Beleidskoers MKB-Nederland 2008/2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidskoers MKB-Nederland 2008/2009"

Transcriptie

1 Beleidskoers MKB-Nederland 2008/2009 Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kenden in 2007 een economisch goed jaar. Zonder uitzondering groeiden alle sectoren in omzet en arbeidsvolume. De verwachtingen voor 2008 en 2009 zijn onzeker. De internationale kredietcrisis en de hoge olieprijzen hebben hun invloed op de wereldhandel en dus ook op de export vanuit Nederland. De hoge loonkosten zetten bovendien onze concurrentiepositie in het buitenland onder druk. Het consumentenvertrouwen is laag, de bestedingen zijn wisselend. De lasten voor ondernemers zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. Positief is dat mkb-ondernemers er op zich (nog) goed voorstaan. Maar dat kan zomaar veranderen. In deze onzekere economische tijd kan het alle kanten op. Kleine en middelgrote bedrijven moeten daarom klaar zijn voor elk denkbaar scenario. Hun uitgangspositie moet zo sterk mogelijk zijn. Tegen deze achtergrond heeft de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland haar beleidskoers 2008/2009 bepaald. De organisatie werkt op een groot aantal dossiers samen met VNO-NCW. In het beleidsplan echter staan de specifieke ambities voor het midden- en kleinbedrijf, vervat in zes hoofddoelen, centraal. De thema s zijn het resultaat van uitvoerig overleg met de leden en vinden hun uitwerking in (beleids)plannen en activiteiten. Die vallen uiteen in belangenbehartiging en dienstverlening: belangenbehartiging gericht op de overheid met als doel beïnvloeding van wet- en regelgeving, dienstverlening gericht op ondernemers en hun (branche)organisaties met als doel informeren, netwerken en ondersteunen. In beide gevallen laat MKB-Nederland kansen zien en draagt zij oplossingen aan voor door ondernemers ervaren knelpunten. Hoofddoel 1 Sneller vinden en langer behouden van geschoolde werknemers De krapte op de arbeidsmarkt doet zich de laatste jaren sterk voelen. In verschillende sectoren dwingt het tekort aan gekwalificeerde medewerkers ondernemers inmiddels al om nee te verkopen aan hun klanten. Daardoor lopen niet alleen zij, maar ook de Nederlandse economie, broodnodige omzet mis. Onderzoeksbureau EIM heeft in opdracht van MKB-Nederland becijferd dat bij een groei van de Nederlands economie met 2,5 procent, de werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf in 2008 toeneemt met banen. Tegenover het tekort aan gekwalificeerd personeel staat een groot aantal mensen dat de (terug)weg naar de arbeidsmarkt niet of slecht weet te vinden. Vraag en aanbod komen onvoldoende bij elkaar. Een van de belangrijkste doelstellingen van het kabinet Balkenende IV is vergroting van de arbeidsparticipatie. Na het mislukken van de Participatietop van vorig jaar en de crisis die bijna uitbrak over aanpassing van het ontslagrecht, heeft het kabinet een commissie onder leiding van TNT-topman Bakker gevraagd te onderzoeken hoe de arbeidsmarkt beter kan functioneren en de arbeidsdeelname kan worden vergroot.

2 De eerste maanden van 2008 hebben vooral in het teken gestaan van de voorbereidingen van het werk van deze commissie. MKB-Nederland heeft voor het advies-bakker een heldere en uitvoerige inbreng geleverd. Zij stelt maatregelen voor die daadwerkelijk bijdragen aan een beter werkende arbeidsmarkt en dus aan vergroting van de participatie. MKB-Nederland heeft haar arbeidsmarktvoorstellen in juni van dit jaar ook gepresenteerd aan staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Versoepeling van het ontslagrecht maakt onderdeel van die voorstellen uit, maar het gaat de ondernemersorganisatie nadrukkelijk om een breder pakket maatregelen. Zo moet het arbeidsaanbod worden vergroot en moet de frictiewerkloosheid - de tijd tussen twee banen dat een werkzoekende werkloos is - dringend worden aangepakt. Er is een groep van werkzoekenden die drie tot twaalf maanden bezig zijn om een baan te vinden, terwijl zij toch goed bemiddelbaar zijn. Zij moeten veel sneller en actiever worden ondersteund in hun zoektocht naar werk. Halvering van die zoektijd door een beter georganiseerd intermediair circuit betekent dat ook de uitkeringslasten met de helft kunnen worden teruggebracht. MKB-Nederland vindt dat de personeelsvraag van de werkgever leidend moet zijn bij de reïntegratie van werklozen. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod moet maatwerk zijn. Werklozen dienen, niet vrijblijvend, een functiegerichte opleiding te volgen bij brancheopleidingen en vakscholen, hetgeen kan worden gefinancierd vanuit de bestaande reïntegratiebudgetten. Ook moeten publieke instellingen en private intermediairs actief samenwerken om de arbeidsbemiddeling te realiseren. Gemeenten, CWI s, UWV s en uitzendbureaus zouden op regionaal niveau één centrale pool moeten vormen waar bedrijven met hun vacatures terecht kunnen. Minstens zo belangrijk als het vinden is het behouden van medewerkers. Liefst tot hun 65ste en qua kennis en capaciteiten meegroeiend met de wensen en ontwikkelingen van het bedrijf. Een leven lang leren is wat MKB-Nederland voorstaat. Werkgevers en werknemers hebben daarin nadrukkelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid, is de boodschap van de ondernemerskoepel richting kabinet. voorstellen voor meer associate degrees (praktijkleren in het hbo) ruimte voor ondernemersvaardigheden in opleidingen zakelijke dienstverlening congres over kansen jongeren met afstand tot arbeidsmarkt lobby voor vermindering werkgeverslasten bij praktijkleren en stages lobby voor effectievere en goedkopere reïntegratie werknemers voorstellen voor fiscale regelingen voor scholing personeel (Belastingplan) programma s ten behoeve van behoud personeel voor branches aanbevelingen voor betere, regionale arbeidsbemiddeling voorlichting/beleidsontwikkeling om aantal mkb-werknemers dat opleiding volgt te vergroten Hoofddoel 2 Eerlijker verdeling rechten en plichten werkgevers en werknemers Werkgevers in Nederland dragen een grote verantwoordelijkheid voor hun werknemers. Met bijbehorende hoge kosten. Op verschillende terreinen zou dat wat MKB-Nederland betreft best een stukje minder mogen.

3 Uit onderzoek in opdracht van de koepelorganisatie blijkt dat voor steeds meer ondernemers de lasten van het werkgeverschap niet meer opwegen tegen de lusten. De opeenstapeling van niet te beïnvloeden risico s vormt voor werkgevers het grootste probleem. De omvang van hun takenpakket en de kosten en administratieve lasten van het werkgeverschap zijn de afgelopen jaren te sterk toegenomen. Dat belemmert ondernemers te investeren in personeel. Zelfstandigen zonder personeel (zzp ers) blíjven daardoor zzp er. En zo n 25 procent van de ondernemers mét personeel laat tegenwoordig liever orders liggen dan meer mensen aan te nemen, zo heeft MKB-Nederland berekend. Bij een economische groei van 2,5 procent kost dat ruim vacatures per jaar. Als het kabinet de arbeidsparticipatie daadwerkelijk wil vergroten, wordt het tijd voor maatregelen die het werkgeverschap aantrekkelijker maken. Daartoe heeft MKB-Nederland bij de commissie-bakker onder meer de volgende voorstellen ingebracht: beperking van niet te beïnvloeden risico s van personeel, een evenwichtiger verdeling van kosten, vereenvoudiging van wet- en regelgeving voor secundaire arbeidsvoorwaarden en een betere match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Deze voorstellen gelden in versterkte mate waar het gaat om werknemers uit zogenoemde moeilijk bemiddelbare doelgroepen. Het kabinet wil dat werkgevers (ook) meer langdurig werklozen, ouderen en arbeidsgehandicapten aannemen. Zij zijn daartoe eerder bereid als het kabinet dan ook recht doet aan de grotere risico s die deze werknemers veelal met zich meebrengen. Zo is het niet reëel om werkgevers twee jaar het loon te laten doorbetalen bij ziekte als de kans op ziekte op voorhand vele malen groter is. Verder vraagt MKB-Nederland een-op-een arbeidsbemiddeling voor deze doelgroepen en intensieve begeleiding op de werkplek door de uitvoeringsinstantie. De Nederlandse media berichtten in maart 2008 massaal over het pleidooi van voorzitter Loek Hermans om de loondoorbetalingsplicht van werkgevers af te schaffen in verzuimsituaties van meer dan zes weken waarbij de werkgever geen invloed heeft op de oorzaak van dat verzuim. Te denken valt onder meer aan arbeidsongeschiktheid als gevolg van alcohol- en drugsgebruik, strafbare feiten, sport- en vakantieblessures, roekeloos rijgedrag en plastische chirurgie zonder medische noodzaak. Het afgelopen jaar meldden zich 1,6 miljoen mensen ziek als gevolg van een sportblessure, wintersportbreuk of huishoudelijk ongeluk. In een gemiddeld mkb-bedrijf van zeven medewerkers betekent dit een uitval van twee werknemers, voor wie de werkgever twee jaar lang het volledige salaris moet doorbetalen. De verantwoordelijkheid die hij hiermee draagt, is onredelijk groot. Voor werknemers moet het mogelijk worden zich te verzekeren tegen het risico van tijdelijk inkomensuitval als gevolg van genoemde verzuimsituaties. De ondernemersorganisatie heeft ook dit voorstel ingebracht bij de commissie-bakker. voorstel voor vereenvoudiging en beheersbare verlofregelingen lobby naar aanleiding van wijziging Wet Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten (WGA) voor doeltreffende uitvoering mkb voorstellen voor vereenvoudiging van de uitvoering van cao s voorstellen voor nieuwe financieringsvorm WW lobby voor behoud spaarloonregeling en tegen (extra) lasten van (nieuwe) levensloopregeling verdere verbetering van en maatwerk in de dienstverlening op het gebied van arbeidsomstandigheden (arbocatalogi branches, nieuw kennisportaal op internet, samen met AWVN)

4 Hoofddoel 3 Minder en betere regels voor ondernemers Hoewel kabinet op kabinet belooft nu echt fors het mes te zetten in het enorme aantal regels en de bijbehorende administratieve lasten, staat het onderwerp nog altijd hoog op de lijst van grootste ondernemersergernissen. En zo er al regels zijn geschrapt, merkt de ondernemer daar in de praktijk (te) weinig van. Er zijn te veel regels, onbegrijpelijke, tegenstrijdige en onzinnige regels. Met name de lokale en regionale overheden mogen in dit verband rekenen op bijzondere aandacht van MKB-Nederland de komende tijd. De organisatie heeft eerder dit jaar al een notitie en stappenplan gepresenteerd die gemeenten op weg helpen de onredelijke lasten van toezicht zo snel mogelijk aan te pakken. Bedrijven en instellingen klagen al jaren en in toenemende mate over lokaal toezicht. Er zijn te veel toezichthouders: rijk, provincies en gemeenten komen allemaal over de bedrijfsvloer en hebben allemaal hun eigen prioriteiten. Ze vragen dezelfde soort gegevens, maar dan net even anders, stemmen onderling weinig af en handhaven vaak wispelturig en tegenstrijdig. MKB-Nederland vindt dat de lokale toezichtlasten voor ondernemers met tenminste 25 procent omlaag moeten en kúnnen. En goede ondernemers mogen niet vaker dan een keer per jaar worden gecontroleerd door een gemeentelijke of regionale toezichthouder. De ondernemersorganisatie gaat ervan uit dat gemeenten dit onderwerp net zo voortvarend oppakken als de algemene plaatselijke ondernemersvergunning (apov) die zij in 2007 heeft ontwikkeld. Via een verordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt de apov, die zes oude lokale vergunningen vervangt, door steeds meer gemeenten overgenomen. De zware regeldruk heeft alles te maken met de bestuurlijke drukte die in Nederland heerst. Ons land telt gemiddeld niet minder dan vier politici (van rijk, provincies en gemeenten) per vierkante kilometer, ondersteund door 136 ambtenaren, zo heeft MKB-Nederland berekend. Vermindering van de regeldruk is gebaat bij een pragmatische kijk op de bevoegdheidsverdeling tussen rijk, provincies en gemeenten. Het ministerie van binnenlandse zaken zet koers op decentralisatie van overheidstaken en ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Raad Openbaar Bestuur hebben tal van rapporten op de plank liggen waaruit hun wens naar meer decentralisatie en autonomie blijkt. MKB-Nederland vindt dat de discussie over autonomie versus medebewind, centralisatie versus decentralisatie en uniformering versus differentiatie, vaak op krampachtige wijze wordt gevoerd. Aan de keuze voor het een of het ander gaan te vaak geen beleidsmatige overwegingen vooraf. Er is niet of nauwelijks oog voor de meest effectieve en efficiënte aanpak van een bepaald probleem. En daar zou het juist om moeten gaan. MKB-Nederland zet zich in voor het (meer) uniformeren van een aantal complexe taken van gemeenten. Dat komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede en geeft de gemeenten meer kans om te excelleren op andere terreinen. Zo blijkt uit onderzoek van de VROMinspectie dat slechts 15 tot 20 procent van de gemeenten in staat is om vergunningverlening en toezicht op het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening adequaat uit te voeren. Met name voor kleinere gemeenten is de regelgeving kennelijk te complex. Waarom dit dan nog ingewikkelder maken met eigen regels en beleid? De ondernemersorganisatie pleit voor een inventarisatie van gemeentelijke bevoegdheden die meer gestandaardiseerd kunnen worden én van terreinen waarop meer beleidsvrijheid voor gemeenten leidt tot betere prestaties. voorstellen ter vermindering lasten van Europese regelgeving

5 lobby voor vermindering administratieve lasten bij (NEN-)normeringen lobby voor het terugdringen van nalevingskosten en -administratieve lasten verkiezing Meest mkb-vriendelijke gemeente van Nederland actieplannen ter vermindering van de administratieve lasten per cluster voorstellen ter vermindering administratieve lasten bij kleine baantjes Hoofddoel 4 Bereikbare, duurzame en leefbare bedrijfsomgeving Een gezond bedrijfsleven vraagt een gezonde, leefbare omgeving en goede, bereikbare bedrijfslocaties. Daar schort het nogal eens aan. Nederland wordt zo langzamerhand onbereikbaar. De gemiddelde automobilist staat steeds vaker en langer in de file. Dat kost de economie op jaarbasis een slordige 2 miljard euro. De problemen zijn allang niet meer voorbehouden aan de verkeersaders in de Randstad gedurende de spits. Juist ook op het regionale wegennet doet het fileleed zich steeds sterker voelen. MKB-Nederland presenteert in het najaar een inventarisatie van de vijftig belangrijkste regionale knelpunten. Ingrijpen is dringend noodzakelijk. Het vinden van een geschikte bedrijfslocatie wordt vooral voor mkb-ondernemers alleen maar lastiger. Uit onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat huisvestingsproblemen het mkb jaarlijks 1,1 miljard euro kosten. Met de hulp van gemeenten bouwen projectontwikkelaars meer van hetzelfde (grote panden, monofunctioneel), waar steeds minder vraag naar is. Het resultaat is leegstand op grote schaal en verpaupering van bestaande locaties. Anderzijds is er een grote, toenemende vraag naar kleinschalige, betaalbare kantoorunits vanuit het mkb, waaraan gemeenten en projectontwikkelaars onvoldoende tegemoet komen. Ook in de detailhandel en op bedrijventerreinen is sprake van een mismatch en scheefgroei. MKB-Nederland vindt dat bij nieuwbouw veel meer rekening moet worden gehouden met de wensen en behoeften van de belangrijkste banenmotor, het mkb. Ook moet meer worden geïnvesteerd in renovatie van bestaande locaties en herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Bedrijven hebben ruimte nodig om te ondernemen. In dat verband vreest de ondernemerskoepel de gevolgen van Natura 2000, de Nederlandse uitwerking van Europese regels voor de bescherming van flora en fauna in ecologische gebieden. Rigoureus doorgevoerd beleid kan leiden tot serieus verlies van banen of zelfs tot bedrijfssluiting. In de 162 in Nederland aangewezen Natura 2000-gebieden zijn ruim bedrijven gevestigd, nog eens zo n in de buurt ervan. Een hele trits aan overheidsinstanties moet de komende drie jaar beheerplannen maken voor deze gebieden. MKB-Nederland is uiteraard voor natuurbehoud, maar vindt dat er te weinig met een economische blik naar Natura 2000 wordt gekeken. Bestaande bedrijven in de betreffende gebieden mogen niet in hun activiteiten worden belemmerd, zo luidt de kern van de lobby die de organisatie is gestart. Bedrijven die door de nieuwe wetgeving onverhoopt moeten sluiten of verhuizen, moeten schadeloos worden gesteld. Ook wil MKB-Nederland dat de overheid bedrijven tijdig en duidelijk informeert over de op handen zijnde wijzigingen, dat het bedrijfsleven wordt betrokken bij het opstellen van de beheerplannen en dat het aantal instanties en nieuwe vergunningen waarmee ondernemers te maken krijgen, tot één wordt beperkt. In 2007 hebben de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt met het kabinet om de Nederlandse economie te verduurzamen. Economisch gezien valt er voor bedrijven veel

6 voordelen te behalen door duurzamer te gaan werken: kosten worden bespaard, nieuwe kennis wordt opgedaan en nieuwe markten komen beschikbaar. Daarvoor is wel consistent en werkbaar beleid van de overheid nodig. MKB-Nederland start dit jaar een campagne om mkb-bedrijven bewust te maken van de noodzaak en voordelen van duurzaam ondernemen. Zij wil bereiken dat vijftig tot zestig branches zich aansluiten bij het Energiecentrum mkb. Dit centrum, mede opgericht door MKB-Nederland, adviseert per branche hoe ondernemers op eenvoudige wijze energie kunnen besparen. Ondernemerschap bevordert de leefbaarheid van (probleem) wijken. Daarom zet MKB- Nederland samen met Menzis in een aantal stadswijken (in Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Enschede) gezondheidscentra op, die tevens gaan dienen als mkb-servicepunt en pleisterplaats van ondernemerschap. Naast eerstelijns gezondheidszorg voorzien de centra onder meer in servicepunten voor arbeidsbemiddeling en reïntegratiedienstverlening. In samenwerking met de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) kunnen kleine bedrijven er kleine kredieten en ondersteuning aanvragen. De centra bieden tevens onderdak aan private bedrijven met een relatie met gezondheidszorg. lobby voor passende bereikbaarheid bedrijven in binnensteden lobby kilometerbeprijzing/betere doorstroming verkeer zonder lastenstijgingen voortzetting/uitbreiding project Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) lobby voor betere financiële tegemoetkoming ondernemers bij investeringen in veiligheid ontwikkeling toolkit en lobby ter verbetering van regionale verkeersknelpunten Hoofddoel 5 Lagere en eenvoudiger belastingen, heffingen en premies Ondernemers hebben grote moeite met de vele - ingewikkelde - fiscale regelingen. Het inhouden en afdragen van loonbelasting en sociale premies bijvoorbeeld is voor werkgevers een kostbare, tijdrovende en ergerniswekkende aangelegenheid. En de overheid zelf lijkt steeds minder in staat de complexe stroom van gegevens te verwerken. MKB-Nederland voert al sinds 1999 een intensieve lobby om de loonadministratie van werkgevers vergaand te vereenvoudigen en het loonstrookje voor werknemers weer leesbaar en begrijpelijk te maken. Een structurele vereenvoudiging wordt gerealiseerd met de invoering van een zogenoemde loonsomheffing, waardoor werkgevers nog maar één bedrag (door middel van één tarief over één loonbegrip) hoeven in te houden op het loon van hun medewerkers. Dat zou bovendien de totale kosten van het voeren van die administratie (jaarlijks 1,7 miljard euro) met de helft terugdringen. De ondernemersorganisatie lijkt met haar voorstel voor een loonsomheffing voet aan de grond te krijgen. Begin 2008 heeft staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken gezegd wel voor zo n heffing te voelen voor bedrijven tot tien werknemers. Dat betreft 82 procent van alle bedrijven. Grote zorgen maakt MKB-Nederland zich over de toename van de zorgkosten voor ondernemers. Sinds 1 januari 2006 betalen werkgevers 50 procent van de totale zorgkosten in Nederland in de vorm van een inkomensafhankelijke bijdrage. Wanneer er meer zorg wordt geconsumeerd, tarieven in de gezondheidszorg stijgen of het basispakket wordt uitgebreid,

7 stijgt daarmee automatisch de bijdrage van werkgevers. Daarvan is in 2008 in grote mate sprake: de werkgeverslasten nemen met 12,3 procent (1,5 miljard euro) toe. Dat heeft een direct effect op de loonkosten en dus op de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. MKB-Nederland heeft vorig jaar al berekend dat de stijging van de zorgkosten in 2008 ruim banen kost. Omdat werkgevers er geen enkele invloed op hebben, heeft de bijdrage het karakter van een belasting. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn bij de invoering van de nieuwe Zorgwet met de werkgeversbijdrage akkoord gegaan onder de voorwaarde dat hogere zorgkosten zouden worden gecompenseerd met lagere sociale lasten, zoals een lagere WIA- en WW-premie. Daarvoor is het nu de hoogste tijd. Nu de lasten alleen maar stijgen en de economische verwachtingen voor dit en volgend jaar minder gunstig zijn, is MKB-Nederland begin 2008 een krachtige lobby gestart voor uitstel van de voor 2009 geplande btw-verhoging van 19 naar 20 procent. Dat voorkomt dat de consumptie verder onder druk komt te staan en herstelt het vertrouwen van burgers en bedrijven. Het btw-voorstel van de ondernemersorganisatie, waarachter ook de andere sociale partners zich hebben geschaard, was het belangrijkste onderwerp tijdens het Voorjaarsoverleg met het kabinet in april van dit jaar. mkb-vriendelijke voorstellen voor vergroening belastingsysteem lobby voor verlaging WW-premie realisatie van één factuur voor auteursrechten lobby voor betere mogelijkheden pensioenopbouw voor IB-ondernemer beperking van kosten en administratieve lasten voor auto als bedrijfsmiddel advies beheersbare werkgeverspremie voor pensioen werknemers voorstel voor aftrekbaarheid goodwill bij bedrijfsoverdracht voorstellen ter vereenvoudiging van teruggave btw in buitenland lobby voor verbetering fiscale positie directeur-grootaandeelhouder voorstellen ter vereenvoudiging van fiscale faciliteiten ondernemers lobby voor wetsvoorstel eenvoudiger regelgeving bedrijfsoverdracht Hoofddoel 6 Betere toegang tot kennis, financiering en markten Het ondernemersklimaat verbetert aanmerkelijk als kennis, financiering en markten goed toegankelijk zijn. Mkb-bedrijven verdienen op tal van terreinen betere en eerlijker kansen en stimulering van de overheid. MKB-Nederland heeft het afgelopen jaar flink op de trom geslagen over de Aanbestedingswet. Steeds weer opnieuw constateert de organisatie dat de huidige wet niet leidt tot daadwerkelijke mededinging, omdat mkb-ondernemers te vaak van aanbestedingsprocedures worden uitgesloten door de disproportionele eisen die de opdrachtgever stelt. Ook de rechtsbescherming van ondernemers in dit soort procedures laat te wensen over. De ondernemersorganisatie heeft bereikt dat het ministerie van economische zaken haar Aanbestedingsdesk gaat overnemen. Zo komen klachten van ondernemers over aanbestedingsprocedures op de juiste plaats terecht. EZ heeft ook toegezegd de rechtsbescherming van ondernemers te zullen verbeteren.

8 Veel kleine en middelgrote bedrijven hebben moeite om financiering te krijgen. De huidige kredietcrisis en Basel II (EU-richtlijnen voor risicomanagement banken) maken hun situatie er niet beter op. MKB-Nederland heeft in 2007 al met succes gelobbyd voor een structurele verhoging van het borgstellingskrediet, de BBMKB, en voor openstelling van die regeling voor internationale activiteiten. Ook het voorstel van de ondernemersorganisatie voor de oprichting van een fonds voor microkredieten is goed geland: EZ werkt thans aan een regeling. Op voorspraak van MKB-Nederland gaat het ministerie eveneens aan de slag met de ontwikkeling van een financieringsmonitor. MKB-Nederland zet zich actief in voor stimulering van innovatie en internationale handel in het midden- en kleinbedrijf. Ten aanzien van innovatie vraagt de koepelorganisatie (overheids) aandacht voor de vraag hoe ondernemers bestaande kennis kunnen inzetten om nieuwe producten en processen te ontwikkelen. Zij hebben nu doorgaans geen of slecht toegang tot kennisinstellingen. Daardoor blijft veel bruikbare kennis daar ongebruikt op de plank liggen. MKB-Nederland pleit voor verruiming van de mogelijkheden van de belangrijkste innovatieregeling voor mkb-ondernemers, de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), en voor uitbreiding van de succesvolle innovatievouchers. Om samenwerking tussen innovatieve mkb-bedrijven te bevorderen, worden op initiatief van de ondernemersorganisatie regionale innovatienetwerken opgericht. Met haar exportactiviteiten wil MKB-Nederland meer mkb-ondernemers met succes de grens over helpen. Tenminste bedrijven hebben de potentie om internationaal zaken te doen, maar laten dat (nog) na. Ook wil de organisatie reeds exporterende bedrijven stimuleren tot uitbreiding van hun buitenlandse activiteiten. Dat doet zij onder meer door de organisatie van handelsmissies (in 2008 naar Brazilië, Frankrijk en Turkije) en het uitbrengen van een themaboekje over de exportkansen en -mogelijkheden van kleine en middelgrote bedrijven. Al vele jaren lobbyen MKB-Nederland en andere ondernemersorganisaties voor regels die oneerlijke en oneigenlijke concurrentie door overheidsdiensten tegengaan. Het huidige wetsvoorstel Markt & Overheid ziet zij als een essentiële stap. De organisatie pleit dan ook voor een snelle invoering van deze wet. ontwikkeling beleidsplan over toekomst en rol van zzp ers en hoe MKB- Nederland die kan bedienen lobby voor mkb-vriendelijker EZ-subsidies opstellen gedragsregels/overleg met Zorgverzekeraars Nederland over betere onderhandelingspositie zorgaanbieders voorstellen voor Industriebrief en detailhandelsvisie EZ organisatie kapitaaldagen; regiobijeenkomsten over financieringsmogelijkheden projecten met branches ter bevordering van ondernemerschap in de zorg lobby voor meer mogelijkheden maatschappelijk ondernemerschap EU-lobby voor toegankelijk en betaalbaar betalingsverkeer in de Single European Payment Area (SEPA) Postbus 5096, 2600 GB Delft Brassersplein 1, 2612 CT Delft Telefoon

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 2004

Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 2004 Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 2004 Inhoudsopgave 1. Het financieel-economisch beleid...2 2. Het sociaal-economisch beleid... 10 3. Onderwijs en kennis... 10 4. Veiligheid en justitiële keten...24

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Het CNV bepleit een breed gedragen aanpak van onze structurele problemen waarbij het bevorderen

Nadere informatie

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Terug naar Vertrouwen Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Inhoud Inleiding 4 VerzekeraarsVernieuwen 7 1 De klant centraal: versterking van de positie van de consument

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum Sociale Zaken & Werk De Marne & Winsum Beleidsplan 2009-2010 Inhoudsopgave Voorwoord 04 INLEIDING 05 0.1 Overwegingen van dit beleidsplan 06 0.2 Kaderstellende keuzes 07 0.3 Beleidsterreinen verbonden

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Een sterk bedrijfs leven voor een sterke gemeente. Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Een sterk bedrijfs leven voor een sterke gemeente. Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Een sterk bedrijfs leven voor een sterke gemeente Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Een sterk bedrijfsleven voor een sterke gemeente Gemeenteraadsverkiezingen 2014 VNO-NCW en MKB-Nederland Maart 2013 Een

Nadere informatie

Weekbulletin VNO-NCW *03 / 02-02-2011

Weekbulletin VNO-NCW *03 / 02-02-2011 Economie & onderwijs... 3 Conjunctuurinformatie... 3 Meer dividend uitgekeerd door bedrijven... 3 Prijsstijging industrie loopt op... 3 Prijsuitreikingen Beste Leerbedrijf en Beste Praktijkopleider...

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

1 R E T AI L A G N E A D

1 R E T AI L A G N E A D 1 R E T I A L A G E N D A 3 Waarom een Retailagenda? De detailhandel is een belangrijke economische sector in ons land. Er werken ruim 775.000 mensen in de detailhandel, waaronder veel jongeren die er

Nadere informatie

BEHOUD VAN INDUSTRIE IN NEDERLAND DOOR MEER ARBEIDSFLEXIBILITEIT. Door Wim van der Leegte

BEHOUD VAN INDUSTRIE IN NEDERLAND DOOR MEER ARBEIDSFLEXIBILITEIT. Door Wim van der Leegte BEHOUD VAN INDUSTRIE IN NEDERLAND DOOR MEER ARBEIDSFLEXIBILITEIT Door Wim van der Leegte ARBEIDS FLEXIBILIT VOORWOORD VOORWOORD Voor u ligt een praktische samenvatting van het eindrapport, dat ik vorig

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Toegerust op de arbeidsmarkt

Toegerust op de arbeidsmarkt WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA Toegerust op de arbeidsmarkt Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het Instituut heeft ten doel het (doen) verrichten van wetenschappelijke

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

perspectief Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden

perspectief Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden nr. 14 2011 perspectief Jaap Jongejan: Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden Paul de Krom over de Wet werken naar vermogen: Door re-integratie goed te organiseren, kan met minder

Nadere informatie

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Redactie: Joost van Genabeek, Rob Gründemann en Cees Wevers De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Actieplan. Detailhandel

Actieplan. Detailhandel Actieplan Detailhandel 00.000 medewerkers omzet 83 miljard 110.000 winkelier rs omzet 83 miljard 110.000 winkeliers 700.000 medewe rd 110.000 winkeliers 700.000 medewerkers omzet 83 mi rs 700.000 medewerkers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Reïntegratie in het MKB

Reïntegratie in het MKB Reïntegratie in het MKB De (on-)mogelijkheden voor herplaatsing van (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemers in het mkb Koninklijke Verening MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie