FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie"

Transcriptie

1 FNV Bondgenoten Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

2 Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

3 Inhoudsopgave Inleiding 1. Ziek 1.1 U bent ziek geworden Na 6 weken: Probleemanalyse Binnen 8 weken na uw eerste ziektedag: Plan van Aanpak Bijna 1 jaar ziek: Eerstejaarsevaluatie Als u niet meer kunt werken Een jaar en 8 maanden: aanvraag Arbeidsongeschiktheidsuitkering en Re-integratiedossier 8 2. Beoordeling door de keuringsarts en de arbeidsdeskundige 2.1 Beoordeling door de keuringsarts Beoordeling door de arbeidsdeskundige 9 3. De WIA: IVA en WGA 3.1 Is uw loonverlies minder dan 35%? Is uw loonverlies meer dan 80% en is er praktisch geen kans op herstel? Meer dan 80% loonverlies, maar misschien kans op herstel? Is uw loonverlies tenminste 35%, maar minder dan 80%? Hoogte en duur WIA-uitkeringen Re-integratie 4.1 Re-integratietraject Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) Uw verdere mogelijkheden 5.1 Voordelen voor de toekomstige werkgever Regelingen voor mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard Proefplaatsing Voor u zelf beginnen? Schema wetgeving bij ziekte Nuttige adressen 17 Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie 3 Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

4 Inleiding Ziek zijn is heel vervelend, vooral als het er naar uit ziet dat het een langdurige kwestie wordt. In de afgelopen periode zijn de regels rondom ziek zijn en werken veranderd. De Wet Verbetering Poortwachter stelt regels voor de eerste twee jaar van uw ziekte. De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt uw inkomenssituatie wanneer u na twee jaar nog steeds niet in staat bent uw werk (volledig) te hervatten. Achter in deze brochure is schematisch weergegeven waar u mee te maken krijgt. Centraal in al deze wetgeving staat dat u weer aan het werk gaat. Op welke manier dan ook, met aanpassingen van uw werkplek, in een nieuwe functie bij uw eigen werkgever of in een totaal ander bedrijf. Dat betekent wel, dat u zich aan heel veel regels moet houden. Doet u dat niet, dan kunt u rechten en mogelijkheden verspelen of zelfs gekort worden op uw uitkering. Maar naast al die regels en verplichtingen, heeft u ook rechten. Deze brochure laat zien welke rechten u heeft en aan welke regels u zich moet houden. Per onderwerp zijn tips en adviezen aangegeven over de beste handelswijze. 1 1 De regels van de overheid zijn erg ingewikkeld. Bovendien zijn ze aan wijziging onderhevig. Daar om kunt u geen rechten ontlenen aan deze brochure. Bel in geval van twijfel FNV Bondgenoten op Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

5 1. Ziek Als u ziek bent, valt u onder de regelingen van de Wet Verbetering Poortwachter. De regelingen in deze wet worden hieronder uitgelegd en voorzien van advies hoe u het beste kunt handelen. 1.1 U bent ziek geworden Zodra u ziek bent geworden, meldt u dat aan uw werkgever. U houdt zich hierbij aan de (schriftelijke) afspraken die daarover in uw bedrijf gemaakt zijn. Uw ziekmelding wordt doorgegeven aan de bedrijfsarts of Arbodienst. De bedrijfsarts of een verzuimconsulent zal contact met u opnemen om inlichtingen te verzamelen over uw ziekte. Hij kan u uitnodigen voor een gesprek of u vragen een vragenlijst in te vullen. Van u wordt volledige medewerking verwacht. Dat betekent dat u de (redelijke) voorschriften van uw huisarts en bedrijfsarts opvolgt om te zorgen dat u zo snel mogelijk weer beter wordt. Tips > Als het er naar uitziet dat uw ziekte meer is dan alleen een griepje, is het verstandig om uw activiteiten om beter te worden, te noteren. Bijvoorbeeld wanneer u naar de huisarts of specialist bent gegaan, welk advies die arts u gegeven heeft, uw bezoeken aan de bedrijfsarts, de door hem gegeven adviezen, etc. > Als uw ziekte veroorzaakt is door omstandigheden op het werk of een bedrijfsongeval, laat dat dan altijd noteren. Door uw huisarts, specialist, eerste hulp arts en uiteraard de bedrijfsarts. U kunt eventueel contact opnemen met FNV Bondgenoten of met het Bureau Beroepsziekten. > De FNV heeft de brochure: wie schrijft, die blijft uitgebracht om u te helpen uw activiteiten in uw ziekteperiode bij te houden. U kunt deze brochure aanvragen op telefoonnummer of downloaden via de home-pagina van FNV Bondgenoten: > dossiers > ziekte en re-integratie > downloads Loondoorbetaling De werkgever is verplicht u gedurende twee jaar tenminste 70% van uw loon door te betalen bij ziekte. In veel cao s is geregeld dat u meer krijgt, tot een maximum van 170% in twee jaar. Wanneer er op een goede manier wordt gewerkt aan re-integratie, mag dat ook meer worden. Ontslagbescherming als u meewerkt aan uw re-integratie U heeft in deze twee jaar ontslagbescherming. Dit ontslagverbod kan worden opgeheven als u ten onrechte weigert mee te werken aan uw herstel of aan werkhervatting. Uw werkgever moet daarvoor wel een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. 1.2 Na 6 weken: Probleemanalyse Als u langdurig ziek bent, maakt de bedrijfsarts uiterlijk na zes weken een probleemanalyse. Dit doet hij als de verwachting is dat uw ziekte langer gaat duren en als er mogelijkheden zijn tot re-integratie. In de Probleemanalyse beschrijft de bedrijfsarts de oorzaak van uw ziekte, waarom u niet (volledig) in staat bent om uw eigen werk te kunnen doen en hoe lang het verzuim waarschijnlijk zal gaan duren. Het is goed mogelijk dat de bedrijfsarts u toestemming vraagt om contact op te nemen met uw huisarts of specialist. Deze medische informatie is alleen bestemd voor de bedrijfsarts en uzelf. De werkgever mag hier alleen kennis van nemen als u daar toestemming voor geeft. De medische informatie wordt niet opgenomen in de probleemanalyse. De bedrijfsarts geeft in deze Probleemanalyse ook aan of en hoe u uw eigen werk weer kunt hervatten. Hij adviseert bijvoorbeeld over stapsgewijze hervatting of over aanpassingen op uw werkplek. Deze analyse wordt toegestuurd aan u en aan uw werkgever. Heeft u een samenvatting van uw bedrijfsarts gekregen, vraag dan om het volledige verhaal. Daar heeft u recht op. De probleemanalyse is een belangrijk stuk. Dit wordt opgenomen in het latere re-integratiedossier, dat noodzakelijk is bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. U kunt op de website van het UWV het formulier probleemanalyse downloaden om te zien welke gegevens er worden opgenomen. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie 5 Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

6 1.3 Binnen 8 weken na uw eerste ziektedag: het Plan van Aanpak Als de bedrijfsarts verwacht dat er mogelijkheden zijn om uw werk te hervatten, is de werkgever verplicht om samen met u een Plan van Aanpak te maken. Hierin wordt vastgelegd welke stappen worden ondernomen om te komen tot werkhervatting. Dit plan dient zowel door u als uw werkgever ondertekend te worden (mits u akkoord bent). Kopieën van het Plan van Aanpak worden opgenomen in uw latere re-integratiedossier. Dit dossier speelt een belangrijke rol bij een aanvraag voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering of een eventuele ontslagaanvraag. U bent verplicht de afspraken in het Plan van Aanpak na te komen, net als uw werkgever. Daarom is het belangrijk dat uw ideeën over de werkhervatting duidelijk tot uiting komen. In dit plan komen afspraken over de volgende onderwerpen : > Wat u en uw werkgever gaan doen om te zorgen dat u weer aan het werk kan gaan: wat het einddoel is, welke stappen in de werkhervatting gezet kunnen worden, welke activiteiten daarvoor nodig zijn en wie deze uitvoert en op welke termijnen een en ander gerealiseerd zou moeten zijn. > Afspraken over de momenten dat u de gang van zaken met uw werkgever en de bedrijfsarts bespreekt. Het is de bedoeling dat u ongeveer eens in de zes weken met elkaar overlegt. Het plan van aanpak kan in overleg worden aangepast of gewijzigd. Ook dit dient te worden vastgelegd. > Benoeming van een casemanager. Dat is degene die de afgesproken activiteiten begeleidt, de contacten tussen u, de bedrijfsarts en de werkgever verzorgt en die dient als uw aanspreekpunt op het gebied van uw re-integratie. De casemanager kan uw chef zijn of de bedrijfsarts, maar het mag ook iemand anders zijn. Het is belangrijk dat u vertrouwen heeft in deze persoon. U kunt op de website van het UWV het formulier voor het Plan van Aanpak ( of de bijstelling) downloaden zodat u kunt zien welke gegevens er in worden opgenomen. Tips > Weiger nooit zonder goede reden iemand als casemanager. Dat kan uitgelegd worden als het niet mee willen werken aan re-integratie. Als u weigert stel dan zelf een andere casemanager voor. > Kopieën van het Plan van Aanpak worden opgenomen in het re-integratiedossier. Bent u het niet eens met de inhoud van het Plan van Aanpak, zorg ervoor dat u dit goed beargumenteerd doet en dat uw opmerkingen op een juiste manier in het Plan verwerkt worden. Uw bezwaren dienen zwart op wit verwerkt te zijn. U kunt ook, als daar bij uw casemanager geen bezwaar tegen bestaat, een vertrouwenspersoon meenemen naar het gesprek over uw bezwaar tegen het Plan van Aanpak. > Ook als u het inhoudelijk niet eens bent met de Probleemanalyse, kunt u dit in het kader van de bespreking van het Plan van Aanpak naar voren brengen. > Let goed op of de afspraken in het Plan van Aanpak nagekomen worden. Nieuwe afspraken moeten in overleg met u worden gemaakt en vastgelegd worden in een bijstelling. Deze moet door u en uw werkgever ondertekend worden. Heeft u ergens twijfel over of bent u het ergens niet mee eens, meld dat dan zo mogelijk schriftelijk. Vraag FNV Bondgenoten eventueel om advies. > Het is verstandig informatie in te winnen bij uw patiëntenorganisatie, de bedrijfsarts, of anderen over de mogelijkheden voor werkhervatting die geschikt zijn voor uw situatie. Dan komt u in gesprekken over uw mogelijkheden goed beslagen ten ijs. > Als activiteiten van uw werkgever niet van de grond komen, neem dan zelf initiatief! Doe dat wel in overleg met de betrokkenen. Bewaar bewijsstukken van uw activiteiten. Vraag een deskundigenoordeel (bij het UWV) aan als uw werkgever niet wil meewerken aan uw re-integratie. Passend werk, de mogelijkheden Als u (langdurig) ziek wordt, is het uitgangspunt dat u terugkeert in uw eigen werk. U hoeft dus niet zomaar akkoord te gaan met een totaal andere functie of andere werkzaamheden. Het kan wel zo zijn dat u tijdelijk ander werk gaat doen, in het kader van de re-integratie. Het streven blijft dan terugkeer in de eigen functie. In sommige gevallen is het om medische redenen niet mogelijk om terug te keren in de oude functie. De werkgever is dan verplicht om ervoor te zorgen dat u passend werk krijgt, maar u kunt zelf ook voorstellen doen. Passend werk is werk dat u nog wel kunt doen, ondanks uw medische beperkingen. De bedrijfsarts kan hier een uitspraak over doen. Er dient rekening gehouden te worden met uw mogelijkheden, uw opleiding, uw kennis en uw ervaring. Belangrijk is dat er tussen u en uw werkgever wederzijdse overeenstemming over de passendheid van een functie bestaat. Ook dient er 6 Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

7 een redelijkheid te bestaan tussen uw vraag en zijn aanbod (of andersom). Na een half jaar ziekte is ook werk dat minder goed aansluit bij uw omstandigheden passend. Afhankelijk van uw arbeidshandicap zijn er verschillende mogelijkheden om passend werk voor u te regelen: > Technische aanpassingen Gedacht kan worden aan het aanpassen van het meubilair, inzet van technische hulpmiddelen of hulp van collega s bij bepaalde taken. Uw werkgever kan een premiekorting krijgen voor het feit dat hij u in dienst houdt. Hiervan kunnen eventuele aanpassingen worden betaald. > Organisatorische wijzigingen Hierbij kunt u denken aan korter werken, andere werktijden, het weglaten van bepaalde taken, langzamer werken of andere rusttijden. > Een functie in een ander bedrijf Als er binnen de organisatie geen passend werk mogelijk is, moet de werkgever actie ondernemen om u te re-integreren bij een ander bedrijf. Vaak zal hij hierbij een re-integratiebedrijf inschakelen. Het re-integreren bij een ander bedrijf kan een tijdelijke maatregel zijn,( bijvoorbeeld detachering) maar ook bedoeld zijn als een definitieve oplossing. > Trainingen en therapieën Hierbij kan het gaan om trainingen en therapieën om uw lichamelijke of psychische klachten op te lossen. Dit om te voorkomen dat u opnieuw ziek wordt. Bijv. Fysiotherapie, rugtraining, assertiviteitstraining, behandeling van een burn out. > Activiteiten die u begeleiden naar ander werk Voorbeelden, omscholing, beroepskeuzetest, loopbaanbegeleiding, bemiddeling bij ander werk. Tip > Bij een definitieve overgang naar een ander bedrijf kan er sprake zijn van beëindiging van uw arbeidovereenkomst en het aangaan van een nieuwe arbeidovereenkomst. Dit is een belangrijke stap waarbij u goed moet letten op uw rechten. U kunt FNV Bondgenoten hierbij eventueel vragen om advies. Het deskundigenoordeel Op ieder moment in uw re-integratietraject is het mogelijk om een Deskundigenoordeel (= second opinion) aan te vragen. U kunt dit doen als uw werkgever u werk aanbiedt dat u niet passend vindt, of als u van mening bent dat hij te weinig activiteiten ontplooit. Het Deskundigenoordeel kunt u aanvragen bij het UWV, maar het is ook mogelijk dat u bij een onafhankelijke deskundige terecht kunt, dit moet dan wel zijn opgenomen in uw cao. Een Deskundigenoordeel kost u of uw werkgever 50, -. Dit bedrag kan worden verhoogd. Het kan zijn dat in uw cao een afspraak is gemaakt wie de kosten betaalt voor het deskundigenoordeel. > Als u meerdere punten van onenigheid met uw baas heeft, moet er op ieder onderwerp een afzonderlijk oordeel gevraagd worden. > Het deskundigenoordeel kan worden aangevraagd over: > ziek of niet ziek zijn > passend werk of niet > mate van re-integratie-inspanningen Het is de bedoeling dat dit deskundigenoordeel werkgever en werknemer duidelijkheid geeft. Er is geen verplichting om dit oordeel op te volgen. Toch volgt een rechter dit oordeel vaak wel op Bijna 1 jaar ziek: Eerstejaarsevaluatie Deze evaluatie wordt ook wel het Opschudmoment genoemd. Het UWV stuurt u en uw werkgever een brief met de verplichting het re-integratietraject nu uitgebreid te evalueren. In deze evaluatie kunt u problemen in uw re-integratie signaleren en samen met uw werkgever de activiteiten voor het tweede jaar bijstellen. Als dit afwijkt van het plan van aanpak dan dient het plan te worden gewijzigd. Deze evaluatie wordt ingevuld op een speciaal formulier van het UWV en moet door u beiden ondertekend worden. Het verslag van de eerstejaarsevaluatie moet in het Re-integratiedossier worden opgenomen. De formulieren Eerstejaarsevaluatie en bijstelling plan van aanpak kunt u downloaden via de website van het UWV. Tip > Zorg dat uw inspanningen, activiteiten en ideeën goed in het evaluatieverslag terechtkomen Als u niet meer kunt werken Het kan gebeuren dat blijkt dat u helemaal niet meer kunt werken en ook niet meer beter zult worden. Uw bedrijfsarts zal dat in overleg met u vaststellen bijvoorbeeld bij het opstellen van de probleemanalyse of tijdens een voortgangsgesprek. Als dat het geval is kunt u sneller dan normaal een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Dit is niet verplicht en geldt Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie 7 Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

8 alleen als uw werkgever tijdens de ziekte het loon doorbetaalt. Dus niet als u een ziektewetuitkering ontvangt van het UWV. De uitkering kan op zijn vroegst ingaan na 13 weken ziekte en kan op zijn laatst aangevraagd worden in de 68e week van uw ziekte. Anders geldt de 104 weken wachttijd. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een verklaring van de bedrijfsarts dat u in het geheel niet meer kunt werken en zal gebaseerd zijn op informatie van uw specialist. De regelingen die in de cao staan over aanvullingen blijven gewoon van kracht. Tip > Het is erg belangrijk, dat u volledig heeft beschreven wat u allemaal zelf gedaan heeft om weer aan het werk te komen. Bewaar zoveel mogelijk bewijsstukken. Leest u ook de bijdrage van uw werkgever en bedrijfsarts zorgvuldig door. Geef zo nodig uw mening hierover. > De aanvraag dient binnen te zijn binnen 21 maanden nadat u ziek bent geworden. Als u de uitkering te laat aanvraagt kan het langer duren voor u de uitkering ontvangt. 1.6 Een jaar en 8 maanden ziek: Aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkering met het re-integratiedossier Ondanks alle inspanningen van u en uw werkgever die in het Plan van Aanpak zijn neergelegd, is uw re-integratie niet (volledig) gelukt. Met uw werkgever houdt u een eindevaluatie. Ook hiervoor wordt een speciaal formulier van het UWV ingevuld. U krijgt van het UWV informatie over het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering of u kunt die aanvraag downloaden via de UWV-site. Bij deze aanvraag moet het volledige re-integratiedossier meegestuurd worden. Dit bestaat uit de probleemanalyse, de medische informatie, het plan van aanpak, eventuele bijstellingen, de eerstejaarsevaluatie en de eindevaluatie. U krijgt van het UWV een apart formulier om uw eigen mening te geven over het verloop van uw re-integratie. Op basis van het re-integratieverslag beoordeelt het UWV of u en uw werkgever voldoende hebben gedaan om het werk te hervatten (dit wordt de poortwachtertoets genoemd). Is het UWV van mening, dat uw werkgever te weinig heeft gedaan, dan kan hij worden verplicht om maximaal een jaar extra loon uit te betalen. Uw werkgever mag u dan ook niet ontslaan. Als het UWV vindt dat u zelf te weinig heeft gedaan, dan kan uw uitkering geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. 8 Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

9 2. Beoordeling door de keuringsarts en de arbeidsdeskundige Nadat u de WIA-uitkering hebt aangevraagd gaan de keuringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV beoordelen of u nog kunt werken en zo ja, in welke functies. Het gaat er vooral om te kijken wat u theoretisch nog kunt verdienen. 2.1 Beoordeling door de keuringsarts Als door het UWV wordt geconstateerd, dat u en uw werkgever voldoende inspanningen hebben verricht om u weer aan het werk te krijgen, dan krijgt u een oproep voor de keuring. De oproep voor de keuring kan vergezeld gaan van een uitgebreide vragenlijst over uw gezondheidstoestand. Dit is echter niet altijd het geval. De keuringsarts beoordeelt of u nog op enige manier tot werken in staat bent. Het gaat hierbij om een beoordeling van uw medische klachten, de beperkingen die daardoor ontstaan zijn ten aanzien van uw concentratieniveau, uw sociale vaardigheden en de lichamelijke mogelijkheden. Als de keuringsarts wil overleggen met uw huisarts of specialist dan heeft hij hiervoor uw toestemming nodig. U kunt ook zelf aangeven dat u van mening bent dat het goed is dat er contact opgenomen wordt met de huisarts of specialist. De keuringsarts kan ook een tweede keuringsarts inschakelen als de ziekte moeilijk te beoordelen is, bijvoorbeeld bij psychische klachten. Vaak wordt er ook gevraagd naar de dagelijkse activiteiten of hobby s, de sociale contacten met familie of vrienden en of u zelf uw huishouden verzorgt. Mocht u op het moment van de afspraak te ziek zijn om op het spreekuur van de keuringsarts te verschijnen, dan heeft u het recht om de afspraak te verzetten. Tips beoordelingsgesprek > Roep de hulp in van een WIA/WAO-begeleider van FNV Bondgenoten om te helpen uw vragenformulier juist in te vullen, het gesprek voor te bereiden en om eventueel mee te gaan naar de keuring. > Wat u hebt ingevuld op het vragenformulier wordt door de keuringsarts gebruikt om uw mogelijkheden te bepalen. Vul het formulier dus heel zorgvuldig in. Hebt u geen vragenformulier gehad, bereidt u zich dan ook heel goed voor op de beoordeling: zet uw beperkingen en mogelijkheden van tevoren op een rijtje en vergeet uw functioneren op slechte dagen vooral niet. U kunt dit ook overleggen met een WIA/WAO-begeleider van FNV Bondgenoten. > Het is verstandig om als ondersteuning een vertrouwenspersoon mee te nemen naar het beoordelingsgesprek. Dat kan een familielid zijn, een vriend of vriendin, maar dus ook een WIA/WAO-begeleider van FNV Bondgenoten. > Vraag aan het begin van het gesprek de keuringsarts of hij zijn conclusies en bevindingen voor u op papier wil zetten en deze zo snel mogelijk naar u toe wilt sturen. U heeft recht op een verslag van het gesprek. > Vraag aan het einde van het gesprek of de keuringsarts alvast wil vertellen wat de conclusie van de beoordeling is en of er een gesprek met de arbeidsdeskundige zal volgen. 2.2 Beoordeling arbeidsdeskundige Als de keuringsarts van mening is dat u in principe nog wel tot werken in staat bent, krijgt u vervolgens een beoordeling door een arbeidsdeskundige. In twee gevallen wordt u niet doorgestuurd: > Als de keuringsarts van mening is dat u zonder enig probleem uw oude werk kunt hervatten, dan wordt u zonder tussenkomst van de arbeidsdeskundige goedgekeurd. > Is de keuringsarts van mening dat u met geen mogelijkheid meer aan het werk kunt, dan is een gesprek met de arbeidsdeskundige ook overbodig. Door middel van de keuring door de arbeidsdeskundige wordt onderzocht of u nog kunt werken en zo ja welk werk u nog kunt doen, gezien de beperkingen die de keuringsarts heeft vastgesteld. Daarnaast wordt gekeken wat u met dat werk kunt verdienen. Het verschil tussen het loon dat u verdiende op het moment dat u ziek werd en het loon dat u volgens het UWV eventueel nog zou kunnen verdienen, wordt in percentages uitgedrukt. Dit percentage wordt het loonverlies genoemd. Net als bij andere sociale uitkeringen wordt het maximum dagloon gehanteerd als inkomensgrens om de uitkering te Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie 9 Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

10 berekenen. De arbeidsdeskundige selecteert banen die u in theorie met uw medische beperkingen zou kunnen doen. De arbeidsdeskundige dient rekening te houden met de opleiding, (werk) ervaring en met de mogelijkheden en beperkingen die u volgens de arts heeft. Het gaat niet om banen die u zou moeten doen of waar vacatures voor zijn. > Het gaat dan om drie functies, waarin volgens het computersysteem van de UWV minimaal drie banen bestaan. Ze worden overigens niet voor u gezocht of verplicht gesteld. Deze banen dienen om te berekenen hoeveel geld u in theorie zou kunnen verdienen. Het verschil met uw oude inkomen vormt het loonverlies. > Als u in deeltijd werkte, mag de arbeidsdeskundige ook voltijdse functies selecteren, tenzij de keuringsarts u een medische uren beperking heeft gegeven. > Ook banen in ploegendiensten worden bij de berekening gebruikt, op voorwaarde dat de keuringsarts dat verantwoord vindt. Ook werk in het weekend of s avonds kan worden gebruikt. Banen met nachtdiensten zijn uitgesloten, tenzij u dat al deed. > Ook kunnen het banen zijn waarvoor u binnen een half jaar extra andere vaardigheden moet kunnen leren, bijvoorbeeld op een computer werken of voldoende Nederlands spreken. Op grond van deze selectie wordt berekend hoeveel u daarmee zou kunnen verdienen. > Na de keuring ontvangt u de beschikking thuis. Daarin staat in welke mate u arbeidsongeschikt wordt verklaard. > Binnen 10 weken nadat de uitkering is aangevraagd dient u een beslissing te ontvangen. In de brief staat of u een uitkering krijgt, hoe hoog die uitkering is en per wanneer u de uitkering ontvangt. Tip > Tegen de uitslag van de keuring kunt u in beroep gaan. FNV Bondgenoten kan u daarbij helpen. Er zijn nu vier mogelijkheden: > Het UWV denkt dat u waarschijnlijk nooit meer zult kunnen werken. Uw loonverlies is tussen de 80 en de 100% (paragraaf 3.1). > Het UWV denkt dat u nu niet, maar misschien in de toekomst wel zult kunnen werken. Uw loonverlies is tussen de 80 en de 100% (paragraaf 3.2). > Het UWV denkt dat u gedeeltelijk zult kunnen werken. Uw loonverlies is minder dan 80%, maar meer dan 35% (paragraaf 3.3). > Het UWV denkt dat u, ondanks een arbeidshandicap, voldoende kunt werken. Uw loonverlies is minder dan 35% (paragraaf 3.4). 10 Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

11 3. De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA): IVA en WGA Vanaf 29 december 2005 is de WAO vervangen door de wet WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit twee onderdelen: > de Inkomensregeling Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en > de regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA) 3.1 Is uw loonverlies meer dan 80% en is er praktisch geen kans op herstel? In dit geval valt u onder de IVA, de Inkomensvoorziening Volledig arbeidsongeschikten. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verklaard. U krijgt tot uw 65e levensjaar een uitkering van 75% van uw laatstverdiende loon. In principe wordt u niet meer herbeoordeeld. Bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, maar heeft u echter nog een geringe kans op herstel, dan wordt jaarlijks bekeken of u onder de voorwaarden van de IVA blijft vallen. Binnen 5 jaar wordt een definitief besluit genomen. 3.2 Meer dan 80% loonverlies, maar misschien kans op herstel? Is uw loonverlies meer dan 80% maar denkt de verzekeringsarts dat herstel wel mogelijk is, dan wordt u ingedeeld in de WGA, de regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten. U heeft volgens de regels van de WGA recht op de loongerelateerde uitkering. Gedurende 5 jaar wordt u jaarlijks herkeurd. Blijft u volledig arbeidsongeschikt, dan krijgt u alsnog een IVA-uitkering, anders blijft u in de WGA. 3.3 Is uw loonverlies tenminste 35%, maar minder dan 80%? U valt onder de WGA, de regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten. In deze regeling staat centraal dat u zoveel mogelijk aan het werk blijft. Het verstrekken van de uitkering is qua duur en hoogte daarop ingesteld. In de WGA krijgt u eerst een loongerelateerde uitkering, daarna een loonaanvulling of een vervolguitkering. De uitkeringen zijn hoger, naarmate u meer verdient Is uw loonverlies minder dan 35%? Dan valt u niet onder de WIA. U krijgt geen uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. U blijft in principe in dienst bij uw werkgever. Hij moet moeite doen om een geschikte functie voor u te vinden. In het eigen bedrijf of bij een andere werkgever. Pas als dat aantoonbaar niet lukt, mag hij eventueel een ontslagvergunning voor u aanvragen. Als u, na uw ontslag een andere werkgever vindt, dan geniet de nieuwe werkgever een aantal voordelen. Zie hoofdstuk 5.2. Tip > Houd heel goed bij welke inspanningen worden verricht om te zorgen dat u een passende functie krijgt. Neem zelf ook initiatief. 3.5 Hoogte en duur van de WIA-uitkeringen * IVA-uitkering De IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende loon (maximum dagloon). Deze uitkering duurt in principe tot uw 65ste jaar. Uw uitkering blijft de gehele periode op uw vroeger verdiende loon gebaseerd. * WGA-uitkering De WGA-uitkering bestaat uit twee delen: A. Eerst is er een loongerelateerde uitkering (de eerste 2 maanden 75% en daarna 70% van uw oude loon, eventueel minus huidig loon) die minimaal 3 en maximaal 38 maanden kan duren, afhankelijk van uw arbeidsverleden. De uitkering is in maanden gelijk aan het arbeidsverleden in jaren. Hebt u, voordat u ziek werd, in minimaal 26 van de 36 weken gewerkt, dan komt u in aanmerking voor deze uitkering. Voldoet u niet aan deze eis, dan valt u direct onder de criteria van de loonaanvulling of de vervolgaanvulling. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie 11 Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

12 Hieronder een aantal voorbeelden inzake de duur van de loongerelateerde uitkering. Arbeidsverleden Lengte loongerelateerde tenminste WGA-uitkering 1 jaar 3 maanden 2 jaar 3 maanden 3 jaar 3 maanden 4 jaar 4 maanden 37 jaar 37 maanden 38 jaar 38 maanden 40 jaar 38 maanden De hoogte van de loongerelateerde uitkering: > Als u niet werkt krijgt u 70% van het loon dat u verdiende voor u ziek werd (tot het maximum dagloon). De eerste 2 maanden van de uitkering is dat 75%. Stel: u verdiende 100,- per dag, dan krijgt u een uitkering van 70% van 100,- = 70,- voor de duur van uw loongerelateerde uitkering (eerste 2 maanden 75,-). > Als u wel werkt, dan krijgt u 70% van het verschil tussen uw oude loon (tot het maximum dagloon) en uw huidige loon plus uw huidige loon (eerste 2 maanden 75%). Stel: u verdiende 100,- per dag. Nu nog maar 30,-. U hebt recht op een uitkering van 70% van het verschil tussen uw oude en nieuwe loon. Dat is dus 70% van ( 100,- - 30,-) = 49,-. Opgeteld bij uw salaris heeft u nu een inkomen van 49,- + 30,- = 79,- per dag. De eerste 2 maanden is de uitkering 75% en dus iets hoger. B. Na de loongerelateerde periode wordt de uitkering gesplitst in een loonaanvulling of een vervolguitkering. Een loonaanvulling (70% van oude loon minus theoretisch verdiencapaciteit) krijgt u als u tenminste 50% van uw resterende verdiencapaciteit verdient. Zit u daaronder, dan krijgt u een vervolguitkering (70% van het minimumloon maal arbeidsongeschiktheidspercentage). Beide uitkeringen duren in principe tot uw 65ste jaar. Als u volledig, dus 70% WGAuitkering ontvangt, hoeft u niet aan de inkomenseis te voldoen. Verdient u minimaal 50% van wat u in theorie zou kunnen verdienen, dan krijgt u een loonaanvulling tot uw 65e jaar. (Zolang u tenminste die 50% blijft verdienen) > Deze loonaanvulling is 70% van het verschil tussen uw oude loon en wat u in theorie nog kunt verdienen. Uw inkomen wordt hierop iedere maand getoetst. Stel: u verdiende 100,- per dag voor u ziek werd. U werd 50% arbeidsongeschikt verklaard. Uw theoretische verdiencapaciteit is dus 50,- per dag. Na afloop van uw loongerelateerde uitkeringsperiode verdient u 30,- (dus meer dan 25,-, de helft van uw verdiencapaciteit). Dan hebt u recht op een WGA-loonaanvulling van 70% van het verschil tussen uw oude loon en uw theoretische verdiencapaciteit, dus 70% ( 100,- - 50,-) = 35,-. Opgeteld bij uw loon bedraagt uw inkomen dan 65,- per dag. Verdient u minder dan 50% van wat u in theorie zou kunnen verdienen, dan komt u in aanmerking voor de vervolguitkering: tot uw 65e jaar. > De vervolguitkering komt boven op uw eventuele inkomen. De uitkering bestaat uit een percentage van het minimumloon dat afhankelijk is van de klasse waarin u arbeidsongeschikt bent verklaard 2. Deze klasse vindt u op uw beschikking. Stel: u bent 50% arbeidsongeschikt verklaard. Daarbij hoort een uitkeringspercentage van 35%. U verdiende 100,- per dag. Nu verdient u maar 10,-. Dat is minder dan de helft van 50,-, uw resterende verdiencapaciteit. U hebt nu recht op 35% van het minimumloon. Dat is ongeveer 24,- per dag (prijspeil 2012). Opgeteld bij uw loon heeft u een inkomen van 34,- per dag. Als uw gezinsinkomen in de WGA lager uitvalt dan het sociale minimum, dan kunt u in aanmerking voor aanvulling vanuit de Toeslagenwet. U kunt deze toeslag aanvragen bij het UWV. 2 Arbeidsongeschiktheidsklasse en hoogte uitkering: 35-45% = 28% 45-55% = 35% 55-65% = 42% 65-80% = 50,75% 12 Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

13 4. Re-integratie Hoe meer u werkt, hoe hoger de uitkering uitvalt. Op deze wijze is de wetgeving er op gericht dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt gaan. Maar wat nu als u door uw beperkingen geen geschikt werk meer heeft? U hebt in ieder geval recht op bemiddeling, scholing, of een sollicitatietraining. Ook speciale hulpmiddelen, aanpassingen van uw werkplek of vervoermiddelen behoren tot de mogelijkheden. U kunt deze ondersteuning krijgen van uw werkgever (uw oorspronkelijke, maar eventueel ook bij een nieuwe werkgever), maar als u geen werkgever meer heeft, ook van het UWV. 4.1 Re-integratietraject Als uw werkgever verzekerd is bij het UWV, wordt er een re-integratiecoach aan u toegekend. Dit kan de arbeidsdeskundige zijn, die bij de keuring beoordeeld heeft voor welke functies u in principe nog geschikt bent. In een Re-integratievisie geeft deze functionaris aan welke re-integratiemogelijkheden er voor u nog zijn, een stappenplan om de mogelijkheden te verwerkelijken en de rechten en de plichten die u en de andere betrokken partijen hierbij hebben. Op basis van deze re-integratievisie kan het UWV een re-integratietraject voor u inkopen bij een reintegratiebedrijf. In principe mag u zelf een keuze maken uit een paar bedrijven. Het bedrijf zal samen met u een re-integratieplan opstellen, waarin de afspraken, de te bereiken doelen, maar ook de rechten en plichten van beide partijen zijn vastgelegd. Als uw werkgever niet bij het UWV is verzekerd, dan moet er ook serieus gewerkt worden aan uw re-integratie. Het is verstandig hierbij aan te sluiten op de positieve ervaringen in de eerste twee ziektejaren. Samen met uw werkgever kunt u eventueel een re-integratiebedrijf kiezen. 4.2 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) U kunt ook met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) afsluiten. U maakt zelf een trajectplan dat volledig aansluit bij uw wensen en mogelijkheden. U kunt daar eventueel ook scholing in opnemen. Deze aanpak voorkomt dat er standaard onderdelen in het plan zijn opgenomen, die u niet nodig heeft. U bepaalt zelf welk re-integratiebedrijf u daarbij wenst in te schakelen en bij welke bedrijven dit bedrijf vervolgens weer extra dienstverlening in moet kopen. Dit uitgewerkte trajectplan legt u ter goedkeuring voor aan het UWV. U hebt dan dezelfde rechten als bij een gewoon re-integratieplan. Een Individueel Plan sluit nauwer aan bij uw mogelijkheden dan een standaard plan. U moet dan wel zelf het traject in elkaar zetten. Dat kost veel werk. Welke aanpak voor u de beste is, bepaalt u alleen. In alle gevallen is het noodzakelijk: > dat u weet wat u medisch gezien kunt > dat u precies weet wat u wilt Alleen op basis daarvan kunt u in kaart brengen hoe u terug kunt keren naar werk en welke extra vaardigheden u daarbij eventueel nodig heeft. Scholing wordt alleen vergoed als u kunt aantonen dat u zonder de scholing geen werk zult vinden. Ook moet deze scholing leiden tot werk waar voldoende vraag naar is en u moet duidelijk kunnen maken dat er geen goedkopere opleiding is die uw kans op werk vergroot. Verder moet u op zoek naar een re-integratiebedrijf die deze IRO zal uitvoeren. Er zo n 800 re-integratiebedrijven goedgekeurd. U kunt er één uitkiezen in overleg met het UWV of u kunt zelf op zoek. Tips > Informeer bij het UWV naar de mogelijkheden, de voorwaarden en het budget. > Neem ruim de tijd voor het maken van uw plan. > Houd in ieder geval altijd uw medische mogelijkheden in de gaten. > Via het internet kunt u re-integratiebedrijven met een keurmerk vinden. Adressen staan achter in deze brochure. > Hebt u nog geen idee wat voor werk u zou willen doen nu uw oude werk onmogelijk is geworden? Op internet zijn veel beroepskeuzetesten aanwezig. > Bij FNV Bondgenoten kunt u ook terecht voor onafhankelijk loopbaanadvies. > FNV Bondgenoten heeft een aparte brochure geschreven waarin de aanpak van de Individuele Re-integratie Overeenkomst uitvoerig is beschreven. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie 13 Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

14 14 Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

15 5. Uw verdere mogelijkheden Hieronder worden, in het kort, een aantal mogelijkheden genoemd die eventueel een rol in uw situatie kunnen spelen. 5.1 Voordelen voor de toekomstige werkgever Een werkgever die u, ondanks uw gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, in dienst wil nemen, heeft recht op bepaalde voordelen. Drie jaar lang krijgt hij jaarlijks korting op de werkgeverspremie voor de WAO/ WIA en de WW. Voor jonggehandicapten geldt een extra premievrijstelling. Mocht u in de eerste vijf jaar toch ziek worden, dan betaalt de werkgever uw loon door, maar krijgt daarvoor compensatie door het UWV. Dit wordt de no-risc-polis genoemd. De termijn van 5 jaar kan soms verlengd worden. De werkgever loopt dus geen financiële risico s door u in dienst te nemen. Voor jonggehandicapten geldt de termijn van 5 jaar niet. Ook na die periode heeft de werkgever recht op die compensatie. Een werkgever kan een vergoeding krijgen voor kosten die gemaakt worden om de werkplek of machines aan te passen. Een aantal vergoedingen kunt u zelf vergoed krijgen. 5.3 Proefplaatsing Een nieuwe werkgever is echt bereid om u in dienst te nemen, maar hij heeft toch wat twijfel of u dit werk wel kunt? Dan is een proefplaatsing voor maximaal drie maanden mogelijk. Uw nieuwe werkgever hoeft geen loon te betalen en u behoudt uw uitkering. Wel moet hij de intentie uitspreken om u bij goed functioneren een dienstverband aan te bieden. 5.4 Voor u zelf beginnen? Het starten van een eigen bedrijf kan voor u een ideale manier zijn om weer aan het werk te gaan. U kunt uw eigen tijd indelen en uw werk compenseren met uw beperkingen. Het vergt wel heel veel doorzettingsvermogen. Als u zelf een bedrijf wilt beginnen, of als freelancer aan het werk wilt, dan kan het UWV u daarbij ondersteunen. Ook kan het UWV ondersteunen bij een onderzoek naar de haalbaarheid van uw plannen. Met hun hulp kunt u het re-integratietraject daarop richten. Informeer bij het UWV naar de mogelijkheden. Pas als uw bedrijf daadwerkelijk winst maakt, heeft dat gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. > U kunt ook contact opnemen met de FNV-bond voor Zelfstandigen zonder Personeel (FNV ZPP). 5.2 Regelingen voor mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard Wie minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard, heeft volgens de wet geen recht op re-integratie. De werkgever is echter wel verplicht om de werknemer zoveel mogelijk te helpen weer aan het werk te komen, bij het eigen bedrijf of bij een ander bedrijf. Als dit, ondanks serieuze pogingen, aantoonbaar niet lukt, dan mag de werkgever pas ontslag aanvragen. Als er echter een nieuwe werkgever gevonden wordt dan gelden de premiekorting en de no-risk-polis voor de nieuwe werkgever. Deze werkgevers moeten deze mensen na hun beoordeling in dienst hebben genomen. De no-risk-regeling en de premiekorting gelden als de werknemer binnen 5 jaar na de keuring een nieuwe werkgever vindt. Na die tijd gelden deze voorzieningen niet meer. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie 15 Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

16 6. Schema wetgeving bij ziekte Wet Poortwachter: de eerste twee ziektejaren Minimaal 70% van uw salaris doorbetaald. WIA-keuring door UWV aan eind 2e jaar % arbeidsongeschikt geen of nauwelijks mogelijkheid tot herstel % arbeidsongeschikt mogelijkheid tot herstel. Tussen de 35-80% arbeidsongeschikt. Minder dan 35% arbeidsongeschikt of volledig arbeidsgeschikt. IVA: 75% van het oude loon* tot 65ste jaar. WGA: werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten Loongerelateerde uitkering afhankelijk van arbeidsverleden conform WW. Bent u tijdelijk % arbeidsongeschikt, dan geldt deze uitkering ongeacht de tijdsduur. Werk Geen werk Huidige loon + 70% (eerste 2 70% oude loon* maanden 75%) verschil oude (eerste 2 maanden 75%) loon* en huidig loon. na deze periode: Geen uitkering. Voldoende werk U verdient 50% of meer dan wat u in theorie kan verdienen. Loonaanvulling tot 65ste jaar: Huidig loon + 70% van verschil met het oude loon* en wat u in theorie nog zou kunnen verdienen. Geen of onvoldoende werk U verdient minder dan 50% van wat u in theorie kan verdienen. Vervolguitkering tot 65ste jaar: Huidig loon + % van het minimumloon (afhankelijk van a.o. klasse). * maximum dagloon 16 Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

17 7. Nuttige adressen Hulp en Informatie FNV Bondgenoten Postbus GE Utrecht Telefoon (lokaal tarief) FNV Zelfstandigen Postbus AK Utrecht Telefoon: FNV vakcentrale Postbus AL Amsterdam Telefoon: Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten Postbus AD Hoensbroek Telefoon: Informatie via Internet Algemeen Informatie over re-integratiebedrijven Re-integratie monitor van de Raad voor Werk en Inkomen Keurmerk branche organisatie Cliënten kwaliteitskeurmerk Bureau Beroepsziekten FNV Postbus HB Amsterdam Telefoon: Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie 17 Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

18 Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Januari 2013 Reacties per mail: Drukwerk Drukkerij Verwey Vormgeving Zippa, Bussum Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

19 Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie 19 Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

20 Rechten en plichten_a4_2012.indd (w1) 11:50

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005 De WIA De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden Op 29 december 2005 1 De poortwachter De Wet Verbetering Poortwachter 1 is van kracht geworden Op 1april 2002 2 De arbodienst

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WIA en de WAO. Maar koppelt dat altijd

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering voor mensen die op of na 1 januari 2004

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid Sharon. D 22-05-2017 H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen In dit hoofdstuk gaat het om 2 werknemersverzekeringen namelijk de ZW(ziektewet)

Nadere informatie

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2 3 inhoud 1. Inleiding 4 2. Relevante wetgeving en CAO s 5 3. Arbeidsongeschikt als aios: de eerste twee jaar 5 4. Arbeidsongeschikt als aios: na twee jaar 7 5. Voorbeeld

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r.

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. Stappenplan U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag /Antwoord op de meest gestelde vragen over re-integratie Wet Verbetering Poortwachter: 1) Wanneer er sprake

Nadere informatie

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter Nierpatiënten Vereniging Nederland Margreet Gorter ADPKD (Cystenieren) Werk, Uitkeringen,, g, Verzekeringen Werk, inkomen en nierziekte Kan je nog werken met een nierziekte? Wanneer vertel ik mijn collega

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe.

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe. 2 3 4 8 11 12 15 17 18 20 Nij Smellinghe is eigenrisicodrager voor de WGA (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De WGA is onderdeel van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt?

Ziek of arbeidsongeschikt? Ziek of arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan. En uw pensioenopbouw wordt voortgezet. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars De arbeidsongeschiktheidswetgeving Op 1 januari 2006 is

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Van werk verzekerd. LATER voor LATER symposium 2014. Birgit Donker-Cools

Van werk verzekerd. LATER voor LATER symposium 2014. Birgit Donker-Cools Van werk verzekerd LATER voor LATER symposium 2014 Birgit Donker-Cools Verzekeringsarts UWV Onderzoeker Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) AMC-UMCG-UWV-VUmc Inhoud Wat is bekend over werk na

Nadere informatie

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven WELKOM Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven Onderwerpen Algemene uitleg WIA Rekenvoorbeelden WGA-uitkering Wat is een maatman? Beschikking WGA-uitkering Productoplossingen Werkgeversrisico s Aandachtspunten

Nadere informatie

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa Bijlage: Vergelijking WIA en Appa 1. Inleiding In deze notitie wordt een vergelijking gemaakt tussen de sregeling op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA ) en de verlengde uitkering

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 Inhoudsopgave 3 1 De wettelijke regelingen 4 1.1 Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 1.4 1 februari 2007

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 1.4 1 februari 2007 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 1.4 1 februari 2007 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie