Cursusprogramma Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusprogramma 2014-2015. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek"

Transcriptie

1 Cursusprogramma Flevoland & Gooi- en Vechtstreek 1

2 Specialistische opleiding handhaving omgevingsrecht, accent milieuwetgeving Brede opleiding Handhaving In de Wabo criteria en verder uitgewerkt in m.n. de KPMG criteria, najaar 2012, staat bij de generieke deskundigheidsgebieden de specialistische opleiding voor milieu-inspectie verwoord als Specialistische opleiding handhaving omgevingsrecht, accent milieuwetgeving. Het gaat hier om een één jarige opleiding. De opleiding is ooit, begin jaren negentig, gestart als Hamil-opleiding en werd uitgevoerd door de Inspectie Milieuhygiëne. In 1993 werd de cursus overgedragen aan de markt van de opleiders. De opleiding is mee geëvolueerd met de regelgeving, maar er is vooralsnog geen verplichte inhoudsbeschrijving vanuit bijvoorbeeld een AMvB. Modulaire opzet De opleiding betreft een diplomalijn waarbinnen diverse modules opgenomen zijn. De modules betreffen generieke deskundigheidsvereisten zoals benoemd in de KPMG criteria. Naast de deelname aan de diplomalijn is deelname aan een module of meerdere modules mogelijk. Lesmateriaal Het lesmateriaal zal zoveel mogelijk digitaal worden aangeleverd. Het lesmateriaal bestaat uit: benodigde wetteksten, syllabi, achtergrondinformatie Databank omgevingsrecht (abonnement) readers met hand-outs van de presentaties, achtergronddocumenten, casuïstiek 2

3 Eindtermen van de opleiding (Bron KPMG criteria) Na het volgen van deze opleiding is de cursist: in staat zelfstandig bedrijven en activiteiten buiten inrichtingen te controleren aan de hand van de milieuwetgeving en signaaltoezicht uit te voeren binnen het overige omgevingsrecht. Te beginnen vanuit case-management (het brede overzicht in een zaak) en vervolgens de verdieping naar specifieke regelgeving en aanpak bekend met de inhoud van de Waterwet/Wet milieubeheer /Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/ Wet bodembescherming, Woningwet/ Wet RO en bijbehorende besluiten. Daarbij staat het werken met het Activiteitenbesluit centraal. op de hoogte van de inhoud van de belangrijkste normen en richtlijnen op gebied van handhaving bekend met de belangrijke Europese richtlijnen en verordeningen op gebied van het omgevingsrecht in staat het instrument risicoanalyse (algemeen en per bedrijf) op hoofdlijn te hanteren en prioriteiten te kunnen stellen, inclusief de vervulling van de taak bij eventuele calamiteiten bekend met zijn of haar toezichthoudende bevoegdheden vertrouwd met de begrippen bestuursdwang, last onder dwangsom en bestuurlijke boete, en in staat bij elke afzonderlijke overtreding te motiveren voor welk bestuurlijk handhavingsinstrument hij of zij kiest, aangevuld met kennis over de Bsbm. bekend met het verband tussen de omgevingswetgeving en de Algemene wet bestuursrecht, de beginselen van behoorlijk bestuur en de eisen waaraan een beschikking moet voldoen in staat bestuurlijke handhaving af te zetten tegen strafrechtelijke, dan wel civielrechtelijke handhaving en indien noodzakelijk te kiezen voor (eveneens) een van deze twee handhavingsmogelijkheden bekend met de meest voorkomende technische aspecten binnen milieuhandhaving in staat de balans te vinden tussen optreden als toezichthouder en meedenken met het bedrijf als adviseur in staat doelgericht en helder te communiceren, om te gaan met conflictsituaties en een goede relatie met een bedrijf te onderhouden. in staat om betrokkenen te bewegen alsnog de regels van de omgevingswetgeving na te leven of te wijzen op de consequenties van hun handelen in staat efficiënt en adequaat te werken binnen het organisatie-eigen kwaliteitssysteem (milieu)handhaving bewust van eigen verantwoording bij handhaving en gedoogsituaties. 3

4 Specialistische opleiding handhaving omgevingsrecht, accent milieuwetgeving 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B Diverse taakvelden binnen de Generieke deskundigheidsgebieden. Kernactiviteit Wabo. 2 Omschrijving Het maken van een risicoanalyse op bedrijfs- of brancheniveau en taak indien nodig vertalen naar bedrijfsspecifiek toezichtplan met risico s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie Het doen van administratief toezicht op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten die naar aanleiding van de vergunning moeten worden ingediend, bijv. NRB toets) Voorbereiden en uitvoeren van controles ter plaatse op basis van vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden en/of de eisen uit het Activiteitenbesluit (of de gelijkwaardige voorzieningen) Opstellen bezoekverslag/brief Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie Behandelen klachten en meldingen (ongewone voorvallen) Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen. De mogelijkheid om inhoudelijk te controleren op juistheid en volledigheid dient te zijn geborgd binnen het betreffende specialisme. Zie daarvoor de specialistische modules. 3 Doelgroep Beginnende en reeds werkzame handhavers bij organisaties die aan dit criterium willen/moeten voldoen. Van deelnemers wordt verwacht dat ze een opleiding hebben op MBO-niveau of door ervaring over een vergelijkbaar werk- en denkniveau beschikken. 4 Leerdoelen De opleiding is gericht op de geformuleerde Basiskennis: Bron KPMG! Structuur en systematiek Awb en bestuurlijk juridische instrumenten Structuur en systematiek Activiteitenbesluit Grondbeginselen meest relevante milieuthema s, (risico s en effecten geur, stof, geluid, gevaar). Structuur en systematiek AO/IC (financieel en stofstromen) Grondbeginselen fysiek en administratief toezicht Eisen voor categorie A bedrijven zoals bedoeld in het activiteitenbesluit Structuur en systematiek van pseudowetgeving: Handreiking industrielawaai, Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, Energiebesparingsmethodieken Diepgaande kennis: Het in onderlinge samenhang kunnen beoordelen B+ / C categorie van het Activiteitenbesluit met NER, besluit geluidhinder. BEVI en gerelateerde wetten, regelingen, en PGS richtlijnen kunnen doorgronden en correct toepassen Actuele kennis van Europese milieu richtlijnen, Nederlands 4

5 omgevingsrecht (inclusief bijbehorende jurisprudentie op het gebied van milieubesluiten) Het kunnen maken van de benodigde inhoudelijke overwegingen bij gelijkwaardigheidsbesluiten Diepgaande kennis in aanvulling op II: Structuur en systematiek financiële administratie, boekhouding en AO/IC in betreffende sector (financieel en stofstromen), zowel op basis van papieren als geautomatiseerde bestanden en systemen Toetsingstechnieken: het kunnen leggen van verbanden tussen de geld- en goederenbeweging (rekening houdend met een juiste mix tussen fysiek en administratief toezicht) Structuur en systematiek van diverse soorten milieumanagementsystemen (kwaliteitszorg- en compliancesystemen) Toetsingstechnieken: auditvaardigheden om milieumanagementsystemen te beoordelen i.v.m IPPC toezicht (art Mor) Kennis IPPC regelgeving Kennis van relevante BREFs, BBT per relevante sector/branche Basiskennis agrarische activiteiten: Grondbeginselen verspreidingsmodellen geur, fijnstof en Ammoniak Structuur en systematiek Wet milieubeheer (o.a. H5 luchtkwaliteit), Wabo, Wro (o.a. Streekplan), Natuurbeschermingswet Wet geurhinder ammoniak Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij In onderlinge samenhang kunnen toepassen wet,- en regelgeving (o.a. documenten bijlage 1 en 2 regeling aanwijzing bbt) Basiskennis Afvalwater Basiskennis afval: Structuur en systematiek Landelijk Afvalstoffen Plan (LAP) Specialismen: geluid, geur, luchtkwaliteit, stof, externe veiligheid en Groene regelgeving Kennis van technische procesvoering rond gevaarlijke stoffen Problematiek stortplaatsen (sterk wisselend in verband met nieuwe ontwikkelingen en wijzigende regelgeving) Acceptatie, en verwerkingsbeleid (A & V) afvalverwerkende inrichtingen Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO-IC) afvalverwerkende inrichtingen In onderlinge samenhang kunnen toepassen wet- en regelgeving afval (o.a. EVOA) 5 Leermiddelen Diverse syllabi, casuïstiek, praktijkdagen en praktijkopdrachten 6 Toetsing Afsluiting Module Per module wordt een toets afgelegd Examen diplomalijn Het examen bestaat uit twee onderdelen: uitvoeren, analyseren, beschrijven en presenteren van een realistische casus, praktijkopdracht, deze opdracht mag ook met een mede cursist uitgevoerd worden. 5

6 afleggen van een mondeling examen van een uur, vanuit een beginsituatie een integrale praktijkcasus behandelen. De opleiding wordt afgesloten met één integraal examen, om te waarborgen dat de cursist niet alleen kennis heeft van de afzonderlijke onderdelen, maar ook de dwarsverbanden ziet en kan toepassen: een eerste vereiste voor het uitvoeren van integraal toezicht. Wanneer beide onderdelen met voldoende resultaat worden afgelegd ontvangt de kandidaat het diploma. 7 Beschrijving en Programma Inleiding Toezicht en handhaving binnen het omgevingsrecht is belangrijk. Hoge eisen worden gesteld aan kennis en opleidingsniveau van medewerkers die zich bezighouden met handhaving; de wetgever eist dat vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de KMPG criteria die in 2014 een vertaling krijgen naar een AMvB kwaliteitseisen Wabo handhaving. Sinds de invoering van de Wabo wordt handhaving ook steeds meer integraal van karakter, en gelden de professionaliseringscriteria niet alleen voor de Wet milieubeheer, maar ook voor het toezicht krachtens Waterwet, Wet bodembescherming, Wet ruimtelijke ordening, Woningwet en bij die wetten horende besluiten (zie VTH kader, PUMA project, Omgevingsdienst.nl). De opleiding is voor handhavers, gericht op integrale handhaving van het omgevingsrecht opererend vanuit de milieutaakstelling, opgedragen door de opdrachtgevers van de RUD. De opleiding is gebaseerd op de huidige visie op professioneel en programmatisch handhaven, met accent op bestuursrechtelijke handhaving. Tijdens de opleiding wordt de nadruk gelegd op het handhaven van het stelsel van algemene regels en daarnaast omgevingsvergunningen. Ook wordt aandacht besteedt aan activiteiten buiten inrichtingen en ketentoezicht. Het volgen van deze opleiding past binnen een opleidingsplan als bedoeld in het kwaliteitssysteem milieuhandhaving en anticipeert op de uit de Wabo voortvloeiende generieke en specialistische vereisten. Rode draad in en kenmerkend voor de opleiding: elk onderdeel wordt bij de start en de verdere uitwerking gekoppeld aan praktijkvoorbeelden en de deelnemers mogen voorbeelden uit eigen werkzaamheden inbrengen. Op basis van de Wabo criteria is de opleiding als volgt geprogrammeerd: Module introductie opleiding, aan de hand van cases wordt uitgebeeld wat het vakgebied Toezicht en Handhaving inhoudt en wordt de opleiding vertrouwd gemaakt (2 dagen) Module Handhaving, Wabo, Awb en SR (4 dagen) Module Wabo en Wm algemeen, omgevingsvergunningen en relatie algemene regels (3 dagen) 6

7 Module Activiteitenbesluit (3 dagen) Module agrarische inrichtingenrecht (2 dagen) Module Afval (2 dagen) Module Afvalwater (2 dagen) Module Veiligheid en PGS richtlijnen (4 dagen) Module Externe Veiligheid, algemene regels en BEVI (1 dag) Module energie (1 dag) Module Lucht, stof, gassen/stookinstallaties ( 2 dagen) Module Bodem/NRB en bodembeschermende voorzieningen (1 dag) Module Geluid (1 dag) Module groene wetgeving (2 dagen) Module Woningwet en Bouwbesluit voor milieumedewerkers (2 dagen) Module Praktijk handhaving inclusief integrale praktijkopdrachten (1 dag) Module Incidenten, oefening (Hoofdstuk 17 Wm en GRIP systeem) (1 dag) *Elke module heeft als basis casuïstiek vanuit de praktijk Voor elke module ontvangt de cursist een beschrijving met leerdoelen Stageweek (3 dagen met formulering stage-doel en verslag) Examentraining (1 dag) Examen 8 Duur De diplomalijn duurt 1 seizoen, 35 lesdagen, stagedagen en daarnaast examinering en toetsing 9 Onderdeel van Deskundigheden, Milieu 7

8 Actualisatiemodule HAMIL 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B Diverse taakvelden binnen de Generieke deskundigheidsgebieden (toezicht) en specialistische deskundigheidsgebieden accent milieu 2 Omschrijving taak Maken risico-analyses op bedrijfsniveau; voorbereiden, uitvoeren en verwerken bedrijfscontroles; handhaven volgens sanctiestrategie, behandelen meldingen en klachten 3 Doelgroep Toezichthouders van de OFGV en andere organisaties, die belast zijn met toezicht en handhaving omgevingsrecht, taakaccent Milieu, die de in het verleden bij de HAMIL-opleiding opgedane kennis willen actualiseren 4 Leerdoelen Na het volgen van de actualisatiemodule is de deelnemer, als aanvulling op de leerdoelen die voorheen zijn gehaald door het volgen van de HAMIL-opleiding: bekend met de inhoud van de Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit en Ministeriële Regeling omgevingsrecht, Activiteitenbesluit en -regeling, en op de hoogte van de wijzigingen in deze wetgeving van de afgelopen jaren. Bekend met wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen en de wijzigingen die hierin de afgelopen jaren zijn aangebracht op de hoogte van de inhoud van de belangrijkste normen en richtlijnen, met name de geactualiseerde PGS15 bekend met het Besluit bodemkwaliteit en de nieuwe NRB en in staat bodembeschermende maatregelen te beoordelen op de hoogte van de wijzigingen in de waterwetgeving van de afgelopen jaren en bekend met de lozingsaspecten vanuit met name het Activiteitenbesluit in staat efficiënt en adequaat te werken binnen het organisatie-eigen kwaliteitssysteem handhaving bekend met de nieuwe visie op vergunningverlening, toezicht en handhaving vanuit de kwaliteitscriteria in staat effectief te communiceren in de praktijk en een effectieve bedrijfscontrole uit te voeren in staat om in het Wabo-proces de juiste rol te vervullen. 5 Leermiddelen De deelnemers aan de actualisatiemodule krijgen de beschikking over al het lesmateriaal wat behoort bij de HAMIL-opleiding die in het betreffende cursusjaar door Mibacu bv wordt verzorgd. Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd via een digitale leeromgeving. 6 Toetsing De actualisatiemodule wordt afgesloten met een schriftelijk examen, ongeveer twee weken na de laatste lesdag. Het examen bestaat uit het uitwerken van een praktijkcasus toezicht omgevingsrecht, accent milieu, en het beantwoorden van enkele kennisvragen met betrekking tot recente wijzigingen in wetgeving en handhaving. De uitwerking van het examen wordt door twee 8

9 docenten beoordeeld. Wanneer de beoordeling voldoende is, en de kandidaat in het verleden aantoonbaar het HAMIL-diploma heeft behaald, ontvangt de kandidaat een geactualiseerd HAMIL-diploma. 7 Programma De module bestaat uit 6 contactdagen: Dag 1: Inleiding (overzicht wijzigingen omgevingsrecht van de afgelopen 10 jaar) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), relatie Wet milieubeheer Vergunningstelsel Wabo Besluit omgevingsrecht (Bor) en categorie-indeling bedrijven Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) Omgevingsvergunning beperkte milieutoest (Obm) Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling Dag 2: Verdieping Activiteitenbesluit industrieel Verdieping Activiteitenbesluit agrarisch Nieuwe ontwikkelingen Casuïstiek Dag 3: Wetgeving gevaarlijke stoffen (ADR, Hoofdstuk 9 Wet milieubeheer, Reach) Indeling gevaarlijke stoffen en (nieuwe) etikettering Publicatiereeks gevaarlijke stoffen: wijzigingen PGS-richtlijnen PGS15, inclusief brandveiligheidsaspecten PGS12, 13, 19, 28, en 30 (beknopt) Dag 4: Bodemwetgeving Besluit bodemkwaliteit (nieuwe) NRB en bodembeschermende maatregelen Waterwet Lozingsaspecten (oppervlaktewater, bodem en riool) Dag 5 Integraal toezicht Wabo (bouwen, slopen, ruimtelijke ordening, gebruik) Handhaving nieuwe stijl (kwaliteitscriteria, organisatieaspecten) Recente wijzigingen bestuurs- straf- en civielrecht Jurisprudentie Dag 6: Integrale casus: Uitdiepen van een praktijkcasus, waarbij alle bovengenoemde aspecten terugkomen. Naast de contactdagen wordt van de deelnemers verwacht dat zij in eigen tijd enkele cases uitwerken, die tijdens de contactdagen worden besproken. Ook wordt verwacht dat zij per contactdag 4 tot 6 uur aan zelfstudie besteden. 8 Duur Zes cursusdagen 9 Onderdeel van Deskundigheden, Milieu 9

10 Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, Generieke deskundigheden, accent Milieu 2 Omschrijving 1.Het beoordelen en het uitvoeren van (standaard) controles van taak lozingen die vallen onder algemene regels 2. Adviseren over meldingen, vergunningen of ontheffingen op het gebied afvalwaterlozingen en grondwaterlozingen (bij saneringen en bronneringen) in riolering of de bodem, inrichtingen of openbare ruimte 3. Adviseren over klachten en overtreding van regelgeving 4. (Laten) uitvoeren van controles op vergunde indirecte industriële lozingen en lozingen van andere bedrijven, lozingen bij nietinrichtingen 3 Doelgroep Medewerkers die belast zijn met werkzaamheden op het gebied van afvalwater bij bedrijven en buiten inrichtingen (casemanagement, vergunningverlening en handhaving). 4 Leerdoelen De deelnemer doet in deze module kennis en vaardigheden op m.b.t. afvalwater in het algemeen en de afvalwateraspecten in vergunningen, het Activiteitenbesluit incl. agrarische regels (ook buiten inrichtingen) en het Besluit lozen van afvalwater buiten inrichtingen. 5 Leermiddelen Syllabus, Relevante wet- en regelgeving, meldingen Activiteitenbesluit en het Besluit lozen van afvalwater buiten inrichtingen, vergunningen en veel casuïstiek. 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindcasus en toets 7 Programma Dag 1: Overzicht nieuw lozingsrecht Rode draad in nieuwe regelgeving, van Kaderrichtlijn Water, via wetten naar algemene regels in het Activiteitenbesluit Besluit afvalwater buiten inrichtingen Waterwet Wet gemeentelijke watertaken Wet milieubeheer, voorkeursverwijdering afvalwater Ontwikkelingen indirecte lozingen in Wabo en bijbehorende bevoegdheidsverandering Toelichting kwaliteitscriteria, onderdeel Afvalwater en plaats in de beleidscyclus Algemene kennis m.b.t. voorschriften voor afvalwaterlozingen Alle lozingsaspecten van het Activiteitenbesluit Meldingen en de activiteit lozen van afvalwater van activiteiten Zorgplicht en afvalwater, algemene lozingsvoorschriften 10

11 Relatie bestaande en nieuwe Milieu en Watervergunningen en training overgang Milieu en Watervergunning naar WABO Overgangsrecht specifiek lozingsregels Maatwerkmogelijkheden en voorbeelden daarvan Relatie met de bouwplantoets en toezicht in de Bouwfase van gebouwen (bronneringen, rioleringen, hemelwaterafvoer etc) Dag 2 Alle lozingsaspecten van het Besluit lozen afvalwater buiten inrichtingen Vergelijking met de lozingsvoorschriften in het Activiteitenbesluit Algemene lozingsvoorschriften buiten inrichtingen Behandeling van de specifieke activiteiten Relatie met andere vergunningen en toestemmingen, bijv. evenementenvergunningen Melden en maatwerkvoorschriften Relatie agrarische bedrijven en lozingsregels voor specifiekagrarische activiteiten Activiteitenbesluit, onderdeel agrarische activiteiten, binnen en buiten inrichtingen Activiteitenbesluit en het voormalige Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Taak waterkwaliteitsbeheerder, directe lozingen en adviseur De onderdelen worden verduidelijkt met praktijkvoorbeelden. 8 Duur 4 dagdelen (exclusief Dag 3 Afvalwateronderzoek) 9 Onderdeel van Specialistische deskundigheden, Milieu 11

12 Basiscursus Groene wetten 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B Casemanagement en basiskennis Groen en ecologie 2 Omschrijving In het kader van de omgevingsvergunning zal een deel van de taak vergunningaanvragen gecoördineerd behandeld moeten gaan worden. Deze nieuwe aanpak heeft effect op de manier waarop de vergunningverleners en handhavers hun werk moeten doen. Het zogenaamde aanhaken van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 vereist nu ook kennis van de doelen van deze wetten en de manier waarop initiatieven worden beoordeeld. Medewerkers van gemeenten en OFGV hebben basiskennis van deze wetten en weten wanneer deze wetten van toepassing zijn. 3 Doelgroep Medewerkers van gemeenten of Omgevingsdiensten die belast zijn met vergunningverlening en toezicht Wabo. 4 Leerdoelen De deelnemer doet in deze module kennis en vaardigheden op m.b.t. - Kennis van de werking vergunningenprocedure Nbw (vvgb) - Kennis van de werking ontheffingsprocedure art 75 Ff-wet (vvgb) - Inzicht in het eigen planmatig handelen t.b.v. een tijdig besluit - Inzicht in de minimale eisen die aan een Passende beoordeling, of een ecologische toets irt de Flora- en fauna wet worden gesteld 5 Leermiddelen Syllabus groene wetgeving, Relevante wet- en regelgeving, 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindcasus en toets 7 Programma Tijdens de tweedaagse cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Behandeling Flora- en faunawet; dit zal zo veel mogelijk aan de hand van praktische voorbeelden gebeuren. Aan de orde komen: Doel van de Flora- en fauna wet en de wettelijke verbodsbepalingen Wanneer mogelijk van toepassing Vormen van ecologisch onderzoek en vereisten hieraan Verschillende soortgroepen en aandachtspunten hierbij Recente ontwikkelingen; voorkomen, vernielen verstoren Ontheffing en positieve afwijzing Voornaamste risico s Casuïstiek Behandeling van de Natuurbeschermingswet 1998; dit zal zo veel mogelijk aan de hand van praktische voorbeelden gebeuren. Aan de orde komen: Doel van de Natuurbeschermingswet en de wettelijke verbodsbepalingen Verbodsbepalingen artikel 16 en 19d Wanneer kan vergunningsplicht aan de orde zijn Directe en externe werking Wat is een voortoets, een verslechteringstoets of een Passende beoordeling Waaraan moet een toets / vergunningaanvraag voldoen Natura 2000-beheerplannen, bestaand gebruik 12

13 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Aandachtspunten bij verschillende Natura gebieden in en rondom Flevoland Casuïstiek Zowel tijdens de toelichting over de Flora- en faunawet als de Natuurbeschermingswet 1998 komen de WABO en aangehaakte toestemming aan de orde. Daarbij wordt in gegaan op de mogelijkheden voor vooroverleg en indienen aanvraag via OLO, proceduretermijnen en de verklaring van geen bedenkingen). 8 Duur 4 dagdelen 9 Onderdeel van Deskundigheden, Milieu 13

14 Basiscursus Activiteitenbesluit, versie Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, generieke deskundigheidsgebieden voor medewerkers die belast zijn met case-management, vergunningverlening of toezicht. 2 Omschrijving taak Toepassing van de algemene regels van het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling inclusief de relatie met andere Wabo terreinen. 3 Doelgroep Medewerkers van gemeenten en Omgevingsdiensten die kennis willen opdoen van het Activiteitenbesluit voor toepassing in hun werk 4 Leerdoelen Deelnemers leren in deze cursus werken met het Activiteitenbesluit. Het gaat hierbij om de hoofdlijnen en de toepassing daarvan. 5 Leermiddelen Het AIM, Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling en cases (incl. voorbeeld meldingen) 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindcasus en toets 7 Programma Het Activiteitenbesluit bestaat sinds 1 januari 2008 en steeds meer bedrijven en activiteiten worden fasegewijs van milieuvoorschriften voorzien vanuit dit besluit. Voor medewerkers die nog maar kort bij de overheid werken of van baan veranderd zijn organiseert wordt een brede basiscursus Activiteitenbesluit aangeboden. In de cursus wordt ingegaan op de raakvlakken met beleid, vergunningverlening en handhaving en leren de deelnemers elkaars werk in deze regelgeving kennen. Daardoor is de cursus ook geschikt voor brandpreventisten en bouwplantoetsers /bouwinspecteurs die deze wetgeving willen leren kennen. De basiscursus biedt een brede introductie in het Activiteitenbesluit historie milieuwetgeving beknopt de hoofdlijnen van het stelsel van het milieurecht de plaats van het Activiteitenbesluit binnen het omgevingsrecht en de Waterwet omgevingsvergunningen Milieu (type C en OBM) en de relatie met het Activiteitenbesluit meldingen, indieningsvereisten en toetsing daarvan het AIM en werken met het AIM relatie AIM en OLO typen bedrijven algemene milieuregels voor bedrijven inhoudelijk Bouwplantoets en Activiteitenbesluit Begrip maatwerk en maatwerkbeschikking Doelvoorschriften Middelvoorschriften Overgangsrecht Bevoegde overheden Casuïstiek 8 Duur 2 dagdelen 9 Onderdeel van Basisvaardigheden, onderdeel Milieu 14

15 Basiscursus Wet milieubeheer Bouw en RO medewerkers 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B Casemanagement, integrale taakstelling Bouw/RO medewerkers 2 Omschrijving taak 1.Het beoordelen en het uitvoeren van werkzaamheden op basis van de uitgangspunten van de Wet milieubeheer en toepassing van de algemene en direct werkende regels bij omgevingsvergunningen, integraal beoordelen van meldingen en het uitoefenen van toezicht. 3 Doelgroep Medewerkers van die belast zijn met werkzaamheden op het gebied van Bouwen en RO die basiskennis van de Wet milieubeheer en andere relevante milieuwetgeving willen opdoen 4 Leerdoelen De deelnemer doet in deze module kennis en vaardigheden op m.b.t. milieuthema s en vertaling daarvan naar milieuregelgeving en specifiek de Wet milieubeheer. 5 Leermiddelen Syllabus, Relevante wet- en regelgeving, meldingen Activiteitenbesluit en aanvragen Milieu 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindcasus en toets 7 Programma De basiscursus biedt een brede introductie in het milieurecht de hoofdlijnen van het stelsel van het milieurecht de plaats van het milieurecht binnen het omgevingsrecht de belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten in het bijzonder het Activiteitenbesluit omgevingsvergunningen Milieu (type C en OBM) meldingen toepassing van de opgedane kennis in BOUW en RO/bestemmingsplannen Bouwplantoets en Milieu Bouwtoezicht en Milieu Indieningsvereisten vanuit Milieu Bevoegde overheden en hun taken binnen het milieurecht 8 Duur 4 dagdelen 9 Onderdeel van Basisvaardigheden, Milieu 15

16 Basiscursus vergunning vrij en vergunning plichtig bouwen en Bouwbesluit 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, generieke deskundigheidsgebieden voor medewerkers die belast zijn met case-management, vergunningverlening of toezicht Milieu 2 Omschrijving taak Toepassing basiskennis algemene regels met betrekking tot vergunningvrij en vergunningplichtig voor de activiteit bouw i.c.m. milieuproducten (aanvragen, meldingen en toezicht) 3 Doelgroep Medewerkers van Omgevingsdiensten, belast met milieutaken 4 Leerdoelen Deelnemers zijn na afloop van de cursus op de hoogte van de criteria in de wetgeving en kunnen beoordelen of een bouwactiviteit vergunningplichtig is of niet. 5 Leermiddelen Wabo, Bor 6 Toetsing Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname. 7 Programma Bij integraal toetsen en toezicht wordt kennis van alle vergunningplichtige activiteiten verwacht. In deze cursus worden voor met name bouwactiviteiten alle van toepassing zijnde begrippen en wetteksten behandeld. Ook wordt het proces van toetsen uitgebreid besproken. - Waar staat bouwen: vergunningplichtig of vergunningvrij? (In samenhang met APV van Lelystad en Almere.) Werking Bouwbesluit 2012 op hoofdlijn - Wat staat er precies? Diverse begrippen, Bijzondere bepalingen, Artikel 2bijlage II Bor, Artikel 3 bijlage II Bor. - Praktijkvoorbeelden. Mestsilo Gasopslag Graansilo Luchtwasser Paardenbak Opslagcontainer - Korte blik naar de toekomst.. Wijzigingen medio , uitbreiden Vergunningvrij bouwen 8 Duur 2 dagdelen 9 Onderdeel van Basisvaardigheden. 16

17 Basiscursus Bouwbesluit 2012, onderdelen, bouwen, slopen en brandveiligheid 1 Wabo criterium KPMG Deel B, A1 Generieke deskundigheidsgebieden. Onderdeel casemanagen, basis bouwregelgeving, basis sloopregelgeving en basis brandveiligheid. Onderdeel van diverse taakvelden 2 Omschrijving taak In integrale werkmethoden toepassen van meldingen op basis van het Bouwbesluit Toepassen van de algemene regels van het Bouwbesluit in de taakvelden casemanagen, basis brandveiligheid, bouwplantoets en toetsen sloopmeldingen i.c.m. andere Wabo of Waterwetregels. 3 Doelgroep Medewerkers van Omgevingsdiensten en gemeenten die belast zijn met werkzaamheden waarin het Bouwbesluit 2012 naast andere regels een rol speelt. 4 Leerdoelen Na de cursus kent de cursist de relevante wet/ en regelgeving en kan deze toepassen in praktijksituaties die vaak een integraal karakter hebben 5 Leermiddelen Syllabus, voorbeeldmateriaal, meldingen, casuïstiek 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindtoets 7 Programma De voorschriften m.b.t. bouw-, sloop- en brandveiligheid zijn de laatste jaren sterk gewijzigd. In het algemeen kan gesteld worden dat er steeds minder vergunningen nodig zijn en er wordt meer en meer gebruik gemaakt van algemene regels al of niet in combinatie met de meldplicht. Op 1 april 2012 trad het Bouwbesluit 2012 in werking, naast het Activiteitenbesluit een veel omvattend stelsel van algemene regels. In deze cursus wordt het Bouwbesluit in drie delen uitgelegd en toegepast in casuïstiek. Ook wordt ingegaan op het overgangsrecht. Er wordt ingegaan op Achtergronden en doelstellingen Wettelijk kader Opzet en inhoudsopgave Bouwbesluit 2012 Uitgangspunten Dagdelen 1 en 2 Bouw Bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen, basis voorschriften, bouwkundige brandveiligheid, toezicht bouw, integraal toezichtsprotocol Nieuwbouw, verbouw en verplaatsen bouwwerk Gelijkwaardigheid Gebruiksfuncties en gebruiksoppervlakte Personenbenadering Gebruiksmelding Basisbegrippen Constructieve veiligheid, werken met euroklassen 17

18 Afscheidingen vloer, trap en hellingbaan Overbrugging hoogteverschillen Geluidwering Ventilatie Daglicht Bruikbaarheid Verlichting en elektra Watervoorziening Afvoer van afvalwater en hemelwater Energiezuinigheid Milieuprestatie Oefeningen en voorbeelden Dagdelen 3 Brandveiligheid Aanvullend op de dagdelen 1 en 2 Brandveilig beheer van bouwwerken basisvoorschriften, dwarsverbanden brandveiligheid Woningwet en Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit bijv. bij opslag gevaarlijke stoffen, toezicht brandveiligheid, integraal toezichtsprotocol Dagdeel 4 Sloop en Afval Sloopmeldingen, indieningsvereisten, dwarsverbanden met asbestregelgeving, toezicht sloop, integraal toezichtsprotocol, certificering van uitvoering Relatie bouwen en slopen en voorschriften voor bouw/ en sloopafval Relatie bouw, verbouw en sloop en bescherming oppervlaktewater, het werkplan op basis van milieuregels als indieningsvereiste bij de meldingen 8 Duur 4 dagdelen 9 Onderdeel van Generieke deskundigheidsgebieden BWT en Milieu 18

19 Cursus nieuwe wijzigingen Activiteitenbesluit 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, generieke deskundigheidsgebieden voor medewerkers die belast zijn met case-management, vergunningverlening of toezicht. 2 Omschrijving Toepassing van de algemene regels van het Activiteitenbesluit, de taak Activiteitenregeling inclusief de relatie met andere Wabo terreinen. 3 Doelgroep Medewerkers van Omgevingsdiensten die belast zijn met vergunningverlening, behandelen van meldingen en het uitoefenen van toezicht en handhaving 4 Leerdoelen Na de cursus kent de cursist de recente wijzgigingen in Wabo, Bor en Activiteitenbesluit 5 Leermiddelen Hand-out, digitale bestanden, voorbeeldmateriaal, casuïstiek 6 Toetsing De module wordt niet afgesloten met een toets, het is een zgn. bijspijkerdag 7 Programma Wijzigingen per (voor zover nog nodig) - WKO, algemene regels en OBM (globaal) - OBM grond en bagger ingetrokken Wijzigingen per Opname actuele versies van PGS- richtlijnen 15,25,28 en 30 in de Activiteitenregeling, spelregels voor toepassing Wijzigingen per Diverse reparaties en inhoudelijke wijzigingen in Bor, Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling Wijzigingen bevoegdheid bij inrichtingen per Wabo brede bevoegdheid i.v.m. vorming van de RUD's en op basis van de Package Deal wijzigt voor de VVGB bedrijven en Afvalbedrijven met OBM Casuïstiek per onderdeel 8 Duur 2 dagdelen 9 Onderdeel van Juridische deskundigheidsgebieden 19

20 Handhaving, onderdeel toepassen bestuursrecht, strafrecht en jurisprudentie 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B, Juridische deskundigheidsgebieden Handhaving 2 Omschrijving Beoordelen handhavingsverzoeken en gedoogbeschikkingen taak Adviseren in handhavingsvraagstukken, behandelen en begeleiden procedures, opstellen van beschikkingen Coördinatie van integrale handhaving 3 Doelgroep Medewerkers van Omgevingsdiensten die belast zijn met juridische ondersteuning in het toezicht en handhaving van de Wabo regels, accent Milieu Basiskennis toezicht en Wabo regelgeving vereist 4 Leerdoelen Na de cursus kent de cursist de relevante wet/ en regelgeving en kan deze toepassen in praktijksituaties. 5 Leermiddelen Syllabus, voorbeeldmateriaal, casuïstiek 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindtoets 7 Programma Plaats Wabo tussen sectorwetten en Awb, wat staat waar Handhaven onder de Wabo, juridische eisen aan handhavingsbesluit, Belangenafweging, de procedure: in stapjes uitgelegd, wie is belanghebbende, welke reparatiemogelijkeheden zijn er? Hoe om te gaan met bezwaarschriften Bestraffende en reparatoire sancties, verschillen en welke handhavingsinstrumenten zijn, incl. BSBm (en kwaliteitseisen OM + bevoegdheid directeur RUD Ongewone voorvallen: toezicht en handhaving Jurisprudentie Integrale casus 8 Duur 2 dagdelen, 1 dagdeel toetsing 9 Onderdeel van Juridische deskundigheidsgebieden 20

21 Cursus Wabo kwaliteitseisen en programmatisch werken 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, hoofdstuk 4, 5 en onderdeel C 2 Omschrijving taak In Hoofdstuk 5 van de Wabo en Hoofdstuk 7 van het Bor is wettelijk vastgelegd hoe het bevoegd gezag of een uitvoerend regionaal orgaan de organisatie van het toezicht vorm dient te geven. Daarin speel de dubbele regelkring, ook wel de Big Eight genoemd, een grote rol. Figuur: Big Eight Door gebruik te maken van 'Programmatisch handhaven' op basis van de Big Eight en toepassing van kwaliteitscriteria voor handhaving kunnen de goede keuzes aan het management en de politiek voorgelegd worden. 3 Doelgroep Coördinatoren, projectleiders en beleidsmedewerkers van de Omgevingsdiensten en opdrachtgevers. 4 Leerdoelen Veel overheden worstelen met de vraag op welke manier deze keuzes het beste tot stand kunnen komen en wat het effect is van de gekozen prioriteiten (van taakgericht naar probleemgericht). Daarbij gaat het ook om welke besluiten je voorlegt aan de politiek zodat die een goede afweging kan maken. De basis hiervoor is een uitvoerbaar en innovatief handhavingsprogramma. Daarmee wordt het proces van handhaving transparant, integraal en cyclisch georganiseerd, maar wordt ook goed ingegaan op de interactie tussen overheid en branches/bedrijven. Na de cursus weet de cursist hoe programmatisch handhaven opgezet moet worden, welke rol het bestuur heeft, welke kansen en bedreigingen er liggen en hoe men de goede voorbeelden kan vertalen naar de eigen organisatie. 5 Leermiddelen Wetteksten, handboek Handhaving Wabo en Syllabus programmeren van handhaving Voorbeelden van programmatisch handhaven 21

Cursusprogramma 2013. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Cursusprogramma 2013. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek Cursusprogramma 2013 Flevoland & Gooi- en Vechtstreek 1 2013-031 Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, Generieke deskundigheden,

Nadere informatie

Cursusprogramma 2014-2015. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Cursusprogramma 2014-2015. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek Cursusprogramma 2014-2015 Flevoland & Gooi- en Vechtstreek 1 2015-01 Specialistische opleiding handhaving omgevingsrecht, accent milieuwetgeving Brede opleiding Handhaving In de Wabo criteria en verder

Nadere informatie

Cursusprogramma 2014-2015. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Cursusprogramma 2014-2015. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek Cursusprogramma 2014-2015 Flevoland & Gooi- en Vechtstreek 1 2014-031 Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, Generieke

Nadere informatie

Cursusprogramma 2013. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Cursusprogramma 2013. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek Cursusprogramma 2013 Flevoland & Gooi- en Vechtstreek 1 2013-031 Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, Generieke deskundigheden,

Nadere informatie

Cursusprogramma 2015. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Cursusprogramma 2015. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek Cursusprogramma 2015 Flevoland & Gooi- en Vechtstreek 1 Opleidingen Met de kwaliteitscriteria op grond van de Wabo en de uitvoering de OFGV werken we aan VTH kwaliteit voor gemeenten, provincies en waterkwaliteitsbeheerders.

Nadere informatie

FRYSK PEIL F1. Samen zijn Wij Kwaliteit. Criteria voor kritieke massa

FRYSK PEIL F1. Samen zijn Wij Kwaliteit. Criteria voor kritieke massa FRYSK PEIL F1 Criteria voor kritieke massa Criteria voor kritieke massa Inhoudsopgave Toelichting bij het... 3 Generieke deskundigheidsgebieden... - 8-1. Casemanagen... - 9-2. Vergunningverlening bouwen

Nadere informatie

2015-031 Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen

2015-031 Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen 2015-031 Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen Instroomeisen Programma In deze cursus leert u hoe het afvalwaterrecht opgebouwd is. U leert het onderscheid tussen directe

Nadere informatie

Cursusaanbod Kwaliteitscriteria 2.1

Cursusaanbod Kwaliteitscriteria 2.1 Cursusaanbod Kwaliteitscriteria. Geoplan biedt u een overzicht van de cursussen die u helpen bij het voldoen van de gestelde kwaliteitscriteria. Op basis van de Scholingslijst van de werkgroep Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Kwaliteit van de uitvoering

Kwaliteit van de uitvoering Waar raakt PUmA bodem? Marc du Maine - PUmA PUmA Kernteam kwaliteit Blik op de toekomst PUmA RUD s Basistakenpakket Deelprojecten Wetsvoorstel VTH Kernteam kwaliteit Set 2.0 Zelfevaluatietool Set 2.1 6.

Nadere informatie

Eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma

Eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma KPMG Sustainability Eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma Deel B, versie 2.0 KPMG ADVISORY N.V. Inhoudsopgave A Kritieke massa criteria per deskundigheidsgebied... 2 A.1 Generieke

Nadere informatie

Erkenningsschema voor personen in het kader van het Omgevingsrecht versie 1.1

Erkenningsschema voor personen in het kader van het Omgevingsrecht versie 1.1 Erkenningsschema voor personen in het kader van het Omgevingsrecht versie 1.1 Versie 1.1 Pagina 1 van 71 Erkenningsschema voor personen in het kader van het omgevingsrecht Bindend verklaard door het bestuur

Nadere informatie

Tabellen kritieke massa

Tabellen kritieke massa A Tabellen kritieke massa 2 A.1 Generieke deskundigheden 3 Activiteiten Uitvoeren regie bij enkelvoudige omgevingsvergunningen (verlenen, wijzigen, intrekken en weigeren). Regie bestaat uit: 1. Organiseren

Nadere informatie

Eindrapport ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma

Eindrapport ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma KPMG SUSTAINABILITY Eindrapport ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma Deel B, versie 1.0 KPMG ADVISORY N.V. Deel B van de eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht Wijzigingvoorstel Omgevingsdienst Veluwe IJssel andaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel Behorende bij het andaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Brummen 2014 Wet Artikel

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Naast onze succesvolle in-company trainingen biedt Senze ook de mogelijkheid om je individueel in te schrijven voor verschillende trainingen. Wil je je kennis

Nadere informatie

Cursuskalender. Altijd actueel. Berghauser Pont Academy. Omgevingsrecht. Basiscursus Omgevingsrecht

Cursuskalender. Altijd actueel. Berghauser Pont Academy. Omgevingsrecht. Basiscursus Omgevingsrecht Altijd actueel Cursuskalender Berghauser Pont Academy Berghauser Pont Academy is een nieuwe en innovatieve opleider voor juridisch Nederland. Zij verzorgt voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Activiteitenbesluit Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Inhoud presentatie Doel en uitgangspunten modernisering Welke AMvB s en voor wie gelden de nieuwe regels Structuur en opbouw Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Wat je in de front-office echt moet weten! Voorstellen en Inleiding. Platform en Barim? Voorzitter stelt zich voor. Trainers stellen zich voor

Wat je in de front-office echt moet weten! Voorstellen en Inleiding. Platform en Barim? Voorzitter stelt zich voor. Trainers stellen zich voor Wat je in de front-office echt moet weten! Voorstellen en Inleiding Voorzitter stelt zich voor Trainers stellen zich voor Platform en Barim? Een paar huishoudelijke mededelingen Programma 13.30 uur 14.00

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

Landschap voor 1 april 2012

Landschap voor 1 april 2012 Bouwbesluit 2012 Landschap voor 1 april 2012 Waarom ook alweer? Vergroten samenhang bouwregelgeving Verminderen regeldruk (30% minder regels) Verbeteren toegankelijkheid / leesbaarheid Harmonisatie Europese

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 pagina 1 van 1 Rack, MJG, Marjolie `-~ _ ~ -U^~ w-2-~~ ~.~ Van: Rack, MJG, Marjolie Verzonden: donderdag 21 oktober 2010 13:49 Aan: 'info@st-ok.nl' Onderwerp: beantwoording brief uw kenmerk:2010/08/25/003/1

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het omgevingsrecht

Hoofdlijnen van het omgevingsrecht Hoofdlijnen van het omgevingsrecht Hoofdlijnen van het omgevingsrecht Ronald de Waard Bart Oortwijn 2014, Berghauser Pont Amsterdam Inhoudsopgave Voorwoord Al sinds een groot aantal jaren geven wij cursussen

Nadere informatie

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit Paul Bodden Hekkelman Advocaten VMR Praktijkdag 27 november 2013 Afbakening Agrarische inrichtingen: Glastuinbouwbedrijven Open teelt (bijv. akkerbouw

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet

Nadere informatie

Omgevingsvergunning O M G E VI N G S D1E N S T. Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen. Kemphaanweg 2 Almere

Omgevingsvergunning O M G E VI N G S D1E N S T. Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen. Kemphaanweg 2 Almere O M G E VI N G S D1E N S T FLevDLANo & Goal EN VgCHTSTREgg Omgevingsvergunning Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen Kemphaanweg 2 Almere 1 O M G E V1 N G S D I E N ST FLEVOLAND & G001

Nadere informatie

Auteur: H.A.M. van der Wal isbn boek: 978-90-01-82227-9

Auteur: H.A.M. van der Wal isbn boek: 978-90-01-82227-9 3 Milieuregelgeving 3.1 Opbouw milieuwetgeving In dit hoofdstuk wordt de belangrijkste milieuregelgeving weergegeven waar met bouwen rekening mee moet worden gehouden. De rode draad van de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Altijd actueel. Versnellen procedures na de Wabo en Crisis- en herstelwet

Altijd actueel. Versnellen procedures na de Wabo en Crisis- en herstelwet Altijd actueel Cursuskalender Berghauser Pont Academy Berghauser Pont Academy is een nieuwe en innovatieve opleider voor juridisch Nederland. Zij verzorgt voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

27 juni 2011 - Seminar Wabo

27 juni 2011 - Seminar Wabo 27 juni 2011 - Seminar Wabo DE CLERCQ ONS KANTOOR - veelzijdig, multidisciplinair - 32 advocaten, 8 (kandidaat)notarissen - sedert 1850: 160 jaar jong - creatief, proactief - aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding 3. Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6. 1. Thematische controle stoppersregeling 6. 2. Project luchtwassers 6

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding 3. Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6. 1. Thematische controle stoppersregeling 6. 2. Project luchtwassers 6 Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6 1. Thematische controle stoppersregeling 6 2. Project luchtwassers 6 3. Ketentoezicht 7 4. Branchegerichte pilot / tevens

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op:

Nadere informatie

Uitgangspunten kritieke massa criteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe?

Uitgangspunten kritieke massa criteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? 4 Kritieke massa In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten kritieke massa criteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe

Nadere informatie

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Een veehouderij breidt uit

Een veehouderij breidt uit Een veehouderij breidt uit CASUS 4 april 2013 Annelies Uijtdewilligen Wat gaan we doen U krijgt een situatie beschreven, zoals deze op uw bureau kan komen. U denkt na: wat ga ik doen. Dan max. 3 minuten

Nadere informatie

WABO NADER UITGELEGD

WABO NADER UITGELEGD WABO NADER UITGELEGD LEESWIJZER In de voorliggende notitie van de provincie Fryslân worden de belangrijkste begrippen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in jip-en-janneketaal beschreven.

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

HANDREIKING BIJ BRABANTBREDE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT

HANDREIKING BIJ BRABANTBREDE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT HANDREIKING BIJ BRABANTBREDE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT Kwaliteitscriteria voor kritieke massa voor vergunningverlening toezicht & handhaving Versie

Nadere informatie

Managementrapportag e Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria 2.1. MasterMeester. Gemeente Boxtel

Managementrapportag e Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria 2.1. MasterMeester. Gemeente Boxtel 2013 Managementrapportag e Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria 2.1 MasterMeester Gemeente Boxtel 0 Managementrapportage zelfevaluatietool gemeente Boxtel Voor u ligt een managementrapportage van de individuele

Nadere informatie

Programma. Activiteitenbesluit. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw) Inhoud. Landbouwbedrijven in het Activiteitenbesluit

Programma. Activiteitenbesluit. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw) Inhoud. Landbouwbedrijven in het Activiteitenbesluit 14 maart 2013 Programma Activiteitenbesluit Agrarische activiteiten 10.00 Activiteitenbesluit agrarische activiteiten 11.30 Pauze 11.45 Agrarische lozingen 12.45 Lunch 13.15 Glastuinbouw 14.15 Pauze 14.30

Nadere informatie

Eventuele voettekst. Tekening wordt aangeleverd. De melding bevat geen tekening. Hoe lost u dit op? Is er een OBM nodig?

Eventuele voettekst. Tekening wordt aangeleverd. De melding bevat geen tekening. Hoe lost u dit op? Is er een OBM nodig? Wat gaan we doen U krijgt een situatie beschreven, zoals deze op uw bureau kan komen. Een veehouderij breidt uit RWS Leefomgeving Kenniscentrum InfoMil Edwin Cornelissen U denkt na: wat ga ik doen. Dan

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015 Marcel Balk Joost Pothuis Bouwkwaliteit Inhoud presentatie Inleiding: Omgevingswet en amvb s Hoofdlijnen van het beoogde Besluit Bouwwerken in

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Werken met de Wabo. Actualiteit rond de Wabo en uitvoering en uitvoerbaarheid van het daaruit voortvloeiende stelsel

Werken met de Wabo. Actualiteit rond de Wabo en uitvoering en uitvoerbaarheid van het daaruit voortvloeiende stelsel Werken met de Wabo Actualiteit rond de Wabo en uitvoering en uitvoerbaarheid van het daaruit voortvloeiende stelsel Opzet sessie 1. De theorie, wat heeft 5 jaar Wabo aan echte wijzigingen opgeleverd 2.

Nadere informatie

Jaarprogramma VTH 2015

Jaarprogramma VTH 2015 Jaarprogramma VTH 2015 1. Algemeen Dit jaarprogramma omvat de afspraken die met de ODG worden gemaakt ten aanzien van de WABO+ taken die daar zijn ondergebracht. In het uitvoeringsprogramma van de ODG

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV

Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV O M G E VI N G S D I E N S T FLEVOLAND & G007 EN VECHTSTREEg Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV Emmeloord Kenmerk aanvraag: OLO 187563, dd. 6 juli 2015 Aanvrager: Westermeerwind

Nadere informatie

Cursusaanbod. FlexExpert Non-Profit 11.13

Cursusaanbod. FlexExpert Non-Profit 11.13 Cursusaanbod FlexExpert Non-Profit 11.13 Inhoud Cursusaanbod FlexExpert Non-Profit... 3 Bezwaar en beroep... 3 Algemene wet bestuursrecht voor medewerkers schuldhulpverlening... 3 Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma Workshop bodem Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal Mlieudienst IJmond 1 Programma Korte herhaling Bodemonderzoek, hoe en wat Uitwerking NRB in Activiteitenbesluit Normdocumenten en Kwalibo Casus

Nadere informatie

2. Actuele wet- en regelgeving

2. Actuele wet- en regelgeving 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, per 1 oktober 2010) regelt de omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen de bouwvergunning) en de omgevingsvergunning/gebruiksmelding

Nadere informatie

Triode Leergang planning- en procesadvies

Triode Leergang planning- en procesadvies Triode Leergang planning- en procesadvies De leergang bestaat uit 4 delen met in totaal 13 modules. De modules duren 1 dagdeel en zijn ook per module af te nemen (m.u.v. de dubbelmodules). Planning- en

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2020410/ 2753190 op de op 24 maart 2011 bij hen ingekomen aanvraag van MSD / NV Organon, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Doesburg hebben op 15 mei 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en geregistreerd onder nummer 2015OMG0038. Het betreft het plaatsen

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2 Versie 1-12-2010 Inhoudsopgave Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2 Artikel 1 Begripsbepaling 2 Artikel 2 Intrekkingsregeling bij uitblijven aanvang bouw 2 Artikel 3

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK 2 1 DEC 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning activiteiten bouwen en milieuneutraal veranderen Farm Dairy, Kaapstanderweg 50 Lelystad O M G EVI N G S D I E N ST rtrvotmo

Nadere informatie

Nieuw dit jaar zijn de cursussen Afvaladministratie en Basiskennis Recycling en Grondstoffen.

Nieuw dit jaar zijn de cursussen Afvaladministratie en Basiskennis Recycling en Grondstoffen. Notitie aan : Leden BRBS Recycling Notitie van : Wilma Kraaij Datum : 27 november 2012 Betreft : Cursusaanbod BRBS Recycling 2013 Opleidingen 12-00221 Cursusaanbod 2013 In de periode januari t/m maart

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 Burgemeester en wethouders hebben op 20 februari 2014 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag gaat over het verbouwen van winkelruimten tot appartementen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

Kerntaak: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein 2. Treedt op bij incidenten en Hulpmiddelen: geen. calamiteiten Toetsduur:

Kerntaak: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein 2. Treedt op bij incidenten en Hulpmiddelen: geen. calamiteiten Toetsduur: Kwalificatiedossier: Toezicht en veiligheid Jaartal: 203-204 Kwalificaties: 9480 Handhaver toezicht en veiligheid Niveau: 3 Kennisonderdeel: Toetsvorm: Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 2 WKPV 2 Gesloten

Nadere informatie

Workshop: Vooraf scherp, achteraf geen gezeur

Workshop: Vooraf scherp, achteraf geen gezeur Workshop: Vooraf scherp, achteraf geen gezeur Jan de Leeuw, coördinator omgevingsvergunningen Gaston Dolmans, asbestcoördinator 24 november 2014 Samen grip op asbest Inhoud Introductie Kennismaken met

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Toestemmingen die opgaan

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 27 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een opslagruimte. De aanvraag gaat over Veluwstraat 36 in Ewijk

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID BRIKS. Provincie Zuid-Holland

UITVOERINGSBELEID BRIKS. Provincie Zuid-Holland UITVOERINGSBELEID BRIKS Provincie Zuid-Holland Concept van 6 juni 2010 1 VOORWOORD Als gevolg van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) is de provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten N.V.

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten N.V. Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit Paul Bodden Hekkelman Advocaten N.V. VMR Praktijkdag 26 november 2015 Afbakening Agrarische inrichtingen: Glastuinbouwbedrijven Open teelt (bijv. akkerbouw

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing. Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond

Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing. Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond Stelsel bouwregelgeving Verbouwvoorschriften Energiezuinigheid Onderwerpen Bouwen, waar

Nadere informatie

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID Doel van de Audit Criteria Aandachtsgebieden Opzet van de audit o o o o o o o o o Uitvoering audit Opmerking:

Nadere informatie

Voedingsmiddelen onder algemene regels

Voedingsmiddelen onder algemene regels Kenniscentrum Infomil Voedingsmiddelen onder algemene regels 22 en 27 november 2012 Margreet van der Honing Rommy Ytsma Inhoud presentatie Voedingsmiddelen: 3 categorieën Voedingsmiddelenindustrie Grenzen

Nadere informatie

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN Burgemeester en wethouders van Velsen Overwegende dat bij besluit van 28 januari 2003 het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen en

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (bouwen) Datum: 6 januari 2016 Provincie Gelderland OLO2065991

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (bouwen) Datum: 6 januari 2016 Provincie Gelderland OLO2065991 BESCHIKKING Omgevingsvergunning (bouwen) Datum: 6 januari 2016 Provincie Gelderland OLO2065991 Aanvraag Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 18 november 2015 een aanvraag voor een vergunning op

Nadere informatie

Falck Academy. Opleiding Medewerker Brandpreventie. Met "Proeve van Bekwaamheid" van het IFV. Guiding you to a safer future

Falck Academy. Opleiding Medewerker Brandpreventie. Met Proeve van Bekwaamheid van het IFV. Guiding you to a safer future Falck Academy Opleiding Medewerker Brandpreventie Met "Proeve van Bekwaamheid" van het IFV Guiding you to a safer future Praktijkgerichte brandpreventie Het werkterrein van de brandpreventist is breed.

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

L I G T H A R T A D V I E S 1

L I G T H A R T A D V I E S 1 L I G T H A R T A D V I E S 1 INHOUD Onderzoekers Opdracht Onderzoeksopzet Discussies Conclusies Veiligheidsregio s Vragen en discussie Foto: www.fugro.nl L I G T H A R T A D V I E S 2 ONDERZOEKERS Martin

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 2 oktober 2001 Nr. 2001-16006/40, RMM Verzonden: 10 oktober 2001 Beslissen bij dit besluit op de aanvraag tot het veranderen van de vergunning ingevolge

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

Altijd actueel. Versnellen procedures na de Wabo en Crisis- en herstelwet

Altijd actueel. Versnellen procedures na de Wabo en Crisis- en herstelwet Altijd actueel Cursuskalender Berghauser Pont Academy Berghauser Pont Academy is een nieuwe en innovatieve opleider voor juridisch Nederland. Zij verzorgt voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte

Nadere informatie

Handreiking voor de praktijk. Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis

Handreiking voor de praktijk. Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis Handreiking voor de praktijk Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis Totstandkoming van de Handreiking Doel van de Handreiking De paardenhouderij in

Nadere informatie

Voorstellen: Boes + Kok Ingenieursbureau

Voorstellen: Boes + Kok Ingenieursbureau Voorstellen: Boes + Kok Ingenieursbureau Melvin Kok - Deltion College / Bouwkunde Bol 4 - KOB Opleiding / (Aannemersdipl.) - Chr. Hogeschool Windesheim / Bouwtechn. - 4 jaar werkervaring bij een Bouwkundig

Nadere informatie

Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1.

Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1. Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1. Bouwtaken gemeente Zoetermeer Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Voor technische vragen kunt u zich wenden tot: Naam : Mevrouw I.J.Dassen Telefoonnummer:

Nadere informatie

bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Hoofdlijnen van de watervergunning en de omgevingsvergunning Waterwet integreert

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond DCMR milieudienst Rijnmond Ondermandaatbesluit directeur DCMR inzake bevoegdheden gemeente Goeree-Overflakkee De directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond, Gelet op het 'Mandaatbesluit gemeente Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad Astrid van Dijk (036) 5277377 7 January 2016 Pagina 1/9 Parafen: Onderwerp Aanvulling op de Aanvulling van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Afdeling

Nadere informatie

Lozingen. Dag 2 9.00-10.00 uur. 60 min

Lozingen. Dag 2 9.00-10.00 uur. 60 min Lozingen Dag 2 9.00-10.00 uur 1 60 min Leerdoelen lozingen Nieuwe structuur lozingsregels Lozingen wel en niet in besluit Diverse soorten lozingen verspreid over hele besluit Relatie zorgplicht en lozingen

Nadere informatie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie NVBR-congres 16 en 17 september 2008 Inhoud Presentatie Kabinetsbeleid vermindering regeldruk

Nadere informatie

VastgoedTrain. Opleiding tot Rentmeester NVR. Aanvullende theorie Rentmeester. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl

VastgoedTrain. Opleiding tot Rentmeester NVR. Aanvullende theorie Rentmeester. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl VastgoedTrain Opleiding tot Rentmeester NVR Aanvullende theorie Rentmeester seizoen 2011-2012 www.vastgoedtrain.nl Inleiding De structuur van het Nederlandse platteland is de laatste jaren voortdurend

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma

PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma Voor wie is deze module geschikt? Financieel adviseurs en overige klantmedewerkers met inhoudelijk klantcontact over pensioen(verzekeringen),

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie