Wijknetwerken AWBZ Inkoopbeleid 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijknetwerken AWBZ Inkoopbeleid 2013"

Transcriptie

1 Wijknetwerken AWBZ Inkoopbeleid 2013 Zorgkantoren van de Coöperatie VGZ U.A. Nijmegen Waardenland- Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden Limburg Juni 2012

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Wijknetwerken Sociaal netwerk Zorgnetwerk Wijkteam De bekostiging van wijknetwerken Inkoopbeleid wijknetwerken Regionale invulling van centraal beleid Wijknetwerken Doelstelling 2013:... 11

3 1. Inleiding Een belangrijke doelstelling van Coöperatie VGZ is verzekerden in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woonomgeving te laten leven. Kwaliteit van leven en een goede gezondheid zijn hiervoor randvoorwaardelijk. Hoe Coöperatie VGZ hieraan invulling wenst te geven is gevisualiseerd in onderstaand cirkeldiagram. De samenwerking tussen maatschappelijke partners in de eerste twee cirkels, namelijk die van het sociale domein (welzijn) en de alledaagse zorg (thuiszorg en eerstelijnszorg) is hiervoor nodig en dient te resulteren in zorg die voor de burger dichtbij en samenhangend is. Een belangrijk hulpmiddel om dit doel te bereiken is het realiseren van wijknetwerken. In het licht van de inkoop 2013 is het nodig te benadrukken dat wijknetwerken niet bij zorgaanbieders op de plank klaar liggen om door Coöperatie VGZ ingekocht te worden. De in deze notitie beschreven systematiek staat haaks op de huidige uitvoering van de extramurale zorg en is vooral een ideaalbeschrijving (stip aan de horizon). Een wijknetwerk is afhankelijk van de samenwerking tussen meerdere spelers met verschillende verantwoordelijkheden. Het zorgkantoor/verzekeraar speelt samen met de gemeenten in de randvoorwaardelijke sfeer een belangrijke rol bij de tot standkoming van wijknetwerken. In het verlengde hiervan ligt de rol van het zorgkantoor/zorgverzekeraar als zorgorganisator.

4 2. Wijknetwerken Een wijknetwerk bestaat uit een zorgnetwerk en een bewonersnetwerk met als spil een wijkteam. Deze notitie gaat in op de inkoop 2013 van wijknetwerken en in het bijzonder de rol van het wijkteam en biedt hiervoor een richtinggevend kader. WIJKNETWERK Vrijwilliger Wijkteam Zieken huis Wijkagent Welzijns Organisa tie huisarts AWBZ verblijfzorg Sociaal Netwerk Zorg Netwerk Mantel zorg Dag begeleidin g Burger Wijkverple egkundige GGZ Familie, vrienden, collega s Overige 1 e lijnszorg 2.1 Sociaal netwerk Kenmerkend voor de huidige situatie is dat het sociale netwerk van burgers zich beperkt tot de kleine directe kring van verwanten (mantelzorger, familie en buurman) rondom de kwetsbare burger. Binding met bewoners een straat verder is meestal niet aanwezig. De huidige aanwezigheid en status van sociale netwerken kan verklaard worden uit de individualisering van de samenleving en de aanwezigheid van de verzorgingsstaat. Hulpvragen op het gebied van zorg en welzijn worden via de AWBZ/Wmoindicatiestelling vertaald naar claims die verzilverd worden bij aanbieders die door het zorgkantoor en/of gemeente zijn gecontracteerd. Welzijnsorganisaties spelen in op aanwezige hiaten door gestructureerd vrijwilligers te rekruteren en één op één te koppelen aan kwetsbare burgers. Een relatie met het gebied waarin deze burger woonachtig is, is vaak niet aanwezig. Op geleide van de economische crisis en de hiermee samenhangende krappere financiële kaders is een prille kentering bespeurbaar richting gemeenschapsdenken en zelfsturing van burgers. Gestimuleerd door overheidsbeleid wordt meer en meer de nadruk gelegd op en verwacht van de eigen kracht van de burger en zijn omgeving. Hierbij wordt de omgeving als een grotere entiteit gezien waarin burgers zelf verantwoordelijkheid nemen en de regie pakken en waarbij wijkbewoners onderscheiden worden in mensen die brengen en mensen die iets komen halen. Belangrijk doel is dat burgers voor de eigen wijk/dorp producent worden van de eigen voorzieningen in plaats van alleen maar consument. Voorbeelden van deze ontwikkeling is het in eigen hand nemen van de dagbesteding door burgers in de gemeente Peel en Maas.

5 2.2 Zorgnetwerk Het zorgnetwerk bestaat uit de professionele organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg die in de betreffende wijk actief zijn. Daar waar vroeger de indicatie leidend was en de professionele inzet zich richtte op het compenseren van de individuele beperkingen, komt meer en meer de ondersteuning van de eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving centraal te staan. Het zorgnetwerk richt zicht vooral op de versterking van het steunsysteem rondom de kwetsbare burger. Vervolgens zal de oplossing van hulpvragen eerst gezocht worden in algemene voorzieningen. In laatste instantie en als sluitstuk van een arrangement kan een individuele oplossing nodig zijn. Met deze benadering (verantwoordelijkheidsladder VNG) wordt beoogt om op positieve wijze (inspelen op kansen, talentenmanagement) de hulpvragen van burgers te benaderen. Daarnaast wordt via deze volgorde in benadering vorm gegeven aan een toekomstbestendige, dat wil zeggen betaalbare wijze van invullen van hulpvragen. Ofschoon bedoeld als sluitstuk voor een arrangement blijven individuele oplossingslijnen een substantieel onderdeel van zorgleefplannen. Hiervoor blijft de keuzemogelijkheid van burgers voor een zorgaanbieder een belangrijk gegeven. Professionele aanbieders dienen zich daarom te onderscheiden opdat ook daadwerkelijk iets te kiezen valt. Tegelijkertijd wordt binnen het zorgnetwerk tussen professionele organisaties samengewerkt ten aanzien van algemene voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Deze voorzieningen zijn onderdeel van de lokale en regionale infrastructuur. Kenmerkend is dat deze voorzieningen per gebied/wijk eenmalig beschikbaar zijn. Vanuit cliëntperspectief is dit van belang opdat deze voorzieningen voor de burger herkenbaar en eenduidig aanwezig zijn; vanuit maatschappelijk perspectief vraagt de betaalbaarheid van zorg een doelmatige invulling van deze voorzieningen. Voorbeelden zijn info&advies, vroegsignalering, preventie, 24- uursbeschikbaarheid van zorg, zorg op afstand, dagbesteding en coördinatie in de wijk. De laatste functie krijgt zijn vertaling in het wijkteam. Het wijkteam is verantwoordelijk voor de coördinatie in de wijk en is daarom de spil van het wijknetwerk. Het zorgt voor de verbinding en samenwerking tussen het zorg- en bewonersnetwerk Wijkteam Het wijkteam zorgt ervoor dat zorgleefplannen conform de verantwoordelijkheidsladder tot stand komen en vervolgens ook uitgevoerd worden. Bij de vertaling van hulpvragen naar arrangement zal het wijkteam hulpvragen van complexe aard zelf oppakken en de uitvoering ervan bewaken. Deze vertaling voor de meer eenvoudige hulpvragen worden door het zorgnetwerk onder verantwoordelijkheid van het wijkteam opgepakt. De samenstelling van het wijkteam is een afspiegeling van de problematiek in de wijk. In het algemeen is de deskundigheid van de wijkverpleegkundige van de thuiszorg, het opbouwwerk van de welzijnorganisatie, de (praktijkondersteuner van de) huisarts vertegenwoordigd. Het wijkteam is generalistisch van aanpak, hulpvragen worden zoveel mogelijk vanuit een algemene, dat wil zeggen goedkopere insteek opgepakt. Wanneer specifieke expertise nodig is, kan worden teruggevallen op het zorgnetwerk. Het wijkteam zorgt daarom voor een goede aansluiting van de expertise lijnen (ketenzorg) binnen het

6 zorgnetwerk op de generalistische aanpak van het wijkteam. De deelnemers in het wijkteam werken onafhankelijk van de moederorganisatie. Het wijkteam als schakel tussen zorg en bewonersnetwerk draagt bij aan de tot standkoming en het goed functioneren van het bewonersnetwerk. Maatstaf hiervoor is de mate waarin het bewonersnetwerk bijdraagt aan het realiseren van algemene voorzieningen. Deze zijn namelijk een belangrijk onderdeel van de af te spreken arrangementen. Om bovenstaande verantwoordelijkheden te kunnen waarmaken, krijgt het wijkteam van de regievoerende en financierende partijen (gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraar) mandaat en budgetverantwoordelijkheid (over het wijkbudget). Een wijkteam kan pas resultaten boeken als een aantal randvoorwaardelijke kenmerken (procesindicatoren) zijn ingevuld. Dit in de wetenschap dat succes mede afhankelijk is van het vanuit eenzelfde visie acteren van andere partijen met inkoopverantwoordelijkheid. Via onze inkoopverantwoordelijkheid naar de gecontracteerde zorgaanbieders sturen wij op de volgende procesindicatoren. Budgetverantwoordelijkheid/mandaat Om haar budgetverantwoordelijkheid te kunnen waarmaken en te kunnen sturen op een beheerste kostenontwikkeling heeft het wijkteam mandaat vanuit Wmo, AWBZ en Zvw. Een integrale aanpak is de leidraad voor de aanpak hulpvragen. Regievoerende /financierende partijen (gemeenten, zorgkantoor, verzekeraar) maken hiervoor afspraken (convenant). Een programmatische benadering is hiervoor noodzakelijk om tijdig te kunnen sturen op proces om resultaten te kunnen boeken. Monitoring Het wijkteam beperkt de individuele lijn Wmo, Care en Cure (p*q) tot het strikt noodzakelijke (sturen op minder uren thuiszorg, lege wachtkamer huisarts). De financiering van het wijkteam is op basis van de exploitatiekosten van haar beschikbaarheid in de wijk. De exploitatiebegroting van het wijkteam is onderdeel van het wijkbudget naast het kostenbeslag vanuit de individuele afsprakenlijn Wmo, Care en Cure (p*q). Het wijkteam wordt vooral afgerekend op een beheerste volume ontwikkeling van de individuele zorg (p*q) en een verschuiving van zorg- en welzijnsoplossingen van eerste- naar nullijn. Dit komt in de kostenmonitoring tot uiting in een lagere daadwerkelijke kostenontwikkeling van het wijkbudget, rekening houdend met de samenstelling van de wijkpopulatie en de beoogde verschuiving van tweedenaar eerstelijn. Deze werkwijze van het wijkteam en haar relatie met financiers en het zorgnetwerk eromheen is beschreven in een AO/IC en akkoord bevonden door regievoerende partijen. Op deze wijze kunnen kosten bewaakt worden en kan het wijkteam verantwoording afleggen over haar resultaten. De financiering is hiervan een afgeleide en op deze manier benaderd niet per se problematisch. Autonomie Een andere belangrijke randvoorwaarde is dat de deelnemers in het wijkteam autonoom handelen ten aanzien van de moederorganisaties. Keuzes van een wijkteam kunnen haaks staan op de belangen van de moederorganisatie. Het wijkteam moet het zorgnetwerk kunnen aanspreken op verkeerd gedrag. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid door het wijkteam is daarom geborgd. De aanwezige professionele partijen in de wijk dienen hiertoe het committment aan te gaan (overeenkomst).

7 Generalistisch Het wijkteam werkt volgens een generalistische insteek. Hulpvragen worden zoveel mogelijk met algemene middelen opgelost, tenzij het niet anders kan. De algemene oplossingen zijn bij voorkeur oplossingen die door burgers in de wijk zelf ingevuld worden. Speciale oplossingen en expertise dienen in het zorgnetwerk beschikbaar te zijn. De aanhaking/wisselwerking van het wijkteam aan/met het zorgnetwerk voor de speciale lijnen en aan het bewonersnetwerk verdient daarom bijzondere aandacht. Werkwijze Het werken conform de verantwoordelijkheidsladder is geen vanzelfsprekende aanpak van handelen in een wijkteam en het het zorgnetwerk erom heen. Implementatie van de systematiek in het zorgleefplan van cliënten is hiervan een belangrijke randvoorwaarde. Daarnaast is investeren in ontwikkeling en implemenentatie van de systematiek in scholingsprogramma s nodig. Het wijkteam heeft vanuit haar budgetverantwoordelijkheid voor het wijkbudget belang bij handelen conform deze methodiek en zal daarom een juiste invulling ervan bewaken De bekostiging van wijknetwerken De bekostiging van de zorg aan burgers/cliënten in het kader van de Wmo, AWBZ en de Zvw is grotendeels gebaseerd op indicatiestelling/diagnosestelling met daaraan gekoppeld een van overheidswege vastgesteld financieringskader dat is gebaseerd op af te spreken volumes en prijzen. Kenmerkend hierbij is dat de inspanningen van zorgaanbieders betaald worden in plaats van de van te voren afgesproken resultaten. Mede ingegeven door een beleid van marktwerking, heeft deze wijze van bekostiging geleid tot steeds hogere volumes en is daarmee oorzaak van de kostenstijgingen in de zorg. Het doorgaan op deze weg is vanwege de krappe financiële kaders en de aanstaande vergrijzing geen optie meer. De financiering in de toekomst zal daarom gekoppeld dienen te worden aan te behalen resultaten. Gerelateerd aan de betekenis van wijknetwerken voor het oplossen van hulpvragen zijn deze resultaten afgeleide van de specifieke samenstelling van de populatie in de wijk. De ontwikkeling van indicatoren voor deze resulaten en de meetbaarheid ervan is dan randvoorwaardelijk. De financiering van aanbieders is afhankelijk van de behaalde resultaten ten aanzien van kwaliteit van leven en de gezondheid van de wijkpopulatie. De ontwikkeling van goede indicatoren is vaak een lastige aangelegenheid en kost tijd. Als tussenvariant kunnen met aanbieders afspraken worden gemaakt over de zorgkostenontwikkeling die gerelateerd is aan de specifieke samenstelling van de wijk. De resultaten liggen dan op het gebied van het bepalen van te behalen kostenniveau s gerelateerd aan de samenstelling van de wijk. Voor beide invalshoeken zijn volumes en prijzen minder relevant, maar vindt de afrekening plaats op basis van de behaalde resultaten. De landelijke overheid staat middels haar beleidsnotities op inhoud eveneens een dergelijke benadering voor. Helaas verloopt de aanpassing van de landelijke, financiele beleidsregels hiermee niet synchroon.

8 In het licht van de financiering van wijknetwerken is het daarom van belang een duidelijke scheiding te maken tussen de bekostiging van de resultaten van het wijknetwerk enerzijds en de afrekening ervan binnen de landelijke financiële beleidsregels. Het eerste deel is onderwerp van gesprek tussen financiers/inkopende partijen (gemeente, zorgkantoor, verzekeraar) en de uitvoerende partijen in de wijk (aanbieders). Dit mede om risicogevoelens van de zijde van aanbieders te ondervangen. Het tweede deel is een verantwoordelijkheid van de financiers/inkopende partijen om binnen de kaders van de landelijke, financiële beleidsregels tot oplossingen te komen. De pilots die in 2013 worden gecontinueerd of geïnitieerd, zullen naar verwachting hiervoor oplossingsrichtingen aandragen.

9 3. Inkoopbeleid wijknetwerken 2013 De afgelopen jaren heeft Coöperatie VGZ in haar inkoopbeleid aandacht besteed en richting gegeven aan wijkgericht werken. Dit heeft geresulteerd in afstemming met gemeenten en geleid tot initiatieven op het gebied van wijknetwerken. Deze notitie beoogt een duidelijke richting te geven aan de al bestaande en nieuwe initiatieven in 2013 terwijl tegelijkertijd voldoende ruimte is voor regionale kansen en mogelijkheden. Dit door middel van het benoemen van zowel procesindicatoren en resultaatindicatoren. Procesindicatoren De procesindicatoren zijn in de paragraaf over het wijkteam toegelicht. Wij verwachten van initiatiefnemers op het gebied van wijknetwerken dat in de projectbeschrijvingen de invulling van onderstaande procesindicatoren met de bijbehorende aandachtspunten zijn beschreven. * budgetverantwoordelijkheid/mandaat; - convenanten met gemeenten; - gezamelijke regievoering op wijknetwerken; - een programmatische aanpak; - vaststellen proces- en resultaatindicatoren; - mandatering van het wijkteam. * monitoring; - werkwijze wijkteam is vastgelegd in AO/IC; - relatie tussen wijkteam enerzijds en financiers en moederorganisaties anderzijds; - financiering. * autonomie; - aanbieders werken samen op wijkniveau ; - organisatorische inbedding wijkteam; - wijkteam handelt vanuit eigen verantwoordelijkheid. * generalistische aanpak; - aanhaking speciale lijnen/expertise; - aanhaking bewonersnetwerk. * werkwijze conform de verantwoordelijkheidsladder; - inbedding in het zorgleefplan; - scholing; - monitoring gedrag zorgnetwerk door wijkteam. resultaatindicatoren Initiatieven op gebied van wijknetwerken worden beoordeeld aan de hand van resultaatindicatoren klant, kwaliteit en kosten. Initiatieven worden beoordeeld op concreet behaalde resultaten in de pilots, te onderbouwen vanuit de individuele casuïstiek waarvan het aantal/volume representatief is voor het resultaat van de voorgestane aanpak.

10 * klant a. Klanttevredenheid objectief - een afname van duur/termijn om van hulpvraag tot zorgleefplan te komen; - het arrangement zoals vertaald in het zorgleefplan leidt tot minder verschillende gezichten en deskundigheden voor de cliënt; - een afname van het aantal bezwaarschriften/klachten. b. Klanttevredenheid subjectief De betrokken burgers/cliënten worden bevraagd naar de ervaren dienstverlening en geven een rapportcijfer dat tenminste gelijk is aan het huidige rapportcijfer. * Kwaliteit - Een toename van het beroep op de eigen kracht en mogelijkheden van de hulpvrager en die van het sociaal netwerk van de hulpvrager. De vertaling ervan heeft plaatsgevonden in het zorgleefplan; - Een toename van het aantal algemene voorzieningen in de wijk; - Een toename van de betrokkenheid van burgers bij de tot standkoming van algemene voorzieningen; - Een toename in de samenhang/samenwerking van het zorgnetwerk; - De samenstelling van het wijkteam is een afspiegeling van de problematiek van de wijk. * Doelmatigheid a. Casusniveau De verstrekking van de individuele voorzieningen is doeltreffend en doelmatig in relatie tot de vier trappen van de verantwoordelijkheidsladder: dat wil zeggen dat de voorzieningen alleen worden afgesproken: - als de cliënt er niet zelf in kan voorzien (trap 1); - zijn directe omgeving er niet voor kan zorgen (trap 2); - of het niet via een algemene voorziening kan worden verkregen (trap 3). In vergelijking met de oude werkwijze leidt de nieuwe aanpak tot een (relatieve) afname van individuele voorzieningen. b. Wijkniveau Voorzover initiatieven werken met een wijkbudget (Wmo/AWBZ), is sprake van een benutting in 2013 die maximaal 95% is van de realisatie in 2012.

11 4. Regionale invulling van centraal beleid 4.1. Wijknetwerken Een belangrijke doelstelling van Coöperatie VGZ is verzekerden in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woonomgeving te laten leven. Kwaliteit van leven en een goede gezondheid zijn hiervoor randvoorwaardelijk. In verband hiermee werden in de regionale inkoopplannen 2012 van de Zorgkantoren Coöperatie VGZ in meer of mindere mate, een andere benadering van de extramurale zorg centraal gesteld. Focuspunten zijn: Samenwerking op de verschillende onderdelen van de lokale en regionale infrastructuur (zoals dagbesteding, onplanbare zorg (24-uurs beschikbaarheid), nachtzorg, zorg op afstand en vervoer); Een verschuiving in de benadering van cliënten door zorgprofessionals, namelijk: van het compenseren van beperkingen van cliënten naar het ondersteunen van kansen en mogelijkheden van cliënten en het sociale netwerk; Coördinatie op wijkniveau door middel van een wijkverpleegkundige. Deze onderwerpen zijn nog steeds actueel. Zorgkantoren Coöperatie VGZ zien graag een verdere doorontwikkeling op deze punten en heeft hiervoor het centraal beleidsdocument Wijknetwerken 2013 opgesteld. In de regionale inkoopplannen 2012 was een belangrijke rol weggelegd voor de coördinerende rol van de wijkverpleegkundige. In het beleidsdocument Wijknetwerken 2013 ligt deze rol bij een wijkteam als uiting van de integrale samenwerking tussen de domeinen 4.2. Doelstelling 2013: Het zorgkantoor wil binnen de visie van Coöperatie VGZ bestaande wijknetwerken uitbouwen of nieuwe wijknetwerken opstarten in gezamenlijkheid met de betreffende gemeente. Coöperatie VGZ is in 2012 een aantal pilots gestart en wil in 2013 nog een aantal pilots starten. Per zorgkantoorregio wil het minimaal één wijknetwerk uitbouwen dan wel opstarten. Vanwege de nauwe samenhang met het sociale domein en om een goede uitgangspositie te borgen, is de meest wenselijke situatie deze pilots te starten in gemeenten waarmee Coöperatie VGZ overeenstemming heeft over visie en beleid en waarmee op basis hiervan een convenant wordt gesloten, inclusief een concreet uitvoeringsprogramma. Zodra convenanten gesloten zijn of op korte termijn gesloten worden, zullen deze per zorgkantoorregio op onze website worden vermeld. Samen met de gemeente bepalen de Zorgkantoren Coöperatie VGZ in welke wijken of gebieden wijknetwerken mogelijk en gewenst zijn, bijvoorbeeld omdat er veel kwetsbare burgers wonen of omdat er al veel samenwerking is binnen het gebied. Tezamen zullen wij belangrijke stakeholders zoals welzijnsorganisaties, eerstelijnorganisaties en zorgaanbieders, benaderen die een rol kunnen spelen bij de vorming/uitbreiding van wijknetwerken. Daarbij kijken wij onder andere naar:

12 Bestaande initiatieven rondom wijknetwerken (zorg- en/of bewonersnetwerken); Samenwerking rondom algemene voorzieningen/ lokale en regionale infrastructuur; Coördinatie van wijkverpleegkundigen of wijkteam; Professionele hulpverlening waarbij ondersteuning van eigen kracht voorliggend is aan individuele oplossingen..

13

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

De zorg anno 2015. KBO Maaskernen. Jan Thijssen en Geert Wingens 17 juni 2015

De zorg anno 2015. KBO Maaskernen. Jan Thijssen en Geert Wingens 17 juni 2015 De zorg anno 2015 KBO Maaskernen Jan Thijssen en Geert Wingens 17 juni 2015 Programma Korte introductie en kennismaking door Geert Wingens Thuiszorg anno 2015 door Jan Thijssen. Wet langdurige zorg door

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening: UVIT Zorgkantoren

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012

Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012 Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012 Vanuit de praktijk naar de voorwaarden 1. Ketenzorg dementie 2. Kwetsbare ouderen 1.Wat ging vooraf Thuis met dementie Project

Nadere informatie

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Wijkverpleging Onderhandelingsresultaat transitie Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Onderwerpen Aanspraak wijkverpleging Toegang Overgang voor cliënten 2014-2015 Transitieperiode Nieuwe bekostigingssystematiek

Nadere informatie

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Hervorming langdurige zorg Doelen Rijk: - Verbeteren kwaliteit zorg en ondersteuning - Versterken zelf- en samenredzaamheid

Nadere informatie

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013 PowerPoint Expertmeeting presentatie Lelystad AWBZ Juni/ juli 2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern. kern-awbz alleen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015 Juni juli 2014 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie overheid HLZ en context 3. Visie Coöperatie VGZ 4. Inkoop, declaratie en monitoring

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Welzijn Convenant samenwerking gemeenten Noord- Limburg, VGZ zorgkantoor Noord- en Midden- Limburg en zorgverzekeraar cvgz Afdelingshoofd: Bremmers,

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Menzis en gemeenten hebben binnen de werkgroep wijkverpleging (binnen de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s) besproken op

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2015. Geïntegreerde 1 e lijns samenwerkingsverbanden D0087-201408

Inkoopbeleid 2015. Geïntegreerde 1 e lijns samenwerkingsverbanden D0087-201408 Inkoopbeleid 2015 Geïntegreerde 1 e lijns samenwerkingsverbanden D0087-201408 Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Omvorming systematiek contractering eerstelijns samenwerkings verbanden 5 3. Op welke

Nadere informatie

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar June 19, 2014 Programma 14.15 Opening & welkom Frank Elion Karin Lambrechts Introductie Stichting De Hoop Jaap de Gruiter

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1 Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH Jelle Vrijsen Tilburg, 29 oktober 2013 1 AGENDA Algemene ontwikkelingen Kosten zorg Visie VGZ en bekostiging Visie VGZ op ouderenzorg * Kernwaarden * Doel Integrale

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant)

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) Vandaag: Reflecties op: Dementie: NU Dementie: MORGEN Uitgangspunten voor dementiehulp thuis noodzakelijke modelvernieuwing

Nadere informatie

VGZ Beleid 2015 Zorg voor kwetsbare ouderen

VGZ Beleid 2015 Zorg voor kwetsbare ouderen VGZ Beleid 2015 Zorg voor kwetsbare ouderen Zorg voor kwetsbare ouderen De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en het aandeel ouderen in de populatie neemt toe. Zo groeit het aandeel 75+ in de populatie

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen @ Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW13-0274 Sector/afd.: Stadsbeheer/W.O.C. Portefeuillehouder: M. Stam-de Nijs Casenr.: Cbb130253 Steller/tst.:

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars

Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars Regio West-Brabant Datum: 7 oktober 2013 te Conferentiecentrum Bovendonk, Hoeven Inleiding Op 7 oktober 2013 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van 18

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

A. de Leeuw, E. van Eijk

A. de Leeuw, E. van Eijk VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: N. de Ridder Tel.nr: 06-35113528 Geraadpleegd consulent Datum: 3 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt. A.

Nadere informatie

VGZ Beleid 2014 Zorg voor kwetsbare ouderen

VGZ Beleid 2014 Zorg voor kwetsbare ouderen VGZ Beleid 2014 Zorg voor kwetsbare ouderen D0088-201310 Zorg voor kwetsbare ouderen De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en het aandeel ouderen in de populatie neemt toe. Zo groeit het aandeel

Nadere informatie

VGZ Beleid 2016 Zorg voor kwetsbare ouderen

VGZ Beleid 2016 Zorg voor kwetsbare ouderen VGZ Beleid 2016 Zorg voor kwetsbare ouderen De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en het aandeel ouderen in de populatie neemt toe. Zo groeit het aandeel 75+ in de populatie van 7% in 2010 naar 8,5%

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015 Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk Datum 16 september 2015 Contactpersoon Tom Dalinghaus E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355 Inleiding Vanaf 2016 zet Zilveren

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wonen, welzijn en zorg in de toekomst. Visies van betrokken partijen op beleid in de gemeente Medemblik, dorpskern Andijk

Wonen, welzijn en zorg in de toekomst. Visies van betrokken partijen op beleid in de gemeente Medemblik, dorpskern Andijk Wonen, welzijn en zorg in de toekomst Visies van betrokken partijen op beleid in de gemeente Medemblik, dorpskern Andijk 2 Wonen, welzijn en zorg in de toekomst Visies van betrokken partijen op beleid

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Presentatie werkconferentie V&VN-SPV Donderdag 10 april 2008 van 14.00 17.00 uur

Presentatie werkconferentie V&VN-SPV Donderdag 10 april 2008 van 14.00 17.00 uur Presentatie werkconferentie V&VN-SPV Donderdag 10 april 2008 van 14.00 17.00 uur SPV en zelfstandige praktijk Mogelijkheden en ontwikkelingen belicht vanuit diverse invalshoeken Nieuwe mogelijkheden voor

Nadere informatie

Wijkarrangementen en wijkteams. Welkom. Op het programma. Waarom wijkgericht werken? Wat bereik je met wijkgericht arrangeren?

Wijkarrangementen en wijkteams. Welkom. Op het programma. Waarom wijkgericht werken? Wat bereik je met wijkgericht arrangeren? Wijkarrangementen en wijkteams Welkom Congres Van AWBZ naar Wmo 20 januari 2014 Kennismaking met Deelnemers aan deze sessie Selma Nijhof, implementatiemanager sociale teams gemeente Venlo Hilde van Xanten,

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

Raadsnotitie. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr. 11a

Raadsnotitie. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr. 11a Raadsnotitie Agenda nr. 11a Onderwerp: Informatieve notitie betreffende visie cliëntondersteuning Soort: Informatieve notitie Opsteller: I.G.A. van Gerven-van Leeuwen Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer:

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014 Gemeente Amsterdam T.a.v. de wethouder Zorg de heer E. van der Burg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Achmea divisie Zorg en gezondheid T.a.v. de directeur Zorginkoop Care de heer E.J. Wilhelm Storkstraat

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

Nieuwe rollen, Nieuw doelen. Rob Laane beleidscoördinator VGZ 09-07-2013

Nieuwe rollen, Nieuw doelen. Rob Laane beleidscoördinator VGZ 09-07-2013 Nieuwe rollen, Nieuw doelen Rob Laane beleidscoördinator VGZ 09-07-2013 Een vloeiende GGZ, Onder druk wordt alles vloeibaar? Veranderingen Einde representatie Opheffing ex post vereveneningssystematiek

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg

Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg Geïntegreerde eerstelijnszorg in wijken biedt een zeer kansrijke toekomst. Bent u klaar voor die toekomst? Welke rol wilt u spelen?

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Zorgkantoor AGIS/ Achmea

Zorgkantoor AGIS/ Achmea Zorgkantoor AGIS/ Achmea Vindplaats AWBZ inkoopplan 2014, klik op deze link: achmeazorgkantoor.nl/zorgaanbieders 1.Integrale zorg met 2.Vroegsignalering en diagnostiek. Zorgkantoor 1a Zorgstandaard als

Nadere informatie

Kwaliteit van casemanagement in de regio Haarlemmermeer. Anita Peters en Esther Tetteroo Ketenzorg dementie Haarlemmermeer,

Kwaliteit van casemanagement in de regio Haarlemmermeer. Anita Peters en Esther Tetteroo Ketenzorg dementie Haarlemmermeer, Kwaliteit van casemanagement in de regio Haarlemmermeer Anita Peters en Esther Tetteroo Ketenzorg dementie Haarlemmermeer, 30-10-2017 Workshop Welkom namens Dementiezorg voor Elkaar Presentatie 2000 tot

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu?

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu? Netwerkbijeenkomst Wijkverpleging, heringevoerd en nu? 5 maart 2015 Wijkvpk indiceert, wijst zorg toe, VWS Twee generalisten in 1 e lijn, VWS Afstemming ha-wijkvpk niet via wijkteam, Actiz Structuur voor

Nadere informatie

FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT.

FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT. FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Opslag wijkgericht werken U geeft aan met een beperkt aantal zorgaanbieders afspraken te maken over wijkgericht

Nadere informatie

Format inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1)

Format inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1) Format inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1) Voor u ligt het format inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving compleet. Uitgangspunten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT

Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Opslag wijkgericht werken U geeft aan met een beperkt aantal zorgaanbieders afspraken te maken

Nadere informatie

De klant aan het roer AWBZ Inkoopbeleid 2013

De klant aan het roer AWBZ Inkoopbeleid 2013 De klant aan het roer AWBZ Inkoopbeleid 2013 De klant aan het roer AWBZ Inkoopbeleid 2013 Zorgkantoren van de Coöperatie VGZ UA Nijmegen Waardenland- Midden Holland Midden Brabant Noordoost Brabant Noord

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Attentiepunt: substitutie Inkopen van

Nadere informatie

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren Monitoring De concretisering van beleid wordt in beeld gebracht en zo veel mogelijk gemeten om tijdig bij te kunnen sturen. Wanneer beleid ingezet wordt dient de outcome (effecten en resultaten) gemeten

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016. Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016. Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016 Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie Coöperatie VGZ 3. Inkoop en contractering 4. Tijdslijn

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geïntegreerde Eerstelijns Samenwerkingsverbanden Coöperatie VGZ D

Inkoopbeleid Geïntegreerde Eerstelijns Samenwerkingsverbanden Coöperatie VGZ D Inkoopbeleid 2014 Geïntegreerde Eerstelijns Samenwerkingsverbanden Coöperatie VGZ D0089-201310 Inleiding Hierbij treft u het inkoopkader geïntegreerde eerstelijns samenwerkingsverbanden aan van Coöperatie

Nadere informatie

Notitie. Dementie in Nederland. Waarom zorgverzekeraars de handen ineenslaan. Delegatie BO Casemanagement dementie Mevrouw J.G.W.

Notitie. Dementie in Nederland. Waarom zorgverzekeraars de handen ineenslaan. Delegatie BO Casemanagement dementie Mevrouw J.G.W. Notitie Aan Van Delegatie BO Casemanagement dementie Mevrouw J.G.W. Lensink MSc Auteur Mevrouw drs. A.J.H. Bransen Doorkiesnummer (030) 698 85 67 Ons kenmerk N-17-14610lvos1 Datum 12 mei 2017 Onderwerp

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Menzis wijkverpleging opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Programma 1. Opening bijeenkomst (Ria Stegehuis) 2. Menzis visie/ambitie Wijkverpleging

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

PowerPoin Expe PowerPoin pres rtmee enta pres ting A tie enta Lel tie WBZ Lel en tad ugdzorg GGZ

PowerPoin Expe PowerPoin pres rtmee enta pres ting A tie enta Lel tie WBZ Lel en tad ugdzorg GGZ PowerPoint Expertmeeting presentatie AWBZ Lelystad en Jeugdzorg GGZ 18-26-06-2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern.

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 Aan : Bestuurders Zorg en Zekerheid en Holland Rijnland (HR) CC : Beleidsambtenaren en inkopers gemeenten HR Door : Fred Kok (Gemeente Noordwijk)

Nadere informatie

Versie 29 juni 2017 Jeugd 18min/18plus In de gemeenten Groningen en Oldambt is samen met Menzis een methodiek

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal 2 Taakuitbreiding gemeenten Gemeenten krijgen een

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

Duurzaam & Dichtbij AWBZ Inkoopbeleid 2014

Duurzaam & Dichtbij AWBZ Inkoopbeleid 2014 Duurzaam & Dichtbij AWBZ Inkoopbeleid 2014 www.vgz-zorgkantoren.nl VGZ Zorgkantoor BV, KvK 09167532, gevestigd te Nijmegen, Univé Zorgkantoor BV, KvK 37122493, gevestigd te Alkmaar en Trias Zorgkantoor

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Samen krachtig verder

Samen krachtig verder Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Samen krachtig verder Position Paper Sociaal Domein Hoe zien de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hun rol in de samenleving? Waar staan ze voor en welke

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Beter Samen in Noord (BSIN)

Beter Samen in Noord (BSIN) Beter Samen in Noord (BSIN) Integrale zorg voor bewoners met meervoudige en/of complexe problemen in Amsterdam Noord 3 april 2014 Hanneke Keus, Projectleider BSiN Ronny Bohnenn, kwartiermaker BSiN Hanneliek

Nadere informatie