Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2013-2014"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool 1.6 Schoolgegevens 1.7 Schooltijden 1.8 Openingstijden 1.9 Vakantieregeling 1.10 Rembrandtpas 1.11 Opbergkastjes 1.12 Schoolverzekering 1.13 Schoolkosten 1.14 Proefwerkpapier 1.15 Medezeggenschapsraad 1.16 De ouderraad 1.17 Lesgeld en tegemoetkoming in de studiekosten 1.18 Reisvoorwaarden schoolreizen 1.19 Schoolboeken 1.20 Examendata 1.21 Sponsorbeleid hoofdstuk 2 onderwijs 2. Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2.1 Toelatingsprocedure en overgang 2.2 Basisvorming Inleiding Het eerste leerjaar: Brugklas Het tweede leerjaar van de Basisvorming Het derde leerjaar van de Basisvorming De profielkeuze Uitwerking uitgangspunten basisvorming in het aanbod van vakken Jaarinrichting Rapportages Steunlessen Huiswerkbegeleiding Lessentabel 2.3 Theoretische leerweg Inleiding Inrichting van het Theoretische leerweg op het Rembrandt College - algemeen - leerlingbegeleiding - keuzebegeleiding - toelatingscriteria van T4 naar Havo-4 - inrichting T3 en T4

3 2.4 Tweede fase Inleiding Het onderwijs binnen de Tweede fase - algemeen - profielen - de vrije ruimte Het studiehuis op het Rembrandt College - schoolexamen en centraal examen - het rooster en de lessentabellen - instructietijd en begeleidingstijd Begeleiding Overstap van Vwo 4 naar Havo 4 Doorstroom van Havo 5 naar Vwo 5 Doorstroom van Havo 5 of Vwo 6 naar VAVO 2.5 Toetsing en rapportage 2.6 Determinatie 2.7 Bevorderingsnormen 2.8 Beperking doubleren 2.9 Revisievergadering 2.10 Doorstroommogelijkheden hoofdstuk 3 I-uren 3.1 Inleiding I-uren 3.2 Kiezen 3.3 Danstheater hoofdstuk 4 begeleiding 4.1 Leerlingbegeleiding 4.2 Afspraken en procedures over zorg zijn vastgelegd in het Zorgplan 4.3 Schoolpedagogische begeleiding Inleiding en afspraken 4.4 Faalangst 4.5 Pestgedrag 4.6 Begeleiding van en faciliteiten voor dyslectische leerlingen 4.7 Keuzebegeleiding studie en beroep 4.8 Cumi-functionaris en NT Talentbegeleiding 4.10 Jeugdgezondheidszorg GGD Midden-Nederland hoofdstuk 5 medewerkers 5.1 Schoolleiding 5.2 Unitleiders 5.3 Teamleiders 5.4 Schooldecanen 5.5 Schoolpedagogen 5.6 Docenten

4 5.7 Conciërges 5.8 Studiecentrum 5.9 Administratie 5.10 Systeembeheerders 5.11 Technisch onderwijsassistenten 5.12 Catering 5.13 Inspectie AVO Landelijke Klachtencommissie 5.15 Schoolarts 5.16 Bedrijfsarts 5.17 Medezeggenschapsraad 5.18 Stichting Rembrandt College 5.19 Klachtencommissie 5.20 Bevoegd gezag 5.21 Leerplichtzaken hoofdstuk 6 spelregels 6.1 Schoolregels 6.2 Milieudienst 6.3 Absentie en ziekte 6.4 Roosterwijzigingen 6.5 Te laat komen 6.6 Verwijderen uit de les en straf 6.7 Klachtenregeling

5 1.1 Welkom Wij heten alle nieuwe leerlingen hartelijk welkom op onze school. Veel nieuwe leerlingen komen van de basisschool en beginnen weer, net zoals 8 jaar eerder op de basisschool, als de jongste leerlingen. En over 4 (theoretische leerweg) of 5 (Havo) of 6 (Vwo) jaar ben je weer de oudste. In feite maakt het niet uit hoe oud je bent, of in welke klas je zit. Op het Rembrandt College moet je je thuis voelen, het Rembrandt College moet jouw school worden, zijn en blijven. Niet voor niets is respect een sleutelbegrip op het Rembrandt College. Respect voor elkaar en voor elkaars werk- en studieomgeving is wat wij van iedereen eisen. En natuurlijk verwachten wij dat de informatie uit dit informatieboekje je helpt om je snel vertrouwd te voelen in onze, in jouw school. Niet alle nieuwkomers zijn brugklassers. We verwelkomen ook leerlingen die van een andere school naar het Rembrandt zijn gekomen. Ook voor jullie en jullie ouders zal het even wennen zijn. Maar jullie zullen merken dat het zeer snel jullie school, jullie klas zal worden. Iedereen zal je willen helpen om je zo snel mogelijk thuis te laten voelen. Ook de leerlingen die al één of meerdere jaren op het Rembrandt College verblijven, staan voor een nieuwe uitdaging. Nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten, nieuwe vakken, misschien een nieuwe opleiding. Niet alle leerlingen willen dat toegeven maar ook voor hen zijn de eerste weken een beetje spannend. Maar na een tweetal weken lijkt het of het nooit anders is geweest. En zo hoort dat ook ervaren te worden, volgens ons. Wij, de schoolleiding, de docenten en alle andere medewerkers van het Rembrandt College, willen graag dat je een succesvolle schoolloopbaan op het Rembrandt doorloopt. Maar we willen ook dat de jaren die je op het Rembrandt doorbrengt aantrekkelijk, leuk voor je zijn zo dat je jaren na het behalen van het diploma nog met plezier terugdenkt aan jouw middelbare school.

6 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken Deze schoolgids is een informatiegids voor ouders en leerlingen. De schoolgids is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken, die het opzoeken van gegevens moeten vereenvoudigen. In hoofdstuk 1 zijn de schooltijden, openingstijden, vakantieregeling en andere belangrijke data opgenomen die voor dit schooljaar van belang zijn. In hoofdstuk 2 is beschreven hoe wij het onderwijs vormgeven. Maar ook hoe en wanneer wij rapporteren. Tevens treft u hier de bevorderingsnormen en de doorstroommogelijkheden aan. In hoofdstuk 3 staat het aanbod van de I-uren (individuele keuze-uren). Dit zijn de door leerling te kiezen lesuren die aansluiten bij zijn/haar interessegebieden. In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe de leerlingbegeleiding vorm is gegeven. In hoofdstuk 5 staan de namen en mailadressen van de schoolleiding en namen van docenten en medewerkers van het Rembrandt College. In hoofdstuk 6 komen de spelregels aan bod. Wat zijn de rechten en plichten van ouders, leerlingen en personeel. Al deze informatie is ook te vinden op onze website Ook verwijzen wij naar deze site voor onze lessentabellen, een rondleiding door de school, foto s, vacatures etc.

7 1.3 Het Rembrandt College Het Rembrandt College in Veenendaal is een creatieve school voor Voortgezet Onderwijs. Het Rembrandt College is een openbare school. Respect voor elkaar en voor elkaars verworvenheden en eigendommen staat bij ons voorop. De kleinschaligheid bevordert het wederzijds respect. Elke leerling wordt gekend en bij naam genoemd. Het Rembrandt College vervult als streekschool een regionale functie. Op het Rembrandt College staat de leerling centraal. Iedereen op het Rembrandt College is zich ervan bewust dat het om de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen gaat. Elke leerling verdient dan ook zijn kansen te krijgen. Leerlingen kunnen gebruik maken van steunlessen, huiswerkbegeleiding, examentraining etc. Het onderwijsaanbod moet optimaal aansluiten op de individuele mogelijkheden van de leerling. In dat kader is het niet opmerkelijk dat leerlingen ook buiten de lessen docenten gemakkelijk benaderen om een vraag te stellen of om even aandacht voor zichzelf te vragen. Elke leerling heeft een professioneel opgeleide mentor. De mentor vormt de spil tussen de schoolorganisatie, de leerling en de ouders. In het rooster is wekelijks een mentoruur opgenomen. In de eerste twee klassen werken leerlingen elke week ook aan Leefstijl. Leefstijl is een methode die gericht is op de persoonlijke, sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling. Leefstijl maakt onderdeel uit van het lesrooster. Er is de school veel aangelegen om alle activiteiten met de leerlingen te plaatsen binnen de pedagogische doelstellingen van de school: zelfstandig kunnen werken en leren, en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen (leer)gedrag. In dat kader eist de school stiptheid, het nakomen van afspraken en het zelf zorg dragen voor een ordelijke omgeving. Het onderwijsaanbod van het Rembrandt College kan hoogwaardig worden genoemd. Het aantal zittenblijvers is gering en het aantal leerlingen dat de eerste keer slaagt voor het eindexamen is groot. Het Rembrandt College heeft de afdelingen tl (theoretische leerweg), havo en vwo. De lessen worden gegeven op twee locaties. De meeste lessen worden gegeven in het gebouw aan de Rembrandtlaan. De leerlingen van Tl3 en Tl4 volgend op dit moment hun lessen in onze tweede locatie Villa Rembrandt (in de wijk Petenbos). Beide gebouwen zijn prachtige Rembrandt gebouwen. Naast het reguliere vakkenaanbod krijgen de leerlingen in de onderbouw de door ons I-uren genoemde cursussen aangeboden. Op basis van de eigen individuele talenten en interessegebieden kiest de leerling per jaar vier cursussen uit. Het cursusaanbod is gericht op de ontwikkeling van sportieve, culturele en kunstzinnige vaardigheden en van bijbehorende kennis. Als laatste kenmerk van de school moet de behoefte aan vernieuwing en verbetering worden genoemd. We zijn nooit klaar. Dat past een onderwijsinstelling ook niet. Om deze reden staan wij graag open voor uw wensen en opmerkingen.

8 1.4 De Missie van het Rembrandt College Het Rembrandt College is méér dan een goede school. Het Rembrandt College is een openbare school voor Voortgezet Onderwijs waar respect voor de eigenheid van ieder mens centraal staat. Het Rembrandt College kenmerkt zich door een kwalitatief hoogstaand en bij-de-tijds onderwijsaanbod. Daarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de individuele leerling. Van leerlingbegeleiding wordt echt werk gemaakt. Naast het reguliere vakkenaanbod biedt het Rembrandt College de leerling binnen het schoolprogramma een palet van individuele mogelijkheden gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden op het terrein van sport, kunst en cultuur. Het Rembrandt College stelt zich ten doel om leerlingen binnen het brede onderwijsaanbod op een systematische wijze zelfstandig leren eigen te maken en hen te leren omgaan met verantwoordelijkheid voor het eigen (leer)gedrag.

9 1.5 Het Rembrandt College is een cultuurprofielschool Het Rembrandt College is een school waar de persoonlijke ontwikkeling in brede culturele en in kunstzinnige zin tastbaar wordt gemaakt. Kunst en cultuurbeleving krijgt op het Rembrandt College een eigen gezicht en is daarmee kenmerkend voor onze identiteit. Het cultuurprofiel is een van de het speerpunten in het strategisch beleidsplan van onze school en zichtbaar in het curriculum, de formatie, de meerjarenbegroting en de taakomschrijving van de verschillende uitvoerders. Op een cultuurprofielschool zijn kennisvakken en de creatieve ontwikkeling van leerlingen belangrijk. Creativiteit en kennis komen door aandacht en oefening tot ontwikkeling. Wij stimuleren deze creativiteit van onze leerlingen onder meer door het aanbod van muziek, drama en beeldende vorming in de eerste drie leerjaren. Drama kan op de havo en het vwo als examenvak worden gekozen, beeldende vorming kan op de TL, de havo en het vwo als examenvak worden gekozen. In en buiten het lesprogramma zijn kunst, cultuur en sport onderdeel van feesten, werkweken, presentatieavonden en schoolreizen. Om het Cultuurprofiel goed uit te dragen is er in de vrijwillige ouderbijdrage een bedrag van 23,60 per leerling opgenomen.

10 1.6 Schoolgegevens Rembrandt College Rembrandtlaan ZK Veenendaal Nevenvestiging Villa telefoon (0318) fax (0318) postadres Postbus 292 Postadres: Postbus 292, 3900 AG Veenendaal Telefonisch bereikbaar: AG Veenendaal adres website giro NL11 INGB bevoegd gezag Gemeente Veenendaal Postbus BC Veenendaal tel: (0318) schoolleiding rector conrector unitleider basisvorming unitleider Theoretische leerweg unitleider Tweede Fase hoofd B&O B. de Grunt Mevr. J.T.M. Starmans Mevr. M.M.C. Bleyendaal P. Ham G.H. v.d. Brink J.H.L. Mars inspecteur Rijksinspectiekantoor Postbus GS Utrecht tel: (030)

11 1.7 Schooltijden 1 e uur uur 2 e uur uur 3 e uur uur pauze uur 4 e uur uur 5 e uur uur 6 e uur uur pauze uur 7 e uur uur 8 e uur uur 9 e uur uur Een aantal malen per jaar maken we gebruik van een verkort lesrooster. rooster verkorte lestijden: 1 e uur uur 2 e uur uur 3 e uur uur 4 e uur uur pauze uur 5 e uur uur 6 e uur uur 7 e uur uur 8 e uur uur 9 e uur uur

12 1.8 Openingstijden Openingstijden administratie voor leerlingen: uur Openingstijden studiecentrum: maandag uur dinsdag uur woensdag uur donderdag uur vrijdag uur 1.9 Vakantieregeling Vakanties Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Meivakantie t/m Zomervakantie t/m

13 1.10 Rembrandtpas Elke medewerker en leerling krijgt aan het begin van het schooljaar, nadat de schoolfoto s zijn gemaakt, een persoonlijke Rembrandtpas. Deze pas heb je nodig voor: - toegang tot het studiecentrum - lenen van boeken, tijdschriften e.d. uit het studiecentrum - te laat registratie - toegangscontrole tijdens schoolfeesten. De Rembrandtpas kan alleen binnen de school worden gebruikt. Bij beschadiging, verlies of diefstal kan een nieuwe Rembrandtpas worden aangeschaft in het studiecentrum tegen betaling van 2,50. Dit bedrag dient vooraf te worden voldaan. Gevonden passen dienen te worden ingeleverd bij de conciërge of bij het studiecentrum.

14 1.11 Opbergkastjes Elke leerling op het Rembrandt College kan de beschikking krijgen over een opbergkastje waarin persoonlijke bezittingen opgeborgen kunnen worden. De huur bedraagt 7,50 per schooljaar. De borg bedraagt eveneens 7,50 en moet bij de conciërge worden voldaan. Als het opbergkastje in goede staat wordt ingeleverd wordt de borg terugbetaald Schoolverzekering Alle leerlingen zijn door de school collectief verzekerd. De verzekering is alleen van toepassing tijdens de schooluren, tijdens excursies en tijdens schoolreizen. De verzekering moet gezien worden als aanvulling op ziektekosten die bv. voortvloeien uit een ongelukje met gymnastiek of beeldende vorming. Deze verzekering dekt niet de schade en/of diefstal van fietsen, kleding, brillen e.d. De school kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verlies van of schade aan privéeigendommen van de leerlingen. Hieronder is ook te verstaan geld en waardepapieren. Het is raadzaam geen geld of andere kostbare zaken in kleding in de garderobe achter te laten. De school beschikt over voldoende afsluitbare opbergkastjes om iedere leerling te voorzien. Wij adviseren de leerlingen dan ook om hier hun kostbaarheden o.a. geld en mobiele telefoon in op te bergen. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid in de volgende situaties: - als leerlingen onderweg zijn naar en van school m.u.v. ongevallenverzekering. - als leerlingen tijdens tussenuren buiten de school verblijven. - als leerlingen zich onttrekken aan toezicht tijdens werkweken en excursies. - tijdens leerlingenfeesten buiten de school (zelfs als deze de aanduiding schoolfeest hebben). - tijdens het uitvoeren van praktische opdrachten e.d. buiten de school.

15 1.13 Schoolkosten De ouderbijdrage van het Rembrandt College Op het Rembrandt College worden verschillende educatieve en culturele activiteiten georganiseerd en worden noodzakelijke middelen aan de leerlingen ter beschikking gesteld waarvoor de overheid geen budget ter beschikking stelt. Om die redenen vragen we aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze jaarlijkse ouderbijdrage is gespecificeerd per jaarlaag en per opleidingssoort. Dan weten de ouders/verzorgers precies waar zij financieel aan bijdragen voor het komend schooljaar. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft met de samenstelling van de kostenposten en de kostenberekening ingestemd. Daaraan voorafgaand heeft de ouderraad een positief advies gegeven. De Stichting Rembrandt College int en beheert de ouderbijdragen en legt verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad. De Stichting Rembrandt College heeft bestuurlijk geen relatie met de school noch met de schoolleiding. Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders/verzorgers een mail toegezonden waarin wordt aangegeven dat de ouderbijdrage in onze "webshop" klaar staat en dat men via onze website kan inloggen. Men kan hier aangeven welke activiteiten en diensten men wenst te betalen. In de uitleg per bijdrage wordt aangegeven wat de mogelijke consequentie is bij niet betalen (bijv. niet meegaan met reis, excursie). Deze overzichten vindt u op de website en zijn ook te downloaden in het overzicht "kosten per jaarlaag". Voor de ouderbijdrage inzake de noodzakelijke schoolkosten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter. In het geval dat de ouder niet wenst te betalen voor een schoolmiddel dan is niet de school maar de ouder verantwoordelijk voor de aanschaf van de noodzakelijke middelen (voorbeeld het setje voor wiskunde). Als het buitenschoolse activiteiten betreft dan kan de school besluiten de betreffende leerling uit te sluiten van deelname aan de bedoelde activiteiten. Indien ouders om financiële redenen niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, bestaat er de mogelijkheid om reductie of kwijtschelding te verzoeken. Het dagelijks bestuur van de Stichting Rembrandt College neemt over dit verzoek een besluit. Het is mogelijk om het bedrag in termijnen te voldoen. Over de bedragen, activiteiten en schoolartikelen kunt u informatie opvragen bij dhr. Heikamp, (tel ), penningmeester van de Stichting Rembrandt College.

16 De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit: Algemene schoolkosten Schoolkrant en kopieerkosten 10,25 Veiligheidsvoorzieningen 2,55 Sportdagen 4,60 Studiecentrum 9,75 Cultuurprofielschool 23,60 Electronische Leer Omgeving (ELO) 5,15 Opbergkastje 7,50 Overig Fonds minvermogende ouders/verzorgers 2,05 De hoogte en de bestemming van de bijdrage in de schoolkosten is na goedkeuring van de ouderraad en de MR vastgesteld.

17 Specifieke kosten per jaarlaag Specifieke kosten per jaarlaag Brugklas 1 Brugklas 2 Brugklaskamp 61,50 Setje wiskunde 20,35 Schaatsen / Excursie geschiedenis 20,50 I-activiteiten 20,55 20,55 Leefstijl 2,05 2,05 Portfolio 5,15 5,15 Reis klas 2 35,95 2,05 Milieuproject B2 / V2 5,65 Excursie aardrijkskunde 4,60 Totale kosten per jaarlaag 130,10 76,00 Specifieke kosten per jaarlaag T2 T3 T4 I-activiteiten 20,55 Leefstijl 2,05 2,05 Reis klas 2 35,95 Portfolio 5,15 5,15 Stage 4,10 Reis klas 3 215,60 Taaldorp 2,55 Vakoverstijgende excursie T4 25,65 Kunstvakexcursie 20,50 Examens 5,15 Totale kosten per jaarlaag 65,75 227,40 51,30 Specifieke kosten per jaarlaag Havo 3 Havo 4 Havo 5 I-activiteiten 5,15 Portfolio 5,15 Reis klas 3 215,60 Bezoek hogeschool 7,70 Reis klas 5 280,00 CKV-excursie klas 4 41,05 Economie-excursie H4 25,65 Kunstvakexcursie 12,85 12,85 Cross your borders 15,40 Examens 5,15 Totale kosten per jaarlaag 233,60 94,95 298,00

18 Specifieke kosten per jaarlaag Vwo 2 Vwo 3 Vwo 4 Leefstijl 2,05 2,05 Milieuproject B2 / V2 5,65 Reis klas 2 35,95 Portfolio 5,15 5,15 I-activiteiten 20,55 5,15 Aardrijkskunde excursie 4,60 Reis klas 3 215,60 LOB kosten 8,20 Kunstvakexcursie 12,85 Economie-excursie 25,65 Cross your borders 15,40 Totale kosten per jaarlaag 76,00 225,90 62,10 Specifieke kosten per jaarlaag Vwo 5 Vwo 6 Kunstvakexcursie 12,85 12,85 Reis klas 5 280,00 Biologie excursie 9,75 CKV-excursie 41,05 Examens 5,15 Totale kosten per jaarlaag 343,65 18,00

19 1.14 Proefwerkpapier Toetsen worden gemaakt op schoolpapier. Leerlingen hoeven dit papier niet zelf aan te schaffen. Aan het begin van de toets zal de docent dit papier aan de leerling uitreiken.

20 1.15 Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De belangrijkste taak van de MR is bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg. De MR oordeelt over de (beleids)voorstellen, over de lijnen die worden uitgezet en over de wijze waarop die lijnen worden uitgevoerd. In de kern van de zaak gaat het maar om één ding: het reilen en zeilen van de school. De MR heeft een aantal rechten en een aantal plichten: Het recht om goed geïnformeerd te worden over alle zaken die de school betreft, het recht om advies of instemming te geven en het recht met eigen voorstellen dan wel standpunten te komen. De plicht ervoor te zorgen dat in de school een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. De raad spreekt voor zowel de ouders, de leerlingen als het personeel. Daarom bestaat de MR uit een aantal ouders, leerlingen en personeelsleden. Elk jaar zijn er verkiezingen waarbij nieuwe leden gekozen worden uit hun achterban. Deze leden worden voor een periode van 3 jaar gekozen. Elk jaar kiezen de MR-leden uit hun midden het dagelijks bestuur DB. Een greep uit de vele onderwerpen die in eerder aan de orde kwamen: ouderbijdrage, ICT, leerlingenstatuut, vernieuwing tweede fase, ongeoorloofd schoolverzuim, formatieplan, meerjarenbegroting, strategisch beleidsplan. Op de Rembrandtsite staat onder Organisatie bij Medezeggenschapsraad het overzicht van de vergaderdata en circa één week van te voren de agenda van de vergadering. In het studiecentrum zijn de agenda, de onderliggende stukken en het verslag in te zien. In principe zijn de vergaderingen openbaar en kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden als toehoorder aanwezig zijn.

21 1.16 De ouderraad De ouderraad van het Rembrandt College bestaat op dit moment uit 6 ouders. De ouderraad wil een spreekbuis zijn voor alle ouders en heeft zich de volgende doelen gesteld: de belangen van de ouders te behartigen de relatie te bevorderen tussen de ouders en de schoolleiding een klankbord voor de schoolleiding te zijn voorstellen te doen over de ouderbijdrage de ouderparticipatie op school te bevorderen een werkrelatie te onderhouden met de schoolleiding, Medezeggenschapsraad, Leerlingenraad, Stichting Rembrandt College etc. Elk jaar verantwoordt de ouderraad zich naar de andere ouders tijdens een algemene ouderavond. Als u belangstelling heeft voor de ouderraad of een keer een vergadering bij wilt wonen kunt u contact opnemen met de heer E. Cox. De data van de vergaderingen kunt u vinden in de jaarplanning. Vragen of opmerkingen voor de ouderraad kunt u mailen naar

22 1.17 Lesgeld en tegemoetkoming in de studiekosten Voor een tegemoetkoming ouders voor leerlingen (van 12 tot 18 jaar) in het regulier voortgezet onderwijs verwijzen wij u naar het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Voor kinderen van 18 jaar en ouder kunt u terecht bij de IB-groep/DUO. Brochures en verdere informatie is verkrijgbaar bij de IB-groep/DUO, Infolijn of de internetsite

23 1.18 Reisvoorwaarden schoolreizen Onderstaande reisvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van de schoolreizen van het Rembrandt College. Artikel Onder Rembrandt College wordt verstaan Rembrandt College, openbare scholengemeenschap voor TL, Havo, Vwo te Veenendaal. 1.2 Onder leerling wordt verstaan een leerling die ingeschreven staat op het Rembrandt College te Veenendaal. 1.3 Onder de reisovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen het Rembrandt College en de ouder/verzorger van een leerling van het Rembrandt College. Artikel Elke leerling dient een door een ouder/verzorger ondertekend strookje op school in te leveren met de voorkeur voor een schoolreis. Als een leerling geen strookje inlevert, kan de school voor hem/haar een keuze tussen één van de reizen. 2.2 De betaling van de reis is opgenomen in de bijdrage in de schoolkosten voor het schooljaar Indien een leerling zich door buitengewone omstandigheden, ter beoordeling door de schoolleiding, tot twee weken voor vertrek terugtrekt als deelnemer aan een schoolreis is restitutie van een deel van de reissom mogelijk tenzij deze omstandigheden onder de dekking van de annuleringsverzekering vallen. 2.4 Vanaf twee weken voor vertrek is geen restitutie mogelijk. Artikel Indien het Rembrandt College besluit de reis niet door te laten gaan wordt de volledige reissom terugbetaald. Het Rembrandt College adviseert ouders/verzorgers een annuleringsverzekering en/of reisverzekering af te sluiten.

24 1.19 Schoolboeken Schoolboekenpakket Voor alle leerlingen stelt het Rembrandt College de benodigde studie- en werkboeken ter beschikking. Het bedrijf De Ruiter & Fanoy verzorgt het schoolboekenpakket. In de laatste week van de zomervakantie wordt het boekenpakket op het huisadres door TNT afgeleverd. Controleer bij ontvangst of u alle boeken ontvangen hebt, zoals die op de bijgeleverde afleverlijst vermeld staan en of de boeken in redelijke staat zijn. Als er een boek ontbreekt, kunt u contact opnemen met De Ruiter & Fanoy. Als er beschadigde boeken bij zitten kunt u of uw kind dit melden op het spreekuur op school. Dit spreekuur wordt gehouden tot aan de herfstvakantie. Daarna bent u zelf verantwoordelijk voor de boeken. De gratis ter beschikking gestelde boeken moeten gekaft en in een stevige tas vervoerd worden. Vanwege het regeerakkoord dienen de boeken in de nabije toekomst weer door ouders/verzorgers betaald te worden. Overige studiematerialen Studiematerialen waarin u zelf moet voorzien, zoals een atlas en woordenboeken kunt u bestellen bij De Ruiter & Fanoy maar ook zelf aanschaffen. Inleverlijst In de laatste schoolweek levert uw kind de boeken op school in. Van De Ruiter & Fanoy ontvangt u ruim op tijd een inleverlijst met daarop alle boeken die uw kind moet inleveren. Niet alle boeken die u aan het begin van het jaar hebt gekregen staan op deze inleverlijst. Werkboeken hoeft uw kind niet in te leveren. Stel dat u boeken dubbel hebt gekregen die maar één keer op je inleverlijst staan, of u heeft lesboeken ontvangen die niet op de lijst staan, neem die dan wel mee. Klopt deze inleverlijst niet, neem dan contact op met De Ruiter & Fanoy of het hoofd van de administratie, dhr. E. Heikamp. Inleveren op school Van De Ruiter & Fanoy ontvangt u het rooster voor het inleveren van de boeken. Als uw kind de boeken niet op de inleverdag inlevert, dan ontvangt u een boete van 2,50 per niet tijdig ingeleverd boek. Deze boete wordt door school in rekening gebracht. Als uw kind één of meerdere boeken helemaal niet inlevert, worden deze volledig in rekening gebracht. Zorg dus dat uw kind op het tijdstip van inleveren alles bij zich heeft. Er moeten veel leerlingen in een korte tijd veel boeken inleveren, houdt u dus aan het rooster om lang wachten te voorkomen. Beschadigde boeken Mochten de boeken die je inlevert beschadigd zijn, dan moeten we daarvoor een boete rekenen. De boeken worden tijdens het inleveren gecontroleerd door een inleverteam van De Ruiter en Fanoy, en een eventuele rekening voor beschadigde en/of niet ingeleverde boeken wordt ook door De Ruiter & Fanoy verstuurd. Hebt u vragen dan kunt u deze telefonisch stellen aan de helpdesk van De Ruiter & Fanoy of aan het hoofd van de administratie, dhr. E. Heikamp.

25 1.20 Examendata Aanvang centraal schriftelijk examen 12 mei Herexamens 16 juni Alle data en gegevens die betrekking hebben op de examens worden apart uitgereikt.

26 1.21 Sponsorbeleid Het Rembrandt College acht sponsoring van belang vanwege de wenselijke relatie van de school met de maatschappij. Daarnaast is het een manier om als school extra middelen te genereren. Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die worden verstrekt waarvoor een geringe tegenprestatie wordt verlangd. Zonder tegenprestatie is er sprake van een donatie. Er is ook sprake van sponsoring als het Rembrandt College uit eigen beweging overgaat tot een tegenprestatie. Sponsoring is alleen bedoeld als aanvulling op de kernactiviteiten van het Rembrandt College. Het Rembrandt College mag niet in een afhankelijke positie terechtkomen. De overheid is en blijft verantwoordelijk voor de financiering van hoogwaardig en toegankelijk onderwijs. Ook mag een sponsor niet de inhoud van het onderwijs op het Rembrandt College beïnvloeden. Besluiten over sponsoring moet op steun kunnen rekenen binnen de school en van ouders en leerlingen. Eventuele sponsoring wordt per geval bekeken en vastgelegd in een sponsorovereenkomst. De medezeggenschapsraad van het Rembrandt College moet instemmen met beslissingen over sponsoring De school conformeert zich aan het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring.

27

28 2. Van de Basisschool naar het Voortgezet Onderwijs Voor iedere leerling, en ook voor de ouders, is de stap naar het voortgezet onderwijs groot. Véél meer vakken, huiswerk voor vakken, veel meer boeken, een zware tas, ieder lesuur een andere docent, vaak een langere reistijd, nieuwe klasgenoten, een groter gebouw, enz. Uiteraard proberen wij deze stap zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bij deze overstap speelt de mentor een belangrijke rol. Vóór de zomervakantie is er al een speciale middag voor de leerlingen om kennis te maken met hun nieuwe klas en met hun mentor. Ook nodigt de nieuwe mentor vóór de zomervakantie de ouders en/of verzorgers uit om kennis te maken met de school en met elkaar. In de 2 e schoolweek gaan alle leerlingen van de brugklas drie dagen op introductiekamp. Tijdens dit introductiekamp wordt uitgebreid kennis gemaakt tussen leerlingen, mentor en docenten. Het programma bevat diverse onderdelen waarbij de leerlingen leren overleggen, leren samenwerken, voor zichzelf op leren komen etc. Het brugklaskamp is een verplicht onderdeel van het lesprogramma en dient door iedere nieuwe brugklasser te worden gevolgd.

29 2.1 Toelatingsprocedure en overgang Leerlingen kunnen in de brugklas TL/Havo instromen of in de brugklas Havo/Vwo. De leerling wordt geplaatst in die brugklas waar zij/hij het beste tot recht kan komen. De plaatsing wordt bepaald door het advies van de basisschool. De basisschool zal in het advies rekening houden met de capaciteiten van de leerling, met de uitslag van de CITO-toets. Voordat de leerlingen geplaatst worden heeft de teamleider Basisvorming een gesprek met de directeur en/of leerkracht van de basisschool. Dit gesprek heeft als doel om er voor te zorgen dat iedere leerling in de juiste klas instroomt, en ook om de leerling de eventuele gewenste extra zorg en aandacht vanaf de eerste schooldag te kunnen geven. Gedurende het eerste schooljaar onderhoudt de teamleider contact met de basisschool. In ieder geval rapporteert zij twee keer per jaar de resultaten en de voortgang van de leerlingen. Deze uitwisseling wordt door de basisscholen en door het Rembrandt College als uiterst functioneel ervaren.

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2014 2015 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL PvdA: voorlopig geen rekentoets die meetelt voor examen Productieprocessen Leren & ontwikkelen Programma 1 e deel: (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Welkom. voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom. voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Programma Eerste deel van de avond» Algemeen: leerjaar 3 Vmbo-TL» Regelementen en PTA» Onderweg naar kiezen : schooldecaan Vmbo-TL Laatste deel van de avond»

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2012-2013 VMBO TL H AVO 4 19 januari 2012 19.30 20.30 V4 & OUDERS VOORLICHTING Traject voorbereiding MBO! daarnaast Traject optie voor HAVO HAVO IS NOG 2 JAAR A.V.O. & NIET BEDOELD

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Van de basisschool naar het Rembrandt College

Van de basisschool naar het Rembrandt College Van de basisschool naar het Rembrandt College Leerlingen kijken vaak uit naar de start op de middelbare school, tegelijkertijd is het spannend. Ze moeten wennen aan een nieuwe omgeving, andere klasgenoten,

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2017 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Leerwegplanner Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Inleiding Kiezen in de derde klas. Vorig schooljaar heb je in de tweede klas de eerste keuze gemaakt in de richting van een sector. Doordat

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v)

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v) TELICHTING bij PTA opleiding vwo (klas 10 v / 11 v / 12 v) 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Toelichting bij PTA vwo Tweede fase 3 Formulier profielkeuze 4 Keuzeformulier 10 vwo 5 Keuzeformulier 11

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G Ouderavond klas 3E, 3F en 3G Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G woensdag 7 september 2016 Even voorstellen Mentoren: Klas 3E: klas 3F: klas 3G: Daniëlle Dupon Hugo de Groot Marian Lagraauw

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017 TELICHTING bij PTA opleiding havo Klas 10h/11h 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2017-2018 pleiding havo 1 Toelichting bij PTA 2017 2018 opleiding havo Inleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom Van 3TG naar 4TG Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL /TG Dhr. Uzm Mentor 3TG1 (002) Dhr. Jansen* Mentor 3TG2 Dhr. Hofman Mentor 3TG3 (200) Dhr. Van Peer Mentor 3TG4 (005) Dhr. Van Vliet

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Voorlichting havo-4 september 2014

Voorlichting havo-4 september 2014 Voorlichting havo-4 september 2014 EVEN VOORSTELLEN Dhr. N. Janssen Economie H4A Dhr. R.J. Diehle Duits H4B EVEN VOORSTELLEN Dhr. F. Schot Aardrijkskunde H4C Mw. S. Stout Biologie H4D Dhr. H. de Heus Tekenen

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL VOORLICHTINGSAVOND, 1 februari Pakketkeuze 4TL 1. Opening 2. Toelichting programma 3. Presentatie vakkenpakketkeuze 4. Presentatie overgangsnormen Gelegenheid om met mentoren van gedachten te wisselen.

Nadere informatie

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008 Voorlichtingsavond 3havo profielkeuze en 2-e fase 26-01-2017 19.30 u opening 19.35 u tweede fase/ studiehuis 19.50 u profielkeuze 20.15 u sluiting/ pauze v.a. 20.20 u evt. vragen in lokaal A008 TWEEDE

Nadere informatie

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Agenda Overgang van 3 vwo naar 4 vwo Overgang van Mondriaan College naar TBL Antwoord op jullie vragen Tweede Fase op het TBL: keuzemogelijkheden en voorwaarden

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van Toetsing

Nadere informatie

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De tweede fase op het Op het SMC zien de profielen voor havo er als volgt uit: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Aan de ouder(s), verzorger(s) van/en de leerlingen van T2A, T2B, H2E, H2F, H2G

Aan de ouder(s), verzorger(s) van/en de leerlingen van T2A, T2B, H2E, H2F, H2G Aan de ouder(s), verzorger(s) van/en de leerlingen van T2A, T2B, H2E, H2F, H2G Bergen NH, 2 februari 2015 Betreft: uitnodiging voorlichting voorsectorkeuze voor 3 mavo/vmbo-tl Briefnummer: rij/aj/1415181

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan Informatieboekje 2015-2016 voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan 0 Inhoudsopgave pagina uitstroom mavo 4.2 doorstroomschema naar HBO.3 verschil mavo en havo.. 4 doorstroomvoorwaarden mavo

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

Welkom. LOB-informatieavond Klas 2 MAVO. Dinsdag 17 november 2015

Welkom. LOB-informatieavond Klas 2 MAVO. Dinsdag 17 november 2015 Welkom LOB-informatieavond Klas 2 MAVO Dinsdag 17 november 2015 Deze avond Opening Kiezen Wat doen wij eraan? De bovenbouw MAVO De sectoren Mogelijkheden na de MAVO Sluiting Kiezen is een proces We onderscheiden

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan Informatieboekje 2016-2017 voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan 0 Inhoudsopgave pagina uitstroom mavo 4.2 doorstroomschema naar hbo.3 verschil mavo en havo.. 4 doorstroomvoorwaarden mavo

Nadere informatie

TOELATING 4vmbo > 4havo

TOELATING 4vmbo > 4havo TOELATING 4vmbo > 4havo Toelatingsprocedure Toelatingseisen Toelatingsformulier Almelo, mei 2013 Inleiding In de procedure voor de aanmelding en toelating kunnen de volgende stadia onderscheiden worden:

Nadere informatie

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket.

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket. Informatie Mavo Eamentraject 8e klas 2014/2015 1 Beste ouders en leerlingen, Deze informatie is op 5 februari 2015 aan ouders en leerlingen gepresenteerd en geldt alleen voor leerlingen die in het schooljaar

Nadere informatie

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch ouderavond leerjaar 2 T Welkom tijdpad determinatie & pakketkeuze Jean-Louis van der Veen afdelingsdirecteur OB T Voorbereiding op determinatie

Nadere informatie

Hartelijk welkom Algemene ouderavond 9 september Havo 3

Hartelijk welkom Algemene ouderavond 9 september Havo 3 Hartelijk welkom Algemene ouderavond 9 september Havo 3 Kennismaking Havo 3 Teamleider Havo Assistant Teamleider Havo Merle Thonnard Ivar Spee Mentoren: H3A H3B-T Judith Spijkers en Ivar Spee Femke Lenaers

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3 Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 2 naar klas 3... 7 Klas 2 Basis... 7 Klas 2 Kader... 7 Klas 2 Mavo...

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

WELKOM OP DE LOB- VOORLICHTINGSAVOND VMBO TL3

WELKOM OP DE LOB- VOORLICHTINGSAVOND VMBO TL3 WELKOM OP DE LOB- VOORLICHTINGSAVOND VMBO TL3 Loopbaanontwikkeling en begeleiding decaan : Lineke van Eck eck.l@huygens.nl Adviseren over vakkenpakketten Adviseren over opleidingen Voorbereiding op je

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

Voorlichting klas 3-mavo

Voorlichting klas 3-mavo Voorlichting klas 3-mavo Welkom! Nieuwe klas Instromers Inhoud vanavond: Jan Harmsen: Afdelingsleider Mavo Toetsen, PTA, rekentoets Marleen Nijkamp: Decaan Loopbaanoriëntatie Pauze Klassikale kennismaking

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in de onderbouw

Nadere informatie

Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO. Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016

Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO. Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016 Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016 Programma 20.00 Opening dhr. Keun, afdelingsleider JC2 20.10 Info decaan MAVO, mevr. Bakker 20.30 20.35 21.00

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

H A V O 4 S P E C I A L

H A V O 4 S P E C I A L H A V O 4 S P E C I A L Instroom in schooljaar 2017-2018 Wie zijn wij Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en medewerkers! Onze missie Het Niftarlake College

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

De slaag-/zakregeling staat tevens in dit boekje genoteerd. Daarmee weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen.

De slaag-/zakregeling staat tevens in dit boekje genoteerd. Daarmee weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen. Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2016 Beste examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van Toetsing

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL

KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL Maandag 29 september 2014 Welkom Even voorstellen Team 3 TL Mentoren 3T1: de heer Remerij 3T2: de heer van de Velde 3T3: mevrouw Wuytack 3T4: de heer Kemp Teamleider:

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo. Betreft: keuze examenvak. Den Haag, 29 november Geachte heer/mevrouw,

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo. Betreft: keuze examenvak. Den Haag, 29 november Geachte heer/mevrouw, Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo Betreft: keuze examenvak Den Haag, 29 november 2016 Geachte heer/mevrouw, Het eindexamen voor Mavo bestaat uit twee verplichte examenvakken, sectorvakken

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Welkom Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Een woordje vooraf Oudertevredenheidsonderzoek 45-minutenrooster Summa wegwijsdagen Oudertevredenheidsonderzoek Belangrijk voor verbetering Leerjaar 3 wordt

Nadere informatie

Instroom in schooljaar Dit moet je in elk geval weten over het Niftarlake College

Instroom in schooljaar Dit moet je in elk geval weten over het Niftarlake College H A V O - 4 S P E C I A L Instroom in schooljaar 2017-2018 Dit moet je in elk geval weten over het Niftarlake College Wat is het Niftarlake College voor een school? Het Niftarlake College valt onder de

Nadere informatie

Ook de slaag-/zakregeling staat in dit boekje vermeld. Dan weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen.

Ook de slaag-/zakregeling staat in dit boekje vermeld. Dan weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen. Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

Welkom. MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012

Welkom. MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012 Welkom MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012 MAVO 2.0 Onze doelstellingen De leerling gaat met plezier naar school. De leerling ontwikkelt zich binnen de eigen mogelijkheden. De

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Huygens College - Tweede Fase havo/vwo. Ouderavond

Huygens College - Tweede Fase havo/vwo. Ouderavond Huygens College - Tweede Fase havo/vwo Ouderavond 20-09-2016 Programma van de avond Opening en korte voorstelronde Tweede Fase havo/vwo Profielen en vakkenpakket Studiehuis Indeling schooljaar 2016-2017

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar havo/vwo

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar havo/vwo Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2013-2013 Keuzetraject en loopbaanoriëntatie * De mentor * Boek: MC (multiple choice) 2de fase * Het Toekomstformulier * Dossiervorming A4 - A5 - A6 TOEKOMSTFORMULIER LOOPBAANORIENTATIE

Nadere informatie

Ouderavond vmbo-3. Hartelijk welkom op de ouderavond van vmbo september 2016

Ouderavond vmbo-3. Hartelijk welkom op de ouderavond van vmbo september 2016 Ouderavond vmbo-3 Hartelijk welkom op de ouderavond van vmbo-3 12 september 2016 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Peter de Wolff Lisanne Jonas klas 3B: Matthieu Krens klas 3C: Robin Steffens Klas 3D:

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Informatieboekje 2013-2014 voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan

Informatieboekje 2013-2014 voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan Informatieboekje 2013-2014 voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan 0 Inhoudsopgave pagina Uitstroom mavo 4.2 Doorstroomschema naar HBO.3 Verschil mavo en havo.. 4 Doorstroomvoorwaarden mavo

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

WELKOM. infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013

WELKOM. infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013 WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013 Grote veranderingen: voor u, uw zoon / dochter, voor ons Max opvallend prettig lesrooster vertrekhal Schiphol? Lo, capaciteit, locaties Mentoren, decaan,

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond)

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond) PROFIELKEUZE 2017 3 havo (presentatie van de voorlichtingsavond) Nu nog even een profiel kiezen In welke vakken ga je examen doen? Profielkeuze is een proces Leerling + ouders + school Tijdspad profielkeuze

Nadere informatie

Profielkeuze 3 vwo 2013-14

Profielkeuze 3 vwo 2013-14 Profielkeuze 3 vwo 2013-14 2 stromen, 4 profielen N-stroom M-stroom Natuur & Techniek (N&T) Natuur & Gezondheid (N&G) Economie & Maatschappij (E&M) Cultuur & Maatschappij (C&M) Roosterlijnen 4 VWO 2014-2015

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus

Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus Naam: Klas 3: Mentor: Vul in: 1e Profiel keuze: Eventueel 2e Profiel keuze: Vul ook de onderstaande gegevens zorgvuldig in. Dan kan bekeken worden of het gekozen

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Nieuw vak: Kunst2

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie