RETAIL ESTATES - HALFJAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RETAIL ESTATES - HALFJAARVERSLAG"

Transcriptie

1 HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER

2

3 INHOUDSOPGAVE p. 2 Inleiding p. 2 Financieel verslag p. 2 A. Financiële resultaten p. 13 B. Analyse van de resultaten p. 14 C. Vooruitzichten p. 15 D. Verslag van de commissaris p. 16 Activiteitenverslag van het eerste semester 2006/2007 afgesloten op 30 september 2006 p. 16 Verslag van het aandeel p. 16 A. Overzicht van de beursprestaties p. 17 B. Dividend en rendement p. 17 C. Agenda van de aandeelhouder p. 18 Vastgoedverslag p. 18 A. Waardering per 30 september 2006 p. 19 B. Kerncijfers p. 19 Inlichtingenfiche 1

4 INLEIDING Retail Estates nv is één van de belangrijkste Belgische vastgoedvennootschappen gespecialiseerd in winkelpanden gelegen in de periferie. Haar vastgoedportefeuille bestaat uit 186 winkelpanden gelegen in België en het groothertogdom Luxemburg, goed voor een totale winkeloppervlakte van m 2 en een investeringswaarde van 193,97 mio EUR (inclusief een participatie van 76,38% in de vastgoedcertificaten Distri-Land). Retail Estates nv beheert haar winkelpanden zelf en heeft tevens een track-record in de ontwikkeling van vastgoed voor eigen rekening. Retail Estates nv is beursgenoteerd (Euronext Brussels). Haar beurskapitalisatie bedraagt circa 150 mio EUR. FINANCIEEL VERSLAG A. FINANCIELE RESULTATEN De geconsolideerde resultaten voor het eerste halfjaar eindigend op 30 september 2006 zijn conform IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving opgesteld. De boekhoudprincipes worden consistent toegepast met deze van de jaarrekening over het boekjaar dat afsloot per 31 maart

5 1. GECONSOLIDEERDE VERKORTE WINST- EN VERLIESREKENING BALANS in duizenden Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTO HUURRESULTAAT Recuperatie van vastgoedkosten Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurders op verhuurde gebouwen Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurders op verhuurde gebouwen Andere met verhuur verbonden kosten en opbrengsten -8 4 VASTGOEDRESULTAAT Technische kosten Commerciële kosten Kosten en taksen van niet verhuurde gebouwen Beheerskosten vastgoed Andere vastgoedkosten 9-6 VASTGOEDKOSTEN OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT Algemene kosten van de vennootschap Andere operationele opbrengsten en kosten OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR RESULTAAT OP PORTEFEUILLE Resultaat op verkopen van vastgoedbeleggingen Resultaat op verkopen van andere niet-financiële activa Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen OPERATIONEEL RESULTAAT Financiële opbrengsten Intrestkosten Andere financiële kosten FINANCIEEL RESULTAAT RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN BELASTINGEN NETTO RESULTAAT Toerekenbaar aan: Aandeelhouders van de groep RESULTAAT PER AANDEEL Aantal gewone aandelen in omloop Netto winst per gewoon aandeel (in ) 2,17 1,66 Verwaterde netto winst per aandeel (in ) 2,17 1,66 Uitkeerbare winst per aandeel (in ) 1,25 1,20 3

6 2. VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA in duizenden Vaste Activa Goodwill Immateriële vaste activa Vastgoedbeleggingen Projectontwikkelingen Andere materiële vaste activa Financiële vaste activa Handelsvorderingen en andere vaste activa Vlottende Activa Activa bestemd voor verkoop Handelsvorderingen Belastingsvorderingen en andere vlottende activa Kas en kasequivalenten Overlopende rekeningen TOTAAL ACTIVA EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN in duizenden Eigen vermogen Kapitaal Uitgiftepremies Reserves Resultaat Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva

7 EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Verplichtingen Langlopende verplichtingen Voorzieningen Langlopende financiële schulden Kredietinstellingen Financiële leasing Andere langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Kortlopende financiële schulden Kredietinstellingen Financiële leasing Handelsschulden en andere kortlopende schulden Andere kortlopende verplichtingen Overlopende rekeningen TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN SCHULDRATIO Schuldratio 1 35,37% 34,73% NETTO-ACTIEF PER AANDEEL (in ) Netto actief per aandeel (reële waarde) 37,16 37,32 Netto actief per aandeel (investeringswaarde) 38,68 38,79 (1) De schuldratio wordt als volgt berekend: Verplichtingen (exclusief voorziening en overlopende rekeningen) verminderd met de variatie in de reële waarde van de indekkingsinstrumenten, gedeeld door het totaal der activa 5

8 3. VERKORT MUTATIE-OVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN MUTATIE-OVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN Kapitaal Gewone aandelen Uitgiftepremie wettelijke Balans volgens IFRS op 31 maart Winst van het boekjaar Overboeking van resultaat op de portefeuille naar onbeschikbare reserves - Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen - Dividenden boekjaar Mutatie kapitaal 1 - Overige -6 Balans volgens IFRS op 30 september Balans volgens IFRS op 31 maart Winst van het 1ste halfjaar Overboeking van resultaat op de portefeuille naar onbeschikbare reserves - Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen - Dividenden boekjaar Variatie in de reële waarde van financiële activa en passiva * op afdekkingsinstrumenten - Overige 7 Balans volgens IFRS op 30 september

9 Reserves Resultaat Impact op de reële waarde van geschatte mutatieonbeschikbare beschikbare rechten en -kosten bij de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen Variatie in de reële waarde van financiële activa en passiva Totaal Eigen Vermogen

10 4. VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT in duizenden KAS EN KASEQUIVALENTEN BEGIN BOEKJAAR Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Netto winst van het boekjaar: Operationeel resultaat Betaalde intresten Ontvangen intresten Ontvangen dividenden 52 Betaalde vennootschapsbelastingen Andere Niet-kas elementen die worden toegevoegd/afgetrokken van het resultaat * Afschrijvingen en waardeverminderingen - Afschrijvingen/waardeverminderingen (of terugnamen) op materiële & immatriële activa - Afschrijvingen/waardeverminderingen (of terugnamen) op handelsvorderingen * Andere niet-kas elementen - Variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen Winst op de verkoop van vastgoedbeleggingen Variatie in de behoefte van het werkkapitaal: * Beweging van activa: - Handelsvorderingen Belastingsvorderingen en andere vlottende activa Overlopende rekeningen * Beweging van verplichtingen: - Handelsschulden en andere kortlopende schulden Andere kortlopende verplichtingen Overlopende rekeningen

11 in duizenden 2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten Immateriële vast activa -249 Vastgoedbeleggingen Projectontwikkelingen Andere materiële activa Langlopende financiële vast activa Activa bestemd voor verkoop Kasstroom uit financieringsactiviteiten * Verandering in financiële verplichtingen en financiële schulden - Toename (+) / Afname (-) van de financiële schulden * Verandering in andere verplichtingen - Toename (+) / Afname (-) in andere verplichtingen * Verandering in eigen vermogen - Toename (+) / Afname (-) in kapitaal 1 - Toename (+) / Afname (-) in variatie in de reële waarde 75 van financiële activa - Andere * Dividend - Dividend van het vorige boekjaar (-) KAS EN KASEQUIVALENTEN EINDE BOEKJAAR

12 BIJLAGEN BIJLAGE 1: GESEGMENTEERDE INFORMATIE 1. WINST- EN VERLIESREKENING GEOGRAFISCHE SEGMENTERING België Luxemburg TOTAAL in duizenden Huuropbrengsten Met verhuur verbonden kosten NETTO HUURRESULTAAT Recuperatie van vastgoedkosten Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurders op verhuurde gebouwen Huurlasten en belastingen nomaal gedragen door de huurders op verhuurde gebouwen Andere met verhuur verbonden kosten en opbrengsten VASTGOEDRESULTAAT OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR RESULTAAT OP PORTEFEUILLE Resultaat op verkopen van vastgoedbeleggingen Resultaat op verkopen van andere nietfinanciële activa Variaties in reële waarde van vastgoedbeleggingen OPERATIONEEL RESULTAAT VAN HET SEGMENT Financieel resultaat Belastingen NETTO WINST De belastingen in Luxemburg omvatten voor 0,085 mio EUR uitgestelde belastingen. 10

13 2. BALANS GEOGRAFISCHE SEGMENTERING België Luxemburg TOTAAL in duizenden ACTIVA Vastgoedbeleggingen Projectontwikkelingen Overige activa ACTIVA PER SEGMENT VERPLICHTINGEN Langlopende financiële verplichtingen Kortlopende financiële verplichtingen Overige verplichtingen VERPLICHTINGEN PER SEGMENT BELANGRIJKE KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE SEGMENTERING België Luxemburg TOTAAL in duizenden Reële waarde van het vastgoed Investeringswaarde van het vastgoed Rendement van het segment (%) 8,26% 8,24% 6,44% 7,91% 8,14% 8,22% Totaal verhuurbare oppervlakte (m 2 ) Bezettingsgraad (%) 99,37% 98,74% 92,34% 100,00% 99,07% 98,78% 11

14 BIJLAGE 2: HUURINKOMSTEN Huurinkomsten in duizenden Huur Gegarandeerde opbrengsten Ontvangen operationele leasingvergoedingen Huurkortingen Huurvoordelen ( incentives ) Vergoedingen voor vroegtijdig verbroken huurcontracten 21 Totaal huuropbrengsten BIJLAGE 3: VASTE ACTIVA: VASTGOEDBELEGGINGEN Investerings- en herwaarderingstabel Vastgoedbeleggingen Activa bestemd voor verkoop in duizenden Saldo per einde van het vorige boekjaar Aankopen Verkopen en overdrachten Variatie in de reële waarde (+/-) Saldo per einde van het boekjaar OVERIGE INFORMATIE Investeringswaarde van het vastgoed Investerings- en herwaarderingstabel Projectontwikkelingen TOTAAL in duizenden Saldo per einde van het vorige boekjaar Aankopen Verkopen en overdrachten Variatie in de reële waarde (+/-) Saldo per einde van het boekjaar

15 BIJLAGE 4: GEBEURTENISSEN NA AFLOOP VAN HET SEMESTER a. 6 nieuwe winkelpanden Er werden 4 nieuwe winkelpanden opgeleverd te Marche-en-Famenne en Sint-Niklaas die Retail Estates nv in het kader van de projectontwikkelingen voor eigen rekening gebouwd heeft. Deze vertegenwoordigen een jaarlijks huurincasso van 0,38 mio EUR. Tevens werden twee winkelpanden aangekocht te Halle (investering van 1,52 mio EUR) welke een jaarlijks huurincasso van 0,13 mio EUR opleveren. b. Fusie door absorptie van de NV Sablon Op 21 november 2006 werd de NV Sablon waarover Retail Estates nv in juli 2005 de controle verwierf, in het kader van een fusie opgeslorpt. Hierbij werden 228 aandelen uitgegeven zodat sindsdien het totaal aantal uitgegeven aandelen bedraagt. B. ANALYSE VAN DE RESULTATEN Per 30 september 2006 beantwoorden de resultaten van Retail Estates nv aan de verwachtingen. De huurprijzen voor baanwinkels en retail parken handhaven zich op een gunstig niveau. De bezettingsgraad heeft met 99,07% een historische hoogte bereikt. De huurinkomsten zijn gestegen van 7,22 mio EUR naar 7,40 mio EUR door de indexatie van de huurprijzen en door huurprijsherzieningen. De met verhuur verbonden kosten bedragen 0,067 mio EUR. De vastgoedkosten bedragen op 30 september ,60 mio EUR wat in lijn is met vorig jaar. De algemene kosten bedragen op 30 september ,51 mio EUR ten opzichte van 0,55 mio EUR het jaar voordien. Het operationeel resultaat voor resultaat op de portefeuille bedraagt 6,17 mio EUR. Er werd een meerwaarde geboekt op de portefeuille van 3,28 mio EUR. Deze stijging is het resultaat van enerzijds de waardecreatie door de oplevering van de uitbreiding van het winkelcomplex te Sandweiler (groothertogdom Luxemburg) en de constante waardestijging van de vastgoedportefeuille door de grote vraag naar winkelpanden als investeringsproduct. Het financieel resultaat bedraagt - 1,53 mio EUR ten opzichte van -1,58 mio EUR vorig jaar. Deze verlaging van de kost is te verklaren door de opbrengsten uit de vastgoedcertificaten Distri-Invest. De netto winst voor het eerste halfjaar bedraagt 7,74 mio EUR bestaande uit het netto courant (= uitkeerbaar) resultaat van 4,46 mio EUR en het resultaat van de portefeuille van 3,28 mio EUR. Per aandeel betekent dit voor het eerste halfjaar een uitkeerbare winst van 1,25 EUR ten opzichte van 1,20 EUR vorig jaar. De reële waarde van de vastgoedportefeuille, inclusief de activa bestemd voor verkoop bedraagt op 30 september ,59 mio EUR (zijnde 174,92 mio EUR gebouwen in eigendom en een participatie van 13,66 mio EUR in het vastgoedcertificaat Distri-Land) in vergelijk met 182,94 mio EUR op 31 maart

16 De netto actiefwaarde (reële waarde) van het aandeel bedraagt 37,16 EUR. Op 31 maart 2006 bedroeg de netto actiefwaarde 37,32 EUR (inclusief dividend). Abstractie makend van het dividend bedraagt de netto actiefwaarde op 30 september ,91 EUR ten opzichte van 35,02 EUR op 31 maart De beurskoers bedraagt op 30 september ,3 EUR. Het aandeel Retail Estates noteert met een premie van 19,21% ten opzichte van deze netto actiefwaarde (reële waarde). De schuldratio bedraagt op 30 september ,37% wat rekeninghoudend met het wettelijke maximum van 65% nog een aanzienlijke ruimte laat voor nieuwe acquisities en de financiering van lopende projecten. Het vooruitzicht voor het (bruto) dividend bedraagt voor het boekjaar 2006/2007 2,38 EUR per aandeel in vergelijking met 2,30 EUR voor het boekjaar 2005/2006, wat een stijging is met 3,5%. Courante netto winst Variantie Netto resultaat Resultaat op de portefeuille COURANTE NETTO WINST (netto resultaat voor resultaat op de portefeuille) De courante netto winst, zijnde het netto resultaat voor resultaat op de portefeuille bedraagt op 30 september ,46 mio EUR ten opzichte van 4,27 mio EUR gedurende de eerste helft van 2005, wat een stijging is met 0,18 mio EUR of 4,2%. Noteer dat de huren eveneens met 0,18 mio EUR gestegen zijn, dit bewijst de inflatiebestendigheid van het resultaat. C. VOORUITZICHTEN Retail Estates nv blijft zich toeleggen op het behoud van haar hoge bezettingsgraad en de organische groei van haar vastgoedportefeuille door acquisities en de ontwikkeling van het vastgoed voor haar eigen rekening. De oplevering van vier nieuwe winkelpanden te Marcheen-Famenne en Sint-Niklaas evenals de aankoop van twee bijkomende winkelpanden te Halle, zullen in het tweede semester bijdragen tot de resultaten. Daarentegen vormt de beperking van de nakende leegstand in haar winkelpark te Messancy (4 850m 2 winkeloppervlakte) een uitdaging in de locale markt die al door overaanbod getekend is. Gelukkig vormen dergelijke situaties een grote uitzondering in de perifere winkelvastgoedmarkt waar eerder een beperkt aanbod en een grote vraag een opwaartse dynamiek vertegenwoordigen. De investeringsmarkt kent een uitgesproken nationale en internationale belangstelling voor winkelvastgoed. De historisch lage renteniveaus en vlot beschikbare financiering stuwt de verkoopprijzen naar de hoogte en brengt de bruto aanvangsrendementen van de op de vastgoedmarkt aangeboden panden steeds meer op 6,5% tot 7,5%, afhankelijk van de kwaliteit van de locaties. Retail Estates nv probeert deze lagere aanvangsrendementen op aankoop van bestaand vastgoed te compenseren met hogere rendementen op ontwikkelingen die ze voor haar eigen rekening realiseert. 14

17 Onder voorbehoud van onvoorzienbare omstandigheden en mits behoud van de bezettingsgraad, verwacht Retail Estates nv een netto courante winst te realiseren van minimaal 8,49 mio EUR, wat overeenstemt met het bedrag dat als dividend werd voorgesteld. Het vooruitzicht van het (bruto) dividend voor het boekjaar 2006/2007 bedraagt 2,38 EUR per aandeel te vergelijken met 2,30 EUR voor het boekjaar D. VERSLAG VAN DE COMMISSARIS VERSLAG VAN HET BEPERKTE NAZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE HALFJAAR CIJFERS VOOR DE ZES MAANDEN EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2006 Aan de Raad van Bestuur Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de bijgevoegde geconsolideerde beknopte balans, beknopte winst- en verliesrekening, beknopte kasstroomtabel, beknopt mutatieoverzicht van het eigen vermogen en toelichtingen (gezamenlijk de tussentijdse financiële informatie ) van RETAIL ESTATES NV, en haar dochterondernemingen (samen de Groep ) voor de zes maanden eindigend op 30 september De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het getrouw beeld van deze tussentijdse financiële informatie. Onze verantwoordelijkheid is een oordeel uit te brengen over deze tussentijdse financiële informatie op basis van ons beperkt nazicht. De tussentijdse financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de International Accounting Standard IAS 34, Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Ons beperkt nazicht van de tussentijdse financiële informatie werd verricht overeenkomstig de in België geldende controleaanbevelingen i.v.m. het beperkt nazicht zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Een beperkt nazicht bestaat voornamelijk uit de bespreking van de financiële informatie met het management en analytisch onderzoek en andere ontledingen van de tussentijdse financiële informatie en onderliggende financiële data. Een beperkt nazicht is minder diepgaand dan een volkomen controle van de geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met de algemeen aanvaarde controlenormen i.v.m. de geconsolideerde jaarrekening zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Dienovereenkomstig verstrekken wij geen controleverslag. Ons beperkt nazicht heeft evenwel geen elementen of feiten aan het licht gebracht welke ons doen geloven dat de tussentijdse financiële informatie voor de zes maanden eindigend op 30 september 2006 niet is opgesteld overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechterlijke voorschriften en IAS 34, Tussentijdse financiële verslaggeving. 8 december 2006 De Commissaris DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA Vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck 15

18 ACTIVITEITENVERSLAG VAN HET EERSTE SEMESTER 2006/2007 AFGESLOTEN OP 30 SEPTEMBER 2006 Retail Estates nv heeft in het eerste semester van haar boekjaar dat aanving op 1 april 2006 haar vastgoedportefeuille uitgebreid met 4 winkelpanden voor een totale reële waarde van 2,95 mio EUR. Deze panden leveren een jaarlijks huurincasso op van 0,23 mio EUR wat een rendement oplevert op basis van de door de vastgoeddeskundige geschatte waarde van 7,79%. Er werden in het afgelopen semester geen winkelpanden verkocht. VERSLAG VAN HET AANDEEL A. OVERZICHT VAN DE BEURSPRESTATIES BEL20 VERSUS RETAIL ESTATES NV /98 09/99 09/00 09/01 09/02 09/03 09/04 09/05 09/06 Retail Estates Bel20 Tijdens de eerste 6 maanden van het boekjaar schommelde de beurskoers tussen 41,00 EUR en 45,50 EUR. De evolutie van de beurskoers volgt in het semester dezelfde trend als de Bel20. De gemiddelde slotkoers in het afgelopen semester bedroeg 43,29 EUR. 16

19 B. DIVIDEND EN RENDEMENT Netto actief waarde (reële waarde) 37,16 37,32 34,17 Netto actief waarde 38,68 38,79 35,61 (investeringswaarde) Bruto dividend 1,25 2,30 2,24 Netto dividend 1,06 1,95 1,90 Beurskoers op afsluitingsdatum 44,30 45,67 36,50 60 PREMIES EN DISCOUNTS /00 09/00 03/01 09/01 03/02 09/02 03/03 09/03 03/04 09/04 03/05 09/05 03/06 09/06 Retail Estates NAV (incl.div.) De intrinsieke waarde van het aandeel bij een vastgoedwaardering aan reële waarde bedraagt 37,16 EUR. Exclusief dividend bedraagt de netto actiefwaarde op 30 september ,91 EUR ten opzichte van 35,02 EUR op 31 maart De evolutie van de NAV is te verklaren door de stijging in de niet gerealiseerde meerwaarde op basis van de waardering door de onafhankelijke vastgoeddeskundige Cushman & Wakefield. Het aandeel Retail Estates noteert op 30 september 2006 met een premie van 19,21% ten opzichte van de netto actief waarde. C. AGENDA VAN DE AANDEELHOUDER 25 mei 2007 : Bekendmaking resultaten boekjaar 2006/ juni 2007 : Algemene vergadering van de aandeelhouders 3 juli 2007 : Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2006/

20 VASTGOEDVERSLAG A. WAARDERING PER 30 SEPTEMBER 2006 A.1. VERSLAG VASTGOEDDESKUNDIGE In het verslag m.b.t. de waarde van de vastgoedportefeuille per 30 september 2006, verklaart de vastgoeddeskundige Cushman & Wakefield: De investeringswaarde per 30 september 2006 van Retail Estates nv bedraagt afgerond EUR. Op basis van de investeringswaarde, groeit de portefeuille in absolute termen ten opzichte van 31 maart 2006 met 3,10%. Dit is te wijten aan een aantal rendementsaanpassingen en de nieuwe aankopen te Luxemburg. In verhouding tot de waardering een jaar geleden per 30 september 2005 wordt een waardestijging genoteerd van 4%. Dit geeft de portefeuille een rendement van 7,90%. De rendementen zoals deze werden toegepast in de update per 31 maart 2006 werden voor een aantal panden gewijzigd. Dit is uiteraard het gevolg van de continue stabiliteit in de baanwinkelmarkt. Deze stabilititeit is weer te vinden in de portefeuille, waar zich nauwelijks huurbewegingen hebben voorgedaan. De portefeuille slaagt er dan ook in om het percentage leegstand tot een absoluut minimum te beperken. Ondanks een moeilijk economisch klimaat blijft er immers een gezonde vraag bestaan naar dergelijke type panden. De stijging van de huurprijzen van de laatste jaren zet zich gestaag verder. De grootste wijzigingen vinden we in de toplocaties en de retail parcs. Secundaire locaties blijven eerder stabiel, hoewel er momenteel enkele (nieuwe) retailers actief zijn die ook op deze locaties panden zoeken. Wij verwachten dat deze evolutie zich de komende maanden nog zal voortzetten. Vraag en aanbod blijven momenteel in evenwicht. Er is wel een toenemende vraag naar baanwinkels als investeringsproduct. Dit geldt zowel voor individuele baanwinkels, die zowel voor de institutionele belegger (liefst grotere pakketten) als voor de privé beleggers (individuele panden) momenteel erg geliefd is. De vraag overstijgt momenteel het aanbod waardoor de rendementen zijn gedaald. Voor individuele toppanden wordt momenteel een rendement van 6,25% behaald. A.2. TOELICHTING De waardestijging is deels toe te schrijven voor een bedrag van EUR aan de opname in de vastgoedportefeuille van de winkelpanden welke in het kader van de uitbreiding in het winkelpark te Sandweiler (groothertogdom Luxemburg) werden gebouwd en deels voor een bedrag van EUR door de herwaardering van de winkelpanden, welke eerder op 31 maart 2006 in de portefeuille opgenomen waren. Bij de opname van de Luxemburgse winkelpanden werd een meerwaarde van ca EUR vastgesteld, die samengevoegd met de waardestijging van de eerder verworven panden op zichzelf genomen een stijging van de intrinsieke waarde van circa 2,65 mio EUR oplevert, zijnde 0,74 EUR per aandeel. 18

21 B. KERNCIJFERS Retail Estates Distri-land 30/09/ /03/ /09/ /03/2006 Geschatte reële waarde Rendement in % 8,11 8,22 8,05 8,25 Contractuele huurprijzen Contractuele huurprijzen incl. huurwaarde van leegstaande gebouwen Totaal m 2 panden in portefeuille Bezettingsgraad in % 99,07 98, Totaal m 2 panden in ontwikkeling Gebouwen in aanbouw Projectontwikkelingen Huurder Huuropp. (per m 2 ) Verwachte opleverings datum Sint-Niklaas - Plezantstraat 268 Aldi Marche-en-Famenne Rondpoint de la Pirire - rue de France Casa Ixina Leen Bakker INLICHTINGENFICHE Naam: Retail Estates nv Status: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Adres: Industrielaan 6 B-1740 Ternat Tel: +32 (2) Fax: +32 (2) Website: RPR: Brussel BTW: BE Ondernemingsnummer: Oprichtingsdatum: 12 juli 1988 Erkenning vastgoedbevak: 27 maart 1998 Duur: onbepaalde duur Management: intern Auditor: DELOITTE Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck Financieel jaarafsluiting: 31 maart Kapitaal: ,07 EUR Aantal aandelen: Algemene vergadering: laatste maandag van de maand juni Notering: Euronext continumarkt Depothoudende bank: KBC Bank Financiële dienstverlening: KBC Bank en ING Belgium Waarde vastgoedportefeuille: 174,37 mio EUR (exclusief waarde vastgoedcertificaten Distri-Land ) Vastgoeddeskundige: Cushman & Wakefield aantal panden: 186 Type panden: perifeer winkelvastgoed Liquidity provider: KBC Securities 19

22 VASTGOEDBEVAK - SICAFI Industrielaan 6 B Ternat

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2005-2006

JAARREKENINGEN 2005-2006 Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 JAARREKENINGEN 2005-2006 OPERATIONELE WINST BOEKJAAR 2005-2006 : 8,63 MIO EUR - BEANTWOORDT AAN VERWACHTINGEN

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Gereglementeerde informatie embargo tot 04/05/2009, 19.00 uur Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Stijging operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel met 18

Nadere informatie

Vastgoedportefeuille Retail Estates stijgt met 59% tot 300 miljoen euro in één jaar

Vastgoedportefeuille Retail Estates stijgt met 59% tot 300 miljoen euro in één jaar Vastgoedportefeuille Retail Estates stijgt met 59% tot 300 miljoen euro in één jaar Halfjaarresultaten: courante winst stijgt conform verwachtingen met 8,84% tot 4,85 miljoen euro Ternat, 30 november 2007.

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat Lichte toename reële waarde van de vastgoedportefeuille Lage schuldgraad:

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT Bijlagen: Financiële staten 1 geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 2014 2013 Huurinkomsten 40.037 39.914 Met verhuur verbonden kosten -22 4 NETTOHUURRESULTAAT 40.015 39.918 Recuperatie

Nadere informatie

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat Gereglementeerde informatie embargo 03/11/2008, 17.45 uur Tussentijdse verklaring over het derde kwartaal 2008 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2008 tot 30.09.2008 Intervest Offices kent toename

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate HALFJAARRESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2012 Sterke groei portefeuille tot 652,43 mio EUR (+ 18,49 %) Succesvolle oplevering winkelparken T-Forum in Tongeren en V-Mart

Nadere informatie

Succesvolle opstart Qrf

Succesvolle opstart Qrf PERSBERICHT Gereglementeerde info 28/02/2014 om 7.00U Succesvolle opstart Qrf JAARRESULTATEN 18/12/2013 tot 30/12/2013 Qrf heeft op 18 december 2013 haar beursintroductie op Euronext succesvol gerealiseerd.

Nadere informatie

Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847

Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 OPERATIONELE WINST VAN 4,11 MIO EUR BEANTWOORDT AAN VERWACHTIGEN, STIJGING VAN 41% IN VERGELIJKING MET

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR DERDE KWARTAAL 2012-2013 1 (afgesloten per 31/12/2012) Netto courant resultaat 2 stijgt met 15,62 % tot 15,10

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011. 15/02/2012 l

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011. 15/02/2012 l Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2011 1 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2011 3 Financiële resultaten per 31.12.2011 4 Vastgoedmarkt 5 Voorzichten voor 2012

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde jaarrekeningen Geconsolideerde balans Toelichtingen 30/09/2007 (x1.000 UR) G H J TV Vaste activa Goodwill 457 mmateriële vaste activa Vastgoedbeleggingen 3 + 5 211.156 Projectontwikkelingen

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per )

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per ) TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EERSTE KWARTAAL 2017-2018 1 (afgesloten per 30.06.2017) Netto huurresultaat stijgt met 8,06% tot 17,26 mio EUR EPRA Resultaat 2 van het eerste kwartaal van

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting. Halfjaarcijfers 2013

Pers- en analistenmeeting. Halfjaarcijfers 2013 Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2013 1 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2013 3 Financiële resultaten per 30.06.2013 4 Vastgoedmarkt 5 Vooruitzichten

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

Accentis focust op vastgoedbeleggingen

Accentis focust op vastgoedbeleggingen PERSBERICHT Accentis NV Halfjaarresultaten 2008 Accentis focust op vastgoedbeleggingen Merelbeke, 29 augustus 2008 1. Geconsolideerde cijfers 30 juni 2008 1.1 Geconsolideerde resultatenrekening (in 000

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 4 augustus 2016 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 Operationeel resultaat van 24,6 miljoen EUR (+ 9,7%)

Nadere informatie

Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE

Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 OPERATIONELE WINST EERSTE SEMESTER BOEKJAAR 2005-2006 : 4,40 MIO EUR - BEANTWOORDT AAN VERWACHTINGEN

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/13 7.30u Leasinvest Real Estate Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het eerste kwartaal van het boekjaar 2013 (01/01/13-31/03/13)

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 30 november 2015 RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 LOPEND NETTORESULTAAT: 22,9 MILJOEN EUR, EEN STIJGING MET 19% REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN:

Nadere informatie

Boekjaar afgesloten op 31 december aantal projecten aantal wooneenheden voor senioren

Boekjaar afgesloten op 31 december aantal projecten aantal wooneenheden voor senioren 1 Care Property Invest NV Kerncijfers - boekjaar 2015 Kerncijfers 1. Patrimonium Vastgoedbeleggingen aantal projecten 4 1 0 aantal wooneenheden voor senioren 316 15 0 vastgoed beschikbaar voor verkoop

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

2. Vastgoedportefeuille

2. Vastgoedportefeuille 1. Inleiding 2. Vastgoedportefeuille 2.1. Investeringen 2003/2004 Investering Huurincasso in mio EUR in mio EUR Aankoop onroerend goed 10,32 0,91 Aankoop participatie vastgoedvennootschappen 21,65 1,92

Nadere informatie

HALFJAARRESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2009 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009

HALFJAARRESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2009 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 27 november 2009 HALFJAARRESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2009 Stijging netto courant resultaat 1 met 21,79% tot 7,29 mio EUR voor het eerste semester Waarde vastgoedportefeuille

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Persbericht Woensdag 19 november 2008, 07u00 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE NETTO COURANTE WINST 1 BEDRAAGT OVER HET DERDE

Nadere informatie

MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010

MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR (VOOR DE PERIODE 01.07.2010 30.09.2010) MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010 Netto courant resultaat per aandeel (exclusief IAS 39) van

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM TUSSENTIJDSE VERKLARING VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2008 TOT 30/09/2008 DIE DE RESULTATEN BEVAT PER 30/09/2008 Groei met 40,1% van de huuropbrengsten

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 6 augustus 2015 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 De reële waarde van de vastgoedbeleggingen bedraagt

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2014

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2014 Gereglementeerde informatie - embargo tot 06/05/2014, 8.00 uur Antwerpen, 6 mei 2014 Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat met 1,4 % 1 Stabiele reële waarde van de vastgoedportefeuille 2

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 7 augustus 2014 Onder embargo tot 7u30 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014 COURANT NETTORESULTAAT

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarresultaten 2014. Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013)

Jaarresultaten 2014. Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013) Persbericht Gereglementeerde informatie 2 maart 2015 Jaarresultaten 2014 Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013) Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten

Nadere informatie

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 - Acquisitie van een handelscomplex in de binnenstad van Aalst met een totale verhuurbare

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 30 september 2014 Huurinkomsten stijgen tot 28,3 mln (2013: 26,8 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 649,4 mln Verwerving

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016

Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting halfjaarcijfers 2016 29.07.2016 Agenda 1. Beschrijving van de portefeuille 2. Belangrijke gebeurtenissen van eerste semester 2016

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Halfjaarlijks. financieel verslag. Retail Estates. Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks. financieel verslag. Retail Estates. Halfjaarlijks financieel verslag Halfjaarlijks financieel verslag 12 Halfjaarlijks financieel verslag 2012-2013 Volgens de internationale standaarden voor financiële verslaggeving 13 Retail Estates Kerncijfers VASTGOEDPORTEFEUILLE 30.09.12

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring

Tussentijdse verklaring Gereglementeerde informatie - embargo 26.10.2012, 17.45 uur Tussentijdse verklaring Antwerpen, 26 oktober 2012 Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat: 16 % in de eerste negen maanden van 2012

Nadere informatie

1A. GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

1A. GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING Financieel verslag 84 Retail Estates Financieel verslag 1A. GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING WINST- EN VERLIESREKENING (in duizenden ) Bijlagen 31.03.11 31.03.10 Huurinkomsten 1 34 261 30 817

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016

Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 08.02.2017 Agenda 1. Beschrijving van de portefeuille 2. Belangrijke gebeurtenissen van 2016 3. Financiële resultaten

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het 1 ste kwartaal 2017

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het 1 ste kwartaal 2017 Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het 1 ste kwartaal 2017 Stevige verankering in het segment van premium city high street shops blijft het objectief. Op 31 maart 2017 bestaat 59% van

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate VASTGOEDPORTEFEUILLE STIJGT MET 94 MIO EUR TOT 631,51 MIO EUR REËLE WAARDE (+17,49 %) ALS GEVOLG VAN TWEE AANZIENLIJKE TRANSACTIES EN DE OPLEVERING VAN DE PROJECTEN

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00. Tussentijds jaarverslag

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00. Tussentijds jaarverslag Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Tussentijds jaarverslag Beluga realiseerde over de eerste

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Jaarresultaten 2013. Nettowinst over de periode van 24,3 miljoen (+ 12,7 miljoen in vergelijking met 2012)

Jaarresultaten 2013. Nettowinst over de periode van 24,3 miljoen (+ 12,7 miljoen in vergelijking met 2012) Persbericht Gereglementeerde informatie 21 maart 2014 Jaarresultaten 2013 Nettowinst over de periode van 24,3 miljoen (+ 12,7 miljoen in vergelijking met 2012) Stijging van de bruto huurinkomsten met 50,2%

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag Halfjaarlijks financieel verslag 2011 2012 Geconsolideerde jaarrekening per 30 september 2011 Volgens de internationale standaarden voor financiële verslaggeving 2 Retail Estates Kerncijfers VASTGOEDPORTEFEUILLE

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2016

PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2016 Onder embargo tot 27 oktober 2016 om 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2016 Na de eerste 9 maanden van het boekjaar 1 : Toename met 7,6% van de reële waarde van de

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3%

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3% PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 23 februari 2017 T U S S E N T I J D S E V E R K L A R I N G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E E R S T E K W A R T A A L V A N H E T B O E K

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 31 maart 2015 Huurinkomsten stijgen tot 11,6 mln (2014: 9,1 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 751,1 mln Start bouwwerken

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per 30/06/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per 30/06/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 augustus 2009, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 30/06/2009) Netto

Nadere informatie

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2011-2012

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2011-2012 FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG Gereglementeerde informatie 11 mei 2012 FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2011-2012 Courant nettoresultaat stijgt 1 naar

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2013

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2013 Gereglementeerde informatie - embargo tot 07/05/2013, 8.00 uur Antwerpen, 7 mei 2013 Naamswijziging Intervest Retail in Vastned Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat met 5 % 1 Lichte toename

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2015

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2015 Gereglementeerde informatie embargo tot 05/05/2015, 8.00 uur Antwerpen, 5 mei 2015 Focus op premium city high street shopstrategie blijft rode draad in activiteiten. Verwerving van een premium city high

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Commanditaire vennootschap op Aandelen

Commanditaire vennootschap op Aandelen HALFJAARREKENINGEN - PERIODE VAN 1 OKTOBER 2006 TOT 31 MAART 2007 Commanditaire vennootschap op Aandelen CREATING VALUE IN REAL ESTATE Stijging van de intrinsieke waarde Duidelijke stijging van het resultaat

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie)

Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie) Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie) Halfjaarlijks resultaat: 62 miljoen (tegenover 35 miljoen in juni 2011) Eigen vermogen

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie