Cursusprogramma Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusprogramma 2014-2015. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek"

Transcriptie

1 Cursusprogramma Flevoland & Gooi- en Vechtstreek 1

2 Specialistische opleiding handhaving omgevingsrecht, accent milieuwetgeving Brede opleiding Handhaving In de Wabo criteria en verder uitgewerkt in m.n. de KPMG criteria, najaar 2012, staat bij de generieke deskundigheidsgebieden de specialistische opleiding voor milieu-inspectie verwoord als Specialistische opleiding handhaving omgevingsrecht, accent milieuwetgeving. Het gaat hier om een één jarige opleiding. De opleiding is ooit, begin jaren negentig, gestart als Hamil-opleiding en werd uitgevoerd door de Inspectie Milieuhygiëne. In 1993 werd de cursus overgedragen aan de markt van de opleiders. De opleiding is mee geëvolueerd met de regelgeving, maar er is vooralsnog geen verplichte inhoudsbeschrijving vanuit bijvoorbeeld een AMvB. Modulaire opzet De opleiding betreft een diplomalijn waarbinnen diverse modules opgenomen zijn. De modules betreffen generieke deskundigheidsvereisten zoals benoemd in de KPMG criteria. Naast de deelname aan de diplomalijn is deelname aan een module of meerdere modules mogelijk. Lesmateriaal Het lesmateriaal zal zoveel mogelijk digitaal worden aangeleverd. Het lesmateriaal bestaat uit: benodigde wetteksten, syllabi, achtergrondinformatie Databank omgevingsrecht (abonnement) readers met hand-outs van de presentaties, achtergronddocumenten, casuïstiek 2

3 Eindtermen van de opleiding (Bron KPMG criteria) Na het volgen van deze opleiding is de cursist: in staat zelfstandig bedrijven en activiteiten buiten inrichtingen te controleren aan de hand van de milieuwetgeving en signaaltoezicht uit te voeren binnen het overige omgevingsrecht. Te beginnen vanuit case-management (het brede overzicht in een zaak) en vervolgens de verdieping naar specifieke regelgeving en aanpak bekend met de inhoud van de Waterwet/Wet milieubeheer /Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/ Wet bodembescherming, Woningwet/ Wet RO en bijbehorende besluiten. Daarbij staat het werken met het Activiteitenbesluit centraal. op de hoogte van de inhoud van de belangrijkste normen en richtlijnen op gebied van handhaving bekend met de belangrijke Europese richtlijnen en verordeningen op gebied van het omgevingsrecht in staat het instrument risicoanalyse (algemeen en per bedrijf) op hoofdlijn te hanteren en prioriteiten te kunnen stellen, inclusief de vervulling van de taak bij eventuele calamiteiten bekend met zijn of haar toezichthoudende bevoegdheden vertrouwd met de begrippen bestuursdwang, last onder dwangsom en bestuurlijke boete, en in staat bij elke afzonderlijke overtreding te motiveren voor welk bestuurlijk handhavingsinstrument hij of zij kiest, aangevuld met kennis over de Bsbm. bekend met het verband tussen de omgevingswetgeving en de Algemene wet bestuursrecht, de beginselen van behoorlijk bestuur en de eisen waaraan een beschikking moet voldoen in staat bestuurlijke handhaving af te zetten tegen strafrechtelijke, dan wel civielrechtelijke handhaving en indien noodzakelijk te kiezen voor (eveneens) een van deze twee handhavingsmogelijkheden bekend met de meest voorkomende technische aspecten binnen milieuhandhaving in staat de balans te vinden tussen optreden als toezichthouder en meedenken met het bedrijf als adviseur in staat doelgericht en helder te communiceren, om te gaan met conflictsituaties en een goede relatie met een bedrijf te onderhouden. in staat om betrokkenen te bewegen alsnog de regels van de omgevingswetgeving na te leven of te wijzen op de consequenties van hun handelen in staat efficiënt en adequaat te werken binnen het organisatie-eigen kwaliteitssysteem (milieu)handhaving bewust van eigen verantwoording bij handhaving en gedoogsituaties. 3

4 Specialistische opleiding handhaving omgevingsrecht, accent milieuwetgeving 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B Diverse taakvelden binnen de Generieke deskundigheidsgebieden. Kernactiviteit Wabo. 2 Omschrijving Het maken van een risicoanalyse op bedrijfs- of brancheniveau en taak indien nodig vertalen naar bedrijfsspecifiek toezichtplan met risico s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie Het doen van administratief toezicht op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten die naar aanleiding van de vergunning moeten worden ingediend, bijv. NRB toets) Voorbereiden en uitvoeren van controles ter plaatse op basis van vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden en/of de eisen uit het Activiteitenbesluit (of de gelijkwaardige voorzieningen) Opstellen bezoekverslag/brief Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie Behandelen klachten en meldingen (ongewone voorvallen) Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen. De mogelijkheid om inhoudelijk te controleren op juistheid en volledigheid dient te zijn geborgd binnen het betreffende specialisme. Zie daarvoor de specialistische modules. 3 Doelgroep Beginnende en reeds werkzame handhavers bij organisaties die aan dit criterium willen/moeten voldoen. Van deelnemers wordt verwacht dat ze een opleiding hebben op MBO-niveau of door ervaring over een vergelijkbaar werk- en denkniveau beschikken. 4 Leerdoelen De opleiding is gericht op de geformuleerde Basiskennis: Bron KPMG! Structuur en systematiek Awb en bestuurlijk juridische instrumenten Structuur en systematiek Activiteitenbesluit Grondbeginselen meest relevante milieuthema s, (risico s en effecten geur, stof, geluid, gevaar). Structuur en systematiek AO/IC (financieel en stofstromen) Grondbeginselen fysiek en administratief toezicht Eisen voor categorie A bedrijven zoals bedoeld in het activiteitenbesluit Structuur en systematiek van pseudowetgeving: Handreiking industrielawaai, Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, Energiebesparingsmethodieken Diepgaande kennis: Het in onderlinge samenhang kunnen beoordelen B+ / C categorie van het Activiteitenbesluit met NER, besluit geluidhinder. BEVI en gerelateerde wetten, regelingen, en PGS richtlijnen kunnen doorgronden en correct toepassen Actuele kennis van Europese milieu richtlijnen, Nederlands 4

5 omgevingsrecht (inclusief bijbehorende jurisprudentie op het gebied van milieubesluiten) Het kunnen maken van de benodigde inhoudelijke overwegingen bij gelijkwaardigheidsbesluiten Diepgaande kennis in aanvulling op II: Structuur en systematiek financiële administratie, boekhouding en AO/IC in betreffende sector (financieel en stofstromen), zowel op basis van papieren als geautomatiseerde bestanden en systemen Toetsingstechnieken: het kunnen leggen van verbanden tussen de geld- en goederenbeweging (rekening houdend met een juiste mix tussen fysiek en administratief toezicht) Structuur en systematiek van diverse soorten milieumanagementsystemen (kwaliteitszorg- en compliancesystemen) Toetsingstechnieken: auditvaardigheden om milieumanagementsystemen te beoordelen i.v.m IPPC toezicht (art Mor) Kennis IPPC regelgeving Kennis van relevante BREFs, BBT per relevante sector/branche Basiskennis agrarische activiteiten: Grondbeginselen verspreidingsmodellen geur, fijnstof en Ammoniak Structuur en systematiek Wet milieubeheer (o.a. H5 luchtkwaliteit), Wabo, Wro (o.a. Streekplan), Natuurbeschermingswet Wet geurhinder ammoniak Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij In onderlinge samenhang kunnen toepassen wet,- en regelgeving (o.a. documenten bijlage 1 en 2 regeling aanwijzing bbt) Basiskennis Afvalwater Basiskennis afval: Structuur en systematiek Landelijk Afvalstoffen Plan (LAP) Specialismen: geluid, geur, luchtkwaliteit, stof, externe veiligheid en Groene regelgeving Kennis van technische procesvoering rond gevaarlijke stoffen Problematiek stortplaatsen (sterk wisselend in verband met nieuwe ontwikkelingen en wijzigende regelgeving) Acceptatie, en verwerkingsbeleid (A & V) afvalverwerkende inrichtingen Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO-IC) afvalverwerkende inrichtingen In onderlinge samenhang kunnen toepassen wet- en regelgeving afval (o.a. EVOA) 5 Leermiddelen Diverse syllabi, casuïstiek, praktijkdagen en praktijkopdrachten 6 Toetsing Afsluiting Module Per module wordt een toets afgelegd Examen diplomalijn Het examen bestaat uit twee onderdelen: uitvoeren, analyseren, beschrijven en presenteren van een realistische casus, praktijkopdracht, deze opdracht mag ook met een mede cursist uitgevoerd worden. 5

6 afleggen van een mondeling examen van een uur, vanuit een beginsituatie een integrale praktijkcasus behandelen. De opleiding wordt afgesloten met één integraal examen, om te waarborgen dat de cursist niet alleen kennis heeft van de afzonderlijke onderdelen, maar ook de dwarsverbanden ziet en kan toepassen: een eerste vereiste voor het uitvoeren van integraal toezicht. Wanneer beide onderdelen met voldoende resultaat worden afgelegd ontvangt de kandidaat het diploma. 7 Beschrijving en Programma Inleiding Toezicht en handhaving binnen het omgevingsrecht is belangrijk. Hoge eisen worden gesteld aan kennis en opleidingsniveau van medewerkers die zich bezighouden met handhaving; de wetgever eist dat vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de KMPG criteria die in 2014 een vertaling krijgen naar een AMvB kwaliteitseisen Wabo handhaving. Sinds de invoering van de Wabo wordt handhaving ook steeds meer integraal van karakter, en gelden de professionaliseringscriteria niet alleen voor de Wet milieubeheer, maar ook voor het toezicht krachtens Waterwet, Wet bodembescherming, Wet ruimtelijke ordening, Woningwet en bij die wetten horende besluiten (zie VTH kader, PUMA project, Omgevingsdienst.nl). De opleiding is voor handhavers, gericht op integrale handhaving van het omgevingsrecht opererend vanuit de milieutaakstelling, opgedragen door de opdrachtgevers van de RUD. De opleiding is gebaseerd op de huidige visie op professioneel en programmatisch handhaven, met accent op bestuursrechtelijke handhaving. Tijdens de opleiding wordt de nadruk gelegd op het handhaven van het stelsel van algemene regels en daarnaast omgevingsvergunningen. Ook wordt aandacht besteedt aan activiteiten buiten inrichtingen en ketentoezicht. Het volgen van deze opleiding past binnen een opleidingsplan als bedoeld in het kwaliteitssysteem milieuhandhaving en anticipeert op de uit de Wabo voortvloeiende generieke en specialistische vereisten. Rode draad in en kenmerkend voor de opleiding: elk onderdeel wordt bij de start en de verdere uitwerking gekoppeld aan praktijkvoorbeelden en de deelnemers mogen voorbeelden uit eigen werkzaamheden inbrengen. Op basis van de Wabo criteria is de opleiding als volgt geprogrammeerd: Module introductie opleiding, aan de hand van cases wordt uitgebeeld wat het vakgebied Toezicht en Handhaving inhoudt en wordt de opleiding vertrouwd gemaakt (2 dagen) Module Handhaving, Wabo, Awb en SR (4 dagen) Module Wabo en Wm algemeen, omgevingsvergunningen en relatie algemene regels (3 dagen) 6

7 Module Activiteitenbesluit (3 dagen) Module agrarische inrichtingenrecht (2 dagen) Module Afval (2 dagen) Module Afvalwater (2 dagen) Module Veiligheid en PGS richtlijnen (4 dagen) Module Externe Veiligheid, algemene regels en BEVI (1 dag) Module energie (1 dag) Module Lucht, stof, gassen/stookinstallaties ( 2 dagen) Module Bodem/NRB en bodembeschermende voorzieningen (1 dag) Module Geluid (1 dag) Module groene wetgeving (2 dagen) Module Woningwet en Bouwbesluit voor milieumedewerkers (2 dagen) Module Praktijk handhaving inclusief integrale praktijkopdrachten (1 dag) Module Incidenten, oefening (Hoofdstuk 17 Wm en GRIP systeem) (1 dag) *Elke module heeft als basis casuïstiek vanuit de praktijk Voor elke module ontvangt de cursist een beschrijving met leerdoelen Stageweek (3 dagen met formulering stage-doel en verslag) Examentraining (1 dag) Examen 8 Duur De diplomalijn duurt 1 seizoen, 35 lesdagen, stagedagen en daarnaast examinering en toetsing 9 Onderdeel van Deskundigheden, Milieu 7

8 Actualisatiemodule HAMIL 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B Diverse taakvelden binnen de Generieke deskundigheidsgebieden (toezicht) en specialistische deskundigheidsgebieden accent milieu 2 Omschrijving taak Maken risico-analyses op bedrijfsniveau; voorbereiden, uitvoeren en verwerken bedrijfscontroles; handhaven volgens sanctiestrategie, behandelen meldingen en klachten 3 Doelgroep Toezichthouders van de OFGV en andere organisaties, die belast zijn met toezicht en handhaving omgevingsrecht, taakaccent Milieu, die de in het verleden bij de HAMIL-opleiding opgedane kennis willen actualiseren 4 Leerdoelen Na het volgen van de actualisatiemodule is de deelnemer, als aanvulling op de leerdoelen die voorheen zijn gehaald door het volgen van de HAMIL-opleiding: bekend met de inhoud van de Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit en Ministeriële Regeling omgevingsrecht, Activiteitenbesluit en -regeling, en op de hoogte van de wijzigingen in deze wetgeving van de afgelopen jaren. Bekend met wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen en de wijzigingen die hierin de afgelopen jaren zijn aangebracht op de hoogte van de inhoud van de belangrijkste normen en richtlijnen, met name de geactualiseerde PGS15 bekend met het Besluit bodemkwaliteit en de nieuwe NRB en in staat bodembeschermende maatregelen te beoordelen op de hoogte van de wijzigingen in de waterwetgeving van de afgelopen jaren en bekend met de lozingsaspecten vanuit met name het Activiteitenbesluit in staat efficiënt en adequaat te werken binnen het organisatie-eigen kwaliteitssysteem handhaving bekend met de nieuwe visie op vergunningverlening, toezicht en handhaving vanuit de kwaliteitscriteria in staat effectief te communiceren in de praktijk en een effectieve bedrijfscontrole uit te voeren in staat om in het Wabo-proces de juiste rol te vervullen. 5 Leermiddelen De deelnemers aan de actualisatiemodule krijgen de beschikking over al het lesmateriaal wat behoort bij de HAMIL-opleiding die in het betreffende cursusjaar door Mibacu bv wordt verzorgd. Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd via een digitale leeromgeving. 6 Toetsing De actualisatiemodule wordt afgesloten met een schriftelijk examen, ongeveer twee weken na de laatste lesdag. Het examen bestaat uit het uitwerken van een praktijkcasus toezicht omgevingsrecht, accent milieu, en het beantwoorden van enkele kennisvragen met betrekking tot recente wijzigingen in wetgeving en handhaving. De uitwerking van het examen wordt door twee 8

9 docenten beoordeeld. Wanneer de beoordeling voldoende is, en de kandidaat in het verleden aantoonbaar het HAMIL-diploma heeft behaald, ontvangt de kandidaat een geactualiseerd HAMIL-diploma. 7 Programma De module bestaat uit 6 contactdagen: Dag 1: Inleiding (overzicht wijzigingen omgevingsrecht van de afgelopen 10 jaar) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), relatie Wet milieubeheer Vergunningstelsel Wabo Besluit omgevingsrecht (Bor) en categorie-indeling bedrijven Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) Omgevingsvergunning beperkte milieutoest (Obm) Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling Dag 2: Verdieping Activiteitenbesluit industrieel Verdieping Activiteitenbesluit agrarisch Nieuwe ontwikkelingen Casuïstiek Dag 3: Wetgeving gevaarlijke stoffen (ADR, Hoofdstuk 9 Wet milieubeheer, Reach) Indeling gevaarlijke stoffen en (nieuwe) etikettering Publicatiereeks gevaarlijke stoffen: wijzigingen PGS-richtlijnen PGS15, inclusief brandveiligheidsaspecten PGS12, 13, 19, 28, en 30 (beknopt) Dag 4: Bodemwetgeving Besluit bodemkwaliteit (nieuwe) NRB en bodembeschermende maatregelen Waterwet Lozingsaspecten (oppervlaktewater, bodem en riool) Dag 5 Integraal toezicht Wabo (bouwen, slopen, ruimtelijke ordening, gebruik) Handhaving nieuwe stijl (kwaliteitscriteria, organisatieaspecten) Recente wijzigingen bestuurs- straf- en civielrecht Jurisprudentie Dag 6: Integrale casus: Uitdiepen van een praktijkcasus, waarbij alle bovengenoemde aspecten terugkomen. Naast de contactdagen wordt van de deelnemers verwacht dat zij in eigen tijd enkele cases uitwerken, die tijdens de contactdagen worden besproken. Ook wordt verwacht dat zij per contactdag 4 tot 6 uur aan zelfstudie besteden. 8 Duur Zes cursusdagen 9 Onderdeel van Deskundigheden, Milieu 9

10 Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, Generieke deskundigheden, accent Milieu 2 Omschrijving 1.Het beoordelen en het uitvoeren van (standaard) controles van taak lozingen die vallen onder algemene regels 2. Adviseren over meldingen, vergunningen of ontheffingen op het gebied afvalwaterlozingen en grondwaterlozingen (bij saneringen en bronneringen) in riolering of de bodem, inrichtingen of openbare ruimte 3. Adviseren over klachten en overtreding van regelgeving 4. (Laten) uitvoeren van controles op vergunde indirecte industriële lozingen en lozingen van andere bedrijven, lozingen bij nietinrichtingen 3 Doelgroep Medewerkers die belast zijn met werkzaamheden op het gebied van afvalwater bij bedrijven en buiten inrichtingen (casemanagement, vergunningverlening en handhaving). 4 Leerdoelen De deelnemer doet in deze module kennis en vaardigheden op m.b.t. afvalwater in het algemeen en de afvalwateraspecten in vergunningen, het Activiteitenbesluit incl. agrarische regels (ook buiten inrichtingen) en het Besluit lozen van afvalwater buiten inrichtingen. 5 Leermiddelen Syllabus, Relevante wet- en regelgeving, meldingen Activiteitenbesluit en het Besluit lozen van afvalwater buiten inrichtingen, vergunningen en veel casuïstiek. 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindcasus en toets 7 Programma Dag 1: Overzicht nieuw lozingsrecht Rode draad in nieuwe regelgeving, van Kaderrichtlijn Water, via wetten naar algemene regels in het Activiteitenbesluit Besluit afvalwater buiten inrichtingen Waterwet Wet gemeentelijke watertaken Wet milieubeheer, voorkeursverwijdering afvalwater Ontwikkelingen indirecte lozingen in Wabo en bijbehorende bevoegdheidsverandering Toelichting kwaliteitscriteria, onderdeel Afvalwater en plaats in de beleidscyclus Algemene kennis m.b.t. voorschriften voor afvalwaterlozingen Alle lozingsaspecten van het Activiteitenbesluit Meldingen en de activiteit lozen van afvalwater van activiteiten Zorgplicht en afvalwater, algemene lozingsvoorschriften 10

11 Relatie bestaande en nieuwe Milieu en Watervergunningen en training overgang Milieu en Watervergunning naar WABO Overgangsrecht specifiek lozingsregels Maatwerkmogelijkheden en voorbeelden daarvan Relatie met de bouwplantoets en toezicht in de Bouwfase van gebouwen (bronneringen, rioleringen, hemelwaterafvoer etc) Dag 2 Alle lozingsaspecten van het Besluit lozen afvalwater buiten inrichtingen Vergelijking met de lozingsvoorschriften in het Activiteitenbesluit Algemene lozingsvoorschriften buiten inrichtingen Behandeling van de specifieke activiteiten Relatie met andere vergunningen en toestemmingen, bijv. evenementenvergunningen Melden en maatwerkvoorschriften Relatie agrarische bedrijven en lozingsregels voor specifiekagrarische activiteiten Activiteitenbesluit, onderdeel agrarische activiteiten, binnen en buiten inrichtingen Activiteitenbesluit en het voormalige Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Taak waterkwaliteitsbeheerder, directe lozingen en adviseur De onderdelen worden verduidelijkt met praktijkvoorbeelden. 8 Duur 4 dagdelen (exclusief Dag 3 Afvalwateronderzoek) 9 Onderdeel van Specialistische deskundigheden, Milieu 11

12 Basiscursus Groene wetten 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B Casemanagement en basiskennis Groen en ecologie 2 Omschrijving In het kader van de omgevingsvergunning zal een deel van de taak vergunningaanvragen gecoördineerd behandeld moeten gaan worden. Deze nieuwe aanpak heeft effect op de manier waarop de vergunningverleners en handhavers hun werk moeten doen. Het zogenaamde aanhaken van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 vereist nu ook kennis van de doelen van deze wetten en de manier waarop initiatieven worden beoordeeld. Medewerkers van gemeenten en OFGV hebben basiskennis van deze wetten en weten wanneer deze wetten van toepassing zijn. 3 Doelgroep Medewerkers van gemeenten of Omgevingsdiensten die belast zijn met vergunningverlening en toezicht Wabo. 4 Leerdoelen De deelnemer doet in deze module kennis en vaardigheden op m.b.t. - Kennis van de werking vergunningenprocedure Nbw (vvgb) - Kennis van de werking ontheffingsprocedure art 75 Ff-wet (vvgb) - Inzicht in het eigen planmatig handelen t.b.v. een tijdig besluit - Inzicht in de minimale eisen die aan een Passende beoordeling, of een ecologische toets irt de Flora- en fauna wet worden gesteld 5 Leermiddelen Syllabus groene wetgeving, Relevante wet- en regelgeving, 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindcasus en toets 7 Programma Tijdens de tweedaagse cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Behandeling Flora- en faunawet; dit zal zo veel mogelijk aan de hand van praktische voorbeelden gebeuren. Aan de orde komen: Doel van de Flora- en fauna wet en de wettelijke verbodsbepalingen Wanneer mogelijk van toepassing Vormen van ecologisch onderzoek en vereisten hieraan Verschillende soortgroepen en aandachtspunten hierbij Recente ontwikkelingen; voorkomen, vernielen verstoren Ontheffing en positieve afwijzing Voornaamste risico s Casuïstiek Behandeling van de Natuurbeschermingswet 1998; dit zal zo veel mogelijk aan de hand van praktische voorbeelden gebeuren. Aan de orde komen: Doel van de Natuurbeschermingswet en de wettelijke verbodsbepalingen Verbodsbepalingen artikel 16 en 19d Wanneer kan vergunningsplicht aan de orde zijn Directe en externe werking Wat is een voortoets, een verslechteringstoets of een Passende beoordeling Waaraan moet een toets / vergunningaanvraag voldoen Natura 2000-beheerplannen, bestaand gebruik 12

13 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Aandachtspunten bij verschillende Natura gebieden in en rondom Flevoland Casuïstiek Zowel tijdens de toelichting over de Flora- en faunawet als de Natuurbeschermingswet 1998 komen de WABO en aangehaakte toestemming aan de orde. Daarbij wordt in gegaan op de mogelijkheden voor vooroverleg en indienen aanvraag via OLO, proceduretermijnen en de verklaring van geen bedenkingen). 8 Duur 4 dagdelen 9 Onderdeel van Deskundigheden, Milieu 13

14 Basiscursus Activiteitenbesluit, versie Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, generieke deskundigheidsgebieden voor medewerkers die belast zijn met case-management, vergunningverlening of toezicht. 2 Omschrijving taak Toepassing van de algemene regels van het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling inclusief de relatie met andere Wabo terreinen. 3 Doelgroep Medewerkers van gemeenten en Omgevingsdiensten die kennis willen opdoen van het Activiteitenbesluit voor toepassing in hun werk 4 Leerdoelen Deelnemers leren in deze cursus werken met het Activiteitenbesluit. Het gaat hierbij om de hoofdlijnen en de toepassing daarvan. 5 Leermiddelen Het AIM, Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling en cases (incl. voorbeeld meldingen) 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindcasus en toets 7 Programma Het Activiteitenbesluit bestaat sinds 1 januari 2008 en steeds meer bedrijven en activiteiten worden fasegewijs van milieuvoorschriften voorzien vanuit dit besluit. Voor medewerkers die nog maar kort bij de overheid werken of van baan veranderd zijn organiseert wordt een brede basiscursus Activiteitenbesluit aangeboden. In de cursus wordt ingegaan op de raakvlakken met beleid, vergunningverlening en handhaving en leren de deelnemers elkaars werk in deze regelgeving kennen. Daardoor is de cursus ook geschikt voor brandpreventisten en bouwplantoetsers /bouwinspecteurs die deze wetgeving willen leren kennen. De basiscursus biedt een brede introductie in het Activiteitenbesluit historie milieuwetgeving beknopt de hoofdlijnen van het stelsel van het milieurecht de plaats van het Activiteitenbesluit binnen het omgevingsrecht en de Waterwet omgevingsvergunningen Milieu (type C en OBM) en de relatie met het Activiteitenbesluit meldingen, indieningsvereisten en toetsing daarvan het AIM en werken met het AIM relatie AIM en OLO typen bedrijven algemene milieuregels voor bedrijven inhoudelijk Bouwplantoets en Activiteitenbesluit Begrip maatwerk en maatwerkbeschikking Doelvoorschriften Middelvoorschriften Overgangsrecht Bevoegde overheden Casuïstiek 8 Duur 2 dagdelen 9 Onderdeel van Basisvaardigheden, onderdeel Milieu 14

15 Basiscursus Wet milieubeheer Bouw en RO medewerkers 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B Casemanagement, integrale taakstelling Bouw/RO medewerkers 2 Omschrijving taak 1.Het beoordelen en het uitvoeren van werkzaamheden op basis van de uitgangspunten van de Wet milieubeheer en toepassing van de algemene en direct werkende regels bij omgevingsvergunningen, integraal beoordelen van meldingen en het uitoefenen van toezicht. 3 Doelgroep Medewerkers van die belast zijn met werkzaamheden op het gebied van Bouwen en RO die basiskennis van de Wet milieubeheer en andere relevante milieuwetgeving willen opdoen 4 Leerdoelen De deelnemer doet in deze module kennis en vaardigheden op m.b.t. milieuthema s en vertaling daarvan naar milieuregelgeving en specifiek de Wet milieubeheer. 5 Leermiddelen Syllabus, Relevante wet- en regelgeving, meldingen Activiteitenbesluit en aanvragen Milieu 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindcasus en toets 7 Programma De basiscursus biedt een brede introductie in het milieurecht de hoofdlijnen van het stelsel van het milieurecht de plaats van het milieurecht binnen het omgevingsrecht de belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten in het bijzonder het Activiteitenbesluit omgevingsvergunningen Milieu (type C en OBM) meldingen toepassing van de opgedane kennis in BOUW en RO/bestemmingsplannen Bouwplantoets en Milieu Bouwtoezicht en Milieu Indieningsvereisten vanuit Milieu Bevoegde overheden en hun taken binnen het milieurecht 8 Duur 4 dagdelen 9 Onderdeel van Basisvaardigheden, Milieu 15

16 Basiscursus vergunning vrij en vergunning plichtig bouwen en Bouwbesluit 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, generieke deskundigheidsgebieden voor medewerkers die belast zijn met case-management, vergunningverlening of toezicht Milieu 2 Omschrijving taak Toepassing basiskennis algemene regels met betrekking tot vergunningvrij en vergunningplichtig voor de activiteit bouw i.c.m. milieuproducten (aanvragen, meldingen en toezicht) 3 Doelgroep Medewerkers van Omgevingsdiensten, belast met milieutaken 4 Leerdoelen Deelnemers zijn na afloop van de cursus op de hoogte van de criteria in de wetgeving en kunnen beoordelen of een bouwactiviteit vergunningplichtig is of niet. 5 Leermiddelen Wabo, Bor 6 Toetsing Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname. 7 Programma Bij integraal toetsen en toezicht wordt kennis van alle vergunningplichtige activiteiten verwacht. In deze cursus worden voor met name bouwactiviteiten alle van toepassing zijnde begrippen en wetteksten behandeld. Ook wordt het proces van toetsen uitgebreid besproken. - Waar staat bouwen: vergunningplichtig of vergunningvrij? (In samenhang met APV van Lelystad en Almere.) Werking Bouwbesluit 2012 op hoofdlijn - Wat staat er precies? Diverse begrippen, Bijzondere bepalingen, Artikel 2bijlage II Bor, Artikel 3 bijlage II Bor. - Praktijkvoorbeelden. Mestsilo Gasopslag Graansilo Luchtwasser Paardenbak Opslagcontainer - Korte blik naar de toekomst.. Wijzigingen medio , uitbreiden Vergunningvrij bouwen 8 Duur 2 dagdelen 9 Onderdeel van Basisvaardigheden. 16

17 Basiscursus Bouwbesluit 2012, onderdelen, bouwen, slopen en brandveiligheid 1 Wabo criterium KPMG Deel B, A1 Generieke deskundigheidsgebieden. Onderdeel casemanagen, basis bouwregelgeving, basis sloopregelgeving en basis brandveiligheid. Onderdeel van diverse taakvelden 2 Omschrijving taak In integrale werkmethoden toepassen van meldingen op basis van het Bouwbesluit Toepassen van de algemene regels van het Bouwbesluit in de taakvelden casemanagen, basis brandveiligheid, bouwplantoets en toetsen sloopmeldingen i.c.m. andere Wabo of Waterwetregels. 3 Doelgroep Medewerkers van Omgevingsdiensten en gemeenten die belast zijn met werkzaamheden waarin het Bouwbesluit 2012 naast andere regels een rol speelt. 4 Leerdoelen Na de cursus kent de cursist de relevante wet/ en regelgeving en kan deze toepassen in praktijksituaties die vaak een integraal karakter hebben 5 Leermiddelen Syllabus, voorbeeldmateriaal, meldingen, casuïstiek 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindtoets 7 Programma De voorschriften m.b.t. bouw-, sloop- en brandveiligheid zijn de laatste jaren sterk gewijzigd. In het algemeen kan gesteld worden dat er steeds minder vergunningen nodig zijn en er wordt meer en meer gebruik gemaakt van algemene regels al of niet in combinatie met de meldplicht. Op 1 april 2012 trad het Bouwbesluit 2012 in werking, naast het Activiteitenbesluit een veel omvattend stelsel van algemene regels. In deze cursus wordt het Bouwbesluit in drie delen uitgelegd en toegepast in casuïstiek. Ook wordt ingegaan op het overgangsrecht. Er wordt ingegaan op Achtergronden en doelstellingen Wettelijk kader Opzet en inhoudsopgave Bouwbesluit 2012 Uitgangspunten Dagdelen 1 en 2 Bouw Bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen, basis voorschriften, bouwkundige brandveiligheid, toezicht bouw, integraal toezichtsprotocol Nieuwbouw, verbouw en verplaatsen bouwwerk Gelijkwaardigheid Gebruiksfuncties en gebruiksoppervlakte Personenbenadering Gebruiksmelding Basisbegrippen Constructieve veiligheid, werken met euroklassen 17

18 Afscheidingen vloer, trap en hellingbaan Overbrugging hoogteverschillen Geluidwering Ventilatie Daglicht Bruikbaarheid Verlichting en elektra Watervoorziening Afvoer van afvalwater en hemelwater Energiezuinigheid Milieuprestatie Oefeningen en voorbeelden Dagdelen 3 Brandveiligheid Aanvullend op de dagdelen 1 en 2 Brandveilig beheer van bouwwerken basisvoorschriften, dwarsverbanden brandveiligheid Woningwet en Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit bijv. bij opslag gevaarlijke stoffen, toezicht brandveiligheid, integraal toezichtsprotocol Dagdeel 4 Sloop en Afval Sloopmeldingen, indieningsvereisten, dwarsverbanden met asbestregelgeving, toezicht sloop, integraal toezichtsprotocol, certificering van uitvoering Relatie bouwen en slopen en voorschriften voor bouw/ en sloopafval Relatie bouw, verbouw en sloop en bescherming oppervlaktewater, het werkplan op basis van milieuregels als indieningsvereiste bij de meldingen 8 Duur 4 dagdelen 9 Onderdeel van Generieke deskundigheidsgebieden BWT en Milieu 18

19 Cursus nieuwe wijzigingen Activiteitenbesluit 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, generieke deskundigheidsgebieden voor medewerkers die belast zijn met case-management, vergunningverlening of toezicht. 2 Omschrijving Toepassing van de algemene regels van het Activiteitenbesluit, de taak Activiteitenregeling inclusief de relatie met andere Wabo terreinen. 3 Doelgroep Medewerkers van Omgevingsdiensten die belast zijn met vergunningverlening, behandelen van meldingen en het uitoefenen van toezicht en handhaving 4 Leerdoelen Na de cursus kent de cursist de recente wijzgigingen in Wabo, Bor en Activiteitenbesluit 5 Leermiddelen Hand-out, digitale bestanden, voorbeeldmateriaal, casuïstiek 6 Toetsing De module wordt niet afgesloten met een toets, het is een zgn. bijspijkerdag 7 Programma Wijzigingen per (voor zover nog nodig) - WKO, algemene regels en OBM (globaal) - OBM grond en bagger ingetrokken Wijzigingen per Opname actuele versies van PGS- richtlijnen 15,25,28 en 30 in de Activiteitenregeling, spelregels voor toepassing Wijzigingen per Diverse reparaties en inhoudelijke wijzigingen in Bor, Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling Wijzigingen bevoegdheid bij inrichtingen per Wabo brede bevoegdheid i.v.m. vorming van de RUD's en op basis van de Package Deal wijzigt voor de VVGB bedrijven en Afvalbedrijven met OBM Casuïstiek per onderdeel 8 Duur 2 dagdelen 9 Onderdeel van Juridische deskundigheidsgebieden 19

20 Handhaving, onderdeel toepassen bestuursrecht, strafrecht en jurisprudentie 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B, Juridische deskundigheidsgebieden Handhaving 2 Omschrijving Beoordelen handhavingsverzoeken en gedoogbeschikkingen taak Adviseren in handhavingsvraagstukken, behandelen en begeleiden procedures, opstellen van beschikkingen Coördinatie van integrale handhaving 3 Doelgroep Medewerkers van Omgevingsdiensten die belast zijn met juridische ondersteuning in het toezicht en handhaving van de Wabo regels, accent Milieu Basiskennis toezicht en Wabo regelgeving vereist 4 Leerdoelen Na de cursus kent de cursist de relevante wet/ en regelgeving en kan deze toepassen in praktijksituaties. 5 Leermiddelen Syllabus, voorbeeldmateriaal, casuïstiek 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindtoets 7 Programma Plaats Wabo tussen sectorwetten en Awb, wat staat waar Handhaven onder de Wabo, juridische eisen aan handhavingsbesluit, Belangenafweging, de procedure: in stapjes uitgelegd, wie is belanghebbende, welke reparatiemogelijkeheden zijn er? Hoe om te gaan met bezwaarschriften Bestraffende en reparatoire sancties, verschillen en welke handhavingsinstrumenten zijn, incl. BSBm (en kwaliteitseisen OM + bevoegdheid directeur RUD Ongewone voorvallen: toezicht en handhaving Jurisprudentie Integrale casus 8 Duur 2 dagdelen, 1 dagdeel toetsing 9 Onderdeel van Juridische deskundigheidsgebieden 20

21 Cursus Wabo kwaliteitseisen en programmatisch werken 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, hoofdstuk 4, 5 en onderdeel C 2 Omschrijving taak In Hoofdstuk 5 van de Wabo en Hoofdstuk 7 van het Bor is wettelijk vastgelegd hoe het bevoegd gezag of een uitvoerend regionaal orgaan de organisatie van het toezicht vorm dient te geven. Daarin speel de dubbele regelkring, ook wel de Big Eight genoemd, een grote rol. Figuur: Big Eight Door gebruik te maken van 'Programmatisch handhaven' op basis van de Big Eight en toepassing van kwaliteitscriteria voor handhaving kunnen de goede keuzes aan het management en de politiek voorgelegd worden. 3 Doelgroep Coördinatoren, projectleiders en beleidsmedewerkers van de Omgevingsdiensten en opdrachtgevers. 4 Leerdoelen Veel overheden worstelen met de vraag op welke manier deze keuzes het beste tot stand kunnen komen en wat het effect is van de gekozen prioriteiten (van taakgericht naar probleemgericht). Daarbij gaat het ook om welke besluiten je voorlegt aan de politiek zodat die een goede afweging kan maken. De basis hiervoor is een uitvoerbaar en innovatief handhavingsprogramma. Daarmee wordt het proces van handhaving transparant, integraal en cyclisch georganiseerd, maar wordt ook goed ingegaan op de interactie tussen overheid en branches/bedrijven. Na de cursus weet de cursist hoe programmatisch handhaven opgezet moet worden, welke rol het bestuur heeft, welke kansen en bedreigingen er liggen en hoe men de goede voorbeelden kan vertalen naar de eigen organisatie. 5 Leermiddelen Wetteksten, handboek Handhaving Wabo en Syllabus programmeren van handhaving Voorbeelden van programmatisch handhaven 21

Eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma

Eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma KPMG Sustainability Eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma Deel B, versie 2.0 KPMG ADVISORY N.V. Inhoudsopgave A Kritieke massa criteria per deskundigheidsgebied... 2 A.1 Generieke

Nadere informatie

Eindrapport ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma

Eindrapport ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma KPMG SUSTAINABILITY Eindrapport ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma Deel B, versie 1.0 KPMG ADVISORY N.V. Deel B van de eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond. Werkplan 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. r? ţ\

DCMR milieudienst Rijnmond. Werkplan 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. r? ţ\ m DCMR milieudienst Rijnmond Werkplan 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond voor de gemeente Krimpen aan den IJssel r? ţ\ 1 m DCMR milieudienst Rijnmond Werkplan 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond voor de gemeente

Nadere informatie

Deel 3 Bijlagen bij uitvoeringskader VTH

Deel 3 Bijlagen bij uitvoeringskader VTH Vertrouwen verdienen Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014-2017 Vertrouwen verdienen Deel 3 Bijlagen bij uitvoeringskader VTH Vastgesteld door Gedeputeerde Staten 17 december 2013 Nota

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN)

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT verleend aan BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) ten behoeve van een inrichting voor de productie van (bio)methanol, glycerol en zout Locatie: Oosterhorn

Nadere informatie

Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval

Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval Versie 1.1 Status definitief Datum 23 juni 2014 Management samenvatting Aanleiding Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS

PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS versie 12 maart 2013 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Introductie... 7 1.1. Privaat wat moet... 7 1.2. Markt een stap erbij... 8 1.3. Publiek wat onvermijdelijk

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007 veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Handreiking Evenementenveiligheid 2011

Handreiking Evenementenveiligheid 2011 Handreiking Evenementenveiligheid 2011 Deel III, Gemeenten: de regie in handen Handreiking Evenementenveiligheid 2011, deel III Gemeenten: de regie in handen Ministerie van Veiligheid en Justitie, november

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Leidraad Veiligheid publieksevenementen Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Voorwoord Voor u ligt de Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Deze is door het Nibra ontwikkeld

Nadere informatie

Vertrouwen en betrouwbaarheid. Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving

Vertrouwen en betrouwbaarheid. Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving Vertrouwen en betrouwbaarheid Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Managementsamenvatting 6 Bouwregelgeving in perspectief 8 Structuur en organisatie 14 Verbeterpunten

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Handhaving openbare en bebouwde omgeving

Handhaving openbare en bebouwde omgeving Handhaving openbare en bebouwde omgeving Programma 2014 www.utrecht.nl 27 november 2013 Versie 2.6 Gemeente Utrecht Veiligheidsregio Utrecht Vastgesteld 17 december 2013 Gemeente Utrecht Veiligheidsregio

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn

Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn Versie 27 maart 2008 Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn - Samen duidelijkheid geven in veiligheid - 080327 EVP Colofon Opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn Projectgroep Projectgroep

Nadere informatie

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen in laboratoria, dierverblijven, plantenkassen en procesinstallaties Bijgestelde versie November 2006

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU DG BEREIKBAARHEID 29 april 2015 078386738:B

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid publieksevenementen Veiligheidsregio Groningen Versie april 2012 Steller: L. de Jong Beleidsmedewerker GHOR Groningen In samenwerking met de leden van de

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie