Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden. --2 december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden. --2 december 2014--"

Transcriptie

1 Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden --2 december

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De rol van de gemeente bij onderwijshuisvesting 3. Beheer- en exploitatie van schoolgebouwen 4. Huisvesting door derden in schoolgebouwen 5. Vergoedingen bij huisvesting door derden in schoolgebouwen 6. Werkwijze bij huisvesting door derden in schoolgebouwen Bijlagen: Bijlage 1: Overzicht huisvesting van derden in schoolgebouwen Súdwest Fryslân Bijlage 2: Uniforme huisvestingsvergoeding Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden Súdwest - Fryslân 1

3 1. Inleiding In het bestuursprogramma heeft het college opgenomen dat de gemeente Súdwest Fryslân brede scholenbeleid gaat ontwikkelen, dit beleid is vastgesteld middels de kadernotitie brede scholen. In de kadernotitie is opgenomen dat er algemene richtlijnen volgen voor beheer en exploitatie van brede scholen in een afzonderlijke notitie waarin ook de afspraken over huur- en medegebruik worden opgenomen. Er is voor gekozen om niet een notitie te maken die uitsluitend voor brede scholen bedoeld is, maar een notitie gericht op alle schoolgebouwen. Concept versies van deze notitie zijn in 2014 als onderdeel van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de betrokken schoolbesturen besproken. Deze definitieve versie is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 2 december Door de ontstaansgeschiedenis van de gemeente Súdwest Fryslân vanuit vijf voormalige gemeenten, kan er sprake zijn van verschillende regelingen en beleid of het ontbreken van beleid met betrekking tot beheer van schoolgebouwen en huisvesting in schoolgebouwen door derden. Met deze notitie wordt beoogd om hierover duidelijkheid te scheppen en te komen tot een uniform geharmoniseerd beleid voor de gemeente Súdwest Fryslân. Hierbij geldt als basis om gezamenlijk praktische afspraken te maken met betrekking tot dit onderwerp. Status notitie De notitie is een vertaalslag/uitvoeringsnotitie van de verordening voor de praktijk. In relatie tot de verordening en de wetgeving kan dit trapsgewijs als volgt worden weergegeven: 1. Wetgeving onderwijs; 2. Onderwijsverordening gemeente Súdwest-Fryslân; 3. Beleidskaders IHP & Brede Scholen; 4. Deze notitie Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden. Veranderende wetgeving dient derhalve te worden doorgevoerd en vertaald in de verordening en in deze notitie. Leeswijzer In hoofdstuk 2 is de gemeentelijke rol kort toegelicht. De gemeente is bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor het beheer en exploiteren van de schoolgebouwen, maar in hoofdstuk 3 worden wel verschillende beheermodellen besproken en wordt een handreiking meegegeven voor het beheer. Hoofdstuk 4 gaat nader in op huisvesting in schoolgebouwen voor derden. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 nader ingegaan op vergoedingen voor huisvesting in schoolgebouwen voor derden. In hoofdstuk 6 is de werkwijze omschreven. Wanneer er toch nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de gemeente team OJW voor verduidelijking of een toelichting in een persoonlijk gesprek. Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden Súdwest - Fryslân 2

4 2. De rol van de gemeente bij onderwijshuisvesting Op grond van de wetgeving heeft de gemeente de zorgplicht voor de voorzieningen onderwijshuisvesting. Het beleidskader op het gebied van onderwijshuisvesting is in december 2013 het IHP basisonderwijs door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast is de kadernotitie Brede Scholen relevant. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is wettelijk gezien leidend. Aan de hand van deze verordening wordt jaarlijks een Programma onderwijshuisvesting vastgesteld voor het primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs. De gemeente heeft geen huisvestingsplicht voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Het is echter maatschappelijk gewenst dat er in de verschillende dorpen en steden locaties zijn waar deze functies mogelijk zijn. Schoolgebouwen bieden binnen het bestemmingsplan vaak zo n mogelijkheid. Regelmatig komt de vraag van scholen en organisaties om een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf te huisvesten. Ook bij uitbreidingsbehoefte van scholen speelt het ruimtegebruik door kinderdagverblijven een rol. In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd hoe de gemeente omgaat met deze vraag. De rol van de gemeente bij beheer en exploitatie van schoolgebouwen bestaat over het algemeen uit het adviseren over het beheermodel van een brede school of multifunctionele accommodatie (MFA). Dit is in ieder geval bij de opstartfase van een nieuwe accommodatie aan de orde. Ook bij bestaande accommodaties kan een actualisatie van het beheermodel wenselijk zijn. Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden Súdwest - Fryslân 3

5 3. Beheer en exploitatie van schoolgebouwen Schoolbesturen zijn als juridisch eigenaar verantwoordelijk voor het beheren en exploiteren van de schoolgebouwen. Per 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen in het primair onderwijs ook verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en aanpassingen. Om de schoolbesturen te ondersteunen bij het beheer en exploitatie van de schoolgebouwen wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op de mogelijke beheermodellen. Bij het beheren van een gebouw met 1 school is er geen onduidelijkheid over de beantwoording van vragen over wie voor het schoonmaken en afsluiten zorgt en naar het gebouw gaat als het alarm afgaat. In het geval van multifunctionele accommodaties en/of brede scholen is deze onduidelijkheid er vaak wel. Gebruikers worden geconfronteerd met een gedeelde verantwoordelijkheid voor het gebouw en gezamenlijke ruimten. Daarvoor is afstemming en regie nodig. Dit lijkt eenvoudig, maar de praktijk leert dat afstemming tussen verschillende partijen veel tijd en energie vraagt. Indien er behoefte is kan de gemeente in de opstartfase van een multifunctionele accommodatie of bij het formeren van een brede school een adviserende rol vervullen. In deze rol worden door de gemeente de volgende twee uitganspunten gehanteerd die de basis vormen voor een verdere uitwerking op detailniveau: Uitgangspunt 1: Voor ingebruikname van een accommodatie of een brede school worden alle afspraken vastgelegd in een beheer- en exploitatie overeenkomst. Deze wordt opgesteld en overeengekomen door de (toekomstig) organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer. Uitgangspunt 2: Gebundeld beheer: uitgangspunt voor beheer en exploitatie van brede scholen of schoolgebouwen is dat de facilitaire organisatie centraal wordt aangestuurd. Voor het coördineren en regelen van het beheer van het gehele gebouw kan een vergoeding worden gevraagd door middel van een exploitatiebijdrage van de gebruikers.* * Gedurende de beleidsperiode van de kadernotitie brede scholen zijn, in het geval van het formeren van een brede school, eveneens gemeentelijke vergoedingen mogelijk. Uiteraard kunnen in de praktijk meerdere beheermodellen voorkomen. Op de volgende pagina s wordt naast bovengenoemd model tevens een omschrijving en toelichting gegeven voor andere mogelijkheden, hierbij onderscheiden we de volgende beheermodellen: a. Niets regelen; b. Gesplitst beheer; c. Gebundeld beheer; d. Uitbesteding. Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden Súdwest - Fryslân 4

6 a. Niets regelen Dit beheermodel komt nog steeds voor bij multifunctionele accommodaties. In de praktijk zijn er allerlei redenen waardoor afspraken niet worden vastgelegd of het ondertekenen van contracten achterwege blijft. Na ingebruikname ontstaan hierdoor fricties en de oorspronkelijke (mondelinge) uitganspunten worden door de gebruikers ter discussie gesteld en er worden mogelijk aanvullende/nieuwe eisen gesteld. Het is duidelijk dat een dergelijke situatie veel vragen en onduidelijkheden met zich mee brengt. b. Gesplitst beheer Bij gesplitst beheer zorgt elke instelling voor het beheer van z n eigen ruimtes. Iedere instelling gaat individuele contracten aan met individuele leveranciers en dienstverleners. De verschillende instellingen hebben rechtstreeks contact met de eigenaar van het gebouw. Gesplitst beheer kan een sterk ad hoc karakter hebben. Aangezien iedereen afzonderlijk z n eigen zaken regelt kost dit verhoudingsgewijs veel tijd en ontbreekt eventueel schaalvoordeel of kostenefficiëntie. Daarnaast kan onduidelijkheid ontstaan over de algemene en/of gezamenlijke delen van een gebouw en de verantwoordelijkheid en personele inzet bij het beheer van deze delen. c. Gebundeld beheer Gebundeld beheer betekent dat de facilitaire organisatie centraal wordt aangestuurd, hiervoor zijn 2 mogelijkheden: 1.Een zelfstandige beheerorganisatie voor het gebouw: De gebruikers werken samen en dragen gezamenlijk zorg voor het beheer van het gebouw. Er wordt een beheerorganisatie ingericht die toeziet op het beheer van het gebouw. Het kan voorkomen dat het beheer en de exploitatie wordt ondergebracht in een aparte stichting of vereniging. Belangrijk is dat er een duidelijk aanspreekpunt is binnen de beheerorganisatie. 2.Beheer door één hoofdgebruiker: De verschillende gebruikers leggen het beheer van het gebouw bij een hoofdgebruiker neer. Dit kan bijvoorbeeld een schoolbestuur zijn, maar ook een andere (hoofd) gebruiker of een corporatie als gebouweigenaar. Deze coördineert en regelt het beheer van het gehele gebouw. Dit betekent dat er voor alle instellingen en gebruikers één aanspreekpunt is, al kan de hoofdgebruiker/beheerder een aantal activiteiten aan derden uitbesteden. Beheer en coördinatie door één hoofdgebruiker heeft eveneens als mogelijk voordeel dat dit kan leiden tot kostenreductie. d. Uitbesteding Er bestaat ook de mogelijkheid dat de gebruikers of de eigenaar van het gebouw het totale beheer uitbesteden aan een derde partij, bijvoorbeeld een woning corporatie of een aanbieder van facilitair management. Uitbesteding aan een derde partij zowel kostenreductie als een kostenstijging met zich meebrengen, het kan namelijk leiden tot minder werk voor de gebruikers maar de kosten bij uitbesteden liggen vaak hoger. Een ander nadeel kan zijn dat door de uitbesteding de besluitvorming en kennis op het gebied van het beheer wegvloeit uit de organisatie van de gebruikers en er een afstand ontstaat tot de dagelijkse gang van zaken en het snel en adequaat oplossen van praktische problemen die zich onverwachts voor kunnen doen. Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden Súdwest - Fryslân 5

7 Binnen de gemeente Súdwest-Fryslân is het schoolbestuur over het algemeen juridisch eigenaar en de gemeente economisch eigenaar van een schoolgebouw. Hierop zijn twee uitzonderingen die ook van invloed zijn op afwijkende situaties van de genoemde beheermodellen en waarbij de beheerafspraken zijn vastgelegd in een separate overeenkomst. Dit betreft Brede School Duinterpen waarbij de gemeente zowel juridisch als economisch eigenaar is van het gebouw en MFA Warns waarbij de gemeente een deel van het gebouw huurt en dit deel in gebruik is gegeven aan twee scholen. Beheermodellen met één centrale aansturing blijken in de praktijk het meest efficiënt. Om tevens te zorgen voor korte lijnen en het beheer zo dicht mogelijk aan te laten sluiten op de gebruikers en het gebruik, heeft het model gebundeld beheer door één (hoofd)gebruiker de voorkeur. Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden Súdwest - Fryslân 6

8 4. Huisvesting door derden in schoolgebouwen Schoolgebouwen en/of voorzieningen voor huisvesting van onderwijs zijn in eerste instantie voor de gebruikelijke schoolfuncties bedoeld. Door verschillende ontwikkelingen waaronder de ontwikkeling van brede scholen zijn er in de loop der jaren naast onderwijsgebruik ook andere partijen (derden) in de schoolgebouwen bijgekomen. Bij onderwijsgebruik en huisvesting door derden in schoolgebouwen komen vaak de begrippen medegebruik en verhuur ter sprake, evenals leegstand en culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden. Deze begrippen worden door verschillende beroepsgroepen in verschillende betekenissen gebruikt. Onder derden verstaan wij in dit geval: Derden: huisvesting in een schoolgebouw voor andere organisaties dan de daar gevestigde school. Afspraak 1: Op basis van redelijkheid en de praktijk in Súdwest - Fryslân worden over de huisvesting door derden afspraken gemaakt tussen zowel de schoolbesturen onderling als de schoolbesturen en de gemeente. Als algemeen vertrekpunt hierbij geldt dat een breder of multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw verenigbaar moet zijn met het belang van de school. Onderscheid derden Bij voorzieningen onderwijshuisvesting kunnen we over het algemeen zeggen dat er voor schoolbesturen sprake is van exploitatielasten en voor de gemeente sprake van investeringslasten. Exploitatielasten zijn rechtstreeks bij het schoolbestuur gelegd en kunnen door het schoolbestuur rechtstreeks met derden worden afgerekend. Afspraak 2: Exploitatielasten kunnen door het schoolbestuur bij iedere derde in rekening worden gebracht. Hiervoor worden in onderling overleg tussen schoolbestuur en derden afspraken gemaakt. Bij het in rekening brengen van investeringslasten is wel sprake van onderscheid tussen verschillende derden. Dit omdat de schoolgebouwen met overheidsmiddelen tot stand zijn gebracht als voorzieningen onderwijshuisvesting 1. Derhalve zal er bijvoorbeeld geen sprake zijn van het in rekening brengen van investeringslasten (hierna: huisvestingsvergoeding) wanneer sprake is van medegebruik door een andere school. Afspraak 3a: Er kan door de gemeente niet bij iedere derde een huisvestingsvergoeding in rekening worden gebracht. 1 met uitzondering van aangebouwde of toegewezen (brede) ruimtes, zie pagina 10 Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden Súdwest - Fryslân 7

9 In het verlengde van het medegebruik door een andere school ligt het ook niet in de rede om een huisvestingsvergoeding in rekening te brengen aan derden die bijdragen aan het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen van de betreffende school hierin ondersteunen. In Súdwest Fryslân doen zich de volgende voorbeelden voor: - Derden ter ondersteuning van het onderwijs (bijvoorbeeld Ergotherapie); - Onderwijsinstelling, anders dan de betreffende school. Er is wel sprake van een huisvestingsvergoeding bij bijvoorbeeld kinderdagopvang. De overheidsmiddelen ten behoeve van voorzieningen onderwijshuisvesting zijn hier niet voor bedoeld (oneigenlijk gebruik). Dergelijke instellingen worden daarnaast in staat geacht de benodigde huisvesting en bijbehorende huisvestingsvergoeding zelf te kunnen organiseren en vanuit de eigen organisatie en activiteiten te kunnen bekostigen. Deze instellingen zullen in de praktijk niet uitsluitend in schoolgebouwen gevestigd zijn maar bijvoorbeeld ook eigen vastgoed bezitten of ruimte(n) huren. Wanneer deze organisaties derhalve kiezen voor huisvesting in een schoolgebouw is het redelijk hiervoor een huisvestingsvergoeding te vragen. Vanuit gemeentelijk oogpunt kan dit daarnaast bijdragen aan het voorkomen van verkapte subsidies, oneerlijke concurrentie en verstoring van de huurmarkt. In Súdwest Fryslân doen zich voor deze situatie de volgende voorbeelden voor: - Kinderopvang (dagopvang* en buitenschoolse opvang**); - Dagbestedingsvoorziening voor kinderen; - Hulpverleningsdienst (Veiligheidsregio Fryslân); - Kantoorruimte. * Bij kinderdagopvang is binnen Súdwest Fryslân vaak sprake van huisvesting in aangebouwde of toegewezen (brede) ruimtes, zie pagina 10. ** Bij buitenschoolse opvang is binnen Súdwest Fryslân vaak sprake van huisvesting in ruimtes van een schoolgebouw die onderdeel uitmaken van de capaciteit van de school en waardoor er geen sprake is van een huisvestingsvergoeding. Afspraak 3b: Wanneer derden gebruik maken van ruimtes die ook door de school als onderwijsruimte worden gebruikt, is er geen sprake van een huisvestingsvergoeding. Dit gaat over ruimtes die ook door de school worden gebruikt voor het geven van onderwijs. Bijvoorbeeld: een gewoon leslokaal of onderwijsplein dat na schooltijd ook door de bso wordt gebruikt. In deze situatie is er dus geen sprake van een huisvestingsvergoeding. Alleen in de situaties waarin de derde partij het exclusieve gebruik van een ruimte in het schoolgebouw heeft, is sprake van een huisvestingsvergoeding. Het in rekening brengen van een huisvestingsvergoeding kan anders zijn bij organisaties of instellingen die (deels) afhankelijk zijn van overheidsmiddelen, of vanwege haar doeleinden (bijvoorbeeld verenigingen) te weinig inkomsten kunnen genereren om naast de exploitatievergoeding een huisvestingsvergoeding geheel of gedeeltelijk te kunnen bekostigen. In dergelijke situaties kunnen gezamenlijk afspraken worden gemaakt om uitsluitend een exploitatievergoeding te vragen of als huisvestingsvergoeding een gunsttarief overeen te komen, bijvoorbeeld in het geval van: - Bibliotheek (Lytse Bieb); - Peuterspeelzaal; - Huisvesting peuters met taalontwikkelingsstoornis; - Wijkgebouw/wijkvereniging; - Vereniging; - Musea. Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden Súdwest - Fryslân 8

10 Praktijksituaties Súdwest Fryslân In de praktijk kan het onderscheid tussen derden alsnog leiden tot onduidelijkheden. Deze notitie beoogd de verschillende situaties zoveel mogelijk te benoemen, zodat er sprake is van eenduidigheid voor alle partijen. Hiermee wordt aangesloten op de uitgangspunten en afspraken zoals deze tot op heden zijn gehanteerd. In bijlage 1 is een lijst opgenomen waarin voorgenoemde praktijksituaties binnen de gemeente Súdwest Fryslân zijn benoemd. Afspraak 4: Bij nieuwe huisvesting door derden in een schoolgebouw worden de bestaande afspraken en praktijksituaties als uitgangspunt gehanteerd. Wanneer zich in de toekomst nieuwe situaties voordoen die nog niet zijn benoemd, kunnen over deze nieuwe situaties gezamenlijk afspraken worden gemaakt en worden toegevoegd. Vorderingsrecht van ruimtes waarin derden gehuisvest zijn De mogelijkheid bestaat om ruimtes waarin derden gehuisvest zijn te vorderen ten behoeve van onderwijs. Dit is van toepassing op de situatie waarbij derden gehuisvest zijn in leegstand van een schoolgebouw (dus niet de ruimtes waarin zowel de school als derden gehuisvest zijn). Als er sprake is van noodzaak leegstand bij een school te vorderen ten behoeve van een andere school of uitbreiding van de school zelf, zal op dat moment een afweging gemaakt moeten worden waar het nodig is om deze ruimte te vorderen en of er alternatieve locaties beschikbaar zijn voor de school en/of de huurder. In de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Súdwest-Fryslân is de procedure rondom leegstand, nalaten vordering en volgorde van vorderen exact omschreven. Ruimtes die specifiek als aangebouwde of toegewezen (brede) ruimtes zijn gerealiseerd (zie pagina 10) kunnen niet worden gevorderd ten behoeve van onderwijs. Onttrekken onderwijsbestemming of capaciteitsvermindering De verordening biedt de mogelijkheid om lokalen te onttrekken aan de onderwijsbestemming of besluiten deze in mindering te brengen op de vastgestelde capaciteit van de school. Hierdoor zijn ze niet meer vorderbaar om in te zetten voor het onderwijs. Dit heeft met name voor derden voordelen. Het biedt zekerheden omdat ze bij groei van de school wel in het gebouw kunnen blijven zitten. Nadeel is dat wanneer de school de ruimte zelf nodig blijkt hebben, het gebouw moet worden uitgebreid of de school deels uit moet wijken naar een andere locatie. Om de mogelijkheden voor het onderwijs zo groot mogelijk te houden wordt er niet vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot capaciteitsvermindering of het onttrekken aan de onderwijsbestemming. Dat is maatwerk. Huisvesting derden in aangebouwde of toegewezen (brede) ruimtes In een aantal gevallen is er sprake van ruimtes die nieuw zijn gebouwd ten behoeve van huisvesting van derden. Dit komt bijvoorbeeld voor bij brede scholen waar een ruimte is aangebouwd ten behoeve van kinderopvang. Deze ruimtes worden niet gefinancierd vanuit de voorzieningen onderwijshuisvesting, de investeringslasten kunnen door een kostendekkende huur worden gedekt. Bij deze situaties kan het voorkomen dat de stichtingskosten van dergelijke huisvesting door derden afwijken van de reguliere stichtingskosten van een schoolgebouw met een afwijkende huisvestingsvergoeding als gevolg. Wanneer schoolbesturen zelf in dergelijke voorzieningen hebben geïnvesteerd maken de investeringslasten geen onderdeel uit van de voorziening onderwijshuis- Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden Súdwest - Fryslân 9

11 vesting. Deze kosten voor het schoolbestuur worden over het algemeen ook gedekt middels een volledige kostendekkende huur. Over het algemeen hebben deze ruimtes wel een belangrijke relatie of fysieke verbondenheid met een schoolgebouw en worden met de betreffende school afspraken gemaakt over de exploitatielasten. Overheveling buitenonderhoud en aanpassingen Per 1 januari 2015 is in het primair onderwijs de wetswijziging buitenonderhoud en aanpassingen van kracht. Hiermee gaat de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en de aanpassingen aan een schoolgebouw van de gemeente over naar de schoolbesturen. Dit betekent dat er per situatie afspraken worden gemaakt over een vergoeding voor (groot) onderhoud en vanaf dat moment onderdeel uit kunnen maken van het exploitatietarief ten behoeve van de scholen. Een en ander is afhankelijk van de afspraken tussen het schoolbestuur en de gemeente over het onderhoud van het betreffende (aangebouwde of brede) gedeelte van het schoolgebouw. De lopende contracten en overeenkomsten zullen aan deze nieuwe situatie worden aangepast. Afspraak 5: Lopende contracten en beheerovereenkomsten worden vóór 1 januari 2015 geactualiseerd op het punt van buitenonderhoud en aanpassingen. Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden Súdwest - Fryslân 10

12 5. Vergoedingen bij huisvesting door derden in schoolgebouwen Zoals in voorgaand hoofdstuk omschreven zal bij huisvesting in schoolgebouwen door derden sprake zijn van verschillende vergoedingen, want één enkel vergoedingstarief voor elke mogelijke huisvesting van een derde is niet mogelijk. Exploitatievergoeding Vrijwel in elke situatie is sprake van een exploitatievergoeding die door derden moet worden bijgedragen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld vergoeding voor gas, water en elektra, maar ook een bijdrage in de onderhoudskosten die tot de taken van het schoolbestuur behoren. Over het algemeen is het redelijk dat derden bijdragen in kosten die niet op een andere wijze worden vergoed en gebruikt worden om de werkelijke exploitatie kosten te kunnen dekken. Met betrekking tot een exploitatievergoeding kunnen hiervoor in onderling overleg tussen schoolbestuur en derden afspraken worden gemaakt. Als richting voor de vergoeding kan worden aangesloten bij de rijksvergoeding materiele instandhouding basisonderwijs. Deze rijksvergoeding betreft een bedrag per m2 BVO en wordt jaarlijks geïndexeerd. De kosten van de exploitatiediensten kunnen ook door het schoolbestuur met de huurder worden afgerekend en verrekend op basis van het werkelijk gebruik waar dit mogelijk is en voor het overige op basis van de bij de huurder in gebruik zijnde vierkante meters. Huisvestingsvergoeding Wat een huisvestingsvergoeding betreft is het eveneens redelijk dat op deze wijze de investeringslasten gedekt kunnen worden. Bij onderwijsgebruik zal geen sprake zijn van een aanvullende huisvestingsvergoeding, aangezien schoolgebouwen voor dergelijke voorzieningen zijn bedoeld en op die manier bekostigd. Er kan ook sprake zijn van een huisvestingsvergoeding in de vorm van een gunsttarief zoals omschreven op pagina 8. Het gunsttarief voor huisvesting kan bijvoorbeeld in overeenstemming worden gebracht met een eventuele huisvestingsubsidie die de betreffende partijen ontvangen of naar gelang de variërende draagkracht die verschillende instellingen kunnen betalen. Bij organisaties met voldoende draagkracht of organisaties die worden geacht deze draagkracht door middel van hun activiteiten te kunnen organiseren kan naast een exploitatievergoeding redelijkerwijs eveneens sprake zijn van een kostendekkende huisvestingsvergoeding. Om onderlinge concurrentie tussen schoolbesturen te voorkomen is het wenselijk om in deze situaties één uniform tarief te hanteren. Afspraak 6: Aan derden die een kostendekkende huisvestingsvergoeding betalen, wordt door de gemeente één uniform tarief (zie bijlage 2) in rekening gebracht. Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden Súdwest - Fryslân 11

13 6. Werkwijze bij huisvesting door derden in schoolgebouwen De werkwijze bij de huisvesting door derden in schoolgebouwen is als volgt: - Zowel schoolbesturen als de gemeente Súdwest Fryslân doen melding van elke derde die belangstelling heeft voor huisvesting in een van de schoolgebouwen en geeft aan welke organisatie/activiteiten van de derde dit betreft en wat de hiervoor benodigde ruimte is. - Wanneer er in de huidige praktijk reeds sprake is van huisvesting van vergelijkbare organisaties of activiteiten in schoolgebouwen (bijlage 1), kan huisvesting op basis van dezelfde uitgangspunten plaatsvinden. - Na ontvangst van de melding wordt door het schoolbestuur en de gemeente in gezamenlijkheid onderzocht of er bezwaren zijn met betrekking tot huisvesting van deze derde in het betreffende schoolgebouw. Wanneer er geen bezwaren zijn, geeft de gemeente toestemming voor huisvesting. - Eventuele redenen om af te wijken van bestaande uitgangspunten volgens de huidige praktijk worden door het schoolbestuur of de gemeente gemotiveerd en indien nodig in breder verband (bijvoorbeeld LEA/OOGO) besproken. - Huisvesting van derden in schoolgebouwen en uitgangspunten die niet overeenkomen met de huidige praktijk kunnen na gezamenlijk overleg en overeenstemming worden toegevoegd aan bijlage 1. - Uitgangspunten, gemaakte afspraken, vergoedingen en eventuele gunsttarieven worden door partijen opgenomen in een overeenkomst. Afspraak 7: Gemeente Súdwest-Fryslân en de schoolbesturen hanteren bovenstaande werkwijze bij huisvesting door derden in schoolgebouwen. Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden Súdwest - Fryslân 12

14 Bijlage 1: Overzicht huisvesting door derden in schoolgebouwen Súdwest Fryslân Huisvesting van derden in schoolgebouwen Derden ter ondersteuning van het onderwijs (bijvoorbeeld Ergotherapie) Exploitatievergoeding Schoolbestuur Ja Huisvestingsvergoeding Gemeente Nee Onderwijsinstelling, anders dan betreffende school Ja Nee Bibliotheek (Lytse Bieb) Ja Nee Peuterspeelzaal Ja Gunsttarief Wijkgebouw Wijkvereniging Ja Ja Ja Gunsttarief Verenigingen Ja Gunsttarief Musea Ja Gunsttarief Kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) Ja Ja Dagbestedingsvoorziening voor kinderen Ja Ja Huisvesting peuters met taalontwikkelingsstoornis Ja Gunsttarief Hulpverleningsdienst (Veiligheidsregio Fryslân) Ja Ja Kantoorruimte Ja Ja Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden Súdwest - Fryslân 13

15 Bijlage 2: Uniforme huisvestingsvergoeding Huisvesting door derden in schoolgebouwen Praktijksituaties Súdwest Fryslân betreffende : *Kinderopvang *Dagbestedingsvoorziening *Hulpverleningsdienst *Kantoorruimte Locatie en stichtingsjaar schoolgebouw Huisvestingsvergoeding* Tot 1987 Per m2 bvo, per jaar Bolsward/Sneek 85,-- Overige kernen/steden 65,-- Vanaf 1987 Per m2 bvo, per jaar Bolsward/Sneek 95,-- Overige kernen/steden 75,-- *In bovengenoemde huisvestingsvergoeding is geen exploitatievergoeding (t.b.v. energielasten en onderhoud) opgenomen, in individuele situaties kan hiervan worden afgeweken wanneer onderhoudskosten geen onderdeel uitmaken van de exploitatievergoeding. Bovenstaande bedragen zijn van toepassing voor 2014/2015, jaarlijks zal een indexatie plaatsvinden. Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden Súdwest - Fryslân 14

16 Beheer van schoolgebouwen en huisvesting door derden Súdwest - Fryslân 15

Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden

Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden 1. Wettelijk kader In de meeste gevallen is het schoolbestuur eigenaar van het schoolgebouw en het omliggende terrein. Het schoolbestuur

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. huurbeleid voor. schoolgebouwen

Gemeente Apeldoorn. huurbeleid voor. schoolgebouwen Netwerkbijeenkomst Huurafspraken voor kinderopvang in onderwijsgebouwen datum: 26 maart 2013 1 Gemeente Apeldoorn huurbeleid voor schoolgebouwen voor gebruik van delen van schoolgebouwen voor andere doeleinden

Nadere informatie

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014.

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. 1 Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. In verband met de wetgeving om per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Nota Medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen

Nota Medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen Nota Medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders 23 maart 2010 Gemeente Alkmaar Sector Realisatie, Afdeling Vastgoedmanagement Sector Samenleving, Afdeling

Nadere informatie

Organisatie en Huisvesting. Organisatie en Ontwikkeling. Vastgoed en Financiering. Huurbeleid voor scholen. Inhoud. Inleiding

Organisatie en Huisvesting. Organisatie en Ontwikkeling. Vastgoed en Financiering. Huurbeleid voor scholen. Inhoud. Inleiding Huurbeleid voor scholen 29 maart 2012 Karin Soldaat Inhoud Inleiding Huur en medegebruik door kinderopvang Wettelijk kader verhuur en medegebruik Hoogte huurtarief Belangrijke aspecten huurbeleid 2 Wie

Nadere informatie

Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray Toelichting tarieven voor verhuur.

Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray Toelichting tarieven voor verhuur. Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray 2011. Toelichting tarieven voor verhuur. Inleiding De afgelopen jaren is in Venray, net als in andere

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp huur schoollokalen Datum 2 april 2015 Naam steller Ger Last Kenmerk zaak 144174 Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel 1. De door

Nadere informatie

Nota medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen

Nota medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen Nota medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen Nota medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Samenleving Rinus van Vorstenbosch Datum: 20 mei

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Onderwerp Samenwerking SKOBOS-Korein in de Antoniusschool

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst voor verhuur van ruimte in schoolgebouwen

Vaststellingsovereenkomst voor verhuur van ruimte in schoolgebouwen Collegevoorstel Inleiding De komende decennia daalt het leerlingenaantal in het gehele funderend 1 onderwijs in heel Nederland. Voor het basisonderwijs wordt een daling verwacht van gemiddeld 7 procent.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 376480 Datum : 8 november 2016 Programma : Onderwijs, sport en cultuur Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting. Raadsinformatieavond 13 oktober Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer

Onderwijshuisvesting. Raadsinformatieavond 13 oktober Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer Onderwijshuisvesting Raadsinformatieavond 13 oktober 2015 Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer Onderwerpen Schets bestuurlijk kader Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Omschrijving. 1 Inleiding 2. 2 Rol van de gemeente 4. 3 Gebruik schoolgebouwen door derden 5. 4 Voorwaarden voor medegebruik en verhuur 6

Omschrijving. 1 Inleiding 2. 2 Rol van de gemeente 4. 3 Gebruik schoolgebouwen door derden 5. 4 Voorwaarden voor medegebruik en verhuur 6 Inhoudsopgave Omschrijving blz. 1 Inleiding 2 2 Rol van de gemeente 4 3 Gebruik schoolgebouwen door derden 5 4 Voorwaarden voor medegebruik en verhuur 6 5 Tariefstelling a. Schoolgebouwen 9 b. Gymaccommodaties

Nadere informatie

Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle

Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle CONCEPT Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle Partijen, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00A2FAE6FA* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00235 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.14-07632 Datum: 19 november 2014 Afdeling

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen. Portefeuilehouder Adam Elzakalai

Nota van B&W. onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen. Portefeuilehouder Adam Elzakalai gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen Portefeuilehouder Adam Elzakalai Collegevergadering 19 april 2016 inlichtingen C. van der Kwaak (+31235676740)

Nadere informatie

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015 Het college van de gemeente Hof van Twente; gelet op artikel 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 29 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hof van Twente 2015

Nadere informatie

Notitie medegebruik en verhuur van schoolgebouwen gemeente Boxtel Gemeente Boxtel Januari 2015

Notitie medegebruik en verhuur van schoolgebouwen gemeente Boxtel Gemeente Boxtel Januari 2015 Gemeente Boxtel Januari 2015 1 Inhoudsopgave Omschrijving blz. 1 Inleiding 3 2 Rol van de gemeente 5 3 Gebruik schoolgebouwen door derden 5 4 Voorwaarden voor medegebruik en verhuur 6 5 Tariefstelling

Nadere informatie

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s Concept beleidsnotitie Sport BSO s 1. Achtergrond In de laatste jaren zijn er landelijk veel samenwerkingsvarianten gestart tussen kinderopvangorganisaties en sportverenigingen in de vorm van Sport BSO

Nadere informatie

Raadsvergadering. Grondslag De Mededingingswet en de Wet Markt en Overheid die daar een onderdeel van uitmaakt.

Raadsvergadering. Grondslag De Mededingingswet en de Wet Markt en Overheid die daar een onderdeel van uitmaakt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 27 november 2014 14-106 Onderwerp Wet Markt en Overheid Aan de raad, Onderwerp Wet Markt en Overheid Gevraagde beslissing De volgende economische activiteiten aan

Nadere informatie

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 BELEIDSREGELS BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR EEN SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS EN SPECIAAL BASISONDERWIJS Artikel 1 Omvang en

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Zaaknummer: 00386569 Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Collegevoorstel Inleiding De wettelijke zorgplicht van de gemeente omvat onder andere het gymnastiekonderwijs,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd?

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd? Vervolg-aanvullende vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex artikel 40 Rvo betreffende bestemming gebouw de Morgenster en beantwoording college. 16 mei 2011 Op 21 april 2011 heeft u in

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr. 2012-049 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Gerty Vonk Afdeling Samenleving Datum voorstel 21 augustus 2012 Opiniërende raad 11 september

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Wie wordt de bouwheer?

Wie wordt de bouwheer? november 2013 het fundament Nieuwbouw en renovatie Wie wordt de bouwheer? 26 het fundament november 2013 Bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen is het nodig dat iemand de regie heeft. Dit zogenoemde

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Raadsvoorstel 29. Vergadering 2 maart 2010 verbeterd exemplaar Gemeenteraad. Onderwerp

Raadsvoorstel 29. Vergadering 2 maart 2010 verbeterd exemplaar Gemeenteraad. Onderwerp Vergadering 2 maart 2010 verbeterd exemplaar Gemeenteraad Onderwerp : Overdracht bouwontwikkeling Brede School Helmond-Noord aan Woonpartners B&W vergadering : 26 januari 2010 Dienst / afdeling : ST/PM

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht - Vaststellen verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs - 31 december 2013 - Nr. 1108301

Gemeente Dordrecht - Vaststellen verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs - 31 december 2013 - Nr. 1108301 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 4591 31 december 2013 Gemeente Dordrecht - Vaststellen verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs - - Nr. 1108301 De RAAD van de

Nadere informatie

Adviesnota aan Gemeenteraad

Adviesnota aan Gemeenteraad Onderwerp Voorziening verhuizing MOZON en huisvesting Klimboom Datum 17 mei 2016 Naam steller Ger Last Kenmerk Teammanager Ernst-Jan Meerbeek Team Maatschappelijke ontwikkeling Voorstel 1. Vaststellen

Nadere informatie

1. Samenvatting lezen zijn. Een hulpmiddel kan zijn: wat zou je vertel

1. Samenvatting lezen zijn. Een hulpmiddel kan zijn: wat zou je vertel Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: 1. Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Someren 2015 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening Raadsvergadering d.d. 24 februari 2005. ----------------------------------------------- Voorstel nr. 25/05. ----------------------------------------------- Onderwerp Voorlopige vaststelling overschrijdingsuitkering

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voorgesteld besluit Het Integraal Huisvestingsplan

Nadere informatie

Nota Gebruik, medegebruik, ingebruikgeving en verhuur van voor het onderwijs bestemde onderwijshuisvesting.

Nota Gebruik, medegebruik, ingebruikgeving en verhuur van voor het onderwijs bestemde onderwijshuisvesting. Nota Gebruik, medegebruik, ingebruikgeving en verhuur van voor het onderwijs bestemde onderwijshuisvesting. gemeente Valkenswaard Afdeling Leefomgeving team Realisatie, Vastgoed en Beheer INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inleiding: Huidige situatie Partners en aanbod Wens van ouders en schoolbesturen om Kindcentra te organiseren...

Inleiding: Huidige situatie Partners en aanbod Wens van ouders en schoolbesturen om Kindcentra te organiseren... Inhoud Inleiding:... 2 1. Huidige situatie... 3 1.1 Partners en aanbod... 3 2. Wens van ouders en schoolbesturen om Kindcentra te organiseren... 3 2.1 Doorgaan met de huidige partners of inschakelen van

Nadere informatie

SUCCES EN FAALFACTOREN DOORDECENTRALISATIE

SUCCES EN FAALFACTOREN DOORDECENTRALISATIE SUCCES EN FAALFACTOREN DOORDECENTRALISATIE SEAKLE SATTER, Beleidsadviseur onderwijshuisvesting Presentatie Bouwstenen voor Sociaal: Succes en faalfactoren doordecentralisatie 1 DECENTRALISATIE < - > DOORDECENTRALISATIE

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 326498-1 Emmeloord, 18 juni 2015. Onderwerp Huisvesten De Fladderiep en Kindcentrum in Kraggenburg Advies raadscommissie Hamerstuk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. een

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Lokaal beleid Buitenschoolse opvang Basisscholen moeten met ingang van het schooljaar 2007/2008 ervoor zorgen dat tussen- en buitenschoolse opvang geregeld wordt, als daar op hun school bij ouders behoefte

Nadere informatie

Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs Amsterdam

Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs Amsterdam Bijlage IV Financiële normering De financiële normering valt uiteen in drie delen: deel A: vergoeding op basis van normbedragen; deel B: vergoeding op basis van feitelijke kosten; deel C: bepaling medegebruiktarief.

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 165254 Registratiedatum: 18-12-2014 Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 52-15-WV Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Wetswijziging onderwijshuisvesting Besluit: - Akkoord gaan

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) Het college van de gemeente Voorst gelet op artikel 117 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 115 van de Wet

Nadere informatie

gemeente Nota medegebruik en verhuur van schoolgebouwen Loon op Zand

gemeente Nota medegebruik en verhuur van schoolgebouwen Loon op Zand K K gemeente Nota medegebruik en verhuur van schoolgebouwen Loon op Zand Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand op 8 november 2011 1 Inleiding In het IHP 2010-2013 is

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR_ maart 0 Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Het college van de gemeente Deventer; gelet

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2016.0032105 onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanpassing van het voormalig schoolgebouw De Ontdekking ten behoeve van de voorziening 'ingebruikneming'

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR0_ maart 0 Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte

Nadere informatie

Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht

Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht Plaatsen zonnepanelen op schoolgebouwen Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht De voorbije jaren zijn volop zonnepanelen geplaatst op de daken van veel gebouwen. Daarbij

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 10 december 2014 Financiering Trappenberg op Monnikenberg. datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.:

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 10 december 2014 Financiering Trappenberg op Monnikenberg. datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: raadsvergadering: 10 december 2014 onderwerp: Financiering Trappenberg op Monnikenberg bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, RAADSVOORSTEL 1. Inleiding Op

Nadere informatie

SCHOOLGEBOUWEN MEDEGEBRUIK EN VERHUUR WIE IS WAARVOOR VERANTWOORDELIJK?

SCHOOLGEBOUWEN MEDEGEBRUIK EN VERHUUR WIE IS WAARVOOR VERANTWOORDELIJK? Deze notitie geeft een beeld van het beleid zoals door de gemeente Haarlem is geformuleerd op basis van de huidige wet- en regelgeving rondom medegebruik en verhuur van schoolgebouwen. SCHOOLGEBOUWEN MEDEGEBRUIK

Nadere informatie

Algemeen Per voorziening onderwijshuisvesting zijn de criteria voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening beschreven.

Algemeen Per voorziening onderwijshuisvesting zijn de criteria voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening beschreven. 1 TOELICHTING BIJLAGE 1 In bijlage I zijn opgenomen de criteria die van belang zijn voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening. De bijlage is onderverdeeld in deel A Lesgebouwen

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS 2015 EN VERORDENING MATERIËLE FINANCIËLE GELIJKSTELLING ONDERWIJS 2015

VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS 2015 EN VERORDENING MATERIËLE FINANCIËLE GELIJKSTELLING ONDERWIJS 2015 BOB 14/021 VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS 2015 EN VERORDENING MATERIËLE FINANCIËLE GELIJKSTELLING ONDERWIJS 2015 Aan de raad, Voorgesteld besluit - vast te stellen de Verordening voorzieningen

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zwijndrecht 2003 (eerste wijziging)

Verordening tot wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zwijndrecht 2003 (eerste wijziging) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwijndrecht. Nr. 15788 25 februari 2015 Verordening tot wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zwijndrecht 2003

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal onderwijs Gemeente Hoogeveen

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal onderwijs Gemeente Hoogeveen Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal onderwijs Gemeente Hoogeveen Het college van de gemeente Hoogeveen; gelet op artikel 117, 134 en 136 van de Wet

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel

Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel Datum: Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de wijziging van bijlage IV van de Verordening voorzieningen

Nadere informatie

5. Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school voor basisonderwijs,

5. Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school voor basisonderwijs, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hengelo. Nr. 0 oktober 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs

Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken.

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken. Onderwerp : Peuterwerk integreren in dagopvang / intrekken Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen Bijlage nr. : 48 2012. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: Geadviseerd wordt om kennis

Nadere informatie

verhuur van ruimte in schoolgebouwen

verhuur van ruimte in schoolgebouwen verhuur van ruimte in schoolgebouwen 20 juni 2012 Jeroen Bos (j.bos@dordrecht.nl) Inhoud Situatie in Dordrecht Dilemma s Besluitvormingsproces Beleidsregels voor verhuur Huurprijzen Ervaringen en nieuwe

Nadere informatie

D. Meeuwsen raad februari 2010

D. Meeuwsen raad februari 2010 6 D. Meeuwsen 040-2083588 dme@valkenswaard.nl Brede school de Vlaswiek. 10raad00037 25 februari 2010 Nu het integrale plan Taxandria e.o. niet meer wordt gerealiseerd dient u een krediet beschikbaar te

Nadere informatie

Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor (speciale) scholen voor basisonderwijs en voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor (speciale) scholen voor basisonderwijs en voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 0 februari 0 Gemeente Veghel - Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor (speciale) scholen voor basisonderwijs en voor scholen voor (voortgezet)

Nadere informatie

1. de gemeente. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door handelende ter uitvoering van het besluit van de raad van de gemeente d.d...

1. de gemeente. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door handelende ter uitvoering van het besluit van de raad van de gemeente d.d... Overeenkomst bij ingebruikneming (variant I) De ondergetekenden: 1. de gemeente. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door handelende ter uitvoering van het besluit van de raad van de gemeente d.d...

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Creatief met leegstand

Creatief met leegstand FOCUS: Nr.4 november 2014 EXPLOITATIEPERIKELEN Creatief met leegstand Tekst: mr. Josephine Haneveer, advocaat bij Verus Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Advocaten en Juristen:

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente Lelystad 2016 Wetstechnische

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Het college van de gemeente Voorst Gemeenteblad 553a gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de

Nadere informatie

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Voorst

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Voorst Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Voorst Bijlage 3 - Voorziening haalbaarheidsonderzoek Gemeenteblad 553b I II III IV V VI VII Aanduiding van de voorziening Onderzoek naar

Nadere informatie

Voorbereidingskrediet 4 lokalen basisschool Olof Palme

Voorbereidingskrediet 4 lokalen basisschool Olof Palme Samenvatting: Inleiding: Tijdens het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) op 1 september jl. heeft Stichting Scala verzocht om de in het HVO 2003 toegekende gelden voor de vervanging van 4 noodlokalen

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Het college van de gemeente Heerenveen; gelet op artikel 117 van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Vergoedingsbedragen eerste inrichting, nieuwbouw en berekening capaciteit Aangepast door Len van Rijn, mei 2010

Vergoedingsbedragen eerste inrichting, nieuwbouw en berekening capaciteit Aangepast door Len van Rijn, mei 2010 Vergoedingsbedragen eerste inrichting, nieuwbouw en berekening capaciteit Aangepast door Len van Rijn, mei 2010 Jaarlijks worden vergoedingsbedragen bijgesteld voor gymzalen en sportvelden. Hier worden

Nadere informatie

Door Griffie in te vullen Raadsvergadering: Besluit: Unaniem aangenomen

Door Griffie in te vullen Raadsvergadering: Besluit: Unaniem aangenomen Door Griffie in te vullen Raadsvergadering: 27-10-2015 Besluit: Unaniem aangenomen Agendanr.: 11 Voorstelnr.: RB2015102 Onderwerp: aanpak ventilatiesysteem De Paperclip Programma: Programma 2, stedelijk

Nadere informatie

School voor basisonderwijs... 2 Capaciteit van de gebouwen... 2 Rangordebepaling... 3 Terrein... 3 Inventaris... 4 Gymnastiekruimten...

School voor basisonderwijs... 2 Capaciteit van de gebouwen... 2 Rangordebepaling... 3 Terrein... 3 Inventaris... 4 Gymnastiekruimten... Toelichting deel A De bepaling van de capaciteit... 2 School voor basisonderwijs... 2 Capaciteit van de gebouwen... 2 Rangordebepaling... 3 Terrein... 3 Inventaris... 4 Gymnastiekruimten... 4 Toelichting

Nadere informatie

Beleidsregel Bekostiging Lokalen Bewegingsonderwijs voor een school voor

Beleidsregel Bekostiging Lokalen Bewegingsonderwijs voor een school voor CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR_ juli 0 Beleidsregel Bekostiging Lokalen Bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 november 2014 Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 november 2014 Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII IBR 13 november 2014 onderwerp Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216 zaakkenmerk Inleiding Voor u ligt de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. november 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Verordening Leerlingenvervoer Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 16/36 Beleidsveld: Onderwijs Datum: 2 juni 2016 Portefeuillehouder: M. Olij Procedure: cie 20 juni - raad 4 Contactpersoon:

Nadere informatie

Medegebruik Schoolgebouwen. Versie 01-08-2013. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.

Medegebruik Schoolgebouwen. Versie 01-08-2013. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa. Medegebruik Schoolgebouwen Versie 01-08-2013 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Inleiding In de praktijk komt het steeds vaker voor dat (delen van) schoolgebouwen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs. Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs. Het college van de gemeente Nieuwkoop; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs; gezien

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente Assen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 61265 Datum : 10 juni 2014 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Medegebruik en verhuur van schoolgebouwen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5113482 E-mail: ssatter@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 2008/153810 bijlage

Nadere informatie

*A * Memo. onderwerp Impliciete subsidies grond en vastgoed. kenmerk A datum 12/08/

*A * Memo. onderwerp Impliciete subsidies grond en vastgoed. kenmerk A datum 12/08/ Memo ** onderwerp afzender M. Langerak datum 12/08/2015 afdeling Ruimte kenmerk e-mail m.langerak@zuidplas.nl 1. Inleiding Impliciete of verkapte subsidieverlening komt onder meer tot stand als de gemeente

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 Afdeling Welzijn & Onderwijs Najaar 2002 Inhoudsopgave 0. Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Aanvragen huisvestingsprogramma 2003

Nadere informatie

Doordecentralisatie. Inleiding

Doordecentralisatie. Inleiding Doordecentralisatie Inleiding In overleg met het college van bestuur van het Dockingacollege en de J.J. Boumanschool is het idee ontstaan om te gaan doordecentraliseren. Bij doordecentralisatie worden

Nadere informatie

eigendom, beheer en exploitatie van brede scholen Bert Fransen 4e jaarcongres brede school

eigendom, beheer en exploitatie van brede scholen Bert Fransen 4e jaarcongres brede school eigendom, beheer en exploitatie van brede scholen Bert Fransen 4e jaarcongres brede school Voorstellen Bert Fransen Bouwkunde Deloitte ICS-adviseurs Sygma Bouwmanagement Stichting Brede School Nederland

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs gemeente Amersfoort 2016

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs gemeente Amersfoort 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 0 december 0 Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs gemeente Amersfoort 0 Het

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Onderwijs & Huisvesting; integraal huisvestingsplan gemeente Veenendaal. Onderwijshuisvesting ; actualisering IHP

Onderwijs & Huisvesting; integraal huisvestingsplan gemeente Veenendaal. Onderwijshuisvesting ; actualisering IHP Onderwijshuisvesting 2015 2019; actualisering IHP 2009 2014 Agenda 1. Waarom nieuw IHP? 2. Wie is waarvoor verantwoordelijk? 3. Hoe heeft gemeente tot nu toe huisvesting opgepakt? 4. Wat zijn de huidige

Nadere informatie

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen 24 september 2012 1 1. Aanleiding 1.1 Besluitvorming wijkcentra september 2011 en uitwerking In september 2011 heeft

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma accommodaties en vastgoed 2014 van de gemeente Halderberge

Uitvoeringsprogramma accommodaties en vastgoed 2014 van de gemeente Halderberge Uitvoeringsprogramma accommodaties en vastgoed 2014 van de gemeente Halderberge De gemeenteraad heeft de kadernotitie uitgangspunten voor accommodatiebeleid vastgesteld op 19 september 2013. De concrete

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

onderwerp sector/afdeling afdelingscode Stad en Wijk/Strategie en Beleid J.R.Kuijper 6 353 2 de auteur Toestelnr

onderwerp sector/afdeling afdelingscode Stad en Wijk/Strategie en Beleid J.R.Kuijper 6 353 2 de auteur Toestelnr onderwerp sector/afdeling afdelingscode Huisvestingsplan primair onderwijs Spijkenisse 2011-2026 Stad en Wijk/Strategie en Beleid SWS&B auteur 491395 toestelnr J.R.Kuijper 6 353 2 de auteur Toestelnr Concept-besluit

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Beleid en Ontwikkeling

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Beleid en Ontwikkeling BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Beleid en Ontwikkeling 9-1-15 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B&O Sociaal/Onderwijs B. Er is wel overeenstemming

Nadere informatie

Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: Z/14/007511 beleidsregel bewegingsonderwijs *Z0030E57BEC*

Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: Z/14/007511 beleidsregel bewegingsonderwijs *Z0030E57BEC* Postregistratienummer: Z/14/007511/15187 Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: Z/14/007511 Onderwerp: beleidsregel bewegingsonderwijs Naam auteur: B. de Jong *Z0030E57BEC* Beleidsregel

Nadere informatie