Cursusprogramma Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusprogramma 2014-2015. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek"

Transcriptie

1 Cursusprogramma Flevoland & Gooi- en Vechtstreek 1

2 Specialistische opleiding handhaving omgevingsrecht, accent milieuwetgeving Brede opleiding Handhaving In de Wabo criteria en verder uitgewerkt in m.n. de KPMG criteria, najaar 2012, staat bij de generieke deskundigheidsgebieden de specialistische opleiding voor milieu-inspectie verwoord als Specialistische opleiding handhaving omgevingsrecht, accent milieuwetgeving. Het gaat hier om een één jarige opleiding. De opleiding is ooit, begin jaren negentig, gestart als Hamil-opleiding en werd uitgevoerd door de Inspectie Milieuhygiëne. In 1993 werd de cursus overgedragen aan de markt van de opleiders. De opleiding is mee geëvolueerd met de regelgeving, maar er is vooralsnog geen verplichte inhoudsbeschrijving vanuit bijvoorbeeld een AMvB. Modulaire opzet De opleiding betreft een diplomalijn waarbinnen diverse modules opgenomen zijn. De modules betreffen generieke deskundigheidsvereisten zoals benoemd in de KPMG criteria. Naast de deelname aan de diplomalijn is deelname aan een module of meerdere modules mogelijk. Lesmateriaal Het lesmateriaal zal zoveel mogelijk digitaal worden aangeleverd. Het lesmateriaal bestaat uit: benodigde wetteksten, syllabi, achtergrondinformatie Databank omgevingsrecht (abonnement) readers met hand-outs van de presentaties, achtergronddocumenten, casuïstiek 2

3 Eindtermen van de opleiding (Bron KPMG criteria) Na het volgen van deze opleiding is de cursist: in staat zelfstandig bedrijven en activiteiten buiten inrichtingen te controleren aan de hand van de milieuwetgeving en signaaltoezicht uit te voeren binnen het overige omgevingsrecht. Te beginnen vanuit case-management (het brede overzicht in een zaak) en vervolgens de verdieping naar specifieke regelgeving en aanpak bekend met de inhoud van de Waterwet/Wet milieubeheer /Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/ Wet bodembescherming, Woningwet/ Wet RO en bijbehorende besluiten. Daarbij staat het werken met het Activiteitenbesluit centraal. op de hoogte van de inhoud van de belangrijkste normen en richtlijnen op gebied van handhaving bekend met de belangrijke Europese richtlijnen en verordeningen op gebied van het omgevingsrecht in staat het instrument risicoanalyse (algemeen en per bedrijf) op hoofdlijn te hanteren en prioriteiten te kunnen stellen, inclusief de vervulling van de taak bij eventuele calamiteiten bekend met zijn of haar toezichthoudende bevoegdheden vertrouwd met de begrippen bestuursdwang, last onder dwangsom en bestuurlijke boete, en in staat bij elke afzonderlijke overtreding te motiveren voor welk bestuurlijk handhavingsinstrument hij of zij kiest, aangevuld met kennis over de Bsbm. bekend met het verband tussen de omgevingswetgeving en de Algemene wet bestuursrecht, de beginselen van behoorlijk bestuur en de eisen waaraan een beschikking moet voldoen in staat bestuurlijke handhaving af te zetten tegen strafrechtelijke, dan wel civielrechtelijke handhaving en indien noodzakelijk te kiezen voor (eveneens) een van deze twee handhavingsmogelijkheden bekend met de meest voorkomende technische aspecten binnen milieuhandhaving in staat de balans te vinden tussen optreden als toezichthouder en meedenken met het bedrijf als adviseur in staat doelgericht en helder te communiceren, om te gaan met conflictsituaties en een goede relatie met een bedrijf te onderhouden. in staat om betrokkenen te bewegen alsnog de regels van de omgevingswetgeving na te leven of te wijzen op de consequenties van hun handelen in staat efficiënt en adequaat te werken binnen het organisatie-eigen kwaliteitssysteem (milieu)handhaving bewust van eigen verantwoording bij handhaving en gedoogsituaties. 3

4 Specialistische opleiding handhaving omgevingsrecht, accent milieuwetgeving 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B Diverse taakvelden binnen de Generieke deskundigheidsgebieden. Kernactiviteit Wabo. 2 Omschrijving Het maken van een risicoanalyse op bedrijfs- of brancheniveau en taak indien nodig vertalen naar bedrijfsspecifiek toezichtplan met risico s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie Het doen van administratief toezicht op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten die naar aanleiding van de vergunning moeten worden ingediend, bijv. NRB toets) Voorbereiden en uitvoeren van controles ter plaatse op basis van vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden en/of de eisen uit het Activiteitenbesluit (of de gelijkwaardige voorzieningen) Opstellen bezoekverslag/brief Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie Behandelen klachten en meldingen (ongewone voorvallen) Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen. De mogelijkheid om inhoudelijk te controleren op juistheid en volledigheid dient te zijn geborgd binnen het betreffende specialisme. Zie daarvoor de specialistische modules. 3 Doelgroep Beginnende en reeds werkzame handhavers bij organisaties die aan dit criterium willen/moeten voldoen. Van deelnemers wordt verwacht dat ze een opleiding hebben op MBO-niveau of door ervaring over een vergelijkbaar werk- en denkniveau beschikken. 4 Leerdoelen De opleiding is gericht op de geformuleerde Basiskennis: Bron KPMG! Structuur en systematiek Awb en bestuurlijk juridische instrumenten Structuur en systematiek Activiteitenbesluit Grondbeginselen meest relevante milieuthema s, (risico s en effecten geur, stof, geluid, gevaar). Structuur en systematiek AO/IC (financieel en stofstromen) Grondbeginselen fysiek en administratief toezicht Eisen voor categorie A bedrijven zoals bedoeld in het activiteitenbesluit Structuur en systematiek van pseudowetgeving: Handreiking industrielawaai, Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, Energiebesparingsmethodieken Diepgaande kennis: Het in onderlinge samenhang kunnen beoordelen B+ / C categorie van het Activiteitenbesluit met NER, besluit geluidhinder. BEVI en gerelateerde wetten, regelingen, en PGS richtlijnen kunnen doorgronden en correct toepassen Actuele kennis van Europese milieu richtlijnen, Nederlands 4

5 omgevingsrecht (inclusief bijbehorende jurisprudentie op het gebied van milieubesluiten) Het kunnen maken van de benodigde inhoudelijke overwegingen bij gelijkwaardigheidsbesluiten Diepgaande kennis in aanvulling op II: Structuur en systematiek financiële administratie, boekhouding en AO/IC in betreffende sector (financieel en stofstromen), zowel op basis van papieren als geautomatiseerde bestanden en systemen Toetsingstechnieken: het kunnen leggen van verbanden tussen de geld- en goederenbeweging (rekening houdend met een juiste mix tussen fysiek en administratief toezicht) Structuur en systematiek van diverse soorten milieumanagementsystemen (kwaliteitszorg- en compliancesystemen) Toetsingstechnieken: auditvaardigheden om milieumanagementsystemen te beoordelen i.v.m IPPC toezicht (art Mor) Kennis IPPC regelgeving Kennis van relevante BREFs, BBT per relevante sector/branche Basiskennis agrarische activiteiten: Grondbeginselen verspreidingsmodellen geur, fijnstof en Ammoniak Structuur en systematiek Wet milieubeheer (o.a. H5 luchtkwaliteit), Wabo, Wro (o.a. Streekplan), Natuurbeschermingswet Wet geurhinder ammoniak Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij In onderlinge samenhang kunnen toepassen wet,- en regelgeving (o.a. documenten bijlage 1 en 2 regeling aanwijzing bbt) Basiskennis Afvalwater Basiskennis afval: Structuur en systematiek Landelijk Afvalstoffen Plan (LAP) Specialismen: geluid, geur, luchtkwaliteit, stof, externe veiligheid en Groene regelgeving Kennis van technische procesvoering rond gevaarlijke stoffen Problematiek stortplaatsen (sterk wisselend in verband met nieuwe ontwikkelingen en wijzigende regelgeving) Acceptatie, en verwerkingsbeleid (A & V) afvalverwerkende inrichtingen Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO-IC) afvalverwerkende inrichtingen In onderlinge samenhang kunnen toepassen wet- en regelgeving afval (o.a. EVOA) 5 Leermiddelen Diverse syllabi, casuïstiek, praktijkdagen en praktijkopdrachten 6 Toetsing Afsluiting Module Per module wordt een toets afgelegd Examen diplomalijn Het examen bestaat uit twee onderdelen: uitvoeren, analyseren, beschrijven en presenteren van een realistische casus, praktijkopdracht, deze opdracht mag ook met een mede cursist uitgevoerd worden. 5

6 afleggen van een mondeling examen van een uur, vanuit een beginsituatie een integrale praktijkcasus behandelen. De opleiding wordt afgesloten met één integraal examen, om te waarborgen dat de cursist niet alleen kennis heeft van de afzonderlijke onderdelen, maar ook de dwarsverbanden ziet en kan toepassen: een eerste vereiste voor het uitvoeren van integraal toezicht. Wanneer beide onderdelen met voldoende resultaat worden afgelegd ontvangt de kandidaat het diploma. 7 Beschrijving en Programma Inleiding Toezicht en handhaving binnen het omgevingsrecht is belangrijk. Hoge eisen worden gesteld aan kennis en opleidingsniveau van medewerkers die zich bezighouden met handhaving; de wetgever eist dat vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de KMPG criteria die in 2014 een vertaling krijgen naar een AMvB kwaliteitseisen Wabo handhaving. Sinds de invoering van de Wabo wordt handhaving ook steeds meer integraal van karakter, en gelden de professionaliseringscriteria niet alleen voor de Wet milieubeheer, maar ook voor het toezicht krachtens Waterwet, Wet bodembescherming, Wet ruimtelijke ordening, Woningwet en bij die wetten horende besluiten (zie VTH kader, PUMA project, Omgevingsdienst.nl). De opleiding is voor handhavers, gericht op integrale handhaving van het omgevingsrecht opererend vanuit de milieutaakstelling, opgedragen door de opdrachtgevers van de RUD. De opleiding is gebaseerd op de huidige visie op professioneel en programmatisch handhaven, met accent op bestuursrechtelijke handhaving. Tijdens de opleiding wordt de nadruk gelegd op het handhaven van het stelsel van algemene regels en daarnaast omgevingsvergunningen. Ook wordt aandacht besteedt aan activiteiten buiten inrichtingen en ketentoezicht. Het volgen van deze opleiding past binnen een opleidingsplan als bedoeld in het kwaliteitssysteem milieuhandhaving en anticipeert op de uit de Wabo voortvloeiende generieke en specialistische vereisten. Rode draad in en kenmerkend voor de opleiding: elk onderdeel wordt bij de start en de verdere uitwerking gekoppeld aan praktijkvoorbeelden en de deelnemers mogen voorbeelden uit eigen werkzaamheden inbrengen. Op basis van de Wabo criteria is de opleiding als volgt geprogrammeerd: Module introductie opleiding, aan de hand van cases wordt uitgebeeld wat het vakgebied Toezicht en Handhaving inhoudt en wordt de opleiding vertrouwd gemaakt (2 dagen) Module Handhaving, Wabo, Awb en SR (4 dagen) Module Wabo en Wm algemeen, omgevingsvergunningen en relatie algemene regels (3 dagen) 6

7 Module Activiteitenbesluit (3 dagen) Module agrarische inrichtingenrecht (2 dagen) Module Afval (2 dagen) Module Afvalwater (2 dagen) Module Veiligheid en PGS richtlijnen (4 dagen) Module Externe Veiligheid, algemene regels en BEVI (1 dag) Module energie (1 dag) Module Lucht, stof, gassen/stookinstallaties ( 2 dagen) Module Bodem/NRB en bodembeschermende voorzieningen (1 dag) Module Geluid (1 dag) Module groene wetgeving (2 dagen) Module Woningwet en Bouwbesluit voor milieumedewerkers (2 dagen) Module Praktijk handhaving inclusief integrale praktijkopdrachten (1 dag) Module Incidenten, oefening (Hoofdstuk 17 Wm en GRIP systeem) (1 dag) *Elke module heeft als basis casuïstiek vanuit de praktijk Voor elke module ontvangt de cursist een beschrijving met leerdoelen Stageweek (3 dagen met formulering stage-doel en verslag) Examentraining (1 dag) Examen 8 Duur De diplomalijn duurt 1 seizoen, 35 lesdagen, stagedagen en daarnaast examinering en toetsing 9 Onderdeel van Deskundigheden, Milieu 7

8 Actualisatiemodule HAMIL 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B Diverse taakvelden binnen de Generieke deskundigheidsgebieden (toezicht) en specialistische deskundigheidsgebieden accent milieu 2 Omschrijving taak Maken risico-analyses op bedrijfsniveau; voorbereiden, uitvoeren en verwerken bedrijfscontroles; handhaven volgens sanctiestrategie, behandelen meldingen en klachten 3 Doelgroep Toezichthouders van de OFGV en andere organisaties, die belast zijn met toezicht en handhaving omgevingsrecht, taakaccent Milieu, die de in het verleden bij de HAMIL-opleiding opgedane kennis willen actualiseren 4 Leerdoelen Na het volgen van de actualisatiemodule is de deelnemer, als aanvulling op de leerdoelen die voorheen zijn gehaald door het volgen van de HAMIL-opleiding: bekend met de inhoud van de Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit en Ministeriële Regeling omgevingsrecht, Activiteitenbesluit en -regeling, en op de hoogte van de wijzigingen in deze wetgeving van de afgelopen jaren. Bekend met wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen en de wijzigingen die hierin de afgelopen jaren zijn aangebracht op de hoogte van de inhoud van de belangrijkste normen en richtlijnen, met name de geactualiseerde PGS15 bekend met het Besluit bodemkwaliteit en de nieuwe NRB en in staat bodembeschermende maatregelen te beoordelen op de hoogte van de wijzigingen in de waterwetgeving van de afgelopen jaren en bekend met de lozingsaspecten vanuit met name het Activiteitenbesluit in staat efficiënt en adequaat te werken binnen het organisatie-eigen kwaliteitssysteem handhaving bekend met de nieuwe visie op vergunningverlening, toezicht en handhaving vanuit de kwaliteitscriteria in staat effectief te communiceren in de praktijk en een effectieve bedrijfscontrole uit te voeren in staat om in het Wabo-proces de juiste rol te vervullen. 5 Leermiddelen De deelnemers aan de actualisatiemodule krijgen de beschikking over al het lesmateriaal wat behoort bij de HAMIL-opleiding die in het betreffende cursusjaar door Mibacu bv wordt verzorgd. Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd via een digitale leeromgeving. 6 Toetsing De actualisatiemodule wordt afgesloten met een schriftelijk examen, ongeveer twee weken na de laatste lesdag. Het examen bestaat uit het uitwerken van een praktijkcasus toezicht omgevingsrecht, accent milieu, en het beantwoorden van enkele kennisvragen met betrekking tot recente wijzigingen in wetgeving en handhaving. De uitwerking van het examen wordt door twee 8

9 docenten beoordeeld. Wanneer de beoordeling voldoende is, en de kandidaat in het verleden aantoonbaar het HAMIL-diploma heeft behaald, ontvangt de kandidaat een geactualiseerd HAMIL-diploma. 7 Programma De module bestaat uit 6 contactdagen: Dag 1: Inleiding (overzicht wijzigingen omgevingsrecht van de afgelopen 10 jaar) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), relatie Wet milieubeheer Vergunningstelsel Wabo Besluit omgevingsrecht (Bor) en categorie-indeling bedrijven Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) Omgevingsvergunning beperkte milieutoest (Obm) Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling Dag 2: Verdieping Activiteitenbesluit industrieel Verdieping Activiteitenbesluit agrarisch Nieuwe ontwikkelingen Casuïstiek Dag 3: Wetgeving gevaarlijke stoffen (ADR, Hoofdstuk 9 Wet milieubeheer, Reach) Indeling gevaarlijke stoffen en (nieuwe) etikettering Publicatiereeks gevaarlijke stoffen: wijzigingen PGS-richtlijnen PGS15, inclusief brandveiligheidsaspecten PGS12, 13, 19, 28, en 30 (beknopt) Dag 4: Bodemwetgeving Besluit bodemkwaliteit (nieuwe) NRB en bodembeschermende maatregelen Waterwet Lozingsaspecten (oppervlaktewater, bodem en riool) Dag 5 Integraal toezicht Wabo (bouwen, slopen, ruimtelijke ordening, gebruik) Handhaving nieuwe stijl (kwaliteitscriteria, organisatieaspecten) Recente wijzigingen bestuurs- straf- en civielrecht Jurisprudentie Dag 6: Integrale casus: Uitdiepen van een praktijkcasus, waarbij alle bovengenoemde aspecten terugkomen. Naast de contactdagen wordt van de deelnemers verwacht dat zij in eigen tijd enkele cases uitwerken, die tijdens de contactdagen worden besproken. Ook wordt verwacht dat zij per contactdag 4 tot 6 uur aan zelfstudie besteden. 8 Duur Zes cursusdagen 9 Onderdeel van Deskundigheden, Milieu 9

10 Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, Generieke deskundigheden, accent Milieu 2 Omschrijving 1.Het beoordelen en het uitvoeren van (standaard) controles van taak lozingen die vallen onder algemene regels 2. Adviseren over meldingen, vergunningen of ontheffingen op het gebied afvalwaterlozingen en grondwaterlozingen (bij saneringen en bronneringen) in riolering of de bodem, inrichtingen of openbare ruimte 3. Adviseren over klachten en overtreding van regelgeving 4. (Laten) uitvoeren van controles op vergunde indirecte industriële lozingen en lozingen van andere bedrijven, lozingen bij nietinrichtingen 3 Doelgroep Medewerkers die belast zijn met werkzaamheden op het gebied van afvalwater bij bedrijven en buiten inrichtingen (casemanagement, vergunningverlening en handhaving). 4 Leerdoelen De deelnemer doet in deze module kennis en vaardigheden op m.b.t. afvalwater in het algemeen en de afvalwateraspecten in vergunningen, het Activiteitenbesluit incl. agrarische regels (ook buiten inrichtingen) en het Besluit lozen van afvalwater buiten inrichtingen. 5 Leermiddelen Syllabus, Relevante wet- en regelgeving, meldingen Activiteitenbesluit en het Besluit lozen van afvalwater buiten inrichtingen, vergunningen en veel casuïstiek. 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindcasus en toets 7 Programma Dag 1: Overzicht nieuw lozingsrecht Rode draad in nieuwe regelgeving, van Kaderrichtlijn Water, via wetten naar algemene regels in het Activiteitenbesluit Besluit afvalwater buiten inrichtingen Waterwet Wet gemeentelijke watertaken Wet milieubeheer, voorkeursverwijdering afvalwater Ontwikkelingen indirecte lozingen in Wabo en bijbehorende bevoegdheidsverandering Toelichting kwaliteitscriteria, onderdeel Afvalwater en plaats in de beleidscyclus Algemene kennis m.b.t. voorschriften voor afvalwaterlozingen Alle lozingsaspecten van het Activiteitenbesluit Meldingen en de activiteit lozen van afvalwater van activiteiten Zorgplicht en afvalwater, algemene lozingsvoorschriften 10

11 Relatie bestaande en nieuwe Milieu en Watervergunningen en training overgang Milieu en Watervergunning naar WABO Overgangsrecht specifiek lozingsregels Maatwerkmogelijkheden en voorbeelden daarvan Relatie met de bouwplantoets en toezicht in de Bouwfase van gebouwen (bronneringen, rioleringen, hemelwaterafvoer etc) Dag 2 Alle lozingsaspecten van het Besluit lozen afvalwater buiten inrichtingen Vergelijking met de lozingsvoorschriften in het Activiteitenbesluit Algemene lozingsvoorschriften buiten inrichtingen Behandeling van de specifieke activiteiten Relatie met andere vergunningen en toestemmingen, bijv. evenementenvergunningen Melden en maatwerkvoorschriften Relatie agrarische bedrijven en lozingsregels voor specifiekagrarische activiteiten Activiteitenbesluit, onderdeel agrarische activiteiten, binnen en buiten inrichtingen Activiteitenbesluit en het voormalige Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Taak waterkwaliteitsbeheerder, directe lozingen en adviseur De onderdelen worden verduidelijkt met praktijkvoorbeelden. 8 Duur 4 dagdelen (exclusief Dag 3 Afvalwateronderzoek) 9 Onderdeel van Specialistische deskundigheden, Milieu 11

12 Basiscursus Groene wetten 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B Casemanagement en basiskennis Groen en ecologie 2 Omschrijving In het kader van de omgevingsvergunning zal een deel van de taak vergunningaanvragen gecoördineerd behandeld moeten gaan worden. Deze nieuwe aanpak heeft effect op de manier waarop de vergunningverleners en handhavers hun werk moeten doen. Het zogenaamde aanhaken van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 vereist nu ook kennis van de doelen van deze wetten en de manier waarop initiatieven worden beoordeeld. Medewerkers van gemeenten en OFGV hebben basiskennis van deze wetten en weten wanneer deze wetten van toepassing zijn. 3 Doelgroep Medewerkers van gemeenten of Omgevingsdiensten die belast zijn met vergunningverlening en toezicht Wabo. 4 Leerdoelen De deelnemer doet in deze module kennis en vaardigheden op m.b.t. - Kennis van de werking vergunningenprocedure Nbw (vvgb) - Kennis van de werking ontheffingsprocedure art 75 Ff-wet (vvgb) - Inzicht in het eigen planmatig handelen t.b.v. een tijdig besluit - Inzicht in de minimale eisen die aan een Passende beoordeling, of een ecologische toets irt de Flora- en fauna wet worden gesteld 5 Leermiddelen Syllabus groene wetgeving, Relevante wet- en regelgeving, 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindcasus en toets 7 Programma Tijdens de tweedaagse cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Behandeling Flora- en faunawet; dit zal zo veel mogelijk aan de hand van praktische voorbeelden gebeuren. Aan de orde komen: Doel van de Flora- en fauna wet en de wettelijke verbodsbepalingen Wanneer mogelijk van toepassing Vormen van ecologisch onderzoek en vereisten hieraan Verschillende soortgroepen en aandachtspunten hierbij Recente ontwikkelingen; voorkomen, vernielen verstoren Ontheffing en positieve afwijzing Voornaamste risico s Casuïstiek Behandeling van de Natuurbeschermingswet 1998; dit zal zo veel mogelijk aan de hand van praktische voorbeelden gebeuren. Aan de orde komen: Doel van de Natuurbeschermingswet en de wettelijke verbodsbepalingen Verbodsbepalingen artikel 16 en 19d Wanneer kan vergunningsplicht aan de orde zijn Directe en externe werking Wat is een voortoets, een verslechteringstoets of een Passende beoordeling Waaraan moet een toets / vergunningaanvraag voldoen Natura 2000-beheerplannen, bestaand gebruik 12

13 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Aandachtspunten bij verschillende Natura gebieden in en rondom Flevoland Casuïstiek Zowel tijdens de toelichting over de Flora- en faunawet als de Natuurbeschermingswet 1998 komen de WABO en aangehaakte toestemming aan de orde. Daarbij wordt in gegaan op de mogelijkheden voor vooroverleg en indienen aanvraag via OLO, proceduretermijnen en de verklaring van geen bedenkingen). 8 Duur 4 dagdelen 9 Onderdeel van Deskundigheden, Milieu 13

14 Basiscursus Activiteitenbesluit, versie Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, generieke deskundigheidsgebieden voor medewerkers die belast zijn met case-management, vergunningverlening of toezicht. 2 Omschrijving taak Toepassing van de algemene regels van het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling inclusief de relatie met andere Wabo terreinen. 3 Doelgroep Medewerkers van gemeenten en Omgevingsdiensten die kennis willen opdoen van het Activiteitenbesluit voor toepassing in hun werk 4 Leerdoelen Deelnemers leren in deze cursus werken met het Activiteitenbesluit. Het gaat hierbij om de hoofdlijnen en de toepassing daarvan. 5 Leermiddelen Het AIM, Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling en cases (incl. voorbeeld meldingen) 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindcasus en toets 7 Programma Het Activiteitenbesluit bestaat sinds 1 januari 2008 en steeds meer bedrijven en activiteiten worden fasegewijs van milieuvoorschriften voorzien vanuit dit besluit. Voor medewerkers die nog maar kort bij de overheid werken of van baan veranderd zijn organiseert wordt een brede basiscursus Activiteitenbesluit aangeboden. In de cursus wordt ingegaan op de raakvlakken met beleid, vergunningverlening en handhaving en leren de deelnemers elkaars werk in deze regelgeving kennen. Daardoor is de cursus ook geschikt voor brandpreventisten en bouwplantoetsers /bouwinspecteurs die deze wetgeving willen leren kennen. De basiscursus biedt een brede introductie in het Activiteitenbesluit historie milieuwetgeving beknopt de hoofdlijnen van het stelsel van het milieurecht de plaats van het Activiteitenbesluit binnen het omgevingsrecht en de Waterwet omgevingsvergunningen Milieu (type C en OBM) en de relatie met het Activiteitenbesluit meldingen, indieningsvereisten en toetsing daarvan het AIM en werken met het AIM relatie AIM en OLO typen bedrijven algemene milieuregels voor bedrijven inhoudelijk Bouwplantoets en Activiteitenbesluit Begrip maatwerk en maatwerkbeschikking Doelvoorschriften Middelvoorschriften Overgangsrecht Bevoegde overheden Casuïstiek 8 Duur 2 dagdelen 9 Onderdeel van Basisvaardigheden, onderdeel Milieu 14

15 Basiscursus Wet milieubeheer Bouw en RO medewerkers 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B Casemanagement, integrale taakstelling Bouw/RO medewerkers 2 Omschrijving taak 1.Het beoordelen en het uitvoeren van werkzaamheden op basis van de uitgangspunten van de Wet milieubeheer en toepassing van de algemene en direct werkende regels bij omgevingsvergunningen, integraal beoordelen van meldingen en het uitoefenen van toezicht. 3 Doelgroep Medewerkers van die belast zijn met werkzaamheden op het gebied van Bouwen en RO die basiskennis van de Wet milieubeheer en andere relevante milieuwetgeving willen opdoen 4 Leerdoelen De deelnemer doet in deze module kennis en vaardigheden op m.b.t. milieuthema s en vertaling daarvan naar milieuregelgeving en specifiek de Wet milieubeheer. 5 Leermiddelen Syllabus, Relevante wet- en regelgeving, meldingen Activiteitenbesluit en aanvragen Milieu 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindcasus en toets 7 Programma De basiscursus biedt een brede introductie in het milieurecht de hoofdlijnen van het stelsel van het milieurecht de plaats van het milieurecht binnen het omgevingsrecht de belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten in het bijzonder het Activiteitenbesluit omgevingsvergunningen Milieu (type C en OBM) meldingen toepassing van de opgedane kennis in BOUW en RO/bestemmingsplannen Bouwplantoets en Milieu Bouwtoezicht en Milieu Indieningsvereisten vanuit Milieu Bevoegde overheden en hun taken binnen het milieurecht 8 Duur 4 dagdelen 9 Onderdeel van Basisvaardigheden, Milieu 15

16 Basiscursus vergunning vrij en vergunning plichtig bouwen en Bouwbesluit 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, generieke deskundigheidsgebieden voor medewerkers die belast zijn met case-management, vergunningverlening of toezicht Milieu 2 Omschrijving taak Toepassing basiskennis algemene regels met betrekking tot vergunningvrij en vergunningplichtig voor de activiteit bouw i.c.m. milieuproducten (aanvragen, meldingen en toezicht) 3 Doelgroep Medewerkers van Omgevingsdiensten, belast met milieutaken 4 Leerdoelen Deelnemers zijn na afloop van de cursus op de hoogte van de criteria in de wetgeving en kunnen beoordelen of een bouwactiviteit vergunningplichtig is of niet. 5 Leermiddelen Wabo, Bor 6 Toetsing Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname. 7 Programma Bij integraal toetsen en toezicht wordt kennis van alle vergunningplichtige activiteiten verwacht. In deze cursus worden voor met name bouwactiviteiten alle van toepassing zijnde begrippen en wetteksten behandeld. Ook wordt het proces van toetsen uitgebreid besproken. - Waar staat bouwen: vergunningplichtig of vergunningvrij? (In samenhang met APV van Lelystad en Almere.) Werking Bouwbesluit 2012 op hoofdlijn - Wat staat er precies? Diverse begrippen, Bijzondere bepalingen, Artikel 2bijlage II Bor, Artikel 3 bijlage II Bor. - Praktijkvoorbeelden. Mestsilo Gasopslag Graansilo Luchtwasser Paardenbak Opslagcontainer - Korte blik naar de toekomst.. Wijzigingen medio , uitbreiden Vergunningvrij bouwen 8 Duur 2 dagdelen 9 Onderdeel van Basisvaardigheden. 16

17 Basiscursus Bouwbesluit 2012, onderdelen, bouwen, slopen en brandveiligheid 1 Wabo criterium KPMG Deel B, A1 Generieke deskundigheidsgebieden. Onderdeel casemanagen, basis bouwregelgeving, basis sloopregelgeving en basis brandveiligheid. Onderdeel van diverse taakvelden 2 Omschrijving taak In integrale werkmethoden toepassen van meldingen op basis van het Bouwbesluit Toepassen van de algemene regels van het Bouwbesluit in de taakvelden casemanagen, basis brandveiligheid, bouwplantoets en toetsen sloopmeldingen i.c.m. andere Wabo of Waterwetregels. 3 Doelgroep Medewerkers van Omgevingsdiensten en gemeenten die belast zijn met werkzaamheden waarin het Bouwbesluit 2012 naast andere regels een rol speelt. 4 Leerdoelen Na de cursus kent de cursist de relevante wet/ en regelgeving en kan deze toepassen in praktijksituaties die vaak een integraal karakter hebben 5 Leermiddelen Syllabus, voorbeeldmateriaal, meldingen, casuïstiek 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindtoets 7 Programma De voorschriften m.b.t. bouw-, sloop- en brandveiligheid zijn de laatste jaren sterk gewijzigd. In het algemeen kan gesteld worden dat er steeds minder vergunningen nodig zijn en er wordt meer en meer gebruik gemaakt van algemene regels al of niet in combinatie met de meldplicht. Op 1 april 2012 trad het Bouwbesluit 2012 in werking, naast het Activiteitenbesluit een veel omvattend stelsel van algemene regels. In deze cursus wordt het Bouwbesluit in drie delen uitgelegd en toegepast in casuïstiek. Ook wordt ingegaan op het overgangsrecht. Er wordt ingegaan op Achtergronden en doelstellingen Wettelijk kader Opzet en inhoudsopgave Bouwbesluit 2012 Uitgangspunten Dagdelen 1 en 2 Bouw Bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen, basis voorschriften, bouwkundige brandveiligheid, toezicht bouw, integraal toezichtsprotocol Nieuwbouw, verbouw en verplaatsen bouwwerk Gelijkwaardigheid Gebruiksfuncties en gebruiksoppervlakte Personenbenadering Gebruiksmelding Basisbegrippen Constructieve veiligheid, werken met euroklassen 17

18 Afscheidingen vloer, trap en hellingbaan Overbrugging hoogteverschillen Geluidwering Ventilatie Daglicht Bruikbaarheid Verlichting en elektra Watervoorziening Afvoer van afvalwater en hemelwater Energiezuinigheid Milieuprestatie Oefeningen en voorbeelden Dagdelen 3 Brandveiligheid Aanvullend op de dagdelen 1 en 2 Brandveilig beheer van bouwwerken basisvoorschriften, dwarsverbanden brandveiligheid Woningwet en Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit bijv. bij opslag gevaarlijke stoffen, toezicht brandveiligheid, integraal toezichtsprotocol Dagdeel 4 Sloop en Afval Sloopmeldingen, indieningsvereisten, dwarsverbanden met asbestregelgeving, toezicht sloop, integraal toezichtsprotocol, certificering van uitvoering Relatie bouwen en slopen en voorschriften voor bouw/ en sloopafval Relatie bouw, verbouw en sloop en bescherming oppervlaktewater, het werkplan op basis van milieuregels als indieningsvereiste bij de meldingen 8 Duur 4 dagdelen 9 Onderdeel van Generieke deskundigheidsgebieden BWT en Milieu 18

19 Cursus nieuwe wijzigingen Activiteitenbesluit 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, generieke deskundigheidsgebieden voor medewerkers die belast zijn met case-management, vergunningverlening of toezicht. 2 Omschrijving Toepassing van de algemene regels van het Activiteitenbesluit, de taak Activiteitenregeling inclusief de relatie met andere Wabo terreinen. 3 Doelgroep Medewerkers van Omgevingsdiensten die belast zijn met vergunningverlening, behandelen van meldingen en het uitoefenen van toezicht en handhaving 4 Leerdoelen Na de cursus kent de cursist de recente wijzgigingen in Wabo, Bor en Activiteitenbesluit 5 Leermiddelen Hand-out, digitale bestanden, voorbeeldmateriaal, casuïstiek 6 Toetsing De module wordt niet afgesloten met een toets, het is een zgn. bijspijkerdag 7 Programma Wijzigingen per (voor zover nog nodig) - WKO, algemene regels en OBM (globaal) - OBM grond en bagger ingetrokken Wijzigingen per Opname actuele versies van PGS- richtlijnen 15,25,28 en 30 in de Activiteitenregeling, spelregels voor toepassing Wijzigingen per Diverse reparaties en inhoudelijke wijzigingen in Bor, Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling Wijzigingen bevoegdheid bij inrichtingen per Wabo brede bevoegdheid i.v.m. vorming van de RUD's en op basis van de Package Deal wijzigt voor de VVGB bedrijven en Afvalbedrijven met OBM Casuïstiek per onderdeel 8 Duur 2 dagdelen 9 Onderdeel van Juridische deskundigheidsgebieden 19

20 Handhaving, onderdeel toepassen bestuursrecht, strafrecht en jurisprudentie 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B, Juridische deskundigheidsgebieden Handhaving 2 Omschrijving Beoordelen handhavingsverzoeken en gedoogbeschikkingen taak Adviseren in handhavingsvraagstukken, behandelen en begeleiden procedures, opstellen van beschikkingen Coördinatie van integrale handhaving 3 Doelgroep Medewerkers van Omgevingsdiensten die belast zijn met juridische ondersteuning in het toezicht en handhaving van de Wabo regels, accent Milieu Basiskennis toezicht en Wabo regelgeving vereist 4 Leerdoelen Na de cursus kent de cursist de relevante wet/ en regelgeving en kan deze toepassen in praktijksituaties. 5 Leermiddelen Syllabus, voorbeeldmateriaal, casuïstiek 6 Toetsing De module wordt afgesloten met een eindtoets 7 Programma Plaats Wabo tussen sectorwetten en Awb, wat staat waar Handhaven onder de Wabo, juridische eisen aan handhavingsbesluit, Belangenafweging, de procedure: in stapjes uitgelegd, wie is belanghebbende, welke reparatiemogelijkeheden zijn er? Hoe om te gaan met bezwaarschriften Bestraffende en reparatoire sancties, verschillen en welke handhavingsinstrumenten zijn, incl. BSBm (en kwaliteitseisen OM + bevoegdheid directeur RUD Ongewone voorvallen: toezicht en handhaving Jurisprudentie Integrale casus 8 Duur 2 dagdelen, 1 dagdeel toetsing 9 Onderdeel van Juridische deskundigheidsgebieden 20

21 Cursus Wabo kwaliteitseisen en programmatisch werken 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, hoofdstuk 4, 5 en onderdeel C 2 Omschrijving taak In Hoofdstuk 5 van de Wabo en Hoofdstuk 7 van het Bor is wettelijk vastgelegd hoe het bevoegd gezag of een uitvoerend regionaal orgaan de organisatie van het toezicht vorm dient te geven. Daarin speel de dubbele regelkring, ook wel de Big Eight genoemd, een grote rol. Figuur: Big Eight Door gebruik te maken van 'Programmatisch handhaven' op basis van de Big Eight en toepassing van kwaliteitscriteria voor handhaving kunnen de goede keuzes aan het management en de politiek voorgelegd worden. 3 Doelgroep Coördinatoren, projectleiders en beleidsmedewerkers van de Omgevingsdiensten en opdrachtgevers. 4 Leerdoelen Veel overheden worstelen met de vraag op welke manier deze keuzes het beste tot stand kunnen komen en wat het effect is van de gekozen prioriteiten (van taakgericht naar probleemgericht). Daarbij gaat het ook om welke besluiten je voorlegt aan de politiek zodat die een goede afweging kan maken. De basis hiervoor is een uitvoerbaar en innovatief handhavingsprogramma. Daarmee wordt het proces van handhaving transparant, integraal en cyclisch georganiseerd, maar wordt ook goed ingegaan op de interactie tussen overheid en branches/bedrijven. Na de cursus weet de cursist hoe programmatisch handhaven opgezet moet worden, welke rol het bestuur heeft, welke kansen en bedreigingen er liggen en hoe men de goede voorbeelden kan vertalen naar de eigen organisatie. 5 Leermiddelen Wetteksten, handboek Handhaving Wabo en Syllabus programmeren van handhaving Voorbeelden van programmatisch handhaven 21

Cursusprogramma 2013. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Cursusprogramma 2013. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek Cursusprogramma 2013 Flevoland & Gooi- en Vechtstreek 1 2013-031 Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, Generieke deskundigheden,

Nadere informatie

Cursusprogramma 2014-2015. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Cursusprogramma 2014-2015. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek Cursusprogramma 2014-2015 Flevoland & Gooi- en Vechtstreek 1 2015-01 Specialistische opleiding handhaving omgevingsrecht, accent milieuwetgeving Brede opleiding Handhaving In de Wabo criteria en verder

Nadere informatie

Cursusprogramma 2014-2015. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Cursusprogramma 2014-2015. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek Cursusprogramma 2014-2015 Flevoland & Gooi- en Vechtstreek 1 2014-031 Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, Generieke

Nadere informatie

Cursusprogramma 2013. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Cursusprogramma 2013. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek Cursusprogramma 2013 Flevoland & Gooi- en Vechtstreek 1 2013-031 Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen 1 Wabo criterium Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, Generieke deskundigheden,

Nadere informatie

Cursusprogramma 2015. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Cursusprogramma 2015. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek Cursusprogramma 2015 Flevoland & Gooi- en Vechtstreek 1 Opleidingen Met de kwaliteitscriteria op grond van de Wabo en de uitvoering de OFGV werken we aan VTH kwaliteit voor gemeenten, provincies en waterkwaliteitsbeheerders.

Nadere informatie

FRYSK PEIL F1. Samen zijn Wij Kwaliteit. Criteria voor kritieke massa

FRYSK PEIL F1. Samen zijn Wij Kwaliteit. Criteria voor kritieke massa FRYSK PEIL F1 Criteria voor kritieke massa Criteria voor kritieke massa Inhoudsopgave Toelichting bij het... 3 Generieke deskundigheidsgebieden... - 8-1. Casemanagen... - 9-2. Vergunningverlening bouwen

Nadere informatie

Kwaliteit van de uitvoering

Kwaliteit van de uitvoering Waar raakt PUmA bodem? Marc du Maine - PUmA PUmA Kernteam kwaliteit Blik op de toekomst PUmA RUD s Basistakenpakket Deelprojecten Wetsvoorstel VTH Kernteam kwaliteit Set 2.0 Zelfevaluatietool Set 2.1 6.

Nadere informatie

2015-031 Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen

2015-031 Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen 2015-031 Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen Instroomeisen Programma In deze cursus leert u hoe het afvalwaterrecht opgebouwd is. U leert het onderscheid tussen directe

Nadere informatie

Kenniscentrum OFGV - Planning opleidingen 2017

Kenniscentrum OFGV - Planning opleidingen 2017 Basiscursus Natuurwetgeving vergunningen FUMO 10-jan-17 1 dagen 10 en 11 jan Verdiepingscursus Activiteitenbesluit voor toezichthouders OFGV 12-jan-17 3 dagen 15 dec 2016 12 en 16 jan Basiscursus Natuurwetgeving

Nadere informatie

Cursusaanbod Kwaliteitscriteria 2.1

Cursusaanbod Kwaliteitscriteria 2.1 Cursusaanbod Kwaliteitscriteria. Geoplan biedt u een overzicht van de cursussen die u helpen bij het voldoen van de gestelde kwaliteitscriteria. Op basis van de Scholingslijst van de werkgroep Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma

Eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma KPMG Sustainability Eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma Deel B, versie 2.0 KPMG ADVISORY N.V. Inhoudsopgave A Kritieke massa criteria per deskundigheidsgebied... 2 A.1 Generieke

Nadere informatie

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017 Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH 18 april 2017 Historie Kwaliteitscriteria zijn niet nieuw Implementatietraject vanaf 2013 Wet VTH onderdeel Omgevingswet Vaststellen verordening met een kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 1 Doel De kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en

Nadere informatie

Erkenningsschema voor personen in het kader van het Omgevingsrecht versie 1.1

Erkenningsschema voor personen in het kader van het Omgevingsrecht versie 1.1 Erkenningsschema voor personen in het kader van het Omgevingsrecht versie 1.1 Versie 1.1 Pagina 1 van 71 Erkenningsschema voor personen in het kader van het omgevingsrecht Bindend verklaard door het bestuur

Nadere informatie

Eindrapport ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma

Eindrapport ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma KPMG SUSTAINABILITY Eindrapport ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma Deel B, versie 1.0 KPMG ADVISORY N.V. Deel B van de eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma

Nadere informatie

Tabellen kritieke massa

Tabellen kritieke massa A Tabellen kritieke massa 2 A.1 Generieke deskundigheden 3 Activiteiten Uitvoeren regie bij enkelvoudige omgevingsvergunningen (verlenen, wijzigen, intrekken en weigeren). Regie bestaat uit: 1. Organiseren

Nadere informatie

Opleidingsduur en studiebelasting De cursus duurt 2 dagen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Opleidingsduur en studiebelasting De cursus duurt 2 dagen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus. Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen Word hèt bevoegde gezag op het gebied van afvalwater Cursusnummer: 031 Wilt u meer weten over het onderscheid tussen directe en indirecte

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2016 Gemeente Dronten- Bijlage 1 Opdrachttabel 2016 met geprognotiseerde producten

Uitvoeringsprogramma 2016 Gemeente Dronten- Bijlage 1 Opdrachttabel 2016 met geprognotiseerde producten Uitvoeringsprogramma 2016 Gemeente Dronten- Bijlage 1 Opdrachttabel 2016 met geprognotiseerde producten Product 2016 Toelichting Vergunningen en meldingen Milieu-inrichtingen R01 Omgevingsvergunning milieu-inrichting

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek. Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek. Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst Wet Artikel Bevoegdheid Voorwaarden/ 1 Algemene wet 2:3 Doorzenden

Nadere informatie

EVK1. Versie 1, 10 mei kwaliteitscriteria voor kritieke massa voor vergunningverlening toezicht en handhaving voor de gemeente Edam- Volendam

EVK1. Versie 1, 10 mei kwaliteitscriteria voor kritieke massa voor vergunningverlening toezicht en handhaving voor de gemeente Edam- Volendam EVK1 Versie 1, 10 mei 2016 kwaliteitscriteria voor kritieke massa voor vergunningverlening toezicht en handhaving voor de gemeente Edam- Volendam 1 Inhoudsopgave Toelichting bij EVK... 4 Generieke deskundigheidsgebieden...

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij de derde druk /V Lijst van afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Doelstelling van de Wabo / 2 1.3 Reikwijdte en werkingssfeer van de Wabo / 4 1.4

Nadere informatie

Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen

Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen 2016-031 Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen Inleiding Instroomeisen Programma In deze cursus leert u hoe het afvalwaterrecht opgebouwd is. U leert het onderscheid tussen

Nadere informatie

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal juni 2017 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Inhoud jaarverslag... 4 2 Vergunningen en meldingen...

Nadere informatie

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht Wijzigingvoorstel Omgevingsdienst Veluwe IJssel andaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel Behorende bij het andaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Brummen 2014 Wet Artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal juni 2017 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts- en Handhavingsbeleid

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Naast onze succesvolle in-company trainingen biedt Senze ook de mogelijkheid om je individueel in te schrijven voor verschillende trainingen. Wil je je kennis

Nadere informatie

PDC RUD Limburg-Noord

PDC RUD Limburg-Noord Bijlage B Producten- en dienstencatalogus GR RUD LN PDC RUD Limburg-Noord versie 2017-1.0 Milieu producten toezicht vergunningen / OBM / meldingen 1 Advies milieu bij industriele IPPC-inrichtingen 1T 1V

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

Toelichting bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ 2014 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Toelichting bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ 2014 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Toelichting bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ 2014 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 1. Inleiding De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ) voert een groot aantal milieutaken uit in opdracht

Nadere informatie

Organisatieplan en Functieboek RUD GRONINGEN

Organisatieplan en Functieboek RUD GRONINGEN Organisatieplan en Functieboek RUD GRONINGEN Deel II: Functieboek Februari 2013 2 Inhoudsopgave: 5 Het Functieboek 5.1 Inleiding 5 5.2 De hoofdstructuur van de RUD 5 5.3 Het management 6 5.4 De afdeling

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Nr: Bevoegdheid: Grondslag: Specifieke bepalingen / Intern RUD A1 A2 A3 Het opstellen van het regionaal

Nadere informatie

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 1. Het college verleent aan de Directie van de OMWB de bevoegdheid tot het nemen van alle besluiten (zoals vermeld in onderstaande bevoegdheidsgrondslag)

Nadere informatie

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Activiteitenbesluit Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Inhoud presentatie Doel en uitgangspunten modernisering Welke AMvB s en voor wie gelden de nieuwe regels Structuur en opbouw Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan periode tot

Bijlage 1: Jaarplan periode tot Bijlage 1: Jaarplan periode 1-11- tot 31-12- 1. Algemeen Dit jaarplan is gemaakt voor de periode van 1 november en het jaar. De Omgevingsdienst Groningen neemt op 1-11- de uitvoering van de vth-taken van

Nadere informatie

Wat je in de front-office echt moet weten! Voorstellen en Inleiding. Platform en Barim? Voorzitter stelt zich voor. Trainers stellen zich voor

Wat je in de front-office echt moet weten! Voorstellen en Inleiding. Platform en Barim? Voorzitter stelt zich voor. Trainers stellen zich voor Wat je in de front-office echt moet weten! Voorstellen en Inleiding Voorzitter stelt zich voor Trainers stellen zich voor Platform en Barim? Een paar huishoudelijke mededelingen Programma 13.30 uur 14.00

Nadere informatie

Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit

Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit Deze bijlage maakt deel uit van de Beleidsregel VTH 2016 provincie Groningen Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregel

Nadere informatie

Rekenblad UP Vergunningverlening & Advisering

Rekenblad UP Vergunningverlening & Advisering Rekenblad UP Vergunningverlening & Advisering 0 verg.verlening milieu bij industriele IPPC inrichtingen Aantal/jaar Kengetal Benodigde uren revisieverg gem inr. (excl. Mer, bezw, beroep) 0 84 0 Veranderings-

Nadere informatie

Erkenningsschema voor personen in het kader van het Omgevingsrecht versie 2.0

Erkenningsschema voor personen in het kader van het Omgevingsrecht versie 2.0 Erkenningsschema voor personen in het kader van het Omgevingsrecht versie 2.0 Versie 2.0 Pagina 1 van 70 Erkenningsschema voor personen in het kader van het omgevingsrecht Bindend verklaard door het bestuur

Nadere informatie

TOEZICHTPLAN

TOEZICHTPLAN <naam bedrijf> <tijdvak> TOEZICHTPLAN Afdeling Toezicht en Handhaving Team Specialismen Laatst geactualiseerd op Toezichthouder (opsteller) Tweede toezichthouder Vergunningverlener Printdatum 6 september

Nadere informatie

Cursuskalender. Altijd actueel. Berghauser Pont Academy. Omgevingsrecht. Basiscursus Omgevingsrecht

Cursuskalender. Altijd actueel. Berghauser Pont Academy. Omgevingsrecht. Basiscursus Omgevingsrecht Altijd actueel Cursuskalender Berghauser Pont Academy Berghauser Pont Academy is een nieuwe en innovatieve opleider voor juridisch Nederland. Zij verzorgt voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2140613/3540209 op aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Van Gansewinkel

Nadere informatie

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg BIJLAGE 2 Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement p. Functie medewerker brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub p Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 pagina 1 van 1 Rack, MJG, Marjolie `-~ _ ~ -U^~ w-2-~~ ~.~ Van: Rack, MJG, Marjolie Verzonden: donderdag 21 oktober 2010 13:49 Aan: 'info@st-ok.nl' Onderwerp: beantwoording brief uw kenmerk:2010/08/25/003/1

Nadere informatie

Les 12 De regelscontroleren

Les 12 De regelscontroleren Les 12 De regelscontroleren Waar waren we ook alweer? Bestuursrecht Handhaving Hoe kun je handhaven: maw welke wetten en regels gelden er voor een bedrijf? Algemeen hoe zat het ook alweer? Structuur /

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

CONCEPT VERORDENING KWALITEIT MILIEUGERELATEERD(E) VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

CONCEPT VERORDENING KWALITEIT MILIEUGERELATEERD(E) VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING CONCEPT VERORDENING KWALITEIT MILIEUGERELATEERD(E) VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING De raad van de gemeente Zoetermeer; overwegende dat de Omgevingsdienst Haaglanden zich bij de zorg voor een

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D *D170252216* D170252216 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Tapijtfabriek Intercarpet BV Datum besluit : 24 mei 2017 Onderwerp : aanpassen vergunning Locatie : Tweede Broekdijk 1 te Aalten OLO-nummer : 2807768

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : IJsbeer Energie Steenwijk B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor wat

Nadere informatie

tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt

tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op de op 23 mei 2013 bij hen binnengekomen aanvraag van de Stichting Vergunning Moleneind om vergunning

Nadere informatie

Landschap voor 1 april 2012

Landschap voor 1 april 2012 Bouwbesluit 2012 Landschap voor 1 april 2012 Waarom ook alweer? Vergroten samenhang bouwregelgeving Verminderen regeldruk (30% minder regels) Verbeteren toegankelijkheid / leesbaarheid Harmonisatie Europese

Nadere informatie

Type C Vergunningplichtige inrichtingen

Type C Vergunningplichtige inrichtingen Type C Vergunningplichtige inrichtingen Leerdoelen Vergunningplichtige inrichtingen Type C inrichtingen Vergunningplicht / andere besluiten Aanvraag / melding Indieningsvereisten Voorschriften Considerans

Nadere informatie

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485 Bijlage 1: Overwegingen m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage behorende bij de omgevingsvergunning: Nummer: 20110227/129546 Bedrijfsgegevens Naam: Mts IJken Adres: Middendorp 17 Plaats: Wachtum

Nadere informatie

Opleidingsduur en studiebelasting De cursus duurt 2 dagen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Opleidingsduur en studiebelasting De cursus duurt 2 dagen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus. Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen Word hèt bevoegde gezag op het gebied van afvalwater Cursusnummer: 031 Wilt u meer weten over het onderscheid tussen directe en indirecte

Nadere informatie

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit Paul Bodden Hekkelman Advocaten VMR Praktijkdag 27 november 2013 Afbakening Agrarische inrichtingen: Glastuinbouwbedrijven Open teelt (bijv. akkerbouw

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

HANDREIKING BIJ DRENTSE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT

HANDREIKING BIJ DRENTSE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT HANDREIKING BIJ DRENTSE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT Kwaliteitscriteria voor kritieke massa voor vergunningverlening toezicht & handhaving Versie 1 15

Nadere informatie

Omgevingsvergunning O M G E VI N G S D1E N S T. Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen. Kemphaanweg 2 Almere

Omgevingsvergunning O M G E VI N G S D1E N S T. Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen. Kemphaanweg 2 Almere O M G E VI N G S D1E N S T FLevDLANo & Goal EN VgCHTSTREgg Omgevingsvergunning Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen Kemphaanweg 2 Almere 1 O M G E V1 N G S D I E N ST FLEVOLAND & G001

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op:

Nadere informatie

Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen

Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0370 Roden, 24 augustus 2010 Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma:

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Status. O ter kennisneming O ter (oriëntatie) bespreking X ter besluitvorming. Samenvatting

Aanbiedingsbrief. Status. O ter kennisneming O ter (oriëntatie) bespreking X ter besluitvorming. Samenvatting Aanbiedingsbrief aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht van: Dagelijks Bestuur steller: Merel Tilstra onderwerp: AP03.5_Verkenning van de taken t.b.v.: AB d.d. 18 mei 2017 bijlage: Kwaliteitseisen aan sloop

Nadere informatie

2 jaar in procesmanagement en het afhandelen van Awb procedures

2 jaar in procesmanagement en het afhandelen van Awb procedures 1. Casemanagen Onderstaande activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuishoren. Een medewerker op HBO-niveau beoordeelt

Nadere informatie

ABW 1. bijlage behorende bij het Algemeen Examenreglement. BOB bv

ABW 1. bijlage behorende bij het Algemeen Examenreglement. BOB bv ABW 1 bijlage behorende bij het Algemeen Examenreglement BOB bv 9561.10 NADERE BEPALINGEN VOOR ABW 1 1 Examencommissie (artikel 4) ABW 1 valt onder het Curatorium Opleidingen Regelgeving Bouw. 2 Diploma

Nadere informatie

Informatieblad Wabo en Activiteitenbesluit

Informatieblad Wabo en Activiteitenbesluit Informatieblad Wabo en Activiteitenbesluit Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze wet is ook van invloed op de algemene regels in het kader van

Nadere informatie

27 juni 2011 - Seminar Wabo

27 juni 2011 - Seminar Wabo 27 juni 2011 - Seminar Wabo DE CLERCQ ONS KANTOOR - veelzijdig, multidisciplinair - 32 advocaten, 8 (kandidaat)notarissen - sedert 1850: 160 jaar jong - creatief, proactief - aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

Samenvatting Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving

Samenvatting Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving Samenvatting Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving Het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna Bbl of dit besluit) is één van de vier AMvB s die uitvoering geven aan de Omgevingswet. Het besluit bevat,

Nadere informatie

* *

* * ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een school brandveilig gebruiken van een school Beschikking 265718 *16.151899* 16.151899 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 265718 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Werkprogramma Gemeente Doesburg

Werkprogramma Gemeente Doesburg Werkprogramma 2016 Gemeente Doesburg Versie: 1.2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Omgevingsdienst (algemeen)... 4 Programma 1: Vergunningverlening milieu... 5 Programma 2: Vergunningverlening bouw... 6 Programma

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

AMvB Bodemenergie op hoofdlijnen. 9 april 2013 Simone de Groot

AMvB Bodemenergie op hoofdlijnen. 9 april 2013 Simone de Groot AMvB Bodemenergie op hoofdlijnen 9 april 2013 Simone de Groot Wettelijk kader tot 1 juli 2013 Open systemen o Waterwet: provincie bevoegd gezag Gesloten systemen o Geen melding, vergunning of registratieplicht

Nadere informatie

HANDREIKING BIJ DRENTSE VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT

HANDREIKING BIJ DRENTSE VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT Kwaliteitscriter ia voor kritieke massa voor vergunningverl ening toezicht & handhaving VERORDENING Inhoudsopgave KWALITEIT HANDREIKING BIJ DRENTSE VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT

Nadere informatie

Wabo, hoofdstuk 2 Artikel 2.4, lid 5 Wabo B&W Directeur ODR. Wabo, hoofdstuk 2 Artikel 2.8 Wabo B&W Directeur ODR Artikel 4:5/4:15 Awb

Wabo, hoofdstuk 2 Artikel 2.4, lid 5 Wabo B&W Directeur ODR. Wabo, hoofdstuk 2 Artikel 2.8 Wabo B&W Directeur ODR Artikel 4:5/4:15 Awb Mandaatregister gemeente Geldermalsen d.d. 21-05 - 2013, algemeen deel Wet bepalingen omgevingsrecht Wettelijke / juridische grondslag Vindplaats grondslag Bevoegd orgaan Mandaat Nadere bepalingen en voorschriften

Nadere informatie

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal 1 nhoudsopgave Samenvatting 3 1 2 3 Inleiding Stand van zaken gemeente Veenendaal 2.1 Bouwen/ruimtelijke ordening

Nadere informatie

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING Mandaten voor combi Basis en Plustaken Mandaten voor Basistaken Mandaten voor Plustaken MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT Algemeen A01 Besluiten op grond van: A02 A03 a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het omgevingsrecht

Hoofdlijnen van het omgevingsrecht Hoofdlijnen van het omgevingsrecht Hoofdlijnen van het omgevingsrecht Ronald de Waard Bart Oortwijn 2014, Berghauser Pont Amsterdam Inhoudsopgave Voorwoord Al sinds een groot aantal jaren geven wij cursussen

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Omgevingsvergunning activiteiten bouwen

Omgevingsvergunning activiteiten bouwen FLEVOLAND & GOOf EN VEcHTSTREEK Omgevingsvergunning activiteiten bouwen laaddocks Farm Dairy, Kaapstanderweg 50 Lelystad O M G EVE N G S D I E N ST FLEVOLAND & GODt EN VEcHTemEEK Aanvraagnummer: 2160081

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets 2457443 Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat 50 2152 CT Nieuw Vennep Locatie: Rist Scooters Hugo de Vriesstraat 50, Nieuw Vennep Onderwerp:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding 3. Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6. 1. Thematische controle stoppersregeling 6. 2. Project luchtwassers 6

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding 3. Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6. 1. Thematische controle stoppersregeling 6. 2. Project luchtwassers 6 Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6 1. Thematische controle stoppersregeling 6 2. Project luchtwassers 6 3. Ketentoezicht 7 4. Branchegerichte pilot / tevens

Nadere informatie

Wabo, één jaar na dato

Wabo, één jaar na dato Wabo, één jaar na dato 15.00 uur Welkom/ontvangst Norman Smit 15.15 uur De omgevingsvergunning Richard van Dijk 15.50 uur Pauze 16.00 uur Strafrechtelijk onderzoek Mr. Jack Blom 16.45 uur Incident en (bedrijfs)continuïteit

Nadere informatie

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 19 december 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Varkensbedrijf Rijnen Oirschot

Nadere informatie

Inleiding Doorwerking van internationaal en Europees recht in het omgevingsrecht

Inleiding Doorwerking van internationaal en Europees recht in het omgevingsrecht inhoudsopgave Voorwoord bij de eerste druk Voorwoord bij de tweede druk Voorwoord bij de derde druk Voorwoord bij de vierde druk Voorwoord bij de vijfde druk Inhoudsopgave Afkortingen Auteurs v v vi vii

Nadere informatie

Auteur: H.A.M. van der Wal isbn boek: 978-90-01-82227-9

Auteur: H.A.M. van der Wal isbn boek: 978-90-01-82227-9 3 Milieuregelgeving 3.1 Opbouw milieuwetgeving In dit hoofdstuk wordt de belangrijkste milieuregelgeving weergegeven waar met bouwen rekening mee moet worden gehouden. De rode draad van de Wet milieubeheer

Nadere informatie

MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014

MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 MANDAATLIJST EX ARTIKEL 2, EERSTE LID, VAN HET MANDAATBESLUIT OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2107629/3370006 op de op 18 januari 2013 bij hen ingekomen aanvraag van MSD Oss BV, om een vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

Mandaatbesluit van de gemeente Nuth aan de Directeur van de RUD Zuid-Limburg

Mandaatbesluit van de gemeente Nuth aan de Directeur van de RUD Zuid-Limburg Mandaatbesluit van de gemeente Nuth aan de Directeur van de RUD Zuid-Limburg Burgemeester en Wethouders van Nuth, Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; - het collegebesluit van

Nadere informatie

Altijd actueel. Versnellen procedures na de Wabo en Crisis- en herstelwet

Altijd actueel. Versnellen procedures na de Wabo en Crisis- en herstelwet Altijd actueel Cursuskalender Berghauser Pont Academy Berghauser Pont Academy is een nieuwe en innovatieve opleider voor juridisch Nederland. Zij verzorgt voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte

Nadere informatie

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

Gemeenteraad College van B&W Management Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Gemeenteraad College van B&W Management Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Impact organisatie De Omgevingswet komt er natuurlijk vooral voor onze burgers en de bedrijven. Zij hebben direct belang bij wat er in Weert gebeurt, op hun eigen terrein en n hun omgeving. Zij zijn de

Nadere informatie