Beleidskoers MKB-Nederland 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidskoers MKB-Nederland 2008/2009"

Transcriptie

1 Beleidskoers MKB-Nederland 2008/2009 Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kenden in 2007 een economisch goed jaar. Zonder uitzondering groeiden alle sectoren in omzet en arbeidsvolume. De verwachtingen voor 2008 en 2009 zijn onzeker. De internationale kredietcrisis en de hoge olieprijzen hebben hun invloed op de wereldhandel en dus ook op de export vanuit Nederland. De hoge loonkosten zetten bovendien onze concurrentiepositie in het buitenland onder druk. Het consumentenvertrouwen is laag, de bestedingen zijn wisselend. De lasten voor ondernemers zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. Positief is dat mkb-ondernemers er op zich (nog) goed voorstaan. Maar dat kan zomaar veranderen. In deze onzekere economische tijd kan het alle kanten op. Kleine en middelgrote bedrijven moeten daarom klaar zijn voor elk denkbaar scenario. Hun uitgangspositie moet zo sterk mogelijk zijn. Tegen deze achtergrond heeft de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland haar beleidskoers 2008/2009 bepaald. De organisatie werkt op een groot aantal dossiers samen met VNO-NCW. In het beleidsplan echter staan de specifieke ambities voor het midden- en kleinbedrijf, vervat in zes hoofddoelen, centraal. De thema s zijn het resultaat van uitvoerig overleg met de leden en vinden hun uitwerking in (beleids)plannen en activiteiten. Die vallen uiteen in belangenbehartiging en dienstverlening: belangenbehartiging gericht op de overheid met als doel beïnvloeding van wet- en regelgeving, dienstverlening gericht op ondernemers en hun (branche)organisaties met als doel informeren, netwerken en ondersteunen. In beide gevallen laat MKB-Nederland kansen zien en draagt zij oplossingen aan voor door ondernemers ervaren knelpunten. Hoofddoel 1 Sneller vinden en langer behouden van geschoolde werknemers De krapte op de arbeidsmarkt doet zich de laatste jaren sterk voelen. In verschillende sectoren dwingt het tekort aan gekwalificeerde medewerkers ondernemers inmiddels al om nee te verkopen aan hun klanten. Daardoor lopen niet alleen zij, maar ook de Nederlandse economie, broodnodige omzet mis. Onderzoeksbureau EIM heeft in opdracht van MKB-Nederland becijferd dat bij een groei van de Nederlands economie met 2,5 procent, de werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf in 2008 toeneemt met banen. Tegenover het tekort aan gekwalificeerd personeel staat een groot aantal mensen dat de (terug)weg naar de arbeidsmarkt niet of slecht weet te vinden. Vraag en aanbod komen onvoldoende bij elkaar. Een van de belangrijkste doelstellingen van het kabinet Balkenende IV is vergroting van de arbeidsparticipatie. Na het mislukken van de Participatietop van vorig jaar en de crisis die bijna uitbrak over aanpassing van het ontslagrecht, heeft het kabinet een commissie onder leiding van TNT-topman Bakker gevraagd te onderzoeken hoe de arbeidsmarkt beter kan functioneren en de arbeidsdeelname kan worden vergroot.

2 De eerste maanden van 2008 hebben vooral in het teken gestaan van de voorbereidingen van het werk van deze commissie. MKB-Nederland heeft voor het advies-bakker een heldere en uitvoerige inbreng geleverd. Zij stelt maatregelen voor die daadwerkelijk bijdragen aan een beter werkende arbeidsmarkt en dus aan vergroting van de participatie. MKB-Nederland heeft haar arbeidsmarktvoorstellen in juni van dit jaar ook gepresenteerd aan staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Versoepeling van het ontslagrecht maakt onderdeel van die voorstellen uit, maar het gaat de ondernemersorganisatie nadrukkelijk om een breder pakket maatregelen. Zo moet het arbeidsaanbod worden vergroot en moet de frictiewerkloosheid - de tijd tussen twee banen dat een werkzoekende werkloos is - dringend worden aangepakt. Er is een groep van werkzoekenden die drie tot twaalf maanden bezig zijn om een baan te vinden, terwijl zij toch goed bemiddelbaar zijn. Zij moeten veel sneller en actiever worden ondersteund in hun zoektocht naar werk. Halvering van die zoektijd door een beter georganiseerd intermediair circuit betekent dat ook de uitkeringslasten met de helft kunnen worden teruggebracht. MKB-Nederland vindt dat de personeelsvraag van de werkgever leidend moet zijn bij de reïntegratie van werklozen. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod moet maatwerk zijn. Werklozen dienen, niet vrijblijvend, een functiegerichte opleiding te volgen bij brancheopleidingen en vakscholen, hetgeen kan worden gefinancierd vanuit de bestaande reïntegratiebudgetten. Ook moeten publieke instellingen en private intermediairs actief samenwerken om de arbeidsbemiddeling te realiseren. Gemeenten, CWI s, UWV s en uitzendbureaus zouden op regionaal niveau één centrale pool moeten vormen waar bedrijven met hun vacatures terecht kunnen. Minstens zo belangrijk als het vinden is het behouden van medewerkers. Liefst tot hun 65ste en qua kennis en capaciteiten meegroeiend met de wensen en ontwikkelingen van het bedrijf. Een leven lang leren is wat MKB-Nederland voorstaat. Werkgevers en werknemers hebben daarin nadrukkelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid, is de boodschap van de ondernemerskoepel richting kabinet. voorstellen voor meer associate degrees (praktijkleren in het hbo) ruimte voor ondernemersvaardigheden in opleidingen zakelijke dienstverlening congres over kansen jongeren met afstand tot arbeidsmarkt lobby voor vermindering werkgeverslasten bij praktijkleren en stages lobby voor effectievere en goedkopere reïntegratie werknemers voorstellen voor fiscale regelingen voor scholing personeel (Belastingplan) programma s ten behoeve van behoud personeel voor branches aanbevelingen voor betere, regionale arbeidsbemiddeling voorlichting/beleidsontwikkeling om aantal mkb-werknemers dat opleiding volgt te vergroten Hoofddoel 2 Eerlijker verdeling rechten en plichten werkgevers en werknemers Werkgevers in Nederland dragen een grote verantwoordelijkheid voor hun werknemers. Met bijbehorende hoge kosten. Op verschillende terreinen zou dat wat MKB-Nederland betreft best een stukje minder mogen.

3 Uit onderzoek in opdracht van de koepelorganisatie blijkt dat voor steeds meer ondernemers de lasten van het werkgeverschap niet meer opwegen tegen de lusten. De opeenstapeling van niet te beïnvloeden risico s vormt voor werkgevers het grootste probleem. De omvang van hun takenpakket en de kosten en administratieve lasten van het werkgeverschap zijn de afgelopen jaren te sterk toegenomen. Dat belemmert ondernemers te investeren in personeel. Zelfstandigen zonder personeel (zzp ers) blíjven daardoor zzp er. En zo n 25 procent van de ondernemers mét personeel laat tegenwoordig liever orders liggen dan meer mensen aan te nemen, zo heeft MKB-Nederland berekend. Bij een economische groei van 2,5 procent kost dat ruim vacatures per jaar. Als het kabinet de arbeidsparticipatie daadwerkelijk wil vergroten, wordt het tijd voor maatregelen die het werkgeverschap aantrekkelijker maken. Daartoe heeft MKB-Nederland bij de commissie-bakker onder meer de volgende voorstellen ingebracht: beperking van niet te beïnvloeden risico s van personeel, een evenwichtiger verdeling van kosten, vereenvoudiging van wet- en regelgeving voor secundaire arbeidsvoorwaarden en een betere match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Deze voorstellen gelden in versterkte mate waar het gaat om werknemers uit zogenoemde moeilijk bemiddelbare doelgroepen. Het kabinet wil dat werkgevers (ook) meer langdurig werklozen, ouderen en arbeidsgehandicapten aannemen. Zij zijn daartoe eerder bereid als het kabinet dan ook recht doet aan de grotere risico s die deze werknemers veelal met zich meebrengen. Zo is het niet reëel om werkgevers twee jaar het loon te laten doorbetalen bij ziekte als de kans op ziekte op voorhand vele malen groter is. Verder vraagt MKB-Nederland een-op-een arbeidsbemiddeling voor deze doelgroepen en intensieve begeleiding op de werkplek door de uitvoeringsinstantie. De Nederlandse media berichtten in maart 2008 massaal over het pleidooi van voorzitter Loek Hermans om de loondoorbetalingsplicht van werkgevers af te schaffen in verzuimsituaties van meer dan zes weken waarbij de werkgever geen invloed heeft op de oorzaak van dat verzuim. Te denken valt onder meer aan arbeidsongeschiktheid als gevolg van alcohol- en drugsgebruik, strafbare feiten, sport- en vakantieblessures, roekeloos rijgedrag en plastische chirurgie zonder medische noodzaak. Het afgelopen jaar meldden zich 1,6 miljoen mensen ziek als gevolg van een sportblessure, wintersportbreuk of huishoudelijk ongeluk. In een gemiddeld mkb-bedrijf van zeven medewerkers betekent dit een uitval van twee werknemers, voor wie de werkgever twee jaar lang het volledige salaris moet doorbetalen. De verantwoordelijkheid die hij hiermee draagt, is onredelijk groot. Voor werknemers moet het mogelijk worden zich te verzekeren tegen het risico van tijdelijk inkomensuitval als gevolg van genoemde verzuimsituaties. De ondernemersorganisatie heeft ook dit voorstel ingebracht bij de commissie-bakker. voorstel voor vereenvoudiging en beheersbare verlofregelingen lobby naar aanleiding van wijziging Wet Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten (WGA) voor doeltreffende uitvoering mkb voorstellen voor vereenvoudiging van de uitvoering van cao s voorstellen voor nieuwe financieringsvorm WW lobby voor behoud spaarloonregeling en tegen (extra) lasten van (nieuwe) levensloopregeling verdere verbetering van en maatwerk in de dienstverlening op het gebied van arbeidsomstandigheden (arbocatalogi branches, nieuw kennisportaal op internet, samen met AWVN)

4 Hoofddoel 3 Minder en betere regels voor ondernemers Hoewel kabinet op kabinet belooft nu echt fors het mes te zetten in het enorme aantal regels en de bijbehorende administratieve lasten, staat het onderwerp nog altijd hoog op de lijst van grootste ondernemersergernissen. En zo er al regels zijn geschrapt, merkt de ondernemer daar in de praktijk (te) weinig van. Er zijn te veel regels, onbegrijpelijke, tegenstrijdige en onzinnige regels. Met name de lokale en regionale overheden mogen in dit verband rekenen op bijzondere aandacht van MKB-Nederland de komende tijd. De organisatie heeft eerder dit jaar al een notitie en stappenplan gepresenteerd die gemeenten op weg helpen de onredelijke lasten van toezicht zo snel mogelijk aan te pakken. Bedrijven en instellingen klagen al jaren en in toenemende mate over lokaal toezicht. Er zijn te veel toezichthouders: rijk, provincies en gemeenten komen allemaal over de bedrijfsvloer en hebben allemaal hun eigen prioriteiten. Ze vragen dezelfde soort gegevens, maar dan net even anders, stemmen onderling weinig af en handhaven vaak wispelturig en tegenstrijdig. MKB-Nederland vindt dat de lokale toezichtlasten voor ondernemers met tenminste 25 procent omlaag moeten en kúnnen. En goede ondernemers mogen niet vaker dan een keer per jaar worden gecontroleerd door een gemeentelijke of regionale toezichthouder. De ondernemersorganisatie gaat ervan uit dat gemeenten dit onderwerp net zo voortvarend oppakken als de algemene plaatselijke ondernemersvergunning (apov) die zij in 2007 heeft ontwikkeld. Via een verordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt de apov, die zes oude lokale vergunningen vervangt, door steeds meer gemeenten overgenomen. De zware regeldruk heeft alles te maken met de bestuurlijke drukte die in Nederland heerst. Ons land telt gemiddeld niet minder dan vier politici (van rijk, provincies en gemeenten) per vierkante kilometer, ondersteund door 136 ambtenaren, zo heeft MKB-Nederland berekend. Vermindering van de regeldruk is gebaat bij een pragmatische kijk op de bevoegdheidsverdeling tussen rijk, provincies en gemeenten. Het ministerie van binnenlandse zaken zet koers op decentralisatie van overheidstaken en ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Raad Openbaar Bestuur hebben tal van rapporten op de plank liggen waaruit hun wens naar meer decentralisatie en autonomie blijkt. MKB-Nederland vindt dat de discussie over autonomie versus medebewind, centralisatie versus decentralisatie en uniformering versus differentiatie, vaak op krampachtige wijze wordt gevoerd. Aan de keuze voor het een of het ander gaan te vaak geen beleidsmatige overwegingen vooraf. Er is niet of nauwelijks oog voor de meest effectieve en efficiënte aanpak van een bepaald probleem. En daar zou het juist om moeten gaan. MKB-Nederland zet zich in voor het (meer) uniformeren van een aantal complexe taken van gemeenten. Dat komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede en geeft de gemeenten meer kans om te excelleren op andere terreinen. Zo blijkt uit onderzoek van de VROMinspectie dat slechts 15 tot 20 procent van de gemeenten in staat is om vergunningverlening en toezicht op het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening adequaat uit te voeren. Met name voor kleinere gemeenten is de regelgeving kennelijk te complex. Waarom dit dan nog ingewikkelder maken met eigen regels en beleid? De ondernemersorganisatie pleit voor een inventarisatie van gemeentelijke bevoegdheden die meer gestandaardiseerd kunnen worden én van terreinen waarop meer beleidsvrijheid voor gemeenten leidt tot betere prestaties. voorstellen ter vermindering lasten van Europese regelgeving

5 lobby voor vermindering administratieve lasten bij (NEN-)normeringen lobby voor het terugdringen van nalevingskosten en -administratieve lasten verkiezing Meest mkb-vriendelijke gemeente van Nederland actieplannen ter vermindering van de administratieve lasten per cluster voorstellen ter vermindering administratieve lasten bij kleine baantjes Hoofddoel 4 Bereikbare, duurzame en leefbare bedrijfsomgeving Een gezond bedrijfsleven vraagt een gezonde, leefbare omgeving en goede, bereikbare bedrijfslocaties. Daar schort het nogal eens aan. Nederland wordt zo langzamerhand onbereikbaar. De gemiddelde automobilist staat steeds vaker en langer in de file. Dat kost de economie op jaarbasis een slordige 2 miljard euro. De problemen zijn allang niet meer voorbehouden aan de verkeersaders in de Randstad gedurende de spits. Juist ook op het regionale wegennet doet het fileleed zich steeds sterker voelen. MKB-Nederland presenteert in het najaar een inventarisatie van de vijftig belangrijkste regionale knelpunten. Ingrijpen is dringend noodzakelijk. Het vinden van een geschikte bedrijfslocatie wordt vooral voor mkb-ondernemers alleen maar lastiger. Uit onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat huisvestingsproblemen het mkb jaarlijks 1,1 miljard euro kosten. Met de hulp van gemeenten bouwen projectontwikkelaars meer van hetzelfde (grote panden, monofunctioneel), waar steeds minder vraag naar is. Het resultaat is leegstand op grote schaal en verpaupering van bestaande locaties. Anderzijds is er een grote, toenemende vraag naar kleinschalige, betaalbare kantoorunits vanuit het mkb, waaraan gemeenten en projectontwikkelaars onvoldoende tegemoet komen. Ook in de detailhandel en op bedrijventerreinen is sprake van een mismatch en scheefgroei. MKB-Nederland vindt dat bij nieuwbouw veel meer rekening moet worden gehouden met de wensen en behoeften van de belangrijkste banenmotor, het mkb. Ook moet meer worden geïnvesteerd in renovatie van bestaande locaties en herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Bedrijven hebben ruimte nodig om te ondernemen. In dat verband vreest de ondernemerskoepel de gevolgen van Natura 2000, de Nederlandse uitwerking van Europese regels voor de bescherming van flora en fauna in ecologische gebieden. Rigoureus doorgevoerd beleid kan leiden tot serieus verlies van banen of zelfs tot bedrijfssluiting. In de 162 in Nederland aangewezen Natura 2000-gebieden zijn ruim bedrijven gevestigd, nog eens zo n in de buurt ervan. Een hele trits aan overheidsinstanties moet de komende drie jaar beheerplannen maken voor deze gebieden. MKB-Nederland is uiteraard voor natuurbehoud, maar vindt dat er te weinig met een economische blik naar Natura 2000 wordt gekeken. Bestaande bedrijven in de betreffende gebieden mogen niet in hun activiteiten worden belemmerd, zo luidt de kern van de lobby die de organisatie is gestart. Bedrijven die door de nieuwe wetgeving onverhoopt moeten sluiten of verhuizen, moeten schadeloos worden gesteld. Ook wil MKB-Nederland dat de overheid bedrijven tijdig en duidelijk informeert over de op handen zijnde wijzigingen, dat het bedrijfsleven wordt betrokken bij het opstellen van de beheerplannen en dat het aantal instanties en nieuwe vergunningen waarmee ondernemers te maken krijgen, tot één wordt beperkt. In 2007 hebben de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt met het kabinet om de Nederlandse economie te verduurzamen. Economisch gezien valt er voor bedrijven veel

6 voordelen te behalen door duurzamer te gaan werken: kosten worden bespaard, nieuwe kennis wordt opgedaan en nieuwe markten komen beschikbaar. Daarvoor is wel consistent en werkbaar beleid van de overheid nodig. MKB-Nederland start dit jaar een campagne om mkb-bedrijven bewust te maken van de noodzaak en voordelen van duurzaam ondernemen. Zij wil bereiken dat vijftig tot zestig branches zich aansluiten bij het Energiecentrum mkb. Dit centrum, mede opgericht door MKB-Nederland, adviseert per branche hoe ondernemers op eenvoudige wijze energie kunnen besparen. Ondernemerschap bevordert de leefbaarheid van (probleem) wijken. Daarom zet MKB- Nederland samen met Menzis in een aantal stadswijken (in Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Enschede) gezondheidscentra op, die tevens gaan dienen als mkb-servicepunt en pleisterplaats van ondernemerschap. Naast eerstelijns gezondheidszorg voorzien de centra onder meer in servicepunten voor arbeidsbemiddeling en reïntegratiedienstverlening. In samenwerking met de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) kunnen kleine bedrijven er kleine kredieten en ondersteuning aanvragen. De centra bieden tevens onderdak aan private bedrijven met een relatie met gezondheidszorg. lobby voor passende bereikbaarheid bedrijven in binnensteden lobby kilometerbeprijzing/betere doorstroming verkeer zonder lastenstijgingen voortzetting/uitbreiding project Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) lobby voor betere financiële tegemoetkoming ondernemers bij investeringen in veiligheid ontwikkeling toolkit en lobby ter verbetering van regionale verkeersknelpunten Hoofddoel 5 Lagere en eenvoudiger belastingen, heffingen en premies Ondernemers hebben grote moeite met de vele - ingewikkelde - fiscale regelingen. Het inhouden en afdragen van loonbelasting en sociale premies bijvoorbeeld is voor werkgevers een kostbare, tijdrovende en ergerniswekkende aangelegenheid. En de overheid zelf lijkt steeds minder in staat de complexe stroom van gegevens te verwerken. MKB-Nederland voert al sinds 1999 een intensieve lobby om de loonadministratie van werkgevers vergaand te vereenvoudigen en het loonstrookje voor werknemers weer leesbaar en begrijpelijk te maken. Een structurele vereenvoudiging wordt gerealiseerd met de invoering van een zogenoemde loonsomheffing, waardoor werkgevers nog maar één bedrag (door middel van één tarief over één loonbegrip) hoeven in te houden op het loon van hun medewerkers. Dat zou bovendien de totale kosten van het voeren van die administratie (jaarlijks 1,7 miljard euro) met de helft terugdringen. De ondernemersorganisatie lijkt met haar voorstel voor een loonsomheffing voet aan de grond te krijgen. Begin 2008 heeft staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken gezegd wel voor zo n heffing te voelen voor bedrijven tot tien werknemers. Dat betreft 82 procent van alle bedrijven. Grote zorgen maakt MKB-Nederland zich over de toename van de zorgkosten voor ondernemers. Sinds 1 januari 2006 betalen werkgevers 50 procent van de totale zorgkosten in Nederland in de vorm van een inkomensafhankelijke bijdrage. Wanneer er meer zorg wordt geconsumeerd, tarieven in de gezondheidszorg stijgen of het basispakket wordt uitgebreid,

7 stijgt daarmee automatisch de bijdrage van werkgevers. Daarvan is in 2008 in grote mate sprake: de werkgeverslasten nemen met 12,3 procent (1,5 miljard euro) toe. Dat heeft een direct effect op de loonkosten en dus op de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. MKB-Nederland heeft vorig jaar al berekend dat de stijging van de zorgkosten in 2008 ruim banen kost. Omdat werkgevers er geen enkele invloed op hebben, heeft de bijdrage het karakter van een belasting. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn bij de invoering van de nieuwe Zorgwet met de werkgeversbijdrage akkoord gegaan onder de voorwaarde dat hogere zorgkosten zouden worden gecompenseerd met lagere sociale lasten, zoals een lagere WIA- en WW-premie. Daarvoor is het nu de hoogste tijd. Nu de lasten alleen maar stijgen en de economische verwachtingen voor dit en volgend jaar minder gunstig zijn, is MKB-Nederland begin 2008 een krachtige lobby gestart voor uitstel van de voor 2009 geplande btw-verhoging van 19 naar 20 procent. Dat voorkomt dat de consumptie verder onder druk komt te staan en herstelt het vertrouwen van burgers en bedrijven. Het btw-voorstel van de ondernemersorganisatie, waarachter ook de andere sociale partners zich hebben geschaard, was het belangrijkste onderwerp tijdens het Voorjaarsoverleg met het kabinet in april van dit jaar. mkb-vriendelijke voorstellen voor vergroening belastingsysteem lobby voor verlaging WW-premie realisatie van één factuur voor auteursrechten lobby voor betere mogelijkheden pensioenopbouw voor IB-ondernemer beperking van kosten en administratieve lasten voor auto als bedrijfsmiddel advies beheersbare werkgeverspremie voor pensioen werknemers voorstel voor aftrekbaarheid goodwill bij bedrijfsoverdracht voorstellen ter vereenvoudiging van teruggave btw in buitenland lobby voor verbetering fiscale positie directeur-grootaandeelhouder voorstellen ter vereenvoudiging van fiscale faciliteiten ondernemers lobby voor wetsvoorstel eenvoudiger regelgeving bedrijfsoverdracht Hoofddoel 6 Betere toegang tot kennis, financiering en markten Het ondernemersklimaat verbetert aanmerkelijk als kennis, financiering en markten goed toegankelijk zijn. Mkb-bedrijven verdienen op tal van terreinen betere en eerlijker kansen en stimulering van de overheid. MKB-Nederland heeft het afgelopen jaar flink op de trom geslagen over de Aanbestedingswet. Steeds weer opnieuw constateert de organisatie dat de huidige wet niet leidt tot daadwerkelijke mededinging, omdat mkb-ondernemers te vaak van aanbestedingsprocedures worden uitgesloten door de disproportionele eisen die de opdrachtgever stelt. Ook de rechtsbescherming van ondernemers in dit soort procedures laat te wensen over. De ondernemersorganisatie heeft bereikt dat het ministerie van economische zaken haar Aanbestedingsdesk gaat overnemen. Zo komen klachten van ondernemers over aanbestedingsprocedures op de juiste plaats terecht. EZ heeft ook toegezegd de rechtsbescherming van ondernemers te zullen verbeteren.

8 Veel kleine en middelgrote bedrijven hebben moeite om financiering te krijgen. De huidige kredietcrisis en Basel II (EU-richtlijnen voor risicomanagement banken) maken hun situatie er niet beter op. MKB-Nederland heeft in 2007 al met succes gelobbyd voor een structurele verhoging van het borgstellingskrediet, de BBMKB, en voor openstelling van die regeling voor internationale activiteiten. Ook het voorstel van de ondernemersorganisatie voor de oprichting van een fonds voor microkredieten is goed geland: EZ werkt thans aan een regeling. Op voorspraak van MKB-Nederland gaat het ministerie eveneens aan de slag met de ontwikkeling van een financieringsmonitor. MKB-Nederland zet zich actief in voor stimulering van innovatie en internationale handel in het midden- en kleinbedrijf. Ten aanzien van innovatie vraagt de koepelorganisatie (overheids) aandacht voor de vraag hoe ondernemers bestaande kennis kunnen inzetten om nieuwe producten en processen te ontwikkelen. Zij hebben nu doorgaans geen of slecht toegang tot kennisinstellingen. Daardoor blijft veel bruikbare kennis daar ongebruikt op de plank liggen. MKB-Nederland pleit voor verruiming van de mogelijkheden van de belangrijkste innovatieregeling voor mkb-ondernemers, de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), en voor uitbreiding van de succesvolle innovatievouchers. Om samenwerking tussen innovatieve mkb-bedrijven te bevorderen, worden op initiatief van de ondernemersorganisatie regionale innovatienetwerken opgericht. Met haar exportactiviteiten wil MKB-Nederland meer mkb-ondernemers met succes de grens over helpen. Tenminste bedrijven hebben de potentie om internationaal zaken te doen, maar laten dat (nog) na. Ook wil de organisatie reeds exporterende bedrijven stimuleren tot uitbreiding van hun buitenlandse activiteiten. Dat doet zij onder meer door de organisatie van handelsmissies (in 2008 naar Brazilië, Frankrijk en Turkije) en het uitbrengen van een themaboekje over de exportkansen en -mogelijkheden van kleine en middelgrote bedrijven. Al vele jaren lobbyen MKB-Nederland en andere ondernemersorganisaties voor regels die oneerlijke en oneigenlijke concurrentie door overheidsdiensten tegengaan. Het huidige wetsvoorstel Markt & Overheid ziet zij als een essentiële stap. De organisatie pleit dan ook voor een snelle invoering van deze wet. ontwikkeling beleidsplan over toekomst en rol van zzp ers en hoe MKB- Nederland die kan bedienen lobby voor mkb-vriendelijker EZ-subsidies opstellen gedragsregels/overleg met Zorgverzekeraars Nederland over betere onderhandelingspositie zorgaanbieders voorstellen voor Industriebrief en detailhandelsvisie EZ organisatie kapitaaldagen; regiobijeenkomsten over financieringsmogelijkheden projecten met branches ter bevordering van ondernemerschap in de zorg lobby voor meer mogelijkheden maatschappelijk ondernemerschap EU-lobby voor toegankelijk en betaalbaar betalingsverkeer in de Single European Payment Area (SEPA) Postbus 5096, 2600 GB Delft Brassersplein 1, 2612 CT Delft Telefoon

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

D e n H a a g 12 juni 2012

D e n H a a g 12 juni 2012 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 12/10.937/12-017/MF/Gau

Nadere informatie

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma D66 staat garant voor een solide financieel beleid, dat ruimte biedt voor investeringen in de kwaliteit van de samenleving en economische dynamiek. Het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Hoorn, 25 augustus 2009 MKB Hoorn constateert - Dat de gemeente Hoorn eind mei de aanslagen

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 131 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID BRAAKHUIS

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Inleiding Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland ter gelegenheid van het jaarcongres MKB-Nederland d.d. 11 oktober 2016

Inleiding Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland ter gelegenheid van het jaarcongres MKB-Nederland d.d. 11 oktober 2016 EMBARGO TOT DI 11 OKTOBER 18.00 uur Het gesproken woord geldt Inleiding Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland ter gelegenheid van het jaarcongres MKB-Nederland d.d. Dames en heren, Ik ben blij

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten? voor en door ondernemers

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten?  voor en door ondernemers Lid worden? Met meer leden bereiken we meer. Meer inzet, meer overtuiging, meer gebundelde kennis. Logisch dat we de komende jaren flink willen groeien. In het belang van álle kleine en middelgrote infrabedrijven.

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Regeerakkoord INretail 1

Regeerakkoord INretail 1 Op welke manier gaat kabinet Rutte III de positie van de retail non-food versterken op basis van de15 kernpunten van INretail die meer, minder, beter moeten Regeerakkoord INretail 1 Voorwoord: Rutte III

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

Een eigen bedrijf en dan?

Een eigen bedrijf en dan? Een eigen bedrijf en dan? Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen aan, waarmee u als (startend) ondernemer geconfronteerd kunt worden. Opstellen ondernemingsplan Natuurlijk bent u niet verplicht

Nadere informatie

Rollenspel centraal akkoord (2x)

Rollenspel centraal akkoord (2x) Rollenspel centraal akkoord (2x) 1 Algemeen Een zestal leerlingen spelen tijdens dit rollenspel het onderhandelingsproces voor een centraal akkoord na. Zij moeten hierbij rekening houden met een gegeven

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

De marktplaats van vraag en aanbod Weg van de stroperigheid

De marktplaats van vraag en aanbod Weg van de stroperigheid De marktplaats van vraag en aanbod Weg van de stroperigheid 2 De marktplaats van vraag en aanbod Weg van de stroperigheid Koninklijke vereniging MKB-Nederland Beleid en Belangenbehartiging Delft, juni

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Nederland. Steeds flexibeler

Nederland. Steeds flexibeler Nederland. Steeds flexibeler ABU-campagne : Nederland. Steeds flexibeler. Dat is de slogan van de nieuwe campagne die de ABU maandag 2 juni 2014 is gestart. Een campagne die aanhaakt bij de actualiteit

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen De markt beweegt verder Rechte tellingen Rapport: nog te verschijnen September 2010 Projectnummer: 09/516 V. Veldhuis, MSc drs T.J. Veerman m.m.v. drs. D.A.G. Arts J.W. van Egmond AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Al uw HR-oplossingen onder één paraplu

Al uw HR-oplossingen onder één paraplu Al uw HR-oplossingen onder één paraplu Kennismaken met P-services HR group Kennis van uw branche Altijd op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen qua arbeidsweten regelgeving en uw cao. Als landelijke

Nadere informatie

Subsidies voor personeel

Subsidies voor personeel Subsidies voor personeel Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, heeft de overheid een groot aantal maatregelen getroffen. De meest toegepaste regelingen en subsidies voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 AFSCHAFFEN ZELFSTANDIGENAFTREK IS GEEN OPLOSSING 4 MEER VROUWEN ALS FREELANCER AAN DE SLAG 5 MEER FREELANCERS,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden WHITEPAPER SEPTEMBER 2014 De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden Goed nieuws: de economische crisis lijkt voorbij te zijn. Het Centraal Planbureau 1 meldde in maart van dit jaar dat de

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag. premie-differentiatie. Geachte heer Kamp,

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag. premie-differentiatie. Geachte heer Kamp, Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag Datum 30 juli 2012 Onderwerp Advies Wijzigingsbesluit Wfsv inzake premie-differentiatie Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

AFP M RL/JB/2003/157

AFP M RL/JB/2003/157 Aan de Staatssecretaris van Financiën De heer mr. drs. J.G. Wijn Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 111-08-2003 AFP 2003-00506 M RL/JB/2003/157 Onderwerp Belastingplan

Nadere informatie

Opgave koppeling ambtenaren particuliere sector

Opgave koppeling ambtenaren particuliere sector Opgave koppeling ambtenaren particuliere sector In 1990 werden ambtenarensalarissen gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de lonen in het bedrijfsleven. Een argument voor deze koppeling houdt verband

Nadere informatie

Doorwerken na je AOW, ja graag

Doorwerken na je AOW, ja graag Doorwerken na je AOW, ja graag De Algemene Ouderdomswet Eerste volksverzekering Een basispensioen Ingevoerd in 1957 AOW uitgaven: In 1957: 2,4% van het BBP In 2014: 5,6% van het BBP Totale uitgaven in

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Uniformering loonbegrip 2013

Uniformering loonbegrip 2013 Uniformering loonbegrip 2013 Inhoud In het kort...1 Doelstellingen: simpeler, korter en goedkoper...1 Situatie anno 2012...2 Maatregelen uniformering loonbegrip...3 Resultaat: in 2013 nog maar twee grondslagen...4

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Datum 22 september 2017 Betreft Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over maaltijdbezorger Deliveroo

Datum 22 september 2017 Betreft Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over maaltijdbezorger Deliveroo > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

1)Waaruit bestaat de vraag op de Werkenden en arbeidsmarkt? (openstaande)vacatures. 2)Noem een ander woord voor Werkenden werkgelegenheid.

1)Waaruit bestaat de vraag op de Werkenden en arbeidsmarkt? (openstaande)vacatures. 2)Noem een ander woord voor Werkenden werkgelegenheid. 1 1)Waaruit bestaat de vraag op de arbeidsmarkt? 2)Noem een ander woord voor werkgelegenheid. 3)Wie vragen arbeid? 4)Met welk woord wordt het aanbod van arbeid ook aangeduid? 5)Geef de omschrijving van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

POSITION PAPER WET DBA

POSITION PAPER WET DBA POSITION PAPER WET DBA Het uitgangspunt van de wet DBA is prima: opdrachtgevers en zzp'ers zijn samen verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de wet. De toepassing van modelovereenkomsten zou opdrachtgevers

Nadere informatie

Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid. 14 september 2015

Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid. 14 september 2015 Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid 14 september 2015 Samenvatting - Middenbedrijf waardeert gevoerde kabinetsbeleid als voldoende tot goed Nederlandse

Nadere informatie

De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven

De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven M200805 De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven drs. N.G.L. Timmermans Zoetermeer, juli 2008 Administratieve lasten grootste knelpunt van MKB-bedrijven Veel overheidsbeleid ter stimulering

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-I

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-I 4 Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 Maximumscore 1 1 Uit het antwoord moet blijken

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Factsheet kinderopvang januari 2013

Factsheet kinderopvang januari 2013 Factsheet kinderopvang januari 2013 Inleiding Het kabinet Rutte/Ascher heeft onlangs besloten ook voor 2013 verdere bezuinigingen op de kinderopvang door te voeren. Er wordt vanaf 2010 elk jaar fors bezuinigd

Nadere informatie

5.2 Wie is er werkloos?

5.2 Wie is er werkloos? 5.2 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners MKB-Nederland Noord Folder Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB-Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies inhoudt

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

34304 Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein)

34304 Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) 34194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

compensatie voor flexwerkers: wat willen werkgevers?

compensatie voor flexwerkers: wat willen werkgevers? 169 compensatie voor flexwerkers: wat willen werkgevers? Monique Stavenuiter In de discussie over flexibilisering onder andere naar aanleiding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gaat het vooral over vaste

Nadere informatie

Datum 03 juli 2014 Betreft Beantwoording vragen over regeldruk in de kappersbranche en andere bedrijven in de ambachtseconomie

Datum 03 juli 2014 Betreft Beantwoording vragen over regeldruk in de kappersbranche en andere bedrijven in de ambachtseconomie > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

61e Ondernemerspanel. MKB-Nederland TNS NIPO

61e Ondernemerspanel. MKB-Nederland TNS NIPO 61e Ondernemerspanel MKB-Nederland TNS NIPO 61e Ondernemerspanel MKB-Nederland TNS NIPO Samenvatting van de resultaten van het 61 e panelonderzoek onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf door

Nadere informatie

Employee benefits én de diverse oplossingen

Employee benefits én de diverse oplossingen Ieder nadeel heb z n voordeel, een gevleugelde uitspraak die z n doel niet mist Werkgevers- en werknemersvoorzieningen en Employee Benefits vragen de aandacht. Als werkgever en coach van een actief team

Nadere informatie

Ondernemingsfinanciering

Ondernemingsfinanciering Een beknopt overzicht van de financieringsmogelijkheden die de overheid u kan bieden. Ondernemingsfinanciering Introductie Als ondernemer moet u snel en eenvoudig kunnen zien hoe de overheid kan helpen

Nadere informatie

Feiten en cijfers over Kinderopvang

Feiten en cijfers over Kinderopvang over Kinderopvang 1. De kosten van kinderopvang De Kinderopvangtoeslag is er voor alle werkende ouders De Wet kinderopvang geeft vanaf 1 januari 2005 alle werkende/studerende ouders die van kinderopvang

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Knelpunten van het MKB in de steden

Knelpunten van het MKB in de steden M000 Knelpunten van het MKB in de steden K.P. van den Berg MSc drs. W.V.M. van Rijt-Veltman Zoetermeer, januari 00 Knelpunten van het MKB in de steden Van alle mogelijke bedrijfsknelpunten vormen de administratieve

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Zorgen om arbeidsmarktkrapte

Zorgen om arbeidsmarktkrapte Regiovisie Noord-Brabant Zorgen om arbeidsmarktkrapte Arbeidspotentieel niet uitgeput, wel lastiger om te benutten De sterke groei van de Brabantse economie voedt de vraag naar personeel. De groei van

Nadere informatie

Regels zonder overlast, eindrapport van de Commissie administratieve lasten, p IV 2

Regels zonder overlast, eindrapport van de Commissie administratieve lasten, p IV 2 Staatssecretaris van Financiën De heer ir. E.D. Wiebes Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Datum 14 augustus 2017 Onderwerp Evaluatie Uniformering Loonbegrip Uw kenmerk 2017-0000126063 Ons kenmerk MvH/RvZ/HS/2017-

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Dhr. G. Zalm Postbus EA Den Haag

Dhr. G. Zalm Postbus EA Den Haag Dhr. G. Zalm Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum: 17 juli 2017 Nummer: OSB.BRI.9082 Bijlage: geen Onderwerp: input OSB formatie Contact: Evelyne Simons 06-51149187 Geachte mijnheer Zalm, Samen met VVD,

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

De gemeente Hoogeveen nodigt u uit

De gemeente Hoogeveen nodigt u uit De gemeente Hoogeveen nodigt u uit Voor een bijeenkomst over: Mantelzorgers en werkgelegenheid Van, Voor en Door Ondernemers Mini conferentie over dit belangrijke onderwerp voor werkgevers Op maandag 7

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

RIS Werken loont!

RIS Werken loont! Werken loont! Initiatiefvoorstel PVV Den Haag Raadslid Elias van Hees 17 mei 2017 Aanleiding & Analyse De arbeidsmarkt functioneert op basis van vraag en aanbod. Het is hierbij cruciaal dat werkgevers

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d Aftrekbaarheid btw op voorschotnota,s van nutsbedrijven

Nieuwsbrief van d.d Aftrekbaarheid btw op voorschotnota,s van nutsbedrijven Nieuwsbrief van d.d. 16-09-2009 Nummer: 19 2009 Aftrekbaarheid btw op voorschotnota,s van nutsbedrijven Momenteel loopt bij de Hoge Raad een procedure over de aftrekbaarheid van de btw op voorschotnota

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Case 1 Restaurant met een nieuwe formule

Case 1 Restaurant met een nieuwe formule Case 1 Restaurant met een nieuwe formule Jan Meers heeft enige jaren geleden zijn bedrijf verkocht. Met de bedoeling om de rest van zijn leven alleen nog maar leuke dingen te doen. Na een paar jaren golfen,

Nadere informatie