Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel"

Transcriptie

1 Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde resultaten per 31 december 2007 bekend. (tussen haakjes vergelijkbare cijfers 31 december 2006) De reële waarde van de vastgoedportefeuille van de bevak Intervest Offices vertoont een opwaardering in 2007 met 13,0 miljoen ( 20,6 miljoen). Deze waardestijging is het gevolg van de grote vraag op de investeringsmarkt, voornamelijk voor semi-industriële gebouwen. Eind 2006 realiseerde de bevak de verkoop van vijf kantoorgebouwen met hoge leegstand. In 2007 zijn de hieruit beschikbaar gekomen financiële middelen aangewend voor herinvestering in de kantoorgebouwen Exiten en Mechelen Campus Tower en in het logistieke complex Herentals Logistics. Deze herschikking in de vastgoedportefeuille van de bevak heeft tot gevolg dat de huurinkomsten in 2007 licht afgenomen zijn met 3 % tot 41,2 miljoen ( 42,5 miljoen). De bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille is in 2007 stabiel gebleven en beloopt op 31 december % (92 % einde 2006). De vastgoedkosten bedragen op 31 december ,0 miljoen ( 3,8 miljoen). Deze toename is voornamelijk te wijten aan de stijging van de technische kosten door onderhoudswerken en aan de stijging van de commerciële kosten naar aanleiding van de marketing inspanningen van de bevak. De algemene kosten en andere operationele opbrengsten en kosten belopen 1,2 miljoen wat 0,1 miljoen lager is dan vorig jaar. Het financiële resultaat verbetert significant tot - 9,5 miljoen (- 12,0 miljoen) aangezien er zich in 2007 een aanzienlijke daling heeft voorgedaan van de opgenomen kredieten ten gevolge van de verkooptransactie eind Verder heeft Intervest Offices, ondanks de sterke stijging van de korte termijn rentevoeten, de gemiddelde interestvoet lager weten te houden dan in 2006 door de herfinanciering van haar kredieten begin 2007 aan beduidend aantrekkelijkere voorwaarden en door het gebruik van renteswaps. Deze renteswaps hebben op 31 december 2007 een marktwaarde van 4,1 miljoen ( 2,9 miljoen). De toename van de marktwaarde van deze financiële instrumenten is het gevolg van de stijging van de rentevoeten in Tenslotte heeft de bevak begin 2007 nalatigheidsintresten ontvangen uit de verkooptransactie van haar vijf kantoorgebouwen ten belope van 0,8 miljoen. De afwikkeling van deze verkooptransactie heeft hierdoor in totaliteit een éénmalig positief effect op de netto winst van de bevak van 0,2 miljoen in De gemiddelde interestvoet bedraagt 4,1 % in 2007 vergeleken met 4,4 % in Als gevolg van deze aanzienlijke daling van de financiële lasten en ondanks de lagere huurinkomsten is het operationeel uitkeerbaar resultaat van Intervest Offices sterk verbeterd in Rekening houdend met aandelen betekent dit voor het boekjaar 2007 een brutodividend van 1,94 per aandeel vergeleken met 1,87 in Dit betekent een stijging van het dividend met bijna 4 % per aandeel. De nettowinst van de vastgoedbevak voor het boekjaar 2007 ligt 4,5 miljoen lager en bedraagt 39,7 miljoen in vergelijking met 44,2 miljoen in Deze nettowinst kan opgedeeld worden in 26,7 miljoen operationeel resultaat ( 25,7 miljoen) en 13,0 miljoen resultaat van de portefeuille ( 18,5 miljoen). De daling van deze nettowinst is het gevolg van de lagere niet-gerealiseerde meerwaarden op de vastgoedportefeuille als gevolg van de waarderingen door de externe onafhankelijke vastgoedschatters. De reële waarde van de vastgoedbeleggingen op 31 december 2007 bedraagt 565 miljoen ( 507 miljoen). Deze stijging is te danken aan de waardeverhoging van de bestaande gebouwen voor 13 miljoen en aan de verwerving van het gebouw Exiten voor 8 miljoen, het gebouw Mechelen Campus Tower voor 27 miljoen, het semi-industrieel gebouw van Herentals Logistics voor 8 miljoen, alsook de uitgevoerde investeringen in de portefeuille. 1 1 Intervest Offices is een openbare vastgoedbevak genoteerd op het Next Prime Segment van Euronext Brussel. 1

2 Persbericht Het totaal aantal aandelen is in 2007 toegenomen met stuks ten gevolge van de fusie door overneming die op 18 oktober 2007 doorgevoerd is met de naamloze vennootschappen Zuidinvest nv en Mechelen Campus 3 nv. Alle nieuwe aandelen zijn toegekend aan Belle Etoile nv, dochtervennootschap van VastNedOffices/Industrial nv. De nieuwe aandelen zijn dividendgerechtigd in het resultaat van Intervest Offices vanaf 1 januari Op 31 december 2007 bedraagt het aantal aandelen bijgevolg Op 31 december 2007 is de netto actiefwaarde (reële waarde) van het aandeel gelijk aan 25,07 ( 23,99). Aangezien de beurskoers op afsluitdatum 31 december ,65 is, noteert het aandeel Intervest Offices met een premie van 18 % ten opzichte van deze netto actiefwaarde (reële waarde). Conform de berekeningsmethode van artikel 6 van het KB van 21 juni 2006, bedraagt de schuldgraad 39 % op 31 december 2007 (45 %). Op korte termijn streeft Intervest Offices ernaar om de kwaliteit van de portefeuille verder te verbeteren door de financiële middelen, vrijgekomen uit de verkoop eind 2006 van de moeilijk verhuurbare panden, te herinvesteren in kwalitatief hoogstaande gebouwen met een gedegen rendement om zo de aandeelhouderswaarde maximaal te verhogen. In dit kader heeft Intervest Offices reeds in november 2007 een kaderovereenkomst gesloten voor de verwerving van de braakliggende grondpercelen langsheen de autosnelweg E313 op de Siemens site in Herentals. Deze percelen zijn bedoeld voor de ontwikkeling van m² logistieke gebouwen naast het huidige Siemens gebouw, die zullen gerealiseerd worden in twee fasen vanaf begin In een eerste fase bevat de logistieke ontwikkeling de bouw van m². De oplevering is momenteel voorzien tegen augustus 2008 waarbij Intervest Offices van de ontwikkelaar een huurgarantie bekomt gedurende één jaar aan marktconforme voorwaarden. In een later stadium kan Intervest Offices op dit terrein bijkomend over gaan tot de verdere ontwikkeling van m² logistieke gebouwen voor eigen rekening. De investeringswaarde van de transactie bedraagt circa 15 miljoen voor de eerste fase van de logistieke ontwikkeling. Het netto aanvangsrendement na volledige ontwikkeling van de logistieke site zal circa 7% bedragen. De transactie zal onmiddellijk bijdragen tot het operationeel resultaat van Tevens zal Intervest Offices met haar commercieel team in 2008 verder werken aan het verhogen van de bezettingsgraad van de huidige portefeuille. Noot aan de redactie: voor meer informatie gelieve contact op te nemen met: INTERVEST OFFICES NV, Jean-Paul Sols - CEO of Inge Tas - CFO, tel: , 2

3 Financiële staten 2 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (in 000) Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTO HUURRESULTAAT Recuperatie van vastgoedkosten Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen Kosten van de huurder en gedragen door de eigenaar op huurschade en wederinstaatstelling Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven VASTGOEDRESULTAAT Technische kosten Commerciële kosten Kosten en taksen van niet verhuurde gebouwen Beheerskosten van het vastgoed Andere vastgoedkosten VASTGOEDKOSTEN OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT Algemene kosten Andere operationele opbrengsten en kosten OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR RESULTAAT OP PORTEFEUILLE Resultaat op verkopen van vastgoedbeleggingen Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen OPERATIONEEL RESULTAAT Financiële opbrengsten Interestkosten Andere financiële kosten FINANCIEEL RESULTAAT RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN BELASTINGEN NETTO WINST Toerekenbaar aan: Aandeelhouders van de groep Minderheidsbelangen 0 0 Toelichting: Operationele uitkeerbare winst (volgens statutaire rekeningen) Portefeuille resultaat De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in dit persbericht, doorgevoerd zou moeten worden. 3

4 Financiële staten GECONSOLIDEERDE BALANS (in 000) ACTIVA Vaste Activa Immateriële vaste activa Vastgoedbeleggingen Andere materiële vaste activa Financiële vaste activa Handelsvorderingen en andere vaste activa Vlottende Activa Activa bestemd voor verkoop Handelsvorderingen Belastingsvorderingen en andere vlottende activa Kas en kasequivalenten Overlopende rekeningen TOTAAL ACTIVA EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Eigen vermogen Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moeder-vennootschap Kapitaal Uitgiftepremies Reserves Resultaat Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva Minderheidsbelangen Verplichtingen Langlopende verplichtingen Voorzieningen Langlopende financiële schulden Kredietinstellingen Financiële leasing Andere langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Voorzieningen Kortlopende financiële schulden Kredietinstellingen Financiële leasing 5 5 Handelsschulden en andere kortlopende schulden Andere kortlopende verplichtingen Overlopende rekeningen TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

5 Kerncijfers Reële waarde van de vastgoedbeleggingen ( 000) Investeringswaarde van de vastgoedbeleggingen ( 000) Aantal dividendgerechtigde aandelen Netto winst per gewoon aandeel ( ) 2,86 3,18 Verwaterde netto winst per aandeel ( ) 2,86 3,18 Uitkeerbare winst per aandeel ( ) 1,94 1,87 Netto actiefwaarde (reële waarde) per aandeel ( ) 25,07 23,99 Netto actiefwaarde (investeringswaarde) per aandeel ( ) 26,11 24,92 Beurskoers op afsluitingsdatum ( ) 29,65 28,47 Premie t.o.v. netto actiefwaarde (reële waarde) (%) 18 % 19 % Schuldratio KB van 21 juni 2006 (%) 39 % 45 % 5

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

Prospectus. van 19 september 2011

Prospectus. van 19 september 2011 Prospectus van 19 september 2011 B Retail Estates Inhoudstafel 1. Samenvatting van het Prospectus... 6 1.1. Omstandigheden waarin de Nieuwe Aandelen werden uitgegeven... 6 1.2. Informatie over de emittent...

Nadere informatie

Inhoud. - Ontwikkeling vastgoedportefeuille 11 - De Belgische vastgoedmarkt 12 - Vooruitzichten 12

Inhoud. - Ontwikkeling vastgoedportefeuille 11 - De Belgische vastgoedmarkt 12 - Vooruitzichten 12 Jaarverslag 2008 Inhoud Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder 2008 - Kerncijfers over 5 jaar 3 - Organisatie, structuur, beheersorganen 4 - Financiële agenda 5 - Hoofdlijnen

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag Halfjaarlijks financieel verslag Vrijdag 7 augustus 2015, 7u00 Gereglementeerde informatie HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2015 Het netto courant resultaat over H1 2015 bedraagt 41,4 miljoen euro of 2,32

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Solide financiële en operationele resultaten Versterking van de balans Financiële resultaten per 30.06.2015: Netto courant resultaat (exclusief IAS 39 impact) aandeel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2012 2/150 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

2/117. 1 Risicofactoren. kkeling. 4 Beheersverslag. Frankrijk. pert 4.12. Evolutie. 7 Woordenlijst

2/117. 1 Risicofactoren. kkeling. 4 Beheersverslag. Frankrijk. pert 4.12. Evolutie. 7 Woordenlijst ANNUAL REPORT 21 A YEAR OF NEW PERSPECTIVES Annual report 21 2/117 1 Risicofactoren 1.1 Risico ss verbonden aan het economisch klimaat 1.2 Huurrisico s 1.3 Risico ss verbonden aan de investeringsactiviteit

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2013 2/182 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

jaarverslag vgp annual report 2010

jaarverslag vgp annual report 2010 vgp annual report 2010 jaarverslag 2010 INHOUD kerncijfers / 3 brief aan de aandeelhouders / 4 vgp in 2010 / 6 Markten / VGP CZ I transactie profiel / 13 strategie / 14 verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS ASCENCIO CVA Commanditaire vennootschap op aandelen, publieke vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te avenue Jean Mermoz 1 (bus 4), 6041 Gosselies (België), met ondernemingsnummer

Nadere informatie

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR Naamloze Vennootschap, Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer 0434.797.847 (Brussel) PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014 Financieel overzicht RESULTATEN DELHAIZE GROEP Financieel verslag vierde kwartaal en boekjaar Gereglementeerde informatie 5 maart 2015 7u00 CET» Vergelijkbare omzetgroei van 4,4% in de V.S. en -3,5% in

Nadere informatie

Prospectus op datum van 13 januari 2015

Prospectus op datum van 13 januari 2015 Quares Student Housing Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Leopold de Waelplaats 8, 2000 Antwerpen (België) Ondernemingsnummer: BTW BE - 0518.932.083

Nadere informatie

Kinepolis Group Jaarresultaten 2012 21 februari 2013

Kinepolis Group Jaarresultaten 2012 21 februari 2013 Kinepolis Group Jaarresultaten 2012 21 februari 2013 Kinepolis behaalt 254,5 miljoen opbrengsten en 35,7 miljoen winst ondanks minder bezoekers Gereglementeerd bericht 2012 t.o.v. 2011 1 Aantal bezoekers

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille

Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 204 JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 204 Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille Risicofactoren 2 Brief aan de aandeelhouders 8 Beheersverslag 0 Kerncijfers

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI IN DE NATUUR ZIJN DE GROOTSTE SUCCESSEN HET RESULTAAT VAN EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING Gereglementeerde informatie / Jaarresultaten 2014

Nadere informatie

Aandelen: Kapitaalverhoging

Aandelen: Kapitaalverhoging Ascencio (BEVAK): Openbaar aanbod tot inschrijving op nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging voor een maximaal bedrag van 81,5 miljoen EUR Ascencio is een commanditaire vennootschap op

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van het

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

Xeikon rapporteert 2013 cijfers

Xeikon rapporteert 2013 cijfers PERSBERICHT Xeikon rapporteert 2013 cijfers Delisting goedgekeurd, beurs exit 19 maart 2014. Digital Printing Solutions op schema ondanks moeilijke Europese markt. Eede, Nederland 26 februari 2014 08:00u

Nadere informatie

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012 KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND Jaarlijks Financieel Verslag 2012 2 INHOUDSTAFEL Profiel 3 Risicofactoren 4 Beheersverslag 13 Brief aan de aandeelhouders 14 Kerncijfers 16 Historiek van onze onderneming

Nadere informatie

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015 Galapagos NV Halfjaarverslag 2015 OVERIGE INFORMATIE Inhoud 1 De Galapagos Groep 4 Verslag van de commissaris Brief van het management... 4 In een oogopslag... 7 Risicofactoren... 9 Transacties met verbonden

Nadere informatie