Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847"

Transcriptie

1 Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE OPERATIONELE WINST VAN 4,11 MIO EUR BEANTWOORDT AAN VERWACHTIGEN, STIJGING VAN 41% IN VERGELIJKING MET VERGELIJKBARE PERIODE 2003 WAARDE VASTGOEDPORTEFEUILLE EN BEZETTINGSGRAAD (98,13%)STABIEL OP HOOG NIVEAU INVESTERINGEN IN UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE WORDT VOORTGEZET MET AANWENDING VAN DE RESERVES OP DE SCHULDGRAAD. Ternat, 3 december 2004: Retail Estates nv heeft op 30 september 2004 het eerste semester van haar boekjaar afgesloten, zijnde het eerste volledige semester waarin de resultaten van de belangrijke investeringen die in de loop van het voorgaande boekjaar werden gerealiseerd bevat zijn. Deze investeringen gebeurden aansluitend bij de kapitaalverhogingen van 1 juli 2003 en 31 december De resultaten beantwoorden aan de verwachtingen: de operationele winst bedraagt 4,11 miljoen euro, zijnde 1,15 euro per aandeel. Retail Estates nv realiseert aldus haar objectief om, na de aanzienlijke schaalvergroting die zij zowel op niveau van haar kapitaalbasis als haar vastgoedinvesteringen doorvoerde, haar winstgevendheid per aandeel terug te brengen tot het vergelijkbare niveau per aandeel in het laatste boekjaar (nl ) vóór de schaalvergroting. Per bedraagt de schuldgraad 33,69%, wat nog een aanzienlijke ruimte laat (circa 30 miljoen euro) voor nieuwe acquisities en de financiering van lopende projecten. Zowel de bezettingsgraad (98,13%) als de investeringswaarde van de vastgoedportefeuille (174, 50 miljoen euro, zijnde 160,33 miljoen euro gebouwen in eigendom en een participatie ter waarde van 14,17 miljoen euro in de certificaten Distriland) blijken erg stabiel te blijven op een hoog niveau. Dit is de weergave van de sterke vraag die er bestaat, zowel aan investeringszijde als aan gebruikerszijde voor polyvalente winkelruimten in de periferie. Er werd in beperkte mate geïnvesteerd in de uitbreiding van de vastgoedportefeuille: circa 2,85 miljoen euro werd geïnvesteerd in de aankoop van verhuurde winkelpanden en circa 2,5 miljoen euro in de realisatie voor eigen rekening van een winkelcomplex te Vilvoorde. Bovendien werden overeenkomsten afgesloten voor de uitbreiding van een winkelcomplex van Retail Estates in Luxemburg voor een bedrag van circa 2,4 miljoen euro. 1/7

2 In de loop van het afgelopen semester werden tevens de nodige schikkingen getroffen om de intrestvoet van de lange termijn bankschulden van het bedrijf, die nog in belangrijke mate vlottend waren, in te dekken tegen een eventuele intreststijging. Retail Estates nv heeft tevens geïnvesteerd in de uitbreiding van haar managementteam: zo zullen eerstdaags een CFO en een tweede property manager het bestaande team komen versterken, dat dan uit 8 personen zal bestaan en die instaan voor het beheer van de vastgoedportefeuille (214 winkelpanden inclusief de panden behorend aan de NV Immobilière Distriland) en de administratie van de bevak. I. Investeringen en desinvesteringen Retail Estates nv heeft op 30 augustus jl. 2,85 miljoen euro geïnvesteerd in de aankoop van 5 verhuurde winkelpanden waarvan één gelegen te Maldegem en vier te Doornik (Froyennes). Deze investering, welke euro aan huurinkomsten genereert, levert een aanvangsrendement op van 8,8% op de geïnvesteerde bedragen. Het onroerend goed te Vilvoorde, waarover in mei 2003 de controle werd verworven, werd na een volledige restauratie en uitbreiding in juni jl. opgeleverd en in gebruik genomen als winkelpand. De verwachte huuropbrengst bedraagt euro, waarvan euro afkomstig is van de verhuring van de winkelpanden, en levert een rendement op van 9% op een investering van circa 2,5 miljoen euro. Tevens werd een nieuwe ontwikkeling voor eigen rekening opgestart door het Luxemburgse filiaal van Retail Estates nv met het oog op de uitbreiding met drie winkelpanden van het bestaande winkelcomplex van 7 winkelpanden dat zij bezit in een randgemeente van Luxemburg stad (Sandweiler). Deze investering zal vermoedelijk afgerond worden tegen eind april Op basis van een investering van 2,4 miljoen euro en de verwachte huuropbrengst van euro, levert dit een rendement op van 8,33%. Er werden in het voorbije semester geen winkelpanden verkocht. II. Vastgoedpatrimonium Per 30 september 2004 bestaat de portefeuille van Retail Estates nv uit 190 winkelpanden verspreid over België en Luxemburg. Deze panden vertegenwoordigen een totale oppervlakte van m² en een totale investeringswaarde van 160,33 miljoen euro (waarde vrij op naam d.w.z. incl. registratierechten en transactiekosten) en liquidatiewaarde van 144,56 miljoen euro (waarde kosten koper d.w.z. excl. registratierechten en transactiekosten) op basis van een schatting van haar vastgoedexpert Cushman & Wakefield Healey & Baker. In het afgelopen semester werd op de portefeuille 0,29 miljoen euro herwaarderingsmeerwaarde geboekt. De bezettingsgraad bedraagt 98,13% voor de totale portefeuille. De leegstand heeft hoofdzakelijk betrekking op leegstaande kantoorruimten die verbonden zijn aan winkelpanden behorend tot de portefeuille van Retail Estates nv. De bezettingsgraad van de winkelportefeuille bedraagt 99,17%. Retail Estates nv bezit tevens een aanmerkelijk belang in de vastgoedcertificaten uitgegeven door de NV Immobilière Distriland nl certificaten op een totaal van uitgegeven certificaten). Dit belang wordt op gewaardeerd op 14,17 miljoen euro. De vastgoedportefeuille van de NV Immobilière Distriland bestaat uit 24 winkelpanden. De investeringswaarde van deze portefeuille wordt door de vastgoedexpert van Retail Estates nv (Cushman & Wakefield Healey & Baker) geschat op 19,98 miljoen euro (waarde vrij op naam) en de liquidatiewaarde op 17,89 miljoen euro (waarde kosten koper). De bezettingsgraad bedraagt 99,42 %. 2/7

3 III. Gebeurtenissen na het afloop van het semester De buitengewone algemene vergadering heeft op 5 november jl. alle agendapunten goedgekeurd welke haar door de raad van bestuur werden voorgelegd. Het betreft onder andere: 1. Samenstelling raad van bestuur De raad van bestuur werd uitgebreid met 2 personen m.n. de heer Paul Borghgraef en de heer Vic Ragoen en telt thans 8 leden. Aansluitend heeft de raad van bestuur van 3 december jl. dhr. Paul Borghgraef verkozen als voorzitter. De raad van bestuur telt 3 leden welke als onafhankelijke worden erkend m.n. de heer Jean-Louis Appelmans, de heer Yvan Lippens en de heer Vic Ragoen. 2. Wijziging datum Algemene Vergadering De jaarlijkse algemene vergadering vindt in de toekomst plaats op de laatste maandag van de maand juni en dit voor het eerst op 27 juni Met het oog op de ondersteuning van de verdere groei van het bedrijf werd het managementteam uitgebreid met een financieel administratief directeur en een bijkomende property manager, die in de loop van het eerste trimester 2005 in dienst treden bij Retail Estates nv. IV. Vooruitzichten voor het volledige boekjaar (periode t.e.m ) Behoudens onvoorziene omstandigheden verwacht Retail Estates nv een operationele winst over het volledige boekjaar te kunnen realiseren van euro (acht miljoen). Dit ligt in de lijn van de verwachtingen welke geformuleerd werden n.a.v. de bekendmaking van de resultaten van het boekjaar 2003/2004. Bij volledige uitkering van dit resultaat zou dit een dividend van 2,24 euro bruto per aandeel opleveren. 3/7

4 V. Overzicht halfjaarresultaten Overzicht van de geconsolideerde halfjaarresultaten (Retail Estates nv met haar filialen) De consolidatiekring bestaat uit de NV Retail Estates, de NV Retail Warehousing, de NV Wickes Land Development en de SA Retail Estates Luxemburg. De NV Immobilière Distriland wordt niet geconsolideerd doch het verwachte coupon pro rata temporis wordt opgenomen in de bedrijfsopbrengsten. Geconsolideerde resultatenrekening* 30/09/04 6 maand 12 maand 6 maand 6 maand A. Operationele resultaten Bedrijfsopbrengsten Waarvan huren Bedrijfswinst Financieel resultaat (1.421) (2.374) (1.129) (666) Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering Belastingen (192) (380) (182) (33) Operationele winst (verlies) B. Resultaten op de portefeuille Gerealiseerde meer (minder)waarde Schommelingen in de marktwaarde Resultaten op de portefeuille C. Uitzonderlijke resultaten 0 (11) 0 (15) Resultaat van de periode Schommelingen in de marktwaarde Te bestemmen resultaat van de periode (287) (1.977) (666) (157) * Voorstelling volgens de van de Minister van Economische Zaken verkregen afwijking. Gegevens per aandeel geconsolideerd 30/09/04 Aantal aandelen Operationeel resultaat/aandeel van de 1,15 1,82 0,91 1,15 groep Resultaat op de portefeuille/aandeel van 0,08 0,62 0,21 0,07 de groep Resultaat van de periode / aandeel van de 1,23 2,43 1,12 1,22 groep Netto-resultaat van de periode / aandeel van de groep 1,15 1,87 0,91 1,15 4/7

5 Geconsolideerde Balans 30/09/04 Eigen vermogen Voorzieningen Schulden Balanstotaal Investeringswaarde gebouwen (C&W H&B) Schuldgraad (incl. dividend per 31/3/04) - 34,51% - - Schuldgraad (excl. dividend) 33,69% 30,80% 29,38% 25,75% Overzicht van de enkelvoudige halfjaarresultaten (Retail Estates nv zonder haar filialen) Enkelvoudige resultatenrekening 30/09/04 A. Operationele resultaten Bedrijfsopbrengsten Waarvan huren Bedrijfswinst Financieel resultaat (1.093) (851) (816) (555) Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering Belastingen (4) (10) (10) (0) Operationele winst B. Resultaten op de portefeuille Gerealiseerde meer (minder)waarde Schommeling in de marktwaarde Resultaten op de portefeuille C. Uitzonderlijke resultaten 0 (1) 0 (15) Resultaat van de periode Schommeling in de marktwaarde Te bestemmen resultaat van de periode (632) (1.369) (744) (245) Enkelvoudige balans 30/09/04 Eigen vermogen Voorzieningen Schulden (excl.dividend over 2003/2004) Balanstotaal Investeringswaarde gebouwen (C&W H&B) /7

6 Het netto resultaat per aandeel per bedraagt 1,15 euro. Dit is 26,37% meer dan het vergelijkbare resultaat per aandeel op (0,91 euro) doch vergelijkbaar met het resultaat per aandeel op (1,15 euro). Het resultaat per was negatief beïnvloed door de emissie van nieuwe aandelen op Dit effect is teniet gedaan door de investering van het opgehaalde kapitaal in de uitbreiding van de vastgoedportefeuille. De huren zijn aanzienlijk gestegen nl. met 20,91% ten gevolge van de uitbreiding van de vastgoedportefeuille in het voorbije boekjaar. Het financieel resultaat levert per een kost op van 1,42 miljoen euro wat niet vergelijkbaar is met de kost per welke slechts 1,13 miljoen euro bedroeg: in het vorige boekjaar werden de financiële opbrengsten gedurende de periode t.e.m aanzienlijk positief beïnvloed door de belegging, in afwachting van de investering, van de opbrengsten van de kapitaalverhoging per Het is dan ook eerder te vergelijken met het resultaat per dat 0,67 miljoen euro bedroeg. Bovendien zijn de intrestvoeten, welke voorheen in aanzienlijke mate vlottend gehouden werden, bijna volledig vastgelegd wat de kwaliteit van het resultaat op middellange termijn verbetert. De vennootschapsbelastingen hebben hoofdzakelijk betrekking op filialen die niet genieten van het fiscaal regime van de vastgoedbevaks. De resultaten op de portefeuille reflecteren de niet gerealiseerde meerwaarden op de portefeuille welke ontstaan zijn in de loop van het voorbije semester hoofdzakelijk door de oplevering en integratie in de portefeuille van het project te Vilvoorde dat Retail Estates nv ontwikkelde voor eigen rekening en, in beperkte mate, door de herwaardering van de per bestaande portefeuille. Er werd in het afgelopen semester geen vastgoed verkocht zodat er uit deze hoofde geen meer- of minderwaarden gerealiseerd werden. Het netto actief per aandeel bedraagt 33,91 euro (incl. het operationele resultaat van het lopende boekjaar) in vergelijking met 32,67 euro op bij het afsluiten van het boekjaar (excl. dividend). De schuldratio (financiële en overige schulden) op het totaal van de activa bedraagt 33,69% wat lager is dan de schuldratio op welke 34,51% incl. dividend en 30,80% excl. dividend bedroeg, vlak voor de kapitaalverhogingen van en De investeringscapaciteit bedraagt circa 30 miljoen euro. VI. Verslag van de Commissaris Commissaris Op verzoek van de raad van bestuur hebben wij als commissaris van Retail Estates nv kennis genomen van de tussentijdse geconsolideerde staat van de vennootschap per 30 september 2004 met een balanstotaal van euro en een winst voor de periode (na bestemming van de schommeling in de marktwaarde van de portefeuille) van euro. Wij hebben deze informatie aan een beperkt nazicht onderworpen. Ons beperkt nazicht werd uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en bestond bijgevolg voornamelijk in de ontleding van de financiële informatie, de analyse van belangrijke variaties in vergelijking met de voorgaande periode en besprekingen met de directie van de vennootschap. Een beperkt nazicht, zoals hierboven vermeld, is beperkt in doelstellingen en controleprocedures en is minder diepgaand dan een volkomen controle van de geconsolideerde jaarrekening volgens de 6/7

7 algemeen aanvaarde controlenormen. Bij dit nazicht zijn geen feiten of elementen aan het licht gekomen die aanleiding zouden geven tot belangrijke aanpassingen aan de tussentijdse geconsolideerde staat. 3 december 2004 De commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Luc Discry Bedrijfsrevisor Informatie over het aandeel Op 30 september 2004 zijn er aandelen en elk aandeel heeft één stem. Er zijn geen warrants toegekend. De financiële instellingen die de financiële dienst verzekeren zijn KBC bank en ING België. Financiële kalender 3 juni 2005 : Bekendmaking resultaten boekjaar 2004/ juni 2005 : Algemene vergadering van de aandeelhouders 5 juli 2005 : Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2004/2005 Over Retail Estates Retail Estates nv is een vastgoedbevak naar Belgisch recht, gespecialiseerd in investeringen in perifeer winkelvastgoed langs invalswegen naar stedelijke centra en is genoteerd op Euronext Brussel. De panden hebben typisch een bebouwde oppervlakte tussen 500m² en m² en worden hoofdzakelijk verhuurd aan detailhandelsondernemingen in het algemeen en filiaalbedrijven in het bijzonder. Per 30 september 2004 bestond de portefeuille uit 190 winkelpanden verspreid over België en Luxemburg. Zij heeft tevens een aanmerkelijk belang (meer dan 75%) in de vastgoedcertificaten, welke uitgegeven werden door de nv Immobilière Distri-Land, welke eigenaar is van 24 winkelpanden verspreid over België. Voor alle inlichtingen (zie ook Jan De Nys Paul Borghgraef Gedelegeerd Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Retail Estates nv Retail Estates nv Industrielaan 24 te 1740 Ternat Tel. 02/ Tel. 02/ GSM 0475/ /7

Prospectus. van 19 september 2011

Prospectus. van 19 september 2011 Prospectus van 19 september 2011 B Retail Estates Inhoudstafel 1. Samenvatting van het Prospectus... 6 1.1. Omstandigheden waarin de Nieuwe Aandelen werden uitgegeven... 6 1.2. Informatie over de emittent...

Nadere informatie

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR Naamloze Vennootschap, Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer 0434.797.847 (Brussel) PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

leasinvest real estate

leasinvest real estate 1 leasinvest real estate jaarlijks financieel verslag 2009 2 MISSION STATEMENT Leasinvest Real Estate Comm.VA is een gediversifieerde openbare vastgoedbevak, genoteerd op Euronext Brussels, die investeert

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2013 2/182 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2012 2/150 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSELS naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Louizalaan 331-333, 1050 Brussel (België), ondernemingsnummer 0877.248.501 SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

Nadere informatie

ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007

ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007 PERSBERICHT 22 november 2007 Onder embargo tot 17.45 uur ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007 Verwacht brutodividend per aandeel bevestigd: 2,48 EUR Gerealiseerde investeringen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

Montea Comm. VA. AANVRAAG VOOR TOELATING TOT DE HANDEL EN DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSEL EN EURONEXT PARIJS

Montea Comm. VA. AANVRAAG VOOR TOELATING TOT DE HANDEL EN DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSEL EN EURONEXT PARIJS Montea Comm. VA. een commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 27, 9320 Erembodegem (België), ondernemingsnummer 0417.186.211

Nadere informatie

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS ASCENCIO CVA Commanditaire vennootschap op aandelen, publieke vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te avenue Jean Mermoz 1 (bus 4), 6041 Gosselies (België), met ondernemingsnummer

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag Halfjaarlijks financieel verslag Vrijdag 7 augustus 2015, 7u00 Gereglementeerde informatie HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2015 Het netto courant resultaat over H1 2015 bedraagt 41,4 miljoen euro of 2,32

Nadere informatie

Inhoud. - Ontwikkeling vastgoedportefeuille 11 - De Belgische vastgoedmarkt 12 - Vooruitzichten 12

Inhoud. - Ontwikkeling vastgoedportefeuille 11 - De Belgische vastgoedmarkt 12 - Vooruitzichten 12 Jaarverslag 2008 Inhoud Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder 2008 - Kerncijfers over 5 jaar 3 - Organisatie, structuur, beheersorganen 4 - Financiële agenda 5 - Hoofdlijnen

Nadere informatie

2/117. 1 Risicofactoren. kkeling. 4 Beheersverslag. Frankrijk. pert 4.12. Evolutie. 7 Woordenlijst

2/117. 1 Risicofactoren. kkeling. 4 Beheersverslag. Frankrijk. pert 4.12. Evolutie. 7 Woordenlijst ANNUAL REPORT 21 A YEAR OF NEW PERSPECTIVES Annual report 21 2/117 1 Risicofactoren 1.1 Risico ss verbonden aan het economisch klimaat 1.2 Huurrisico s 1.3 Risico ss verbonden aan de investeringsactiviteit

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 3 de kwartaal 2011/2012

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 3 de kwartaal 2011/2012 Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 3 de kwartaal 2011/2012 - Oplevering van vier nieuwe gebouwen sinds 1 januari 2012: - fase I van de uitbreiding van het rustoord Seniorerie La Pairelle in

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN CARE PROPERTY INVEST (DE VENNOOTSCHAP OF CP INVEST )

INFORMATIEMEMORANDUM VAN CARE PROPERTY INVEST (DE VENNOOTSCHAP OF CP INVEST ) 1 Gereglementeerde informatie De in dit Informatiedocument vermelde informatie, maakt gereglementeerde informatie uit in de zin van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen

Nadere informatie

Prospectus op datum van 13 januari 2015

Prospectus op datum van 13 januari 2015 Quares Student Housing Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Leopold de Waelplaats 8, 2000 Antwerpen (België) Ondernemingsnummer: BTW BE - 0518.932.083

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2014. Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2014. Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 204 Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille Historisch overzicht 994 Notering op de Beurs van Brussel. 2000 > 2002 Verwerving van verscheidene omvangrijke

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012 KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND Jaarlijks Financieel Verslag 2012 2 INHOUDSTAFEL Profiel 3 Risicofactoren 4 Beheersverslag 13 Brief aan de aandeelhouders 14 Kerncijfers 16 Historiek van onze onderneming

Nadere informatie

Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille

Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 204 JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 204 Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille Risicofactoren 2 Brief aan de aandeelhouders 8 Beheersverslag 0 Kerncijfers

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Obligatie VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen

Nadere informatie

JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH

JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH INHOUD: FINANCIEEL VERSLAG QUEST FOR GROWTH 2009 2 Kerncijfers 4 2009 - Belangrijkste Deelnemingen 6 6 7 7 9 9 10 16 18 18 21 22 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 47 05/05/2014 BE 0403.216.429 38 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14119.00369 CONSO 1.1 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. CONSO GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE

Nadere informatie