Vlaanderenstraat AH Breda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl"

Transcriptie

1 Vlaanderenstraat AH Breda

2 Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken in de verschillende groepen; welke afspraken wij met elkaar hebben gemaakt; welke regels wij op onze school hanteren; wat u van ons kunt verwachten, wat wij van u verwachten. In de kalender vindt u het volgende: de verjaardagen van de kinderen; alle teamvergaderingen; mocht u dus één van de leerkrachten willen spreken, kijk even of dat mogelijk is! alle vrije dagen en vakanties zijn groen gekleurd; Alle feesten, vieringen, speciale schooldagen, wedstrijden die op school worden gehouden of waar de school aan meedoet, waarvan de data nu al bekend zijn. Elke twee weken, op de vrijdag, geven wij een Nieuwsbrief mee. De oudste van het gezin krijgt deze mee. Dit jaar gaan we proberen onze Nieuwsbrief ook digitaal bij u te bezorgen. Soms geven we via de Nieuwsbrief ook een aanpassing aan op de kalender. Houd deze kalender daarom bij de hand; hang hem bijvoorbeeld op een centrale plek in uw huis op. Voor uw gemak hebben wij achter in de kalender een overzicht gezet van alle vakantieweken en vrije dagen van dit schooljaar. Wij hopen dat deze schoolgids en kalender samen met onze nieuwsbrieven u voldoende informeren over de gang van zaken op de Wisselaar. Natuurlijk zullen we naast al deze informatie ook nog verschillende gesprekken hebben over de ontwikkeling van uw kind. Mocht u iets willen weten of iets aan ons willen vertellen, zeker als het gaat om uw kind, bent u altijd van harte welkom om contact met ons op te nemen. Wij vinden het fijn om op de hoogte te zijn van wat u voor uw kind belangrijk vindt. Namens het team van Kbs de Wisselaar, Bart Heijne en Leon Michielsen, Een goed begin is het halve werk. Dit is voor u en vooral voor uw kind van groot belang. In de komende jaren zal uw kind vele uren op school aan het werk zijn. Daarom is het van groot belang dat u heel bewust een basisschool kiest. In deze gids willen wij u laten weten hoe wij op onze school aan het werk zijn met uw kind. U kunt deze gids ook lezen als een verantwoording. Hierin staat wat u van onze school mag en kan verwachten. Als u tijdens het lezen van deze schoolgids vragen, opmerkingen of suggesties hebt, nodigen wij u van harte uit om daarover met ons te komen praten. Wij stellen het erg op prijs uw reactie te vernemen. Het is wel praktisch om van tevoren een afspraak te maken met één van onze coördinatoren. Voor de onderbouw (groep 1 t/m 3) is dat mevr. Doriene van der Pluijm en voor de bovenbouw (groep 4 t/m 8) dhr. Danyel De Wit. 2

3 Inleiding KBS de Wisselaar is een van de 30 katholieke scholen die zijn samengebracht onder één bestuur: INOS " Stichting Katholiek Onderwijs Breda De Wisselaar wil vanuit katholieke normen en waarden een school zijn, waar kwalitatief goed onderwijs, met een zo breed mogelijke zorg gegarandeerd wordt voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Op onze school komen veel kinderen samen vanuit verschillende culturen. We gaan er van uit dat alle kinderen op onze school aan alle projecten en vieringen mee doen, om zo te komen tot een goede, verdraagzame en begripvolle samenleving. Het bestuur Het bestuur van INOS heeft voor de uitvoering van de bestuurlijke taken een college van bestuur benoemd. Het bestuur wil elke school maximale ruimte geven zich als school, met zijn eigen specifieke kwaliteiten te profileren. Het algemeen strategisch beleid van INOS is vastgelegd in diverse documenten. Deze liggen op school ter inzage of zijn te lezen op de website. De geschiedenis van Kbs De Wisselaar Onze school bestaat sinds Aanvankelijk werden de kinderen gehuisvest op verschillende locaties. Pas in de herfst van 1968 konden we onze intrek nemen in het huidige schoolgebouw aan de Vlaanderenstraat. Naast de lagere school kwam een nieuw gebouw voor kleuterschool "Sneeuwwitje". Vooruitlopend op het samengaan in 1985, waren we al sinds 1983 één school. Het ontstaan van de naam Wisselaar moet gezocht worden in het verleden, waarschijnlijk in de tijd dat men begon met de ontginning van deze streken. Dit gebeurde door een aantal gezinnen welke samen een hechte gemeenschap vormden. Zij bewerkten samen het land en de grond werd beweid door het gezamenlijke vee. Er ontstond een vorm van gemeenschappelijk grondbezit, waarbij jaarlijks de grond wisselde van gebruiker; het was dus wisselend land. De naam past dus prima bij de school, want wij zijn ook een hechte gemeenschap waarin gewerkt wordt om de kinderen zo goed mogelijk te vormen. Het schoolondersteuningsprofiel Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekking van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: We willen bewerkstelligen dat ieder kind, ongeacht afkomst, religie of niveau, zich in een prettige sfeer, optimaal kan ontwikkelen. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, want als ze het fijn hebben, gaat het leren vanzelf. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat op prijs, evenals rust, orde en regelmaat. Juist door elkaar positief te waarderen en de nadruk hierop te leggen, proberen we dit te realiseren. Bovenstaande doen wij vanuit een katholieke achtergrond. Hierin ligt de grondslag verankerd dat wij respect hebben voor andere geloofsovertuigingen. De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop de kinderen kunnen rekenen. De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt, binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school. 3

4 De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. Afgelopen schooljaar heeft onze school het schoolondersteuningsprofiel opgesteld, welke is vastgesteld door het bestuur. Via de Medezeggenschapsraad van onze school hebben leraren en ouders adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel. De kwaliteit van onze basisondersteuning De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie. Wij zijn tevreden over het domein onderwijs. Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Elk kind is anders, behoeft een andere aanpak. Wij hebben ons in de afgelopen jaren geschoold in het differentiëren van onderwijsaanbod, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig met onze interne begeleiders. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Ons beleid is er op gericht ouders actief te betrekken in het onderwijsproces. Daar willen we de komende jaren nog meer energie in steken. Beleid We zijn tevreden over het domein beleid. Onze procedures zijn vastgelegd en wij weten onze middelen effectief in te zetten. Er is een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen, indien nodig, verbeterpunten op. Organisatie Ook over het domein organisatie van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij zijn een platte organisatie, niet al te grote school en daardoor zijn de lijnen kort. Dit voorkomt veel bureaucratie. Het zorgteam is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. Onze interne begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten en is tevens voorzitter van het zorgteam. Begeleiding De overdracht binnen onze school, tussen de leerjaren, is goed op orde, net als de overdracht naar de volgende school. Hierover zijn duidelijke procedures vastgelegd. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en zien ouders als partner. Op onze school werken heel deskundige leerkrachten: veel collega s hebben opleidingen na hun lerarenopleiding genoten; er wordt veel tijd en energie in nascholing gestoken. Beschikbare deskundigheid Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school (intern) over specifieke deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). Wij hebben specifieke deskundigheid in huis (interne) op het gebied van gedragsproblematiek. Wij zijn tevreden over onze begeleiding van leerlingen en ouders met taalachterstand; de goede samenwerking met de voorschool maakt dat we onze leerlingen al van jongs af aan extra taalaanbod kunnen geven. Daarnaast is er één collega actief in het geven van lessen Nederlandse taal aan ouders (Logo3000). Binnen onze stichting wordt kennis en ervaring goed gedeeld of is bij elkaar te halen, over bijvoorbeeld dyscalculie of hoogbegaafdheid. Extern maken wij gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Aan de hand van adviezen van ambulant begeleiders zetten wij zelf personeel in voor leerlingen met een zogeheten rugzak. De CJG-er (Centrum Jeugd en Gezin) is van grote waarde in het zorgteam. Ondersteuningsvoorzieningen Onze school heeft een schakelklas (subsidie gemeente) voor kinderen in de groepen 4, 5 en 6. In de schakelklas wordt taalonderwijs verstrekt en gecombineerd met expressievakken. Wekelijks wordt er een huiswerkklas georganiseerd (na school) door 2 leerkrachten van de bovenbouwgroepen. Ontwikkelagenda Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen 4

5 in het werken met groepsplannen. Dat doen we nu al bij lezen; de komende jaren ook voor rekenen en begrijpend lezen. Wij zijn tevreden over de expertises binnen ons eigen team. Het meer verdelen van deze deskundigheden is een aandachtspunt voor onze school. Alleen dan kunnen wij de komende jaren alle kinderen uit onze wijk onderwijs bieden van hoogstaande kwaliteit. Groei mee! De Wisselaar wil een basisschool zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen, want iedereen TELT MEE! Wij willen groeien naar een centrum waar mensen samenkomen en met elkaar omgaan en handelen vanuit wederzijds respect. Er heerst een sfeer van willen leren met, aan en van elkaar. Hier worden talenten ontdekt en ontwikkeld. Hier wordt het beste uit mensen gehaald, overeenkomstig hun mogelijkheden. Het leren binnen en buiten de school wordt meer met elkaar in verbinding gebracht om er voor te zorgen dat kinderen allerlei nieuwe vaardigheden ontwikkelen, bijvoorbeeld: computervaardigheid, overleggen en samenwerken, iets presenteren en uitleggen aan een ander. Deze vaardigheden zijn belangrijk om je staande te houden in de maatschappij van de toekomst. Daarom nodigen wij kinderen, ouders en medewerkers uit: GROEI MEE! Ze komen binnen in de knop, krijgen een goede voedingsbodem en tijd om te aarden. Ze worden met zorg omringd en zoveel mogelijk los gelaten om zelfstandig te groeien en te bloeien. Ze krijgen de hulp en ondersteuning die nodig is, zodat geen enkele bloem verwelkt. Ze krijgen voedsel en worden zo nodig bemest. Ze krijgen warmte en water en worden zo nodig uit de wind gehouden. Ze krijgen zonlicht, liefde en aandacht. Het tuinpersoneel houdt de ontwikkeling van de bloemen goed in de gaten en werkt samen met iedereen die aan het groeiproces kan bijdragen. Het resultaat is: Een kleurrijk hof met een grote diversiteit aan bloemen. Blijkt dat een kind problemen heeft met een bepaald onderdeel, dan wordt in samenspraak met een specifiek daartoe belaste leerkracht (Intern Begeleider) een programma opgesteld. Dit kan verwerkt worden in de eigen groep, met behulp van speciaal daarvoor aangeschafte materialen. Als het kind echt niet geholpen kan worden op onze school, zoeken we hulp bij deskundigen. Betrokkenheid van de ouders - inloop Wij zijn er van overtuigd dat wij het als school niet redden zonder de betrokkenheid en de hulp van de ouders. Wij vinden het als school belangrijk dat ouders meehelpen, meedenken en deelnemen in het onderwijs aan hun kind. Wij hopen op een grote opkomst bij de informatie ochtenden en ouderavonden, zodat wij daar met u in gesprek kunnen gaan over onderwijs en opvoeding. De oudercoördinator Er is op school een oudercoördinator. De oudercoördinator is het aanspreekpuntvoor alle ouders en heeft een brugfunctie tussen ouders en school. Bovendien is de oudercoördinator, samen met de ouders en het team, verantwoordelijk voor een goede communicatie tussen de school en de ouders. Onze oudercoördinator is mevr. Mariet Maas, leerkracht in groep 1-2A. Mariet werkt van dinsdag t/m vrijdag en u kunt altijd bij haar terecht voor het maken van een afspraak. De oudercoördinator werkt ook samen met de oudermedewerker, Mandy van Loon. Dat is een ouder die ook de leiding heeft over de oudercommissie. Zij beheert de ouderkamer en kan u precies vertellen welke activiteiten er in de ouderkamer zijn. Als u op school wilt helpen met activiteiten, dan kunt u ook bij de oudermedewerker terecht. Bij de kleuters bent u twee keer per week van harte welkom om met uw dochter/zoon mee naar binnen te komen. De kinderen kunnen u laten zien wat zij allemaal doen en 5

6 u kunt in gesprek met de leerkracht. De inloop is op dinsdag en donderdagochtend. Groep 3 heeft op elke woensdagochtend een inloop van uur. In de groepen 4 t/m 8 kunt u ook elke woensdagochtend gaan kijken van uur. U bent van harte welkom! Veiligheid rond de school Aan de ouders vragen wij aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school. Veel kinderen moeten de Vlaanderenstraat oversteken op weg naar huis of naar school. Als zij geen goed uitzicht hebben, door geparkeerde auto's, ontstaat er een gevaarlijke situatie. Daarom is er in de Vlaanderenstraat (het deel tussen de Oosterzele- en de Tielrodestraat) aan beide kanten een stopverbod. Mocht U een keer met de auto naar school komen, maak dan a.u.b. gebruik van de parkeerplaatsen in de Tielrode- of de Oosterzelestraat. Zet de auto ook niet even op de stoep!!!! Het gaat om de veiligheid van al onze kinderen. Organisatie van het onderwijs Het schooljaar starten we met 10 groepen. Er zijn drie groepen 1/2 Daarnaast hebben we de groepen 3, 4, 5a, 5b, 6, 7,8. De groepsverdeling ziet er als volgt uit : Directeur: bovenbouwcoördinator onderbouwcoördinator Dhr. Bart Heijne en Dhr. Leon Michielsen Dhr. Danyel de Wit Mevr Doriene van der Pluijm Groepsleerkrachten: groep 1-2a Mevr. Mariet Maas Mevr. Rianne van Huis groep 1-2b Mevr. Marian Kusters Mevr. Karin de Klerk groep 1-2c Mevr. Annelore de Clercq Mevr. Karolien Schuller groep 3 Mevr. Saar Verlegh Mevr. Doriene van der Pluijm groep 4 Mevr. Patty Brosens Mevr. Sigrid Janssen groep 5a Mevr. Krista Aarts Dhr. Hans de Wijs groep 5b Dhr. Roy Schrijn Dhr. Daniel de Wit groep 6 Mevr. Ingrid Mulders Dhr. Hans de Wijs groep 7 Mevr. Kirsten Munnich groep 8 Dhr. Luuk Brouwer IB Mevr. Mirjam v.d. Zanden IB Mevr. Nienke van Karsen onderwijsassistenten Vakleerkrachten: Handvaardigheid Gymnastiek Mevr. Wendy Prins Mevr. Viviënne Snoeren Mevr. Corrie Vissers Mevr. Esther de Jong Mevr. Lisette Hopstaken Mevr. Monique Oosterbosch Mevr. Annemiek Luypen Administratieve ondersteuning Mevr. Annet Holleman Conciërge Dhr. Hennie v.d. Kleijn Het aantal leerlingen in de kleutergroepen is zodanig dat er tot de meivakantie kinderen kunnen worden geplaatst, daarna alleen na overleg met ouders en de school. Uiteraard bestaat er binnen de andere groepen ook de mogelijkheid om tussentijds, bijvoorbeeld door verhuizing, in te stromen. 6

7 In de groepen 1 / 2 is zowel een leerkracht als onderwijsassistent aanwezig. De groepsleerkracht is daar het aanspreekpunt én verantwoordelijke voor de groep. De onderwijsassistenten zijn een deel van de dag in de groep aanwezig vanwege Kaleidoscoop. Onderwijs en vakgebieden In de groepen 1 / 2 werken de leerkrachten volgens de visie van Kaleidoscoop. Kinderen krijgen hier door middel van actief leren de leerstof aangeboden. Dat betekent dat ze veel leren door handelend bezig zijn en zo de dingen ontdekken. Hiervoor is in de groepen veel materiaal aanwezig. Bij het actief leren is veel aandacht voor taalontwikkeling. Daarbij gebruiken we de methodes Kleuterplein en Logo3000. De activiteiten worden aangeboden in thema s, zodat het de kinderen nog meer aanspreekt. Er is in elke groep 1 / 2 2x in de week een inloopochtend, zodat u een half uurtje met uw kind kan meespelen. U bent hiervoor van harte welkom. Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Ook krijgen de kinderen andere vakken, zoals taal, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, expressie (tekenen, muziek en handvaardigheid) en lichamelijke oefening. Wekelijks worden er in alle groepen een aantal woorden aangeleerd. Dit noemen we Met woorden in de weer. De gepresenteerde woorden worden in een spelvorm telkens weer herhaald; een mooie, leuke en gezellige vorm van uitbreiding van de woordenschat. In groep 7 en 8 worden de lessen uitgebreid met het vak Engels. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de spreekvaardigheid. We werken met de methode Take it easy. De kinderen krijgen les in het omgaan met verkeersregels. Tijdens deze lessen proberen we de kinderen duidelijk te maken hoe ze zich zo veilig mogelijk in het verkeer kunnen bewegen. In groep 7 doet men een schriftelijk en een praktisch verkeersexamen. In groep 8 wordt aandacht besteed aan staatsinrichting. In alle groepen wordt aandacht besteed aan de training van sociale vaardigheden en aan de omgang met elkaar. In de groepen 1 t/m 8 gebeurt dit door middel van de Kanjertraining. Alle groepen zijn voorzien van minimaal 2 computers. In alle groepen wordt ondertussen gewerkt met een digitaal schoolbord. Voor de hogere groepen (5 t/m 8) hebben we een internetprotocol opgesteld, waar we duidelijke afspraken maken met de kinderen wat wel en niet mag met de computer op school. Dit protocol krijgen de kinderen aan het begin van het jaar mee naar huis om met u door te nemen en ondertekend weer mee terug te nemen naar school. Alle computers zijn aangesloten op een netwerk deklas.nu. Hierbij hebben alle kinderen hun eigen werkplek op de computer, zodat we de programma s en de mogelijkheden aan kunnen passen aan de leerlingen Computers worden binnen het lesprogramma ingezet voor extra oefening van leerstof, maar kunnen ook voor verdieping van de leerstof dienen. De programma s die op dit moment gebruikt worden zijn allemaal ter ondersteuning van het les en leerproces en om de ontwikkeling en de vorderingen van de kinderen te volgen Mobiele telefoons Er is een protocol op school over het gebruik van mobiele telefoons. Dit wordt aan het begin van elk jaar met de leerlingen doorgesproken. Bewegingsonderwijs De groepen 1 / 2 hebben de beschikking over een eigen speelzaal binnen de school, waar vooral s ochtends bewegingsonderwijs wordt gegeven. De gymlessen vinden voor de groepen 3 t/m 8 plaats in de sportzaal naast de school. Op donderdag worden deze lessen door een vakleerkracht gegeven. 7

8 De gymlessen zijn de volgende dagen: dinsdagmorgen : a - 5b dinsdagmiddag : 6-7 donderdagmorgen: groep donderdagmiddag : groep 7 en 8 De kinderen gymmen in sportkleding namelijk een korte broek en shirt. Om voetwratjes en -schimmel te voorkomen dragen de kinderen gymschoenen. Als u deze schoenen aanschaft, let u er dan op dat ze witte zolen hebben. Deze schoenen mogen niet meer op straat gedragen worden. Voorzie kleding en schoenen van een naam!!!!! Meisjes die een hoofddoek dragen, mogen alleen sporten met een speciale hoofddoek die verkrijgbaar is bij de betere sportzaken. Een gewone hoofddoek is namelijk onveilig. De gymlessen zijn uiteraard verplicht. Laat het ons weten als het echt niet mogelijk is om mee te doen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken is een werkvorm die op onze school wordt toegepast. Er wordt op dit moment in alle groepen op deze manier gewerkt. Met behulp van het gebruik van dagschema s leren de kinderen, onder begeleiding, hun werk aan te pakken en te plannen. Ze leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun taak. De leerkracht is daarbij begeleider en krijgt nu ook de tijd om kinderen, die dat nodig hebben, extra te helpen aan de instructietafel. De kinderen worden minder afhankelijk van de leerkracht. Het zelfstandig werken is een voordeel voor alle kinderen, omdat ze hierbij op een eigen niveau en in eigen tempo kunnen werken. Zij krijgen een eigen programma daar waar zij hulp of extra uitdaging nodig hebben. De instructie vindt plaats in de groep bij de leerkracht, welke een speciaal handelingsplan hanteert voor een enkel kind óf een groepje met dezelfde soort problematiek dat gelijktijdig uitleg krijgt. Deze werkwijze zal de kinderen in het voortgezet onderwijs veel profijt opleveren, want daar wordt het steeds belangrijker. Inloop voor de kinderen s Morgens gaan de schooldeuren om 8.20 uur open. De kinderen kunnen dan naar binnen komen en naar hun klas lopen. De kinderen kunnen zelf kiezen of ze starten met een werkje wat zij nog hadden liggen van een vorige dag, kunnen een praatje maken met de leerkracht, even een spelletje spelen. De leerkracht legt ook materialen klaar waar leerlingen dan al aan kunnen beginnen. Om 8.30 uur moeten alle kinderen binnen zijn en begint de schooldag Huiswerk Tot en met groep 6 kan het gebeuren dat uw kind af en toe oefenwerk mee naar huis krijgt. Proefwerken worden al wel opgegeven. Vanaf groep 7 krijgen de kinderen regelmatig huiswerkopdrachten. Denk hierbij aan rekenen, taal en/of (werkwoord)spelling. Hierbij leren de kinderen ook weer verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk. De bedoeling van deze taken is: het inoefenen van de stof, leren van proefwerken en het zelf plannen van hun werk. Vorig jaar zijn we gestart met een huiswerkklas. Dit is zeer goed bevallen en ook dit schooljaar zullen we weer een huiswerkklas hebben. De groepsleerkracht kijkt welke kinderen daarvoor in aanmerking komen. De kinderen van groep 8 krijgen op donderdag en vrijdag een weektaak mee, die de volgende donderdag en vrijdag klaar moet zijn. Door regelmatig huiswerk mee te krijgen worden de kinderen voorbereid op het huiswerk maken op het voortgezet onderwijs. Voor u, als ouders, is het bovendien prettig om te zien waar de kinderen op school mee bezig zijn. Door de kinderen thuis bij het huiswerk te ondersteunen, krijgt u ook een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind en zijn/haar leerstijlen. 8

9 Mochten er problemen zijn m.b.t. de leerstof of het plannen of maken van huiswerk, dan kan uw kind of uzelf, na schooltijd, bij de leerkracht terecht. Regels op school Om de dagelijkse gang van zaken op school soepel te laten verlopen hebben we op school een aantal regels opgesteld. Deze zijn verdeeld in: schoolregels, groepsregels en speelplaatsregels. Groepsregels Elk schooljaar worden per groep een aantal regels samengesteld. De eerste vijf regels zijn de basisregels van het Kanjerboek : We vertrouwen elkaar. We helpen elkaar. Niemand speelt de baas. Niemand lacht uit. Niemand doet zielig. In de hogere groepen worden daar nog een aantal regels door de leerlingen bijgevoegd. De kleutergroepen hebben aan 5 regels voldoende. In het nieuwe schooljaar blijven de vaste regels gehandhaafd en worden de groepsregels uiteraard wederom met de kinderen aangemaakt. De regels hangen op een duidelijk zichtbare plaats in de groep. Speelplaatsregels Het schoolplein is via het hek aan de Vlaanderenstraat of via het hek aan de Oosterzelestraat bereikbaar. Buiten schooltijd zijn deze hekken gesloten en is het schoolplein toegankelijk via een draaihek. Kinderen spelen op de zichtbare stukken op de speelplaats, zo dat de leerkrachten goed overzicht kunnen houden. Dus niet achter de schuurtjes. Als je op de speelplaats bent, mag je er niet meer af te gaan. We voetballen alleen voor het fietsenhok op een afgebakend gebied met door school verstrekte ballen, tijdens de pauze. We gooien rommel in de prullenbak. Fietsen mogen gestald worden op het plein, maar uiteraard is het veiliger om over de speelplaats te lopen. We blijven met de hond buiten de speelplaats. Ouders: ROKEN OP DE SPEELPLAATS IS NIET TOEGESTAAN!! Schoolregels Voor ieders veiligheid lopen we rustig door de gangen. Vóór en na schooltijd en in de pauze (gr. 3 t/m 8) zijn alle kinderen buiten. Voor vragen kunnen de kinderen altijd bij de surveillerende leerkrachten terecht. In de pauze eten we een stuk fruit. Indien de kinderen om bijzondere redenen na moeten blijven, bij voorbeeld om hun werk af te maken, gebeurt dit alleen na schooltijd s middags en niet in de pauze. Mocht dit langer dan 30 minuten duren dan worden de ouders telefonisch op de hoogte gebracht. Kinderen die buiten de wijk wonen of toestemming hebben gekregen van de leerkracht, mogen met de fiets komen; Resultaten van ons onderwijs De overheid heeft scholen verplicht iets te schrijven over de resultaten van hun onderwijs. Wij hebben ook gekozen voor een beschrijving van de resultaten, die juist de ontwikkeling van het kind in beeld brengt. Deze visie wordt door andere scholen binnen de stichting van INOS onderschreven. Centraal staat de vraag : Wanneer kun je als school zeggen dat je het goed doet? Om deze vraag te kunnen beantwoorden willen we eerst iets vertellen over de manier waarop wij binnen de stichting INOS tegen de ontwikkeling van mensen aankijken en de rol die het onderwijs daarbij speelt. 9

10 In ons werken en omgaan met de kinderen gaan we uit van een katholieke levensovertuiging. Ieder mens is uniek, met eigen talenten en mogelijkheden. Ons onderwijs is erop gericht, deze talenten te ontwikkelen en aandacht te besteden aan aspecten die minder ontwikkeld zijn. Goed onderwijs is dus onderwijs dat kinderen de kans geeft zich evenwichtig te ontwikkelen. Hoe kunnen we deze ontwikkeling zichtbaar maken en controleren? Om de individuele ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van een leerling-volg-systeem. Observaties in de klas en tussentijdse toetsen en instrumenten worden gebruikt om de ontwikkeling van ieder kind te volgen. We richten ons vooral op de voortgang met lezen, woordenschat, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Ook wordt nauwlettend gevolgd hoe een kind zich sociaal- emotioneel ontwikkelt. Extra zorg wordt besteed aan kinderen die dat nodig hebben. U kunt dat al lezen bij het deel in de gids dat gaat over de zorg voor kinderen. De school heeft als taak kinderen voor te bereiden op het leven in een maatschappij die hoge eisen aan ons stelt. Daarom doen wij ons uiterste best alle leerlingen een minimale basis bij te brengen. We blijven kritisch op ons werk en zijn voortdurend bezig met vernieuwing en verfijning. Resultaten van groep 8 in percentages Praktijkonderwijs 3 % VMBO Basisberoepsgericht 19 % VMBO Kaderberoepsgericht 26 % MAVO 23 % MAVO - HAVO 10 % HAVO 6 % HAVO VWO 6 % VWO 3 % De gemiddelde (gewogen) Citoscore van schooljaar was: 539,0 landelijk gemiddelde: 535, was: 539,3 landelijk gemiddelde: 534, was: 534,8 landelijk gemiddelde: 534,6 Bijzondere activiteiten Sportdag Eens per jaar organiseren we voor de hele school een sportdag.in verband met het sportieve niveauverschil doen we dit in 2 groepen: de onder en de bovenbouw. De kinderen maken daar kennis met verschillende soorten sporten. De sportdag voor de groepen 1 t/m 3 vinden plaats rondom de school. Voor de groepen 4 t/m 8 wordt er gebruikt gemaakt van de sportvelden in de buurt. De Wisselaar staat in een groenrijke omgeving met veel bewegingsruimte, maar op 5 minuten lopen liggen ook prachtige sportvelden. Feest Op onze school wordt uitvoerig aandacht besteed aan de feestdagen rond Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaarsbal, Carnaval en Pasen. De leerkrachten organiseren dan, in samenwerking met de Oudervereniging, activiteiten waarbij de kinderen leren waar de feestdag over gaat en dit wordt dan meestal afgesloten met een gezamenlijke activiteit of viering. Verjaardag kinderen. De kinderen mogen op hun verjaardag trakteren in hun eigen klas en daar wordt dan uiteraard gezongen voor de jarige. Wij willen u vragen om een kleine (en gezonde) traktatie mee te geven. In de groepen 1-2, mogen de ouders deze viering bijwonen. De kinderen mogen langs alle juffen en meneren van hun gang, de administratie en directie met een verjaardagskaart voor een verjaardagswens. 10

11 JEUGD - E.H.B.O. In de laatste 4 maanden van het schooljaar wordt in groep 8 E.H.B.O.- les gegeven. De kinderen worden opgeleid voor het jeugd - E.H.B.O. - diploma. Tijdens de lessen wordt onder andere aandacht besteed aan: verschillende soorten verbanden stabiele zijligging verslikken brandwonden kleine ongelukjes, zoals bv. bloedneus, splinter. Naast de praktische lessen is er ook nog een stukje theorie. Tenslotte wacht er een echt examen! Excursies We vinden het van belang dat het onderwijs, waar mogelijk, aanschouwelijk moet zijn. Dit houdt in dat we proberen om regelmatig excursies te organiseren. In de meeste gevallen lopen die excursies samen met activiteiten zoals bijv. Dierendag of, maken ze onderdeel uit van het scholenproject De ontdekking. De laatste wordt het gehele jaar door voor iedere groep als ontdekkingsreis op cultureel gebied georganiseerd. Daar hoort onder andere een museumbezoek bij. Komend schooljaar nemen we opnieuw deel aan Doe Effe Normaal, een project ondersteund door de politie ( Blauw op school ). Schoolkamp De kinderen van groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar op kamp. 4 Dagen samenwerken, rekening houden met elkaar, samen eten, samen spelen, vóórdat ze de basisschool verlaten. Het schoolkamp is voor alle kinderen van groep 8; het hoort bij de reguliere schooltijd. Kinderen die de 11 nachten eventueel niet mogen doorbrengen op het kampadres, kunnen door hun ouders s avonds worden opgehaald en s morgens worden teruggebracht. De school vraagt aan de ouders een financiële bijdrage ten behoeve van het kamp. Het is mogelijk, hiervoor maandelijks een bedrag te sparen. Indien de financiële bijdrage een probleem vormt kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt U tevens uitgebreid geïnformeerd over het schoolkamp. Kober kindercentra (unit Oosterzelestraat) Alle ruimte voor ontwikkeling en leuk! Zoekt u kinderopvang? U wilt het beste voor uw kind en stelt hoge eisen aan kinderopvang. Logisch. Dus zoekt u een veilige plek waar genoeg ruimte is om te spelen; waar uw kind zich niet verveelt; waar genoeg uitdaging is en volop ontwikkelingskansen zijn; waar uw kind aandacht krijgt; waar iemand is die liefdevol voor uw kind zorgt; en waar uw kind het leuk heeft en graag naar toe wil gaan. Kober kindercentra heeft zo n plek voor uw kind! Wij bieden Goede professionele kinderopvang voor kinderen van 0 13 jaar bij u in de buurt U kunt kiezen uit: Kinderdagverblijf (0-4 jaar): kleine groepen met eigen vaste pedagogische medewerkers. Naast natuurlijk veel aandacht voor een goede verzorging ook heel veel speelplezier: Kindercentra Betje Beer Voorschool (2-4 jaar): In onze peuterspeelzalen is er volop ruimte voor samen spelen, knutselen, liedjes zingen, verhaaltjes voorlezen en educatieve activiteiten. Kortom: een goede voorbereiding op de basisschool: Voorschool t Kuikenhof. de

12 Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): Opvang voor schooltijd, na schooltijd en/of in de vakanties. Een gezellige en vertrouwde plek om te spelen of te relaxen. Met heel veel leuke activiteiten, zoals toneel, dans, sport, fotografie, kunst enzovoorts. Altijd in de buurt van uw school: Bso Tik Tak. Opvang door gastouders (0-13 jaar): opvang bij een ander gezellig en gastvrij gezin. Kleinschalig en flexibel. Onze gastouders voldoen aan hoge eisen en worden door ons goed begeleid. Wilt u zelf gastouder worden? Bel ons dan! Voor ieder kind Bijna 9000 kinderen maken gebruik van de opvangmogelijkheden van Kober kindercentra. Ook uw kind is van harte welkom. Wij rekenen graag voor u uit wat kinderopvang in uw situatie kost. Tot snel. Kober kinderlunch, een goed begin van de middag Overblijven moet leuk en gezellig zijn, net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Overblijven geeft kinderen de kans om tussen de middag rustig te eten, tot rust te komen, hun verhaal te vertellen of zich buiten uit te leven. De primaire taak van een overblijfteam is om simpelweg klaar te staan voor de kinderen. Om kinderen onder verantwoorde begeleiding zichzelf te laten zijn en ook rekening met elkaar te leren houden. Wij verzorgen, in nauwe samenwerking met de school, het overblijven. Een gezellige en ontspannen lunchpauze kan eraan bijdragen dat uw kind weer fris aan de middaglessen kan beginnen. Op de school van uw kind(eren) of bij de overblijfcoördinator kunt u een informatiepakket met aanmeldingsformulieren ophalen. Heeft u vragen? Neem contact op met de overblijfcoördinator of bel of mail Kober kinderlunch: (076) of Kijk ook een op Aanmelden overblijven Op de website van de Kobergroep (www.kober.nl) vindt u via de locatiezoeker (zoeken op naam van de school) alle actuele overblijfinformatie per school en de wijze van betaling. Ook kunt u hier het aanmeldingsformulier en de informatiekaart downloaden. U kunt de ingevulde en ondertekende formulieren naar ons en of afgeven op school. Mocht u geen internet hebben dan kunt u op school of bij de overblijfcoördinator een informatiepakket ophalen. Heeft u vragen? Neem contact op met de overblijfcoördinator of bel of Kober kinderlunch: (076) of Zie namen- en adressenlijst achter in deze schoolgids De Wishof De samenwerking met Kuikenhof is sinds een aantal jaren hechter geworden. Dit samenwerkingsverband heeft de naam De Wishof meegekregen. De peuters en de kleuters doen regelmatig activiteiten samen, waarbij ook de ouders actief worden betrokken. We proberen onze werkwijzen op allerlei gebied steeds beter op elkaar af te stemmen. Er worden ook activiteiten na school georganiseerd waar de kinderen van de Wisselaar en de kinderen van de buitenschoolse opvang van Kober aan deel kunnen nemen. We hopen deze activiteiten de komende jaren verder uit te breiden, want we zijn er van overtuigd dat we met een intensieve samenwerking de ontwikkelingskansen van de kinderen kunnen vergroten! De opvang van nieuwe leerlingen in de school Als u belangstelling heeft voor onze school, bent u van harte welkom. U kunt daarvoor een afspraak maken met mevr. Doriene van der Pluijm voor de onderbouw of dhr. Danyel de Wit voor de bovenbouw. In een informatief gesprek zal één van hen de nodige informatie over "de Wisselaar" geven. In overleg met de school mag uw kind 10 dagdelen komen wennen aan de nieuwe groep; dit geldt alleen voor de 4-jarigen. Het kind maakt dan kennis met de school, de leerkracht en de klasgenootjes. Als uw kind een aantal weken op school zit zal de nieuwe leerkracht ook een kennismakingsgesprek met u voeren. Dit zal vooral gaan over de dagelijkse gang van zaken bij ons op school en de voorschoolse ontwikkeling van uw kind. Alle aangemelde kinderen van vier jaar worden in principe geplaatst. Indien de leerling van de peuterspeelzaal komt neemt de leerkracht contact op met de leiding daarvan. 12

13 Wanneer een kind wordt aangemeld dat al op een andere basisschool zit, wordt er voorafgaande aan de aanname door de directie contact opgenomen met de school van herkomst en zullen we handelen conform het advies van de vorige school. Met de ouders worden, indien van toepassing, wel afspraken gemaakt over het vervolg van de procedure. Is de leerling afkomstig uit Breda én is er al een verwijzing voor speciaal onderwijs, dan wordt de leerling niet aangenomen. De leerling die is aangenomen krijgt een startplaatsing in de groep nav het advies van de verlatende school. De definitieve plaatsing van de leerling zal na twee weken gebeuren op grond van: Instroomtoetsing (indien noodzakelijk) leeftijd advies vorige school gesprek met de ouders De leerkracht van de groep is vanaf de plaatsing van uw kind uw contactpersoon. De Wisselaar staat alleen positief ten opzichte van aanname van een leerling met een handicap als er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. De procedure rondom de definitieve plaatsing ligt ter inzage bij de directeur. Begeleid LGF (leerling Gebonden financiering) Vanaf 1 augustus 2003 is het mogelijk dat ouders met een kind met een beperking dit kind kunnen plaatsen in het reguliere basisonderwijs. Om hier verantwoord mee om te gaan, hebben we hier een procedure voor gemaakt. u kunt hierover meer informatie krijgen bij de directie of Intern Begeleiders van de school. Het volgen van de ontwikkeling van kinderen in de school Om de ontwikkelingen van de kinderen in de kleutergroepen te volgen, maken we gebruik van: eigen waarnemingen; Het Kijk registratiemodel toetsen Vanaf groep 3 noteert de leerkracht uitslagen die bij de methodes horen in de leerlingenregistratie. Uitslagen van niet-methode gebonden toetsen, zoals Cito-toetsen worden voor elke leerling centraal bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Rapportage aan de ouders Nieuw!! Onderwijsleergesprekken Een onderwijsleergesprek is een gesprek tussen leerkracht, ouders en leerling. Wij willen graag samen met u en uw kind kijken wat het beste is voor uw kind, en dat is voor ieder kind anders. Uw ervaringen, wensen en verwachtingen, en die van uw zoon/dochter, zijn van groot belang om samen tot goed onderwijs te komen voor uw kind. In de groepen 1 en 2 krijgt u 3 maal per jaar een gesprek met de leerkracht: een kennismakingsgesprek in september en vervolgens nog een onderwijsleergesprek (OLG) in januari en juni. De gesprekken zijn samen met uw zoon of dochter. We bespreken wat uw kind wil leren en wat wij samen kunnen doen om optimale onderwijskansen te creëren, Om deze ontwikkeling goed te kunnen volgen gebruiken wij het registratiesysteem van Kijk voor alle kinderen van groep 1 en 2. Dit systeem volgt de ontwikkeling van het kind op verschillende gebieden. De kinderen van de groepen 1 / 2 krijgen een verslag mee naar huis. Ook in de groepen 3 t/m 8 worden drie gesprekken gevoerd: een kennismakingsgesprek in september en twee onderwijsleergesprekken (OLG) later in het jaar, als de kinderen hun rapport krijgen. Alle gesprekken zijn samen met uw kind. 13

14 Natuurlijk is het zo dat buiten de geplande tijden zowel leerkrachten als ouders altijd een afspraak kunnen maken voor onderling overleg. Contact met gescheiden ouders Een echtscheiding doormaken gaat vaak gepaard met een moeizame periode, waarin niet altijd duidelijk ligt hoe de zaken het beste georganiseerd moeten gaan worden. Duidelijk is vaak wel dat het kind bij één van de ouders gaat wonen en dat de andere ouder een omgangsregeling heeft met het kind. We spreken dan over een verzorgende en een niet verzorgende ouder. Sinds 1998 is er na een echtscheiding altijd sprake van een gezamenlijk gezag. We willen u graag laten weten hoe de Wisselaar omgaat met het verstrekken van informatie aan beide ouders. Beide ouders hebben evenveel recht op schoolinformatie. Het is de plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die hun kind betreffen, dus ook alle verslagen te verstrekken over de schoolontwikkeling van het kind. Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren dan kan de niet ver zorgende ouder altijd alsnog de school verzoeken om informatie over de schoolontwikkeling van zijn/haar kind te geven. De school zal deze gegevens moeten verstrekken, maar er zal dus altijd een verzoek aan vooraf moeten gaan. Daarnaast zal de school de andere ouder hierover inlichten. Het gegeven dat de verzorgende ouder bezwaar heeft tegen informatieverschaffing aan de andere ouder, mag voor de school geen reden zijn om de gevraagde informatie niet te verstrekken. De school is verplicht om twee aparte gesprekken te organiseren als beide ouders over hun kind willen praten, maar niet samen. Als er een gerechtelijke uitspraak is over een contactverbod, dan zijn wij verplicht deze op te volgen. De school zal dit alleen kunnen doen als wij van de verzorgende ouder een kopie ontvangen van die rechterlijke uitspraak. Heeft u nog vragen over deze regeling dan kun u terecht bij de directeur. Speciale voorzieningen in en rond het schoolgebouw Wij zijn in het bezit van een mooie aula, waarin een podium staat met een licht- en geluidsinstallatie. Deze ruimte wordt benut voor het geven van voorstellingen door en voor de leerlingen. Bovendien wordt een deel van de zaal gebruikt als speelzaal voor de kleuters. De Intern Begeleiders van de school hebben een aparte ruimte, waar zij hun werkzaamheden kunnen verrichten. Hier kunnen zij ook rustig werken met kinderen. Wij hebben bij onze school (Oosterzelestraat) samen met ouders, een ouderkamer ingericht. Deze ouderkamer is er voor u!! Er wordt koffie en thee geschonken en er vinden allerlei activiteiten plaats; u vindt ze in de Nieuwsbrief. Hebt u ideeën voor de ouderkamer, laat het ons weten!!. Loop eens binnen. U bent van harte welkom! Mariet Maas, oudercoördinator, en Mandy van Loon, oudermedewerker, kunnen u er alles over vertellen. In dit gebouw bevindt zich ook onze schoolbieb. Onze school beschikt sinds 2014 over een B.O.S. - Bibliotheek Op School. Dit is een samenwerking tussen de centrale bibliotheek in Breda en onze school. Een gedeelte van de boeken is beschikbaar gesteld door de bibliotheek, een ander deel is bezit van onze school. Elk jaar worden er nieuwe titels aan toegevoegd en versleten of verouderde boeken weggehaald. Dit 14

15 gebeurt samen met een leesconsulent van de centrale bibliotheek. Voor onze school is dat mevrouw Lineke Mariman. Alle klassen gaan 1x per week langs bij onze B.O.S. We zijn ook heel blij met de ouders die helpen. Zonder deze ouders zou de B.O.S. niet kunnen draaien. Heeft u vragen of wilt u meehelpen? Neem contact op met de coördinator meneer Luuk Brouwer. De kinderen kunnen fijn knutselen in een handenarbeidlokaal. De speelplaats is voorzien van een draaihek, zodat kinderen na schooltijd ook op het schoolplein kunnen spelen. Overgang naar de volgende groep Alle gegevens die van belang zijn worden in ParnasSys genoteerd. Deze informatie gaat met de kinderen mee naar de volgende groep / leerkracht. U heeft recht op inzage in het dossier van uw kind. De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften We vinden het onze taak om de kinderen zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, binnen de basisschool te begeleiden met de middelen die we daarvoor hebben. Daarom wordt er in de groep zelf altijd aandacht besteed aan de zwakkere maar ook aan de betere prestaties van leerlingen, zodat zij op hun eigen niveau uitgedaagd blijven én presteren. Sociaal emotionele ontwikkeling op de Wisselaar Sociaal emotionele ontwikkeling vinden wij erg belangrijk. Omgaan met anderen is soms erg moeilijk en dit moeten kinderen voor een groot deel aangeleerd krijgen. Kinderen hebben veel positieve ervaringen nodig in het omgaan met elkaar. Wij werken op onze school met de Kanjertraining. Tijdens deze lessen leren kinderen hoe je met een ander hoort om te gaan en doen ze spelenderwijs ervaring op in verschillende situaties. Dit gebeurt aan de hand van 4 typetjes met bijbehorend gedrag. Dat zijn : de pestvogel, met het zwarte petje, de aap die grapjes maakt en anderen uitlacht, met het rode petje; het bange konijntje met het gele petje en de kanjertijger met het witte petje. De kinderen worden er zich van bewust dat hun gedrag storend kan zijn en dat ze ervoor kunnen kiezen zich te gedragen als een echte kanjer. Wij vinden het contact met ouders hierin erg belangrijk. U zult dan ook regelmatig iets horen over het Kanjerboek en over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Verder gebruiken we sinds dit schooljaar ZIEN, een observatiesysteem om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in de gaten te houden. Zo zien we snel of alles goed gaat met de kinderen, of ze zich veilig en vertrouwd voelen op school en of ze lekker in hun vel zitten. Ook pestgedrag is zo makkelijker op te sporen en aan te pakken. Mocht een kind veel moeite hebben met het omgaan van andere kinderen of volwassenen, dan is er een mogelijkheid om deel te nemen aan een training op school. U wordt hiervoor door de groepsleerkracht benaderd, maar u kunt ook altijd zelf aangeven dat u interesse hebt in een SOVA-training voor uw kind. Leerlingbespreking We gaan uit van het standpunt dat alle kinderen vallen onder de gezamenlijke verantwoording van het hele team. Daarom worden er regelmatig leerlingbesprekingen gehouden. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de kinderen die op een bepaald gebied opvallen en dus extra zorg of uitdaging nodig hebben. Niet alleen leervorderingen komen aan de orde, maar ook eventuele gedragsproblemen worden besproken. Het is van belang de problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren. 15

16 Er zijn twee interne begeleiders (IB-ers) op school: mevr. Mirjam van der Zanden en mevr. Nienke van Karsen Zij zijn bij de gesprekken steeds betrokken, want het blijft niet alleen bij signaleren. N.a.v. de bespreking moeten stappen gezet worden die tot een mogelijke oplossing van het probleem kunnen leiden. De groepsleerkracht probeert met tips uit deze bespreking zelf, in de klas, het kind te helpen. De hulp kan worden ingeroepen bij een collega uit het speciaal onderwijs, de collegiale consultatiegever of bij Edux. Mocht speciale begeleiding of onderzoek noodzakelijk geacht worden, dan zal dit altijd gebeuren in overleg en met instemming van de ouders. Zorgteam Op onze school is ook een zorgteam aanwezig. Dit team houdt zich bezig met leerlingen die langdurige hulp binnen de school nodig hebben of moeten worden doorverwezen naar een andere vorm van onderwijs. In het zorgteam zitten: Mevr. Mirjam v.d. Zanden ( IB - onderbouw) Mevr. Nienke van Karsen( IB - bovenbouw) Meneer Danyel de Wit ( Coördinator bovenbouw) Mevrouw Doriene van der Pluijm ( Coördinator onderbouw) Dhr. Bart Heijne, directeur Zij worden hierbij ondersteund door externe deskundigen. Hulp aan kinderen Kinderen hebben soms extra ondersteuning nodig. Het kan dan gaan om: een laag welbevinden, sociaal-emotionele problemen; Leerproblemen; Lichamelijke problemen; te weinig uitdaging. Om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen werkt de leerkracht met een groepsplan. In dit groepsplan deelt de leerkracht de kinderen, op basis van CITO-resultaten, in drie groepen in. Daarnaast wordt er gekeken of een kind de aangeboden doelen beheerst en of een kind zich prettig voelt en kan ontwikkelen in de groep. De leerlingen worden als volgt verdeeld: verdiept arrangement (25 % best scorende leerlingen) waarin het basisaanbod verdiept is. Er kunnen doelen die de leerlingen al beheersen uit het aanbod gehaald worden of er kunnen extra doelen aan het aanbod worden toegevoegd. Basisarrangement (50 % van de leerlingen) met een basisaanbod. Intensief arrangement (25 % laagst scorende leerlingen) waarin het basisaanbod geïntensiveerd is, waarbij bijvoorbeeld de instructie verlengd wordt, meer leertijd geboden wordt of doelen die nog niet beheerst hoeven worden, worden uit het aanbod gehaald. Vanaf groep 6 kan de leerkracht ook een Zeer Intensief arrangement aanbieden. Dit arrangement is voor kinderen die aan het einde van groep 8 op een lager niveau uit stromen. Nog niet voor alle vakken is een groepsplan geschreven. Wanneer de leerkracht zijn les niet inricht aan de hand van een groepsplan en dus niet in 3 niveaus werkt, zal de leerkracht een handelingsplan schrijven wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft. In een handelingsplan wordt omschreven welke hulp een leerling, naast de klassikale instructie, van de leerkracht krijgt. Deze extra hulp zal voornamelijk aan de instructietafel aangeboden worden. Daarnaast kan er op een ander moment van de dag een extra oefenmoment ingepland worden en kan het kind werk mee naar huis krijgen. In het handelingsplan wordt het probleem concreet benoemd en omschrijft de leerkracht welke hulpmaterialen gebruikt worden en in hoeveel tijd het 16

17 kind geholpen gaat worden. Na een van te voren bepaalde periode wordt het plan geëvalueerd. Wanneer het probleem verholpen is, wordt het handelingsplan afgesloten. Als blijkt dat het kind nog langer de hulp nodig heeft, wordt het plan verlengd en waar nodig bijgesteld. Ouders worden op de hoogte gesteld van deze extra hulp en kunnen ook uitgenodigd worden voor een gesprek. Dyslexieprotocol Op onze school wordt gewerkt volgens een Protocol Dyslexie. Dit protocol heeft als doel de signalering en begeleiding van leerlingen met (mogelijke) dyslexie op onze school, in kaart te brengen. We willen hiermee bereiken dat de wijze van ondersteuning van dyslexieleerlingen, voor zowel leerkrachten van deze school, als voor de ouders, helder wordt. In het protocol staat omschreven op welke manier wij lees en spellingsproblemen signaleren, toetsen en welke interventies geboden worden. Het werken volgens dit protocol, machtigt de school om uiteindelijk aan ouders van dyslectische kinderen, een onderliggende dyslexieverklaring af te kunnen geven. We zijn hiermee Code gecertificeerd. GGD gezondheidsonderzoeken leerlingen Onze school werkt nauw samen met de GGD. Voor kinderen die geboren zijn in en vindt een onderzoek plaats door de doktersassistente van de GGD. De resultaten worden met de leerkracht van het kind besproken, nadat ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Ouders kunnen ook altijd zelf contact opnemen met de GGD voor vragen over opvoeding en gezondheid. De GGD heeft voor ons ook een hoofdluisprotocol opgesteld, om het hoofdluisprobleem zo veel mogelijk te voorkomen. Dit houdt in dat alle kinderen na elke vakantie gecontroleerd worden op hoofdluis. Dit gebeurt op discrete wijze door hulpouders van de school. Kans om dit op te lopen kan ook buiten de school gebeuren, bijv. in de kleedkamers van sportverenigingen, in bioscopen, disco s of zwembaden. Wij adviseren daarom ook om regelmatig zelf te controleren. Mocht u belangstelling hebben ons te helpen,dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Centrum voor jeugd en gezin Opvoeden is een veelzijdige, leuke en uitdagende taak waar je als ouder voor staat. Soms wil je weten hoe een andere ouder zaken aanpakt of zoek je naar antwoorden bij de leerkracht of op het internet. In de meeste gevallen is dit voldoende. Blijven er vragen waar je geen antwoord op weet? Of waar je je onzeker over voelt? Dan hoopt het CJG Breda dat je hen benadert. Mocht je vragen hebben dan kun je bellen of mailen naar Frank Weijters of (gratis nummer) Passend onderwijs Inleiding Met ingang van 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start en houden de huidige samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School op te bestaan. Dit houdt in dat ons schoolbestuur deel gaat uitmaken van een nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs met de naam RSV Breda eo, Optimale Onderwijskansen. In dit nieuwe samenwerkingsverband participeren 26 schoolbesturen voor primair onderwijs met in totaal 137 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Niet alle schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn 17

18 wettelijk deel van het nieuwe samenwerkingsverband. Alleen scholen voor langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen doen in het samenwerkingsverband mee. Met de schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking, een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren. De nieuwe Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het nieuwe samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om op lokaal niveau zelf beleid te maken. Dit beleid wordt gemaakt door het bestuur van het samenwerkingsverband dat bestaat uit een vertegenwoordiging van alle deelnemende schoolbesturen. De schoolbesturen die in het samenwerkingsverband samenwerken krijgen van het ministerie van OC&W geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben. Hiertoe maken de schoolbesturen gezamenlijk een ondersteuningsplan dat moet garanderen dat iedere leerling een passend onderwijsaanbod krijgt. Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk weinig veranderen. Wel verandert mogelijk de organisatie van de ondersteuning op school en worden er op termijn minder kinderen doorverwezen naar het speciaal onderwijs, omdat het samenwerkingsverband de ambitie heeft om voor zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij het passend onderwijsaanbod te realiseren. Wat er op korte termijn verandert wordt in het navolgende uitgelegd. Zorgplicht Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit houdt in dat na aanmelding de school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school, na overleg met u, zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Goed overleg met de ouders is in deze situatie uiteraard belangrijk. Nieuwe visie op ondersteuning Tot nu toe zijn we in Nederland gewend aan een proces van verwijzing en toewijzing dat is gebaseerd op de vraag wat er met het kind aan de hand is. Op basis van handelingsverlegenheid van de school en kindkenmerken zijn tot nu toe besluiten genomen over verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs of de toekenning van een rugzakbekostiging als de leerling ondanks indicatie op de basisschool blijft. Na 1 augustus 2014 kijken we niet meer naar wat er met het kind aan de hand is, maar proberen we de vraag te beantwoorden welke extra onderwijsbehoefte de leerling heeft en welke extra ondersteuning dan geregeld moet worden. De handelingsverlegenheid van de school is dan niet langer een criterium voor indicatie, maar meer een signaal dat de leerling een beter passend onderwijsaanbod nodig heeft. Positie van de ouders De invoering van de Wet Passend Onderwijs leidt tot een andere positionering van de ouders in trajecten van toeleiding, verwijzing en extra ondersteuning. Indien uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning van de school moet de school op basis van de zorgplicht in actie komen. 18

19 Dit betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft te onderzoeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en op welke manier daarop een passend antwoord kan worden gegeven. Uiteraard betrekt school van meet af aan de ouders in dit traject. School is in dit traject leidend en zorgt er voor dat onderzoek plaatsvindt. Het onderzoek kan leiden tot verschillende uitkomsten, te weten: 1. De leerling blijft op school met extra ondersteu ning, een arrangement; 2. De leerling gaat naar een andere basisschool; 3. De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor ondersteuningstoewijzing voor plaatsing op school voor speciaal basisonderwijs; 4. De leerling wordt aangemeld bij de bij de commissie voor ondersteuningstoewijzing voor plaatsing op school voor speciaal onderwijs; 5. De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende leerlingen of dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool. Voor de eerste vier trajecten zijn wettelijk afspraken gemaakt over de positionering van ouders en kunnen ouders zich beroepen op een mogelijk geschil. Het traject met betrekking tot de aanmeldingen voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende of dove en slechthorende en spraak/ taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool valt buiten de wettelijke bevoegdheden van het samenwerkingsverband passend onderwijs. Met betrekking tot de eerste vier trajecten kunnen ouders na 1 augustus 2014 verschillende commissies benaderen. Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslecht geschillen in po, vo en (v)so, over toelating van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, de verwijdering van leerlingen en het ontwikkelingsperspectief. Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke bezwaaradviescommissie, waartoe ouders zich kunnen richten bij een bezwaar tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring. 19 Ouders behouden daarnaast de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen aan het College voor Mensenrechten en Gelijke Behandeling en om een beroep aan te tekenen bij de rechter. Externe hulpverlening onder schooltijd op verzoek van ouders (waaronder Remedial Teaching) In toenemende mate worden scholen geconfronteerd met verzoeken van ouders(s)/verzorger(s) om extra zorg (waaronder remedial teaching) voor hun kinderen te organiseren waarbij zij op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen. De school gaat bij het beslissen op een dergelijk verzoek uit van het wettelijke gegeven dat onderwijstijd besteedt moet worden aan onderwijs (en niet aan andere zaken). Daarom staat de school in beginsel afwijzend tegenover verzoeken tot het (laten) verrichten van hulp (waaronder Remedial Teaching) door externe hulpverleners onder schooltijd (binnen of buiten het schoolgebouw). Indien er sprake is van een medische indicatie of indien er kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces, is wordt hierop een uitzondering gemaakt. Dit ter beoordeling aan de directeur van de school. Daarbij dienen goede afspraken gemaakt te worden over het beperken van het schoolverzuim dat hierdoor ontstaat. Dit betreft bijvoorbeeld afspraken over de frequentie en de tijdsduur van de hulp en de wijze waarop overleg met school plaatsvindt. Geldigheid huidige beschikkingen Leerlingen die op basis van een beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg of een Commissie voor Indicatiestelling in het speciaal (basis)onderwijs verblijven, mogen daar het onderwijs genieten voor in ieder geval de duur van de beschikking. Voor leerlingen waarvoor een tijdelijke beschikking is afgegeven zal tijdig een besluit moeten worden genomen over de best passende voor-

20 ziening na afloop van die beschikking. Voor leerlingen die gebruik maken van de huidige rugzakbekostiging in de basisschool gaat in de toekomst een en ander wijzigen. De huidige rugzak moet straks door het samenwerkingsverband worden omgezet in een arrangement binnen een passende voorziening. Volgens de wet zijn de huidige beschikkingen voor een rugzak vanaf 1 augustus 2014 niet meer geldig. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft echter het besluit genomen dat tot het moment van omzetten van die rugzak in een arrangement de ambulante begeleiding en de begeleiding vanuit de basisschool voor het schooljaar worden bekostigd. In de praktijk betekent dit dat het eerste schooljaar voor deze leerlingen in de ondersteuning niets hoeft te wijzigen. Nadat het arrangement is bepaald kan het zijn dat de leerling een grotere onderwijsbehoefte heeft dan nu vanuit de huidige rugzak kan worden gerealiseerd, maar het kan ook zijn dat deze behoefte kleiner is dan de huidig beschikbare middelen. Het samenwerkingsverband levert in die zin in de toekomst maatwerk. Meer informatie nodig? De transitie naar de nieuwe Wet Passend Onderwijs is niet met ingang van het schooljaar afgerond. De ontwikkelingen in ons samenwerkingsverband kunt u volgen via onze website Daarop vindt u onder andere het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Daarin wordt het beleid van het samenwerkingsverband verwoord. Dan is er ook een aantal informatieve websites over passend onderwijs : Route richting het voortgezet onderwijs Kinderen van groep 7 zijn welkom op de open dagen van scholen voor voortgezet onderwijs. Wij raden u van harte aan om deze open dagen te bezoeken. Zo krijgt uw kind en uzelf een goed beeld van de mogelijkheden die het voorgezet onderwijs in Breda te bieden heeft.. Aan het eind van groep 7 wordt de Cito- Entreetoets afgenomen. De uitslag van die toets en alle andere resultaten van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem worden door de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de intern begeleider bovenbouw, de teamcoördinator en de directeur besproken en leiden tot een voorlopig advies richting het voortgezet onderwijs. Dit advies en de uitslag van de Cito-Entreetoets wordt met de ouders en/of verzorgers en het kind doorgenomen. In groep 8 volgt in november een informatieavond. U krijgt dan informatie over het traject richting voortgezet onderwijs. In januari wordt het Drempelonderzoek afgenomen. Daarna komt de leerkracht van groep 8 tot een definitief advies. Ook dit advies wordt intern besproken. Na de open dagen, maar voor de aanmeldingsdatum volgt het adviesgesprek met ouders en/of verzorgers en het kind. Kansen: Rechten en plichten De leerplichtwet verzekert het recht op onderwijs voor alle kinderen. Elk kind moet evenveel kansen krijgen in de maatschappij. Het onderwijs geeft het kind kansen. Daarom heeft ieder kind evenveel recht op onderwijs. De leerplichtwet verzekert het recht op onderwijs voor alle kinderen. De leerplicht van uw kind is begonnen vanaf het vijfde jaar en duurt tot en met het schooljaar, waarin het 16 jaar is geworden. De leerplicht is geregeld in de leerplichtwet. De gemeente is verantwoordelijk voor het naleven van deze wet. De school heeft de plicht uw kind onderwijs te geven. U bent verplicht ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat. U bent ook verplicht om aan de school te melden dat uw kind niet naar school kan komen, bijvoorbeeld omdat het ziek is of om een andere dringende reden. De school meldt elke dag de leerlingen die niet aanwezig zijn, waarvan ook geen bericht is. Het gaat hierbij vaak om ongeoorloofd verzuim of vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. 20

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. schoolgids Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef; de

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA SCHOOLGIDS 2015-2016 R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA Postadres: Bezoekadres: Postbus 102 Sportlaan 12 1693 ZJ Onderdijk 1693 CZ Onderdijk 0228 582338 directie.gerardusmajella@skowestfriesland.nl

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie