InstemmingMR: (ArianneAddicks)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks)"

Transcriptie

1 Schoolgids van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden. Ook voor ouders, die al kinderen op onze school hebben, bevat deze gids veel nuttig informatie. De schoolgids is één van de drie documenten waarover een school moet beschikken. Naast de schoolgids is dat het meerjarig strategisch beleidsplan (verantwoording aan bestuur en inspectie) en de klachtenregeling. De schoolgids zal vanaf 1 augustus op de website van de school geplaatst worden. In de eerste week van het schooljaar krijgen de ouders de bekende schoolkalender mee en een brief waarin ouders de mogelijkheid geboden wordt de schoolgids (papieren versie) te bestellen. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan bent u van harte welkom voor een persoonlijk gesprek. Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar onze website Namens het team van Kbs Petrus en Paulus. Wim van Dun (directeur) School: Kbs Petrus en Paulus Schoolbestuur: INOS, stichting katholiek onderwijs Breda Roland Holststraat 16 /dependance Nansenweg 17 College van Bestuur 4819 HR Breda Postbus (ook voor contact met de dependance) 4800 DM Breda Onderwijsinspectie: Inspectie van het onderwijs Postbus AB Tilburg InstemmingMR: (ArianneAddicks) 1

2 COLOFON Schooltijden: Maandag tot en met vrijdag: uur uur (kinderen lunchen op school). De poorten gaan open om 8.15 uur, er zal toezicht zijn van leerkrachten. Op de dependance zal de poort al om 8.10 uur open gaan, ook daar is dan toezicht van de leerkrachten. Op woensdag is de eindtijd uur. Woensdag: groep 1 vrij Vrijdag: eerste vrijdag van de maand groepen 1 en 2 vrij (in het schooljaar 2014/2015 zijn dit 7 vrije vrijdagen) Wie te bellen bij ziekte: Bij ziekte of afwezigheid met andere reden graag vóór uur contact opnemen met de administratie van de school Voor- of naschoolse opvang: Bij ziekte of afwezigheid met andere redenen mailen of bellen met voor P&P tuin, Okidoki of de Hagetuin (telefoon ) of voor Partou Kinderopvang (telefoon ) Vrije dagen/vakantietijden: Schooljaar Studiedag 1 woensdag Herfstvakantie maandag tm vrijdag Inosdag maandag Studiedag 2 dinsdag Kerstvakantie maandag tm vrijdag Voorjaarsvakantie maandag tm vrijdag Studiedag 3 donderdag Goede vrijdag vrijdag de Paasdag maandag Compensatiedag gr 1 tm 8 dinsdag Meivakantie maandag tm vrijdag Hemelvaart donderdag tm vrijdag de Pinksterdag maandag Studiedag 4 vrijdag Compensatiedag gr 1 tm 8 maandag Compensatiedag gr 1 tm 8 vrijdag Zomervakantie maandag tm vrijdag Interne- en externe vertrouwenspersoon: Interne vertrouwenspersoon binnen de P&P: juffrouw Arianne Addicks en juffrouw Karin Verschuren ( ) Externe vertrouwenspersoon (Dhr. van Dorst van de Arbo-Unie: ) of de vertrouwensinspecteur van de inspectie van het onderwijs ( ) Beschikbaarheid directeur, teamcoördinatoren en IB-er. Belangrijke adressen: Wim van Dun, directeur: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag Kbs Petrus en Paulus: Adriënne de Graaf, TC onderbouw: vrijdag Oudervereniging: Tanya van den Bemd, TC middenbouw: donderdag Medezeggenschapsraad: Ad van den Meerendonk, TC bovenbouw: maandag Ans Gijzen, IB-er: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 2

3 INDEX Blz A 7 Aanmelden nieuwe leerlingen Activiteiten Antipestprogramma ARBO B 8 Bibliotheek Buitenschoolse Opvang (BSO) C 9 Centrum voor Jeugd en Gezin Communicatie Continurooster Computers D 9 Dyslexie E 10 Eureka Externe hulpverlening onder schooltijd F 11 Foto s en video s/schoolfotograaf G 12 Gedragscode Gevonden voorwerpen Groepsindelingen H 14 Huisvesting I 14 IB er Informatie Via Via het Schoolnieuws Informatievoorziening gescheidenouders INOS 3

4 J 16 Jeugdgezondheidszorg K 17 Klachten Kober Kindercentra Kriebelbrigade L 20 Leerkrachten Assistenten Stagiaires Leerlingvolgsysteem Leerplichtwet Schorsing/verwijdering M 21 Matchpoint: Personele vervangingen op de scholen van INOS Medezeggenschapsraad Meer- en hoogbegaafde leerlingen Mobiele telefoons O 22 Onderwijstijd Onderwijsvorm Groep 1/2 Inloop/kleine kring Takenbord/planbord Werken Themahoeken Evaluatie Activiteitenochtend Groep 3 Groep 4 en 5 Groep 6 tm 8 Organogram Organisatie Organisatorische eenheid Ouders Oudercontacten/ouderavonden Oudervereniging Medezeggenschapsraad Overblijven 4

5 P 26 Passend Onderwijs R 29 Resultaten van de school Leerlingvolgsysteem Overgang naar VO Rouwprotocol S 30 Schoolgezondheid Schoolgrootte Schoolshirts Schooltijden Te laat komen Te laat ophalen Sponsoring T 32 V 32 Vakgebieden Aardrijkskunde Beeldende vorming Burgerschapszin Culturele vorming Drama Engels Expressie Geschiedenis Godsdienst/levensbeschouwing Gymnastiek/spel Lezen Voorbereidend lezen Aanvankelijk lezen Voortgezet technisch lezen Leesbeleving Begrijpend en studerend lezen Muziek Natuur Rekenen Schrijven Sociaal emotionele ontwikkeling 5

6 Taal Mondeling taalgebruik Schriftelijk taalgebruik Verkeer Wereldverkenning Veiligheid Beleid INOS BHV Controle van het gebouw en terrein Controle veiligheidsvoorzieningen Gedragscode Ongevallen registratie Ontruimingsplan Sociale veiligheid Vertrouwenspersoon extern en vertrouwenspersoon intern Verzekering en aansprakelijkheid Verlof Verzuim Visie/missie Vrije dagen/vakantietijden W 42 Werkgroep Jeugd Boeimeer Wijkraad Boeimeer Z 42 Zorg 6

7 A AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN Ouders die er over denken hun kind bij onze school aan te melden kunnen een afspraak maken met Margo van Nederkassel voor een kennismakingsgesprek. U belt daarvoor naar de administratie van de school (Ingrid Lammen) van maandag t/m donderdag. Een voorwaarde voor inschrijving is dat u in ons voedingsgebied woont. In het kennismakingsgesprek zullen de ouders worden geïnformeerd over het onderwijs op Kbs Petrus en Paulus. Het gesprek vindt bij voorkeur onder schooltijd plaats, zodat deze ouders dan meteen de sfeer op school kunnen proeven. Na inlevering van het inschrijfformulier wordt uw aanmelding in het administratiesysteem verwerkt. U krijgt daarvan een bevestiging. 3 á 4 maanden voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt krijgt u digitaal een dit ben ik formulier toegestuurd. Zo wordt allerlei relevante informatie over uw kind verzameld, zodat wij vanaf de eerste dag op een juiste manier kunnen inspelen op uw kind. Circa 4 weken voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de groepsleerkracht bij wie uw kind in de klas komt contact op om afspraken te maken met betrekking tot de start op school. Uw kind mag drie dagdelen komen oefenen voordat hij/zij vier jaar is. Nieuwe kleuters worden vanaf hun vierde verjaardag toegelaten, behalve als zij in juni/juli jarig zijn. In dat geval wordt de eerste maandag na de zomervakantie hun eerste schooldag. 3 jarigen die geboren zijn in augustus/september mogen maximaal 10 dagdelen komen oefenen. We gaan er van uit dat leerlingen vanaf hun vierde verjaardag direct hele dagen de lessen volgen. De school houdt zich echter het recht voorbehouden om, in verband met bijv. ontwikkelingsproblemen, leerlingen een dagdeel naar school te laten komen, i.p.v. een hele dag. Dit wordt vooraf in een gesprek met de ouders verduidelijkt en aangegeven. Wij streven ernaar om onze groepen niet boven de dertig leerlingen uit te laten komen. Bij kinderen die al onderwijs genoten hebben en de overstap willen maken naar de Petrus en Paulusschool, wordt in overleg met de ouders contact gezocht met de school van herkomst. Het kan zijn dat wij door middel van toetsen een betere kijk willen krijgen op het niveau van de leerling om een juiste plaatsing binnen de school te realiseren. Als blijkt dat de Petrus en Paulusschool qua leerlingenaantal flink groeit, kan het zijn dat door een te groot aantal leerlingen in een leergroep(en): er leerlingen tijdelijk niet toegelaten kunnen worden, er leerlingen op een wachtlijst geplaatst kunnen worden, er leerlingen in een 0-groep geplaatst worden (dit geldt voor de jongste leerlingen) Natuurlijk zal dit aan ouders/ verzorgers tijdig worden meegedeeld. U kunt ons volledige aannamebeleid inclusief kaart van ons voedingsgebied terug vinden op de website van de school: ACTIVITEITEN Naast het gewone lesprogramma organiseren wij ieder jaar een aantal activiteiten: een Sinterklaasfeest, vieringen met Kerst en Pasen, een carnavalsmiddag, activiteitenmiddagen, excursies, de Petrus en Paulusdag, een sport- en speldag en een schoolkamp voor groep 8. Tevens stellen we de kinderen in de gelegenheid om aan verschillende sporttoernooien deel te nemen die voor basisschoolleerlingen georganiseerd worden. De school zorgt voor inschrijving en vaak ook voor de begeleiding. Daarnaast organiseren we in samenwerking met en voor de bewoners van verpleeghuis Aeneas een avondvierdaagse en een bezoek aan een musicaluitvoering van groep acht. ANTIPESTPROGRAMMA De Petrus & Paulusschool wil haar leerlingen een veilig klimaat bieden, waarin zij zich prettig en optimaal kunnen ontwikkelen. We gaan er van uit dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Dat dit niet altijd vanzelf gaat, betekent dat wij hier als school aandacht aan moeten besteden. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen. Wij maken gebruik van de methode Pestpreventie met Positive Behavior Support. Wanneer ondanks alle preventieve inspanningen pesten blijft voorkomen, zetten wij de zg. Supportgroep in. Algemene uitgangspunten: 1. Onze vier belangrijkste gedragsverwachtingen van allen die bij onze school betrokken zijn: Iedereen hoort erbij 7

8 Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden Luister naar de ander Bij hou op is het stop! 2. Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem voor alle betrokkenen. 3. De school heeft een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren en in het geheel niet wordt geaccepteerd. 4. Leerkrachten en overblijfkrachten moeten tijdig inzien wanneer er sprake is van pestgedrag en alert zijn op pestgedrag in algemene zin. Indien pestgedrag optreedt, moeten leerkrachten en overblijfmedewerkers duidelijk stelling nemen en actie ondernemen tegen dit gedrag. De verantwoordelijkheid blijft te allen tijde bij de leerkrachten. 5. Ouders en leerkrachten zijn partners in deze en hebben vertrouwen in elkaar. Zie voor uitgebreide informatie over dit onderwerp het Pestprotocol op onze website, waarin wij hebben vastgelegd op welke manier wij preventief en curatief werken aan een pestvrije school, voor zover dit mogelijk is. U vindt dit protocol op onze website. ARBO Binnen INOS, de stichting waar onze school deel van uitmaakt en dus ook binnen onze school, wordt de arbeidsomstandighedenwet gevolgd. De regels om arbeidsrisico s tegen te gaan (arbobesluit) worden toegepast en er is een structurele controle op veiligheid binnen de school en de directe omgeving (speelplaats). Meldingen van onveilige situaties kunnen bij de conciërge, leerkrachten of directie van de school worden gedaan. B BIBLIOTHEEK De Petrus en Paulus beschikt over een perfect ingerichte schoolbibliotheek voor gr 1 t/m 8. Bijna elk dagdeel is de bibliotheek geopend. Zowel kinderen als leerkrachten kunnen er terecht om allerlei soorten boeken, tijdschriften en strips te lenen. Het streven is om zoveel mogelijk leeskilometers te maken. School zorgt dan ook voor een aantrekkelijk, actueel en gevarieerd aanbod. Heel bijzonder is dat onze bibliotheek gerund wordt door ouders. Zij begeleiden kinderen bij hun boekkeuze en zorgen dat de boeken netjes op de juiste plaats staan en de uitleen op een goede manier geadministreerd wordt. Deze ouders staan in nauw contact met de bibliotheekcoördinator vanuit het team. Samen voeren zij overleg voor de beste biebmogelijkheden. BUITENSCHOOLSE OPVANG (VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG) Wanneer u voor uw kind voor -of naschoolse opvang zoekt, zijn er naast de buitenschoolse opvang (P&P tuin) in het schoolgebouw, ook in de wijk rondom de school mogelijkheden. Er gaan kinderen van onze school naar Okidoki, Hagetuin (ook van Kober, telefoonnummer ) of naar Partou Kinderopvang, telefoonnummer ). Voor de BSO geldt dat de kinderen op de speelplaats verzamelen en van daaruit te voet naar de andere locatie gaan. Met de kinderen worden hierover goede afspraken gemaakt. De medewerkers van de BSO halen de jongste kinderen uit de klassen. Indien u gebruik wil maken van de voor- en/of naschoolse opvang kunt u informatie inwinnen bij (telefoon ) of (telefoon ) 8

9 C CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN De heer William Simons is als CJG-medewerker aan onze school verbonden. Wij kunnen als school een beroep op hem doen, wanneer de leerlingzorg verder reikt dan de schoolsituatie. Hij kan ons van advies dienen, maar ook ingezet worden bij oudergesprekken.indien noodzakelijk kan hij snel doorschakelen naar beschikbare (achterliggende) CJG-zorgtrajecten ter ondersteuning/begeleiding van ouder/kind. De eerste contacten verlopen via de IB-er. Daarnaast is hij er ook voor ouders. Opvoeden is een veelzijdige, leuke en uitdagende taak waar u als ouder voor staat. Soms is het fijn om te weten hoe een andere ouder zaken aanpakt of zijn er antwoorden te vinden bij de leerkracht of op het internet. In de meeste gevallen is dit ook voldoende. Maar als er vragen overblijven waar u geen antwoord op weet of waar u zich onzeker over voelt, dan kunt u het komend schooljaar de heer William Simons ook persoonlijk op school aanspreken. Op vrijdagmiddagen is hij enkele uren op school aanwezig. U kunt hem ook een mail sturen om een afspraak te maken: Uiteraard is CJG-Breda ook 24 uur per dag bereikbaar via het gratis telefoonnummer of via de website COMMUNICATIE In de interactie met de belanghebbenden (personeel, leerlingen, ouders, gemeente, overheid enz.) is communicatie van wezenlijk belang. Elke groep belanghebbenden heeft vanuit de eigen relatie met Kbs Petrus en Paulus behoefte aan optimale en transparante communicatie. In het communicatieplan is te lezen hoe de Petrus en Paulusschool hier vorm aan geeft, u kunt het communicatieplan vinden op onze website. Dit communicatieplan zal in de loop van dit schooljaar nog geactualiseerd gaan worden. Ook is er een protocol Sociale Media, dit kunt u vinden op de website van de school. CONTINUROOSTER Alle kinderen blijven tussen de middag op school en lunchen in hun eigen groep met de eigen leerkracht. Daarna wordt er nog een half uur buiten gespeeld onder begeleiding van de medewerkers van Kober. Bij de inschrijving van uw kind geeft u aan akkoord te gaan met de jaarlijkse ouderbijdrage voor het overblijven. Deze betaling wordt in z n geheel afgewikkeld via de stichting idealnet. U krijgt daar aan het begin van het schooljaar automatisch bericht over. Eten en drinken worden door de kinderen zelf meegenomen. De kinderen mogen geen snoepgoed of koolzuurhoudende frisdrank mee nemen voor tussendoor of tijdens de lunch. COMPUTERS In elke groep zijn minimaal twee computers aanwezig, deze zijn beide aangesloten op het netwerk. Gedurende de hele week wordt daar door de leerlingen op gewerkt. De programma s op deze computers bieden ondersteuning bij o.a. aanvankelijk lezen, spelling, woordenschat, rekenen en topografie of kunnen als verdiepingsmateriaal dienen bij het zelfstandig werken. Het netwerk binnen de school geeft de mogelijkheid om op diverse plaatsen gebruik te maken van de computers. Alle lokalen (m.u.v. de kleutergroepen) zijn voorzien van digitale schoolborden. De kleutergroepen hebben de beschikking over een soort gelijk medium. Vanaf schooljaar werken we binnen de school met een professioneel WIFI netwerk, waardoor ook het gebruik van mobiele werkstations mogelijk gaat worden. Middels het ICT programma Grenzeloos leren zullen we onze ICT aanpak dit schooljaar verder gaan ontwikkelen. D DYSLEXIE Vanaf 1 januari 2009 is het door een wetswijziging mogelijk dat leerlingen in aanmerking komen voor door de zorgverzekeraar vergoede diagnostiek en behandeling van dyslexie. Deze regeling geldt alleen voor leerlingen met een hardnekkig lees- en spellingprobleem, waarbij de zorg start / is gestart voor het 9de levensjaar en de school 9

10 op basis van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie al de nodige extra begeleiding gaf.. Op basis van het door de school aan te leveren leerlingdossier bepaalt de behandelaar of de lees- en spellingproblemen voldoende hardnekkig zijn en de onderbouwing van het vermoeden van dyslexie voldoende is en of de leerling in aanmerking komt voor het te vergoeden onderzoek. Is er sprake van een ernstige enkelvoudige dyslexie, dan wordt naast het onderzoek ook een aantal behandelingen vergoed. Is er geen sprake van dyslexie, dan wordt alleen het onderzoek vergoed. In het kort komt het erop neer dat: Uit het leerlingvolgsysteem van de school moet blijken dat het kind problemen ervaart met lezen en spelling. De school heeft al extra begeleiding geboden aan het kind op het gebied van lezen en spelling, maar de resultaten blijven uit. De extra hulp heeft al plaatsgevonden voor de negende verjaardag van het kind. Een gespecialiseerde zorgverlener stelt aan de hand van vastgestelde criteria de diagnose ernstige dyslexie. Dyslexie zorg na De diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zal als aparte regeling per overgeheveld worden naar de gemeenten. Samen met de jeugd GGZ komt ook de vergoedingsregeling dyslexie onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Waarschijnlijk zullen de volgende regels gaan gelden: 1. gemeenten hebben zorgplicht dus ook wat betreft de Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 2. gemeenten krijgen beleidsvrijheid (o.a. over prijs en het aantal te behandelen kinderen) 3. de gemeenten gaan afzonderlijk de diagnostiek en behandeling vorm geven School is poortwachter om te voorkomen dat te veel basisschoolleerlingen met lees- en/of spellingproblemen aangemeld worden voor dyslexieonderzoek binnen de vergoeding. E EUREKA Eureka! is het kenniscentrum voor meer- en hoogbegaafdheid voor de INOS-scholen (http://eureka.inos.nl). Zij verlenen de volgende diensten: Trajectbegeleiding Trajectbegeleiding heeft als doel passende begeleiding te zoeken voor kinderen waarbij een vermoeden van hoogbegaafdheid bestaat. Bij een dergelijk vermoeden (gesignaleerd door ouders en/of school) kan de IB-er contact opnemen met Eureka!. Door middel van gesprekken met het kind, school en ouders, in samenhang met de schoolresultaten wordt bekeken of het meerwaarde biedt een kind de IQ test af te nemen. Indien de IQ test wordt afgenomen, bepaalt de uitslag hiervan of een kind in aanmerking komt voor deelname aan de verrijkingsklas. Bovenschoolse verrijkingsklassen Kinderen, vanaf groep 3, komen voor de verrijkingsklas in aanmerking als zij een algemeen IQ van 130 of meer hebben dat is vastgesteld in een intelligentieonderzoek. In de verrijkingsklas krijgen de kinderen de kans vaardigheden te leren als plannen, samenvatten, het toepassen van leerstrategieën, omgaan met succes en falen, doorzetten, samenwerken etc. Dat doen ze o.a. door in projecten te werken. Ontdekkend en onderzoekend leren staat centraal. De projecten monden uit in een presentatie voor hun ouders en belangstellenden. De kinderen krijgen ook Spaanse les en technieklessen. Tevens is er veel gevarieerd verrijkingsmateriaal aanwezig. De sociaal-emotionele ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in. Ze spelen het spel Kwink, (ontwikkeld voor hoogbegaafde kinderen) en filosoferen samen. Natuurlijk is er ook ruimte voor creativiteit. Ook de ontmoeting met ontwikkelingsgelijken is van groot belang; ze worden herkend en erkend! 10

11 De kinderen komen één dagdeel per week bij elkaar in een voor hen speciaal ingerichte klas op basisschool De Werft. De groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen en er is een onderverdeling gemaakt tussen leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 en leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Online kenniscentrum voor scholen en ouders (http://eureka.inos.nl) De website van Eureka! biedt een kenniscentrum voor ouders en scholen. Hierop is een schat aan actuele informatie te vinden over hoogbegaafdheid. Daarnaast biedt de website forums waarop ouders, scholen en leerlingen met elkaar in contact kunnen komen. Eureka!Mobiel en Kleuterbegeleiding Eureka!Mobiel ondersteunt en adviseert de leerkrachten van hoogbegaafde kinderen die al dan niet de verrijkingsklas bezoeken, in de eigen onderwijssituatie. Zij helpt de scholen bij het opstellen van beleidsplannen en geeft adviezen ten aanzien van het aanpassen van het curriculum voor (meer- en) hoogbegaafde leerlingen. De Kleuterbegeleiding van Eureka! ondersteunt en begeleidt de leerkrachten van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong op de scholen van INOS. Voorlichting aan o.a. schoolteams, op landelijke conferenties en aan ouders Met enige regelmaat worden voorlichtingsbijeenkomsten voor verschillende doelgroepen verzorgd. Ook wordt Eureka! geregeld uitgenodigd haar kennis en ervaring buiten INOS te presenteren. Coördineren van een Professionele Leergemeenschap Hoogbegaafdheid, INOS breed Om ervoor te zorgen dat de specifieke vakkennis over hoogbegaafdheid breed wordt gedeeld tussen leerkrachten van INOS, begeleidt Eureka! een INOS-brede leergemeenschap op dit gebied. Mocht u meer willen weten over Eureka! of vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de IB-er van onze school. EXTERNE HULPVERLENING ONDER SCHOOLTIJD In toenemende mate worden scholen geconfronteerd met verzoeken van ouder(s)/verzorger(s) om extra zorg (waaronder remedial teaching) voor hun kinderen te organiseren waarbij zij op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen. De school gaat bij het beslissen op een dergelijk verzoek uit van het wettelijke gegeven dat onderwijstijd besteed moet worden aan onderwijs (en niet aan andere zaken). Daarom staat de school in beginsel afwijzend tegenover verzoeken tot het (laten) verrichten van hulp (waaronder Remedial Teaching) door externe hulpverleners onder schooltijd (binnen of buiten het schoolgebouw). Indien er sprake is van een medische indicatie of indien er kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt. Dit ter beoordeling aan de directeur van de school. Daarbij dienen goede afspraken gemaakt te worden over het beperken van het schoolverzuim dat hierdoor ontstaat. Dit betreft bijvoorbeeld afspraken over de frequentie en de tijdsduur van de hulp en de wijze waarop overleg met school plaatsvindt. F FOTO S EN VIDEO S/SCHOOLFOTOGRAAF Tijdens verschillende activiteiten worden er foto s en video-opnames gemaakt van de leerkrachten, kinderen en andere aanwezigen. Deze opnames worden bijvoorbeeld vertoond tijdens een algemene informatieavond om alle ouders een indruk te verschaffen van de verschillende facetten van de Petrus en Paulusschool. De foto`s zijn te bekijken op onze website: Als u uw kind aanmeldt, wordt uw toestemming gevraagd om gemaakte foto s van uw kind gedurende zijn/haar schooltijd op de school te mogen plaatsen op onze site. 11

12 Eén keer per jaar komt er een schoolfotograaf die van elke leerling een foto maakt. Tevens wordt een foto gemaakt van de hele groep en bestaat de mogelijkheid om een broertjes/zusjesfoto te laten maken. De fotograaf komt altijd nog een keer terug om foto s te maken van de kinderen die ziek waren of van wie de foto s niet goed gelukt zijn. U kunt deze foto s tegen een tevoren vastgestelde prijs aanschaffen. De datum staat vermeld in de kalender. G GEDRAGSCODE Om veiligheid te kunnen waarborgen is het juiste gedrag van personeel en leerlingen noodzakelijk. Hiertoe zijn goede afspraken onontbeerlijk. Daartoe zijn door de school regels ontwikkeld die in elke klas zijn terug te vinden. Deze regels zijn elk jaar onderwerp van gesprek. Voor de leerkrachten werken we met de gedragscode van INOS zoals opgenomen in Tijdloze waarden in eigentijds onderwijs. GEVONDEN VOORWERPEN Is uw zoon of dochter iets verloren of mist u iets, vraag hier dan naar bij de administratie of bij onze conciërge. Waardevolle spullen zoals sleutels, kettinkjes en horloges liggen altijd bij de administratie. Overige gevonden voorwerpen zoals shirtjes, sjaals of handschoenen worden gedurende een periode bewaard in kast 5 (hal). Tijdens de ouderavonden en op het eind van het schooljaar worden ze uitgestald in de hal. Wat daarna niet is meegenomen, wordt meegegeven met de kledinginzameling die een aantal keren per jaar plaatsvindt. Ook Kleding, broodtrommels, bekers etc, zijn te vinden in of op kast nummer 5 in de centrale hal GROEPSINDELINGEN De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school worden afgestemd op de voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen. Het onderwijs richt zich daarbij in elk geval op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit en op het verwerven van noodzakelijke kennis van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden Dat onderwijs vindt plaats in een groep. Voor uw kind en de andere kinderen, de leraren en de school is van groot belang hoe de samenstelling van de groep is waarin uw kind geplaatst wordt. Het betreft een complexe afweging waarbij zeer veel factoren een rol spelen. Ouders mogen van de school verwachten dat de school zorgvuldig met de belangen van hun kind en die van de andere kinderen omgaat en ter zake een gemotiveerde beslissing neemt. Onze doelstelling is altijd om een nieuwe groep te vormen met een zo optimaal mogelijke werksfeer voor leerlingen en leerkracht. Wij maken gebruik van observaties, werkrelaties, sociale verhoudingen, verdeling jongens - meisjes, vriendjes - vriendinnetjes en vanaf de groepen 4 wordt er 2x per jaar een sociogram gemaakt. Een sociogram is een methode om aan de hand van een aantal vragen, welke schriftelijk aan elk kind worden voorgelegd, een beeld te krijgen van de sociale relaties binnen een groep. Aan kinderen wordt bijvoorbeeld gevraagd met wie zij graag spelen, samen werken, een feestje vieren enz. De school bepaalt in alle voorkomende gevallen (bijv. leertijdverlenging of leertijdversnelling), op basis van alle beschikbare gegevens, in welk leerjaar en in welke groep een leerling wordt geplaatst. Vanzelfsprekend is hier overleg met de ouders aan voorafgegaan en worden zorgvuldig alle voor- en nadelen afgewogen. De school heeft natuurlijk, net als de ouders, het beste voor met het kind maar heeft daarin een andere verantwoordelijkheid dan de ouder. Wij maken een keuze voor wat het beste is voor alle leerlingen. Instroom/overgang binnen de kleutergroepen. - Uw kind wordt 4 jaar in de maanden juni/juli/augustus/september dan start uw kind in groep 1. Het jaar daarop stroomt uw kind in principe door naar groep 2. Mocht er besloten worden dat uw kind in groep 1 blijft, dan is er sprake van een leertijdverlenging groep 1. 12

13 - Uw kind wordt 4 jaar in de maanden oktober/november/december dan start uw kind in groep 0. De kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober en 1 januari hebben in beginsel de mogelijkheid om het jaar daarop door te stromen naar groep 1 of groep 2, zonder dat dit de titel versnellen/leertijdverlenging krijgt. Of een kind doorstroomt naar groep 1 of 2 is afhankelijk van de betrokkenheid, werkhouding/taakgerichtheid, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. De leerkracht neemt hierin de uiteindelijke beslissing. - Uw kind wordt 4 jaar in de maanden januari/februari/maart/april/mei dan start uw kind in groep 0. Het jaar daarop stroomt uw kind door naar groep 1. Mocht er besloten worden dat uw kind aansluit bij groep 2 dan is er sprake van een versnelling. Wanneer een leerling eind groep 2 nog niet klaar is voor de stap naar groep 3, kan er door de leerkracht besloten worden tot leertijdverlenging groep 2. (Voor oktober/november/december leerlingen die van groep 0 naar groep 2 zijn gegaan is dit niet van toepassing). Overgang van groep 2 naar groep 3 en verder. Op dat moment vindt er een nieuwe groepssamenstelling plaats. Bepalend hierin zijn een goede verdeling van het aantal leerlingen, verhouding jongens-meisjes, zorg en een sociaal-emotioneel gelijkwaardige verdeling. Oudste kleutergroepen blijven dus niet automatisch bij elkaar, het kan zijn dat het om bovenstaande redenen noodzakelijk is (om een deel van) de groepen 2 te mixen. De leerkrachten, het managementteam en de IB-er maken deze verdeling met grote zorgvuldigheid. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle kinderen. Opnieuw indelen van de groepen 4 De groepen die we na de kleuterperiode ingedeeld hebben blijken zich in groep 3 en groep 4 steeds vaker verschillend te ontwikkelen. In bepaalde groepen blijkt veel meer extra zorg bij leerlingen nodig te zijn. Dit komt vooral doordat in deze groepen de kinderen echt moeten gaan lezen, schrijven en rekenen. Juist in deze leerjaren worden de verschillen in niveau tussen de kinderen groter en hun mogelijkheden duidelijker zichtbaar. Hierdoor komt het voor dat in bepaalde groepen de aandacht van de leerkracht niet meer optimaal verdeeld kan worden over de kinderen in de groep. Ook blijkt regelmatig dat kinderen die bij elkaar in de groep geplaatst zijn, zich door de onderlinge interactie negatief beïnvloeden. Dit heeft in bepaalde gevallen nadelige gevolgen voor de individuele leerling, maar soms ook voor de gehele groep. Door doublures en instroom van buitenaf kan de samenstelling van een groep ook nog eens veranderen. De school gaat standaard na groep 4 de groepen opnieuw indelen, zodat er nieuwe groepen 5 ontstaan. De kwantitatieve verschillen (aantal kinderen) tussen de groepen en de verschillen in extra zorg voor leerlingen die hier behoefte aan hebben en de problemen op sociaal emotioneel gebied kunnen we aan het eind van groep 4 op deze manier zo veel mogelijk opheffen. De nieuw samengestelde groepen 5 maken we zo gelijkmatig mogelijk, zodat alle kinderen het onderwijs krijgen waar zij recht op hebben. De groepssamenstelling wordt gezamenlijk bepaald door de leerkrachten, intern begeleider en teamcoördinatoren. Vanuit deze geledingen wordt met zeer veel zorg gekeken naar alle factoren die van belang zijn om tot een evenwichtige indeling van de leerlingen te komen. Om dat zo goed mogelijk te doen wordt ook een indelingsinstrument gebruikt. Deze nieuwe indeling van groepen willen we positief benaderen. Opnieuw indelen verbreedt de onderlinge contacten, het biedt nieuwe kansen op nieuwe vriendschappen. Het maakt duidelijk of het échte vriendschappen zijn. Zijn het échte vriendschappen, dan blijven die intact. De schooltijden zijn hetzelfde, er zijn daardoor voldoende momenten waarop de kinderen elkaar kunnen zien of af kunnen spreken (voor school, tijdens pauzes, na school) Opnieuw indelen bevordert de sociale vaardigheden en leert kinderen om te gaan met verschillen tussen mensen Het onderhouden van langdurige relaties is niet afhankelijk van de groepssamenstelling. Relaties vragen om onderhoud, een veranderende groepssamenstelling is dus een leermoment. Opnieuw indelen leert kinderen flexibel te zijn en om te gaan met veranderende situaties, groepen, personen en vriendschappen. Er wordt gewerkt aan diverse sociale vaardigheden van de kinderen. School is verplicht om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en voldoet hiermee dus ook aan de kerndoelen. 13

14 Opnieuw indelen van de groepen 6 Per schooljaar wordt gekeken of het noodzakelijk is een nieuwe indeling te maken. Dit kan noodzakelijk zijn door weer een scheefgroei tussen de groepen op het gebied van zorgleerlingen, sociaal emotionele aspecten of aantal leerlingen. Ook een reden kan zijn de ruimte (aantal lokalen) die beschikbaar is binnen de school. Zorgt dat voor beperkingen, dan kiezen we ervoor om de bovenbouwgroepen (7 en 8) groter te maken. Voor het schooljaar was dit laatste het geval. We hebben de groepen 6 opnieuw ingedeeld in twee groepen 7. De groepssamenstelling wordt gezamenlijk bepaald door de leerkrachten, intern begeleider en teamcoördinatoren. Vanuit deze geledingen wordt met zeer veel zorg gekeken naar alle factoren die van belang zijn om tot een evenwichtige indeling van de leerlingen te komen. Om dat zo goed mogelijk te doen wordt ook een indelingsinstrument gebruikt. Na groep 6 blijven de groepen zoveel mogelijk in dezelfde samenstelling bij elkaar. Toch kan het altijd voorkomen dat er een nieuwe groepssamenstelling gemaakt moet worden. H HUISVESTING Naast het hoofdgebouw (aan weerszijden de laatste jaren uitgebouwd en gerenoveerd) beschikken we nog over twee noodlokalen. Vanwege een stijgend leerlingenaantal de afgelopen jaren, worden er dit schooljaar extra lokalen gebouwd met tevens ruimte voor buitenschoolse opvang. De twee noodlokalen zullen daardoor dit schooljaar gaan verdwijnen. Vanwege de verbouwing zullen in het schooljaar de groepen 6 en 7 gehuisvest zijn in een dependance aan de Nansenweg no. 17. De ouders/verzorgers van deze groepen zijn daarover uitgebreid geïnformeerd. De planning is dat deze groepen in oktober 2015 weer terug kunnen keren naar het hoofdgebouw. I IB-ER Een leraar met een speciale taak, verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingzorg. Onze Intern Begeleider, Ans Gijzen, is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. INFORMATIE Informatie via Op onze site vindt u de meest actuele informatie over onderwijs en organisatie van de Petrus en Paulusschool. Naast deze informatie kunt u o.a. foto s van activiteiten vinden en zijn de notulen van de MR te lezen. De site wordt actueel gehouden door één van de leerkrachten. Informatie via het schoolnieuws Regelmatig sturen wij een informatiebulletin via . Via dit schoolnieuws houden wij u op de hoogte van allerlei actuele zaken en activiteiten die op onze school plaatsvinden. Alle overige informatie, brieven en dergelijke, bestemd voor alle gezinnen, gaan zoveel mogelijk op een donderdag mee naar huis. Slechts bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken. U bent als ouder / verzorger verantwoordelijk voor het actueel houden van uw gegevens. Wij vragen u vriendelijk maar ook dringend om bij wijziging van uw adres de school op de hoogte te stellen. U kunt ons mailen naar het volgende adres: Informatievoorziening gescheiden ouders Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden kan het voor ons (de school) moeilijk zijn om te bepalen welke positie wij bij het verstrekken van informatie moeten innemen. De wet biedt ons hierin echter een duidelijke richtlijn. 14

15 Beide ouders/verzorgers hebben evenveel recht op informatie van school. Het is de plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die hun kind betreffen, dus ook alle verslagen door te geven over de ontwikkeling van hun kind. Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren, dan kan de niet-verzorgende ouder altijd de school verzoeken om deze informatie te geven. De school verstrekt deze informatie, maar daar zal altijd een verzoek door de nietverzorgende ouder aan vooraf moeten gaan. Daarnaast zullen wij de verzorgende ouder daar altijd over inlichten. In principe worden er geen dubbele gesprekken, maar slechts één gesprek per ouderpaar gepland, dat voor beide natuurlijke ouders geldt. Alleen in geval van zeer zwaarwegende argumenten kan van bovenstaande richtlijnen worden afgeweken. Heeft u nog vragen over deze regeling dan kun u terecht bij de schooldirectie. INOS, geeft je ontwikkeling kleur Onze school is onderdeel van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda. Wie wij zijn INOS is een vernieuwende, ambitieuze stichting voor Katholiek Onderwijs in de gemeente Breda (Breda, Effen, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout). INOS kent 25 basisscholen, 1 school voor Speciaal BasisOnderwijs en 3 scholen voor Speciaal Onderwijs (REC-3 scholen). Ongeveer 1200 medewerkers verzorgen onderwijs aan ruim leerlingen. De organisatie wordt aangestuurd door een College van Bestuur en ondersteund door een eigen bestuursbureau. INOS vindt het van belang de leerlingen een uitdagende leeromgeving te bieden op scholen met een sterke maatschappelijke verankering. Het is de kernopdracht van de gezamenlijke scholen van INOS om talenten van leerlingen te ontdekken en hen te begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen die in een steeds veranderende wereld willen blijven leren. Hier staan wij voor Als katholieke organisatie met een maatschappelijke opdracht beseffen we hoe belangrijk het is om woorden betekenis te geven. Daarom zijn de volgende kernwaarden voor INOS van bijzondere betekenis: INOS is Verbindend INOS wil verbindingen mogelijk maken op meerdere terreinen. Binnen en buiten de klas, binnen en buiten de school. De tijd waarin we leven vraagt om een voortdurende check of we elkaar goed zien, begrijpen en elkaar betrekken. Alles is in beweging en veel gebeurtenissen en processen hangen met elkaar samen. Zeker als je spreekt over leren en talent. Vaardigheden en inzichten die leerlingen opdoen in het ene gebied zijn vaak overdraagbaar op een ander gebied. Een verbindende school neemt verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen binnen en buiten de school en zoekt actief samenwerking met organisaties rondom de school. INOS is Verantwoordelijk Verantwoordelijkheid kent meerdere facetten. Het gaat over regie nemen en eigen initiatief tonen. Het gaat over ruimte en vertrouwen geven. En het gaat over aanspreekbaar zijn en verantwoording willen afleggen. We stimuleren leerlingen om in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. We stimuleren respectvolle omgangsvormen, verantwoordelijkheid voelen voor elkaar en voor de natuur en het tonen van zorgzaamheid en medemenselijkheid. Ook het bevorderen van initiatief en leiderschap hoort bij verantwoordelijkheid nemen. Zelfverantwoordelijkheid vormt voor INOS de kern van de besturingsfilosofie. INOS is Authentiek Als we zeggen dat INOS authentiek is, dan bedoelen we dat we allemaal anders zijn en dat we dat toejuichen. Verschillen mogen er zijn. Je eigen persoonlijkheid voegt iets toe aan het geheel, versterkt wat een ander tekort komt. Als je in staat bent om verder te kijken dan de plichten en normen, kun je kiezen voor wat echt belangrijk voor 15

16 je is, kun je je verwonderen over het onverwachte en je laten beïnvloeden om er sterker van te worden. Dan haal je het beste in elkaar naar boven en bereik je waar je samen voor wil gaan. We willen leerlingen in ontwikkeling brengen tot zelfdenkende burgers met voldoende zelfreflectie. We willen graag dat de puurheid van het kind ook in de volwassenheid door blijft stralen, zodat je jezelf niet serieuzer neemt dan nodig is. Dat je relativeringsvermogen hebt en kunt spelen met de talenten die je gegeven zijn. J JEUGDGEZONDHEIDSZORG Wanneer ouders ten aanzien van hun kind een besmettelijke ziekte constateren, verwachten wij dat zij dit onmiddellijk doorgeven aan onze school. Wij lichten dan de G.G.D. in en informeren naar de beste procedure. Wij zullen dan het G.G.D. advies overnemen en dit kenbaar maken aan de ouders. Jeugdgezondheidszorg Om mogelijke problemen in het opgroeien op het spoor te komen, worden alle kinderen op 5-6 jarige leeftijd en op jarige leeftijd gezien door de afdeling Jeugd en Gezin van de GGD West-Brabant. Daarbij wordt preventief gewerkt, dat wil zeggen, uit voorzorg. Jeugd en Gezin helpt bij het bewandelen van de juiste weg als er problemen zijn gesignaleerd. In het school jaar worden alle kinderen geboren in 2004 en 2009 onderzocht. Hieronder leest u hoe dit in z n werk gaat. Vragenlijst voor ouders en leerkrachten Voor het onderzoek op school krijgt u een uitnodiging. Hierin wordt uitgelegd hoe het onderzoek in zijn werk gaat. U krijgt ook een vragenlijst met vragen over de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Deze lijst moet ingevuld worden, en kunt u per post aan de GGD West-Brabant terug sturen, of aan uw kind meegeven naar het onderzoek. Aan de kinderen van jaar wordt ook gevraagd om een vragenlijst in te vullen, zij kunnen de ingevulde lijst meenemen naar het onderzoek. Ook de leerkracht vult een lijst in waarop hij/zij kan aangeven bij welke kinderen extra aandacht gewenst is. Hierbij wordt gevraagd of de afdeling Jeugd en Gezin hulp of advies kan bieden bij (ongeoorloofd) verzuim of problemen bij het functioneren op school. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld concentratieproblemen en gedragsproblemen in de sociale omgang. De signalering door leerkrachten is ingegeven vanuit de zorg van de leraar voor de gezondheid en het welzijn van leerling. Deze zorg zullen zij eerst met u bespreken voordat zij dit doorgeven aan de GGD. Onderzoek op 5-6 jarige leeftijd en jarige leeftijd De doktersassistente voert het onderzoek/screening uit om te kijken of er aanleiding is tot nader onderzoek door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ze bekijkt daarvoor de vragenlijst en meet de lengte en het gewicht. Bij kinderen van 5-6 jaar worden ook standaard de ogen getest. Als daar aanleiding toe is, gebeurt dat ook bij de kinderen van jaar. Op deze manier krijgt de doktersassistente een goede indruk van de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Gezien de aard van de screening is uw aanwezigheid bij het onderzoek niet nodig. Als u dat wilt kunt u er natuurlijk wel bij aanwezig zijn. U kunt dat aangeven bij ons afsprakenbureau (tel ). Na het onderzoek: resultatenformulier Na het onderzoek informeert GGD West-Brabant u per brief over de resultaten van het onderzoek. Eventueel volgt later een uitnodiging voor een spreekuur van de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. Informatiefolders voor ouders De GGD West-Brabant heeft voor ouders folders met informatie over verschillende onderwerpen. Als een folder voor u interessant kan zijn, geeft de doktersassistente die mee met de resultaatbrief. Sommige folders worden aan alle kinderen meegegeven. 16

17 Zelf een afspraak maken voor het spreekuur Ook als uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op het spreekuur bij de jeugdarts en/of de jeugdverpleegkundige. U kunt bellen voor een afspraak naar Het eerstvolgende spreekuur kan plaatsvinden bij de GGD West-Brabant of op een externe locatie. Doorverwijzen naar het spreekuur door een leerkracht Als de leerkracht van uw zoon of dochter aanleiding ziet voor een onderzoek door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige, zal hij/zij dit doorgeven aan de GGD West- Brabant. De leerkracht zal dit altijd eerst met u overleggen. Contact U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer Of stuur uw vraag per naar De medewerkers Jeugd en Gezin van GGD West-Brabant staan u graag te woord. Of neem een kijkje op onze website: thema Mijn Kind. K KLACHTEN Hebt u een klacht? Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis. Dat willen we graag oplossen en we willen daarvan leren. Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop we op school omgaan met een klacht. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Klachtenregeling INOS die op school aanwezig is. In het kort zijn er de volgende mogelijkheden: 1) Eerst een gesprek met de betrokken leerkracht of de betrokken medewerker. Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. Bespreek het probleem. Vertel wat u zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen. Vertel ook wat u van de leerkracht (of medewerker) verwacht. In de meeste gevallen lukt het om er samen uit te komen. 2) De directeur van de school Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u praten met de directeur van de school. Hij (of zij) is verantwoordelijk voor de school. De directeur kan een beslissing nemen in een conflict. Op deze school is de heer van Dun de directeur. 3) De school heeft een schoolvertrouwenspersoon Elke school van INOS heeft een schoolvertrouwenspersoon. Als u dat wilt, kan de schoolvertrouwenspersoon meedenken in het oplossen van een klacht. Het is meestal een leerkracht die de regels goed kent. Hij (of zij) kan u helpen in het zoeken van een manier om uw klacht te bespreken. Op deze school zijn de vertrouwenspersonen: juffrouw Arianne Addicks en juffrouw Karin Verschuren. 4) Het College van Bestuur Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de directeur), kunt u een brief sturen aan het College van Bestuur van INOS (Postbus 3513, 4800 DM Breda). In die brief vertelt u wat uw klacht is en wat u al hebt gedaan om de klacht op te lossen. Het College van Bestuur kan een gesprek met u aangaan. Ook kan het College van Bestuur de interne klachtencommissie van INOS vragen een advies te geven over de klacht. Het College van Bestuur neemt een beslissing. 5) De landelijke klachtencommissie 17

18 Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen, kunt u een brief sturen aan de landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs (Postbus 82324, 2508 EH Den Haag). Hoe dat moet, staat beschreven in de klachtenregeling. Het staat ook beschreven op de gezamenlijke website van de geschillencommissies in het bijzonder onderwijs (www.gcbo.nl). Zijn er nog meer mogelijkheden om uw klacht te bespreken? Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te bespreken. De medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad bespreekt geen klachten over personen. Klachten over het beleid van de school kunnen wel worden besproken. De externe vertrouwenspersoon INOS heeft ook een vertrouwenspersoon die niet op een school werkt. Dit is de heer Toine van Dorst van de Arbo-Unie ( ). Hij heeft een beroepsgeheim. Dat is belangrijk als u met iemand in vertrouwen wilt praten over erg moeilijke persoonlijke situaties. De inspectie van het onderwijs U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs (Voor ouders: Het postadres is Postbus 88, 5000 AB te Tilburg, of De inspectie geeft een signaal af aan de school, maar lost de klacht niet op. Daarvoor moet u echt in gesprek gaan met de school zelf. Zijn er bijzondere afspraken bij (seksuele) intimidatie, (seksueel) misbruik en geweld? Als een klacht te maken heeft met (seksuele) intimidatie, misbruik, of geweld, kunt u daarvoor de gewone klachtenprocedure doorlopen. Let erop dat alle INOSmedewerkers verplicht zijn aangifte te doen bij de politie in dit soort situaties. Als u een klacht over intimidatie, misbruik of geweld wilt bespreken, maar (nog) geen aangifte wilt doen, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon (de heer Toine van Dorst van de Arbo-Unie: ) of de vertrouwensinspecteur van de inspectie van het onderwijs ( ). Wel zullen deze mensen u vragen zelf aangifte te doen bij de politie. Als kinderen ergens mee zitten Kinderen kunnen met vragen en problemen zitten die ze niet thuis, of met de eigen leerkracht kunnen (of willen) bespreken. In die gevallen kunnen zij terecht bij de schoolvertrouwenspersoon. Op onze school zijn dat juffrouw Arianne Addicks en juffrouw Karin Verschuren ( ). Zij wijzen eventueel de weg naar externe personen of instanties voor verdere hulp. KOBER KINDERCENTRA Kober is onze partner bij de ontwikkeling naar een Brede School. Kober kindercentra Alle ruimte voor ontwikkeling en leuk! Zoekt u kinderopvang? U wilt het beste voor uw kind en stelt hoge eisen aan de kinderopvang. Logisch. Dus zoekt u een veilige plek - waar genoeg ruimte is om te spelen, - waar genoeg uitdaging is en volop ontwikkelingskansen zijn, - waar uw kind aandacht krijgt, - waar iemand is die liefdevol voor uw kind zorgt, - én waar uw kind het leuk heeft en graag naar toe wil gaan. 18

19 Kober kindercentra heeft zo n plek voor uw kind! Wij bieden Goede, professionele kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar bij u in de buurt. Kinderdagverblijf De Boei (0-4 jaar), M de Ruijterstraat 6, tel : Centraal gelegen tussen basisscholen Boeimeer, Montessori en Petrus & Paulus met een uitdagende buitenruimte. Wij werken met de methode Uk en Puk. Dit betekent dat alle kinderen spelenderwijs, aan de hand van een thema, veel leren. Deze methode vormt een goede voorbereiding op de basisschool. Peuteropvang de Bromtol (2-4 jaar), Boeimeersingel 11, tel : In onze peuteropvang werken wij met 2 vaste gediplomeerde medewerkers. Er is volop ruimte om samen te spelen, knutselen en liedjes te zingen. Ook hier werken wij met de methode Uk en Puk, een goede voorbereiding op de basisschool. Buitenschoolse opvang Okidoki (4-13 jaar), Boeimeersingel 12, tel Opvang voor schooltijd, na schooltijd en/of in de vakanties voor kinderen van alle basisscholen in Boeimeer. Een gezellige en vertrouwde plek om te spelen of te relaxen. Met heel veel leuke activiteiten zoals toneel, dans, sport, fotografie, kunst. Buitenschoolse opvang P&Ptuin (4-13 jaar), Roland Holsstraat 16, tel Opvang voor kinderen van de Petrus & Paulusschool in de basisschool zelf. Een gezellige plek om je vrije tijd na school door te brengen met vriendjes, knutselen en andere leuke activiteiten. Buitenschoolse opvang Hagetuin (4-13 jaar), Ruusbroekstraat 21, tel Opvang voor kinderen van Ons SBO en de Petrus & Paulusschool in een gezellige, sfeervolle ruimte in basisschool Ons SBO. We maken o.a. gebruik van de gymzaal en de grote buitenspeelplaats en doen veel aan creatieve activiteiten. Opvang door gastouders (0-13 jaar): Opvang bij een ander gezellig en gastvrij gezin. Kleinschalig en flexibel. Onze gastouders voldoen aan hoge eisen en worden door ons goed begeleid. Kom eens vrijblijvend kijken! Maak een afspraak of kom gewoon eens langs! Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag zijn de bso s open. Op het kinderdagverblijf en de peuteropvang bent u na afspraak van harte welkom. Voor ieder kind Bijna kinderen maken gebruik van de opvangmogelijkheden van Kober kindercentra. Ook uw kind is van harte welkom. Wij rekenen graag voor u uit wat kinderopvang in uw situatie kost. Tot snel! Bel: (076) of mail: Kijk ook eens op KRIEBELBRIGADE De kriebelbrigade is een commissie die zich bezighoudt met de controle op hoofdluis. Doel van deze commissie is dit ongemak zo veel als mogelijk is binnen de perken te houden. Voorkomen kunnen we het niet, maar preventieve maatregelen voorkomen verdere besmetting en dat is het voornaamste doel. Iedere schoolweek na een vakantie is er in iedere klas luizencontrole. Indien er in de klas van uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, krijgt u hier bericht over. Tevens hangt er een poster op het betreffende lokaal. Het protocol hoofdluis kunt u vinden op de site van de school. Deze wordt ieder jaar aangepast, zodat u als ouders op de hoogte blijft van de laatste stand van zaken. De Kriebelbrigade bestaat uit ouders die vrijwillig dit nuttige werk verrichten. 19

20 L LEERKRACHTEN Het schoolteam bestaat momenteel uit ongeveer veertig personeelsleden, het merendeel is natuurlijk leerkracht. Het is niet altijd meer zoals vroeger dat een leerkracht vijf dagen werkt en daarmee de enige leerkracht van een groep is. Bovendien hebben fulltime leerkrachten recht op compensatieverlof en oudere leerkrachten op BAPO verlof. Indien het mogelijk is, proberen we het zo te regelen dat de duo partners van de groep elkaar vervangen bij ziekte of scholing. Dat is niet altijd mogelijk. De school gaat dan op zoek naar een vervangende leerkracht via onze vervangersorganisatie Matchpoint. Is er niemand beschikbaar, dan moeten we soms noodgedwongen het besluit nemen om groepen samen te voegen of in uiterste nood thuis te laten blijven. Assistenten Ook de onderwijsassistente heeft haar intrede binnen onze school gedaan. Zij hebben de taak om in leergroepen de leerkrachten te ondersteunen bij onderwijskundige activiteiten. Zij worden ingezet bij het begeleiden van zelfstandige verwerking van leerstof, zodat de leerkracht instructie kan geven aan kleinere groepjes leerlingen. Het gaat hier in eerste instantie om leerlingen met een rugzakje. In tweede instantie kunnen het ook leerlingen zijn voor wie de leerkracht bij de IB-er extra ondersteuningstijd heeft aangevraagd. De onderwijsassistentes worden daarnaast ingezet voor het uitvoeren van de leesinterventies Connect en Ralfi. Zij werken dan buiten de klas in kleine groepjes. Zij worden hierin begeleid door de IB-er. Stagiaires Wij hebben regelmatig stagiaires van allerlei opleidingen (Pabo, CIOS/ALO, Vitalis-college) die onder verantwoordelijkheid van de school allerlei lessen, opdrachten en onderzoekjes uitvoeren. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden met de hele groep, in kleine groepjes of individueel. Ook dit schooljaar zijn er op de Petrus en Paulusschool LIO-stagiaires actief. (LIO staat voor leerkracht in opleiding) Een LIO- stagiaire neemt voor een periode van het leerjaar een deel van het lesgebeuren van de leerkracht over om zo onderwijservaring op te doen. Mocht het zijn dat een LIO-stagiaire in de groep van uw zoon/ dochter voor een periode de lessen gaat overnemen dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht tijdens de kennismakingsavond of al eerder via het schoolnieuws. Om studenten te begeleiden werken we met een interne stagecoach. Eén van de leerkrachten krijgt daarvoor op gezette tijden ruimte om de studenten van de diverse opleidingen te begeleiden. LEERLINGVOLGSYSTEEM De ontwikkeling van jonge kinderen is van groot belang, mede omdat in deze periode de basis wordt gelegd voor hun verdere schoolloopbaan. Juist in de onderbouw vinden er allerlei essentiële ontwikkelingen plaats. Om kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling te kunnen begeleiden, om tijdig achterstanden te signaleren en om het onderwijsaanbod af te kunnen stemmen op de behoefte van kinderen is het belangrijk om een goed zicht te hebben op het verloop van hun ontwikkeling. Daarvoor is het nodig om te beschikken over ontwikkelingslijnen van verschillende aspecten. Het onderwijs aan jonge kinderen wordt niet in vakken aangeboden maar in activiteiten, waarbinnen verschillende aspecten van de ontwikkeling op een geïntegreerde wijze aan bod komen. Deze aspecten moeten systematisch geobserveerd en geregistreerd worden en er moet gelet worden op hun onderlinge samenhang. Het gaat om een totaalbeeld van een kind! Binnen onze kleutergroepen en ook in de leergroepen 3 volgen we de kinderen op bovenstaande manier met de methode Kijk, een registratieinstrument dat een totaaloverzicht geeft van ieder kind. Deze methode bevat ontwikkelingslijnen van die aspecten, die voor ieder kind twee keer per schooljaar ingevuld en besproken worden met de ouders. In de leergroepen 4 en 5 worden de resultaten van methodegebonden toetsen in een rapport door middel van een letter (g-rv-v-o) aangegeven. In de leergroepen 6, 7 en 8 worden de resultaten van methodegebonden toetsen in een rapport door middel van cijfers en letters (voor bijv. werkhouding) aangegeven. In een portfolio worden alle rapporten door de jaren heen bewaard. Zo krijgt u een goed beeld van de ontwikkeling van uw zoon/ dochter. Al deze resultaten worden verzameld in een uniform registratiesysteem (ParnasSys). Omdat we als school in ontwikkeling blijven, bijvoorbeeld door nieuwe methodes aan te schaffen, passen we ons rapport daar steeds op aan. 20

Schoolgids 2015-2016 van Kbs Petrus en Paulus. Voorwoord

Schoolgids 2015-2016 van Kbs Petrus en Paulus. Voorwoord Schoolgids 2015-2016 van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden.

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Versie Voorwoord

Versie Voorwoord 1 Voorwoord De schoolgids van Kbs Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden. Ook voor ouders, die al kinderen op onze

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het team van Kbs Petrus en Paulus. Wim van Dun (directeur)

Voorwoord. Namens het team van Kbs Petrus en Paulus. Wim van Dun (directeur) 1 Voorwoord De schoolgids van Kbs Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden. Ook voor ouders die al kinderen op onze

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het basisonderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het basisonderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, presteren

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Personele bezetting Voor de maanden januari t/m juli 2017

Personele bezetting Voor de maanden januari t/m juli 2017 2 december 2016 5 december Sinterklaasviering 6 december Studiedag (leerlingen vrij) 14 december OV vergadering 21 december Goededoelendag Serious Request 22 december Kerstdiner op school (leerlingen s

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd September 2012 Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen

Nadere informatie

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen 1 Inleiding De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem Informatieboekje Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat 14-5335 LL Alem Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 02. Waarom naar een peuterspeelzaal?... 3 03. Doelstelling... 4 04. Doelgroep... 4 05.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang oecumenische basisschool Stellingmolen 19-21 1135 KA Edam Post: Postbus 32 1135 ZG Edam tel.: 0299-351351 fax: 0299-351352 DE TRIMARAN Dependance: Langemeerstraat 14b 1135 JE Edam tel.: 0299-323284 Inventarisatie

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-412 - jaar 12 jaar 2 Centrum voor Jeugd en Gezin Om de samenwerking rond kinderen en jeugdigen te verbeteren, worden in alle gemeenten Centra voor Jeugd

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl Van de directie Afgelopen maand zijn er vooral intern veel besprekingen geweest. Het CITO-overleg met alle leerjaren, waarin we gekeken hebben naar de opbrengsten en welke accenten er gelegd moeten worden

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

juni 2014 Communicatieprotocol

juni 2014 Communicatieprotocol juni 2014 Communicatieprotocol Voorwoord Het Geuzencollege vindt goede communicatie belangrijk! Niet voor niets hebben wij gekozen voor de vier woorden Persoonlijk, Betrokken, Ambitieus en Ondernemend.

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders.

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders. Protocol omgaan met gescheiden ouders April 2015 We praten over een scheiding; hiermee bedoelen we zowel de ontbinding van een huwelijk, van een geregistreerd partnerschap als het uit elkaar gaan van ouders

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Informatie over groep 1/

Informatie over groep 1/ Informatie over groep 1/2 2016-2017 Van harte welkom op de Nicolaasschool en we wensen u en uw kind een fijne tijd. In groep 1/2 speelt een aantal ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

ANDERE SCHOOLTIJDEN 2 0 1 4-2 0 1 5. Franciscusschool Lyceumstraat 2b. Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool.

ANDERE SCHOOLTIJDEN 2 0 1 4-2 0 1 5. Franciscusschool Lyceumstraat 2b. Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool. ANDERE SCHOOLTIJDEN Franciscusschool Lyceumstraat 2b 2 0 1 4-2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool.nl 1 1. Inleiding De Francisschool gaat vanaf het schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Informatie Kalender 2014-2015

Informatie Kalender 2014-2015 Informatie Kalender 2014-2015 Welkom op Kbs De Burchtgaarde! Voor u ligt onze nieuwe informatiegids en schoolkalender voor schooljaar 2014-2015. Veel van onze activiteiten staat al gepland, maar het kan

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

18.45 19.00 uur: Inloop met koffie en thee 19.00 19.45 uur: 1 ste ronde 19.45 20.00 uur: Wisselen 20.00 20.45 uur: 2 de ronde

18.45 19.00 uur: Inloop met koffie en thee 19.00 19.45 uur: 1 ste ronde 19.45 20.00 uur: Wisselen 20.00 20.45 uur: 2 de ronde KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar 2015-2016 // 16 e jaargang // nummer 4 // 10 september 2015 Website www.delangenoord.nl De Langenoord ALGEMENE INFORMATIE-AVOND Dinsdag

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd.

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd. Protocol leerlingondersteuning door externe Inleiding Onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Bladzijde [1] INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Februari 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u ten behoeve van de ouderraadpleging over het voorstel Naar andere schooltijden?

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

9 De regeling schooltijden en vakantiedagen

9 De regeling schooltijden en vakantiedagen 9 De regeling schooltijden en vakantiedagen De leerplicht in ons land gaat in bij 5 jaar, te beginnen op de eerste schooldag van de maand waarin het kind 5 jaar wordt. Dit betekent dus dat de leerlingen

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd versie 08-01-2015 Inhoud blz. 1. INLEIDING 3 2. BEGRIPSBEPALING 3 3. DOEL 3 4. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders nr. 3 december 2013 / januari 2014

Nieuwsbrief voor ouders nr. 3 december 2013 / januari 2014 Nieuwsbrief voor ouders nr. 3 december 2013 / januari 2014 Ieder kind heeft recht op de beste kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Je thuis voelen op school. Kansen krijgen om zelfstandig te

Nadere informatie

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014 TussenSchoolse Opvang Praktische Invulling Mei 2014 laatste update 1.3 14-10-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Rolverdeling 3 Spelen en toezicht 4 Locaties 5 Lunch 6 Hygiëne 7 Pedagogisch protocol 8 Medische

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst (Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016 Dorpsstraat 44 2665BJ Bleiswijk Telefoon 010-5212635 www.cbsdepoort.nl e-mail: admin@cbsdepoort.nl Twitter: @cbsdepoort (Mini) Schoolgids CBS De Poort (De Poort..

Nadere informatie

5 gelijke dagen: ja of nee

5 gelijke dagen: ja of nee 5 gelijke dagen: ja of nee Informatieboekje voor de ouders / verzorgers 6 februari 2017 PAGINA 2 Een ouder vertelt over de voordelen van het 5 gelijke dagen model PAGINA 3 Een ouder vertelt over de voordelen

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders Continurooster Informatiebrochure voor ouders Inhoud: Inleiding:... 2 Aanleiding... 3 Redenen om een continurooster in te voeren... 4 Het continurooster: vijf-gelijke-dagen-model... 6 De lunch:... 7 Pleinwacht

Nadere informatie

Gedragsprotocol OBS De Kyckert

Gedragsprotocol OBS De Kyckert Gedragsprotocol OBS De Kyckert Inleiding Op OBS De Kyckert willen we voor de kinderen een veilig klimaat scheppen. Een veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Pestprotocol. Versie september 2013

Pestprotocol. Versie september 2013 Pestprotocol De Petrus & Paulusschool wil haar leerlingen een veilig klimaat bieden, waarin zij zich prettig en optimaal kunnen ontwikkelen. We gaan er van uit dat iedereen respectvol met elkaar omgaat.

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het voortgezet onderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen NIEUWSBRIEF Agenda 14 maart Maart 2016 Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen 15 maart Basisschool Sint Liborius Open dag voor nieuwe ouders van 09.00-15.00 uur 18 maart Techniek groep 8 22 maart De

Nadere informatie