Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2013-2014"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool 1.6 Schoolgegevens 1.7 Schooltijden 1.8 Openingstijden 1.9 Vakantieregeling 1.10 Rembrandtpas 1.11 Opbergkastjes 1.12 Schoolverzekering 1.13 Schoolkosten 1.14 Proefwerkpapier 1.15 Medezeggenschapsraad 1.16 De ouderraad 1.17 Lesgeld en tegemoetkoming in de studiekosten 1.18 Reisvoorwaarden schoolreizen 1.19 Schoolboeken 1.20 Examendata 1.21 Sponsorbeleid hoofdstuk 2 onderwijs 2. Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2.1 Toelatingsprocedure en overgang 2.2 Basisvorming Inleiding Het eerste leerjaar: Brugklas Het tweede leerjaar van de Basisvorming Het derde leerjaar van de Basisvorming De profielkeuze Uitwerking uitgangspunten basisvorming in het aanbod van vakken Jaarinrichting Rapportages Steunlessen Huiswerkbegeleiding Lessentabel 2.3 Theoretische leerweg Inleiding Inrichting van het Theoretische leerweg op het Rembrandt College - algemeen - leerlingbegeleiding - keuzebegeleiding - toelatingscriteria van T4 naar Havo-4 - inrichting T3 en T4

3 2.4 Tweede fase Inleiding Het onderwijs binnen de Tweede fase - algemeen - profielen - de vrije ruimte Het studiehuis op het Rembrandt College - schoolexamen en centraal examen - het rooster en de lessentabellen - instructietijd en begeleidingstijd Begeleiding Overstap van Vwo 4 naar Havo 4 Doorstroom van Havo 5 naar Vwo 5 Doorstroom van Havo 5 of Vwo 6 naar VAVO 2.5 Toetsing en rapportage 2.6 Determinatie 2.7 Bevorderingsnormen 2.8 Beperking doubleren 2.9 Revisievergadering 2.10 Doorstroommogelijkheden hoofdstuk 3 I-uren 3.1 Inleiding I-uren 3.2 Kiezen 3.3 Danstheater hoofdstuk 4 begeleiding 4.1 Leerlingbegeleiding 4.2 Afspraken en procedures over zorg zijn vastgelegd in het Zorgplan 4.3 Schoolpedagogische begeleiding Inleiding en afspraken 4.4 Faalangst 4.5 Pestgedrag 4.6 Begeleiding van en faciliteiten voor dyslectische leerlingen 4.7 Keuzebegeleiding studie en beroep 4.8 Cumi-functionaris en NT Talentbegeleiding 4.10 Jeugdgezondheidszorg GGD Midden-Nederland hoofdstuk 5 medewerkers 5.1 Schoolleiding 5.2 Unitleiders 5.3 Teamleiders 5.4 Schooldecanen 5.5 Schoolpedagogen 5.6 Docenten

4 5.7 Conciërges 5.8 Studiecentrum 5.9 Administratie 5.10 Systeembeheerders 5.11 Technisch onderwijsassistenten 5.12 Catering 5.13 Inspectie AVO Landelijke Klachtencommissie 5.15 Schoolarts 5.16 Bedrijfsarts 5.17 Medezeggenschapsraad 5.18 Stichting Rembrandt College 5.19 Klachtencommissie 5.20 Bevoegd gezag 5.21 Leerplichtzaken hoofdstuk 6 spelregels 6.1 Schoolregels 6.2 Milieudienst 6.3 Absentie en ziekte 6.4 Roosterwijzigingen 6.5 Te laat komen 6.6 Verwijderen uit de les en straf 6.7 Klachtenregeling

5 1.1 Welkom Wij heten alle nieuwe leerlingen hartelijk welkom op onze school. Veel nieuwe leerlingen komen van de basisschool en beginnen weer, net zoals 8 jaar eerder op de basisschool, als de jongste leerlingen. En over 4 (theoretische leerweg) of 5 (Havo) of 6 (Vwo) jaar ben je weer de oudste. In feite maakt het niet uit hoe oud je bent, of in welke klas je zit. Op het Rembrandt College moet je je thuis voelen, het Rembrandt College moet jouw school worden, zijn en blijven. Niet voor niets is respect een sleutelbegrip op het Rembrandt College. Respect voor elkaar en voor elkaars werk- en studieomgeving is wat wij van iedereen eisen. En natuurlijk verwachten wij dat de informatie uit dit informatieboekje je helpt om je snel vertrouwd te voelen in onze, in jouw school. Niet alle nieuwkomers zijn brugklassers. We verwelkomen ook leerlingen die van een andere school naar het Rembrandt zijn gekomen. Ook voor jullie en jullie ouders zal het even wennen zijn. Maar jullie zullen merken dat het zeer snel jullie school, jullie klas zal worden. Iedereen zal je willen helpen om je zo snel mogelijk thuis te laten voelen. Ook de leerlingen die al één of meerdere jaren op het Rembrandt College verblijven, staan voor een nieuwe uitdaging. Nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten, nieuwe vakken, misschien een nieuwe opleiding. Niet alle leerlingen willen dat toegeven maar ook voor hen zijn de eerste weken een beetje spannend. Maar na een tweetal weken lijkt het of het nooit anders is geweest. En zo hoort dat ook ervaren te worden, volgens ons. Wij, de schoolleiding, de docenten en alle andere medewerkers van het Rembrandt College, willen graag dat je een succesvolle schoolloopbaan op het Rembrandt doorloopt. Maar we willen ook dat de jaren die je op het Rembrandt doorbrengt aantrekkelijk, leuk voor je zijn zo dat je jaren na het behalen van het diploma nog met plezier terugdenkt aan jouw middelbare school.

6 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken Deze schoolgids is een informatiegids voor ouders en leerlingen. De schoolgids is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken, die het opzoeken van gegevens moeten vereenvoudigen. In hoofdstuk 1 zijn de schooltijden, openingstijden, vakantieregeling en andere belangrijke data opgenomen die voor dit schooljaar van belang zijn. In hoofdstuk 2 is beschreven hoe wij het onderwijs vormgeven. Maar ook hoe en wanneer wij rapporteren. Tevens treft u hier de bevorderingsnormen en de doorstroommogelijkheden aan. In hoofdstuk 3 staat het aanbod van de I-uren (individuele keuze-uren). Dit zijn de door leerling te kiezen lesuren die aansluiten bij zijn/haar interessegebieden. In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe de leerlingbegeleiding vorm is gegeven. In hoofdstuk 5 staan de namen en mailadressen van de schoolleiding en namen van docenten en medewerkers van het Rembrandt College. In hoofdstuk 6 komen de spelregels aan bod. Wat zijn de rechten en plichten van ouders, leerlingen en personeel. Al deze informatie is ook te vinden op onze website Ook verwijzen wij naar deze site voor onze lessentabellen, een rondleiding door de school, foto s, vacatures etc.

7 1.3 Het Rembrandt College Het Rembrandt College in Veenendaal is een creatieve school voor Voortgezet Onderwijs. Het Rembrandt College is een openbare school. Respect voor elkaar en voor elkaars verworvenheden en eigendommen staat bij ons voorop. De kleinschaligheid bevordert het wederzijds respect. Elke leerling wordt gekend en bij naam genoemd. Het Rembrandt College vervult als streekschool een regionale functie. Op het Rembrandt College staat de leerling centraal. Iedereen op het Rembrandt College is zich ervan bewust dat het om de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen gaat. Elke leerling verdient dan ook zijn kansen te krijgen. Leerlingen kunnen gebruik maken van steunlessen, huiswerkbegeleiding, examentraining etc. Het onderwijsaanbod moet optimaal aansluiten op de individuele mogelijkheden van de leerling. In dat kader is het niet opmerkelijk dat leerlingen ook buiten de lessen docenten gemakkelijk benaderen om een vraag te stellen of om even aandacht voor zichzelf te vragen. Elke leerling heeft een professioneel opgeleide mentor. De mentor vormt de spil tussen de schoolorganisatie, de leerling en de ouders. In het rooster is wekelijks een mentoruur opgenomen. In de eerste twee klassen werken leerlingen elke week ook aan Leefstijl. Leefstijl is een methode die gericht is op de persoonlijke, sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling. Leefstijl maakt onderdeel uit van het lesrooster. Er is de school veel aangelegen om alle activiteiten met de leerlingen te plaatsen binnen de pedagogische doelstellingen van de school: zelfstandig kunnen werken en leren, en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen (leer)gedrag. In dat kader eist de school stiptheid, het nakomen van afspraken en het zelf zorg dragen voor een ordelijke omgeving. Het onderwijsaanbod van het Rembrandt College kan hoogwaardig worden genoemd. Het aantal zittenblijvers is gering en het aantal leerlingen dat de eerste keer slaagt voor het eindexamen is groot. Het Rembrandt College heeft de afdelingen tl (theoretische leerweg), havo en vwo. De lessen worden gegeven op twee locaties. De meeste lessen worden gegeven in het gebouw aan de Rembrandtlaan. De leerlingen van Tl3 en Tl4 volgend op dit moment hun lessen in onze tweede locatie Villa Rembrandt (in de wijk Petenbos). Beide gebouwen zijn prachtige Rembrandt gebouwen. Naast het reguliere vakkenaanbod krijgen de leerlingen in de onderbouw de door ons I-uren genoemde cursussen aangeboden. Op basis van de eigen individuele talenten en interessegebieden kiest de leerling per jaar vier cursussen uit. Het cursusaanbod is gericht op de ontwikkeling van sportieve, culturele en kunstzinnige vaardigheden en van bijbehorende kennis. Als laatste kenmerk van de school moet de behoefte aan vernieuwing en verbetering worden genoemd. We zijn nooit klaar. Dat past een onderwijsinstelling ook niet. Om deze reden staan wij graag open voor uw wensen en opmerkingen.

8 1.4 De Missie van het Rembrandt College Het Rembrandt College is méér dan een goede school. Het Rembrandt College is een openbare school voor Voortgezet Onderwijs waar respect voor de eigenheid van ieder mens centraal staat. Het Rembrandt College kenmerkt zich door een kwalitatief hoogstaand en bij-de-tijds onderwijsaanbod. Daarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de individuele leerling. Van leerlingbegeleiding wordt echt werk gemaakt. Naast het reguliere vakkenaanbod biedt het Rembrandt College de leerling binnen het schoolprogramma een palet van individuele mogelijkheden gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden op het terrein van sport, kunst en cultuur. Het Rembrandt College stelt zich ten doel om leerlingen binnen het brede onderwijsaanbod op een systematische wijze zelfstandig leren eigen te maken en hen te leren omgaan met verantwoordelijkheid voor het eigen (leer)gedrag.

9 1.5 Het Rembrandt College is een cultuurprofielschool Het Rembrandt College is een school waar de persoonlijke ontwikkeling in brede culturele en in kunstzinnige zin tastbaar wordt gemaakt. Kunst en cultuurbeleving krijgt op het Rembrandt College een eigen gezicht en is daarmee kenmerkend voor onze identiteit. Het cultuurprofiel is een van de het speerpunten in het strategisch beleidsplan van onze school en zichtbaar in het curriculum, de formatie, de meerjarenbegroting en de taakomschrijving van de verschillende uitvoerders. Op een cultuurprofielschool zijn kennisvakken en de creatieve ontwikkeling van leerlingen belangrijk. Creativiteit en kennis komen door aandacht en oefening tot ontwikkeling. Wij stimuleren deze creativiteit van onze leerlingen onder meer door het aanbod van muziek, drama en beeldende vorming in de eerste drie leerjaren. Drama kan op de havo en het vwo als examenvak worden gekozen, beeldende vorming kan op de TL, de havo en het vwo als examenvak worden gekozen. In en buiten het lesprogramma zijn kunst, cultuur en sport onderdeel van feesten, werkweken, presentatieavonden en schoolreizen. Om het Cultuurprofiel goed uit te dragen is er in de vrijwillige ouderbijdrage een bedrag van 23,60 per leerling opgenomen.

10 1.6 Schoolgegevens Rembrandt College Rembrandtlaan ZK Veenendaal Nevenvestiging Villa telefoon (0318) fax (0318) postadres Postbus 292 Postadres: Postbus 292, 3900 AG Veenendaal Telefonisch bereikbaar: AG Veenendaal adres website giro NL11 INGB bevoegd gezag Gemeente Veenendaal Postbus BC Veenendaal tel: (0318) schoolleiding rector conrector unitleider basisvorming unitleider Theoretische leerweg unitleider Tweede Fase hoofd B&O B. de Grunt Mevr. J.T.M. Starmans Mevr. M.M.C. Bleyendaal P. Ham G.H. v.d. Brink J.H.L. Mars inspecteur Rijksinspectiekantoor Postbus GS Utrecht tel: (030)

11 1.7 Schooltijden 1 e uur uur 2 e uur uur 3 e uur uur pauze uur 4 e uur uur 5 e uur uur 6 e uur uur pauze uur 7 e uur uur 8 e uur uur 9 e uur uur Een aantal malen per jaar maken we gebruik van een verkort lesrooster. rooster verkorte lestijden: 1 e uur uur 2 e uur uur 3 e uur uur 4 e uur uur pauze uur 5 e uur uur 6 e uur uur 7 e uur uur 8 e uur uur 9 e uur uur

12 1.8 Openingstijden Openingstijden administratie voor leerlingen: uur Openingstijden studiecentrum: maandag uur dinsdag uur woensdag uur donderdag uur vrijdag uur 1.9 Vakantieregeling Vakanties Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Meivakantie t/m Zomervakantie t/m

13 1.10 Rembrandtpas Elke medewerker en leerling krijgt aan het begin van het schooljaar, nadat de schoolfoto s zijn gemaakt, een persoonlijke Rembrandtpas. Deze pas heb je nodig voor: - toegang tot het studiecentrum - lenen van boeken, tijdschriften e.d. uit het studiecentrum - te laat registratie - toegangscontrole tijdens schoolfeesten. De Rembrandtpas kan alleen binnen de school worden gebruikt. Bij beschadiging, verlies of diefstal kan een nieuwe Rembrandtpas worden aangeschaft in het studiecentrum tegen betaling van 2,50. Dit bedrag dient vooraf te worden voldaan. Gevonden passen dienen te worden ingeleverd bij de conciërge of bij het studiecentrum.

14 1.11 Opbergkastjes Elke leerling op het Rembrandt College kan de beschikking krijgen over een opbergkastje waarin persoonlijke bezittingen opgeborgen kunnen worden. De huur bedraagt 7,50 per schooljaar. De borg bedraagt eveneens 7,50 en moet bij de conciërge worden voldaan. Als het opbergkastje in goede staat wordt ingeleverd wordt de borg terugbetaald Schoolverzekering Alle leerlingen zijn door de school collectief verzekerd. De verzekering is alleen van toepassing tijdens de schooluren, tijdens excursies en tijdens schoolreizen. De verzekering moet gezien worden als aanvulling op ziektekosten die bv. voortvloeien uit een ongelukje met gymnastiek of beeldende vorming. Deze verzekering dekt niet de schade en/of diefstal van fietsen, kleding, brillen e.d. De school kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verlies van of schade aan privéeigendommen van de leerlingen. Hieronder is ook te verstaan geld en waardepapieren. Het is raadzaam geen geld of andere kostbare zaken in kleding in de garderobe achter te laten. De school beschikt over voldoende afsluitbare opbergkastjes om iedere leerling te voorzien. Wij adviseren de leerlingen dan ook om hier hun kostbaarheden o.a. geld en mobiele telefoon in op te bergen. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid in de volgende situaties: - als leerlingen onderweg zijn naar en van school m.u.v. ongevallenverzekering. - als leerlingen tijdens tussenuren buiten de school verblijven. - als leerlingen zich onttrekken aan toezicht tijdens werkweken en excursies. - tijdens leerlingenfeesten buiten de school (zelfs als deze de aanduiding schoolfeest hebben). - tijdens het uitvoeren van praktische opdrachten e.d. buiten de school.

15 1.13 Schoolkosten De ouderbijdrage van het Rembrandt College Op het Rembrandt College worden verschillende educatieve en culturele activiteiten georganiseerd en worden noodzakelijke middelen aan de leerlingen ter beschikking gesteld waarvoor de overheid geen budget ter beschikking stelt. Om die redenen vragen we aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze jaarlijkse ouderbijdrage is gespecificeerd per jaarlaag en per opleidingssoort. Dan weten de ouders/verzorgers precies waar zij financieel aan bijdragen voor het komend schooljaar. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft met de samenstelling van de kostenposten en de kostenberekening ingestemd. Daaraan voorafgaand heeft de ouderraad een positief advies gegeven. De Stichting Rembrandt College int en beheert de ouderbijdragen en legt verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad. De Stichting Rembrandt College heeft bestuurlijk geen relatie met de school noch met de schoolleiding. Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders/verzorgers een mail toegezonden waarin wordt aangegeven dat de ouderbijdrage in onze "webshop" klaar staat en dat men via onze website kan inloggen. Men kan hier aangeven welke activiteiten en diensten men wenst te betalen. In de uitleg per bijdrage wordt aangegeven wat de mogelijke consequentie is bij niet betalen (bijv. niet meegaan met reis, excursie). Deze overzichten vindt u op de website en zijn ook te downloaden in het overzicht "kosten per jaarlaag". Voor de ouderbijdrage inzake de noodzakelijke schoolkosten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter. In het geval dat de ouder niet wenst te betalen voor een schoolmiddel dan is niet de school maar de ouder verantwoordelijk voor de aanschaf van de noodzakelijke middelen (voorbeeld het setje voor wiskunde). Als het buitenschoolse activiteiten betreft dan kan de school besluiten de betreffende leerling uit te sluiten van deelname aan de bedoelde activiteiten. Indien ouders om financiële redenen niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, bestaat er de mogelijkheid om reductie of kwijtschelding te verzoeken. Het dagelijks bestuur van de Stichting Rembrandt College neemt over dit verzoek een besluit. Het is mogelijk om het bedrag in termijnen te voldoen. Over de bedragen, activiteiten en schoolartikelen kunt u informatie opvragen bij dhr. Heikamp, (tel ), penningmeester van de Stichting Rembrandt College.

16 De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit: Algemene schoolkosten Schoolkrant en kopieerkosten 10,25 Veiligheidsvoorzieningen 2,55 Sportdagen 4,60 Studiecentrum 9,75 Cultuurprofielschool 23,60 Electronische Leer Omgeving (ELO) 5,15 Opbergkastje 7,50 Overig Fonds minvermogende ouders/verzorgers 2,05 De hoogte en de bestemming van de bijdrage in de schoolkosten is na goedkeuring van de ouderraad en de MR vastgesteld.

17 Specifieke kosten per jaarlaag Specifieke kosten per jaarlaag Brugklas 1 Brugklas 2 Brugklaskamp 61,50 Setje wiskunde 20,35 Schaatsen / Excursie geschiedenis 20,50 I-activiteiten 20,55 20,55 Leefstijl 2,05 2,05 Portfolio 5,15 5,15 Reis klas 2 35,95 2,05 Milieuproject B2 / V2 5,65 Excursie aardrijkskunde 4,60 Totale kosten per jaarlaag 130,10 76,00 Specifieke kosten per jaarlaag T2 T3 T4 I-activiteiten 20,55 Leefstijl 2,05 2,05 Reis klas 2 35,95 Portfolio 5,15 5,15 Stage 4,10 Reis klas 3 215,60 Taaldorp 2,55 Vakoverstijgende excursie T4 25,65 Kunstvakexcursie 20,50 Examens 5,15 Totale kosten per jaarlaag 65,75 227,40 51,30 Specifieke kosten per jaarlaag Havo 3 Havo 4 Havo 5 I-activiteiten 5,15 Portfolio 5,15 Reis klas 3 215,60 Bezoek hogeschool 7,70 Reis klas 5 280,00 CKV-excursie klas 4 41,05 Economie-excursie H4 25,65 Kunstvakexcursie 12,85 12,85 Cross your borders 15,40 Examens 5,15 Totale kosten per jaarlaag 233,60 94,95 298,00

18 Specifieke kosten per jaarlaag Vwo 2 Vwo 3 Vwo 4 Leefstijl 2,05 2,05 Milieuproject B2 / V2 5,65 Reis klas 2 35,95 Portfolio 5,15 5,15 I-activiteiten 20,55 5,15 Aardrijkskunde excursie 4,60 Reis klas 3 215,60 LOB kosten 8,20 Kunstvakexcursie 12,85 Economie-excursie 25,65 Cross your borders 15,40 Totale kosten per jaarlaag 76,00 225,90 62,10 Specifieke kosten per jaarlaag Vwo 5 Vwo 6 Kunstvakexcursie 12,85 12,85 Reis klas 5 280,00 Biologie excursie 9,75 CKV-excursie 41,05 Examens 5,15 Totale kosten per jaarlaag 343,65 18,00

19 1.14 Proefwerkpapier Toetsen worden gemaakt op schoolpapier. Leerlingen hoeven dit papier niet zelf aan te schaffen. Aan het begin van de toets zal de docent dit papier aan de leerling uitreiken.

20 1.15 Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De belangrijkste taak van de MR is bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg. De MR oordeelt over de (beleids)voorstellen, over de lijnen die worden uitgezet en over de wijze waarop die lijnen worden uitgevoerd. In de kern van de zaak gaat het maar om één ding: het reilen en zeilen van de school. De MR heeft een aantal rechten en een aantal plichten: Het recht om goed geïnformeerd te worden over alle zaken die de school betreft, het recht om advies of instemming te geven en het recht met eigen voorstellen dan wel standpunten te komen. De plicht ervoor te zorgen dat in de school een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. De raad spreekt voor zowel de ouders, de leerlingen als het personeel. Daarom bestaat de MR uit een aantal ouders, leerlingen en personeelsleden. Elk jaar zijn er verkiezingen waarbij nieuwe leden gekozen worden uit hun achterban. Deze leden worden voor een periode van 3 jaar gekozen. Elk jaar kiezen de MR-leden uit hun midden het dagelijks bestuur DB. Een greep uit de vele onderwerpen die in eerder aan de orde kwamen: ouderbijdrage, ICT, leerlingenstatuut, vernieuwing tweede fase, ongeoorloofd schoolverzuim, formatieplan, meerjarenbegroting, strategisch beleidsplan. Op de Rembrandtsite staat onder Organisatie bij Medezeggenschapsraad het overzicht van de vergaderdata en circa één week van te voren de agenda van de vergadering. In het studiecentrum zijn de agenda, de onderliggende stukken en het verslag in te zien. In principe zijn de vergaderingen openbaar en kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden als toehoorder aanwezig zijn.

21 1.16 De ouderraad De ouderraad van het Rembrandt College bestaat op dit moment uit 6 ouders. De ouderraad wil een spreekbuis zijn voor alle ouders en heeft zich de volgende doelen gesteld: de belangen van de ouders te behartigen de relatie te bevorderen tussen de ouders en de schoolleiding een klankbord voor de schoolleiding te zijn voorstellen te doen over de ouderbijdrage de ouderparticipatie op school te bevorderen een werkrelatie te onderhouden met de schoolleiding, Medezeggenschapsraad, Leerlingenraad, Stichting Rembrandt College etc. Elk jaar verantwoordt de ouderraad zich naar de andere ouders tijdens een algemene ouderavond. Als u belangstelling heeft voor de ouderraad of een keer een vergadering bij wilt wonen kunt u contact opnemen met de heer E. Cox. De data van de vergaderingen kunt u vinden in de jaarplanning. Vragen of opmerkingen voor de ouderraad kunt u mailen naar

22 1.17 Lesgeld en tegemoetkoming in de studiekosten Voor een tegemoetkoming ouders voor leerlingen (van 12 tot 18 jaar) in het regulier voortgezet onderwijs verwijzen wij u naar het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Voor kinderen van 18 jaar en ouder kunt u terecht bij de IB-groep/DUO. Brochures en verdere informatie is verkrijgbaar bij de IB-groep/DUO, Infolijn of de internetsite

23 1.18 Reisvoorwaarden schoolreizen Onderstaande reisvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van de schoolreizen van het Rembrandt College. Artikel Onder Rembrandt College wordt verstaan Rembrandt College, openbare scholengemeenschap voor TL, Havo, Vwo te Veenendaal. 1.2 Onder leerling wordt verstaan een leerling die ingeschreven staat op het Rembrandt College te Veenendaal. 1.3 Onder de reisovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen het Rembrandt College en de ouder/verzorger van een leerling van het Rembrandt College. Artikel Elke leerling dient een door een ouder/verzorger ondertekend strookje op school in te leveren met de voorkeur voor een schoolreis. Als een leerling geen strookje inlevert, kan de school voor hem/haar een keuze tussen één van de reizen. 2.2 De betaling van de reis is opgenomen in de bijdrage in de schoolkosten voor het schooljaar Indien een leerling zich door buitengewone omstandigheden, ter beoordeling door de schoolleiding, tot twee weken voor vertrek terugtrekt als deelnemer aan een schoolreis is restitutie van een deel van de reissom mogelijk tenzij deze omstandigheden onder de dekking van de annuleringsverzekering vallen. 2.4 Vanaf twee weken voor vertrek is geen restitutie mogelijk. Artikel Indien het Rembrandt College besluit de reis niet door te laten gaan wordt de volledige reissom terugbetaald. Het Rembrandt College adviseert ouders/verzorgers een annuleringsverzekering en/of reisverzekering af te sluiten.

24 1.19 Schoolboeken Schoolboekenpakket Voor alle leerlingen stelt het Rembrandt College de benodigde studie- en werkboeken ter beschikking. Het bedrijf De Ruiter & Fanoy verzorgt het schoolboekenpakket. In de laatste week van de zomervakantie wordt het boekenpakket op het huisadres door TNT afgeleverd. Controleer bij ontvangst of u alle boeken ontvangen hebt, zoals die op de bijgeleverde afleverlijst vermeld staan en of de boeken in redelijke staat zijn. Als er een boek ontbreekt, kunt u contact opnemen met De Ruiter & Fanoy. Als er beschadigde boeken bij zitten kunt u of uw kind dit melden op het spreekuur op school. Dit spreekuur wordt gehouden tot aan de herfstvakantie. Daarna bent u zelf verantwoordelijk voor de boeken. De gratis ter beschikking gestelde boeken moeten gekaft en in een stevige tas vervoerd worden. Vanwege het regeerakkoord dienen de boeken in de nabije toekomst weer door ouders/verzorgers betaald te worden. Overige studiematerialen Studiematerialen waarin u zelf moet voorzien, zoals een atlas en woordenboeken kunt u bestellen bij De Ruiter & Fanoy maar ook zelf aanschaffen. Inleverlijst In de laatste schoolweek levert uw kind de boeken op school in. Van De Ruiter & Fanoy ontvangt u ruim op tijd een inleverlijst met daarop alle boeken die uw kind moet inleveren. Niet alle boeken die u aan het begin van het jaar hebt gekregen staan op deze inleverlijst. Werkboeken hoeft uw kind niet in te leveren. Stel dat u boeken dubbel hebt gekregen die maar één keer op je inleverlijst staan, of u heeft lesboeken ontvangen die niet op de lijst staan, neem die dan wel mee. Klopt deze inleverlijst niet, neem dan contact op met De Ruiter & Fanoy of het hoofd van de administratie, dhr. E. Heikamp. Inleveren op school Van De Ruiter & Fanoy ontvangt u het rooster voor het inleveren van de boeken. Als uw kind de boeken niet op de inleverdag inlevert, dan ontvangt u een boete van 2,50 per niet tijdig ingeleverd boek. Deze boete wordt door school in rekening gebracht. Als uw kind één of meerdere boeken helemaal niet inlevert, worden deze volledig in rekening gebracht. Zorg dus dat uw kind op het tijdstip van inleveren alles bij zich heeft. Er moeten veel leerlingen in een korte tijd veel boeken inleveren, houdt u dus aan het rooster om lang wachten te voorkomen. Beschadigde boeken Mochten de boeken die je inlevert beschadigd zijn, dan moeten we daarvoor een boete rekenen. De boeken worden tijdens het inleveren gecontroleerd door een inleverteam van De Ruiter en Fanoy, en een eventuele rekening voor beschadigde en/of niet ingeleverde boeken wordt ook door De Ruiter & Fanoy verstuurd. Hebt u vragen dan kunt u deze telefonisch stellen aan de helpdesk van De Ruiter & Fanoy of aan het hoofd van de administratie, dhr. E. Heikamp.

25 1.20 Examendata Aanvang centraal schriftelijk examen 12 mei Herexamens 16 juni Alle data en gegevens die betrekking hebben op de examens worden apart uitgereikt.

26 1.21 Sponsorbeleid Het Rembrandt College acht sponsoring van belang vanwege de wenselijke relatie van de school met de maatschappij. Daarnaast is het een manier om als school extra middelen te genereren. Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die worden verstrekt waarvoor een geringe tegenprestatie wordt verlangd. Zonder tegenprestatie is er sprake van een donatie. Er is ook sprake van sponsoring als het Rembrandt College uit eigen beweging overgaat tot een tegenprestatie. Sponsoring is alleen bedoeld als aanvulling op de kernactiviteiten van het Rembrandt College. Het Rembrandt College mag niet in een afhankelijke positie terechtkomen. De overheid is en blijft verantwoordelijk voor de financiering van hoogwaardig en toegankelijk onderwijs. Ook mag een sponsor niet de inhoud van het onderwijs op het Rembrandt College beïnvloeden. Besluiten over sponsoring moet op steun kunnen rekenen binnen de school en van ouders en leerlingen. Eventuele sponsoring wordt per geval bekeken en vastgelegd in een sponsorovereenkomst. De medezeggenschapsraad van het Rembrandt College moet instemmen met beslissingen over sponsoring De school conformeert zich aan het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring.

27

28 2. Van de Basisschool naar het Voortgezet Onderwijs Voor iedere leerling, en ook voor de ouders, is de stap naar het voortgezet onderwijs groot. Véél meer vakken, huiswerk voor vakken, veel meer boeken, een zware tas, ieder lesuur een andere docent, vaak een langere reistijd, nieuwe klasgenoten, een groter gebouw, enz. Uiteraard proberen wij deze stap zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bij deze overstap speelt de mentor een belangrijke rol. Vóór de zomervakantie is er al een speciale middag voor de leerlingen om kennis te maken met hun nieuwe klas en met hun mentor. Ook nodigt de nieuwe mentor vóór de zomervakantie de ouders en/of verzorgers uit om kennis te maken met de school en met elkaar. In de 2 e schoolweek gaan alle leerlingen van de brugklas drie dagen op introductiekamp. Tijdens dit introductiekamp wordt uitgebreid kennis gemaakt tussen leerlingen, mentor en docenten. Het programma bevat diverse onderdelen waarbij de leerlingen leren overleggen, leren samenwerken, voor zichzelf op leren komen etc. Het brugklaskamp is een verplicht onderdeel van het lesprogramma en dient door iedere nieuwe brugklasser te worden gevolgd.

29 2.1 Toelatingsprocedure en overgang Leerlingen kunnen in de brugklas TL/Havo instromen of in de brugklas Havo/Vwo. De leerling wordt geplaatst in die brugklas waar zij/hij het beste tot recht kan komen. De plaatsing wordt bepaald door het advies van de basisschool. De basisschool zal in het advies rekening houden met de capaciteiten van de leerling, met de uitslag van de CITO-toets. Voordat de leerlingen geplaatst worden heeft de teamleider Basisvorming een gesprek met de directeur en/of leerkracht van de basisschool. Dit gesprek heeft als doel om er voor te zorgen dat iedere leerling in de juiste klas instroomt, en ook om de leerling de eventuele gewenste extra zorg en aandacht vanaf de eerste schooldag te kunnen geven. Gedurende het eerste schooljaar onderhoudt de teamleider contact met de basisschool. In ieder geval rapporteert zij twee keer per jaar de resultaten en de voortgang van de leerlingen. Deze uitwisseling wordt door de basisscholen en door het Rembrandt College als uiterst functioneel ervaren.

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO geldig tot juni 2015 behoudens wijzigingen R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (Tl) en havo-kans-klas Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht Locatie vwo, havo en

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector)

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector) Oudergids Woord vooraf In dit document zijn op alfabetisch volgorde een aantal onderwerpen opgenomen waar ouders regelmatig naar vragen en weet van moeten hebben. Er is de nodige over overlap met andere

Nadere informatie