Visie. Onze wereld is zo dynamisch dat organisaties. producten en diensten steeds kennisintensiever. en ondersteunende software-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie. Onze wereld is zo dynamisch dat organisaties. producten en diensten steeds kennisintensiever. en ondersteunende software-"

Transcriptie

1 Visie Inhoudsopgave VISIE 1 INTRODUCTIE 2 WAAROM KIEZEN VOOR AQUIMA? 3 PRODUCTKENMERKEN 4 FUNCTIONEEL 6 DOMEIN VOCABULAIRE 6 LOGICA, KENNIS EN SEMANTIEK 7 PROCESSEN & TAKEN 9 INTERACTIE 10 DOCUMENTEN 11 KOPPELINGEN 13 SPECIFICATIE LINKEN AAN DE IMPLEMENTATIE 14 Organisaties kunnen tegen lagere kosten hun wendbaarheid en servicegraad verhogen als kenniswerkers door modellering van bedrijfskennis zelf hun processen en applicaties kunnen inregelen. Onze wereld is zo dynamisch dat organisaties in staat moeten zijn om continu leid, voorwaarden en beoordelingscrite- bijvoorbeeld wet- en regelgeving, be- mee te veranderen. Daarnaast worden ria door programmeurs gedaan moeten producten en diensten steeds kennisintensiever. Deze twee ontwikkelingen werkers zijn die de eisen en wensen worden. En dat terwijl het juist de kennishebben een grote impact op werkprocessen en ondersteunende software- de implementatie hiervan. bepalen en verantwoordelijk zijn voor applicaties. De traditionele manier van automatiseren waarbij de techniek leidend is, volstaat niet langer. groter en urgenter naarmate de wereld Bovenstaande problemen worden waarin we leven steeds sneller verandert. Applicaties en processen moeten Het probleem bij het in lijn brengen van IT-systemen met de steeds continu meeveranderen en zijn nooit af. sneller veranderende bedrijfspraktijk Ook dit betekent dat het eenvoudigweg is dat de traditionele topdown aanpak niet mogelijk is om op de oude traditionele wijze te blijven automatiseren. voor softwareontwikkeling veel te omslachtig, tijdrovend en duur is. Tegen Servicegeoriënteerde architecturen en de tijd dat er iets wordt opgeleverd business process management tools dat toegevoegde waarde levert aan zijn een belangrijke stap voorwaarts in organisatie, sluit dit niet meer aan bij de nieuwe manier van automatiseren. de actuele behoefte van de organisatie. Inflexibele systemen kunnen hiermee De traagheid van softwareontwikkeling wordt veroorzaakt door meerdere flexibiliteit. Maar hiermee wordt de ontsloten worden, resulterend in meer complexe vertaalslagen van op de Business-IT gap niet opgelost omdat businessgerichte specificaties, naar de de eisen en wensen van de kenniswerker nog steeds door IT ingevoerd technischere wereld van de ICT. Bovendien ontstaan hierbij veel misverstanden met als gevolg dat er achteraf veel wordt alleen bereikt als de functionele moeten worden. Echte wendbaarheid tijd besteed wordt aan testen en wijzigen. Daarnaast wordt software veelal Hiervoor is een nieuw soort software organisatie zelf achter het stuur zit. nog steeds geprogrammeerd en is er nodig dat kenniswerkers en analisten geen scheiding tussen bedrijfsregels en in staat stelt om zelf processen en de werking van applicaties. Het gevolg applicaties te kunnen inregelen. hiervan is dat wijzigingen in Deze stap zet men met Aquima. 1

2 Introductie Aquima is een regelgebaseerde BPM suite die organisaties op revolutionaire wijze in staat stelt om bedrijfskritische applicaties te ontwikkelen en te onderhouden. Aquima is revolutionair omdat er niet geprogrammeerd wordt, maar gemodelleerd. Analisten en functioneel georiënteerde personen kunnen zelf, zonder technische kennis, processen en applicaties aanpassen. Het grote voordeel is dat kennis van de organisatie en processen direct gebruikt kan worden in de ondersteunende systemen. De traditionele kloof tussen business en IT wordt met Aquima voor een groot deel overbrugd. Organisaties worden hierdoor wendbaar en concurrerend. Aquima wordt reeds toegepast in de financiële sector en overheid-, zorg-, retail- en woningsector. Meer informatie over bestaande toepassingen is beschikbaar via de diverse klantencases. Drie aspecten spelen bij organisaties waar Aquima wordt ingezet. External Dynamics 1. Kennisintensieve producten en diensten Applicaties voor kennisintensieve producten en diensten bevatten veel informatie. Denk hierbij aan advisering, diagnosestelling, vraaggeleiding, beslisondersteuning en case management. Het onderhouden van dit soort applicaties is vaak complex en arbeidsintensief. De kennis die hiervoor nodig is, is veelal versnipperd over verschillende personen binnen een organisatie. Het expliciet maken van deze kennis zorgt ervoor dat procesondersteunende applicaties sneller en tegen lagere kosten ontwikkeld en onderhouden worden. 2. Intelligente interactie Bij het aanbieden van kennisintensieve producten en diensten is een optimale interactie met de gebruiker cruciaal. Een klant haakt snel af wanneer deze door de applicatie verplicht wordt om informatie in te voeren die op dat moment niet van belang is. Intelligente dialogen zorgen ervoor dat alleen een actie van de gebruiker gevraagd wordt als dat voor zijn of haar situatie van toepassing is. Dit soort intelligentie zorgt uiteindelijk voor het juiste advies, de persoonlijke offerte, de juiste vergunning, case afhandeling, etc. Hierdoor worden klanten, medewerkers en partners op de juiste manier ondersteund en kan een organisatie haar servicegraad verhogen. Business Dynamics Business / IT GAP 3. Grote mate van dynamiek De omgeving van de organisatie stelt eisen middels wetten, regels, beleid en procedures. Het bepaalt hiermee hoe vaak en in welke mate processen en/ of applicaties aangepast moeten worden. Door zelf wijzigingen in applicaties en processen aan te kunnen brengen groeit de organisatie continu mee met de eisen van de omgeving. Pace of IT Change Figuur 1: Marktdynamiek 2

3 Waarom kiezen voor Aquima? Elke organisatie, zowel profit als non-profit, heeft haar eigen primaire doelstellingen. Of het nu gaat om optimale bediening van burgers, winstgevendheid of concurrentiepositie. De volgende argumenten om voor Aquima te kiezen, dragen allemaal bij aan het behalen van deze doelstellingen. 1. Grotere wendbaarheid en kortere time-to-market De snelheid waarmee de organisatie zich kan aanpassen, bepaalt voor een steeds groter deel het succes. Doordat in Aquima de inhoud losstaat van de techniek kunnen kennisexperts zelf aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld bij een nieuwe regeling, een nieuw product of een tijdelijke actie. Aquima heeft een gelaagde structuur. Hierdoor kan een nieuw verkoopkanaal of product in een fractie van de traditionele tijd geïntroduceerd worden. 3. Oplossingen die aansluiten bij de échte eisen en wensen De eisen en wensen van een applicatie zijn niet alleen lastig op papier te zetten, vaak zijn ze gewoonweg niet bekend. Door de realtime interpretatie van modellen maakt Aquima een iteratief ontwikkelproces mogelijk. Het gemodelleerde resultaat is direct weer te geven en kan meteen getest worden. Op deze manier is vroegtijdig in te zien of iedereen dezelfde doelstellingen voor ogen heeft en elkaar begrijpt. 5. Lagere kosten Zowel de initiële ontwikkelkosten als de jaarlijkse kosten van beheer en onderhoud liggen bij Aquima lager dan bij traditionele systemen. Doordat de initiële ontwikkeling via een iteratief proces plaatsvindt, ligt de eindoplossing dichter bij wat werkelijk nodig is. Hierdoor worden er geen zaken opgeleverd die niet nodig zijn. Daarnaast zorgt de scheiding van inhoud en techniek ervoor dat bij aanpassingen van de inhoud, de techniek niet opnieuw getest hoeft te worden. Figuur 2: Nieuwe functionaliteiten en wijzigingen kunnen meteen getest worden. 6. Voldoen aan wet- en regelgeving Het is niet eenvoudig om continu aan actuele wetten en regels te voldoen. Vaak is de tijd tussen de definitieve bekendwording en de vereiste invoering erg kort. Aquima biedt voor deze uitdaging een oplossing. Omdat er wordt gemodelleerd in plaats van geprogrammeerd, wordt de impact van een opgelegde wijziging inzichtelijk gemaakt. Aanpassingen kunnen eenvoudig, snel en overzichtelijk worden doorgevoerd. 2. Betere bediening van klanten De klant bepaalt het liefst zelf via welk kanaal hij communiceert. Uniformiteit van informatie en proces over de verschillende kanalen is hierbij een voorwaarde, maar vaak geen vanzelfsprekendheid. Een klant wil op basis van zijn persoonlijke situatie geholpen worden en niet op basis van de product- of dienstenstructuur van een organisatie. Aquima biedt uniformiteit over verschillende kanalen terwijl klanten persoonlijk worden benaderd met intelligente vraagstelling. 4. Stapsgewijze modernisering IT-landschap Zeker voor grote organisaties is de modernisering van het IT-landschap naar een servicegeoriënteerde architectuur een enorme uitdaging. Onderdelen waar relatief veel verbeteringen te behalen zijn kunnen met Aquima snel gemoderniseerd worden. Hierdoor is geen grote big bang implementatie nodig, maar kan een IT-landschap stapsgewijs gemoderniseerd worden waarbij tussentijdse verbeteringen al geld opleveren. 3

4 Productkenmerken Unieke verzameling componenten op één centraal domeinmodel Om sneller en goedkoper applicaties te ontwikkelen moeten cruciale onderdelen met elkaar geïntegreerd zijn en van dezelfde basis gebruikmaken. Aquima is uniek omdat de verschillende facetten die nodig zijn voor applicatieontwikkeling (taken, processen, gebruikersinteractie, documenten en services) in één suite beschikbaar zijn. Ze delen allemaal dezelfde gegevens en elementen. Platform voor analisten Om het traditionele gat te dichten tussen business en IT is er een platform nodig dat door analisten bediend kan worden. Hierdoor kunnen diegene die verantwoordelijk zijn voor de eisen, wensen en inhoud, zelf ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk dat het platform waarmee dit gebeurt gebruiksvriendelijk is. De Microsoft Office look en feel van Aquima is herkenbaar, intuïtief en eenvoudig. Applicaties kunnen snel ontwikkeld en onderhouden worden zonder dat er kennis nodig is van programmeertalen. zojuist gemodelleerd is meteen in werking te zien, te testen of in gebruik te nemen. Scheiding gebruikersinteractie en beslislogica De manier waarop de interactie met de gebruiker plaatsvindt, staat los van de beslislogica van een applicatie. Gegevens die een eindgebruiker invoert op het scherm kunnen meteen door de onderliggende logica worden opgepakt. Hierdoor kunnen (tussentijdse) resultaten en afhankelijkheden direct invloed uitoefenen op het gedrag van de applicatie. Zo kan de applicatie, afhankelijk van de gebruikersinput, bepalen: wat de vervolgstap is; welke (extra) informatie nog nodig is; welke antwoorden al kunnen worden afgeleid; wat er wel en niet aan de gebruiker getoond wordt. De scheiding tussen gebruikersinteractie en logica biedt maximale flexibiliteit, performance en gebruiksvriendelijkheid. (met exacte uitkomsten) en matching aan de hand van cases met een score als uitkomst. Daarnaast zijn er meerdere manieren om regels te presenteren (beslisregels, beslistabellen en beslisbomen). Deze technieken zijn ook in combinatie met elkaar te gebruiken. Overzichtelijke weergave van processen Aquima biedt een visuele omgeving voor het uitmodelleren van bedrijfsen applicatieprocessen. Het raamwerk aan processtappen wordt in overzichtelijke schema s getoond worden waarbij het in één oogopslag duidelijk wordt welke stappen wanneer doorlopen worden. Gelaagde structuur Gemeenschappelijke elementen van applicaties kunnen hergebruikt worden in andere applicaties of componenten. Eventuele verschillen die nodig zijn kunnen door specialisatie worden aangegeven. Dit is voor alle componenten van Aquima mogelijk waardoor applicaties makkelijk te ontwikkelen en onderhouden zijn in bijvoorbeeld een multichannel- of multilabel-omgeving. Figuur 3: De Microsoft Office Ribbon van Aquima Real time model interpretatie In Aquima wordt het model direct uitgevoerd via runtime engines die werken op basis van interpretatie. Dit betekent dat Aquima transparant is in het aantonen waarom bepaalde afleidingen, keuzes en beslissingen zijn gemaakt. Interpreteren betekent dus inzichtelijkheid. Bovendien is het met Aquima mogelijk om hetgeen dat Meerdere beslistechnieken binnen één omgeving Aquima bevat krachtige redenatie-, logica- en calculatie-elementen. Hiermee kunnen de meest complexe berekeningen, afleidingen, prioriteringen en afhankelijkheden overzichtelijk worden ingesteld. Er zijn verschillende technieken die hierbij gebruikt kunnen worden. Er is onderscheid tussen regels Geavanceerd versiebeheer Meerdere versies van een applicatie worden tegelijkertijd beheerd en kunnen operationeel zijn. Hierbij kan er aangegeven worden welke versie in welke periode actief moet zijn. Dit levert voordelen op bij de invoering van bijvoorbeeld nieuwe wetten en regels, bedrijfsbeleid of een nieuw product. 4

5 Er kan gewerkt worden aan een nieuwere versie van een applicatie terwijl de oude applicatie ongewijzigd blijft. Oudere versies van applicaties draaien parallel in productie met (een) nieuwere versie(s). Bijvoorbeeld in verband met nog lopende aanvragen. Het is ook mogelijk om een nieuwe applicatie operationeel te zetten voor tijdelijke acties. applicatie worden bepaald? Aquima biedt hiervoor een kwaliteitsmodel met als voordeel dat de applicaties met elkaar vergeleken kunnen worden. Er kan een kwalitatief oordeel worden geveld over hetgeen gemodelleerd is. Dit is gebaseerd op de ISO standaard voor kwaliteitsmetingen van software. Zo kan er gekeken worden hoe schoon een model is, bijvoorbeeld door te kijken naar welke ongebruikte elementen er nog aanwezig zijn. Figuur 4: Ondersteuning versiebeheer Traceerbaarheid Bij het gebruik van een applicatie kunnen de ingevoerde gegevens en stappen die een eindgebruiker doorloopt, opgeslagen worden. Doordat ook de versie van het model wordt opgeslagen, is volledige traceerbaarheid altijd mogelijk. Dit betekent dat er altijd aangetoond kan worden waarom bepaalde afleidingen, keuzes en beslissingen gemaakt zijn. Bepalen van de impact van functionele wijzigingen Requirements en specificaties voor software projecten liggen vaak vast in documenten zoals wetteksten, beleidsstukken en functionele ontwerpen. Wanneer deze documenten wijzigen, is vaak niet duidelijk welke onderdelen van de daadwerkelijke software hierdoor geraakt worden. Met Aquima is het mogelijk om binnen de modelleeromgeving op elk vlak de koppeling te maken met de inhoud van documenten. Wijzigt de documentatie, dan maakt Aquima inzichtelijk waar de applicatie moet veranderen en vice versa. Hierdoor kan de impact van wijzigingen snel worden bepaald. Mogelijkheid tot iteratief ontwikkelen Doordat het mogelijk is om direct resultaten weer te geven, kan er zeer snel iteratief ontwikkeld worden. Via korte cycli kunnen (deel)resultaten meteen worden getoond en teruggekoppeld. Aquima is hierdoor uitstekend in te zetten in projecten die gebruik maken van Agile ontwikkelmethoden, zoals bijvoorbeeld Scrum. Samenwerken Omdat het modelleren van kennisrijke applicaties vaak door meerdere personen tegelijk gedaan wordt, is het belangrijk dat er op een efficiënte manier samengewerkt kan worden. Aquima voorziet hierin met een ingebouwde instant messaging cliënt in Aquima Studio waarmee mensen continu met elkaar kunnen communiceren. Hierbij kunnen chatlogs als ontwerpbeslissing worden opgenomen. U kunt ook zien welke persoon aan een bepaald onderdeel van een applicatie werkt of gewerkt heeft. Kwaliteitsbeoordeling van de modellen De werking van een applicatie kan door eindgebruikers getest worden maar hoe kan de kwaliteit van een Het opschonen van een model gaat legacy tegen en zorgt voor betere performance. Consistentie tussen documentatie en applicatie In de praktijk wil wel vaker verschil ontstaan tussen de gerealiseerde applicatie en de geschreven documentatie. Met Aquima is het mogelijk om functionele documentatie te generen van de gerealiseerde applicatiemodellen. Hierdoor kan altijd met actuele documentatie gewerkt worden. Multiplatform Voor het uitvoeren van gemodelleerde applicaties, is een runtime nodig voor de interpretatie. Aquima biedt zowel een runtime voor.net als Java. Hiermee wordt Aquima platformonafhankelijk. Het is ook mogelijk om een dergelijk applicatiemodel in zowel een.net als Java-variant operationeel te gebruiken. 5

6 Functioneel Aquima bestaat uit zeven sleutelconcepten. Elk van deze concepten draagt bij aan de functionaliteit van de modellen zoals die met Aquima gecreëerd worden. De concepten worden hieronder toegelicht. Domeinmodel Ontwerp het domeinmodel als centrale basis middels entiteiten, relaties en attributen. Het domeinmodel wordt door alle componenten van Aquima gebruikt waarmee een single point of definition wordt gewaarborgd. Specialisatie maakt het mogelijk om definities op proces-, klant-, label- of productspecifiek niveau aan te passen. Intelligente dialogen Modelleer intelligente gebruikersinteractie middels dynamische dialogen en benader gebruikers individueel. Creëer situatiegebonden vragen, antwoorden en werklijsten. Gebruik helpteksten, meertaligheid en meerdere presentatiestijlen om de gebruiker optimaal te bedienen. Documenten Modelleer documenten voor het genereren van offertes, contracten, brie ven en formulieren in diverse formaten zoals pdf, rtf, HTML, , papier of fax. Pas intelligente afhankelijkheden toe om documenten op maat te genereren en gebruik dezelfde objecten, logica en semantiek als in de digitale formulieren. Processen Teken dynamische processen en applicatieflows. Definieer condities, autorisaties en events die de processen aansturen. Zowel lineaire als case based workflows kunnen worden gemodelleerd. Services Parameteriseer (web)services om te koppelen met andere informatiebronnen en systemen. Op maat gemaakte services kunnen middels plug-ins toegevoegd worden. Taken Ontwerp en automatiseer kennisintensieve taken zoals validaties, berekeningen, beoordelingen en beslissingen. Kennis, Logica & Semantiek Gebruik de krachtige rule engine voor het modelleren en toepassen van (bedrijfs)logica en formaliseer op een leesbare en onderhoudbare manier beleid, regel- en wetgeving. Naast overzichtelijke beslistabellen, beslisregels en beslisbomen kan matching technologie ingezet worden. Figuur 5: Aquima sleutelconcepten DOMEIN VOCABULAIRE Om een goede business-driven oplossing te realiseren is het belangrijk om te weten welke informatie en gegevens er allemaal nodig zijn en hoe deze binnen het betreffende domein worden aangeduid: oftewel wat is het domein vocabulaire (domeinmodel). Het domeinmodel wordt door alle componenten van Aquima gebruikt, een single point of definition is hiermee gegarandeerd. In Aquima worden entiteiten, attributen en relaties gebruikt om het vocabulaire weer te geven. Overerving en de mogelijkheid tot het leggen van complexe relaties zijn hierbij erg belangrijk. Specialisatie maakt het mogelijk een definitie op een klant-, label- of productspecifiek niveau aan te passen. Hiermee is zowel flexibiliteit als eenduidigheid van een definitie gewaarborgd. Om een goede weergave van de realiteit mogelijk te maken kan het domeinmodel visueel gemodelleerd worden. Figuur 6: Domeinmodel 6

7 Logica, kennis en semantiek Nadat het domeinmodel is gedefinieerd, is het logische vervolg om de kennis, logica en semantiek te modelleren om kennis intensieve taken uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan het uitvoeren van een adviestraject, het berekenen van premies, beslisondersteuning en beoordeling. Het soort probleem, de complexiteit en de reikwijdte hiervan, hebben invloed op de benodigde kennis. Dat betekent dat systemen in staat moeten zijn om kennis en logica op verschillende manieren vast te leggen. Aquima ondersteunt in dit opzicht diverse mogelijkheden: Discrete logica (bedrijfsregels, beslistabellen en beslisbomen) Deze vorm van logica wordt gekenmerkt door het afleiden van doelkenmerken. Denk bijvoorbeeld aan: Kom ik in aanmerking voor een krediet? Hoeveel subsidie mag ik verwachten? Welk medisch risico loop ik? Fuzzy logica (matching) In tegenstelling tot discrete logica, gaat fuzzy logica uit van een best match (en geen perfect fit). Op basis van een case geschiedenis kan een best passend alternatief worden aangeboden. Denk hierbij aan het matchen van werknemerprofielen op een vacature, of het zoeken van een geschikte vakantie aan de hand van voorkeuren. Het backward chaining afleidingsmechanisme waarmee de beslisregels worden gevuurd (het inferencing mechanisme), zorgt ervoor dat resultaten uit de ene beslisregel als input kunnen dienen voor een andere beslisregel. Hiermee is het mogelijk om kennis modulair te structureren. Dit leidt tot een hoge mate van onderhoudbaarheid. Het waarheid borgingssysteem (truth maintenance) zorgt er op zijn beurt voor dat alle elementen altijd de juiste waarde hebben en dat er geen ambiguïteit tussen de kennisregels aanwezig is. Hiermee worden logische conflicten voorkomen. Bedrijfsregels Bij het beoordelen van klantgegevens, het stellen van een diagnose of bijvoorbeeld het bepalen van iemands kredietwaardigheid komt een flinke hoeveelheid professionele kennis kijken. Om ervoor te zorgen dat de besluitvorming altijd consistent en uniform is, is het belangrijk om deze kennis expliciet te maken. Bedrijfsregels bieden hierbij de mogelijkheid om op een leesbare en onderhoudbare manier het beleid, regelgeving of wetgeving te formaliseren. Figuur 7: Bedrijfsregel 7

8 Beslistabellen Regelgeving, richtlijnen en beleid is typisch iets wat vaak vastgelegd is in platte tekst. Uitgaande van dergelijke documentatie is het niet makkelijk om eenduidig te zijn in de besluitvorming. Analyse leert dat er regelmatig gaten en overlap voorkomen in deze documentatie. Om dit soort complexere besluitvorming, waarin meerdere factoren een rol spelen, goed weer te geven zijn beslistabellen bij uitstek geschikt. De beslistabellen zijn leesbaar en verhelderend. Ze maken duidelijk hoe besluitvorming en afleidingen tot stand komen. Beslistabellen zijn zeer geschikt voor situaties waarin onderhoudbaarheid en transparantie een grote rol spelen. Figuur 8: Beslistabel Beslisbomen Beslisbomen zijn geschikt voor het modelleren van vragentrechters, adviespaden of callcenter toepassingen. Met een beslisboom ontstaat een interactief vraag-antwoordspel met de gebruiker. Ook bij beslisbomen is het belangrijk dat kennis slechts op één plek gedefinieerd wordt. De uitkomst van een beslistak kan een andere beslisboom aanroepen. Figuur 9: Beslisboom 8

9 Matching Matching is een vorm van case based reasoning. Deze techniek zoekt naar de best passende oplossing op basis van opgegeven eigenschappen en al aanwezige profielen. Bij productselecties, het vinden van een geschikte vakantie, baan of partner is matching een veel toegepaste techniek. Database zoektechnieken zijn vaak te rigide en vereisen vastomlijnde zoekdefinities waar dat in de praktijk vaak niet mogelijk blijkt. Processen & Taken Aquima kent meerdere manieren om met processen om te gaan. Zowel lineaire workflows waarbij straight through processing (STP) een belangrijke factor is, als case based workflows. Bij deze wordt er, door gebruik te maken van reeds gemodelleerde kennis en logica, een proces gestart afhankelijk van de klaarstaande of uit te voeren taak. Taken zijn de laatste stap die in het proces uitgevoerd kunnen worden. Bij de afronding een taak wordt er gekeken/afgeleid wat de volgende taak is. Deze taak dient gerouteerd te worden naar de volgende stap in het proces. Hierbij dient er rekening gehouden te worden met de status van de taak, het kanaal waarop de applicatie draait en de rol (en daarmee de privilege) van de huidige gebruiker. Afhankelijk van de autorisatierol kan de procesgang varieren. Met behulp van interactie zoals werklijsten en andere gebruikersdialogen kunnen processen op een efficiënte manier worden doorlopen. Aquima biedt een grafische interface om processen te definiëren en hun inhoud te bepalen. Processen kunnen zowel door gebruikers gestart worden als door webservices aangeroepen worden. Daarnaast kan er in het proces aangegeven worden wanneer er met andere systemen gecommuniceerd moet worden (bijvoorbeeld databases, rekenboxen, enterprise service bus). Gegeven de uitgebreide kennismodellering functionaliteit binnen Aquima zijn taken, zoals ze onderkend worden binnen de procesmodellering, eenvoudig te automatiseren. Deze kunnen vervolgens als afzonderlijke taak beschikbaar gesteld worden voor andere systemen en processen. Een taak die normaal handmatig wordt uitgevoerd kan nu met behulp van Aquima worden geautomatiseerd en inzichtelijk gemaakt worden. Figuur 10: Proces 9

10 INTERACTIE Door kennis en logica te gebruiken voor gebruikersinteractie, kunnen er uitermate flexibele en intelligente dialogen gemodelleerd worden met Aquima. Gebruikmakend van de gebruikersinput kunnen de dialogen zich aanpassen aan de relevante situatie. Dit, gecombineerd met de meertaligheid en de mogelijkheid om meerdere presentatiestijlen te gebruiken betekent dat gebruikers op een individuele manier kunnen worden benaderd. Figuur 11: Dialoog met de gebruiker Figuur 12: Dezelfde dialoog gemodelleerd in Aquima studio Aquima kent een 100% scheiding tussen de presentatie en de dialoog. Aquima Runtime kan een applicatie hierdoor op meerdere kanalen aanbieden, met iedere keer een andere look en feel. Dezelfde dialoog kan zo worden gebruikt op het internet, een stand alone Windows-applicatie of op een mobiele telefoon. Aquima zorgt voor het wat (wat moet er getoond worden onder welke voorwaarden). De presentatielaag (webportal, CMS, XSLT) bepaalt het hoe (hoe moet de dialoog eruit komen te zien). Interactie via dialogen is bedoeld om op een slimme manier transactie en adviesfunctionaliteit mogelijk te maken. Verplichtheid van velden, alleen lezen en uitgebreide inputvalidaties kunnen hierbij aangegeven worden. Figuur 13: Dialogen over meerdere kanalen 10

11 Documenten Met Aquima kunnen documenten zoals brieven, offertes en formulieren beheerd en gegenereerd worden. Hierbij kan dynamiek in de documentmodellen uitgemodelleerd worden. Het toevoegen van conditionaliteit is hierbij een vanzelfsprekenheid. Er kan aangegeven worden wanneer bepaalde documentonderdelen wel of niet getoond moeten worden. Bij het modelleren van documenten kan gebruik gemaakt worden van hetzelfde domeinmodel en de bijbehorende beslislogica. Het beheer van de documentmodellen komt met behulp van Aquima in handen van de business professional en niet meer in handen van de IT-professional. Figuur 14: Documenten genereren met Aquima Figuur 15: Hetzelfde document gedefinieerd in Aquima 11

12 Documenten gemodelleerd in Aquima kennen een scheiding van presentatie en inhoud. Dit betekent dat het eenvoudig is om documenten in verschillende output formaten te presenteren (zoals PDF, HTML, of XML). Vanuit Aquima kunnen via webservices de documenten verstuurd worden naar bijvoorbeeld een printstraat, een elektronisch archief of een account. De definitieve documenten worden samengesteld op basis van de aanwezige casedata (ingevuld door een gebruiker, afgeleid door de kennisregels en afkomstig uit externe bronnen) en de documentmodellen met de kennisregels die daarop toegepast worden. Aquima kent de mogelijkheid documenten te importeren. Daarmee kunnen documenten die reeds aanwezig zijn in de organisatie ingelezen, aangepast en meteen gebruikt worden. Figuur 16: Importeren van een RTF document 12

13 Koppelingen Communicatie en integratie met externe systemen en componenten is standaard geworden met de komst van de moderne Service Oriented Architecture (SOA). Aquima is gebaseerd op deze SOA gedachte en daarom geschikt om te communiceren via een Enterprise Service Bus (ESB) en om te integreren met een portal omgeving (bijvoorbeeld Microsoft Sharepoint). Aquima werkt met zowel provided als consumed services. Met behulp van service configuratie wizards kan in Aquima een eenvoudige consumed service opgezet worden. Denk bijvoorbeeld aan het inlezen van een CSV bestand, het koppelen via ODBC met een database of het maken van een koppeling via SOAP. Deze services kunnen dan binnen Aquima op de gewenste plek in het proces of de interactie ingezet worden. Door processen open te stellen kunnen ze beschikbaar worden gesteld als webservice, waarbij maximale uitwisselbaarheid tussen verschillende systemen wordt bereikt. Zo kan bijvoorbeeld het resultaat van een beoordeling of een gegenereerd document via een webservice worden verzonden. Een SOA-omgeving waarbij de integratie met externe systemen is gestandaardiseerd en gecentraliseerd volgens moderne XML-standaarden, biedt een eenvoudig integratieplatform voor Aquima. Figuur 17: SOAP service wizard 13

14 SPECIFICATIE LINKEN AAN DE IMPLEMENTATIE Een bekend probleem uit de praktijk: wet- en regelgeving wijzigt, een nieuw product wordt ingevoerd of de oude werkwijze volstaat niet meer. Gevolg is dat de eisen die gesteld zijn aan een applicatie veranderen. Om de impact van dit soort wijzigingen te bepalen, moet duidelijk zijn welke applicatieonderdelen hierdoor geraakt worden. Met Aquima kunnen business- en gebruikerseisen eenduidig worden vastgelegd. Reeds bestaande specificaties, regels en beleidsdocumenten kunnen daarbij worden geïmporteerd in Aquima. De eisen en beschrijvingen kunnen vervolgens worden gekoppeld aan de diverse applicatiecomponenten. Als deze koppeling gelegd is, wordt het inzichtelijk wat de impact van een verandering van de eisen op de applicatiecomponenten is (en vice versa). Dit zorgt voor een betere borging en traceerbaarheid van kennis en snellere impact bepalingen van wijzigingen in nieuwe requirements, wetten en/ of regels. De business-it kloof wordt hiermee nog meer verkleind. Figuur 18: Linken van specificaties aan applicatie-componenten 14

15

16 White paper Everest Hoofdkantoor Reitscheweg BX s-hertogenbosch Nederland Everest UK 6 Mitre Passage Greenwich London SE10 0ER United Kingdom T +31 (0) F +31 (0) All rights reserved. No part of the contents of this publication may be reproduced, stored in a data processing system or transmitted in any form or by any means without the written permission of the managing director of Everest bv.

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Maximaal Business Voordeel Door Naadloze Integratie Van Standaard Pakketten En Maatwerk In Een SOA

Maximaal Business Voordeel Door Naadloze Integratie Van Standaard Pakketten En Maatwerk In Een SOA Maximaal Business Voordeel Door Naadloze Integratie Van Standaard Pakketten En Maatwerk In Een SOA Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support

Nadere informatie

Multi Permit Solution. White paper

Multi Permit Solution. White paper Multi Permit Solution White paper Samenvatting Organisaties in de publieke sector hebben te maken met een aantal trends, zoals individualisering van de samenleving, toenemende interconnectiviteit tussen

Nadere informatie

Be Informed-oplossingen voor overheden

Be Informed-oplossingen voor overheden Be Informed-oplossingen voor overheden Een overzicht Geert Rensen September 2010 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Visie 5 1.3 Een uniek overheidsplatform 6 2 Positionering Be

Nadere informatie

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Universiteit van Amsterdam Master Software Engineering Masterproject Marinus Geuze Afstudeerdocent: Drs. H. Dekkers Stagebegeleider: ing.

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Veel gebruikers van Microsoft Dynamics NAV (voorheen: Navision) geven aan hun informatievoorziening te willen verbeteren. Na de invoering

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Topicus FORCE Framework. Whitepaper

Topicus FORCE Framework. Whitepaper Topicus FORCE Framework Whitepaper Inhoudsopgave 1.1. Zoveel mogelijk geautomatiseerde afhandeling van processen (STP)... 4 1.2. Korte time-to-market voor de introductie van nieuwe producten en processen...

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Software archtectuur WABinfo

Software archtectuur WABinfo Software archtectuur WABinfo Opdrachtgever Rijkswaterstaat RIZA Contactpersoon Dhr. J. Rienks Vertis / CSO adviesbureau Contactpersonen Dhr. R. Beikes (Vertis) Dhr. J. Rijnbeek (CSO) - onderdeel van het

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Volwassen Business Rule Management leidt tot Business Engineering. Alcedo Coenen, Leo Hermans, Matthijs van Roosmalen en Silvie Spreeuwenberg

Volwassen Business Rule Management leidt tot Business Engineering. Alcedo Coenen, Leo Hermans, Matthijs van Roosmalen en Silvie Spreeuwenberg Business Engineering Volwassen Business Rule Management leidt tot Business Engineering Alcedo Coenen, Leo Hermans, Matthijs van Roosmalen en Silvie Spreeuwenberg Hierbij bieden wij u de unieke gelegenheid

Nadere informatie

Master Software Engineering

Master Software Engineering Scriptie Master Software Engineering Datatransformaties door middel van Model Driven Architecture. Student: Opleiding: Docent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Bart Vreeken Master Software Engineering Universiteit

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen

BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0) 318 55 20 20 en te

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Whitepaper. Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis

Whitepaper. Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis Whitepaper Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software?

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? 25 Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? Danny Greefhorst De mensheid staat niet stil; we leren continue en proberen te bouwen op ervaringen van anderen om steeds verder te komen.

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger Eindredactie: Jaap de Mare Bronnen De inhoud van dit boek is grotendeels gebaseerd

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie