NOTITIE: Onderzoek naar behoefte van een klankbordgroep m.b.t. jeugdhulpverlening in Boxtel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTITIE: Onderzoek naar behoefte van een klankbordgroep m.b.t. jeugdhulpverlening in Boxtel"

Transcriptie

1 NOTITIE: Onderzoek naar behoefte van een klankbordgroep m.b.t. jeugdhulpverlening in Boxtel Datum: 11 februari Auteur: M.H. Hegge Aanleiding. Sinds 1 januari 2015 is de wet Jeugdhulp/Jeugdwet van toepassing waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdhulp. Deze stelselwijziging jeugd is ook gericht op het versterken van de cliëntenparticipatie. Maatschappelijke cliëntenparticipatie wordt gestimuleerd door meer preventie, makkelijker toegang tot advies en ondersteuning, beter benutten van sociale netwerken, meer zorg op maat, betere samenwerking tussen de hulpverleners en betere verbinding tussen zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid. Zo dragen gemeenten bij aan de participatie, het actief meedoen, van de jeugdigen en hun ouders. In de wet Jeugdhulp is de verplichting om jeugdcliënten en hun ouders bij beleid en uitvoering te betrekken, opgenomen. Hoe de gemeente dat wil doen is aan de gemeente zelf. De aanleiding van deze notitie is de aangenomen motie: Hulp bij de Jeugdhulpverlening d.d Uit deze motie volgt de onderzoeksvraag: a. Is er behoefte aan een klankbordgroep m.b.t. jeugdbeleid, en zo ja, b. Onderzoek dan of die klankbordgroep binnen de bestaande WMO adviesraad past. Om deze vraag te onderzoeken is gekeken naar een drietal andere, reeds uitgevoerde, onderzoeken; twee landelijk onderzoeken en een Boxtels onderzoek. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen in Boxtel. De bevindingen en uitkomsten van dit onderzoek staan hieronder beschreven. Inhoud 1. Inleiding 2. Is er behoefte aan een klankbord groep 2.1 Gesprekken 2.2 Geschiedenis jeugdparticipatie en onderzoek in Boxtel 2.3 Landelijke onderzoeken Verwey-Jonker Movisie 2.4 Cliëntparticipatie bij jeugdhulporganisaties, enkele voorbeelden 2.5 Aanbevelingen Aanbevelingen uit Boxtels onderzoek Aanbevelingen onderzoek Verwey-Jonker Aanbevelingen onderzoek Movisie 3. Zo ja, dan klankbordgroep bij bestaande adviesraad worden onder gebracht 3.1 Inleiding 3.2 Aanbevelingen voor Boxtel 1

2 1. Inleiding. De eerste vraag van de motie of er behoefte is aan een klankbordgroep met betrekking tot Jeugdbeleid is een algemene vraag. De beantwoording ervan hangt samen met het belang dat de verschillende groepen geven aan het meedenken of meebeslissen door jeugdigen, ouders en jeugdige cliënten van de hulphulpverlening. De vraag is dan ook wie heeft die behoefte? Hebben jongeren, ouders en jeugdhulp cliënten die behoefte of heeft de gemeente die behoefte? En wat betekent dat? En misschien is niet de behoefte bepalend maar zijn er goede redenen om participatie met betrekking tot Jeugdbeleid te organiseren. Aan de ene kant door de reeds bestaande kennis en ervaringen van ouders en jeugdhulp cliënten niet verloren te laten gaan, zoals in de motie wordt overwogen. Aan de andere kant vormt het een belangrijke bijdrage voor de nieuwe Jeugdhulp waar zorg op maat, de eigen kracht van gezinnen en versterken van het eigen netwerk belangrijke onderwerpen zijn. Onderwerpen waar participatie van jongeren, ouders en jeugdhulp cliënten een belangrijke kwalitatieve bijdrage aan kunnen leveren. Onderzoek is ook uitgevoerd door reeds bestaand lokaal en landelijk onderzoek te analyseren. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met leden van de WMO adviesraad en enkele ambtenaren. 2. Is er behoefte aan een klankbordgroep jeugdbeleid? Hoe onderzoek je de behoefte aan een klankbordgroep op gebied van jeugdbeleid / jeugdhulpverlening? Is het de behoefte van de jongeren, de jeugdzorg cliënten en de betrokken ouders of van de gemeente? En gaat het om participatie van alle jeugdigen en de ouders en/of jeugdige cliënten. In de nieuwe Jeugdwet die per is ingegaan is in elk geval de verplichting om participatie van jeugdzorg cliënten en hun ouders te organiseren, opgenomen. 2.1 Gesprekken: De heer A. van den Broek, beleidsadviseur WMO gemeente Boxtel, vertelt dat in september 2007 de Participatieverordening WMO adviesraad is vastgesteld. Hij verwijst mij naar de WMO adviesraad als mogelijke adviesraad waarin een klankbordgroep jeugd of werkgroep jeugd in zou kunnen opgaan of bij thuis horen. Een ander gesprek vond plaats met Henny Kerkhof, voorzitter van de WMO adviesraad Boxtel en met Marjolein van Eindhoven lid van de WMO adviesraad met jeugd als aandachtspunt. De vraag wat zij vonden van een klankbordgroep jeugdzorg bijvoorbeeld als een werkgroep van de WMO adviesraad riep in eerste instantie veel nieuwe vragen op. -Wie vertegenwoordigt die klankbord groep dan, zijn dat alle burgers van Boxtel? -Gaat het om alleen de cliënten die met jeugdzorg te maken hebben of zijn dat dan ook vertegenwoordigers van alle diverse cliënt groepen die hulp ontvangen van de zeer diverse instellingen? -Wat is de toegevoegde waarde van een klankbordgroep en hoe voorkom je dat het farce wordt? De WMO adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies op het WMO beleid van de gemeente. Een klankbordgroep die meer gericht is op leun en steun contacten heeft dus een heel andere doelstelling dan de WMO adviesraad. 2

3 De voorzitter, mevr. Kerkhof, gaf aan dat het aan de gemeente is nu om vooral de in het jeugdbeleid genoemde evaluaties goed af te spreken. Goed te volgen of de monitoring goed is geregeld, zodat je kunt zien of het voorgenomen beleid ook in de praktijk goed of juist niet goed uitpakt. En natuurlijk is het de vraag of de ouders van jeugdigen die jeugdhulpverlening krijgen behoefte hebben aan een klankbordgroep? Uiteindelijk is de constatering van deze twee vertegenwoordigers van de WMO raad dat het wel een logische plaats is voor een werkgroep of klankbord jeugd. Dat de WMO raad wel een rol zou kunnen spelen maar alleen als helder is welke bijdrage de klankbordgroep gaat leveren, het nut duidelijk is en de klankbordgroep ook verschil kan maken, d.w.z. dat er ook naar het advies van die groep wordt geluisterd. 2.2 Geschiedenis jeugdparticipatie en onderzoek in Boxtel In Boxtel stond het onderwerp jeugdparticipatie ook al in 2007 op agenda van de gemeenteraad. In 2007 is door de Progressieve Democratische Partij de motie Jeugdparticipatie ingediend. Daarop is een projectplan geschreven dat moest resulteren in het aanstellen van twaalf jeugdambassadeurs uit de verschillende wijken in Boxtel. Voor zover bekend is het zo ver niet gekomen. Wel is er een jongeren panel Next Generation Boxtel opgericht en zijn er onder meer debatavonden georganiseerd. Boxtels onderzoek In 2011 vond een onderzoek plaats in Boxtel onder 859 jongeren tussen de 12 en 23 jaar door het ROC Eindhoven. In het verslag van dit onderzoek Jong Boxtel Spreekt is een hoofdstuk is gewijd aan jeugdparticipatie. De enquêtes zijn via de scholen verspreid en ingevuld. Naar verhouding deden er meer 12 tot 17 jarigen mee dan 18 tot 23 jarigen. Gevraagd werd onder meer of de jongeren het gevoel hadden of zij voldoende te zeggen hebben in Boxtel. Welke maatregelen genomen kunnen worden om jongeren aan te trekken? En op welke wijze zij mee zouden willen praten? De uitkomst ervan is dat een derde van de jongeren van mening is dat ze weinig inspraak hebben in de gemeente. Een derde heeft geen mening en een derde vindt dat er voldoende of genoeg inspraak is bij de gemeente. Meer dan de helft van de jongeren heeft aangegeven dat zij, ondanks dat ze vinden dat ze weinig inspraak hebben bij de gemeente, geen interesse hebben om mee te praten. De andere helft wil wel op de een of andere wijze inspraak hebben. Het grootste gedeelte wil inspraak via school, of via en een drietal kleine groepen wil: maandelijks samenkomen of een project op school doen of en dat is de kleinste groep, wil rechtstreeks in contact met de gemeente treden. Een website die tijdens het onderzoek recent was is de website die nog steeds bezocht kan worden. 2.3 Landelijke onderzoeken Verwey-Jonker In 2013 deed het Verwey-Jonker instituut een onderzoek naar de participatie van jeugdige, ouders en jeugdzorg cliënten bij de aanstaande transitie van de jeugdzorg, Participatie in zicht. Onder participatie wordt verstaan: De invloed die jeugdigen, ouders en jeugdzorg cliënten hebben op de ontwikkeling en invulling van het huidige en toekomstig jeugdbeleid. De onderzoeksvraag was: Wat is de stand van zaken omtrent het door gemeenten betrekken van jeugdigen en hun ouders bij de vormgeving van de gemeentelijke taken op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning waaronder het Centrum voor Jeugd en Gezin en bij de (voorbereiding op de) transitie van de jeugdzorg naar gemeenten? Aan 415 gemeenten werd een digitale vragenlijst gestuurd, die in 135 (33%) gevallen ingevuld terug kwam. Daarvan zegt de helft van de respondenten de jeugd, ouders en jeugdzorg cliënten te betrekken. De andere helft van de gemeenten geeft aan dat nog niet te doen maar dat wel van plan te zijn. Wel valt op dat vooral de jeugd en ouders al worden betrokken maar de jeugdzorg cliënten nog relatief weinig worden betrokken. 3

4 Bij participatie worden 5 niveaus op de participatieladder onderscheiden: 1. Informeren; 2. Raadplegen; 3. In dialoog gaan; 4. Inspraak; 5. Eigen initiatief jeugdigen. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten het meeste gebruik maken van informeren en raadplegen. Jeugdigen en ouders worden gehoord maar zijn niet actief betrokken. Het minste wordt gebruik gemaakt van inspraak/en of invloed bij beslissingen. Het is blijkbaar moeilijk om groepen echt invloed te geven. En voor jeugdigen en jeugdzorg cliënten ligt dit percentage nog lager dan voor ouders. Het stimuleren van eigen initiatief gebruiken de gemeenten, vooral bij jeugdigen, weer relatief vaak. Gevraagd naar de randvoorwaarden voor participatie wordt door de meeste gemeenten aangegeven dat bijna alle ambtenaren gemotiveerd zijn voor participatie. Bijna alle gemeente geven aan behoefte te hebben aan meer handvatten om jeugdigen, ouders en jeugdzorg cliënten te betrekken. De helft geeft aan niet goed te weten hoe je jeugdigen, ouders en jeugdzorg cliënten mee kunt laten praten. En een kwart geeft aan over voldoende financiële middelen te beschikken voor participatie. De knelpunten die genoemd worden zijn: gebrek aan representativiteit en diversiteit, hoe krijg je de visie van diverse groepen van cliënten, ouders, jeugdigen; een gebrek aan goede voorbeelden om participatie te organiseren, hoe pak je het aan?; gebrek aan capaciteit, tijd en financiële middelen; door regionale samenwerking tussen gemeenten is het nog complexer om ouders en jeugdigen uit één gemeente erbij te betrekken; het risico dat de gemeente verwachtingen wekt die niet waar gemaakt kunnen worden; sommigen melden dat ouders en jongeren geen interesse hebben in participatie bij de jeugdzorg; sommigen wijzen er op dat de gemeente zelf een cultuuromslag moet maken ten aanzien van het belang van participatie. Het rapport eindigt met 17 goede praktijkvoorbeelden uit even zoveel gemeenten Movisie In april 2014 verscheen het onderzoek van Movisie dat is uitgevoerd door Else Boss Cliëntparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet. Het betrekken van cliënten bij beleid en uitvoering is in de Jeugdwet vastgelegd. Zij deed onderzoek naar de succesfactoren en randvoorwaarden bij de organisatie van betrokkenheid bij nieuw jeugdbeleid. De beleidsmedewerkers van 23 van de 64 geselecteerde gemeenten stuurden de vragenlijst terug. Het is niet helemaal toevallig dat van de 23 gemeenten die reageerden er 22 al participatiebeleid hadden en één gemeente het ging ontwikkelen. Zij gaven aan actief in te zetten op cliënten participatie bij het nieuwe jeugdbeleid. Hoe hebben ze die cliëntenparticipatie georganiseerd? Zestien gemeenten gaven aan dat zij zelf gesprekken voeren met verschillende doelgroepen voor het beleid. Een groot aantal gemeenten kiezen er voor om via cliëntenraden, cliëntenplatforms en WMO raden en cliëntenraden van zorgorganisaties kinderen en ouders te betrekken bij beleidsvorming. Slechts weinig gemeenten hebben een jeugd of jongerenraad en die worden dan ook maar weinig genoemd. De 10 gemeenten die anders invulden, varieerden van contact met scholen en het verspreiden van informatie via scholen en het organiseren van een buddysysteem waarbij een beleidsmedewerker wordt gekoppeld aan een buddy met wie zij online chatsessie heeft. De doelgroepen zijn jongeren uit de jeugdzorg, en jongeren uit de Jeugd GGZ en ouders van kinderen vanuit de Jeugdzorg en pleegouders. Gemeenten gebruiken met name formele kanalen en participatiestructuren om toegang te krijgen tot cliënten. Maar daarnaast worden ook meer informele vormen ingezet om input vanuit de doelgroepen te krijgen. Bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten om in een informele setting in gesprek te gaan over ideeën over verbetering van de jeugdhulp. Als succesfactoren voor het vormgeven van cliënten participatie werden genoemd: Echt luisteren; Uitwisseling in kleine informele setting en Inzetten van social media, ook voor chatsessies om jongeren en ouders te bereiken. 4

5 De genoemde knelpunten zijn: Het vraagt een grote tijdsinvestering om het vaak te abstract beleid te vertalen naar de concrete vragen waar cliënten mee rondlopen; Gemeenten vinden het lastig jongeren te betrekken, zowel het zoeken naar vindplaatsen van jongeren als de vorm waarin beleidsparticipatie van jongeren te organiseren is; De diversiteit van de doelgroepen en het inrichten van een bijeenkomst die een goede afspiegeling vormt, ervaart men ook als een knelpunt. Wat is er nodig voor succesvolle cliënten participatie in uw gemeente? Was ook een belangrijke vraag. Hieruit bleek dat er nodig was: Ingangen en sleutelfiguren of intermediairs die toegang bieden tot cliënten; Een eigen open houding van wethouders en ambtenaren; Een goed participatieplan waarin cliënteninspraak optimaal is en wordt teruggekoppeld richting beleidsambtenaren. Formele participatiestructuren spreken niet aan, de ambtelijke setting en lengte van beleidstrajecten evenmin. Het krijgen of vasthouden van betrokkenheid van jongeren is een knelpunt. Dat ligt voor de ouders wel gemakkelijker al is daar ook de langdurige betrokkenheid soms een knelpunt. En het combineren van de verschillende doelgroepen; alle jongeren, jongeren in de verschillende vormen van jeugdzorg, hun ouders en de vraag wanneer iets representatief is. 2.4 Cliëntparticipatie bij jeugdhulporganisaties, enkele voorbeelden Elke jeugdhulporganisatie en gecertificeerde instelling heeft de verantwoordelijkheid medezeggenschap van cliënten te organiseren in de vorm van een cliëntenraad. Dat is op zich niet nieuw. Wel kan gedacht worden aan organiseren van een aparte jongeren- en ouderenraad. Bijvoorbeeld Mee, de organisatie voor ondersteuning van ouders en kinderen met een verstandelijke beperking heeft cliëntenraden bestaande uit cliënten, ouders van cliënten en oud-cliënten. Op de website van Mee staat dat de cliëntenraad recht heeft op informatie, op overleg met de directie over het beleid, recht om te adviseren, waarbij advies over een aantal onderwerpen in de wet zijn vastgelegd. De La Salle is een behandelcentrum in Boxtel voor jongeren van 6 tot 21 jaar met licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek. Zij hebben een cliëntenraad voor en door jongeren die maandelijks overleggen en een gezamenlijk jaarverslag publiceren. Verder schrijft men in de Nieuwsbrief van de instelling en in het eigen jeugdmagazine de Kletsboek over de activiteiten van de cliëntenraad. De gemeente kan met de jeugdhulpinstantie het gesprek aangaan over de wijze waarop zij medezeggenschap voor jeugdige cliënten en ouders organiseren. Zij kan ook cliënt participatie als een voorwaarde stellen voor het aangaan van een contract met een jeugdhulpverleningsinstantie. 2.5 Aanbevelingen Aanbevelingen uit Boxtels onderzoek De aanbevelingen uit het onderzoek Jong Boxtel Spreekt wat betreft jeugdparticipatie zijn: Het advies aan de gemeente om meer met scholen samen te werken. Bijvoorbeeld als de gemeente een project opzet dat jongeren stimuleert om informatie en wensen door te geven, dan i.s.m. scholen te doen. 5

6 Het advies is ook dat het belangrijk is de jeugd te laten weten dat er ook echt iets met hun opmerkingen wordt gedaan Aanbevelingen Verwey-jonker onderzoek De zestal aanbevelingen uit het onderzoek van Verweij-Jonker luiden: Het vormgeven van participatie bij jeugdbeleid en jeugdzorg vraagt een cultuuromslag van de gemeente. Bepaal hoe de gemeente tegenover participatie staat en formuleer samen met jeugdigen, ouders en cliënten de ambitie en doelen. Maak duidelijk wat zij van de gemeente kunnen verwachten en wat de gemeente van hen verwacht. Dus besteed als gemeente veel aandacht en energie aan heldere verwachtingspatronen. Denk goed na als gemeente over waarop zij naar deelnemers over hun inspanningen terugkoppelt. Het is heel belangrijk dat participanten terug horen wat er met hun input of plannen is gebeurd. Besteed concrete zaken rond participatie uit en laat externe organisaties helpen om participatie meer structureel vorm te geven. De representativiteit van participatievormen is belangrijk voor geslaagde participatie. Betrek ook de professionals in de jeugdsector. De dialoog tussen professionals, jeugdigen en ouders te bevorderen omdat dit een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid kan geven. Stem goed af met aanpalende beleidsterreinen zoals passend onderwijs. Doelgroepen/deelnemers kunnen met meerdere beleidsterreinen te maken hebben Aanbevelingen onderzoek Movisie De aanbevelingen van het Movisie onderzoek zijn: Start met een duidelijke visie op het doel van de cliënten participatie. Deze visie heeft consequenties voor de inrichting Maak een participatieplan, met daarin wanneer men cliënten wil betrekken, bij beleidsontwikkeling, evaluatie en regelmatig te horen hou zij de geboden hulp vervaren? Bepaald de participatiemix, de verschillende vormen waarin je cliënten wil betrekken in formele en informele setting. Zet het cliënten perspectief centraal in beleid Benader de verschillende doelgroepen apart van elkaar Formuleer gemeentelijke ambities voor het versterken en verbeteren van cliënten participatie op instellingsniveau Het ondersteunen van lokale supportnetwerken levert een waardevolle bijdrage voor versterking van het netwerk van cliënten. 3. Zo ja, past deze klankbordgroep bij een bestaande WMO adviesraad? 3.1 Inleiding Op basis van bovenstaande informatie is het antwoord op de vraag of een klankbordgroep voor jeugdbeleid binnen de bestaande WMO adviesraad past een genuanceerd: ja. Uit onderzoek van Movisie blijkt dat veel gemeenten inzetten op een participatiemix, het combineren van input via formele structuren zoals WMO raden, cliëntenraden van instellingen en ouderplatforms en meer creatieve vormen die aansluiten bij jongeren en bijvoorbeeld input uit persoonlijke gesprekken met jeugdzorg cliënten. Gemeente worstelen met vragen rondom de representativiteit van de verschillende doelgroepen en hoe zij (langdurige) betrokkenheid van met name de doelgroep jongeren organiseren. Jongeren zijn een lastige doelgroep als het gaat om beleidsparticipatie omdat zij zich niet aangesproken voelen om mee te doen in de bestaande formele adviesstructuren, die ook nog eens inzet op langere termijn vragen. Deze structuren sluiten niet aan bij de wijze waarop jongeren mee willen denken en praten over beleid. Gemeenten ervaren een duidelijke meerwaarde in het persoonlijk contact met cliënten en uit de ervaringen en verhalen die zij vertellen. Zij zien als knelpunt de vertaalslag die zij moeten 6

7 maken van individuele verhalen naar algemeen beleid. De verscheidenheid van de doelgroepen waarmee zij te maken krijgen met de nieuwe Jeugdwet is daarbij een complicerende factor. Voor het betrekken van jeugd, ouders en jeugdzorgcliënten bij het jeugdbeleid is de eerste aanbeveling dan ook om een participatiemix toe te passen. 3.2 Aanbevelingen aan Boxtel Maak voor het betrekken van jeugdcliënten bij beleid en uitvoering van de Jeugdwet gebruik van een participatiemix. Onderdeel van die participatiemix kan het vormen van een werkgroep of klankbord groep zijn. Een klankbordgroep of werkgroep voor jeugdzorgcliënten en ouders kan bij de bestaande WMO adviesraad passen, mits de doelstellingen helder zijn en deze werkgroep een meerwaarde heeft. Ook moet duidelijk zijn waar deze klankbord/werkgroep op de participatieladder staat. Kies ook participatiemiddelen die jongeren/jeugdzorgcliënten aanspreken, zoals een pizzamiddag, of paneldiscussie (Er is een toolkit met 32 tools om jongeren op evenzoveel wijzen te laten participeren. Kies communicatiemiddelen die jongeren gebruiken. Social media en organiseer chatsessies. Gebruik de website ook voor opiniepeilingen of mini enquêtes onder de jeugd. Werk samen met scholen zoals de jongeren in Jong Boxtel Spreekt adviseren. Vertaal abstract beleid naar concrete situaties Reserveer financiële middelen Bepaal het doel van de participatie voordat je energie steekt in het organiseren van structurele betrokkenheid zoals een werkgroep of klankbordgroep Laat altijd weten wat er met de input van jongeren is gedaan. Dat is een belangrijke voorwaarde om jeugd gemotiveerd te laten zijn voor deelname aan inspraakactiviteiten. Gesproken met: Arnold van den Broek, beleidsadviseur WMO gemeente Boxtel Henny Kerkhof, voorzitter WMO advies raad gemeente Boxtel Marjolein van Eindhoven, lid van de WMO advies raad, met jeugd in portefeuille Diana Piek, teamleider jeugd afdeling MO Literatuur Jong Boxtel Spreekt Onderzoek naar jongeren in Boxtel Januari 2011 ROC Eindhoven Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorg cliënten in de transitie jeugdzorg Verwey-Jonker Instituut, 2013 Cliëntenparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet Resultaten onderzoek onder gemeenten Movisie Else Boss, april 2014 Websites (Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg) 7

Cliëntenparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet

Cliëntenparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet Cliëntenparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet Resultaten onderzoek onder gemeenten Auteur(s) Datum MOVISIE Else Boss Utrecht, april 2014 1 Achtergrond Dit onderzoek is uitgevoerd door Movisie, op verzoek

Nadere informatie

Participatie van jeugd en ouders in gemeenten

Participatie van jeugd en ouders in gemeenten Participatie van jeugd en ouders in gemeenten E-panel De digitale vragenlijst is uitgezet onder wethouders en beleidsmedewerkers Jeugd, projectleiders Transitie Jeugd, CJG-coördinatoren en via hen CJG-medewerkers

Nadere informatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE JEUGD Hoe je jongeren kunt betrekken bij jeugdhulp 1 Bij de transitie van de jeugdzorg is inspraak van belang. Juist jongeren en hun ouders die

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet

Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet Artikel 12 VN Kinderrechtenverdrag De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, het

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

20151760547AEEC0F9509496C92EC0EDAAB0D4FFDtxt Aan de leden van de gemeenteraad,

20151760547AEEC0F9509496C92EC0EDAAB0D4FFDtxt Aan de leden van de gemeenteraad, 20151760547AEEC0F9509496C92EC0EDAAB0D4FFDtxt Aan de leden van de gemeenteraad, Ter attentie van de griffier Geachte leden van de gemeenteraad, Graag bieden we u namens het JeugdWelzijnsBeraad, LOC Zeggenschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg . Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg 1 Jaarverslag Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg 2015 Februari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Startnotitie bundeling cliëntenraden en adviescommissies

Startnotitie bundeling cliëntenraden en adviescommissies Startnotitie bundeling cliëntenraden en adviescommissies 1. Uitgangspunt coalitieakkoord In het coalitieakkoord 2014-2018 Utrecht maken we samen staat dat we voor de adviescommissies en cliëntenraden dezelfde

Nadere informatie

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam ! De gemeente Appingedam wil jongeren actiever laten participeren in beleidsvorming, zodat ze beter kan inspelen op de behoeften van jongeren. Om dit

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten Definitieve versie

Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten Definitieve versie Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten 2015 Definitieve versie Inhoudsopgave Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten 2015... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vormen van jeugdhulp...

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Betreft Voorstel cliëntenparticipatie 113Online Aan Raad van bestuur Van Chantal Laurent, Age Niels Holstein, Jan Mokkenstorm Agendapunt 7 Datum 2 september 2014

Nadere informatie

magazine Cliëntenparticipatie in het veranderende sociale domein

magazine Cliëntenparticipatie in het veranderende sociale domein magazine Meedenken, meedoen mag en meebeslissen mag Cliëntenparticipatie in het veranderende sociale domein Inhoudsopgave Inleiding...3 Inleiding...3 Gouden regels voor cliëntenparticipatie Gouden regels

Nadere informatie

De Utrechtse Participatiestandaard

De Utrechtse Participatiestandaard De Utrechtse Participatiestandaard Participatie leidt tot betere projecten, betere afwegingen en besluitvorming en tot meer draagvlak. Bij ieder project is de vraag aan de orde wanneer en in welke mate

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd. 20-4-2017 Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: 078 617 69 82 E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl W: wmo-adviesraaddordrecht.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2008-114 Datum: Behandelend F.A. Linthorst ambtenaar 18 nov. 2008 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345-636292 K. Burger ONDERWERP: Adviesraad Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Samen werken aan het Haagse jeugdbeleid Denis Vink, afdeling Jeugd

Samen werken aan het Haagse jeugdbeleid Denis Vink, afdeling Jeugd Denis Vink, afdeling Jeugd Agenda Participatieproces Waar gaan we naartoe Inleiding Vragen aan commissieleden Inleiding Gemeente verantwoordelijk voor het gehele jeugdstelsel: van preventie tot jeugdhulp

Nadere informatie

Panel of Klankbordgroep

Panel of Klankbordgroep Cliënten kunnen op verschillende manieren betrokken worden bij het beleid van de instelling. Met de vraag hun stem te laten horen in datgene wat anders en beter kan vanuit het perspectief van de cliënt.

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen! Convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Communicatie aanpak Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Van visie naar opgave - beleidsdoel Vanuit de visie op 3D Meedoen en meetellen : transitie 3D = transformatie = cultuuromslag De visie Meedoen

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Vormen van medezeggenschap

Vormen van medezeggenschap Vormen van medezeggenschap Vormen van medezeggeschap In deze tijd van de vele veranderingen binnen de zorg in het algemeen en bij de Gemiva-SVG Groep in het bijzonder is het goed om eens te kijken naar

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad

Nadere informatie

Jongerenparticipatie: niet praten over, maar praten met jongeren

Jongerenparticipatie: niet praten over, maar praten met jongeren Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 9 juli 2008 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: C. Kerkmans par. par. afd.hfd. par. sectorhfd.

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten 1. Inleiding Deze informatiekaart geeft informatie over de betekenis van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: het Verdrag)

Nadere informatie

In hoeverre kunnen personen met een verstandelijke handicap daadwerkelijk participeren via de gebruikersraad (GBR) van die voorziening?

In hoeverre kunnen personen met een verstandelijke handicap daadwerkelijk participeren via de gebruikersraad (GBR) van die voorziening? 'Op zoek naar de grenzen van participatie. Een kwalitatief onderzoek naar de gebruikersraad in voorzieningen voor volwassenen met een verstandelijke beperking.' Lien Van de Wiel 1. SITUERING VAN HET ONDERZOEK

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

Regionale raadplegingen over jeugd Regio Gooi en Vechtstreek. Samenkracht! 25 mei 2016 Marloek de Greeff, beleidsadviseur jeugd Huizen

Regionale raadplegingen over jeugd Regio Gooi en Vechtstreek. Samenkracht! 25 mei 2016 Marloek de Greeff, beleidsadviseur jeugd Huizen Regionale raadplegingen over jeugd Regio Gooi en Vechtstreek Samenkracht! 25 mei 2016 Marloek de Greeff, beleidsadviseur jeugd Huizen Aanleiding Transitie jeugd: per 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Kent u de sport- en cultuurregeling?

Kent u de sport- en cultuurregeling? Kent u de sport- en cultuurregeling? Conclusies en aanbevelingen Rekenkamercommissie Teylingen Onderzoek naar sport- en cultuurregeling Datum: 10 mei 2016 Pictogrammen: www.sclera.be 1 Inleiding De rekenkamercommissie

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Quickscan Informatievoorziening over onafhankelijke cliëntondersteuning in de Drechtsteden

Quickscan Informatievoorziening over onafhankelijke cliëntondersteuning in de Drechtsteden Quickscan Informatievoorziening over onafhankelijke cliëntondersteuning in de Drechtsteden Jaco de Kruijf en Mariëtte Teunissen Oktober 2015 1 Inleiding Zorgbelang Zuid-Holland volgt in opdracht van de

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Participatie Sociaal Domein 2016

Onderwerp : Verordening Participatie Sociaal Domein 2016 Vergadering d.d. : 25 augustus 2015 Agendapunt : Registratienummer : Onderwerp : Verordening Participatie Sociaal Domein 2016 De raad van de gemeente Hof van Twente; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.032.999 Coördinerend Portefeuillehouder Zaaknummer 2016-06-00868 Anja Haga Cluster BR Vertrouwelijk Nee Ambtenaar Cees Vermeulen Datum in college 28-06-2016

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda Gouda, 13 maart 2017 Betreft: jaarverslag 2016 GCR Geachte leden van het College van B&W, Bijgaand bied ik

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel De gemeente Son en Breugel heeft in het collegeprogramma 2002 2006 opgenomen dat zij een nieuwe nota integraal jeugdbeleid zal ontwikkelen.

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Geachte voorzitter, Onderzoek cliëntervaring regio Haaglanden en Den Haag

Geachte voorzitter, Onderzoek cliëntervaring regio Haaglanden en Den Haag Typ teksttyp teksttyp tekst Saskia Bruines Wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, 060 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad Oplegvel 1. Onderwerp Jaarverslag 2016-2017 Regionaal Bureau Leerplicht 2. Rol van het Efficiencytaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Door de uitvoering van de leerplichtwet en

Nadere informatie

Tekst: Marije Bosdriesz

Tekst: Marije Bosdriesz Partnerschap tussen ouders, school en hulpverleners vergroot de kansen van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Met Passend onderwijs en de Jeugdwet krijgt dat partnerschap een nieuwe impuls. Integraal

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Informele raadscommissie Sociaal

Informele raadscommissie Sociaal Informele raadscommissie Sociaal 19 januari 2012 Annemarie Kristen-Reerink Programmamanager transities AWBZ en Jeugdzorg Programma Doel van vanavond Voorstellen van onze partners Vertoning DVD CJG Twente

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

T e a m B I C L I E N T E R V A R I N G S O N D E R Z O E K J E U G D. Bijlage 4c1. Bijlage 4c1

T e a m B I C L I E N T E R V A R I N G S O N D E R Z O E K J E U G D. Bijlage 4c1. Bijlage 4c1 Aanleiding Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Jeugdwet verplicht om cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren voor jeugd. In overeenstemming met het WMO-artikel 2.5.1. en artikel 2.10 van de Jeugdwet

Nadere informatie

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad.

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Inspraaknotitie verordening Jeugdhulp Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd. 25-09-2014 en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Reactie WAR Verordening Jeugd Onze algemene opmerkingen

Nadere informatie

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding blz.3 Hoofdstuk 2 Doel communicatieplan blz.3 Hoofdstuk 3 Verantwoordelijkheden blz.3 Hoofdstuk 4 Doelgroepen en doelstellingen

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw verzoek om onze visie te geven op de Jeugdverordening 2015, hierbij onze adviezen en aanbevelingen.

Naar aanleiding van uw verzoek om onze visie te geven op de Jeugdverordening 2015, hierbij onze adviezen en aanbevelingen. Participatieraad Montfoort Secretaris Aad van der Veen Mannenhuisstraat 23 3417 ED Montfoort Tel. 0348 473129 aadvdrveen@zonnet.nl Aan Wethouder I. Langerak Postbus 41 3417 ZG Montfoort 09/9/2014 Onze

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving 3D COMMUNICATIE & PARTICIPATIE Samenleven in Leiderdorp Met elkaar voor een sterke samenleving 1 Inhoud De opgave... 3 Communicatiedoelstellingen... 3 Communicatieaanpak... 5 Doelgroepen, belangen en invloed...

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 WMO ADVIESRAAD BOXTEL. Versie maart 2015

JAARVERSLAG 2014 WMO ADVIESRAAD BOXTEL. Versie maart 2015 JAARVERSLAG 2014 WMO ADVIESRAAD BOXTEL Versie maart 2015 Vastgesteld tijdens plenaire vergadering dd. 11032015 1 INLEIDING Vanaf 01012015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen

Nadere informatie

Rapportage kwartaal 3 Een overzicht van de meldingen van juli t/m september 2016

Rapportage kwartaal 3 Een overzicht van de meldingen van juli t/m september 2016 Rapportage kwartaal 3 Een overzicht van de meldingen van juli t/m september 2016 De Monitor Transitie Jeugd is een initiatief van Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 3, 2016 De Monitor Transitie

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding Onderzoeksaanpak

Samenvatting Inleiding Onderzoeksaanpak 1 2 1. Samenvatting Inleiding Kinderen hebben recht op bescherming tegen kindermishandeling, zo staat in het VN- Kinderrechtenverdrag (IVRK). Toch komt kindermishandeling in Nederland nog steeds op grote

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Jan Burger, loco Bert van den Brand, loco Wil Kosterman Hans Marchal Algemeen

Nadere informatie

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Hieronder een eerste en tweede reactie van de Rekenkamer. 1 Bijlage: Ambitiedocument Burgerparticipatie met bijbehorende Verordening te downloaden via deze link. Eerste

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Participatie binnen het gemeentelijk mobiliteitsbeleid Specialisatiecursus VSV 28ǀ02ǀ2013. Samenvatting en conclusies

Participatie binnen het gemeentelijk mobiliteitsbeleid Specialisatiecursus VSV 28ǀ02ǀ2013. Samenvatting en conclusies Participatie binnen het gemeentelijk mobiliteitsbeleid Specialisatiecursus VSV 28ǀ02ǀ2013 Samenvatting en conclusies Bart Meert Projectmanager Verkeer en Mobiliteit Imagine the result Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 We (cliënten) zijn geen cassettebandje die steeds alles herhaalt" (citaat cliënt) Inleiding Op 10 maart 2016 heeft een bijeenkomst beschermd wonen/cliëntperspectief

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361 Initiatiefvoorstel Status: besluitvormend Agendapunt: * Onderwerp: Instelling Jongerenraad Datum: 22 juni 2015 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 361 Informant: Jan Rooijakkers j.rooijakkers@dalfsen.nl

Nadere informatie

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de kamerrondebespreking

Nadere informatie

LOC/LCFJ T (030) 284 32 00 Postbus 700 F (030) 284 32 01 3500 AS Utrecht e-mail: loc@loc.nl

LOC/LCFJ T (030) 284 32 00 Postbus 700 F (030) 284 32 01 3500 AS Utrecht e-mail: loc@loc.nl 2 Zorg voor jeugd: begin bij de burger! 2013 Colofon Zorg voor jeugd: begin bij de burger! Participatie: bevindingen en handreikingen voor gemeenten op beleids- en zorgniveau is een uitgave van het Landelijk

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie