Het geografisch informatiesysteem en de kaart 1:50 000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het geografisch informatiesysteem en de kaart 1:50 000"

Transcriptie

1 Het geografisch informatiesysteem en de kaart 1: INHOUDSTAFEL De numerieke basiskaart van het NGI : een geografische database Structurering en identificatie van TOP10V Basisdocumenten Identificatie- en structureringsproces Kwaliteitscontrole Structuur van TOP10V inhoud van TOP10V TOP10V-GIS : GIS-georiënteerde herstructurering van de TOP10V-database

2 De geografische database TOP10V De numerieke gegevens voor de basiskaart op schaal 1: van het NGI zitten opgeslagen in een vectoriële geografische database, TOP10V genaamd. Deze is opgebouwd met behulp van een GIS-softwarepakket. De ruimtelijke informatie wordt voorgesteld door punten, lijnen en polygonen, die bewaard worden in verschillende datalagen. Punt : een aantal elementen worden in de database voorgesteld als een punt (bvb. palen, telecommunicatiemasten, torens,...). Dit punt wordt d.m.v. (x,y)-coördinaten bepaald in een assenstelsel, verbonden aan de conforme conische projectie van Lambert72. Lijn : lijnvormige elementen bestaan uit een geordende reeks (x,y)-coördinaten met een begin- en eindpunt. Polygoon : polygonen worden bepaald door een reeks coördinaten die de lijn(en) bepalen die ze begrenzen. Naast de coördinaten worden aan elk element in de database een aantal attributen verbonden die toelaten het te identificeren. Verder wordt in elke datalaag een bepaalde topologie opgebouwd. Dit wil zeggen dat de ruimtelijke verhoudingen tussen de verschillende elementen in een bepaalde datalaag op een specifieke manier worden vastgelegd. Zo zijn van lijnvormige elementen de lengte en de begin- en eindpunten bekend, met hun respectievelijke coördinatenparen. In het geval van een polygonale structuur in een datalaag is van elke lijn geweten welke polygoon hij langs beide zijden begrensd. Polygonen worden geïdentificeerd aan de hand van een label dat zich ergens binnen de begrenzende lijnen bevindt. Naast de attributen voor identificatie van de polygoon bevat dit label ook de oppervlakte en de omtrek van de polygoon.

3

4 Identificatie en structurering van de geografische gegevens Basisdocumenten De brongegevens voor de aanmaak van de TOP10V-database zijn de volgende : De vectoriële stereominuut bevat de geometrische gegevens met een zekere vooridentificatie en is afkomstig van fotogrammetrische restitutie.

5 Aangevulde foto en minuut van de wegen: de meeste elementen die opgenomen zijn in de database zijn op het terrein geïdentificeerd. Deze informatie laat toe de punten, lijnen en polygonen in de database te identificeren en is opgetekend op de aangevulde foto's en - specifiek voor het wegennet - op de minuut van de wegen. Plannen : het is mogelijk dat in de tijdsspanne tussen de restitutie van de gegevens en de identificatie structurering belangrijke wijzigingen gebeuren op het terrein (bvb. de aanleg van een nieuwe verkaveling). In dit geval kan deze gewijzigde situatie worden opgenomen in de database door digitalisatie en eventuele controle op het terrein van plannen van de uitgevoerde werken. De levering en het beheer van deze plannen wordt door een dienst van het NGI verzekerd.

6 Identificatie- en structureringsproces Identificatie van de netwerken : bovengrondse hoogspanningslijnen en industriële pijpleidingen. De bovengrondse hoogspanningslijnen en industriële pijpleidingen worden geïdentificeerd en in de datalaag ENERG geplaaatst.

7

8 Identificatie van het wegennet (3 mogelijkheden). Wegen tot een breedte van 14m worden voorgesteld door hun as en ingedeeld in zes breedteklassen. Dergelijke assen worden in de datalaag VEG geplaatst. Ter hoogte van kruispunten worden in bepaalde gevallen de randen van deze kruispunten en eventuele vluchtheuvels in een datalaag MASKI opgenomen.

9 Van wegen, breder dan 14m worden zowel de as (in AXVAR) als de werkelijke randen (VEG) in de database opgenomen.

10 Wegen in sterk verstedelijkte gebieden (grisé) worden voorgesteld door hun as (AXVAR). De randen worden gevormd door de aangrenzende huizenblokken.

11 Wegen worden eveneens ingedeeld in één van vijf mogelijke categorieën : autosnelweg weg met nationale nummering verbindingsweg plaatselijke weg weg met verkeersbeperking

12 Identificatie van de waterwegen (2 mogelijkheden). Waterwegen tot een breedte van 8m worden voorgesteld door hun as, ingedeeld in 8 breedteklassen en opgenomen in de coverage VEG. Analoog aan wegen van meer de 14m breed worden waterwegen, breder dan 8m voorgesteld door hun as (in VEG) en werkelijke randen (in een datalaag AXHYDRO)

13 Identificatie van de spoorwegen. Bij de identificatie van het spoorwegnet wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten enkel- en dubbelsporen die al of niet geëlektrificeerd kunnen zijn.

14 Andere lineaire elementen Naast de bovengenoemde netwerken worden nog een aantal andere lineaire elementen opgenomen in de database. Het gaat hier bijvoorbeeld om kleine taluds, hagen en bomenrijen. Wanneer zo een element parallel loopt aan een ander lineair element, wordt het zo gepositioneerd dat op de gedrukte kaart de lijnsymbolen van de twee parallelle elementen duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Lijnen die op deze manier behandeld zijn, worden in de datalaag COPAR geplaatst. De andere zijn opgenomen in VEG.

15 De verschillende administratieve grenzen die in de database opgenomen zijn, worden in een datalaag ADMIN ondergebracht.

16 Voor sommige kaartbladen bestaan numerieke hoogtelijnen. Deze vormen de datalaag ALTI.

17 Identificatie van de gebouwen In de vectoriële stereominuut zijn de randen van gebouwen opgenomen. Hiervan worden gesloten polygonen gemaakt en in elke polygoon wordt een label aangebracht. Door middel van dit label kan elk gebouw geïdentificeerd worden.

18 Identificatie van de bodembedekking In TOP10V wordt 100% van de behandelde oppervlakte geïdentificeerd met betrekking tot het bodemgebruik of vegetatie. Dit gebeurt in VEG. De verschillende percelen, afgebakend door wegen, waterlopen, spoorwegen en andere lijnvormige elementen, worden voorzien van een label. Dit label wordt geïdentificeerd aan de hand van een code die overeenstemt met één van de bodemgebruiken, voorzien in de legende. Oppervlakken, ingenomen door grote taluds, moerassige gronden en duinen worden opgenomen in de datalagen GTAL, MOER en DUIN. Zo wordt voor deze zones, naast de identificatie van de vegetatie, weergegeven dat het om grote taluds, moerassige gronden of duinen gaat.

19

20 Identificatie van de puntvormige elementen Alle puntvormige elementen worden opgenomen in de datalaag PUNT. Aan de hand van codes worden ook deze elementen geïdentificeerd.

21 Kwaliteitscontrole Wanneer het identificatie- en structureringsproces voltooid is voor een bepaald kaartblad, gebeurt een nazicht van de elementen in de database, teneinde de aanwezige fouten te verwijderen. Hiertoe worden een aantal afdrukken gemaakt met de kaart-informatie. Op basis van de aangevulde foto's, minuut van de wegen en eventuele plans worden de fouten op deze plots aangeduid door de cartografen van het nazicht. De aangeduide fouten worden daarna in de database gecorrigeerd.

22 Structuur en inhoud van TOP10V PUNT Beschrijving : PUNT is de verzameling van alle puntvormige elementen in TOP10V. Een groot deel hiervan zijn elementen die qua oppervlakte slechts een beperkte ruimte innemen en daarom in de database als puntvormig element beschouwd worden. Het kan ook gaan over plaatsen op het aardoppervlak waarover abstracte gegevens bekend zijn. Daarnaast zijn ook een aantal pictogrammen en pseudopictogrammen opgenomen. Deze geven de functie van een gebouw of grondoppervlak aan, of vormen samen met lijnsymbolen een kaartsymbool op de gedrukte kaart. ADMIN Beschrijving : ADMIN bevat de administratieve grenzen. Naast staatsgrenzen worden grenzen van gewesten, provincies, arrondissementen en gemeentes in de databank opgenomen. ALTI Beschrijving : voor gebieden waarvoor numerieke altimetrie beschikbaar is, worden numerieke hoogtelijnen afgeleid van een Digitaal Terrein Model (DTM). Deze worden opgeslagen in de datalaag ALTI. AXHYDRO Beschrijving : AXHYDRO bevat de assen van waterwegen waarvan de werkelijke randen gecarteerd werden. De assen van andere waterwegen bevinden zich in de datalaag VEG AXVAR Beschrijving : AXVAR bevat de assen van wegen waarvan de werkelijke randen gecarteerd werden, alsook de assen van wegen in sterk verstedelijkte gebieden (grisézone). De assen van andere wegen bevinden zich in VEG. COPAR Beschrijving : COPAR bestaat uit lijnvormige elementen, bijvoorbeeld bomenrijen, muren en taluds, die parallel lopen aan assen van netwerken. Deze elementen worden op een specifieke manier gepositioneerd en daarom in een andere coverage bewaard. ENERG Beschrijving : ENERG bevat bovengrondse hoogspanningslijnen van meer dan 70kV. In deze coverage zijn ook bovengrondse pijpleidingen voor industriële producten en water opgenomen. GRAFI Beschrijving : GRAFI bevat een aantal grafische elementen voor de gedrukte kaart 1 : , bijvoorbeeld de kruisen in kerken.

23 BATI Beschrijving : de coverage BATI bevat alle gebouwen. Voor een aantal van deze gebouwen is de functie aangegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een dertigtal klassen CADRE Beschrijving : CADRE bevat de gegevens voor het drukken van een kader op de kaart 1 : DECOUP Bescrijving : DECOUP vormt de begrenzing van de behandelde oppervlakte voor het betreffende kaartblad. DUIN Beschrijving : DUIN bevat de oppervlakten, ingenomen door duinen. GTAL Beschrijving : GTAL bevat de oppervlakte, ingenomen door grote taluds. MASKI Beschrijving : MASKI bevat randen van kruispunten en verkeerseilanden. MOER Beschrijving : MOER bevat de oppervlaktes, ingenomen door moerassige gronden. PONT Beschrijving : PONT bevat de randen van bruggen. Deze randen zijn eveneens opgenomen in de datalaag VEG. VEG Beschrijving : in VEG zijn de assen en eventueel randen van het wegen- en waterwegennet, alsook de assen van spoorwegen verenigd. De assen van wegen en waterwegen waarvan de werkelijke randen gekarteerd worden, vormen hierop een uitzondering. Zij zijn opgenomen in AXVAR en AXHYDRO. Andere lijnvormige elementen, zoals bomenrijen, hagen en kleine taluds, maken eveneens deel uit van deze datalaag, voor zover ze niet in COPAR bewaard worden. Al deze lijnvormige elementen bakenen een aantal polygonen af. Voor deze percelen wordt het bodemgebruik aangegeven. 100% van de oppervlakte van elk kaartblad wordt op deze manier geïdentificeerd.

24 TOP10V-GIS: GIS-georiënteerde herstructurering van de database TOP10V Het manipuleren en analyseren van de gegevens in een gis-databank komt neer op het stellen van bepaalde vragen of queries. Een specifieke eigenschap van een GIS is de mogelijkheid om ruimtelijke queries uit te voeren op de gegevens in de database, op basis van de daarin opgebouwde topologie. Welke vragen kunnen beantwoord worden door de database wordt bepaald door de aanwezige elementen met hun verschillende eigenschappen en de opgebouwde topologie. De manier waarop queries kunnen worden geformuleerd is functie van de structuur van de database, hoe de elementen geïdentificeerd zijn aan de hand van attributen en hoe de topologie is bepaald. De herstructurering naar de nieuwe database-structuur TOP10V-GIS is erop gericht de manier van bewaren van geografische informatie in de database aan te passen, in functie van de mogelijkheden tot manipulatie en analyse ervan. Om dit doel te bereiken worden de gegevens herverdeeld over een aantal nieuwe, thematische datalagen. Om de verschillende elementen in deze datalagen te beschrijven, worden nieuwe attributen gedefiniëerd. Elk attribuut beschrijft één eigenschap van het betrokken element. Structuur en inhoud TOP10V-GIS ADMINISTRATIEVE INFORMATIE Beschrijving : de administratieve grenzen, die in de klassieke TOP10V-structuur in de datalaag ADMIN worden bewaard, zijn opgenomen in ADMINET. Aan de polygonen, die aldus worden afgebakend, worden de code van het Nationaal Instituut voor Statistiek en de naam van de betreffende gemeenten verbonden. In de coverage ADMIPNT zijn de grenspalen opgenomen. ALTIMETRIE Beschrijving : de datalaag ALTINET bestaat enkel voor die gebieden van België waar numerieke altimetriegegevens beschikbaar zijn. In dit geval worden de hoogtelijnen uit ALTI in deze nieuwe coverage ondergebracht. ALTIPNT bevat punten waarvan de hoogte gekend is. ELEKTRICITEIT Beschrijving : de bovengrondse hoogspanningslijnen van meer dan 70 kilovolt zijn gegroepeerd in de datalaag ELECNET. Ook elektriciteitscentrales en transformatiestations met eventueel bijhorende gebouwen zijn in deze datalaag

25 opgenomen. Deze lijnvormige elementen worden aangevuld met een aantal puntsymbolen die met dit thema geassocieerd zijn. Deze laatste bevinden zich in de datalaag ELECPNT. HYDROGRAFIE Beschrijving : de assen van waterwegen worden met betrekking tot hun breedteklasse, regime en bevaarbaarheid geïdentificeerd in de datalaag HYDRONET. Waar gecarteerd zijn ook de werkelijke randen weergegeven. Hiernaast zijn tevens vijvers, meren, moerassen en moerassige gronden in deze datalaag opgenomen, alsook een aantal lijnvormige elementen zoals sluisdeuren, aanlegstijgers en golfbrekers. Tenslotte wordt een grote verscheidenheid aan puntsymbolen, gaande van waterputten en fonteinen tot bakens en kilometerpalen, in HYDROPNT bewaard. SPOORWEGNET Beschrijving : de verschillende soorten spoorbanen en kabelsporen die in de database zijn opgenomen, worden in RAILNET bewaard. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enkel- en dubbelsporen die al dan niet geëlektrificeerd kunnen zijn. In de datalaag RAILPNT wordt deze informatie vervolledigd door een aantal puntsymbolen. WEGENNET Beschrijving : de coverage ROADNET bevat alle informatie betreffende het wegennet. Dit wil zeggen dat assen van wegen, paden en tunnels in deze coverage bewaard worden. Verschillende attributen geven onder meer de breedteklasse, verharding en categorie aan van deze wegen. Waar ze gecarteerd zijn, worden ook weg- en bermranden weergegeven en worden de wegen behandeld als polygonen. De thematisch verbonden puntsymbolen zoals kilometerpalen zijn opgenomen in de datalaag ROADPNT. LANDSCHAPSVORMENDE ELEMENTEN Beschrijving : in SCAPENET zijn een aantal lijnvormige en polygoonvormige elementen verenigd. Deze hebben dikwijls een belangrijke invloed op het uitzicht van het landschap, waarin zij vaak belangrijke oriëntatiepunten vormen. Zowel organische als anorganische entiteiten worden in deze coverage opgenomen. Het gaat hier onder meer over taluds, dijken, muren, bomenrijen en hagen. Wat betreft de puntelementen, die opgenomen zijn in SCAPEPNT, gaat het ondermeer over alleenstaande bomen en struiken, maar ook over megalieten en tumuli. CONSTRUCTIES Beschrijving : de datalaag STRUCNET bevat alle gebouwen die in de database opgenomen zijn als polygonen. Voor een aantal van deze gebouwen wordt een aanduiding gegeven van de functie ervan. Anderen worden als niet-gespecificeerd gebouw geïdentificeerd. Pijpleidingen voor industriële producten en water worden als lijnvormige informatie in deze datalaag opgenomen.

26 De datalaag STRUCPNT bevat in hoofdzaak een aantal constructies die in de TOP10V database als puntelementen worden beschouwd. Het gaat onder andere over bedrijfsfakkels, kleine kapellen, telecommunicatiemasten,... BODEMGEBRUIK OF -FUNCTIE Beschrijving : in de datalaag LANDUSE wordt het bodemgebruik of de functie beschreven. Onderscheid wordt gemaakt tussen een 45-tal gebruiks- of functieklassen. Hierbij wordt (in tegenstelling tot VEG uit TOP10V) rekening gehouden met de oppervlakte, ingenomen door gebouwen, wegen, waterwegen en spoorwegen.

TOP250v-GIS. 1. Inleiding. 2. Productie van het GIS 1:250 000. 2.1. Eerste productie. 2.2. Evolutie

TOP250v-GIS. 1. Inleiding. 2. Productie van het GIS 1:250 000. 2.1. Eerste productie. 2.2. Evolutie TOP250v-GIS 1. Inleiding De vectordatabase TOP250v-GIS op schaal 1:250 000 van het NGI geeft - ondanks de kleine schaal - een gedetailleerde beschrijving van de topografie en van de geografie van het land.

Nadere informatie

STRUCTUUR EN CODERING VAN DE GEGEVENS TOP10V-GIS EN TOP50V-GIS

STRUCTUUR EN CODERING VAN DE GEGEVENS TOP10V-GIS EN TOP50V-GIS STRUCTUUR EN CODERING VAN DE GEGEVENS TOP10V-GIS EN TOP50V-GIS INLEIDING TOP10V-GIS en TOP50V-GIS zijn vectoriële geografische databases, respectievelijk op schaal 1 : 10000 en 1 : 50000. De ruimtelijke

Nadere informatie

Degraderen van geo-informatie binnen militaire domeinen Dégradation des informations spatiales dans les domaines militaires 24/10/2016

Degraderen van geo-informatie binnen militaire domeinen Dégradation des informations spatiales dans les domaines militaires 24/10/2016 Degraderen van geo-informatie binnen militaire domeinen Dégradation des informations spatiales dans les domaines militaires 24/10/2016 Degraderen van geo-informatie binnen militaire domeinen Dégradation

Nadere informatie

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen Deel 2 Beschrijving 2-1 BOUWWERKEN HARD Prioriteit Meten 1 Classificeren 1 Kenmerk als projectie op de kaart vormt de omtrek van het totale bouwwerk, bepaald door karakteristieke punten en geprojecteerd

Nadere informatie

Het geografisch informatiesysteem en de kaart 1:50 000. Concepten (generalisatie) en methodes Juli 1997 (aanpassingen Maart 2000)

Het geografisch informatiesysteem en de kaart 1:50 000. Concepten (generalisatie) en methodes Juli 1997 (aanpassingen Maart 2000) Het geografisch informatiesysteem en de kaart 1:50 000 Concepten (generalisatie) en methodes Juli 1997 (aanpassingen Maart 2000) 1. Inleiding Sedert de industriële revolutie is het landschap van de Westerse

Nadere informatie

De fotogrammetrie bij het NGI

De fotogrammetrie bij het NGI De fotogrammetrie bij het NGI 1. Inleiding De fotogrammetrie is de techniek die toelaat metingen te verrichten vanaf foto s (of volgens de ontwikkelingen gedurende de laatste jaren metingen te verrichten

Nadere informatie

A. De nieuwe basisschaal 1:10 000

A. De nieuwe basisschaal 1:10 000 DE NIEUWE BASISKAART OP SCHAAL 1:10 000 VAN HET NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT A. De nieuwe basisschaal 1:10 000 Laten we eerst de voornaamste fasen van het productieproces samenvatten (fig 1). De basisgegevens

Nadere informatie

De metrieke schaal is de verhouding van de afstand in werkelijkheid tot de afstand op kaart.

De metrieke schaal is de verhouding van de afstand in werkelijkheid tot de afstand op kaart. 3. Kaartlezen 1. De gebruikelijke numerieke schalen. (teervoet) 2. De grafische schaal + toepassingen. (teervoet) 3. Werken met schalen. (teervoet) 4. De betekenis van de schaal der symbolen. 5. De betekenis

Nadere informatie

--- Top50orohydro- 381dpi --- PRODUCTSPECIFICATIE V3.0 (2011)

--- Top50orohydro- 381dpi --- PRODUCTSPECIFICATIE V3.0 (2011) --- Top50orohydro- 381dpi --- V3.0 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE Pagina 1 van 10 Productspecificatie Top50orohydro- 381dpi V3.0 (2011) 1. OVERZICHT 1.1. Informatie over de opstelling van de productspecificatie

Nadere informatie

--- Top10map-381dpi --- V3.0 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE

--- Top10map-381dpi --- V3.0 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE --- Top10map-381dpi --- V3.0 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE Pagina 1 van 12 Productspecificatie Top10map- 381dpi V3.0 (2011) 1. OVERZICHT 1.1. Informatie over de opstelling van de productspecificatie Titel

Nadere informatie

2.4 Transport. Figuur 21 : Dichtheid van de drie types vee op het niveau van de clusters

2.4 Transport. Figuur 21 : Dichtheid van de drie types vee op het niveau van de clusters IV. Beschrijving van de drijvende krachten en Analyse van druk en impact Figuur 21 : Dichtheid van de drie types vee op het niveau van de clusters 15 100 Aantal per ha BLO (runderen en varkens) 12 9 6

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden aanvullend bij

Terreinvoorbeelden aanvullend bij Terreinvoorbeelden aanvullend bij variant GRB V3.5.0-2.0.0 WOZ A g e n t s c h a p v o o r G e o g r a f i s c h e I n f o r m a t i e V l a a n d e r e n Gebroeders Van Eyckstraat 16, B-9000 Gent Tel:

Nadere informatie

De eenheid beeldverwerking van het NGI

De eenheid beeldverwerking van het NGI De eenheid beeldverwerking van het NGI Inhoud Inleiding 1.Voorstelling van de eenheid 2.Soorten gegevens 2.1. Topografische gegevens 2.2. Gegevens afkomstig van waarnemingssatellieten Toepassingen 1.Beeldverwerking

Nadere informatie

Datastructuur. Geografische indeling van watersystemen. Documentversie 1.2. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Datastructuur. Geografische indeling van watersystemen. Documentversie 1.2. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Datastructuur Geografische indeling van watersystemen Documentversie 1.2 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE-9000 Gent F +32

Nadere informatie

een betere toegang tot federale geografische informatie

een betere toegang tot federale geografische informatie een betere toegang tot federale geografische informatie Intro De broker rol 3 projecten NGI Federale parastatale B Defensie Stafkaarten Federale efficiëntieprogramma s Doel Duurzame besparingen verwezenlijken

Nadere informatie

Productspecificaties. Bezettingstabel bedrijventerreinen Documentversie 1.2

Productspecificaties. Bezettingstabel bedrijventerreinen Documentversie 1.2 Productspecificaties Bezettingstabel bedrijventerreinen Documentversie 1.2 Documenthistoriek: Versie 1.1 Datum 21/04/2011 Auteur BB Versie 1.2 Datum 18/12/2012 Auteur BB INHOUD Bezettingstabel bedrijventerreinen

Nadere informatie

1- HET REFERENTIEBESTAND

1- HET REFERENTIEBESTAND OP BASIS VAN GBK LEUVEN EN CONVERSIE NAAR G@LILEO Geert De Boer GIS-cel Stad Leuven 1- HET REFERENTIEBESTAND 2- KADASTRALE PERCELEN 3- CONVERSIE NAAR G@LILEO DE GROOTSCHALIGE BASISKAART VAN LEUVEN 1989

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden aanvullend bij

Terreinvoorbeelden aanvullend bij Terreinvoorbeelden aanvullend bij variant GRB V3.5.0-2.0.0 gba1, gba2 en gba4 A g e n t s c h a p v o o r G e o g r a f i s c h e I n f o r m a t i e V l a a n d e r e n Gebroeders Van Eyckstraat 16, B-9000

Nadere informatie

Leesmij. Topografische kaart NGI 1 : , raster Opname Documentversie Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Leesmij. Topografische kaart NGI 1 : , raster Opname Documentversie Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Leesmij Topografische kaart NGI 1 : 100 000, raster Opname 2001-2006 Documentversie 1.0.1 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be

Nadere informatie

IHOUDSTAFEL. Voorschriften BPA Rode Kruislaan. Stad Antwerpen

IHOUDSTAFEL. Voorschriften BPA Rode Kruislaan. Stad Antwerpen IHOUDSTAFEL IHOUDSTAFEL... 1 ALGEMEENHEDEN...1 ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - GEBRUIK VAN MATERIALEN... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS... 2 ARTIKEL

Nadere informatie

Metadataset: KADVEC, uitgave 1 juli 2005 (AGIV-product)

Metadataset: KADVEC, uitgave 1 juli 2005 (AGIV-product) Metadataset: KADVEC, uitgave 1 juli 2005 (AGIV-product) Alternatieve titels: plangetrouwe vectorisering van de KADSCAN-bestanden Wijziging: 01/07/2005 Publicatie: 14/06/2006 Toepassingsschaal: Onbekend

Nadere informatie

--- ORTHO --- v1.3 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE

--- ORTHO --- v1.3 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE --- ORTHO --- v1.3 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE Pagina 1 van 8 V1.3 (2011) 1. OVERZICHT 1.1. Informatie over de aanmaak van de productspecificatie Titel: Referentiedatum: 01/07/2011 Contactinformatie: Nationaal

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Studiedag 3D Topografie 3D in TOP10NL

Studiedag 3D Topografie 3D in TOP10NL Studiedag 3D Topografie 3D in TOP1NL Nico Bakker Topografische Dienst Kadaster Agenda 3D in TOP1vector/Topografische kaarten 3D in TOP1NL Tekortkomingen in TOP1NL Onderzoek verbetering 3 D modellering

Nadere informatie

Entiteit Gbg - Gebouw aan de grond OBJECT DEFINITIE THEMA SELECTIECRITERIA

Entiteit Gbg - Gebouw aan de grond OBJECT DEFINITIE THEMA SELECTIECRITERIA Entiteit Gbg - Gebouw aan de grond OBJECT gebouw aan de grond DEFINITIE duurzaam bouwsel, vast met het aardoppervlak verbonden, dat een voor mensen toegankelijke ruimte omsluit en begrensd wordt door gevelwanden.

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden aanvullend bij

Terreinvoorbeelden aanvullend bij Terreinvoorbeelden aanvullend bij variant GRB V3.5.0-2.0.0 A g e n t s c h a p v o o r G e o g r a f i s c h e I n f o r m a t i e V l a a n d e r e n Gebroeders Van Eyckstraat 16, B-9000 Gent Tel: 09/261.52.00

Nadere informatie

De landbouwer als landschapsbouwer

De landbouwer als landschapsbouwer 6A. De topografische kaart 6A.1. Inleiding België heeft samen met enkele andere West-Europese landen zijn ganse oppervlak gedetailleerd in kaart gebracht. Van om het even welke streek in België is een

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG

NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG (in drie exemplaren in te dienen) (Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 houdende nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997

Nadere informatie

Project Trage wegen Ingelmunster. Startnota

Project Trage wegen Ingelmunster. Startnota Project Trage wegen Ingelmunster Startnota Juni 2007 1 PROJECT TRAGE WEGEN 3 1.1 Reden tot opmaak 3 1.2 Projectteam 3 1.3 Naar een actuele inventaris 3 1.3.1 Opmaken van een basiskaart 3 1.3.2 Opzoeken

Nadere informatie

Bijlage. Handleiding Geocortex

Bijlage. Handleiding Geocortex Bijlage Handleiding Geocortex 2 Inhoudsopgave 1. Velden... 4 1.1 Economische Kaart... 4 1.2 GIPOD Publieke Informatie... 6 1.3 Aanbod bedrijfspercelen... 6 1.4 Bedrijventerreinen... 7 1.5 Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Presentatie 2: Conversie en PMKL. 1. Probleemstelling. 1. Probleemstelling

Inhoudstafel. Presentatie 2: Conversie en PMKL. 1. Probleemstelling. 1. Probleemstelling Presentatie 2: Conversie en PMKL Welke impact heeft het IMKL voor de nutsmaatschappijen? Hoe kan je als nutsmaatschappij je kabel- en leidinginformatie aanpassen volgens het IMKL? Alle kabel- en leidinginformatie

Nadere informatie

Objecten ontwerp Verklaring Soort geometrie As Riool as van het riool. Ligging

Objecten ontwerp Verklaring Soort geometrie As Riool as van het riool. Ligging Bijlage 1 Voorkeur voor inhoud en uitwisselingsformaat van matenplantopografie bij levering aan het centraal loket. Hierbij een beschrijving van de gewenste inhoud en uitwisselingsformaat. Mogelijk kan

Nadere informatie

--- Top50Vector --- v1.4 (2013) PRODUCTSPECIFICATIE

--- Top50Vector --- v1.4 (2013) PRODUCTSPECIFICATIE --- Top50Vector --- v1.4 (2013) PRODUCTSPECIFICATIE Productspecificatie Top50Vector V1.4 (2013) 1. OVERZICHT 1.1. Informatie over de aanmaak van de productspecificatie Titel : Productspecificatie Top50Vector

Nadere informatie

Ruimtelijke informatie bewaren

Ruimtelijke informatie bewaren Hein Corstens Ruimtelijke informatie bewaren Stadsarchief Amsterdam 26 juni 2013 2013 CORSTENS informatie-architectuur hein@corstens.nl 1 Inhoud 1. Inleiding 2. BIM 3. GIS 4. Gebiedsmodel 5. Archiveren

Nadere informatie

Wat betekent eraan palen/die palen aan?

Wat betekent eraan palen/die palen aan? Interpretatie artikel 2, 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Nadere informatie

--- Top50map-381dpi --- V3.0 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE

--- Top50map-381dpi --- V3.0 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE --- Top50map-381dpi --- V3.0 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE Pagina 1 van 13 Productspecificatie Top50map- 381dpi V3.0 (2011) 1. OVERZICHT 1.1. Informatie over de opstelling van de productspecificatie Titel

Nadere informatie

van CADMAP naar GRB Luc De Kock relatiebeheerder AGIV Hasselt, 1 oktober 2013 Rondetafelconferentie GIS Limburg

van CADMAP naar GRB Luc De Kock relatiebeheerder AGIV Hasselt, 1 oktober 2013 Rondetafelconferentie GIS Limburg van CADMAP naar GRB Luc De Kock relatiebeheerder AGIV Hasselt, 1 oktober 2013 Rondetafelconferentie GIS Limburg van CADMAP naar GRB Wat? Waarom? Wie en hoe? Wanneer? Kadastralisatie? GIS Limburg - Rondetafelconferentie

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden WOZ aanvullend bij. GRB-basis. versie ///

Terreinvoorbeelden WOZ aanvullend bij. GRB-basis. versie /// Terreinvoorbeelden WOZ aanvullend bij GRB-basis versie /// 1.0.0 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Versie 1.0.0 Auteur Stefanie De Veirman Datum aanmaak november 2014 Documenthistoriek

Nadere informatie

Gebruik van verschilbestanden

Gebruik van verschilbestanden Gebruik van verschilbestanden Inhoud Gebruik van verschilbestanden 1 Inhoud 2 1 Verschilbestanden 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Bestanden en identificatoren 3 1.3 Onderzoeken waar de actuele versie verschilt van

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg.

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg. BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8 Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg Lagendijk 11 1911 MT Uitgeest Opgesteld door: architectenburo Cees van

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeerstekens

Inventarisatie van verkeerstekens 4 MINDERBORDENGIDS april 2007 Inventarisatie van verkeerstekens Om de verkeerssignalisatie goed te beheren dient de wegbeheerder een idee te hebben waarvoor hij verantwoordelijk is. Een inventarisatie

Nadere informatie

7.2 Bijlage 2: bijlagen bij de habitats

7.2 Bijlage 2: bijlagen bij de habitats 7.2 Bijlage 2: bijlagen bij de habitats 7.2.1 Bijlage 2-1 Aanvulling bij de SWOT-analyse van de BWK, deel relevante zwakten van de BWK (uit Paelinckx et al. 2009, in voorbereiding). Een foutloze en gebiedsdekkende

Nadere informatie

Oriënteren. Met andere hulpmiddelen dan het kompas. 1. Door middel van de zon:

Oriënteren. Met andere hulpmiddelen dan het kompas. 1. Door middel van de zon: 4. Oriënteren Ik kan me oriënteren 1. door middel van de zon. 2. door middel van het uurwerk. 3. door middel van de sterren. 4. doormiddel van natuurfenomenen 5. door middel van merktekens (teervoet) 31

Nadere informatie

Katern nr 4 van het C.I.B.G. Digitale cartografie. Brussels UrbIS

Katern nr 4 van het C.I.B.G. Digitale cartografie. Brussels UrbIS Katern nr 4 van het C.I.B.G. Digitale cartografie Brussels UrbIS Avenue des Arts - Kunstlaan 20 - b10 Bruxelles 1000 Brussel Tel: 02/282.47.70 Fax: 02/230.31.07 B.B.S.: 02/230.20.35 E-mail: mail@cirb.irisnet.be

Nadere informatie

/// Rapport /GEBRUIK VAN VERSCHILBESTANDEN/ Versie /// 1.0 Publicatiedatum /// 25/07/2014.

/// Rapport /GEBRUIK VAN VERSCHILBESTANDEN/ Versie /// 1.0 Publicatiedatum /// 25/07/2014. /// Rapport /GEBRUIK VAN VERSCHILBESTANDEN/ Versie /// 1.0 Publicatiedatum /// 25/07/2014 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Auteur: Patty Cant Datum aanmaak: 25 juli 2014

Nadere informatie

RICHTLIJN GEODATA RICHTLIJN OVER HET AANLEVEREN VAN GEOGRAFISCHE INFORMATIE IN HET KADER VAN DE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE. Versie 4.

RICHTLIJN GEODATA RICHTLIJN OVER HET AANLEVEREN VAN GEOGRAFISCHE INFORMATIE IN HET KADER VAN DE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE. Versie 4. RICHTLIJN GEODATA RICHTLIJN OVER HET AANLEVEREN VAN GEOGRAFISCHE INFORMATIE IN HET KADER VAN DE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE Versie 4.0-01/02/2017 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Toepassingsgebeid 3 3. Administratieve

Nadere informatie

Handleiding Lokale Statistieken Pagina 1

Handleiding Lokale Statistieken Pagina 1 Beste bezoeker, De site Lokale Statistieken biedt u de mogelijkheid om cijfers op te zoeken op het niveau van gemeentes, steden, provincies en het Vlaamse Gewest. Deze handleiding leidt u, stap voor stap,

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest Model I Aanvraag van een stedenbouwkundig attest GEMEENTE.. In te vullen door de behandelende gemeente dossiernummer datum van ontvangst Persoonlijke gegevens 1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.

Nadere informatie

Aandachtspunten bij het verzamelen van originele ruimtelijke data

Aandachtspunten bij het verzamelen van originele ruimtelijke data PlanoloGIS Aandachtspunten bij het verzamelen van originele ruimtelijke data Prof.Dr.Marc Antrop Vakgroep Geografie, Universiteit Gent Krijgslaan 281 S8, 9000 Gent marc.antrop@rug.ac.be GIS en planologie

Nadere informatie

Gebruik TOP10NL t.b.v. Bestand Bodem Gebruik

Gebruik TOP10NL t.b.v. Bestand Bodem Gebruik Gebruik TOP10NL t.b.v. Bestand Bodem Gebruik Conversie en generalisatie m.b.v. ArcPy en muteren BBG in AG10.1 Marijn Zuurmond (Regio & Ruimte) 23 mei 2013 Inhoud Inleiding Conversie en generalisatie Oude

Nadere informatie

DEEL A: THEORIE. Inhoudsopgave Inleiding 9. A: Theorie, algemeen 21. A: Inleiding GIS 41

DEEL A: THEORIE. Inhoudsopgave Inleiding 9. A: Theorie, algemeen 21. A: Inleiding GIS 41 Inhoudsopgave Inleiding 9 1 Voorwoord 11 2 Doel 13 3 Doelgroep 13 4 Opleidingsniveau 14 5 Wat staat er in dit handboek? 14 6 Wat is het niet? 15 7 Leeswijzer 15 8 "Een praktisch handboek; waarom dan ook

Nadere informatie

--- Landcover100map- 381dpi --- PRODUCTSPECIFICATIE V4.0 (2011)

--- Landcover100map- 381dpi --- PRODUCTSPECIFICATIE V4.0 (2011) --- Landcover100map- 381dpi --- V4.0 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE Pagina 1 van 14 Productspecificatie Landcover100ma p-381dpi V4.0 (2011) 1. OVERZICHT 1.1. Informatie over de opstelling van de productspecficatie

Nadere informatie

Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket /

Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket / Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket / 1.02.2016 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

--- Top10Vector --- v1.1 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE

--- Top10Vector --- v1.1 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE --- Top10Vector --- v1.1 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE V1.1 (2011) 1. OVERZICHT Pagina 1 van 82 1.1. Informatie over de aanmaak van de productspecificatie Titel: v1.1 (2011) Referentiedatum: 01/07/2010 Contactinformatie:

Nadere informatie

Leesmij. Topografische kaart NGI 1 : 10 000, raster, Klassieke reeks (uitgegeven tussen 1978 en 1993) Documentversie 1

Leesmij. Topografische kaart NGI 1 : 10 000, raster, Klassieke reeks (uitgegeven tussen 1978 en 1993) Documentversie 1 Leesmij Topografische kaart NGI 1 : 10 000, raster, Klassieke reeks (uitgegeven tussen 1978 en 1993) Documentversie 1 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32

Nadere informatie

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005 Agenda Dhr Pol Van Cleemput - AbiWare Inleiding AbiPlan en GIS Dhr Peter Bonne Eurotronics Situering GIS en EDL product Demo AbiFire EDL Vragen AbiWare en GIS Pol Van Cleemput AbiWare 23 juni 25 Eurotronics

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

DE GEREDUCEERDE KADASTERPLANS VAN HET DÉPÔT DE LA GUERRE ET DE LA TOPOGRAPHIE

DE GEREDUCEERDE KADASTERPLANS VAN HET DÉPÔT DE LA GUERRE ET DE LA TOPOGRAPHIE DE GEREDUCEERDE KADASTERPLANS VAN HET DÉPÔT DE LA GUERRE ET DE LA TOPOGRAPHIE 1845-1855. Titel Ieder kaartblad draagt als titel: Carte de Belgique (Kaart van België), gevolgd door de vermelding réduction

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Thesisonderwerpen

Thesisonderwerpen Thesisonderwerpen 2006-2007 Vakgebieden Cartografie en GIS Cartografie Historische Kritiek Computercartografie Semiologie Thematische Cartografie Communicatie Cartometrie Visualisatie 1 Historische Kritiek

Nadere informatie

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR a) CAMERABEWAKING IN EEN NIET BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS b) CAMERABEWAKING IN EEN BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS (al dan niet publiek toegankelijk) Aangezien

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Londerzeel - Bloemstraat

Programma van maatregelen: Londerzeel - Bloemstraat Programma van maatregelen: Londerzeel - Bloemstraat Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed

Nadere informatie

Fotogrammetrische aanvulling als hulpmiddel bij landmeetkundige activiteiten

Fotogrammetrische aanvulling als hulpmiddel bij landmeetkundige activiteiten Fotogrammetrische aanvulling als hulpmiddel bij landmeetkundige activiteiten 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Luchtfotogrammetrie... 4 3. Luchttriangulatie... 5 4. Terreinaanvulling... 7 5. Fotogrammetrische

Nadere informatie

DATASTRUCTUUR VLAAMSE HYDROGRAFISCHE ATLAS. Vectoriële bestanden van de Vlaamse Hydrografische Atlas. Versie /// 2.2 Publicatiedatum /// 19/03/2014

DATASTRUCTUUR VLAAMSE HYDROGRAFISCHE ATLAS. Vectoriële bestanden van de Vlaamse Hydrografische Atlas. Versie /// 2.2 Publicatiedatum /// 19/03/2014 /// Rapport DATASTRUCTUUR VLAAMSE HYDROGRAFISCHE ATLAS Vectoriële bestanden van de Vlaamse Hydrografische Atlas Versie /// 2.2 Publicatiedatum /// 19/03/2014 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest Aanvraag van een stedenbouwkundig attest GEMEENTE GINGELOM In te vullen door de behandelende gemeente dossiernummer datum van ontvangst Persoonlijke gegevens 1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden WPI aanvullend bij. GRB-skeletaanvulling detail. versie ///

Terreinvoorbeelden WPI aanvullend bij. GRB-skeletaanvulling detail. versie /// Terreinvoorbeelden WPI aanvullend bij GRB-skeletaanvulling detail versie /// 2.0.0 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Versie 2.0.0 Auteur Stefanie De Veirman Datum aanmaak

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE

GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE HAND IN HAND DOOR HET DIGITALE LANDSCHAP DIGITAAL AAN DE SLAG MET HISTORISCHE KAARTEN EN HUIZENGESCHIEDENIS Joeri Robbrecht, AGIV Brugge, 4 november 2014 WIE ZIJN WIJ? AGIV Agentschap

Nadere informatie

BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT BEPALING VAN DE NADERE REGELS VOOR DE AANVRAAG EN DE AFGIFTE VAN HET STEDENBOUWKUNDIG ATTEST

BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT BEPALING VAN DE NADERE REGELS VOOR DE AANVRAAG EN DE AFGIFTE VAN HET STEDENBOUWKUNDIG ATTEST BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT BEPALING VAN DE NADERE REGELS VOOR DE AANVRAAG EN DE AFGIFTE VAN HET STEDENBOUWKUNDIG ATTEST AANVRAAG VAN EEN STEDENBOUWKUNDIG ATTEST GEMEENTE MENEN

Nadere informatie

Controleprotocol Basisregistratie Kadaster

Controleprotocol Basisregistratie Kadaster 0.1 Controleprotocol Basisregistratie Kadaster Datum Mei 2015 Versie 2.0 DefinitiefHoofdbewaarder van het KadasterJ.W.C. NonMateriebeleid JBLLandregistratie en Geografie Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

Studiebureau DEMEY b.v.b.a.

Studiebureau DEMEY b.v.b.a. Studiebureau DEMEY b.v.b.a. Beversesteenweg 314, 8800 ROESELARE Tel. (051) 20 59 41 Fax. (051) 24 18 86 E-mail : studiebureau@demey.be 1 1. INLEIDING Gezien er vandaag geen standaard beschikbaar is voor

Nadere informatie

Technische fiche. Orthofotomozaïek, middenschalig, zomeropnamen. versie 1.0. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Technische fiche. Orthofotomozaïek, middenschalig, zomeropnamen. versie 1.0. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Technische fiche Orthofotomozaïek, middenschalig, zomeropnamen versie 1.0 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE-9000 Gent F +32

Nadere informatie

HANDLEIDING IMA ATLAS

HANDLEIDING IMA ATLAS 1 HANDLEIDING IMA ATLAS 1. INLEIDING Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) stelt beleidsrelevante statistieken en indicatoren ter beschikking via een interactieve website: http://atlas.ima-aim.be. Deze

Nadere informatie

Beplantingen en de wet. Door de bomen het bos niet meer zien

Beplantingen en de wet. Door de bomen het bos niet meer zien Beplantingen en de wet Door de bomen het bos niet meer zien Een vergunning om te mogen aanplanten? In de regel : neen! Wanneer wel : Bebossingsvergunning : bij uw gemeentebestuur Wanneer beplanting in

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

LOVELD A (initiatief P.P.S)

LOVELD A (initiatief P.P.S) PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG LOVELD A (initiatief P.P.S) VOORSCHRIFTEN Ontwerper In opdracht van D+A Consult nv Gemeentebestuur Dilbeek Meiboom 26 Gemeenteplein 1

Nadere informatie

Memo Aandachtspunten kartering skeletprojecten

Memo Aandachtspunten kartering skeletprojecten Memo Aandachtspunten kartering skeletprojecten 1. Inleiding In deze memo worden een aantal aandachtspunten opgesomd, baserend op de ervaringen van de kwaliteitscontroles die het OC heeft uitgevoerd voor

Nadere informatie

Hinder in kaart Handleiding v1.03

Hinder in kaart Handleiding v1.03 Hinder in kaart Handleiding v1.03 1 De Kaarttoepassing 1 Kaarttoepassing kiezen 6 Coördinaten en schaal 2 Achtergrond kiezen 7 Legende 3 Zoeken 8 Verfijnen 4 Help, disclaimer en bronnen 9 Overzichtskaart

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG KETELHEIDE VOORSCHRIFTEN

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG KETELHEIDE VOORSCHRIFTEN PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG KETELHEIDE VOORSCHRIFTEN Ontwerper In opdracht van D+A CONSULT nv Gemeentebestuur Dilbeek Meiboom 26 Gemeenteplein 1 1500 Halle 1700

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 FONTEINBOS STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

Metadataset: KADSCAN-bestanden, toestand 01/01/2002 (AGIV-product)

Metadataset: KADSCAN-bestanden, toestand 01/01/2002 (AGIV-product) Metadataset: KADSCAN-bestanden, toestand 01/01/2002 (AGIV-product) Alternatieve titels: KADSCAN3 Wijziging: 01/01/2002 Publicatie: 14/06/2006 Ruimtelijk schema: grid Inhoud en gebruik Samenvatting: KADSCAN

Nadere informatie

GIS WEST. Deelovereenkomst 2 : GPB - Grootschalig percelenbestand

GIS WEST. Deelovereenkomst 2 : GPB - Grootschalig percelenbestand GIS WEST Deelovereenkomst 2 : GPB - Grootschalig percelenbestand Toelichting In zitting van 1 augustus 1996 in de Bestendige Deputatie en in zitting van 19 december 1996 van de Provincieraad, wordt gesteld

Nadere informatie

Geodatabases te Havenbedrijf Gent voor het beheren van peilgegevens en koppeling met Planarchief in Autodesk Vault

Geodatabases te Havenbedrijf Gent voor het beheren van peilgegevens en koppeling met Planarchief in Autodesk Vault Geodatabases te Havenbedrijf Gent voor het beheren van peilgegevens en koppeling met Planarchief in Autodesk Vault Els Verfaillie GIS-coördinator Havenbedrijf Gent Geo-IT Launch event AutoCAD 2017 10/05/2016

Nadere informatie

--- DTM --- v1.3 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE

--- DTM --- v1.3 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE --- DTM --- v1.3 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE Pagina 1 van 10 Productspecificatie ORTHO V1.3 (2011) 1. OVERZICHT 1.1. Informatie over de aanmaak van de productspecificatie Titel: Referentiedatum: 30/06/2011

Nadere informatie

8. Module Digitaal Terrein Model (DTM) aanmaken... 1

8. Module Digitaal Terrein Model (DTM) aanmaken... 1 8. Module Digitaal Terrein Model (DTM) aanmaken... 1 8.1. Inleiding...1 8.2. Icoonomschrijving...2 8.2.1. Nieuw... 3 8.2.2. Herstellen... 3 8.2.3. Wijzig... 3 8.2.4. Aanpassen... 4 8.3. Het Begin...5 8.4.

Nadere informatie

versie 1.0 auteurs Liesbet De Wolf datum aanmaak 1 juli 2003 datum afdruk 25 april 2005 documenthistoriek 0.1: thesis KAHO 1.0: input via expertgroep

versie 1.0 auteurs Liesbet De Wolf datum aanmaak 1 juli 2003 datum afdruk 25 april 2005 documenthistoriek 0.1: thesis KAHO 1.0: input via expertgroep GRB-skeletmeting Technische bepalingen 1.0 O n d e r s t e u n e n d C e n t r u m GIS-Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16, B-9000 Gent Tel: 09/261.52.00 - Fax: 09/261.52.99 - http://www.gisvlaanderen.be

Nadere informatie

Datastructuur. Titel: Vlaamse Hydrografische Atlas. Vectoriële bestanden van de Vlaamse Hydrografische Atlas. Documentversie 2.1.0

Datastructuur. Titel: Vlaamse Hydrografische Atlas. Vectoriële bestanden van de Vlaamse Hydrografische Atlas. Documentversie 2.1.0 Datastructuur Titel: Vlaamse Hydrografische Atlas Vectoriële bestanden van de Vlaamse Hydrografische Atlas Documentversie 2.1.0 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat

Nadere informatie

Handleiding Doe-bundel Neerpede

Handleiding Doe-bundel Neerpede Handleiding Doe-bundel Neerpede Inleiding In deze bundel vind je de nodige informatie om de leerlingen te begeleiden bij het invullen van de Doe-bundel Neerpede. We bieden je zoveel mogelijk alternatieven

Nadere informatie

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata referentie invoerdatum: 1998/1999 laatste controledatum: 26 oktober 2000 laatste update datum:

Nadere informatie

Bodemloket LDB LDB. X X X X X X /bodeminformatie/locatie/@sikb_id

Bodemloket LDB LDB. X X X X X X /bodeminformatie/locatie/@sikb_id Algemene locatiegegevens omschrijving volgens protocol Niet- pad in ML volgens protocol /bodeminformatie/locatie/@ locatiecode_bevoegd_gezag Unieke locatiecode afgegeven door bevoegd gezag ((2 letters)

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen ANB-47-20131016 In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum registratienummer Waarvoor dient

Nadere informatie

sportpark Molenkouter 2 e infovergadering 29/06/2017

sportpark Molenkouter 2 e infovergadering 29/06/2017 sportpark Molenkouter 2 e infovergadering 29/06/2017 Verloop infovergadering Inleiding Toelichting bij ontvangen opmerkingen en presentatie aanpassingen aan inrichtingsschets door diensten Presentatie

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

Quick Reference Guide Basiskaart Curaçao

Quick Reference Guide Basiskaart Curaçao Quick Reference Guide Basiskaart Curaçao 5 8 ACTIEKNOPPEN Navigeren: Inzoomen: klik of trek een rechthoek in de kaart 6 Uitzoomen: klik of trek een rechthoek in de kaart Verschuiven: sleep het kaartbeeld

Nadere informatie

De in deze bijlage genoemde landschappelijke deelgebieden zijn weergegeven op de bij deze bijlage behorende

De in deze bijlage genoemde landschappelijke deelgebieden zijn weergegeven op de bij deze bijlage behorende Landschapskenmerken De in deze bijlage genoemde landschappelijke deelgebieden zijn weergegeven op de bij deze bijlage behorende landschapskaart. 1. B e s c h r i j v i n g l a n d s c h a p s w a a r d

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden aanvullend bij KNW1, KNW3, KNW4, KNW9, KNW14,

Terreinvoorbeelden aanvullend bij KNW1, KNW3, KNW4, KNW9, KNW14, Terreinvoorbeelden aanvullend bij variant detail V3.4-1.2 KNW1, KNW3, KNW4, KNW9, KNW14, KNW18, KNW19 O n d e r s t e u n e n d C e n t r u m GIS-Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16, B-9000 Gent Tel:

Nadere informatie

Objectenhandboek BGT IMGeo

Objectenhandboek BGT IMGeo Objectenhandboek BGT IMGeo Ministerie van Infrastructuur en Milieu De standaard BGT IMGeo wordt beheerd door Geonovum. www.geonovum.nl imgeo@geonovum.nl inwinningsregel IMGeo Wegdeel en weginrichting Ten

Nadere informatie

Kwaliteitscontrole GRB

Kwaliteitscontrole GRB Kwaliteitscontrole GRB versie 2.0 Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen Gulden-Vlieslaan 72, B-1060 Brussel Tel: 02/543.72.00 - Fax: 02/543.73.95 - http://www.gisvlaanderen.be - R.B.V. te Brussel nr 1227

Nadere informatie