tci1 wewie JAARVERSLAG 1992 BESTUURSCOMMISSIE WE TENSCHA PS WINKELS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tci1 wewie JAARVERSLAG 1992 BESTUURSCOMMISSIE WE TENSCHA PS WINKELS"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 1992 BESTUURSCOMMISSIE WE TENSCHA PS WINKELS Technische Universiteit Eindhoven Bureau Wetenschapswinkels Hoofdgebouw 0.42 Postbus MB Eindhoven Tel tci1 wewie Wetenschapswinkels Eindhoven

2 Inhoud 1992 in het kort... 3 Inleiding... ' Taak, werkwijze en organisatie... 5 Taken Bestuurseommissie 5 Werkwijze en organisatie 5 Samenstelling commissies en bureau... 6 Bestuurscommissie Wetensehapswinkels 6 Werkgroep Publieiteit 6 Bureau Wetenschapswinkels 6 Middelen Personeelsformatie winkels 8 Overige middelen winkels & Budget Bevordering Winkelwerk 8 Middelen bureau 8 Ondersteuning van onderwijs en onderzoek Certificaat Winkelwerk 10 Ontmoetingsdag Wetenschapswinkels 10 Samenwerking met derden Landelijk Overleg Wetenschapswinkels 12 Publieiteit Werkgroep Publieiteit 13 Manifestaties 13 Aerie Cursor; Bibliotheekactie; tnzicht'92; tntro'92/93; Open Dag rue; Opening Academisch Jaar; Pubticiteitscampagne opdracht Publikaties 14 Strooifolders; Studentenfolder/HEAO-CO; Verme/ding in rubrieken Diversen 15 Interview Cursor; Afstudeerproject AIVE; Logo Wewi's 2 jaarverslag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinke/s

3 1992 in het kort Binnen de TUE functioneren acht Wetenschapswinkels met ondersteuning van het Bureau Wetenschapswinkels. De Bestuurscommissie Wetenschapswinkels (BeW) vormt het gemeenschappelijk overleg- en adviesorgaan. Jaarlijks krijgen de acht Wetenschapswinkels van de Technische Universiteit Eindhoven enkele honderden aanvragen voorgelegd is voor de wetenschapswinkels een wissel end jaar geweest. Sommige winkels kenden voorspoed en hanteerden zelfs wachtlijsten voor aanvragen. Dit gold met name voor die winkels die relatief gemakkelijk aanvragen in het onderwijs konden plaatsen. Andere winkels hadden te kampen met een teruglopende belangstelling van studenten en een eenzijdig aanbod van vragen. De wetenschapswinkels hebben de discussie over de toekomst gestructureerd ter hand genomen. De belangrijkste uitkomst hiervan was dat de Bestuurscommissie de opdracht heeft gekregen om te ijveren voor een gevarieerder opdrachtenaanbod en daarom voorstellen zal doen om te komen tot een bredere klantenkring. Pilotproject in deze opzet is het beleidsplan van de Bedrijfskundewinkel. Technische Universiteit Eindhoven Bestuurscommissie Wetenschapswinke/s april 1993 jaarverslag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinkels 3

4 Inleiding Oit jaarverslag beschrijft de activiteiten van de Bestuurscommissie Wetenschapswinkels, haar Werkgroep Publiciteit en het Bureau Wetenschapswinkels. Het gaat niet in op de stroom aanvragen die de winkels in 1992 hebben verwerkt en op andere werkzaamheden van de winkels. Slechts hier en daar zijn in dit verslag in het oog springende activiteiten van afzonderlijke winkels vermeld. De acht Wetenschapswinkels van de rue brengen ook elk een eigen jaarverslag un. In die verslagen wordt ingegaan op de specifieke situatie van elke winkel en op het opdrachtenwerk. 4 jaarverslag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinkels

5 Taak, werkwijze en organisatie Taken Bestuurscommissie De Bestuurscommissie Wetenschapswinkels (BCW) heeft als taken: - het coordineren van overkoepelende activiteiten van de winkels het adviseren van het College van Bestuur en de faoulteiten ten aanzien van (1) het beleid en beheer m.b.t. de Wetenschapswinkels en (2) de bevordering van de integratie van het winkelwerk in de onderwijs- en onderzoekprogramma's. Werkwijze en organisatie De Bestuurscommissie Wetenschapswinkels vormt het centrale overlegorgaan van het winkelwerk aan de rue. In de BCW zijn de acht rue-wetenschapswinkels elk door een lid vertegenwoordigd. Daarnaast kent de commissie een voorzitter, benoemd door het College van Bestuur, en is de coordinator van het Bureau Wetenschapswinkels als secretaris aan de BCW toegevoegd. De BCW vergaderde in 1992 zeven maa!. Om de besluitvorming in de commissie te structuren heeft de BCW een Huishoudelijk Reglement opgesteld. De BCW kent een DageJijks Bestuur, functionerend als werkcommissie, die de besluitvorming van de BCW voorbereidt, besluiten verder uitwerkt en werkafspraken met het Bureau WeWi maakt. Het DB bestaat uit twee a drie student-led en, de BCW-voorzitter en de bureaumedewerkers. Het vergadert tweewekelijks. De BCW heeft verder een vaste werkgroep Publiciteit, waarin aile winkels zitting hebben en die de gezamenlijke activiteiten van de winkels op het terrein van voorlichting en PR voorbereidt en uitvoert. Ook deze werkgroep komt gemiddeld elke veertien dagen bij elkaar. De activiteiten van deze werkgroep zijn te vinden in het hoofdstuk "Publiciteit". jaarvers/ag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinke/s 5

6 Samenstelling commissies en bureau Bestuurseommissie Wetensehapswinkels Drs Jaap Hardon waf> gedurende 1992 voorzitter van de Bestuurscommissie Wetenschapswinkels. Ir. Marc van der Weegen was gedurende 1992 hoofd van het Bureau Wetenschapswinkels en daarmee secretaris van de BeW. De overige leden van de BeW worden afgevaardigd door de winkels. De gemiddelde zittingstermijn van deze student-ieden is een jaar. Werkgroep Publieiteit In de Werkgroep Publiciteit werken aile winkels samen aan het ontwikkelen van concrete plannen en acties op het gebied van public relations. De werkgroep stand onder voorzitterschap van een student-lid resp. Rene Severens en Larry Hagedoren. Naast de voorzitter maken de bureaumedewerkers en vertegenwoordigers van de winkels deel uit van de groep. Bureau Wetensehapswinkels De bezetting van het Bureau Wetenschapswinkels was gedurende het jaar 1992: coordinator (1,0 fte): Marc van der Weegen administr. medew. (0,5 fte): Aafje de Wit 6 jaarverslag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinke/s

7 jaanerslag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinkels 7

8 Middelen Personeelsformatie winkels Aile winkels hadden in 1992 de beschikking over een personeelsformatie overeenkomstig hun aanvraag. De Elektrowinkel en de BOOrijfskundewinkel zagen hun verzoeken tot uitbreiding voor 1993 gehonoreerd. Het systeem van centrale oormerking van studentassistentschappen wat vorig jaar op verzoek van de Wetenschapswinkels is ingevoerd functioneert naar IOOers tevrooenheid. Overige middelen winkels & Budget Bevordering Winkelwerk Het voormalig Budget Bevordering Studiezin is per 1991 toegekend aan de Wetenschapswinkels en bij die gelegenheid omgedoopt tot Budget Bevordering Winkelwerk. Feitelijk betekende dit een verhoging van het van het budget waaruit de begrotingen gefinancierd worden. Aangezien het oorspronkelijke budget voldoende was om de begrotingen van de winkels uit te financieren is het Budget.Bevordering Winkelwerk dit jaar als voigt ingezet: beleidsweekend jbeleidsdag c.q. excursie betaling opdrachtuitvoerders /1200 Middelen bureau De personeelsforrnatie van het Bureau Wetenschapswinkels bleef gehandhaafd op 1,5 fte. Het budget van het Bureau Wetenschapswinkels was in 1992 opnieuw voldoende. 8 jaarverslag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinke/s

9 jaarverslag 1992 bestuurscommissie werenschapswinkels 9

10 Ondersteuning van onderwijs en onderzoek Certificaat Winkelwerk In 1992 is het eerste certificaat winkelwerk uitgereikt. Dit is een certificaat, dat wordt uitgereikt aan studenten die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het winkelwerk. Het certificaat wordt medeondertekend door de decaan van de faculteit en uitgereikt bij de diplomauitreiking. In totaal zijn in 1992 tien certificaten toegekend, vier aan studenten van de faculteit Werktuigbouwkunde, drie aan studenten van de faculteit Bedrijfskunde, twee aan studenten van de faculteit Natuurkunde en een aan een student van de faculteit Elektrotechniek. Vanuit publicitair oogpunt gezien is de invoering van het' certificaat een succes, aan de eerste uitreiking is aandacht besteed door Cursor en op de verschillende afstudeerzittingen is ruim aandacht geschonken aan het winkelwerk. Ontmoetingsdag Wetenschapswinkels De ontmoetingsdag die in het voorjaar is gehouden is door vele winkeliers bezoeht en mag een groot succes genoemd worden. Het ochtendprogramma bestond uit een workshop waarbij discussiegroepjes standpunten innamen met betrekking tot enkele 'hot issues'. 's Middags was er een forumdiscussie waarbij een decaan en een lid van het College van Bestuur zitting hadden in het forum. Deze discussie was helder en leverde nieuwe gezichtspunten op. Ook had de dag een gunstige invloed op de onderlinge contacten tussen de winkels. De enquete die is gehouden voorafgaand aan de ontmoetingsdag is massaal ingevuld door de winkeliers en de winkelbesturen. De belangrijkste conclusie was dat winkeliers behoefte hebben aan boeiender opdrachten (meer varieteit aan opdrachten en klanten) onder andere omdat zij het winkelwerk - meer dan vroeger - zien als een praktijkervaring voor hun latere beroepspraktijk. Om deze verbreding van het opdrachtenaanbod te realiseren heeft de Bestuurscommissie naar aanleiding van de ontmoetingsdag nieuwe uitgangspunten voor het beleid opgesteld: "De BC ziet als een belangrijke doelstelling voor de nabije toekomst, dat de inhoud van de opdraehten verbreed wordt. De opdraehten kunnen dan voor de uitvoerders boeiender. worden en wellicht eenvoudiger binnen curriculaire onderwijsaetiviteiten gebracht worden. De BC is van oordeel dat winkels die hun opdrachten willen verbreden, door ook kleine bedrijven als klant toe te laten, hiertoe in de gelegenheid gesteld moeten worden. In dat geval zal er een financiele tegemoetkoming worden gevraagd. Deze gelden zullen in principe naar de algemene middelen terugvloeien, waarbij uiteraard deze winkels, waar dit noodzakelijk is, via de begroting extra middelen moeten kunnen krijgen voor deze aetiviteiten. De BC sluit daarbij zakelijke contacten met het Transferpunt en Integrand niet uit en zal contacten in deze stimuleren. De BC is van oordeel dat een dergelijke verbreding van het winkelwerk niet ten koste mag gaan van de in oorsprong bedoelde doelgroepen. De BC meent dat er op grond van uitspraken van het College van Bestuur en het College van Decanen, gedaan op de ontmoetingsdag, mogelijkheden zijn aangereikt om het winkelwerk verder te verdiepen en te laten groeien. Hierbij moeten de winkels wei zelf aetief zijn in het ontwikkelen van operationele plannen. De BC ziet het daarbij als haar taak om winkels met dergelijke plannen actief naar de faculteit toe te ondersteunen. 10 jaarverslag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinkels

11 Naar de mate waarin de winkels erin slagen om verbredingjverdieping van het winkelwerk te bewerkstelligen, zullen er ook meer mogelijkheden ontstaan om het winkelwerk een plaats te doen krijgen binnen het onderwijs van de faculteit. In het bijzonder kan gekeken worden naar het inpassen van winkelopdrachten in de eerste jaren van de studie. Een dergelljke ontwikkeling leidt tot een meer structurele band tussen de winkel en de faculteit en daarmee tot een meer structurele ondersteuning vanuit de faculteit. De suggestie om winkels met elkaar te laten fuseren, waarbij de winkels zich om thema's heen groeperen, wordt zeker niet afgewezen maar er zal nog veel overleg nodig zijn voordat dergelijke fusies tot de realiteit behoren. De BC zal acties van de winkels om operationele beleidsplannen te maken, die leiden tot verbredingjverdieping van de Opdrachten, ondersteunen en nodigt de winkels uit om, naar de geest van de ontmoetingsdag, effectieve plannen in deze richting te ontwikkelen." In de loop van 1992 heeft de Bedrijfskundewinkel als pilot-project haar nieuwe beleidsplan voorgelegd aan de faculteit Bedrijfskunde. De Bestuurscommissie heeft overleg gevoerd met het bureau juridische zaken over mogelijke constructies waarbinnen de winkels zouden kunnen functioneren indien de doelgroepen verbreed zouden worden. De reacties van College van Dekanen en College van Bestuur op de plannen van de Bedrijfskundewinkel bleken negatief te zijn. We mogen hieruit concluderen dat een verbreding van de doelgroepen van de wetenschapswinkels in de zin zoals voorgesteld op de ontmoetingsdag voqrlopig niet realiseerbaar is. jaarvers/ag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinkels 11

12 Samenwerking met derden Landelijk Overleg Wetenschapswinkels Aan het Landelijk Overleg Wetenschapswinkels (LOW) nemen de Wetenschapswinkels van aile Nederlandse universiteiten deel. Bij het overleg staat informatie-uitwisseling voorop. De T.U.E. wordt vertegenwoordigd door de coordinator van het Bureau WeWi. Het LOW vergadert ongeveer tweemaandelijks. Het Landelijk overleg wordt administratief ondersteunt door een Landelijk Steunpunt Wetenschapswinkels (LSW). De eerste ervaringen met de constructie waarbij een banenpooler het Landelijk Steunpunt bemant zijn positief. De kosten van een banenpooler (die gelijkelijk over de universiteiten zijn verdeeld) zijn veel lager dan van een vaste kracht. Doordat een banenpooler per definitie tijdelijk werkzaam is blijft het steunpunt bezet door een frlsse kracht. 'Eindhoven' is voorstander van continuering van deze constructie. De coordinator van het Bureau Wetenschapswinkels nam ook deel aan de LOW-Publiciteitsgroep, een van de werkgroepen van het LOW. Voor Eindhoven heeft de coordinator dee/genomen aan een landelijke studiedag en een follow-up in de vorm van een workshop over het onderwerp "Wetenschapswinkels in de jaren negentig". Er werd gediscussieerd over de wijze waarop de winkels zlch in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen. Deze opties (soms zeer vergaande plannen b.v. het stoppen met vragenbemiddellng) staan nogal ver weg van wat in Eindhoven gaande (en mogelijk) is. 12 jaarvers/ag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinke/s

13 Publiciteit Werkgroep Publiciteit Voor het funetioneren van de winkels is het een essentiele bestaansvoorwaarde, dat er een juiste balans is tussen de besehikbare eapaeiteit en de stroom aanvragen, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht. De winkels proberen dit evenwieht te bewaren door publieitelt als sturingsmechanisme in te zetten. Ze doen dit zowel ieder voor zieh (in de eigen faeultelt en t.o.v. de eigen klantgroep) als gezamenlijk. Samenwerking tussen de winkels op het gebied van interne en externe public relations vindt plaats via de Werkgroep Publieiteit van de Bestuurscommissie Wetenschapswinkels. In 1992 werkte de werkgroep aan de volgende acties: Manifestaties Actie Cursor Er is een ludieke strooifolder ten behoeve van interne' werving ontwikkeld. Deze Is in een editie van het universiteitsblad Cursor ingevouwen. Bibliotheekaetie Gedurende twee dagen hebben de wetenschapswinkels een stand bemand in de hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek. Tijdens deze actie hebben winkeliers bij toerbeurt een strooifolder in het centrum verspreid. Inzieht '92 Aan deze beurs, onderdeel van het Festival Mundial in Tilburg, werd deelgenomen door de gezamenlijke Nederlandse Wetensehapswinkels. De deelname is grotendeels door Eindhoven gecoordineerd. Het thema van de beurs was 'In en om het huis'. De beurs werd door het publiek massaal bezocht en er werden contacten met de andere standhouders gelegd die een goede afspiegeling vormden van de doelgroepen van de wetenschapswinkels. De stand bestond uit een eompilatievideo van wetensehapswinkels van versehillende universiteiten, een door Wageningen ontwikkeld eomposttoilet (dat gedemonstreerd werd door 'De Twaalf Ambaehten') wat de aandacht trok en een ruismeter van Groningen die door geluidshinder niet geschikt bleek. Intro '92/,93 Aan de Intro hebben de wetenschapswinkels hun bijdrage geleverd door een doolhof met hindernissen en elektronische 'toeters en bellen' te bouwen. Een geblinddoekte eerstejaars moest door zijn introgroep die van bovenaf in het doolhof kon kijken naar de uitgang geleid worden. De aetie werd door de deelnemende eerstejaars zeer op prijs werd gesteld maar het doolhof oogde van buitenaf niet zo attractief. Door misverstanden tussen de organiserende instantie en de wetenschapswinkels is de aetie wegens geluidsoverlast vroegtijdig afgebroken. Deze introactiviteit heeft veel voorbereidingstijd gekost maar is, met enige aanpassingen, ook in een volgend jaar zeker inzetbaar. Open Dag TUE De Open Dag mag voor de gehele universiteit als een groot sucees worden gezien. Zo ook voor de wetensehapswinkels. De stand werd overspoeld door belangstellenden. De computerkwis viel bij de jaarvefs/ag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinke/s 13

14 jeugd zeer in de smaak. Naast naambekendheid heeft deze dag veel concrete aanvragen opgeleverd. Intro 92/93 Opening Academisch Jaar Aansluitend op de opening van het Academisch jaar waarbij minister Ritzen een rede hield was er markt met standjes waarbij ook de wetenschapswinkels niet ontbraken. Het nut van deelname hieraan is beperkt omdat beide doelgroepen van de wetenschapswinkels (studenten en klanten) nauwelijks aanwezig waren. Publiciteitscampagne 3000 e opdracht In 1992 zijn ook de voorbereidingen begonnen voor een publiciteitscampagne, te houden voorjaar Het betreft hier de viering van het jubileum, 3000 afgeronde opdrachten, van de wetenschapswinkels. 14 jaarversjag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinke/s

15 Open Dag rue Publikaties Strooifolders Er zijn twee strooifolders geproduceerd (en bij een actie ingezet) een v~~r externe werving en een voor interne werving. Vermelding in rubrieken Ter ondersteuning van de externe naambekendheid werden de wetenschapswinkels vermeld in de Stadsgids, in 'Wegwijs in Noord-Brabant' en 'De Groene Wegwijzer'. Intern werd onder meer aandacht gevraagd d.m.v. stukjes in AG+DA, 1e jaarskrant, studiegids, Introprogrammaboekje en Cursor. Diversen. Interview Cursor De coordinator van het bureau heeft een interview gehad met Cursor. Afstudeerproject AIVE Een studente van de Academie voor Industriele Vormgeving is afgestudeerd op het onderwerp wetenschapswinkels. Het eindprodukt was een aantal aansprekende affiches. jaarverslag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinkels 15

16 Logo Wewi's De wewi's hebben een nieuw logo ontworpen. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de vorig jaar ontworpen tentoonstelling. Het logo zal successievelijk in nieuwe publikaties en herdrukken worden ingevoerd. NSCHAPSWINKELS HOVEN Nieuwe logo wewi's 16 jaarverslag 1992 IJestuurscommissie wetenschapswinkels

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Kwaliteitszorg: verbetering van de dienstverlening bij een universiteit. Gerard J. Berendsen, José F.B. Gieskes, Frans C.

Kwaliteitszorg: verbetering van de dienstverlening bij een universiteit. Gerard J. Berendsen, José F.B. Gieskes, Frans C. Kwaliteitszorg: verbetering van de dienstverlening bij een universiteit Gerard J. Berendsen, José F.B. Gieskes, Frans C. Verschoor Kwaliteitszorg: verbetering van de dienstverlening bij een universiteit

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

MONITORVERSLAG WAM RAPPORTAGE VOOR DE EINDEVALUATIE VAN EQUALPROJECT WAM (WERKGEVERSPLATFORM ARBEIDSTOELEIDING MEPPEL) NL-2004/EQA/0028

MONITORVERSLAG WAM RAPPORTAGE VOOR DE EINDEVALUATIE VAN EQUALPROJECT WAM (WERKGEVERSPLATFORM ARBEIDSTOELEIDING MEPPEL) NL-2004/EQA/0028 MONITORVERSLAG WAM RAPPORTAGE VOOR DE EINDEVALUATIE VAN EQUALPROJECT WAM (WERKGEVERSPLATFORM ARBEIDSTOELEIDING MEPPEL) NL-2004/EQA/0028 Johan! Meppel, december 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Organisatie:

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2002

Sociaal jaarverslag 2002 Sociaal jaarverslag 2002 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave pag. 2 2. Organisatieontwikkeling pag. 3 - evaluatie reorgansiatie Radio - evaluatie reorganisatie Televisie - evaluatie proefproject 4x9 - interne

Nadere informatie

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Trendonderzoek Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Wim Elving & Betteke van Ruler Amsterdam School of Communications Research Universiteit van Amsterdam Juli 2006 Inhoud Hoofdstuk 1. Doel en opzet 7

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Onderzoek in opdracht van BMC naar de rol van (pre-)mediation bij de Awb-bezwaarprocedure van gemeenten Milan van Eck s1038548 Leiden, september

Nadere informatie

GERECHTSBESTUREN, INTEGRAAL

GERECHTSBESTUREN, INTEGRAAL GERECHTSBESTUREN, INTEGRAAL MANAGEMENT EN MD-BELEID EINDRAPPORT Den Haag, 13 november 2006 COLOFON Projectnummer: 9981/44504028 Auteurs: drs. Joost Franssen mr. Arnt Mein drs. Suzan Verberk B&A Groep Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie