Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden"

Transcriptie

1 Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden 1. Wettelijk kader In de meeste gevallen is het schoolbestuur eigenaar van het schoolgebouw en het omliggende terrein. Het schoolbestuur is daarmee ook de partij die bevoegd is te beslissen wie gebruik maakt van het schoolgebouw: school is de baas. Maar niet onbeperkt; de gemeente heeft namelijk het economisch eigendom van het gebouw. Dat betekent dat bij leegstand de gemeente het recht heeft die leegstand te vorderen van het schoolbestuur en in gebruik kan geven aan derden. Leegstaande ruimte in een schoolgebouw kan ook worden verhuurd. Maar verhuur kan alleen geschieden door de eigenaar; in de meeste gevallen dus het schoolbestuur. Voor verhuur is wel toestemming vereist van het college. Aan de ene kant geeft de Wet Primair Onderwijs (WPO) en Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) de gemeente weinig (beleids)ruimte om voor verhuur of ingebruikgeving nadere regels te stellen. Anderzijds heeft het schoolbestuur niet de volledige vrije beschikking over het gebouw. In de wetgeving wordt voor gebruik door derden van ruimte in schoolgebouwen onderscheid gemaakt in ingebruikgeving en verhuur. In plaats van de term ingebruikgeving zullen wij in het vervolg van dit hoofdstuk de term medegebruik hanteren. Het onderscheid is van belang om activiteiten te kunnen indelen naar de verschillende categorieën. Deze indeling bepaalt ook de (beleids)ruimte voor het stellen van nadere regels, de verschillende tarieven en voorwaarden door de gemeente die worden verbonden aan de toestemming tot verhuur. Overigens vindt medegebruik of verhuur alleen plaats als het voorgenomen gebruik zich verdraagt met het onderwijs aan het in het gebouw gevestigde school. Als het schoolgebouw wordt gebruikt voor schoolgebonden activiteiten als ouderavonden, leerling-avonden etc. is er geen sprake van medegebruik of verhuur. Het is ook mogelijk om voorzieningen te realiseren door aan- of bij te bouwen bij de bestaande school, ongeacht of er sprake is van leegstand. De kosten voor de realisatie van dergelijke voorzieningen komen niet voor rekening van de gemeente. De gemeente moet wel toestemming verlenen om bij- of aan te bouwen. Bovendien moet de eigendomssituatie goed worden geregeld. 1.1 Medegebruik Onder medegebruik van ruimte in schoolgebouwen wordt verstaan: het gebruik van (een deel van) een onderwijsgebouw door derden, voor educatieve doeleinden of gebruik ten behoeve van culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden. De instellingen die voor medegebruik in aanmerking komen zijn: - scholen voor primair- en voortgezet onderwijs; - speciale scholen voor primair- en voortgezet onderwijs; - scholen die vallen onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs; - peuterspeelzalen mits gesubsidieerd; - andere culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden. Medegebruik kan worden geregeld door het schoolbestuur. Het schoolbestuur hoeft geen toestemming aan de gemeente te vragen om ruimte in medegebruik te geven aan derden. Medegebruik kan ook worden geregeld door de gemeente. In dat geval maakt de gemeente gebruik van haar vorderingsrecht. Dat betekent dat de gemeente de ruimte die niet nodig is voor de huisvesting van de daar aanwezige school, vordert en aan derden in medegebruik geeft. Maar als de ruimte in medegebruik is gegeven aan een school, kan de gemeente geen gebruik maken van haar vorderingsrecht (artikel 28 lid 1 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hilversum 2012). Medegebruik eindigt als de gemeente gebruik maakt van het vorderingsrecht of als de eigen school de ruimte nodig heeft in verband met groei. Dat kan op ieder gewenst moment gebeuren.

2 1.2 Verhuur Voor zover leegstaande ruimte (ruimtelijk of in dubbelgebruik) niet nodig is voor onderwijs, kan het schoolbestuur een deel van het gebouw of terrein verhuren. Hiervoor is altijd toestemming vereist van het college. Zonder de vereiste toestemming is de huurovereenkomst nietig. Verhuur vindt plaats als medegebruik niet in beeld is. Daaronder valt dus onder andere kinderopvang. Kinderopvang is een marktactiviteit en heeft, hoe maatschappelijk gewenst ook, niet uitsluitend een cultureel, maatschappelijk of recreatief doel. Wel heeft kinderopvang een maatschappelijk gewenst effect, zoals andere marktactiviteiten dat ook (kunnen) hebben. Alléén volledig door de overheid gefinancierde kinderopvang zou kunnen gelden als een maatschappelijk doel, maar daarvan is geen sprake. In artikel 230a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt de ontruimingsbescherming voor huurders geregeld. Dit artikel is niet van toepassing bij verhuur van onderwijshuisvesting. De gemeente kan namelijk de ruimte vorderen om in medegebruik te geven. Daarmee eindigt de huurovereenkomst en heeft huurder geen recht op ontruimingsbescherming. Dat is dus een onzekere factor voor de huurder. De gemeente kan niet vorderen om vervolgens te verhuren. Het recht om te verhuren komt alleen de eigenaar toe. In de meeste gevallen is dat het schoolbestuur. Zoals eerder gemeld, moet de eigenaar wel altijd toestemming hebben van de gemeente om te kunnen verhuren. 2. Vormen van leegstand 2.1 Dubbelgebruik of volgtijdelijke leegstand Ruimte die in gebruik is bij de school, kan buiten de schooltijden in medegebruik worden gegeven aan derden of worden verhuurd. Voor of na schooltijd kan een klaslokaal worden gebruikt door bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang. Ruimte die niet wordt gebruikt door de school, maar een andere medegebruiker heeft, kan ook worden gebruikt door meerdere partijen. Ook dit valt onder dubbelgebruik. Een leegstaand klaslokaal dat in medegebruik is bij een peuterspeelzaal in de ochtend, kan in de middag bijvoorbeeld worden verhuurd aan de buitenschoolse opvang. Kortom: ruimte die leegstaat en door één gebruiker/huurder wordt benut, valt dus niet onder dubbelgebruik. 2.2 Ruimtelijke leegstand Van ruimtelijke leegstand is sprake omdat (een deel van) het gebouw of terrein (tijdelijk) niet nodig is voor de school. Deze ruimte kan in medegebruik worden gegeven of worden verhuurd. In dat laatste geval zijn een aantal situaties mogelijk die specifiek van toepassing zijn op verhuur: 1. het betreffende deel of terrein wordt verhuurd met behoud van de onderwijsbestemming en behorend tot de onderwijscapaciteit; 2. het betreffende deel of terrein is niet meer nodig voor de school (het schoolbestuur blijft dus wel bestaan), maar het betreffende deel kan niet in eigendom worden overgedragen; 3. het gehele gebouw of een af te scheiden gebouwdeel is niet meer nodig voor de school én het gebouw(deel of terrein) kan wel in eigendom worden overgedragen. In het eerste geval heeft en behoudt de gemeente het recht om te vorderen. De verhuur eindigt als de school de verhuurde ruimte nodig heeft voor uitbreiding van de eigen school of als de gemeente de ruimte vordert. Een zeer onzekere situatie dus voor de huurder. Bovendien heeft de huurder geen ontruimingsbescherming. In het tweede geval heeft de huurder meer zekerheid. De gemeente ziet gedurende een periode van 3 jaar af van het vorderingsrecht, maar het gebouw blijft wel behoren tot de onderwijscapaciteit. Huurder heeft in deze situatie daarom geen ontruimingsbescherming. In het laatste geval wordt het gebouwdeel of terrein niet langer meer tot de onderwijscapaciteit gerekend. In deze situatie heeft de huurder de garantie dat de huurovereenkomst tussentijds niet kan worden beëindigd vanwege groei van de school of vordering door de gemeente. Als de school toch moet uitbreiden zal de gemeente deze uitbreiding moeten realiseren. De betreffende ruimte (of het gebouw) komt hiermee te vallen onder het regime van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en een reguliere huurovereenkomst kan tot stand komen.

3 3. Voorwaarden en tarieven 3.1 Medegebruik Uitgangspunten: - medegebruik kan alleen aan (andere) scholen of niet-commerciële instellingen die uitsluitend een maatschappelijk, recreatief of cultureel doel dienen; - bij medegebruik aan derden is het schoolbestuur de baas ; - voor medegebruik hoeft geen toestemming te worden verleend door de gemeente. Dit sluit ook aan bij de ontwikkelingen op het gebied van Brede Scholen. Het is aan het schoolbestuur om te bepalen of de medegebruiker past bij de school; - bij medegebruik behoudt de gemeente altijd het recht om de ruimte te vorderen ten behoeve van een school. De medegebruiker heeft dan geen recht op schadevergoeding of vervangende ruimte. Dit geldt overigens NIET als de ruimte in medegebruik is gegeven aan een andere school; - de ruimte die in medegebruik wordt gegeven behoudt de onderwijsbestemming én blijft meetellen in de onderwijscapaciteit. Voorwaarden: - het medegebruik moet zich verdragen met de reeds gevestigde school; - bij medegebruik communiceert het schoolbestuur duidelijk aan de medegebruiker dat het gebruik eindigt als de gemeente gebruik maakt van haar vorderingsrecht en de medegebruiker geen recht heeft op schadevergoeding of vervangende ruimte; - het schoolbestuur brengt een exploitatievergoeding in rekening bij de medegebruiker; - het schoolbestuur int de exploitatievergoeding; - de exploitatievergoeding komt ten goede aan het schoolbestuur. Vergoeding: Bij medegebruik brengt de eigenaar een exploitatievergoeding in rekening. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar (schoolbestuur). Als adviestarief geeft de gemeente aan een tarief van 70,- per m² per jaar, inclusief kosten voor schoonmaak. 3.2 Verhuur Algemene uitgangspunten en voorwaarden: - het schoolbestuur is de verhuurder; - verhuur is alleen toegestaan na toestemming van het college; - zonder toestemming is de huurovereenkomst nietig; - het schoolbestuur stelt een huurovereenkomst op (op basis van modelhuurovereenkomst); - het schoolbestuur brengt een huurvergoeding in rekening en draagt deze (deels) af aan de gemeente ter compensatie van de kapitaallasten die de gemeente draagt; - daarnaast brengt het schoolbestuur een exploitatievergoeding in rekening; - het schoolbestuur int de exploitatievergoeding; - de exploitatievergoeding komt ten goede aan de eigenaar; - de huurder moet zich verdragen met de aanwezige school (voor zover van toepassing). A. Aanvullende voorwaarden bij verhuur bij dubbelgebruik: - van verhuur bij dubbel gebruik is alleen sprake als er een medegebruiker is (dat kan zijn een school, maar ook b.v. een gesubsidieerde peuterspeelzaal); - bij beëindiging van het medegebruik, eindigt ook de verhuur; - het geïnde tarief komt geheel ten goede aan het schoolbestuur; - ontruimingsbescherming op basis van artikel 230a boek 7 BW is niet van toepassing; - de gemeente behoudt het recht om ruimte te vorderen; - bij vordering door de gemeente kan de huurder geen beroep doen op vervangende ruimte of schadevergoeding; - eventuele aanpassingen aan de ruimte komen voor rekening en risico van de huurder; - de ruimte blijft meetellen tot de onderwijscapaciteit. De gemeente wil deze vorm van dubbelgebruik stimuleren. De schoolbesturen sluiten een huurovereenkomst met de huurder, maar de situatie voor de huurder blijft ongewis. Dit rechtvaardigt ook een lage huur. Als richtlijn geldt dezelfde vergoeding die geldt bij medegebruik, namelijk alleen een

4 exploitatievergoeding. Kortom; in deze situatie is de huurvergoeding nihil en bestaan de kosten alleen uit een bedrag voor de exploitatie. B. Aanvullende voorwaarden bij verhuur bij ruimtelijke leegstand (kortdurend en niet voor eigendomsoverdracht vatbaar): - huur eindigt per direct als de gemeente gebruik maakt van het vorderingsrecht zonder enige schadeplicht of als het verhuurde deel nodig is voor gebruik door de eigen school; - het geïnde huurtarief komt geheel ten goede aan het schoolbestuur; - ontruimingsbescherming op basis van artikel 230a boek 7 BW is niet van toepassing; - de gemeente behoudt het recht om ruimte te vorderen; - bij vordering door de gemeente kan de huurder geen beroep doen op vervangende ruimte of schadevergoeding; - eventuele aanpassingen aan de ruimte komen voor rekening en risico van de huurder; - de ruimte blijft meetellen tot de onderwijscapaciteit. In deze situatie heeft de eventuele huurder erg weinig rechten en wordt geconfronteerd met veel onzekerheden. De gemeente loopt nagenoeg geen risico bij uitbreiding van de school, omdat zij de ruimte immers altijd kan vorderen (tenzij de ruimte in gebruik is gegeven aan een andere school). De gemeente geeft als richtlijn in deze situatie een tariefstelling aan van 20% van het tarief dat geldt voor maatschappelijk vastgoed. C. Aanvullende voorwaarden bij verhuur bij ruimtelijke leegstand (niet langer nodig voor de school, en niet voor eigendomsoverdracht vatbaar): - gemeente en schoolbestuur stellen gezamenlijk verklaring op dat ruimte niet meer voor het onderwijs nodig is; - de verklaring wordt opgenomen in de huisvestingsadministratie (G4-net); - toestemming wordt verleend voor maximaal 3 jaar met steeds een verlenging van maximaal 3 jaar; - huurovereenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd vanwege groei van leerlingaantallen of het vorderingsrecht van de gemeente; - de gemeente behoudt het recht om ruimte te vorderen, maar ziet gedurende periode van 3 jaar steeds af van dit recht; - van het huurtarief komt een deel ten goede aan de school en een deel wordt afgedragen aan de gemeente; - ontruimingsbescherming op basis van artikel 230a boek 7 BW is niet van toepassing; - aan het einde van de huurperiode kan de huurder geen beroep doen op vervangende ruimte of schadevergoeding; - eventuele aanpassingen aan de ruimte komen voor rekening en risico van de huurder; - de ruimte blijft meetellen tot de onderwijscapaciteit. Ook hier ziet de huurder zich geconfronteerd met een aantal onzekerheden, maar wel een zekere huurperiode van steeds 3 jaar. Als richtlijn voor de vergoeding wordt een tarief voorgesteld van 60% van het tarief dat geldt voor maatschappelijk vastgoed plus de exploitatievergoeding. Van dit tarief komt 20% ten goede aan het schoolbestuur en 40% wordt afgedragen aan de gemeente. D. Aanvullende voorwaarden bij verhuur bij ruimtelijke leegstand, niet langer nodig voor de school of schoolbestuur houdt op te bestaan en de ruimte kan in eigendom worden overgedragen: - gemeente en schoolbestuur stellen gezamenlijk een verklaring op dat de school de ruimte niet meer nodig heeft voor de school of dat het schoolbestuur ophoudt te bestaan; - de verklaring wordt ingeschreven in het kadaster (hiermee verkrijgt de gemeente het eigendom); - bij uitbreiding van de school, kan school geen beroep doen op de verhuurde ruimte binnen het schoolgebouw; - na afloop van de huurperiode heeft huurder geen recht op schadevergoeding; - na afloop van de huurperiode kan huurder geen recht doen gelden op vervangende ruimte; - de ruimte wordt niet meer meegeteld in de totale onderwijscapaciteit, maar gaat over naar het gemeentelijk (maatschappelijk) vastgoed; - huurder heeft recht op ontruimingsbescherming;

5 - tot de eigendomsoverdracht van de school/ het schoolgedeelte komt van het geïnde tarief de exploitatievergoeding ten goede aan het schoolbestuur, de huurcomponent wordt afgedragen aan de gemeente. In deze situatie heeft de huurder de meeste zekerheden; het is een reguliere huursituatie geworden. Dit rechtvaardigt ook een hogere huurprijs. De richtlijn is dan ook het maximale tarief dat geldt voor maatschappelijk vastgoed. Het regime zoals dat geldt voor maatschappelijk vastgoed is in deze situatie van toepassing. 3.3 Voorwaarden medegebruik of verhuur overige ruimten Naast klaslokalen kunnen ook andere ruimten worden verhuurd, zoals gymzalen of speellokalen. In de praktijk gaat het dan vaak om bepaalde uren. De kosten zijn afhankelijk van het aantal uur dat gebruik wordt gemaakt van de betreffende ruimten. Voor een aantal gymzalen wordt op deze manier al een administratie bijgehouden. Ten behoeve van medegebruik kan de gemeente overigens hiervoor gebruik maken van het vorderingsrecht. Als richtprijs wordt voor zowel medegebruik als verhuur een tarief gehanteerd van 12,00 per klokuur. 4 Overgangsbepalingen Huurtarief Voor de kinderopvang wordt de integrale kostprijs als uitgangspunt genomen voor de huurvergoeding, deze wordt toegelicht in de nota beheer en verhuur van gebouwen met een maatschappelijk doel van de gemeente Hilversum. Voor overige potentiële huurders geldt als uitgangspunt voor de huurvergoeding het tarief dat wordt gehanteerd in de nota beheer en verhuur van gebouwen met een maatschappelijk doel van de gemeente Hilversum. Dit is de marktconforme huurprijs en deze is momenteel gesteld op 100,- per m² per jaar met een jaarlijkse indexering. Totdat het tarief voor de marktconforme huurprijs definitief is vastgesteld geldt voor nieuw af te sluiten overeenkomsten voor huurders in onderwijsvoorzieningen een percentage van 100,- per m² per jaar met een jaarlijkse indexering. Voor de verschillende huuropties binnen de schoolgebouwen zoals die hierboven zijn besproken, gelden de percentages van 0% (dubbelgebruik), 20% (kortdurende leegstand) en 60% (middellange leegstand). De huurvergoeding per m² wordt dan respectievelijk 0,-, 20,- en 60,- los van de exploitatievergoeding. Bestaande situaties In geen enkele situatie in Hilversum waar ruimte in een schoolgebouw is verhuurd, is formeel toestemming gevraagd aan het college. Feitelijk zijn deze huurovereenkomsten nietig. Met alle schoolbesturen wordt een inventarisatieronde gehouden voor wat betreft de bestaande situaties. Schoolbesturen stellen vervolgens de huurovereenkomsten op conform de voorwaarden zoals hiervoor gemeld. De gemeente zal hierbij faciliteren door middel van concepthuurovereenkomsten. Met de afspraken zoals gemaakt in nog lopende huurovereenkomsten zal binnen redelijke grenzen rekening worden gehouden. In zowel bestaande als nieuwe situaties vragen de schoolbesturen (alsnog) de benodigde toestemming aan het college voor verhuur. Per 1 januari 2012 zullen alle huurovereenkomsten zijn opgesteld conform het nieuwe regime en de daarbij behorende tarieven.

6 Overzicht medegebruik en verhuur in onderwijsgebouwen MEDEGEBRUIK VERHUUR Dubbelgebruik Kortdurende leegstand Middellange leegstand Maatschappelijk vastgoed Onderwijscapaciteit ja ja ja ja nee Toestemming college vereist nee ja ja ja nee Vorderingsrecht van kracht ja ja ja na 3 jaar* nee Ontruimingsbescherming huurder? n.v.t. nee nee nee ja Exploitatievergoeding ja, door eigenaar ja, door eigenaar ja, door eigenaar ja, door eigenaar ja, door eigenaar Huurvergoeding n.v.t. nihil 20% tarief marktconforme huurprijs 60% tarief marktconforme huurprijs marktconforme huurprijs Huurvergoeding voor wie? n.v.t. n.v.t. eigenaar 20% eigenaar 40% gemeente eigenaar (gemeente) Zekerheid geen geen weinig 3 jaar ja, afhankelijk van huurovereenkomst

Organisatie en Huisvesting. Organisatie en Ontwikkeling. Vastgoed en Financiering. Huurbeleid voor scholen. Inhoud. Inleiding

Organisatie en Huisvesting. Organisatie en Ontwikkeling. Vastgoed en Financiering. Huurbeleid voor scholen. Inhoud. Inleiding Huurbeleid voor scholen 29 maart 2012 Karin Soldaat Inhoud Inleiding Huur en medegebruik door kinderopvang Wettelijk kader verhuur en medegebruik Hoogte huurtarief Belangrijke aspecten huurbeleid 2 Wie

Nadere informatie

Notitie medegebruik en verhuur van schoolgebouwen gemeente Boxtel Gemeente Boxtel Januari 2015

Notitie medegebruik en verhuur van schoolgebouwen gemeente Boxtel Gemeente Boxtel Januari 2015 Gemeente Boxtel Januari 2015 1 Inhoudsopgave Omschrijving blz. 1 Inleiding 3 2 Rol van de gemeente 5 3 Gebruik schoolgebouwen door derden 5 4 Voorwaarden voor medegebruik en verhuur 6 5 Tariefstelling

Nadere informatie

Nota medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen

Nota medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen Nota medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen Nota medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Samenleving Rinus van Vorstenbosch Datum: 20 mei

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. huurbeleid voor. schoolgebouwen

Gemeente Apeldoorn. huurbeleid voor. schoolgebouwen Netwerkbijeenkomst Huurafspraken voor kinderopvang in onderwijsgebouwen datum: 26 maart 2013 1 Gemeente Apeldoorn huurbeleid voor schoolgebouwen voor gebruik van delen van schoolgebouwen voor andere doeleinden

Nadere informatie

Nota Medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen

Nota Medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen Nota Medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders 23 maart 2010 Gemeente Alkmaar Sector Realisatie, Afdeling Vastgoedmanagement Sector Samenleving, Afdeling

Nadere informatie

Omschrijving. 1 Inleiding 2. 2 Rol van de gemeente 4. 3 Gebruik schoolgebouwen door derden 5. 4 Voorwaarden voor medegebruik en verhuur 6

Omschrijving. 1 Inleiding 2. 2 Rol van de gemeente 4. 3 Gebruik schoolgebouwen door derden 5. 4 Voorwaarden voor medegebruik en verhuur 6 Inhoudsopgave Omschrijving blz. 1 Inleiding 2 2 Rol van de gemeente 4 3 Gebruik schoolgebouwen door derden 5 4 Voorwaarden voor medegebruik en verhuur 6 5 Tariefstelling a. Schoolgebouwen 9 b. Gymaccommodaties

Nadere informatie

SCHOOLGEBOUWEN MEDEGEBRUIK EN VERHUUR WIE IS WAARVOOR VERANTWOORDELIJK?

SCHOOLGEBOUWEN MEDEGEBRUIK EN VERHUUR WIE IS WAARVOOR VERANTWOORDELIJK? Deze notitie geeft een beeld van het beleid zoals door de gemeente Haarlem is geformuleerd op basis van de huidige wet- en regelgeving rondom medegebruik en verhuur van schoolgebouwen. SCHOOLGEBOUWEN MEDEGEBRUIK

Nadere informatie

Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray Toelichting tarieven voor verhuur.

Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray Toelichting tarieven voor verhuur. Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray 2011. Toelichting tarieven voor verhuur. Inleiding De afgelopen jaren is in Venray, net als in andere

Nadere informatie

Creatief met leegstand

Creatief met leegstand FOCUS: Nr.4 november 2014 EXPLOITATIEPERIKELEN Creatief met leegstand Tekst: mr. Josephine Haneveer, advocaat bij Verus Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Advocaten en Juristen:

Nadere informatie

gemeente Nota medegebruik en verhuur van schoolgebouwen Loon op Zand

gemeente Nota medegebruik en verhuur van schoolgebouwen Loon op Zand K K gemeente Nota medegebruik en verhuur van schoolgebouwen Loon op Zand Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand op 8 november 2011 1 Inleiding In het IHP 2010-2013 is

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Medegebruik en verhuur van schoolgebouwen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5113482 E-mail: ssatter@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 2008/153810 bijlage

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting. Voorwaarden medegebruik en verhuur onderwijsruimten. actief en betrokken. dewolden.nl

Onderwijshuisvesting. Voorwaarden medegebruik en verhuur onderwijsruimten. actief en betrokken. dewolden.nl Onderwijshuisvesting Voorwaarden medegebruik en verhuur onderwijsruimten actief en betrokken dewolden.nl Voorwaarden medegebruik en verhuur onderwijsruimten 1 Voorwaarden medegebruik en verhuur onderwijsruimten

Nadere informatie

Medegebruik Schoolgebouwen. Versie 01-08-2013. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.

Medegebruik Schoolgebouwen. Versie 01-08-2013. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa. Medegebruik Schoolgebouwen Versie 01-08-2013 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Inleiding In de praktijk komt het steeds vaker voor dat (delen van) schoolgebouwen

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst voor verhuur van ruimte in schoolgebouwen

Vaststellingsovereenkomst voor verhuur van ruimte in schoolgebouwen Collegevoorstel Inleiding De komende decennia daalt het leerlingenaantal in het gehele funderend 1 onderwijs in heel Nederland. Voor het basisonderwijs wordt een daling verwacht van gemiddeld 7 procent.

Nadere informatie

Inleiding: Huidige situatie Partners en aanbod Wens van ouders en schoolbesturen om Kindcentra te organiseren...

Inleiding: Huidige situatie Partners en aanbod Wens van ouders en schoolbesturen om Kindcentra te organiseren... Inhoud Inleiding:... 2 1. Huidige situatie... 3 1.1 Partners en aanbod... 3 2. Wens van ouders en schoolbesturen om Kindcentra te organiseren... 3 2.1 Doorgaan met de huidige partners of inschakelen van

Nadere informatie

Nota Gebruik, medegebruik, ingebruikgeving en verhuur van voor het onderwijs bestemde onderwijshuisvesting.

Nota Gebruik, medegebruik, ingebruikgeving en verhuur van voor het onderwijs bestemde onderwijshuisvesting. Nota Gebruik, medegebruik, ingebruikgeving en verhuur van voor het onderwijs bestemde onderwijshuisvesting. gemeente Valkenswaard Afdeling Leefomgeving team Realisatie, Vastgoed en Beheer INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp huur schoollokalen Datum 2 april 2015 Naam steller Ger Last Kenmerk zaak 144174 Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel 1. De door

Nadere informatie

Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden. --2 december 2014--

Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden. --2 december 2014-- Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden --2 december 2014-- Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De rol van de gemeente bij onderwijshuisvesting 3. Beheer- en exploitatie van schoolgebouwen 4. Huisvesting

Nadere informatie

verhuur van ruimte in schoolgebouwen

verhuur van ruimte in schoolgebouwen verhuur van ruimte in schoolgebouwen 20 juni 2012 Jeroen Bos (j.bos@dordrecht.nl) Inhoud Situatie in Dordrecht Dilemma s Besluitvormingsproces Beleidsregels voor verhuur Huurprijzen Ervaringen en nieuwe

Nadere informatie

Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn

Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Met dit formulier kunt u een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte in de gemeente

Nadere informatie

Visiedocument Brede school 2012

Visiedocument Brede school 2012 Visiedocument Brede school 2012 juni 2012: sector Inwonerszaken, Willemien Werner-Gerth Visiedocument Brede school 2012 INDEX Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Achtergrond 3 1.3 Probleemstelling

Nadere informatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie Model huurovereenkomst schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie HUUROVEREENKOMST Partijen (naam schoolbestuur), gevestigd te (naam gemeente), bevoegd gezag van de (naam school) ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014.

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. 1 Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. In verband met de wetgeving om per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Beleidsregels Leegstandwet

Beleidsregels Leegstandwet Beleidsregels Leegstandwet Datum: 28 april 2009 Burgemeester en wethouders van Soest; Gelet op artikel 1.3, vierde lid Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet; Overwegende

Nadere informatie

Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs Amsterdam

Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs Amsterdam Bijlage IV Financiële normering De financiële normering valt uiteen in drie delen: deel A: vergoeding op basis van normbedragen; deel B: vergoeding op basis van feitelijke kosten; deel C: bepaling medegebruiktarief.

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE De Leegstandwet biedt de mogelijkheid om koopwoningen in afwachting van verkoop tijdelijk te verhuren. Print dit formulier uit, vul

Nadere informatie

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen definitief 25-09-2009 1 Inleiding De Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid voor eigenaren om bepaalde leegstaande woningen tijdelijk te

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Regeling verhuur en medegebruik Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder Jeugd, Onderwijs en Gezin van 30 oktober 2012; registratienr.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven - Adviesnota Beheersmodel spilcentrum Tafelbergplein en overige (nog te realiseren) spilcentra. (vastgesteld college 9 aug.

gemeente Eindhoven - Adviesnota Beheersmodel spilcentrum Tafelbergplein en overige (nog te realiseren) spilcentra. (vastgesteld college 9 aug. gemeente Eindhoven - Adviesnota Beheersmodel spilcentrum Tafelbergplein en overige (nog te realiseren) spilcentra. (vastgesteld college 9 aug. 2005) - Vaststellingsovereenkomst. - Huurovereenkomst. - Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Variant 2: Eigendom bij schoolbestuur, dat verhuurt aan medegebruikers

Variant 2: Eigendom bij schoolbestuur, dat verhuurt aan medegebruikers Variant 2: Eigendom bij schoolbestuur, dat verhuurt aan medegebruikers Toelichting Ook als een schoolbestuur eigenaar is van het schoolgebouw, kan het niet vrijelijk beschikken over het gebruik van ruimten

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan t.a.v. de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen Eenheid Leefomgeving

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOOR VERHUUR VAN RUIMTEN IN SCHOOLGEBOUWEN

BELEIDSREGELS VOOR VERHUUR VAN RUIMTEN IN SCHOOLGEBOUWEN BELEIDSREGELS VOOR VERHUUR VAN RUIMTEN IN SCHOOLGEBOUWEN 2014 Versie 1 Verantwoording Titel Beleidsregels voor verhuur van ruimten in schoolgebouwen Auteur Désiree Meulenbroek Uitvoering Adviseurs meet-

Nadere informatie

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 BELEIDSREGELS BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR EEN SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS EN SPECIAAL BASISONDERWIJS Artikel 1 Omvang en

Nadere informatie

Adviesnota aan Gemeenteraad

Adviesnota aan Gemeenteraad Onderwerp Voorziening verhuizing MOZON en huisvesting Klimboom Datum 17 mei 2016 Naam steller Ger Last Kenmerk Teammanager Ernst-Jan Meerbeek Team Maatschappelijke ontwikkeling Voorstel 1. Vaststellen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd?

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd? Vervolg-aanvullende vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex artikel 40 Rvo betreffende bestemming gebouw de Morgenster en beantwoording college. 16 mei 2011 Op 21 april 2011 heeft u in

Nadere informatie

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heerde. Tekst van de verordening. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heerde. Tekst van de verordening. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heerde Tekst van de verordening Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Begripsbepalingen Omschrijving

Nadere informatie

Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn

Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Met dit formulier kunt u een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte in de gemeente

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Grondslag De Mededingingswet en de Wet Markt en Overheid die daar een onderdeel van uitmaakt.

Raadsvergadering. Grondslag De Mededingingswet en de Wet Markt en Overheid die daar een onderdeel van uitmaakt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 27 november 2014 14-106 Onderwerp Wet Markt en Overheid Aan de raad, Onderwerp Wet Markt en Overheid Gevraagde beslissing De volgende economische activiteiten aan

Nadere informatie

TIJDELIJKE VERHUUR LEEGSTAANDE WOONRUIMTE aanvraag vergunning

TIJDELIJKE VERHUUR LEEGSTAANDE WOONRUIMTE aanvraag vergunning Wanneer dit formulier invullen? Als u een vergunning wilt aanvragen tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Hulp nodig? De medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling helpen u graag!

Nadere informatie

1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats:

1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats: Aan Burgemeester en Wethouders van Schiedam t.a.v. de afdeling Ruimtelijk Gebruik Postbus 1501 3100 EA Schiedam Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees voor u dit formulier

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG (aan- en verkoop en verhuur onroerend goed), Besluit D Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Bijlage 1. behorende bij raadsvoorstel onderwijshuisvesting. Toelichting over diverse onderdelen van onderwijshuisvesting

Bijlage 1. behorende bij raadsvoorstel onderwijshuisvesting. Toelichting over diverse onderdelen van onderwijshuisvesting Bijlage 1. behorende bij raadsvoorstel onderwijshuisvesting Toelichting over diverse onderdelen van onderwijshuisvesting Situatie tot 31-12-2014 In het kader van de gedeeltelijke doordecentralisatie ontving

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Onderwerp Samenwerking SKOBOS-Korein in de Antoniusschool

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair onderwijs gemeente Leiden 2015.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair onderwijs gemeente Leiden 2015. Beleidsregel voor de bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Het college van de gemeente Leiden;

Nadere informatie

Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte

Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte 1 BIJLAGE 3 DEEL A Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Vaststellen capaciteit A.1: Uitgangspunten De capaciteit van gebouwen wordt op basis van onderstaande methodiek

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting. Raadsinformatieavond 13 oktober Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer

Onderwijshuisvesting. Raadsinformatieavond 13 oktober Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer Onderwijshuisvesting Raadsinformatieavond 13 oktober 2015 Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer Onderwerpen Schets bestuurlijk kader Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZ juridisch eigendom Kasteellaan 41 Oudheusden

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZ juridisch eigendom Kasteellaan 41 Oudheusden Zaaknummer: 00368285 Onderwerp: OWZ juridisch eigendom Kasteellaan 41 Oudheusden Collegevoorstel Inleiding Op 25 juni 2013 is een brief ontvangen van stichting Willem van Oranje met het verzoek om per

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer:

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer: AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van T.a.v. de afdeling Amersfoort

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting)

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Toelichting op het formulier aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOOR VERHUUR VAN RUIMTE IN SCHOOLGEBOUWEN

BELEIDSREGELS VOOR VERHUUR VAN RUIMTE IN SCHOOLGEBOUWEN BELEIDSREGELS VOOR VERHUUR VAN RUIMTE IN SCHOOLGEBOUWEN Inleiding De laatste jaren heeft de gemeente vorm gegeven aan haar visie op onderwijs en onderwijshuisvesting. Hiertoe zijn ondermeer de volgende

Nadere informatie

Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte

Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Deel A Vaststellen capaciteit A.1 Uitgangspunten De capaciteit van gebouwen wordt op basis van onderstaande methodiek

Nadere informatie

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015 Het college van de gemeente Hof van Twente; gelet op artikel 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 29 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hof van Twente 2015

Nadere informatie

VERHUUR/MEDEGEBRUIK SCHOOLGEBOUWEN

VERHUUR/MEDEGEBRUIK SCHOOLGEBOUWEN VERHUUR/MEDEGEBRUIK SCHOOLGEBOUWEN Versie 2011. domein huisvesting en financiën datum 01-09-2011 status akkoord bestuur 4-2-2010 pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 DEFINITIE BEPALINGEN...

Nadere informatie

FAQ Huursombenadering 2017 December 2016

FAQ Huursombenadering 2017 December 2016 FAQ Huursombenadering 2017 December 2016 Vraag 1: Wanneer verschijnt de officiële informatie van het ministerie over de huursom en jaarlijkse huurverhogingen in 2017? Op 21 november 2016 publiceerde het

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Postadres: Postbus 35, 4530 AA TERNEUZEN Telefoon: 14 0115, fax 0115 618 429 Bezoekadres: Stadhuisplein 1, Terneuzen E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Aanvraag vergunning tot tijdelijke

Nadere informatie

Huurovereenkomst kantoorruimte

Huurovereenkomst kantoorruimte Huurovereenkomst kantoorruimte Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

Verordening. voorzieningen. huisvesting. onderwijs

Verordening. voorzieningen. huisvesting. onderwijs Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vastgesteld in openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek op 30 juni 2009 INHOUDSOPGAVE Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs HOOFDSTUK

Nadere informatie

vast te stellen de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Papendrecht (2015).

vast te stellen de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Papendrecht (2015). RAADSBESLUIT Datum en nummer 10 december 2015, nummer De raad van de gemeente Papendrecht, gelezen het voorstel van het college van 3 november 2015, gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 102

Nadere informatie

(Regeling formulieren Leegstandwet)

(Regeling formulieren Leegstandwet) VROM Regeling formulieren Leegstandwet Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, van 3 mei 2005, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, nr. MJZ2005052804, houdende vaststelling van de modellen,

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte Deze aanvraag sturen aan: Gemeente Alkmaar Unit Vergunning- en subsidieverlening Postbus 53 1800 BC Alkmaar Let op: Dit formulier vult u in

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal onderwijs Gemeente Hoogeveen

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal onderwijs Gemeente Hoogeveen Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal onderwijs Gemeente Hoogeveen Het college van de gemeente Hoogeveen; gelet op artikel 117, 134 en 136 van de Wet

Nadere informatie

Algemeen Per voorziening onderwijshuisvesting zijn de criteria voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening beschreven.

Algemeen Per voorziening onderwijshuisvesting zijn de criteria voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening beschreven. 1 TOELICHTING BIJLAGE 1 In bijlage I zijn opgenomen de criteria die van belang zijn voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening. De bijlage is onderverdeeld in deel A Lesgebouwen

Nadere informatie

Stuknummer: bi09.01048

Stuknummer: bi09.01048 Stuknummer: bi09.01048 huurovk Nijverheidsweg versie d (2).DOC huurovk Nijverheidsweg versie d HUUROVEREENKOMST KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE NIJVERHEIDSWEG 5/5A, DEN HELDER DE ONDERGETEKENDEN: De naamloze vennootschap

Nadere informatie

TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV

TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV Ten behoeve van het portfolio, property management in opdracht van diverse beleggingsinstellingen, wordt door Annexum Beheer BV een standaard tariefkaart gehanteerd voor te

Nadere informatie

TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV

TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV Ten behoeve van het portfolio, property management in opdracht van diverse beleggingsinstellingen, wordt door Annexum Beheer BV een standaard tariefkaart gehanteerd voor te

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in tijden van krimp, de veranderende rol van de overheid daarbij en de positie van derden.

Onderwijshuisvesting in tijden van krimp, de veranderende rol van de overheid daarbij en de positie van derden. Onderwijshuisvesting in tijden van krimp, de veranderende rol van de overheid daarbij en de positie van derden. 26 maart 2015 Frans Jozef van der Vaart Henry van Essen Advocaten Aanleiding Afdeling Bestuursrechtspraak

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE Bijlage I AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van t.a.v. de afdeling Straat en huisnummer

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR_ maart 0 Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Het college van de gemeente Deventer; gelet

Nadere informatie

Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor (speciale) scholen voor basisonderwijs en voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor (speciale) scholen voor basisonderwijs en voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 0 februari 0 Gemeente Veghel - Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor (speciale) scholen voor basisonderwijs en voor scholen voor (voortgezet)

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4331986 Nummer 2013-22 Vragen van de VVD-fractie inzake investering 3.095.000, in huisvestingsplan

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER ONDERGETEKENDEN: 1. de GEMEENTE AMSTERDAM (Gemeentelijk Vastgoed), gevestigd aan de Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET te Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Tarievenverordening Gemeentelijke Sportaccommodaties

Tarievenverordening Gemeentelijke Sportaccommodaties Werkexemplaar Tarieven in inclusief indexering van 3% en 5% per 1-7-2013 (conform B&W besluit d.d. 19-3-2012) Tarievenverordening Gemeentelijke Sportaccommodaties HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 20 maart 2017 vast Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE GEMEENTE AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE 1. Betreft woning gebouw Adres(straat + huisnummer) 2. Naam en voorletters aanvrager: _ Straat en huisnummer: _ Postcode

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte

Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Deel A Vaststellen capaciteit A.1 Uitgangspunten De capaciteit van gebouwen wordt op basis van onderstaande methodiek

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR Ondergetekenden: Naam: Adres: Woonplaats: hierna te noemen verhuurder, en Naam: Huidig adres: Woonplaats: Geboortedatum: Paspoort of identiteitsbewijsnummer: (indien

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanvraag Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Met dit formulier kunt u een vergunning

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS Huurder: Electronica Electronics & Verhuurder: vof Belegger Straatnaam 1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Nadere informatie

Gemeente Zutphen: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zutphen 2015

Gemeente Zutphen: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zutphen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zutphen. Nr. 5169 21 januari 2015 Gemeente Zutphen: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zutphen 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Onder dit punt dient een omschrijving van de tijdelijk te verhuren woonruimte (eengezinswoning, etagewoning, portiekwoning, etc.) te worden vermeld.

Onder dit punt dient een omschrijving van de tijdelijk te verhuren woonruimte (eengezinswoning, etagewoning, portiekwoning, etc.) te worden vermeld. Huurprijs Rubriek 1 en 2 Bij dit aanvraagformulier moet een ingevuld formulier puntentelling van de huurcommissie gevoegd worden. Dit formulier is nodig om de huurprijs van de te verhuren woning vast te

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Bijlage VI Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Artikel 1 Omvang en bekostiging gebruik 1. De omvang van het door de gemeente bekostigde

Nadere informatie

Gebruik gymzalen kern Boxmeer

Gebruik gymzalen kern Boxmeer Gebruik gymzalen kern Boxmeer 1. Inleiding... 2 2. Aanwezige capaciteit.... 2 3. Gebruik schooljaar 2012/2013... 2 3.1 Gymzaal De Weyerhof... 2 3.2 Gymzaal De Schelven.... 2 3.3 Gymzalen Elzendaalcollege....

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

TOELICHTING BIJLAGE IV

TOELICHTING BIJLAGE IV TOELICHTING BIJLAGE IV In deze bijlage is de systematiek opgenomen op basis waarvan toegekende voorzieningen worden bekostigd. De bijlage valt uiteen in twee mogelijke vergoedingsmethoden, namelijk: -

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Het college van de gemeente Voorst Gemeenteblad 553a gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING VGO-nummer «VGO001i» De ondergetekenden: «RegBedr001» gevestigd te «RegBedr021» aan de «RegBedr019», deel uitmakend van Stichting de Alliantie,

Nadere informatie

Sittard-Geleen, Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2015

Sittard-Geleen, Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 4613 19 januari 2015 Sittard-Geleen, Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2015 De Raad van de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraagformulier vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Vergunningen Aanvraagformulier vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees eerst de toelichting voor u dit formulier invult. Het formulier kunt u inleveren bij: Publieksbalie in het

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR0_ maart 0 Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie