers. Hoe te handelen in voorkomende situaties vindt u in de klachtenregeling. Deze vindt u op onze website. Schoolmaatschappelijk werker Het Kandinsky College heeft een schoolmaatschappelijk werker in dienst. Deze is één dag per week op de locatie aanwezig. Hij houdt zich bezig met leerlingen die in een dusdanig lastige situatie zitten dat het functioneren op school hierdoor belemmerd wordt. De schoolmaatschappelijk werker zal samen met de leerling de situatie inventariseren en samen met de leerling trachten te werken aan een aanvaardbare oplossing. Indien nodig en/of gewenst kan hij ook een huisbezoek afleggen of ouder(s)/verzorger(s) uitnodigen voor een gesprek op school. Het interne zorg- en adviesteam Wanneer een mentor in een situatie niet goed verder komt, kan hij/zij het interne zorg- en adviesteam om advies vragen. Het interne zorg- en adviesteam bespreekt en signaleert problemen die een normale schoolloopbaan van de leerlingen in de weg zouden kunnen staan. Eén keer in de drie weken komt het team bij elkaar om dergelijke problemen te bespreken en te kijken wat er aan gedaan kan worden. Het interne zorg- en adviesteam bestaat uit de zorgcoördinator, de afdelingsleider en mentoren van de betreffende leerlingen (op afroep), de schoolmaatschappelijk werker, de leerlingbegeleider en de sociaal-verpleegkundige.

17 15 Het externe zorg- en adviesteam Indien het interne zorg- en adviesteam niet de juiste hulp kan bieden aan een leerling wordt het probleem aan het externe zorg- en adviesteam voorgelegd. Dit zorg- en adviesteam bestaat uit een aantal deskundige mensen van buiten de school. Eén keer in de vijf weken komt dit team van deskundigen bij elkaar. Zij kijken dan samen of zij vanuit hun expertise de leerling kunnen helpen of zij adviseren de school hierover. Dit externe zorg- en adviesteam bestaat uit de zorgcoördinator, de schoolarts, de leerplichtambtenaar van de gemeente Nijmegen en de medewerker van Bureau Jeugdzorg. Jeugdarts en sociaal-verpleegkundige De GgD Regio Nijmegen signaleert gezondheidsproblemen bij jeugdigen, geeft advies en verwijst door. Het gezondheidsteam voor onze school bestaat uit een jeugdarts en een sociaalverpleegkundige. Zij houden regelmatig spreekuur in onze school. Leerlingen mogen uit zichzelf naar dat spreekuur. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook zelf hun zoon of dochter aanmelden voor het spreekuur. Het gezondheidsteam bestaat uit: Tanja de Best jeugdarts Claudia Spierings sociaal-verpleegkundige Rots & Water Rots & Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes. Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Rots & Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van geweld en van seksueel geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema s. Leerplichtambtenaar De leerlingen zijn leerplichtig tot zij een startkwalificatie (diploma niveau 2) hebben behaald of tot en met het schooljaar waarin zij achttien jaar worden. Bij ongeoorloofd of regelmatig schoolverzuim moeten wij dit melden bij de afdeling Leerplichtzaken van de gemeente. Dat doen we dan ook omdat we het belangrijk vinden om de oorzaken van het verzuim op te sporen en eventuele problemen in een vroeg stadium op te lossen. Samen met de andere scholen uit Nijmegen en de gemeente Nijmegen is er een verzuimprotocol gemaakt waaraan wij ons conformeren. Dit verzuimprotocol is op school te verkrijgen.

18 16 HET VOLGEN VAN DE LEERLING Leerresultaten, leerhouding én gedrag Wij vinden het van groot belang om, naast het leerwerk, ook aandacht te besteden aan de leerhouding en het gedrag van de leerlingen. Op het rapport van de leerlingen staan naast de cijfers voor de vakken en leergebieden ook beoordelingen voor hun competenties zoals bv. samenwerken, leren, inzet, planning, enz. Drie keer per jaar verwachten wij alle ouder(s)/verzorger(s) om samen met de leerling het rapport in ontvangst te komen nemen en het met de mentor te bespreken. De mentor beschikt over alle belangrijke informatie. Ouders en leerlingen kunnen de ontwikkeling van de prestaties volgen. Zij hebben allemaal een eigen inlogcode voor het programma Magister, waarin de cijfers van de leerlingen geregistreerd worden. Natuurlijk kunnen ouders altijd zelf een afspraak maken voor een gesprek. Sociaal-emotionele ontwikkeling Om de ontwikkeling van leerlingen goed te kunnen volgen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, is een werkwijze ontwikkeld die ons in staat stelt nauwlettend in de gaten te houden hoe een leerling ervoor staat. Gedurende elke lesperiode is er zeer regelmatig overleg tussen afdelingsleiders, docenten,en mentoren. Hierbij staat het functioneren van de leerlingen centraal, zowel van individuele leerlingen als van een groep. Er worden afspraken gemaakt en indien nodig bijgesteld. Daarnaast wordt na elke periode de leerresultaten van de leerlingen besproken. Alle docenten die met een groep leerlingen werken maken iedere periode een overzicht van de vorderingen, de resultaten, maar ook van het functioneren van alle leerlingen in de voorafgaande periode. Al deze gegevens leggen we vast en bespreken we met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) In de mentorlessen maken de leerlingen kennis met de mogelijkheden van een vervolgopleiding in één van de sectoren van het vmbo. De lesstof biedt de leerling de brede oriëntatie die nodig is om voor het derde leerjaar de sector te kunnen kiezen die het beste bij hem past. In de onderbouw ligt het accent bij LOB vooral op het leren kennen van jezelf: je kwaliteiten en je ontwikkelpunten, hoe je het beste leert en waar je hart ligt. In de bovenbouw wordt er meer toegewerkt naar de keuze van een vervolgopleiding. Alle mentoren voeren meerdere keren per jaar loopbaangesprekken met hun leerlingen en helpen hen bij het vastleggen van hun ontwikkeling in hun persoonlijk dossier: het portfolio. De decanen bieden de leerlingen, indien gewenst ook ouder(s)/verzorger(s), vooral in het derde en vierde leerjaar hulp

19 17 bij het maken van een verantwoorde keuze. Zij zorgen dat mentoren en afdelingsleiders van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt op de hoogte zijn en onderhouden goede contacten met de vervolgopleidingen. Gegevens, dossiervorming Alle gegevens van leerlingen behandelen wij vertrouwelijk. Alleen mentoren, directieleden en begeleiders hebben toegang tot het dossier als dat voor het uitvoeren van hun lesgevende of begeleidende taken noodzakelijk is. Bij de inschrijving vragen wij toestemming aan ouder(s)/verzorger(s) om, als dit noodzakelijk is, gegevens van de leerling met derden te mogen bespreken.

20 18 HOE GAAN WE MET ELKAAR OM? PBS Met Positive Behavior Support (PBS) maakt het Kandinsky College zichtbaar welk gedrag van leerlingen wordt verwacht. Vanuit gedeelde waarden (veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en plezier) zijn eenduidige gedragsverwachtingen opgesteld. Het schoolteam is het afgelopen schooljaar getraind om deze verwachtingen actief aan leerlingen over te brengen en gewenst gedrag positief te bekrachtigen. Voor (zorg)leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben wordt een heldere aanpak ontwikkeld. Ouders en zorgteam denken en doen met ons mee! Waarom PBS? PBS helpt om een veilige leeromgeving te creëren, waarin sprake is van een goede basisondersteuning voor alle leerlingen. Onderzoek toont aan dat PBS een bewezen positief effect heeft op het schoolklimaat: - Er zijn minder gedragsincidenten - Er is meer rust op school - De effectieve lestijd neemt toe, waardoor leerprestaties verbeteren - Leerkrachten ervaren meer plezier in hun werk. Vijf belangrijke kenmerken van PBS 1. Schoolbrede aanpak: sociale vaardigheden en sociaal gedrag aanleren vanuit schoolbreed gedragen waarden. Vanuit deze waarden worden concrete gedragsverwachtingen opgesteld die onder meer in mentorlessen worden aangeleerd. Verder leren de leerlingen in alle mogelijke situaties zoals tijdens pauzes, projectwerk, uitstapjes en studiereizen. 2. Preventie: door op een positieve wijze gedrag aan te leren, voorkom je in veel gevallen probleemgedrag. 3. Positieve bekrachtiging: door te benoemen wat er goed gaat, werkt onze school preventief aan het creëren van een positief klimaat. Een positief en warm schoolklimaat, een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving en goed klassenmanagement zijn belangrijke elementen in het PBS-model. 4. Data gestuurd: op basis van data uit metingen bepaalt onze school de benodigde interventies. Het resultaat van het aangeleerde gedrag wordt nadien ook gemeten. 5. Samenwerken met ouders en evt. externe partners: zij denken met ons mee over hoe we het klimaat op school positief kunnen beïnvloeden.

21 19 Hoe? Op het Kandinsky College Molenhoek is vanuit alle geledingen van de school een PBS-team samengesteld, hierin neemt ook iemand van de ouderraad zitting. Dit team verzamelt systematisch gegevens en biedt een basis om het proces aan te sturen, te monitoren en te evalueren. Het PBS-team bestaat uit: Esther Janssen, Gemke Aben, Annemarie van Bremen, Hanneke de Jong, René Krechting en namens de ouderraad Marsha van Lanen. Pestprotocol Gepest worden is heel vervelend voor de leerling die het overkomt. Juist omdat we respect voor elkaar hebben en een veilige leeromgeving zo belangrijk vinden, hebben we op onze school een pestprotocol. Ieder kind moet zichzelf kunnen zijn om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen ongeacht achtergrond en seksuele geaardheid. Daarom accepteren we geen pest-gedrag. Het pestprotocol is te vinden op de site van onze school. We zijn trots op onze school en dus - Hebben wij respect voor elkaar en voor elkaars spullen. - Iedereen mag er zijn en we geven elkaar de ruimte. - Doen we alle jassen, petten en telefoons e.d. in de kluisjes. - Zijn we op tijd in de les met alles wat nodig is. - Houden we ons aan de afspraken omtrent het gebruik van de mobiele telefoon. - Eten en drinken we alleen op de daarvoor bestemde plaatsen en momenten. - Gooien we alle rommel in de afvalbakken. - Zorgen we voor rust in de school tijdens de les en tijdens de pauze. - Zijn we zuinig op het gebouw en de spullen. - Blijven we onder lestijd op het terrein van de school. - Nemen we geen bezoekers mee op het terrein. - Werken we mee aan het rookvrij houden van de school, plein en straat voor school. Preventieve samenwerking met de politie Wij werken als school nauw samen met de Politie Limburg Noord. Dit betekent dat wij in gevallen van diefstal, grof verbaal en/of fysiek geweld altijd melding maken bij de politie. Zij zullen vanuit de invalshoek van de politie de zaak beoordelen en eventueel verder in behandeling nemen.

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport dienstverlening recreatie veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse Scholengemeenschap

Nadere informatie

Singel BK Molenhoek René Krechting

Singel BK Molenhoek  René Krechting wij zijn sport schoolgids 2017-2018 Kandinsky College Locatie Molenhoek Singel 124 6584 BK Molenhoek www.kandinskymolenhoek.nl Twitter: @kandinskysdrv Directieteam Directeur Afd. leider bovenbouw René

Nadere informatie

PBS. Door: René Krechting (adjunct-directeur)

PBS. Door: René Krechting (adjunct-directeur) PBS Door: René Krechting (adjunct-directeur) Het schooljaar 2012-2013 is begonnen en de eerste periode zit er inmiddels alweer bijna op. Elke klas is direct in het begin van het schooljaar op introductiekamp

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE HATERTSEWEG Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2016-2017 Locatie Hatertseweg Inhoud Beste leerlingen, geachte ouder(s)/ verzorger(s), (4) Eerste kennismaking met Het Rijks (5) Ons onderwijsaanbod (5) De opleidingsmogelijkheden Ondersteuning

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Locatie Hatertseweg. Schoolgids

Locatie Hatertseweg. Schoolgids Locatie Hatertseweg Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 5 Eerste kennismaking met Kandinsky 6 Ons onderwijsaanbod 7 De opleidingsmogelijkheden Ondersteuning

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: Kandinsky College Molenhoek

Schoolondersteuningsprofiel: Kandinsky College Molenhoek Schoolondersteuningsprofiel: Kandinsky College Molenhoek 1 Korte beschrijving van de locatie Onze school biedt VMBO-onderwijs in de sector Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV). De onderwijskundige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie.

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie. Inhoudsopgave Onderwerp bladzijde Voorwoord Inrichting van het onderwijs Topsport Leerlingenzorg Contacten ouders/verzorgers school Organisatie Veiligheid Meepraten over het beleid van de school Financiën

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE HATERTSEWEG Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie Begeleidingscommissie Aandacht voor elke leerling In deze brochure vindt u alle informatie over individuele begeleiding voor leerlingen op het Don Bosco College Wie doet wat? Het Don Bosco College besteedt

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas:

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas: VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA Kennismaking op 11 juni 2013 Dit boekje is van: Ik zit in klas: Montessori Lyceum Amsterdam Pieter de Hoochstraat 59 1071 ED Amsterdam telefoon 020 6767 855 administratie@mla.msa.nl

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

je presentatietitel hier Welkom

je presentatietitel hier Welkom je presentatietitel hier Welkom op klein, groot groen b r e e d 2 kleinschalig veilig wellant respect we kennen elkaar vertrouwd persoonlijke aandacht gezellig zie Emovo-onderzoek op onze website (bij

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO Onderwijs en zorg op maat VMBO Basis & Kader met LWOO Leerlingen met extra of speciale ondersteuningsbehoeften kunnen bij ons terecht. We gaan uit van de mogelijkheden die elk kind bezit. Iedersland College

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Welkom op onze school. Informatie voor de brugklas

Welkom op onze school. Informatie voor de brugklas Welkom op onze school Informatie voor de brugklas 2016-2017 Welkom op onze school Na de zomervakantie is het zover, dan start je bij ons op school. In dit document staat globale informatie over allerlei

Nadere informatie

Informatieavond 2 e klas. 20 augustus 2015

Informatieavond 2 e klas. 20 augustus 2015 Informatieavond 2 e klas 20 augustus 2015 Hartelijk welkom Mentorklas 2H Informatie Welkom Uitleg mentoraat en mentorlessen Klas 2H1 Rapporten en informatie-avonden SOMtoday SWT Studiewijzers Informatie

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

S C H O O L G I D S 2 0 1 1-2 0 1 2

S C H O O L G I D S 2 0 1 1-2 0 1 2 S C H O O L G I D S 2 0 1 1-2 0 1 2 L O C A T I E H A T E R T S E W E G Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is de schoolgids 2011-2012 van het Kandinsky College, locatie Hatertseweg. Met

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes Elkaar leren kennen Op PENTA college CSG Hoogvliet voel je je al gauw thuis. We beginnen met een spannend kennismakingsproject waarin je je mentor en je klasgenoten leert kennen. Je mentor is een soort

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2013 SCHOOLJAAR 2014 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO VWO TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen.

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen. Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 1 Geldermalsen, 17 juni 2015 Betreft : belangrijke informatie voor schooljaar 2015-2016 Kenmerk : 15.333/bri-oud/VLI/ksl-sol Geachte ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas?

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) traditioneel onderwijs met oog voor nieuwe ontwikkelingen Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Welke

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

De kern van SWPBS in 6 pijlers: Schoolwide PBS is een: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) De kern van SWPBS in 6 pijlers: Doel van SWPBS

De kern van SWPBS in 6 pijlers: Schoolwide PBS is een: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) De kern van SWPBS in 6 pijlers: Doel van SWPBS School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) Sandra Koot en Monique Baard www.educote.nl 06-14980658 Schoolwide PBS is een: Schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen Gericht

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie Begeleidingscommissie Aandacht voor elke leerling In deze brochure vindt u alle informatie over individuele begeleiding voor leerlingen op het Don Bosco College Wie doet wat? Het Don Bosco College besteedt

Nadere informatie

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg het decanaat 1 LOB klas 3 BL ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 1516 Aan de ouders/verzorgers van

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

VOORLICHTING LEERJAAR 3

VOORLICHTING LEERJAAR 3 VOORLICHTING LEERJAAR 3 Programma: Algemene informatie Kennismaking met de mentor Programma Dhr. Erens: teamleider bovenbouw Welkom Verschillen onderbouw en bovenbouw Examens Mevr. Rompen; decaan Keuzes

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013 547 84 72 e-mail

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Pestprotocol Versie maart 2015

Pestprotocol Versie maart 2015 Pestprotocol Versie maart 2015 Inleiding De Goudse Waarden heeft in de missie beschreven waar zij voor staat. In de missie staat dat De Goudse Waarden een scholengemeenschap is die herkenbaar wil zijn

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Vastgesteld door: het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad Vastgesteld in de vergadering van 24 april 2014 Kernpunten van de wet 1. Toelating tot het onderwijs

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015

Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015 Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015 Amersfoort, 23 maart 2015 Geachte lezer, Voor u ligt het verslag naar aanleiding van de afgenomen enquête Vensters voor verantwoording in

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2017-2018 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2017-2018. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging Rijswijk vmbo bb vmbo kb mavo lwoo Brengt leren in beweging Elke dag beginnen met bewegen Het nieuwe vmbo in Rijswijk Het Stanislascollege is een vernieuwende VMBO-school die draait om jou. Om wat je goed

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2

basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 Inleiding Deze brochure gaat over de vestiging in Gennep, een school die respect en duidelijk heid hoog in het vaandel

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

Gratis exemplaren van deze publicatie zijn telefonisch te bestellen bij Postbus 51-Infolijn, onder vermelding van het AOCenW-nummer.

Gratis exemplaren van deze publicatie zijn telefonisch te bestellen bij Postbus 51-Infolijn, onder vermelding van het AOCenW-nummer. Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven vormgeving Wim Zaat, Moerkapelle fotografie Bart Versteeg, Den Haag Mood Factory, Amsterdam

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 3 en 4 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail:

Nadere informatie

Je toekomst maak je met Altra

Je toekomst maak je met Altra 2017-2018 ALTRA COLLEGE WATERLAND Je toekomst maak je met Altra WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College Waterland! Altra College Waterland is een school met kleine klassen en veel individuele

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

info Notities Inhoudsopgave Het cursusjaar Organisatie 03 Topsport 03 Meepraten over het beleid van de school 04 Leerlingenzorg 05

info Notities Inhoudsopgave Het cursusjaar Organisatie 03 Topsport 03 Meepraten over het beleid van de school 04 Leerlingenzorg 05 Notities Inhoudsopgave onderwerp bladzijde Het cursusjaar 2009-2010 02 Organisatie 03 Topsport 03 Meepraten over het beleid van de school 04 Leerlingenzorg 05 Huiswerkbegeleiding 06 Veiligheid 07 Contacten

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave NIEUWSBRIEF juli 2013 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers Geachte ouders, verzorgers In de laatste periode van het schooljaar vinden altijd veel activiteiten plaats: de start van de centrale examens,

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Begeleiding. - De t/k/b-leerlingen worden geplaatst in de dakpanklassen k/b en t/k niveau.

Begeleiding. - De t/k/b-leerlingen worden geplaatst in de dakpanklassen k/b en t/k niveau. - Er bestaan drie lwoo-groepen. Er is de groep voor leerlingen met een duidelijk perspectief basisberoepsgerichte leerweg en een groep voor leerlingen met het leerwegperspectief t/k of k/b. - De t/k/b-leerlingen

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie