SCHOLING, LOOPBAAN EN FUNCTIONEREN. Jaargesprek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOLING, LOOPBAAN EN FUNCTIONEREN. Jaargesprek"

Transcriptie

1 SCHOLING, LOOPBAAN EN FUNCTIONEREN Jaargesprek 2011 AMC Directoraat HR, HR-services Project Intensivering jaargesprekken november 2011

2 Inhoud 1 Het nieuwe jaargesprek 1 Het nieuwe jaargesprek 3 Bron 3 2 Wat is een jaargesprek? 4 3 De inhoud van het jaargesprek 5 Resultaatgebieden en kerntaken 5 (AMC-)competenties 5 Evaluatie van uw functioneren 5 Ondersteuning door en functioneren van de leidinggevende 6 Motivatie, ontwikkeling en loopbaanperspectief 6 Gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 6 Terugblik op het gesprek 6 Aanpassen van de agenda 7 Formulier 7 4 Het nut van een jaargesprek 8 Wat levert het jaargesprek op voor de afdeling en het AMC? 8 5 Haal meer uit het jaargesprek 9 Voorbereiding 9 Eigen verantwoordelijkheid 9 Wat kunt u van uw leidinggevende verwachten? 9 Tips voor een goed gesprek 10 6 Afspraken 11 SMART 11 Voorbeeld 11 7 Wat verder belangrijk is bij het jaargesprek 12 Wie voert het gesprek met wie? 12 Meer personen? 12 Planning en uitnodiging 12 Nevenwerkzaamheden en extra agendapunten 13 Verslag 13 Archivering en registratie 13 Uw rechtspositie en besluiten hierover 14 Het AMC streeft naar uitstekende kwaliteit van zorg, onderwijs en onderzoek. Dat kan alleen met gemotiveerde, goed opgeleide en goed functionerende medewerkers. Medewerkers die plezier hebben in hun werk, die goede prestaties leveren én die de ruimte krijgen voor groei en ontwikkeling. Over deze onderwerpen voeren medewerker en leidinggevende elk jaar het jaargesprek. Per 1 januari 2012 is de Regeling Jaargesprekken van het AMC vernieuwd. Er is nu één regeling voor het hele AMC, onder het motto: eenduidig, eenvoudig en volwaardig. In de visie van het AMC hebben medewerker en leidinggevende een volwaardige arbeidsrelatie. Dit betekent bijvoorbeeld dat medewerkers nu een grotere inbreng hebben in het jaargesprek. Ze nemen ook zelf verantwoordelijkheid voor hun loopbaan en ontwikkeling. Leidinggevenden stimuleren die ontwikkeling en onderbouwen hun mening over het functioneren van medewerkers goed. Kortom: het jaargesprek nieuwe stijl is een gelijkwaardige dialoog over inzet, werkresultaten en persoonlijke groei met als uitkomst duidelijke afspraken, op maat gemaakt en haalbaar. In deze brochure leest u alles over het jaargesprek nieuwe stijl. De brochure is een van de resultaten van het project Intensivering jaargesprekken in het AMC, dat in 2010 van start ging. Bron De inhoud van deze brochure is gebaseerd op de CAO Universitair Medische Centra en op eigen regels van het AMC. U kunt aan deze brochure geen rechten ontlenen. 8 Informatie, advies, training en coaching 15 9 Adressen, websites 16 2 SCHOLING, LOOPBAAN EN FUNCTIONEREN JAARGESPREK 3

3 2 Wat is een jaargesprek? 3 De inhoud van het jaargesprek Het jaargesprek is een jaarlijks gesprek tussen medewerker en leidinggevende over werk, loopbaan, functioneren en ontwikkeling. Samen met uw leidinggevende evalueert u de resultaten van het afgelopen jaar, bespreekt u de wederzijdse verwachtingen en maakt u afspraken voor het komende jaar. Die afspraken worden vastgelegd. Het jaargesprek is tweerichtingsverkeer: u kunt met uw leidinggevende ook bespreken wat u van hem of haar nodig heeft om uw werk goed te kunnen doen. Het jaargesprek heeft een vaste agenda die ervoor zorgt dat alle onderwerpen aan bod komen. De zeven onderwerpen zijn: 1 resultaatgebieden en kerntaken; 2 (AMC-)competenties; 3 evaluatie van uw functioneren; 4 ondersteuning door en functioneren van de leidinggevende; 5 motivatie, ontwikkeling en loopbaanperspectief; 6 gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid; 7 terugblik op het gesprek. 1 Resultaatgebieden en kerntaken Elke functie heeft zijn eigen doelstellingen en taken, oftewel resultaatgebieden en kerntaken. De resultaatgebieden staan in de AMC/Fuwavaz-functietypering die voor u van toepassing is. Voor de meeste functies in het AMC zijn de kerntaken concreet beschreven, bijvoorbeeld in een taakspecificatie of in het verslag van een eerder jaargesprek. De functietypering en de kerntaken zijn het uitgangspunt voor dit gespreksonderdeel. Aan de hand hiervan bespreekt u de resultaten van het afgelopen jaar en uw verwachtingen voor het komende jaar. 2 (AMC-)competenties Competenties zijn, kort gezegd, vaardigheden en eigenschappen die u moet hebben om uw functie goed te kunnen uitoefenen. Het gaat in dit onderdeel vooral om het hoe van uw functie. Hoe voert u uw taken uit? Welk gedrag laat u zien? Wat zijn de effecten daarvan? Hoe bereikt u uw resultaten? Dit wordt besproken aan de hand van concrete voorbeelden. De AMC-competenties gelden voor iedereen die in het AMC werkt. Het zijn: samenwerken, resultaatgerichtheid en patiënt- of servicegerichtheid. Sommige afdelingen of beroepsgroepen werken met een eigen competentieprofiel waarin ook de drie AMC-competenties zijn verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beroepsgroep verpleegkundigen. 3 Evaluatie van uw functioneren Dit onderdeel geeft, aan de hand van wat is besproken in onderdelen 1 en 2, een samenvatting van uw functioneren in het afgelopen jaar. Ook de afspraken en doelen voor het komende jaar worden vastgelegd. 4 SCHOLING, LOOPBAAN EN FUNCTIONEREN JAARGESPREK 5

4 4 Ondersteuning door en functioneren van de leidinggevende Om goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat u zich voldoende ondersteund weet door uw leidinggevende. In het jaargesprek komt dit aan de orde. Vragen zijn bijvoorbeeld: bent u op de hoogte van het afdelingsbeleid en de doelstellingen? Weet u wat dit concreet voor uw eigen werk betekent? Wat verwacht u van uw leidinggevende aan ondersteuning? Is hij of zij voldoende beschikbaar voor overleg? Krijgt u wel eens een complimentje als u goed presteert? Hoe worden de verbeterpunten aangepakt? Is de werkverdeling effectief en duidelijk? Wat vindt u van de besluitvorming op de afdeling? Is informatie goed en tijdig beschikbaar? Krijgt u kansen om te leren en ervaring op te doen? Is er ruimte voor nieuwe initiatieven? 5 Motivatie, ontwikkeling en loopbaanperspectief Gesprekspunten in dit onderdeel kunnen zijn: wat zijn uw sterke punten? Welke taken geven u energie? Welke taken kunnen uw functie verrijken? Wat moet of wilt u daarvoor leren? En wat heeft u daarbij nodig van het AMC? Heeft u een beeld van uw werk over één jaar? En wat is het perspectief over vijf jaar? Uw loopbaanwensen hoeven zich niet te beperken tot uw huidige functie of het komende jaar, maar kunnen ook betrekking hebben op de langere termijn of een andere functie. 7 Terugblik op het gesprek In de terugblik bekijken u en uw leidinggevende of alle onderwerpen aan de orde zijn geweest en of u beiden tevreden bent over de manier waarop het gesprek is verlopen. Ook belangrijk is de vraag: zijn de afspraken en doelstellingen voldoende duidelijk en concreet? Is duidelijk vastgelegd wat u nodig heeft om de afspraken na te komen (bijvoorbeeld financiële middelen, faciliteiten, opleiding, begeleiding)? Aanpassen van de agenda Niet alle agendapunten hoeven evenveel aandacht te krijgen. U kunt, in overleg met uw leidinggevende, agendapunten benadrukken, overslaan of toevoegen. De evaluatie van het afgelopen jaar en de verwachtingen voor het komende jaar zijn wel belangrijke, vaste onderwerpen bij het jaargesprek. Formulier De gespreksonderwerpen staan op het AMC-jaargesprekformulier. Voor leden van de medische staf is er een apart formulier. U kunt de jaargesprekformulieren downloaden op het intranet ( 6 Gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Zo lang mogelijk gezond aan het werk blijven is voor veel mensen een belangrijk thema. Dit zijn de mogelijke gespreksonderwerpen: arbeidsomstandigheden (lichamelijke, geestelijke en emotionele belasting), werkklimaat en de sfeer op het werk (werkoverleg, samenwerking met collega s, sociale steun), vitaliteit (ontspanning, balans tussen werk en privé, energie, verzuim), arbeidsduur, werktijden en arbeidspatroon (meer of minder uren werken, rooster, vakantie en verlof) en duurzame inzetbaarheid (perspectief over vijf jaar, ontwikkelingen in de functie of op de afdeling, lichamelijke en geestelijke mogelijkheden en beperkingen, aangepaste taken, extra scholing). Bij dit agendapunt kunt u ook afspraken maken met uw leidinggevende over de inzet van uw (extra) persoonlijk budget. 6 SCHOLING, LOOPBAAN EN FUNCTIONEREN JAARGESPREK 7

5 4 Het nut van een jaargesprek 5 Haal meer uit het jaargesprek Duidelijkheid, openheid, gelijkwaardigheid. Daar gaat het om in het jaargesprek nieuwe stijl. Belangrijke pluspunten zijn: medewerker en leidinggeven hebben een open gesprek over functioneren, loopbaan en ontwikkeling. Er worden duidelijke, werkbare afspraken gemaakt. Maar vooral: medewerkers en leidinggevenden hebben evenveel inbreng in het gesprek. Wat levert het jaargesprek op voor de afdeling en het AMC? Het jaargesprek draagt ook bij aan betere prestaties van de afdeling en het AMC als geheel. Bijvoorbeeld omdat talent gewaardeerd wordt en omdat medewerkers de kans krijgen zich te ontwikkelen. Dat vergroot niet alleen de kwaliteit van zorg, onderwijs en onderzoek, het zorgt er ook voor dat het AMC goede medewerkers behoudt. Andere gunstige effecten van het jaargesprek kunnen zijn: een prettig werkklimaat, waarin zaken open en duidelijk worden besproken, minder verzuim en conflicten, draagvlak voor verandering en inzicht in de sterke en zwakke kanten van team of afdeling. Ook levert het jaargesprek waardevolle managementinformatie op, denk bijvoorbeeld aan het jaarplan en het opleidingsplan. Voorbereiding Met een goede voorbereiding haalt u meer resultaat uit het jaargesprek. Dat kan bijvoorbeeld door uzelf de volgende vragen te stellen (en de antwoorden op te schrijven als geheugensteuntje bij het gesprek): Wat heb ik het afgelopen jaar allemaal gedaan? Waar ben ik trots op? Wat wil ik de komende tijd bereiken in mijn werk? Wat heb ik daarvoor nodig? Verder helpt het ook de gespreksagenda van tevoren door te nemen, al of niet aan de hand van het AMC-jaargesprekformulier (te downloaden op intranet: let erop dat u de juiste versie gebruikt). Bedenk aan de hand van het formulier op welke agendapunten u de nadruk wilt leggen en welke minder belangrijk zijn. Eigen verantwoordelijkheid In de visie van het AMC bent u als medewerker zelf verantwoordelijk voor uw loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Dat besef helpt u om meer uit het jaargesprek te halen. Verwoord uw doelen zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld: ik wil mijn leven lang blijven leren, ik heb interessant werk, ik behoud mijn waarde op de arbeidsmarkt of ik wil zo lang mogelijk gezond aan het werk blijven. Wat kunt u van uw leidinggevende verwachten? Uw leidinggevende is verantwoordelijk voor het op gang brengen en houden van een goedlopende cyclus van jaargesprekken op de afdeling. Hoe meer uw leidinggevende investeert in een goede werkrelatie met zijn of haar medewerkers, hoe groter de opbrengst van de jaargesprekken. Daarbij hoort ook een klimaat waarin openheid en goede, duidelijke afspraken de boventoon voeren. Uw leidinggevende geeft hierbij zelf het goede voorbeeld en onderbouwt zijn of haar mening over uw functioneren goed en concreet. 8 SCHOLING, LOOPBAAN EN FUNCTIONEREN JAARGESPREK 9

6 Tips voor een goed gesprek Het jaargesprek is geen eenzijdige beoordeling, maar een dialoog tussen medewerker en leidinggevende. Samen bepaalt u de kwaliteit van het jaargesprek. Deze tips dragen bij aan een goede dialoog: 1 Luister goed, vraag dóór en vat samen. 2 Toon respect voor de gesprekspartner. Begrijp elkaars belang, neem de ander serieus en laat de ander in zijn of haar waarde. 3 Wees eerlijk en open. 4 Focus op mogelijkheden en niet op problemen. 5 Denk ja, en in plaats van ja, maar. 6 Neem verantwoordelijkheid en initiatief. 7 Zorg voor duidelijke afspraken. 6 Afspraken Om ervoor te zorgen dat de afspraken uit het jaargesprek ook worden nagekomen, is het belangrijk duidelijke, haalbare afspraken te maken. Zorg ervoor dat de afspraken duidelijk in het verslag staan. Benoem bij elke afspraak zo objectief en concreet mogelijk welke resultaten u moet of wilt bereiken, hoe u dit gaat doen en wat hiervoor nodig is (faciliteiten, tijd, begeleiding). Beschrijf ook wie wanneer welke acties onderneemt en hoe dit gebeurt. SMART Voor alle afspraken geldt dat ze moeten voldoen aan de zogenaamde SMARTeisen. De letters SMART staan voor: Specifiek: het doel is eenduidig, voor maar één uitleg vatbaar; Meetbaar: je kunt meten of zien dat het doel is bereikt (de voorwaarden zijn ook duidelijk); Acceptabel: medewerker en leidinggevende zijn het beiden eens met dit doel; Realistisch: het doel is haalbaar; Tijdgebonden: het moet duidelijk zijn wanneer het doel is bereikt (er is dus een planning). Voorbeeld Ik zorg ervoor dat op 1 maart 2012 de nieuwe richtlijn handen wassen op de afdeling is ingevoerd. Dit is onderdeel van de JCI-accreditatie. Ik lever binnen drie weken een eerste opzet bij <naam> aan, waarin staat hoe ik dit project wil aanpakken. Ik ga praten met collega s <namen> van verpleegafdeling <namen>, om te leren hoe zij het hebben aangepakt. Ook meld ik me aan voor een training projectmanagement. Ik plan een vervolgafspraak over vier weken om mijn opzet te bespreken en verdere afspraken te maken. Hierin bespreken we ook de indeling van mijn tijd. 10 SCHOLING, LOOPBAAN EN FUNCTIONEREN JAARGESPREK 11

7 7 Wat verder belangrijk is bij het jaargesprek Wie voert het gesprek met wie? Iedereen, van hoog tot laag in de organisatie, krijgt een jaargesprek. Dus ook medewerkers met een tijdelijk dienstverband (richtlijn: als deze langer duurt dan 1,5 jaar), flexmedewerkers en medewerkers die bij het AMC werken op langdurige detacheringsbasis (richtlijn: als deze langer duurt dan 1,5 jaar). Alleen AMC ers met een tijdelijk dienstverband bij wijze van proef (artikel CAO UMC) krijgen geen jaargesprek. Bij dit type dienstverband horen twee formele proeftijdbeoordelingen in het eerste jaar. U voert het jaargesprek met uw direct leidinggevende. Voor verpleegkundigen is dit de hoofdverpleegkundige. In het kader van het verpleegkundig-loopbaanplan kan de hoofdverpleegkundige bepalen dat de senior verpleegkundige het jaar gesprek voert. Dat kan alleen als de senior verpleegkundige bevoegd is afspraken te maken en goed op de hoogte is van het afdelingsbeleid en de doelstellingen. Hoogleraren en hoofden van medische afdelingen voeren het jaargesprek met de Raad van Bestuur en de divisievoorzitter. Directeuren (bedrijfsvoering) van divisies, diensten, directoraten en staven voeren het jaargesprek met de Raad van Bestuur. Meer personen? Het jaargesprek is in principe een tweegesprek. Op verzoek van u of uw leidinggevende kunnen er meer personen deelnemen aan het gesprek. Bijvoorbeeld een directe collega die de rol heeft van mentor, een functioneel leidinggevende (bijvoorbeeld een senior verpleegkundige) of een onafhankelijke derde persoon (bijvoorbeeld een gesprekscoach). Als u een extra persoon wilt uitnodigen bij uw jaargesprek, geeft u dit na ontvangst van de agenda (en uiteraard voordat het gesprek plaatsvindt) door aan uw leidinggevende. Minimaal twee weken voor het jaargesprek ontvangt u van uw leidinggevende een uitnodiging met de agenda. De onderwerpen op het jaargesprekformulier zijn de agendapunten. U kunt ook andere punten inbrengen. Van u wordt verwacht dat u zelf het formulier invult ter voorbereiding. Stem met uw leidinggevende af of u het formulier van tevoren aanlevert of gebruikt bij het gesprek. Op de uitnodiging staat ook wie er nog meer aanwezig zijn bij het jaargesprek. Nevenwerkzaamheden en andere extra agendapunten U kunt de agenda desgewenst aanvullen met extra onderwerpen. Sommige onderwerpen zijn verplicht voor het jaargesprek als ze voor u van toepassing zijn. Bijvoorbeeld nevenwerkzaamheden; dat zijn betaalde of onbetaalde activiteiten die u uitvoert naast uw werk in het AMC. Voor nevenwerkzaamheden die de belangen van het AMC en/of een goede functie-uitoefening kunnen raken, heeft u toestemming nodig van uw leidinggevende. Ook kan het AMC voorwaarden verbinden aan de toestemming, bijvoorbeeld dat u de inkomsten uit nevenwerkzaamheden deels afdraagt. Dit bespreekt u in het jaargesprek. Meer informatie vindt u op intranet en in de brochure Nevenwerkzaamheden, verkrijgbaar bij de HR-servicedesk. Verslag U en uw leidinggevende spreken af wie van u de inhoud van het gesprek en de afspraken vastlegt op het AMC-jaargesprekfomulier. Dat moet tijdens of zo snel mogelijk na het gesprek gebeuren. Uw leidinggevende ondertekent het definitieve gespreksverslag. Ook u zet uw handtekening. Gaat u akkoord met de inhoud van het verslag, dan tekent u voor akkoord. Heeft u commentaar, dan zet u uw opmerkingen op papier en voegt ze toe aan het verslag; in dat geval tekent u voor gezien. Als u hiertegen bezwaar heeft, dan krijgt u de gelegenheid uw zienswijze op te schrijven. Dat moet u binnen veertien dagen doen. Dit document wordt toegevoegd aan het gespreksverslag. Als u geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan kan het verslag ook zonder uw handtekening worden gearchiveerd, met een korte toelichting van uw leidinggevende. Planning en uitnodiging Uw leidinggevende plant het jaargesprek met u. Dit hoeft niet per se aan het einde van het kalenderjaar te zijn. Elk moment is mogelijk, op voorwaarde dat het gesprek één keer per jaar plaatsvindt en u beiden instemt met de planning. U mag overigens ook zelf het initiatief nemen voor een jaargesprek. Archivering en registratie Het jaargesprekverslag en de bijbehorende documenten worden drie jaar bewaard in het centrale personeelsdossier bij het Directoraat HR. Daarna wordt het vernietigd. Het is de bedoeling dat de verslagen in de toekomst digitaal kunnen worden gemaakt en opgeslagen. 12 SCHOLING, LOOPBAAN EN FUNCTIONEREN JAARGESPREK 13

8 Uw rechtspositie en besluiten hierover Uw leidinggevende mag tijdens het jaargesprek geen eenzijdige beslissingen nemen die negatieve gevolgen hebben voor uw rechtspositie. Bijvoorbeeld het niet toekennen van een periodieke salarisverhoging. Voor rechtspositionele beslissingen zijn er aparte procedures en gesprekken, zoals het functioneringstraject. U kunt wél tijdens het jaargesprek afspraken maken over wanneer het functioneringstraject ingaat, of over hoe u uw functioneren kunt verbeteren. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de HR-servicedesk. 8 Informatie, advies, training en coaching Wilt u meer weten over de vernieuwde Regeling Jaargesprekken en de toepassing ervan? Er zijn verschillende mogelijkheden. Op de speciale intranetpagina ( vindt u onder andere de tekst van de regeling, aangevuld met tips, checklists en tools. Leidinggevenden, directeuren en bestuurders van het AMC kunnen bij de HRadviseurs terecht voor advies, ondersteuning en begeleiding bij het voeren van jaargesprekken. Zowel voor medewerkers als leidinggevenden is er een nieuw pakket aan opleiding, training en coaching. Zo krijgen bijvoorbeeld nieuwe AMC-medewerkers standaard een training Jaargesprek als onderdeel van hun inwerkprogramma op de afdeling. Meer over opleiding, training en coaching vindt u op de intranetpagina ( Heeft u andere vragen? Bij de HR-servicedesk (C ) bent u welkom met al uw vragen over werken in het AMC. De balie is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en uur. U kunt uw vraag ook per stellen: of telefonisch: Meestal krijgt u direct antwoord. Is dat niet mogelijk, dan streven de servicedeskmedewerkers ernaar uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. Wilt u er zeker van zijn dat u niet hoeft te wachten als u langskomt bij de HR-servicedesk? Maak dan van tevoren een afspraak. Dat kan telefonisch, per of aan de balie. 14 SCHOLING, LOOPBAAN EN FUNCTIONEREN JAARGESPREK 15

9 9 Adressen, websites HR-servicedesk C telefoon openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur. CAO-UMC volledige tekst te downloaden op: intranet AMC of (klik op Werkgeversorganisatie in de menubalk rechtsboven). Colofon tekst: Eveline Bets tekst & publiciteit, ontwerp en opmaak: Zwerver Grafische Vormgeving fotografie: Hans van den Bogaard 16 SCHOLING, LOOPBAAN EN FUNCTIONEREN

Alles voor een succesvol jaargesprek! Voor medewerkers en leidinggevenden. Kijk ook op http://intranet/jaargesprek

Alles voor een succesvol jaargesprek! Voor medewerkers en leidinggevenden. Kijk ook op http://intranet/jaargesprek de gesprekswaaier Alles voor een succesvol jaargesprek! Voor medewerkers en leidinggevenden. Kijk ook op http://intranet/jaargesprek 1 wat is het jaargesprek? wat is het jaargesprek? 1 JAARGESPREK IN

Nadere informatie

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage!

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Waar medewerker staat worden zowel de vrouwelijke als de mannelijke medewerker bedoeld Aan de inhoud van deze folder kunt u geen

Nadere informatie

EENDUIDIG EENVOUDIG VOLWAARDIG

EENDUIDIG EENVOUDIG VOLWAARDIG AMC REGELING JAARGESPREKKEN EENDUIDIG EENVOUDIG VOLWAARDIG Vastgesteld door de Raad van Bestuur na instemming Ondernemingsraad op 1 november 2011 Directoraat HR Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Algemene

Nadere informatie

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaargesprekken 10/2005 telefoon fax e-mail internet (020) 59 85400 (020) 59 85454 personeelsbalie@dienst.vu.nl www.vu.nl/personeelsbalie

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen Op grond van het bepaalde in artikel 6.6 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever in overeenstemming met het Lokaal Overleg nadere

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging In het functioneringsgesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt aandacht besteed aan het functioneren van de

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werkgever Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom een functioneringsgesprek?... 7 Wat is een functioneringsgesprek?...

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING. Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 2014

REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING. Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlissingen. Nr. 787 december 01 REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 01 Burgemeester

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Handleiding voor leidinggevenden

Handleiding voor leidinggevenden Handleiding voor leidinggevenden Inleiding Waarom R&O-gesprekken Het startgesprek Het R&O-gesprek Voorbereiding algemeen Het voeren van het gesprek Verslaglegging met behulp van het formulier Het voortgangsgesprek

Nadere informatie

Welke van de onderstaande stellingen over het functioneringsgesprek is/zijn juist?

Welke van de onderstaande stellingen over het functioneringsgesprek is/zijn juist? Vragen bij Eigen ontwikkeling en organisatieontwikkeling Vraag 1 Rangschik deze doelen voor jezelf in volgorde van prioriteit. Zet de doelen die je het belangrijkst of het interessantst vindt bovenaan.

Nadere informatie

Gemeente Raalte Regeling HRM gesprekken 2.0

Gemeente Raalte Regeling HRM gesprekken 2.0 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28289 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling HRM gesprekken 2.0 Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte, overwegende dat het gewenst is in

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

Tips, antwoorden en polls tijdens het webinar Jouw functioneringsgesprek

Tips, antwoorden en polls tijdens het webinar Jouw functioneringsgesprek Tips, antwoorden en polls tijdens het webinar Jouw functioneringsgesprek 1 november 2016 Tips, antwoorden en polls tijdens het webinar Jouw functioneringsgesprek 1 november 2016 In het webinar Jouw functioneringsgesprek

Nadere informatie

2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende

2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende 2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende 1 Introductie Doel Afstemming tussen de ontwikkelwensen en kwaliteiten van de medewerker en de ontwikkeling en doelstelling van de afdeling (juiste persoon

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

Jaar- en beoordelingsgesprek

Jaar- en beoordelingsgesprek Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaar- en beoordelingsgesprek 03/2011 Tel. (020) 59 85400 Fax (020) 59 85454 www.intranet.vu.nl/jaar-en-beoordelingsgesprek

Nadere informatie

Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN

Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN Gegevens direct leidinggevende Naam direct leidinggevende Functie leidinggevende Gegevens medewerker Naam en voorletters

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wat is uw plek in het jaargesprek?

Wat is uw plek in het jaargesprek? Wat is uw plek in het jaargesprek? Laat uzelf en het UMCG groeien Medewerkers geven UMCG ruime 7 In medewerkersonderzoeken scoort het UMCG al jarenlang een ruime 7 als werkgever. Medewerkers vinden hun

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder 1. Inleiding Een arbeidsorganisatie wordt gevormd door de mensen die daarin werkzaam zijn. Mensen die met elkaar samenwerken om een

Nadere informatie

A. Op de eerste plaats: Beoordelen kun/moet je leren.

A. Op de eerste plaats: Beoordelen kun/moet je leren. Beoordelingsgesprek en Functioneringsgesprek met voorbeeld formulier. (Bijlages 1,2 en 3) (Waar gesproken wordt in dit document over medewerkers kan dit vrouwelijk of mannelijk zijn. We gebruiken de term

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Medewerk(st)er Afdeling Functie + functiecode Naam en functie leidinggevende Gespreksdatum

Medewerk(st)er Afdeling Functie + functiecode Naam en functie leidinggevende Gespreksdatum FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK Medewerk(st)er Afdeling Functie + functiecode Naam en functie leidinggevende Gespreksdatum 1. Afspraken vorig gesprek a. Zijn de gemaakte resultaatafspraken volledig gerealiseerd?

Nadere informatie

Het jaargesprek. PPM/Floris en Vinke. 1 De term jaargesprek is ontleend aan de Academische Ziekenhuizen. Hier is het jaargesprek in 1998

Het jaargesprek. PPM/Floris en Vinke. 1 De term jaargesprek is ontleend aan de Academische Ziekenhuizen. Hier is het jaargesprek in 1998 Het jaargesprek Definitie van een jaargesprek Een jaargesprek is een jaarlijks formeel gesprek tussen een werkgever en een medewerker. In het jaargesprek worden alle onderwerpen besproken die te maken

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING Voor u ligt de Agrifirm Performance Management Handleiding. De handleiding geeft een

Nadere informatie

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Inleiding: De VCOG kent een tweejarige gesprekkencyclus. In het ene jaar houdt de leidinggevende een functioneringsgesprek met de leerkracht. In het

Nadere informatie

1. Terugblik op het afgelopen jaar: de inhoud van het werk, taken, wijze van functioneren

1. Terugblik op het afgelopen jaar: de inhoud van het werk, taken, wijze van functioneren terug Formulier jaargesprek Datum: Gespreksdeelnemers Naam : Handtekening Naam: Handtekening 1. Terugblik op het afgelopen jaar: de inhoud van het werk, taken, wijze van functioneren Terugblik of afspraken

Nadere informatie

Beleid neringsgesprekken

Beleid neringsgesprekken Beleid neringsgesprekken Functioneringsgesprekken 4.5.0 Vooraf 1. Regels Binnen de Stichting Prot. Chr. SO/VSO te Ommen eo hanteren we de volgende regels m.b.t. het beleid functioneringsgesprekken: De

Nadere informatie

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs December 2006 7.0077 Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs 17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling Beoordeling

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 56 28 mei 2015 Regeling functioneringsmanagement Veiligheidsregio Midden-en

Nadere informatie

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan;

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan; FUNCTIEBESCHRIJVING CAO Dierenartsenpraktijken Functie : Dierenartsassistent C Datum : 28 maart 2007 Pagina : 1 Versie : Definitief ALGEMENE KENMERKEN De Dierenartsassistent C: is werkzaam in een dierenartsenpraktijk

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek 1

Formulier Functioneringsgesprek 1 Formulier Functioneringsgesprek 1 Persoonlijke gegevens Naam medewerker: Personeelsnummer: Functie: Afdeling/Team: Periode voor functioneringsgesprek van / tot: Leidinggevende Naam en functie leidinggevende:

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek 4.6.1 Het functioneringsgesprek WAAROM FUNCTIONERINGSGESPREKKEN VOEREN? Ze leveren u een schat aan informatie op: Heeft uw medewerker wel nog steeds zin in de job? Is hij/zij van plan om te blijven werken

Nadere informatie

POP. Betrokkenen INFORMATIE UIT DE KENNISMAKING:

POP. Betrokkenen INFORMATIE UIT DE KENNISMAKING: POP Betrokkenen Naam werknemer Functie In dienst sinds GSM nr en e-mail Naam organisatie Adres Telefoon en e-mail Begeleider werkvloer Telefoon en e-mail HR-verantwoordelijke Telefoon van e-mail Naam POP-coach

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Richtlijn voor het werkoverleg

Richtlijn voor het werkoverleg Richtlijn voor het werkoverleg Nummer: 11.0000274 Versie: 0.1 Vastgesteld door het CMT 10 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/werkoverleg richtlijn Inleiding Communicatie is hét sleutelbegrip als het gaat

Nadere informatie

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Het beoordelingsgesprek is bedoeld om de beoordeling van het persoonlijk functioneren van de werknemer in het afgelopen jaar en de evaluatie van het

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS Tot nu toe was je gewend aan één jaarlijks functioneringsgesprek. We hebben een nieuwe visie op die gesprekken ontwikkeld en dat betekent dat vanaf 2014

Nadere informatie

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Cao Movares door jongeren

Cao Movares door jongeren Cao Movares door jongeren Werktijden en verlof Waardering en beloning Ontwikkeling, inzetbaarheid en mobiliteit Sociale zekerheid en werkgelegenheid Contract xxx 1 Inhoud Visie 3 1 2 3 4 5 Waardering en

Nadere informatie

HANDLEIDING JAARGESPREK EN BEOORDELING

HANDLEIDING JAARGESPREK EN BEOORDELING Bijlage 4 HANDLEIDING JAARGESPREK EN BEOORDELING Aanwijzingen voor leidinggevende en medewerker Vaststelling van de juiste functiebeschrijving In de cao zijn nieuwe functiebeschrijvingen opgenomen (zie

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

Beoordelen en functioneren. Handboek bij beoordelingsformulier Handleiding voor het voeren van

Beoordelen en functioneren. Handboek bij beoordelingsformulier Handleiding voor het voeren van Beoordelen en functioneren Handboek bij beoordelingsformulier Handleiding voor het voeren van Inhoudsopgave Het beoordelingsgesprek - Definitie en doel 2 - Duidelijkheid vooraf 2 - De voorbereiding van

Nadere informatie

Gespreksleidraad. Werkstress. Informatieboekje

Gespreksleidraad. Werkstress. Informatieboekje Gespreksleidraad Werkstress Informatieboekje Inleiding in opdracht van Stress, een goed gesprek helpt Stress, soms is het handig. Stress houdt je scherp voor korte piekmomenten en in acuut bedreigende

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee BEOORDELINGSFORMULIER Deel A Doelgroep: onderwijsgevend personeel Algemeen Naam Functie Omvang aanstelling Schooljaar Naam beoordelaar Datum vorige

Nadere informatie

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Doel en achtergrond van het beoordelingsgesprek 3 3. De beoordelingsprocedure Stap 1: het voorlopig invullen van het Ontwikkelingsformulier

Nadere informatie

Gesprekken voeren met medewerkers. HRwijs inspiratiesessie, 17 september 2015 Lisa Coppin, Groeiinzicht Comm.V.

Gesprekken voeren met medewerkers. HRwijs inspiratiesessie, 17 september 2015 Lisa Coppin, Groeiinzicht Comm.V. Gesprekken voeren met medewerkers HRwijs inspiratiesessie, 17 september 2015 Lisa Coppin, Groeiinzicht Comm.V. Gesprekken met medewerkers voeren... Doen we meerdere keren per dag Kunnen we allemaal Terug

Nadere informatie

Hoe werkt de Week van de Mobiliteit

Hoe werkt de Week van de Mobiliteit Hoe werkt de Week van de Mobiliteit Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 De Week van de Mobiliteit wat houdt dit in? 4 Voor wie bedoeld? 4 Werkervaring 5 Hoe werkt het, de Week van

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Klachtenopvang Als u niet tevreden bent Informatie voor patiënten over het indienen van een klacht Wij nemen klachten altijd serieus Wij doen ons uiterste best om goed voor u te zorgen en zowel u als

Nadere informatie

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte Over deze toolkit Welkom in het huis van persoonsgerichte zorg! Zoals je ziet is het huis nog in

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Persoonlijk Ontwikkel Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Naam medewerker : Naam leidinggevende : Datum : Persoonlijk Ontwikkelplan Pagina 1 van 12 Korte toelichting Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan is: een gemotiveerd loopbaanperspectief;

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking Het Dagelijks bestuur van UW Samenwerking; gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 13, lid 2, sub e en artikel 20, lid van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING RESULTAAT & ONTWIKKELING: PLANNINGSGESPREK, VOORTGANGSGESPREK EN BEOORDELINGSGESPREK

UITVOERINGSREGELING RESULTAAT & ONTWIKKELING: PLANNINGSGESPREK, VOORTGANGSGESPREK EN BEOORDELINGSGESPREK UITVOERINGSREGELING RESULTAAT & ONTWIKKELING: PLANNINGSGESPREK, VOORTGANGSGESPREK EN BEOORDELINGSGESPREK Artikel 1- Begripsbepalingen In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder: beoordelaar: de hiërarchisch

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Regeling Beoordelingssysteem HBKMD

Regeling Beoordelingssysteem HBKMD Regeling Beoordelingssysteem HBKMD Het College van Bestuur besluit, gelet op de artikelen H-3 en N-2 van de vigerende cao-hbo, de regeling beoordelingssysteem HBKMD vast te stellen, die luidt als volgt:

Nadere informatie

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008 Het College van Bestuur heeft, overwegende dat en gelet op Reglement Jaargesprekken en Beoordeling een bewust personeelsmanagement, mede inhoudende een reglement jaargesprekken en beoordeling, van essentieel

Nadere informatie

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Doel en achtergrond van het beoordelingsgesprek 3 3. De beoordelingsprocedure Stap 1: het voorlopig invullen van het Ontwikkelingsformulier

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Personeel. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER

Personeel. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER HEALTHY Personeel jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER Personeel Communicatie en motivatie van medewerkers in een kleine kapsalon verloopt vaak op een natuurlijke manier. Er zijn geen vaste overlegmomenten

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam 1 Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam Doel We vinden het belangrijk om een gedragscode voor leerkrachten, ouders en directie op te stellen, waarin

Nadere informatie

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK ALGEMEEN Het formulier Beoordelingsgesprek Algemeen is bestemd voor alle functies binnen de Cao Apotheken, met uitzondering van

Nadere informatie

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek Het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek biedt leidinggevenden én werknemers

Nadere informatie

boeien stoeien groeien

boeien stoeien groeien Opgesteld door: S. van Rooijen STUDIEDAG 110915 - HIPPE JIPPE KINDERDAGVERBLIJF 1 SAMENWERKEN Werkplezier maak je voor een groot deel samen en voor een groot deel zelf. Een goed draaiend team en een prettige

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen

Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen Maart 2002 INLEIDING Deze brochure is ontwikkeld door vertegenwoordigers van medewerkers en werkgevers

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie