tci1 wewie JAARVERSLAG 1992 BESTUURSCOMMISSIE WE TENSCHA PS WINKELS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tci1 wewie JAARVERSLAG 1992 BESTUURSCOMMISSIE WE TENSCHA PS WINKELS"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 1992 BESTUURSCOMMISSIE WE TENSCHA PS WINKELS Technische Universiteit Eindhoven Bureau Wetenschapswinkels Hoofdgebouw 0.42 Postbus MB Eindhoven Tel tci1 wewie Wetenschapswinkels Eindhoven

2 Inhoud 1992 in het kort... 3 Inleiding... ' Taak, werkwijze en organisatie... 5 Taken Bestuurseommissie 5 Werkwijze en organisatie 5 Samenstelling commissies en bureau... 6 Bestuurscommissie Wetensehapswinkels 6 Werkgroep Publieiteit 6 Bureau Wetenschapswinkels 6 Middelen Personeelsformatie winkels 8 Overige middelen winkels & Budget Bevordering Winkelwerk 8 Middelen bureau 8 Ondersteuning van onderwijs en onderzoek Certificaat Winkelwerk 10 Ontmoetingsdag Wetenschapswinkels 10 Samenwerking met derden Landelijk Overleg Wetenschapswinkels 12 Publieiteit Werkgroep Publieiteit 13 Manifestaties 13 Aerie Cursor; Bibliotheekactie; tnzicht'92; tntro'92/93; Open Dag rue; Opening Academisch Jaar; Pubticiteitscampagne opdracht Publikaties 14 Strooifolders; Studentenfolder/HEAO-CO; Verme/ding in rubrieken Diversen 15 Interview Cursor; Afstudeerproject AIVE; Logo Wewi's 2 jaarverslag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinke/s

3 1992 in het kort Binnen de TUE functioneren acht Wetenschapswinkels met ondersteuning van het Bureau Wetenschapswinkels. De Bestuurscommissie Wetenschapswinkels (BeW) vormt het gemeenschappelijk overleg- en adviesorgaan. Jaarlijks krijgen de acht Wetenschapswinkels van de Technische Universiteit Eindhoven enkele honderden aanvragen voorgelegd is voor de wetenschapswinkels een wissel end jaar geweest. Sommige winkels kenden voorspoed en hanteerden zelfs wachtlijsten voor aanvragen. Dit gold met name voor die winkels die relatief gemakkelijk aanvragen in het onderwijs konden plaatsen. Andere winkels hadden te kampen met een teruglopende belangstelling van studenten en een eenzijdig aanbod van vragen. De wetenschapswinkels hebben de discussie over de toekomst gestructureerd ter hand genomen. De belangrijkste uitkomst hiervan was dat de Bestuurscommissie de opdracht heeft gekregen om te ijveren voor een gevarieerder opdrachtenaanbod en daarom voorstellen zal doen om te komen tot een bredere klantenkring. Pilotproject in deze opzet is het beleidsplan van de Bedrijfskundewinkel. Technische Universiteit Eindhoven Bestuurscommissie Wetenschapswinke/s april 1993 jaarverslag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinkels 3

4 Inleiding Oit jaarverslag beschrijft de activiteiten van de Bestuurscommissie Wetenschapswinkels, haar Werkgroep Publiciteit en het Bureau Wetenschapswinkels. Het gaat niet in op de stroom aanvragen die de winkels in 1992 hebben verwerkt en op andere werkzaamheden van de winkels. Slechts hier en daar zijn in dit verslag in het oog springende activiteiten van afzonderlijke winkels vermeld. De acht Wetenschapswinkels van de rue brengen ook elk een eigen jaarverslag un. In die verslagen wordt ingegaan op de specifieke situatie van elke winkel en op het opdrachtenwerk. 4 jaarverslag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinkels

5 Taak, werkwijze en organisatie Taken Bestuurscommissie De Bestuurscommissie Wetenschapswinkels (BCW) heeft als taken: - het coordineren van overkoepelende activiteiten van de winkels het adviseren van het College van Bestuur en de faoulteiten ten aanzien van (1) het beleid en beheer m.b.t. de Wetenschapswinkels en (2) de bevordering van de integratie van het winkelwerk in de onderwijs- en onderzoekprogramma's. Werkwijze en organisatie De Bestuurscommissie Wetenschapswinkels vormt het centrale overlegorgaan van het winkelwerk aan de rue. In de BCW zijn de acht rue-wetenschapswinkels elk door een lid vertegenwoordigd. Daarnaast kent de commissie een voorzitter, benoemd door het College van Bestuur, en is de coordinator van het Bureau Wetenschapswinkels als secretaris aan de BCW toegevoegd. De BCW vergaderde in 1992 zeven maa!. Om de besluitvorming in de commissie te structuren heeft de BCW een Huishoudelijk Reglement opgesteld. De BCW kent een DageJijks Bestuur, functionerend als werkcommissie, die de besluitvorming van de BCW voorbereidt, besluiten verder uitwerkt en werkafspraken met het Bureau WeWi maakt. Het DB bestaat uit twee a drie student-led en, de BCW-voorzitter en de bureaumedewerkers. Het vergadert tweewekelijks. De BCW heeft verder een vaste werkgroep Publiciteit, waarin aile winkels zitting hebben en die de gezamenlijke activiteiten van de winkels op het terrein van voorlichting en PR voorbereidt en uitvoert. Ook deze werkgroep komt gemiddeld elke veertien dagen bij elkaar. De activiteiten van deze werkgroep zijn te vinden in het hoofdstuk "Publiciteit". jaarvers/ag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinke/s 5

6 Samenstelling commissies en bureau Bestuurseommissie Wetensehapswinkels Drs Jaap Hardon waf> gedurende 1992 voorzitter van de Bestuurscommissie Wetenschapswinkels. Ir. Marc van der Weegen was gedurende 1992 hoofd van het Bureau Wetenschapswinkels en daarmee secretaris van de BeW. De overige leden van de BeW worden afgevaardigd door de winkels. De gemiddelde zittingstermijn van deze student-ieden is een jaar. Werkgroep Publieiteit In de Werkgroep Publiciteit werken aile winkels samen aan het ontwikkelen van concrete plannen en acties op het gebied van public relations. De werkgroep stand onder voorzitterschap van een student-lid resp. Rene Severens en Larry Hagedoren. Naast de voorzitter maken de bureaumedewerkers en vertegenwoordigers van de winkels deel uit van de groep. Bureau Wetensehapswinkels De bezetting van het Bureau Wetenschapswinkels was gedurende het jaar 1992: coordinator (1,0 fte): Marc van der Weegen administr. medew. (0,5 fte): Aafje de Wit 6 jaarverslag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinke/s

7 jaanerslag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinkels 7

8 Middelen Personeelsformatie winkels Aile winkels hadden in 1992 de beschikking over een personeelsformatie overeenkomstig hun aanvraag. De Elektrowinkel en de BOOrijfskundewinkel zagen hun verzoeken tot uitbreiding voor 1993 gehonoreerd. Het systeem van centrale oormerking van studentassistentschappen wat vorig jaar op verzoek van de Wetenschapswinkels is ingevoerd functioneert naar IOOers tevrooenheid. Overige middelen winkels & Budget Bevordering Winkelwerk Het voormalig Budget Bevordering Studiezin is per 1991 toegekend aan de Wetenschapswinkels en bij die gelegenheid omgedoopt tot Budget Bevordering Winkelwerk. Feitelijk betekende dit een verhoging van het van het budget waaruit de begrotingen gefinancierd worden. Aangezien het oorspronkelijke budget voldoende was om de begrotingen van de winkels uit te financieren is het Budget.Bevordering Winkelwerk dit jaar als voigt ingezet: beleidsweekend jbeleidsdag c.q. excursie betaling opdrachtuitvoerders /1200 Middelen bureau De personeelsforrnatie van het Bureau Wetenschapswinkels bleef gehandhaafd op 1,5 fte. Het budget van het Bureau Wetenschapswinkels was in 1992 opnieuw voldoende. 8 jaarverslag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinke/s

9 jaarverslag 1992 bestuurscommissie werenschapswinkels 9

10 Ondersteuning van onderwijs en onderzoek Certificaat Winkelwerk In 1992 is het eerste certificaat winkelwerk uitgereikt. Dit is een certificaat, dat wordt uitgereikt aan studenten die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het winkelwerk. Het certificaat wordt medeondertekend door de decaan van de faculteit en uitgereikt bij de diplomauitreiking. In totaal zijn in 1992 tien certificaten toegekend, vier aan studenten van de faculteit Werktuigbouwkunde, drie aan studenten van de faculteit Bedrijfskunde, twee aan studenten van de faculteit Natuurkunde en een aan een student van de faculteit Elektrotechniek. Vanuit publicitair oogpunt gezien is de invoering van het' certificaat een succes, aan de eerste uitreiking is aandacht besteed door Cursor en op de verschillende afstudeerzittingen is ruim aandacht geschonken aan het winkelwerk. Ontmoetingsdag Wetenschapswinkels De ontmoetingsdag die in het voorjaar is gehouden is door vele winkeliers bezoeht en mag een groot succes genoemd worden. Het ochtendprogramma bestond uit een workshop waarbij discussiegroepjes standpunten innamen met betrekking tot enkele 'hot issues'. 's Middags was er een forumdiscussie waarbij een decaan en een lid van het College van Bestuur zitting hadden in het forum. Deze discussie was helder en leverde nieuwe gezichtspunten op. Ook had de dag een gunstige invloed op de onderlinge contacten tussen de winkels. De enquete die is gehouden voorafgaand aan de ontmoetingsdag is massaal ingevuld door de winkeliers en de winkelbesturen. De belangrijkste conclusie was dat winkeliers behoefte hebben aan boeiender opdrachten (meer varieteit aan opdrachten en klanten) onder andere omdat zij het winkelwerk - meer dan vroeger - zien als een praktijkervaring voor hun latere beroepspraktijk. Om deze verbreding van het opdrachtenaanbod te realiseren heeft de Bestuurscommissie naar aanleiding van de ontmoetingsdag nieuwe uitgangspunten voor het beleid opgesteld: "De BC ziet als een belangrijke doelstelling voor de nabije toekomst, dat de inhoud van de opdraehten verbreed wordt. De opdraehten kunnen dan voor de uitvoerders boeiender. worden en wellicht eenvoudiger binnen curriculaire onderwijsaetiviteiten gebracht worden. De BC is van oordeel dat winkels die hun opdrachten willen verbreden, door ook kleine bedrijven als klant toe te laten, hiertoe in de gelegenheid gesteld moeten worden. In dat geval zal er een financiele tegemoetkoming worden gevraagd. Deze gelden zullen in principe naar de algemene middelen terugvloeien, waarbij uiteraard deze winkels, waar dit noodzakelijk is, via de begroting extra middelen moeten kunnen krijgen voor deze aetiviteiten. De BC sluit daarbij zakelijke contacten met het Transferpunt en Integrand niet uit en zal contacten in deze stimuleren. De BC is van oordeel dat een dergelijke verbreding van het winkelwerk niet ten koste mag gaan van de in oorsprong bedoelde doelgroepen. De BC meent dat er op grond van uitspraken van het College van Bestuur en het College van Decanen, gedaan op de ontmoetingsdag, mogelijkheden zijn aangereikt om het winkelwerk verder te verdiepen en te laten groeien. Hierbij moeten de winkels wei zelf aetief zijn in het ontwikkelen van operationele plannen. De BC ziet het daarbij als haar taak om winkels met dergelijke plannen actief naar de faculteit toe te ondersteunen. 10 jaarverslag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinkels

11 Naar de mate waarin de winkels erin slagen om verbredingjverdieping van het winkelwerk te bewerkstelligen, zullen er ook meer mogelijkheden ontstaan om het winkelwerk een plaats te doen krijgen binnen het onderwijs van de faculteit. In het bijzonder kan gekeken worden naar het inpassen van winkelopdrachten in de eerste jaren van de studie. Een dergelljke ontwikkeling leidt tot een meer structurele band tussen de winkel en de faculteit en daarmee tot een meer structurele ondersteuning vanuit de faculteit. De suggestie om winkels met elkaar te laten fuseren, waarbij de winkels zich om thema's heen groeperen, wordt zeker niet afgewezen maar er zal nog veel overleg nodig zijn voordat dergelijke fusies tot de realiteit behoren. De BC zal acties van de winkels om operationele beleidsplannen te maken, die leiden tot verbredingjverdieping van de Opdrachten, ondersteunen en nodigt de winkels uit om, naar de geest van de ontmoetingsdag, effectieve plannen in deze richting te ontwikkelen." In de loop van 1992 heeft de Bedrijfskundewinkel als pilot-project haar nieuwe beleidsplan voorgelegd aan de faculteit Bedrijfskunde. De Bestuurscommissie heeft overleg gevoerd met het bureau juridische zaken over mogelijke constructies waarbinnen de winkels zouden kunnen functioneren indien de doelgroepen verbreed zouden worden. De reacties van College van Dekanen en College van Bestuur op de plannen van de Bedrijfskundewinkel bleken negatief te zijn. We mogen hieruit concluderen dat een verbreding van de doelgroepen van de wetenschapswinkels in de zin zoals voorgesteld op de ontmoetingsdag voqrlopig niet realiseerbaar is. jaarvers/ag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinkels 11

12 Samenwerking met derden Landelijk Overleg Wetenschapswinkels Aan het Landelijk Overleg Wetenschapswinkels (LOW) nemen de Wetenschapswinkels van aile Nederlandse universiteiten deel. Bij het overleg staat informatie-uitwisseling voorop. De T.U.E. wordt vertegenwoordigd door de coordinator van het Bureau WeWi. Het LOW vergadert ongeveer tweemaandelijks. Het Landelijk overleg wordt administratief ondersteunt door een Landelijk Steunpunt Wetenschapswinkels (LSW). De eerste ervaringen met de constructie waarbij een banenpooler het Landelijk Steunpunt bemant zijn positief. De kosten van een banenpooler (die gelijkelijk over de universiteiten zijn verdeeld) zijn veel lager dan van een vaste kracht. Doordat een banenpooler per definitie tijdelijk werkzaam is blijft het steunpunt bezet door een frlsse kracht. 'Eindhoven' is voorstander van continuering van deze constructie. De coordinator van het Bureau Wetenschapswinkels nam ook deel aan de LOW-Publiciteitsgroep, een van de werkgroepen van het LOW. Voor Eindhoven heeft de coordinator dee/genomen aan een landelijke studiedag en een follow-up in de vorm van een workshop over het onderwerp "Wetenschapswinkels in de jaren negentig". Er werd gediscussieerd over de wijze waarop de winkels zlch in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen. Deze opties (soms zeer vergaande plannen b.v. het stoppen met vragenbemiddellng) staan nogal ver weg van wat in Eindhoven gaande (en mogelijk) is. 12 jaarvers/ag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinke/s

13 Publiciteit Werkgroep Publiciteit Voor het funetioneren van de winkels is het een essentiele bestaansvoorwaarde, dat er een juiste balans is tussen de besehikbare eapaeiteit en de stroom aanvragen, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht. De winkels proberen dit evenwieht te bewaren door publieitelt als sturingsmechanisme in te zetten. Ze doen dit zowel ieder voor zieh (in de eigen faeultelt en t.o.v. de eigen klantgroep) als gezamenlijk. Samenwerking tussen de winkels op het gebied van interne en externe public relations vindt plaats via de Werkgroep Publieiteit van de Bestuurscommissie Wetenschapswinkels. In 1992 werkte de werkgroep aan de volgende acties: Manifestaties Actie Cursor Er is een ludieke strooifolder ten behoeve van interne' werving ontwikkeld. Deze Is in een editie van het universiteitsblad Cursor ingevouwen. Bibliotheekaetie Gedurende twee dagen hebben de wetenschapswinkels een stand bemand in de hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek. Tijdens deze actie hebben winkeliers bij toerbeurt een strooifolder in het centrum verspreid. Inzieht '92 Aan deze beurs, onderdeel van het Festival Mundial in Tilburg, werd deelgenomen door de gezamenlijke Nederlandse Wetensehapswinkels. De deelname is grotendeels door Eindhoven gecoordineerd. Het thema van de beurs was 'In en om het huis'. De beurs werd door het publiek massaal bezocht en er werden contacten met de andere standhouders gelegd die een goede afspiegeling vormden van de doelgroepen van de wetenschapswinkels. De stand bestond uit een eompilatievideo van wetensehapswinkels van versehillende universiteiten, een door Wageningen ontwikkeld eomposttoilet (dat gedemonstreerd werd door 'De Twaalf Ambaehten') wat de aandacht trok en een ruismeter van Groningen die door geluidshinder niet geschikt bleek. Intro '92/,93 Aan de Intro hebben de wetenschapswinkels hun bijdrage geleverd door een doolhof met hindernissen en elektronische 'toeters en bellen' te bouwen. Een geblinddoekte eerstejaars moest door zijn introgroep die van bovenaf in het doolhof kon kijken naar de uitgang geleid worden. De aetie werd door de deelnemende eerstejaars zeer op prijs werd gesteld maar het doolhof oogde van buitenaf niet zo attractief. Door misverstanden tussen de organiserende instantie en de wetenschapswinkels is de aetie wegens geluidsoverlast vroegtijdig afgebroken. Deze introactiviteit heeft veel voorbereidingstijd gekost maar is, met enige aanpassingen, ook in een volgend jaar zeker inzetbaar. Open Dag TUE De Open Dag mag voor de gehele universiteit als een groot sucees worden gezien. Zo ook voor de wetensehapswinkels. De stand werd overspoeld door belangstellenden. De computerkwis viel bij de jaarvefs/ag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinke/s 13

14 jeugd zeer in de smaak. Naast naambekendheid heeft deze dag veel concrete aanvragen opgeleverd. Intro 92/93 Opening Academisch Jaar Aansluitend op de opening van het Academisch jaar waarbij minister Ritzen een rede hield was er markt met standjes waarbij ook de wetenschapswinkels niet ontbraken. Het nut van deelname hieraan is beperkt omdat beide doelgroepen van de wetenschapswinkels (studenten en klanten) nauwelijks aanwezig waren. Publiciteitscampagne 3000 e opdracht In 1992 zijn ook de voorbereidingen begonnen voor een publiciteitscampagne, te houden voorjaar Het betreft hier de viering van het jubileum, 3000 afgeronde opdrachten, van de wetenschapswinkels. 14 jaarversjag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinke/s

15 Open Dag rue Publikaties Strooifolders Er zijn twee strooifolders geproduceerd (en bij een actie ingezet) een v~~r externe werving en een voor interne werving. Vermelding in rubrieken Ter ondersteuning van de externe naambekendheid werden de wetenschapswinkels vermeld in de Stadsgids, in 'Wegwijs in Noord-Brabant' en 'De Groene Wegwijzer'. Intern werd onder meer aandacht gevraagd d.m.v. stukjes in AG+DA, 1e jaarskrant, studiegids, Introprogrammaboekje en Cursor. Diversen. Interview Cursor De coordinator van het bureau heeft een interview gehad met Cursor. Afstudeerproject AIVE Een studente van de Academie voor Industriele Vormgeving is afgestudeerd op het onderwerp wetenschapswinkels. Het eindprodukt was een aantal aansprekende affiches. jaarverslag 1992 bestuurscommissie wetenschapswinkels 15

16 Logo Wewi's De wewi's hebben een nieuw logo ontworpen. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de vorig jaar ontworpen tentoonstelling. Het logo zal successievelijk in nieuwe publikaties en herdrukken worden ingevoerd. NSCHAPSWINKELS HOVEN Nieuwe logo wewi's 16 jaarverslag 1992 IJestuurscommissie wetenschapswinkels

tlb wewie JAARVERSLAG 1991 BESTUURSCOMMISSIE WETENSCHAPSWINKELS

tlb wewie JAARVERSLAG 1991 BESTUURSCOMMISSIE WETENSCHAPSWINKELS JAARVERSLAG 1991 BESTUURSCOMMISSIE WETENSCHAPSWINKELS Technische Universiteit Eindhoven Bureau Wetenschapswinkels Hoofdgebouw 0.42 Postbus 513 5600 MB Eindhoven Tel. 040-47 41 41 tlb wewie Welenschapswinkels

Nadere informatie

De besturen van de faculteiten Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Wiskunde en Informatica:

De besturen van de faculteiten Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Wiskunde en Informatica: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ex art. 9.15 lid I WHW ten behoeve van de universitaire lerarenopleidingen TUE De besturen van de faculteiten Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Wiskunde en

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf JAARVERSLAG GEHANDICAPTENRAAD LANDGRAAF 2013 Pagina 1 2 INLEIDING: De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES Hogeschool der Kunsten Den Haag Statuut opleidingscommissies Inhoud 1. Inleiding 2. De taken van de commissie 3. De samenstelling van de commissie 4. Inbedding van de commissie

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening. De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008; BESLUIT De Verordening cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Bergen 20-01-2015 1-13 Inhoud 1 Visie en Missie 3 1.1 Statement: 3 1.2 Visie 3 1.3 Missie 3 2 Ervaring 3 3 Evenement 2015 4 4 Toekomst. 4 5

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw. Fivelingo

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw. Fivelingo Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Fivelingo 2008 Verordening Cliëntenparticipatie Wsw De cliëntenparticipatie Wsw houdt zich bezig met het beleid ten aanzien van de Wsw. De gemeenteraden van de aan

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen.

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. Wmo - WI raad raad Wmo Wageningen Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. nr. : 31 Datum : 23 januari 2015 Colofon De raad Wmo-WI is geïnstalleerd op 30

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 1 OPINIËRENDE NOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 oktober 2010 Raadsvergadering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD JAARVERSLAG 2011! JAARVERSLAG 2011 Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD Het doet het bestuur van de Patiënten Organisatie Stichting Transvisie genoegen u het jaarverslag over 2011 te kunnen

Nadere informatie

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45.

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45. Stichting Bevrijding 45 Missiedocument 14 juni 2016 1. Missie, doel De stichting beschouwt als haar missie: de bevrijding van Apeldoorn en de waarde van vrijheid levendig te houden bij de inwoners van

Nadere informatie

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen;

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen; Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie met betrekking tot de ketendienstverlening

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD Datum: 17-03-2016 CCvD KvINL Centraal College van Deskundigen Huishoudelijk Reglement CCvD D03 Vastgesteld door het CCvD op 18.11 2005 16.02 2006: Artikel 8.1 en 8.2 gewijzigd, instemming door CCvD op

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf Jaarverslag 2005-2006 Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf maart 2007 Contactgegevens: Gemeente Ooststellingwef Postbus 38 8430 AA Oosterwolde rekenkamercommissie@ooststellingwerf.nl Uitgave:

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET PLATFORM MOTORBOOT

REGLEMENT VOOR HET PLATFORM MOTORBOOT REGLEMENT VOOR HET PLATFORM MOTORBOOT Reglementcode : S&R REG PMB 150501 Vervangt : N.v.t. Versie : 1.0 Ingangsdatum : 1 mei 2015 Publicatiedatum : 1 mei 2015 Datum vorige versie : N.v.t. Opgesteld door

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007 Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007 1. Inleiding Het jaar 2007 was een lastig jaar voor de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Eind 2006 heeft een aantal bestuursleden

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

ANBI Jaarverslag 2013. Van Stichting Wooninitiatief Best. Best

ANBI Jaarverslag 2013. Van Stichting Wooninitiatief Best. Best ANBI Jaarverslag 2013 Van Stichting Wooninitiatief Best Best 1 december 2014 1 Toelichting Algemeen De Stichting is opgericht op 10 december 2008 en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT

SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT 25 februari 2010 Partners: Universiteit van Amsterdam, ILO (Instituut voor de Lerarenopleiding; penvoerder); Vrije Universiteit, Onderwijscentrum VU; Universiteit

Nadere informatie

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM Laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op 10 april 2001 1 2 STATUTEN

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 DATUM UW BRIEF VAN UW KF.NMERK ONS KENMERK t H API?, 2010 RKc/u 1 00 2 9 90 contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 INGEKOMEN NR.

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 25065 25 maart 2015 Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel JAARVERSLAG MR 2014-2015 Basisschool De Bareel Inleiding In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen.

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen. Raadsvoorstel Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen Datum 26 maart 2002 Betreft Europese aanbesteding gemeentekrant Dienst Commissie Bijlage(n) Samenvatting Voorstel In verband met

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum : Datum :201211 Onderwerp Aanpassing gemeentelijke verordeningen in verband met de Modernisering van de Monumentenzorg, de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg NoordBrabant en het wegnemen

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen; gelet op het bepaalde in hoofdstuk 12 van de CAR-UWO; B E S L U I T : vast te stellen de Overlegregeling commissie voor Georganiseerd Overleg Hoofdstuk

Nadere informatie

RAPPORT KOOPZONDAGEN GEMEENTE DALFSEN PAG. 1. November Student Bedrijfswetenschappen Vrije Universiteit Zwolle

RAPPORT KOOPZONDAGEN GEMEENTE DALFSEN PAG. 1. November Student Bedrijfswetenschappen Vrije Universiteit Zwolle RAPPORT KOOPZONDAGEN GEMEENTE DALFSEN PAG. 1 November 2007 Auteur: H.J. Meijer Student Bedrijfswetenschappen Vrije Universiteit Zwolle RAPPORT KOOPZONDAGEN GEMEENTE DALFSEN PAG. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Haaglanden gevestigd te s-gravenhage vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 19 maart 2015 Inleiding

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant,

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant, Zaaknummer: 2009/025 Rechter(s): mrs. Nijenhof, Lubberdink, Borman Datum uitspraak: 19 oktober 2009 Partijen: Appellant tegen Technische Universiteit Delft Trefwoorden: Erkenning bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt, overwegende dat: - het in het kader van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Het Gehandicapten Platform Roermond

Het Gehandicapten Platform Roermond Jaarverslag 2013 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Aanvankelijk is het

Nadere informatie

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0 Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven Versie 1.0 Inhoudsopgave 1! Inleiding... 3! 2! Algemene info... 4! 2.1! Kas... 4! 2.2! Bankrekeningen... 4! 2.2.1!

Nadere informatie

BB/U Lbr. 10/097

BB/U Lbr. 10/097 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Invulling vacatures bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201002167 Lbr. 10/097 bijlage(n)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; gelet op de verplichting in artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake financiering Sociaal Raadslieden Werk

Raadsbijlage Voorstel inzake financiering Sociaal Raadslieden Werk gemeente Eindhoven Dienst Maatsehappelij ke en Culturele Zaken Raadsbij lage nummer 82 Inboeknummer OOU000666 Beslisdatum BaW4 april 2000 Dossiernummer 014.201 Raadsbijlage Voorstel inzake financiering

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen De ondergetekenden (hierna te noemen: partijen): Gemeenten Gemeente Nieuwegein Gemeente IJsselstein (Pulse) Stichting

Nadere informatie

Bijlage: Definitieve versie verordening WMO-raad Emmen. Secretariaat: Weden 2 7815 PH EMMEN E-mail: srpals@wxs.nl

Bijlage: Definitieve versie verordening WMO-raad Emmen. Secretariaat: Weden 2 7815 PH EMMEN E-mail: srpals@wxs.nl Secretariaat: Weden 2 7815 PH EMMEN E-mail: srpals@wxs.nl Aan: College van burgemeester en wethouders Postbus 30001 7800 RA EMMEN Emmen, 13 januari 2016 Betreft : Nieuwe verordening WMO-raad Emmen. Geacht

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling Artikel 1. Visie (1) 1.1 De Parkinson Vereniging ontwikkelt zich tot een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

Verordening op de bestuurscommissie Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt

Verordening op de bestuurscommissie Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt Bijlage 3 Verordening op de bestuurscommissie Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst & Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden;

Nadere informatie

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. adviesraad: de Adviesraad van de Honours Academy zoals nader

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

Presentatie Haalbaarheidsonderzoek Produit de Maroc

Presentatie Haalbaarheidsonderzoek Produit de Maroc Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Presentatie Haalbaarheidsonderzoek Produit de Maroc Amal Farahi Regionaal Zorgberaad Midden- Holland Mei 2009 Europees

Nadere informatie

reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;

reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op artikel 10.3c van de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie