Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse"

Transcriptie

1 LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid

2 Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (NSG).

3 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Dit is de schoolgids van het Kandinsky College, locatie Molenhoek. Met deze gids hebben wij voor jullie de belangrijkste zaken op een overzichtelijke wijze bij elkaar gezet. Blijven er desondanks onduidelijkheden of vragen over, dan kan er altijd contact worden opgenomen met de locatieleiding. We wensen alle leerlingen een fijn schooljaar toe en hopen dat dit boekje een bijdrage kan leveren aan een goede samenwerking tussen leerlingen, school en ouders/verzorgers. De schoolleiding

4 Kandinsky College Locatie Molenhoek Singel BK Molenhoek Directieteam Locatie directeur Adjunct-directeur/ Afd. leider onderbouw Afd. leider bovenbouw Mariet van de Ven René Krechting Janco Heijs

5 INHOUDSOPGAVE 3 4 Een eerste kennismaking met Kandinsky Molenhoek De naam. Ons onderwijsaanbod Aanmelding en plaatsing 6 De inrichting van het onderwijs De onderbouw. De bovenbouw 8 Onze manier van werken Uitgangspunten. Lesperiodes en werkwijzers Leerwerkhuizen. Leren in de praktijk Doorstroming naar het roc 11 De dagelijkse gang Locatieleiding. Lestijden en lesrooster. Vakantie Verlofregeling en leerplicht. Magister ELO (electronische leer omgeving) 13 Begeleiding en ondersteuning bij het leren Mentoraat/Studieloopbaanbegeleiding. Afdelingsleider Zorgcoördinator. Trajectbegeleiding. Remedial teaching Leerlingbegeleiding. Vertrouwenspersoon Schoolmaatschappelijk werker. Overige bij begeleiding betrokkenen. Rots & Water Jeugdarts en sociaal-verpleegkundige. Leerplichtambtenaar 16 Het volgen van de leerling Leerresultaten, leerhouding én gedrag Sociaal-emotionele ontwikkeling Loopbaanoriëntatie en-begeleiding (LOB) Gegevens, dossiervorming 17 Hoe gaan we met elkaar om? PBS. We zijn trots op onze school en dus Pestprotocol. Preventieve samenwerking met de politie 19 Leerlingen en ouders praten mee Leerlingenraad. Ouderraad en contactouders Medezeggenschap in deelraad 20 Aandacht voor kwaliteit Vensters voor Verantwoording. Tevredenheidsonderzoeken Examenresultaten en slagingspercentages. Inspectie Klachten/klachtencommissie 21 Communicatie Website. Kandinsky Nieuws. Sociale media Mediawijsheid 22 Boeken en schoolkosten Boeken en lesmateriaal. Ouderbijdrage en aanvullende kosten. Studiefinanciering. Overige benodigdheden Verstrekte materialen. Verzekeringen 27 Functionarissen Schoolleiding. Kernteamlid. Leerlingbegeleiding Loopbaanoriëntatie. Vertrouwenspersonen Administratie en conciërge. Systeembeheer

6 4 EEN EERSTE KENNISMAKING MET KANDINSKY COLLEGE MOLENHOEK Het Kandinsky College Molenhoek is een school voor vmbo in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg. Deze 4 pijlers vormen de basis voor ons onderwijs: 1. leerlingen worden in 4 jaar steeds zelfstandiger; 2. leerlingen worden in 4 jaar meer verantwoordelijk; 3. leerlingen gaan veel samenwerken; 4. leerlingen maken zoveel mogelijk hun eigen keuzes. A De naam Onze school is genoemd naar de van origine Russische schilder Vassily Kandinsky, die leefde van 1866 tot Hij wordt wel gezien als de grondlegger van de abstracte kunst. Kandinsky, die heel kleurrijk en creatief was, ging een geheel eigen en unieke weg. Dat laatste is een belangrijk uitgangspunt voor onze school: iedere leerling is uniek en legt een eigen (leer)weg af. Daarvoor willen we zo optimaal mogelijke randvoorwaarden realiseren. Ook als school volgen we een eigen weg door het leren op een moderne manier te organiseren en door ervan uit te gaan dat onze leerlingen in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk. Als leerlingen vertrouwen krijgen, zijn ze meer gemotiveerd om actief te leren.

7 5 B Ons onderwijsaanbod Het onderwijs op onze school wordt gegeven op drie niveaus: - de basisberoepsgerichte leerweg - de kaderberoepsgerichte leerweg - de theoretische leerweg. Er is op onze locatie ruimte voor een beperkt aantal lwoo-leerlingen. Onze lwoo-leerlingen zitten in een heterogene groep van maximaal 22 leerlingen en krijgen indien nodig extra ondersteuning. Om voor leerwegondersteunend onderwijs in aanmerking te komen moet de leerling worden getest. Een onafhankelijke commissie (de Regionale Verwijzingscommissie) beoordeelt of de leerling een LWOO beschikking krijgt waarmee hij recht heeft op die extra begeleiding. De opleidingsmogelijkheden In de bovenbouw is het een breed opgezet intersectoraal programma. S.D.R.V. Deze letters staan voor Sport, Dienstverlening, Recreatie en Veligheid. Door dit brede programma hebben de leerlingen na het verlaten van de school meer mogelijkheden bij het kiezen van een vervolgopleiding of een baan. Leren gaat het beste in een prettige en uitdagende omgeving. In onze school zijn de traditionele klaslokalen voor een deel vervangen door zogenaamde leerwerkhuizen. Dit zijn ruimtes waar de leerlingen instructie krijgen, zelfstandig werken, praktische vaardigheden oefenen en samenwerken. We bieden steun, veiligheid en een helpende hand waar dat nodig is. De school geeft veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling en er is ook ruimte voor allerlei buitenlesactiviteiten in de vorm van sport, cultuur en ontspanning. C Aanmelding en plaatsing Elke leerling zal voor aanmelding deel moeten nemen aan één van onze kennismakingsmiddagen. Naar aanleiding van deze kennismakingsmiddagen wordt een advies m.b.t. de aanmelding uitgebracht. Bij over aanmelding vindt er een loting plaats. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het adviesniveau van de basisschool, lwoo en de verdeling jongens/ meisjes. Voorafgaand aan de plaatsing vindt altijd overleg plaats met de school van herkomst van de leerling.

8 6 DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS A De onderbouw Alle leerlingen doorlopen eerst een tweejarige heterogene brugperiode. Na het tweede jaar stromen de leerlingen door naar de sector Sport, Dienstverlening, Recreatie en Veiligheid. De brugperiode zien we als een aparte afdeling met een eigen sfeer en karakter. Onderwijskundig gezien sluit de onderbouw naadloos aan bij de aanpak en de organisatie in de bovenbouw. In de onderbouw wordt er gewerkt met studiewijzers en hebben de leerlingen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken, bijvoorbeeld door te bepalen aan welk vak ze meer of minder tijd willen besteden. De leerlingen leren al in de onderbouw dat er onderdelen zijn die je moet leren voor een toets, maar ook dat er onderdelen zijn die je moet maken en inleveren. Ze leren ook dat je door een team van docenten en begeleiders begeleid wordt. In de onderbouw werken onze leerlingen met een competentieboekje. Dit is een boekje waarin de leerling iedere periode moet kijken naar hoe zijn of haar persoonlijke ontwikkeling is verlopen op het gebied van bijvoorbeeld werkhouding, zelfbeeld, werken volgens plan etc. Wij kijken niet alleen naar de cijfers van de leerlingen, maar we vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen een aantal houdingsvaardigheden beheersen. VAK Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 3 3 Engels 3 3 Duits 1 2 Wiskunde 3 3 Lichamelijke opvoeding 6 6 Beeldende vorming 2 1 Mens en Maatschappij 2 2 Mens en Natuur/Bio 0 2 Mens en Techniek 2 0 Mens en Zorg en Zo 2 0 Jij en SDRV 0 1 Rekenen 1 1 ICT 1 1 Mentorles 2 2 * lesuur = 60 minuten

9 7 B De bovenbouw In leerjaar 3 en 4 krijgen de leerlingen ongeveer 10 uur per week een programma dat in het teken staat van beroepsvoorbereiding. Daar-naast is er een programma met vakken dat meer gericht is op algemene ontwikkeling en maatschappelijke vorming. Het streven hierbij is wel om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het brede, beroepsvoorbereidende programma: het intersectoraal programma (SDRV). Sport, Dienstverlening, Recreatie en Veiligheid VAK Klas 3 B/K Klas 3 T Klas 4 B/K Klas 4 T Nederlands Engels Biologie Wiskunde/Duits* 3/3 3/3 3/3 3/3 Economie Maatschappijleer SDV- PT SDV- Breed SDV-Economie SDV-WPO SDV-LO CKV Rekenen Mentorles * Een B/K leerling volgt het vak wiskunde of Duits. Een T leerling volgt wiskunde en Duits.

10 8 ONZE MANIER VAN WERKEN A Uitgangspunten Leren is in de visie van het Kandinsky College een begrip wat breed uitgelegd moet worden. Natuurlijk is het in de eerste plaats belangrijk dat leerlingen inhoudelijk goed onderwijs krijgen, dat voldoet aan de eisen die gesteld worden. Daarbij streven we ernaar dat elke leerling uitgedaagd wordt het maximale uit zichzelf te halen. Daarnaast vinden we het van belang dat in ons onderwijs gewerkt wordt aan het verbeteren van een aantal belangrijke competenties die op elk niveau en in elk jaar terug komen: - zelfstandigheid; - zelfverantwoordelijkheid; - samenwerken; - keuzes maken. Bij alle ontwikkelingen die we inzetten kijken we op welke manier deze ontwikkeling bij kan dragen aan het vergroten van deze kwaliteiten. B Lesperiodes en Studiewijzers Net als de eerste twee leerjaren vormen de leerjaren 3 en 4 een eenheid en zijn ze verdeeld in periodes van ongeveer zeven weken. De onderbouw bestaat uit 10 periodes en de bovenbouw uit 9 periodes. In deze periodes moeten de leerlingen zich een hoeveelheid kennis en vaardigheden eigen maken en een aantal praktische opdrachten uitvoeren. Aan het eind van elke periode is er een toetsweek. Alle leerlingen gaan daarnaast ook allemaal in één periode op stage. Aan het begin van een periode krijgen de leerlingen van hun mentor de studiewijzer uitgereikt. Daarin staat nauwkeurig omschreven wat ze die periode moeten doen, hoe dat moet en wanneer het af moet zijn. In de studiewijzer staat ook wat er in de toetsweek wordt getoetst. De leerlingen kunnen met deze studiewijzer zelfstandig aan het werk. Als een onderdeel af is, houden de leerlingen dat bij; de leraar controleert dat. De leraren houden leerlingen die moeite hebben met het plannen van hun werk extra in de gaten, zodat ook zij aan het einde van de periode hun werk af hebben. Leerlingen kunnen heel goed zelfstandig werken met de studiewijzers. Ze krijgen instructie tijdens de les, maar daarnaast halen ze de instructie ook zelf uit de leerboeken en van de computer.

11 9 De leraren zijn altijd aanwezig om extra hulp en uitleg te geven. Regelmatig onderzoeken we hoe de leerlingen deze manier van werken ervaren. Uit dit onderzoek blijkt dat ze vooral de zelfstandigheid waarderen en daardoor ook harder werken. C Leerwerkhuizen Naast traditionele klaslokalen kent onze school een aantal (junior) leerwerkhuizen. In deze leerwerkhuizen kunnen 1 of 2 klassen werken onder begeleiding van leraren en assistenten. Er zijn werkplekken waar de leerlingen rustig alleen kunnen werken, computerwerkplekken en praktijksimulaties. Praktijksimulaties zijn leerplekken die lijken op werkplekken die de leerlingen later in het beroep tegen kunnen komen. In de leerwerkhuizen zijn de leerlingen rustig aan het werk en krijgen ze hulp van de leraren en begeleiders. In de onderbouw worden naast gewone vakken ook leergebieden aangeboden,. Hierin wordt thematisch vanuit verschillende vakdisciplines gewerkt. Voorbeelden van leergebieden zijn: Mens en Maatschappij, Mens en Techniek, Mens en SD(R) D Leren in de praktijk De stage We vinden het belangrijk dat de leerlingen ervaringen opdoen in bedrijven en instellingen. Op die manier kunnen ze straks beter een keuze maken voor een vervolgopleiding of een werkkring. In het derde leerjaar gaan de leerlingen 3 weken op stage, in het vierde leerjaar gaan, de basis- en kaderleerlingen, 6 weken op stage. Daarvoor werkt de school intensief samen met ongeveer twintig bedrijven en instellingen. Levensecht leren in en buiten de school We vinden het belangrijk dat de leerlingen zoveel mogelijk levensechte ervaringen opdoen. Daarvan leren ze meer, maar ook heel andere dingen dan uit een boek. Een echte sportdag organiseren en uitvoeren is vele malen leerzamer dan lezen in een boek hoe dat moet. Dat levensechte leren hebben we in de school ondergebracht in praktijksimulaties: - een sportdag voor een basisschool; - een sportieve verwendag voor ouderen; - ondersteuning tijdens het Nijmeegs Sportgala; - ondersteuning bij de Zevenheuvelenloop; - NK Judo; - facilitaire dienstverlening in woonzorgcomplex De Kannunik. Indien er activiteiten buiten de school plaatsvinden, wordt op aanwijzing van de begeleider het schooltenue gedragen.

12 10 E Doorstroming naar het roc Als vmbo-school bereiden we de leerlingen voor op een vervolgopleiding. We stimuleren al onze leerlingen om na het vmbo een passende opleiding te kiezen op een roc in onze regio. Om te zorgen dat die overstap probleemloos kan verlopen, onderhouden we intensieve contacten met het ROC Nijmegen en omstreken. Zo proberen we afstemming te bereiken over de kennis en vaardigheden waarover de leerlingen bij hun overstap moeten beschikken. We werken samen aan goede afspraken die een optimale doorstroming van leerlingen garanderen. Daarnaast begeleiden we de overstap van leerlingen door aandacht te besteden aan de zorg en begeleiding die nodig is voor een succesvol vervolgtraject. De eindexamenkandidaten van 2013 zijn naar de volgende roc-opleidingen doorgestroomd. Cios Arnhem Sport en Bewegen Vrede en Veiligheid Werktuigbouwkunde Helpende Zorg en Welzijn Handel Vrede en Veiligheid Pedagogisch werk

13 DE DAGELIJKSE GANG 11 A Locatieleiding Eindverantwoordelijk voor de locatie is Mariet van de Ven. Zij is lid van de Centrale Directie van het Kandinsky College. Behalve de locatie Molenhoek valt ook de locatie Hatertseweg onder haar verantwoordelijkheid. Op onze locatie vormen René Krechting (adjunct-directeur en afdelingsleider onderbouw) en Janco Heijs (afdelingsleider bovenbouw) het directieteam. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang. B Lestijden en lesrooster Normaal rooster Verkort lesrooster pauze pauze pauze Het verkorte lesrooster kan op een aantal momenten in het schooljaar gebruikt worden om tijd te winnen voor een overlegmoment, zoals rapportbesprekingen. Hiervan stellen wij de leerlingen en ouders/verzorgers tijdig op de hoogte. Wanneer een leraar afwezig is, neemt een collega de lessen zoveel mogelijk over. Als dit niet lukt, proberen we het rooster zo aan te passen dat de leerlingen eerder naar huis kunnen of later kunnen beginnen. Als er tijdens een tussenuur geen opvang is, kunnen de leerlingen in de aula terecht. In principe worden eerst de onderbouwklassen opgevangen. Bovenbouwklassen kunnen vaak gewoon verder met hun werk op het leerwerkhuis van de sector. C Vakantie Herfstvakantie 14 oktober 2013 t/m 18 oktober 2013 Vrije dagen 18 nov 2013, 14 feb, 28 mei 2014 Vrije dagen voor leerlingen 19 aug, 17 sept 2013, 28 jan, 13 feb, 7 juli, 9 juli, 11 juli 2014 Kerstvakantie 23 december 2013 t/m 3 januari 2014 Voorjaarsvakantie 03 maart 2014 t/m 07 maart 2014 Goede vrijdag 18 april 2014 Pasen 21 april 2014 Meivakantie 28 april 2014 t/m 5 mei 2014 Hemelvaart 29 mei en 30 mei 2014 Pinksteren 09 juni 2014 Zomervakantie 14 juli 2014 t/m 22 augustus 2014

14 12 D Verlofregeling en leerplicht In zeer bijzondere gevallen kan de school buitengewoon verlof toestaan. Dit kan ten hoogste voor tien dagen en mag nooit direct voorafgaan aan of aansluiten op de vakantie. Alle afwezigheid waarvoor wij geen uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven of waarvoor geen geldige reden kan worden vastgesteld, moeten wij melden bij de afdeling Leerplichtzaken van de gemeente. G ELO (electronische leer omgeving) Het laatste nieuws over de school, foto s van schoolactiviteiten, lesstof, brieven die verzonden zijn naar ouders, het is allemaal te vinden in de ELO van onze school. De ELO kan alleen worden bezocht nadat een bezoeker een toegangscode heeft ontvangen. Leerlingen ontvangen op school een toegangscode. F Magister De school gebruikt als administratiesysteem het programma Magister, Hierin worden de gegevens van de leerlingen verwerkt, zoals persoonsgegevens, de cijfers en aanwezigheid. Ook alle roosters en roosterwijzigingen staan in Magister. Leerlingen en ouders krijgen een eigen toegangscode waarmee zij kunnen inloggen en daarmee zelf op elk gewenst moment zien hoe het met de leerprestaties gaat en of er iets aan het rooster veranderd is.

15 BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING BIJ HET LEREN 13 A Mentoraat/Studieloopbaanbegeleiding Iedere klas heeft een mentor. Dit is de centrale figuur in de begeleiding van de leerlingen en aanspreekpunt voor de ouders. De mentor heeft als taak de studieresultaten van de leerlingen te volgen en loopbaangesprekken te voeren met de leerling. Bovendien let hij of zij er ook op of de leerlingen zich in de klas en in de school prettig voelen. De mentor onderhoudt de contacten met de ouder(s)/verzorger(s) door het verzorgen van de rapportage en de gesprekken op de ouderavonden. Daarnaast zal de mentor tussentijds contact opnemen als hiervoor een aanleiding is. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen natuurlijk ook altijd zelf telefonisch of via de mail contact opnemen met de mentor. B Afdelingsleider Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw is er een afdelingsleider. Deze houdt zich bezig met de dagelijkse gang binnen zijn/haar sector zoals de aanwezigheid van leerlingen, het coördineren van activiteiten binnen de sector, het organiseren en voorbereiden van het mentoren- en (kern)teamoverleg. Na de mentor is de afdelingsleider de eerstaangewezen persoon om zaken mee te bespreken. De afdelingsleider is in de regel vrijwel net zo goed op de hoogte van het functioneren van de leerlingen als de mentor. Hij/zij maakt daarnaast ook deel uit van het directieteam en is daardoor ook betrokken bij beleidszaken. C Zorgcoördinator Om het schooltraject van met name die leerlingen die extra zorg behoeven zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden is een zorgcoördinator aangesteld. Deze zorgcoördinator zorgt voor de contacten met allerlei externe instanties op het gebied van leerlingenzorg, zoals het Samenwerkingsverband Nijmegen en omgeving. Tevens is de zorgcoördinator ondersteunend voor de lwoo-leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) en coördineert hij de ontwikkeling van de zorg binnen de school. D Trajectbegeleiding Onze leerlingen werken in alle leerjaren met een werkwijzer. Sommige leerlingen begrijpen meteen hoe het werkt. Andere leerlingen hebben meer moeite met het plannen van hun studie en het volgen van de werkwijzer. De trajectbegeleidster is in het leerwerkhuis aanwezig en helpt de leerlingen die achter lopen met de planning en controleert of de leerlingen de opgegeven lesstof wel begrijpen. Zij houdt contact met de mentoren over hoe het met de leerling gaat in het leerwerkhuis. E Remedial teaching Een deel van de leerlingen kan een specifiek leerprobleem hebben. Voor deze leerlingen kan de remedial teacher hulp bieden. Te denken is bijvoorbeeld aan dyslexie of problemen bij het ver-

16 14 werken van gesproken informatie. De remedial teacher bekijkt bij binnenkomst van de leerlingen wie er extra ondersteuning moet krijgen en op welke manier. F Leerlingbegeleiding Gelukkig gaat het met de meeste leerlingen goed op school. Sommigen hebben echter een steuntje in de rug nodig, bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk in een moeilijke situatie zitten of omdat het in de contacten met anderen niet goed loopt. Individuele hulp kan in dit soort gevallen uitkomst bieden. In de regel komt een leerling bij de leerlingbegeleidster terecht op advies van een mentor of afdelingsleider. Een leerling kan zelf ook aangeven dat hij of zij begeleiding op prijs stelt. G Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt in geval van ongewenste omgangsvormen De vertrouwenspersoon neemt geen standpunt in, maar hoort bezwaren of klachten aan en begeleidt de leerling en/of de ouders in het zetten van stappen naar de juiste personen om deze bezwaren of klachten opgelost te krijgen.wij hebben op school een vertrouwenspersoon voor leerlingen en voor medewerkers. Hoe te handelen in voorkomende situaties vindt u in de klachtenregeling. Deze vindt u op onze website. H Schoolmaatschappelijk werker Het Kandinsky College heeft een schoolmaatschappelijk werker in dienst. Deze is één dag per week op de locatie aanwezig. Hij houdt zich bezig met leerlingen die in een dusdanig lastige situatie zitten dat het functioneren op school hierdoor belemmerd wordt. De schoolmaatschappelijk werker zal samen met de leerling de situatie inventariseren en samen met de leerling trachten te werken aan een aanvaardbare oplossing. Indien nodig en/of gewenst kan hij ook een huisbezoek afleggen of ouder(s)/verzorger(s) uitnodigen voor een gesprek op school. I Overige bij begeleiding betrokkenen Het interne zorg- en adviesteam Wanneer een mentor in een situatie niet goed verder komt, kan hij/zij het interne zorg- en adviesteam om advies vragen. Het interne zorg- en adviesteam bespreekt en signaleert problemen die een normale schoolloopbaan van de leerlingen in de weg zouden kunnen staan. Eén keer in de drie weken komt het team bij elkaar om dergelijke problemen te bespreken en te kijken wat er aan gedaan kan worden. Het interne zorg- en adviesteam bestaat uit de zorgcoördinator, de afdelingsleider en mentoren van de betreffende leerlingen (op afroep), de schoolmaatschappelijk werker, de leerlingbegeleider en de sociaal-verpleegkundige.

17 15 Het externe zorg- en adviesteam Indien het interne zorg- en adviesteam niet de juiste hulp kan bieden aan een leerling wordt het probleem aan het externe zorg- en adviesteam voorgelegd. Dit zorg- en adviesteam bestaat uit een aantal deskundige mensen van buiten de school. Eén keer in de vijf weken komt dit team van deskundigen bij elkaar. Zij kijken dan samen of zij vanuit hun expertise de leerling kunnen helpen of zij adviseren de school hierover. Dit externe zorg- en adviesteam bestaat uit de zorgcoördinator, de schoolarts, de leerplichtambtenaar van de gemeente Nijmegen en de medewerker van Bureau Jeugdzorg. K Jeugdarts en sociaal-verpleegkundige De GgD Regio Nijmegen signaleert gezondheidsproblemen bij jeugdigen, geeft advies en verwijst door. Het gezondheidsteam voor onze school bestaat uit een jeugdarts en een sociaal-verpleegkundige. Zij houden regelmatig spreekuur in onze school. Leerlingen mogen uit zichzelf naar dat spreekuur. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook zelf hun zoon of dochter aanmelden voor het spreekuur. Het gezondheidsteam bestaat uit: Tanja de Best jeugdarts Claudia Spierings sociaal-verpleegkundige J Rots & Water Rots & Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes. Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Rots & Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van geweld en van seksueel geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema s. L Leerplichtambtenaar De leerlingen zijn leerplichtig tot zij een startkwalificatie (diploma niveau 2) hebben behaald of tot en met het schooljaar waarin zij achttien jaar worden. Bij ongeoorloofd of regelmatig schoolverzuim moeten wij dit melden bij de afdeling Leerplichtzaken van de gemeente. Dat doen we dan ook omdat we het belangrijk vinden om de oorzaken van het verzuim op te sporen en eventuele problemen in een vroeg stadium op te lossen. Samen met de andere scholen uit Nijmegen en de gemeente Nijmegen is er een verzuimprotocol gemaakt waaraan wij ons conformeren. Dit verzuimprotocol is op school te verkrijgen.

18 16 HET VOLGEN VAN DE LEERLING A Leerresultaten, leerhouding én gedrag Wij vinden het van groot belang om, naast het leerwerk, ook aandacht te besteden aan de leerhouding en het gedrag van de leerlingen. Op het rapport van de leerlingen staan naast de cijfers voor de vakken en leergebieden ook beoordelingen voor hun competenties zoals bv. samenwerken, leren, inzet, planning, enz. Drie keer per jaar verwachten wij alle ouder(s)/verzorger(s) om samen met de leerling het rapport in ontvangst te komen nemen en het met de mentor te bespreken. De mentor beschikt over alle belangrijke informatie. Ouders en leerlingen kunnen de ontwikkeling van de prestaties volgen. Zij hebben allemaal een eigen inlogcode voor het programma Magister, waarin de cijfers van de leerlingen geregistreerd worden. Natuurlijk kunnen ouders altijd zelf een afspraak maken voor een gesprek. B Sociaal-emotionele ontwikkeling Om de ontwikkeling van leerlingen goed te kunnen volgen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, is een werkwijze ontwikkeld die ons in staat stelt nauwlettend in de gaten te houden hoe een leerling ervoor staat. Gedurende elke lesperiode is er zeer regelmatig overleg tussen afdelingsleiders, docenten,en mentoren. Hierbij staat het functioneren van de leerlingen centraal, zowel van individuele leerlingen als van een groep. Er worden afspraken gemaakt en indien nodig bijgesteld. Daarnaast wordt na elke periode de leerresultaten van de leerlingen besproken. Alle docenten die met een groep leerlingen werken maken iedere periode een overzicht van de vorderingen, de resultaten, maar ook van het functioneren van alle leerlingen in de voorafgaande periode. Al deze gegevens leggen we vast en bespreken we met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). C Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) In de mentorlessen maken de leerlingen kennis met de mogelijkheden van een vervolgopleiding in één van de sectoren van het vmbo. De lesstof biedt de leerling de brede oriëntatie die nodig is om voor het derde leerjaar de sector te kunnen kiezen die het beste bij hem past. In de onderbouw ligt het accent bij LOB vooral op het leren kennen van jezelf: je kwaliteiten en je ontwikkelpunten, hoe je het beste leert en waar je hart ligt. In de bovenbouw wordt er meer toegewerkt naar de keuze van een vervolgopleiding. Alle mentoren voeren meerdere keren per jaar loopbaangesprekken met hun leerlingen en helpen hen bij het vastleggen van hun ontwikkeling in hun persoonlijk dossier: het portfolio. De decanen bieden de leerlingen, indien gewenst ook ouder(s)/verzorger(s), vooral in het derde en vierde leerjaar hulp

19 HOE GAAN WE MET ELKAAR OM? 17 bij het maken van een verantwoorde keuze. Zij zorgen dat mentoren en afdelingsleiders van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt op de hoogte zijn en onderhouden goede contacten met de vervolgopleidingen. D Gegevens, dossiervorming Alle gegevens van leerlingen behandelen wij vertrouwelijk. Alleen mentoren, directieleden en begeleiders hebben toegang tot het dossier als dat voor het uitvoeren van hun lesgevende of begeleidende taken noodzakelijk is. Bij de inschrijving vragen wij toestemming aan ouder(s)/verzorger(s) om, als dit noodzakelijk is, gegevens van de leerling met derden te mogen bespreken. A PBS Op het Kandinsky College -locatie Molenhoek- werken we met SWPBS: School Wide Positive Behaviour Support. Dit is een manier om schoolbreed systematisch een leerklimaat te realiseren waarin alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van het onderwijs. Dit doen we door positief gedrag te stimuleren en aan te leren. Als basis hebben wij, in samenspraak met ouders en leerlingen vier punten, zogenaamde waarden, gekozen die wij erg belangrijk vinden: - Respect - Verantwoordelijkheid - Veiligheid - Plezier Het PBS-team, met daarin vertegenwoordigers van medewerkers, leerlingen en ouders, kiest onderwerpen waar we aan willen werken, onderzoekt hoe het ermee staat, bedenkt manieren om het te verbeteren en kijkt telkens weer of het ons gelukt is.

20 18 B We zijn trots op onze school en dus. Hebben wij respect voor elkaar en voor elkaars spullen.. Iedereen mag er zijn en we geven elkaar de ruimte.. Doen we alle jassen, petten en telefoons e.d. in de kluisjes.. Zijn we op tijd in de les met alles wat nodig is.. Houden we ons aan de afspraken omtrent het gebruik van de mobiele telefoon.. Eten en drinken we alleen op de daarvoor bestemde plaatsen en momenten.. Gooien we alle rommel in de afvalbakken.. Zorgen we voor rust in de school tijdens de les en tijdens de pauze.. Zijn we zuinig op het gebouw en de spullen.. Blijven we onder lestijd op het terrein van de school.. Nemen we geen bezoekers mee op het terrein.. Werken we mee aan het rookvrij houden van de school, plein en straat voor school. grond en seksuele geaardheid. Daarom accepteren we geen pestgedrag. Het pestprotocol is te vinden op de site van onze school. D Preventieve samenwerking met de politie Wij werken als school nauw samen met de Politie Limburg Noord. Dit betekent dat wij in gevallen van diefstal, grof verbaal en/of fysiek geweld altijd melding maken bij de politie. Zij zullen vanuit de invalshoek van de politie de zaak beoordelen en eventueel verder in behandeling nemen. C Pestprotocol Gepest worden is heel vervelend voor de leerling die het overkomt. Juist omdat we respect voor elkaar hebben en een veilige leeromgeving zo belangrijk vinden, hebben we op onze school een pestprotocol. Ieder kind moet zichzelf kunnen zijn om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen ongeacht achter-

21 LEERLINGEN EN OUDERS PRATEN MEE 19 A Leerlingenraad Op school is ook een leerlingenraad actief. Hierin zijn alle leerjaren vertegenwoordigd. De leerlingenraad heeft een regelmatig overleg met een docent over allerlei zaken die voor een prettige schoolomgeving belangrijk zijn. De leerlingen van de leerlingenraad zijn de schakel tussen de schoolleiding en de leerlingen en daarom een belangrijke gesprekspartner. B Ouderraad en contactouders Als u vragen of opmerkingen heeft die u wilt bespreken met een andere ouder/verzorger dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de ouderraad. De ouderraad denkt en praat actief mee over allerlei dingen die er op school spelen. Minimaal vier keer per jaar overlegt de ouderraad met de directie. Tenslotte onderhoudt de ouderraad ook rechtstreeks contact met de ouders, bijvoorbeeld om informatie te verspreiden of om de ouder(s)/verzorger(s) naar hun mening te vragen. Leden ouderraad: Mevr. Rietje Hendrix Mevr. Annemie Furer Mevr. Plien Fredrikx Mevr. Laura Huting Mevr. Odilia Bouwman Mevr. Marsha van Lanen Vacature voor 4 ouders C Medezeggenschap in deelraad De deelraad Hatertseweg/Molenhoek geeft in overeenstemming met de wet op de Medezeggenschap (bindend) advies over belangrijke voorstellen van het bestuur en de schoolleiding. In de deelraad zijn het onderwijzend personeel, het onderwijsondersteunend personeel, de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) vertegenwoordigd. Daarnaast is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle scholen van de scholengroep Rijk van Nijmegen zijn vertegenwoordigd. De GMR vergadert over zaken die alle scholen aangaan. Leden van de medezeggenschapsraad van het Kandinsky College, namens de locatie Molenhoek: Richard Hulsing personeel Rob van Rooijen personeel Vacant ouders Vacant leerlingen

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2014/2015 Rhenen

Schoolgids 2014/2015 Rhenen Schoolgids 2014/2015 Rhenen Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van RSG Pantarijn locatie Rhenen. Deze gids geeft informatie over de schoolorganisatie, de inrichting van het onderwijs, de opzet van de

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie