Voorwaarden Rabo Rendement Rekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Rabo Rendement Rekening"

Transcriptie

1 R Voorwaarden Rabo Rendement Rekening 1 Productkenmerken en informatie over de Rabo Rendement Rekening 2 Algemene voorwaarden voor de Rabo Rendement Rekening 2002

2 Productkenmerken Rabo Rendement Rekening Rente Over het saldo op uw rekening ontvangt u een variabele rente. Dit betekent dat de bank de rente altijd kan wijzigen. De hoogte van de rente is afhankelijk van het saldo van uw rekening. Hoe hoger het saldo, hoe hoger de rente is die u over het gehele saldo ontvangt. De rente wordt jaarlijks op 1 januari uitgekeerd. Kijk voor het actuele rentetarief op Op dit moment worden de volgende saldoklassen gehanteerd: - Saldo tot EUR 400,- - Saldo tot EUR 4.000,- - Saldo tot EUR ,- - Saldo vanaf EUR10.000,- Storten en opnemen U kunt het tegoed van uw Rabo Rendement Rekening altijd en zonder beperkingen opnemen. Geld storten en opnemen regelt u via uw Rabobankkantoor, met een overschrijvingsformulier, de Rabofoon of Rabo Internetbankieren. Saldo- en rekeninginformatie Iedere twee weken ontvangt u een rekeningafschrift, tenminste wanneer er ook sprake is van een opname of storting in de tussenliggende periode. Uiteraard kunt u ook op elk moment het actuele saldo en de mutaties raadplegen via de Rabofoon of Rabo Internetbankieren. Wat heeft u nodig voor een Rabo Rendement Rekening Er zijn geen andere producten of diensten noodzakelijk voor een Rabo Rendement Rekening. Openen en opzeggen De Rabo Rendement Rekening kan altijd kosteloos geopend en opgezegd worden. Neem voor het opzeggen van de rekening contact op met uw Rabobank. Kosten Het afsluiten van een Rabofoonovereenkomst is gratis, u betaalt ook geen abonnementskosten. Bellen met de Rabofoon, nummer: kost EUR 0,10 per minuut. Rabo Internetbankieren is onderdeel van de Rabox. Deze kost eenmalig EUR 10,- zonder verdere abonnementskosten. Met de Rabox heeft u alles in huis om uw bankzaken veilig en snel via internet, uw telefoon of uw mobiele telefoon te regelen. Heeft u al een Rabo TotaalPakket, Rabo RiantPakket, Studenten- of Jongerenrekening? Dan is de Rabox zelfs gratis. Let u er op dat uw internetprovider of uw telefoonmaatschappij u apart nog kosten in rekening brengt voor de internet- of telefoonverbinding. Recht van ontbinding Als u de overeenkomst heeft aangevraagd via of de telefoon, bijvoorbeeld de Rabolijn, en u bent in verband met het sluiten van deze overeenkomst niet bij de bank geweest, geldt het volgende: U heeft het recht om deze overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen met ingang van de dag waarop de rekening ter beschikking wordt gesteld. U kunt daarbij uitgaan van een termijn van drie dagen nadat u de ondertekende overeenkomst aan de bank hebt toegezonden. Indien u van dat recht gebruik wilt maken, dient u binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van de bank schriftelijk aan de bank te berichten dat u de overeenkomst ontbindt. De schriftelijke ontbinding dient u te sturen naar het postadres van de bank zoals vermeld in het briefhoofd van de begeleidende brief die u bij de overeenkomst hebt ontvangen. Indien u geen gebruik maakt van het ontbindingsrecht bent u gebonden aan de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. De Rabobank als financiële dienstverlener Iedere lokale Rabobank is aanbieder van kredieten, spaar- en betaalrekeningen met daaraan verbonden faciliteiten en bemiddelt in verzekeringen en kredieten. Iedere lokale Rabobank is als zodanig onder haar statutaire naam ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Fiscale behandeling spaarrekening voor particulieren op hoofdlijnen Het saldo van uw Rabo Rendement Rekening op 1 januari en 31 december valt als bezitting in box 3. Jaarlijks bent u per saldo 1,2% inkomstenbelasting verschuldigd over het gemiddelde netto-vermogen (bezittingen minus schulden) per 1 januari en 31 december. U bent deze belasting, de zogenaamde vermogensrendementsheffing, alleen verschuldigd voorzover uw gemiddelde netto-vermogen meer bedraagt dan het voor u van toepassing zijnde heffingvrije vermogen. Het heffingvrije vermogen is dat gedeelte van het in box 3 aanwezige vermogen waarover geen inkomstenbelasting wordt geheven. Het wordt afgetrokken van de rendementsgrondslag. Als de spaarrekening op naam staat van een minderjarig kind, dan wordt het saldo van de rekening toegerekend aan de ouders. Het heffingvrije vermogen van de ouder wordt verhoogd met een kindertoeslag voor ieder minderjarig kind. Als u niet in Nederland woont, wordt u alleen belast voor specifieke in de wet genoemde genoten inkomsten. Voor u valt een spaarrekening niet in box 3. Kijk voor meer informatie op: en/of Heeft u een klacht? U kunt zich bij een klacht in eerste instantie wenden tot uw Rabobank. Indien u niet tevreden bent met het antwoord van uw Rabobank, dan kunt u uw klacht in tweede instantie schriftelijk toesturen aan: Rabobank Nederland Klachtenservice Antwoordnummer 10043, 5600 VB EINDHOVEN Mocht u daarna nog niet tevreden zijn dan kunt u zich wenden tot: Geschillencommissie Bankzaken Postbus LP DEN HAAG Kruislingse garantieregeling Diverse onderdelen van de Rabobank Groep, waaronder de lokale banken staan voor elkaar garant voor de nakoming van hun verplichtingen jegens crediteuren. Als een lokale Rabobank onverhoopt niet aan haar verplichtingen jegens haar crediteuren zou kunnen voldoen, dan zullen andere onderdelen van de Rabobank Groep bijspringen om aan die verplichtingen te voldoen. Dit is vastgelegd in een zogenaamde Kruislingse Garantieregeling. In feite betekent dit dat het gehele vermogen van de onderdelen van de Rabobank Groep die meedoen aan de Kruislingse Garantieregeling een garantie vormt voor de rekeninghouders en andere crediteuren van de onderdelen van de groep. De Rabobank Groep is één van de sterkste financiële instellingen ter wereld. Zij heeft als één van de weinige banken een zogenaamde triple A status van gerenommeerde instituten die de kredietwaardigheid van ondernemingen vaststellen. De toepasselijke taal De overeenkomst, de daarop van toepassing zijnde voorwaarden en alle informatie met betrekking tot dit product worden alleen in de Nederlandse taal verstrekt. Tijdens de looptijd van de overeenkomst zal de bank uitsluitend in de Nederlandse taal communiceren over dit product. Het bovenstaande heeft een informatief karakter en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen door de bank verstrekt. Fiscale wet- en regelgeving en de uitleg daarvan kunnen wijzigen en van invloed zijn op de fiscale behandeling van het product. Ook uw persoonlijke omstandigheden en het gebruik van het product kunnen van invloed zijn op de fiscale behandeling van het product. De bank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze fiscale behandeling.

3 Algemene voorwaarden voor de Rabo Rendement Rekening 2002 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: rekeninghouder: degene of degenen, zowel samen als ieder afzonderlijk, voor wie de bank de Rabo Rendement Rekening aanhoudt; bank: de bank waar de Rabo Rendement Rekening wordt aangehouden; elektronische dienst: een door de bank toegelaten elektronische dienst. Bestemming en tenaamstelling Rabo Rendement Rekening a. De Rabo Rendement Rekening mag niet gebruikt worden voor het lopende betalingsverkeer. b. De Rabo Rendement Rekening kan alleen op naam worden gesteld van natuurlijke personen. Rabo Rendement Rekening op naam van meer rekeninghouders Indien de bank de Rabo Rendement Rekening voor meer rekeninghouders aanhoudt, kunnen de rekeninghouders -tenzij schriftelijk anders met de bank is overeengekomen- zowel samen als ieder afzonderlijk over een tegoed op de Rabo Rendement Rekening beschikken. Hiervoor gelden de volgende bepalingen: a. Na het overlijden van één van de rekeninghouders blijft/blijven de andere rekeninghouder(s) bevoegd om de rechten uit te oefenen die hij/zij voor het overlijden van die rekeninghouder had(den), waaronder de bevoegdheid om over een tegoed op de Rabo Rendement Rekening te beschikken; b. Na het overlijden van een rekeninghouder hebben zijn erfgenamen gezamenlijk dezelfde rechten ten aanzien van de Rabo Rendement Rekening als de overleden rekeninghouder had. Daaronder wordt onder meer begrepen het recht om over een tegoed op de Rabo Rendement Rekening te beschikken en het hierna onder d. bedoelde recht om de afzonderlijke beschikkingsbevoegdheid van de andere rekeninghouder(s) op te zeggen; c. De bank kan in naar haar oordeel bijzondere gevallen de medewerking van alle rekeninghouders verlangen om over een tegoed op de Rabo Rendement Rekening te beschikken; d. Na schriftelijke opzegging door een rekeninghouder -of na het overlijden van een rekeninghouder door zijn gezamenlijke erfgenamen- van de bevoegdheid om afzonderlijk over een tegoed op de Rabo Rendement Rekening te beschikken, kunnen de rekeninghouders slechts samen over een tegoed op de Rabo Rendement Rekening beschikken. De opzegging geldt pas nadat de bank de schriftelijke opzegging heeft ontvangen. Volmachten om over een tegoed op de Rabo Rendement Rekening te beschikken komen door deze opzegging te vervallen; e. Iedere rekeninghouder is bevoegd tot het erkennen van het saldo van de Rabo Rendement Rekening. Iedere rekeninghouder is daaraan gebonden, behoudens tegenbewijs; f. Iedere rekeninghouder kan mede namens iedere mederekeninghouder aan de bank mededelingen en aanzeggingen met betrekking tot de Rabo Rendement Rekening doen. De bank kan alle mededelingen en aanzeggingen met betrekking tot de Rabo Rendement Rekening doen aan één van de rekeninghouders. Volmacht Een rekeninghouder kan aan een derde schriftelijk volmacht verlenen om over een tegoed op de Rabo Rendement Rekening te beschikken. De bank is niet verplicht met een gevolmachtigde te handelen. De volmacht eindigt: a. Door faillissement, surséance van betaling, ondercuratelestelling en overlijden van de rekeninghouder die de volmacht (mede) heeft verleend, bij onderbewindstelling (van het vermogen) van de rekeninghouder die de volmacht (mede) heeft verleend, bij van toepassingverklaring van een wettelijke schuldsaneringsregeling op de rekeninghouder die de volmacht (mede) heeft verleend, als de rekeninghouder die de volmacht (mede) heeft verleend niet meer bevoegd is (alleen) over een tegoed op de Rabo Rendement Rekening te beschikken en indien de rekeninghouder een rechtspersoon is: door opheffing en/of ontbinding van de rekeninghouder die de volmacht (mede) heeft verleend; b. Door overlijden, faillissement en ondercuratelestelling van een gevolmachtigde; c. Door herroeping door de rekeninghouder die de volmacht (mede) heeft verleend; d. Door opzegging door een gevolmachtigde; e. Door verloop van de tijd waarvoor de volmacht is verleend. Als de volmacht is verleend aan meer personen en een onder b., c. of d. vermelde situatie zich voordoet, eindigt de volmacht alleen voor die gevolmachtigde waarop de onder b., c. of d. vermelde situatie betrekking heeft. Herroeping of opzegging van de volmacht is eerst van kracht nadat de bank de schriftelijke herroeping of opzegging heeft ontvangen. Indien zich een rechtsfeit voordoet als vermeld onder a. of b., zijn de rekeninghouder casu quo de gevolmachtigde verplicht de bank daarvan onverwijld in kennis te stellen. Verklaring van erfrecht/informatie Na het overlijden van een rekeninghouder kan de bank verlangen dat degene(n) die stelt/stellen bevoegd te zijn (rechts)handelingen met betrekking tot de Rabo Rendement Rekening te verrichten - als bewijs daarvan- een verklaring van erfrecht overlegt/overleggen. De bank behoeft geen inlichtingen te verstrekken over het verloop van de Rabo Rendement Rekening vóór de datum van overlijden van de rekeninghouder. Faillissement, surséance van betaling, wettelijke schuldsaneringsregeling, beslag a. Gedurende faillissement of surséance van betaling van een rekeninghouder of de periode dat een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is op de rekeninghouder, mogen alleen door de curator van de rekeninghouder, respectievelijk door de rekeninghouder met medewerking van de bewindvoerder, respectievelijk door de bewindvoerder van de rekeninghouder beheers- en beschikkingshandelingen met betrekking tot (het tegoed op) de Rabo Rendement Rekening worden verricht. Indien de bank een desbetreffende Rabo Rendement Rekening voor meer rekeninghouders aanhoudt, is daarvoor tevens de medewerking van de andere rekeninghouder(s) vereist. b. Bij beslaglegging onder de bank ten laste van een rekeninghouder mogen geen beschikkingshandelingen met betrekking tot het onder het beslag vallende tegoed op de Rabo Rendement Rekening worden verricht. (Administratieve) voorschriften Overboekingen ten gunste en beschikkingen ten laste van de Rabo Rendement Rekening zijn onderworpen aan door de bank vast te stellen (administratieve) voorschriften en aanwijzingen. Een rekeninghouder is verantwoordelijk voor (het gebruik van) de hem door de bank ter beschikking gestelde formulieren, passen, codes, hulpmiddelen, programmatuur en andere bescheiden. Indien een rekeninghouder niet meer (alleen) over de Rabo Rendement Rekening mag beschikken, is hij verplicht formulieren, passen, hulpmiddelen, programmatuur en andere bescheiden waarmee (alleen) ten laste van de Rabo Rendement Rekening kan worden beschikt, terstond bij de bank in te leveren.

4 8 Contante opnames Van het tegoed op de Rabo Rendement Rekening kunnen zonder beperkingen bedragen worden opgenomen. De bank kan voor een contante opname van meer dan vijfduizend euro (EUR 5000) verlangen dat de rekeninghouder deze opname ten minste drie werkdagen tevoren bij de bank meldt. De bank kan dit bedrag wijzigen. f. De bank kan met betrekking tot de rente de indeling in saldoklassen, de bij de saldoklassen behorende rentevergoeding, de berekening van de totale rentevergoeding, de bijschrijvingsdatum, de berekeningsmethode, de valuteringsregeling en de wijze van administratie wijzigen Tegenrekening Indien de rekeninghouder via een elektronische dienst bedragen wil overboeken ten laste van de Rabo Rendement Rekening naar een andere rekening, dan dient de rekeninghouder één of meer tegenrekening(en) op te geven ten gunste waarvan opdrachten mogen worden verstrekt ten laste van de Rabo Rendement Rekening. De rekeninghouder mag als tegenrekening alleen (een) rekening(en) opgeven waarover hij als rekeninghouder bevoegd is te beschikken. De rekeninghouder kan als tegenrekening (een) rekening(en) opgeven die wordt/worden aangehouden bij een bankinstelling, mits de bank elektronisch bedragen naar die tegenrekening kan overboeken. De bank kan beperkingen stellen aan het aantal en de aard van de tegenrekening(en). Overboekingen Van het tegoed op de Rabo Rendement Rekening kunnen zonder beperkingen bedragen worden overgeboekt. a. Bedragen ten laste van de Rabo Rendement Rekening kunnen uitsluitend worden overgeboekt door middel van een schriftelijke of via een elektronische dienst verstrekte opdracht: - door middel van een schriftelijke opdracht kunnen uitsluitend bedragen ten laste van de Rabo Rendement Rekening worden overgeboekt ten gunste van een betaalrekening die (mede) ten name is gesteld van de rekeninghouder en wordt aangehouden bij een Rabobank in Nederland; - door middel van een via een elektronische dienst verstrekte opdracht kunnen uitsluitend bedragen ten laste van de Rabo Rendement Rekening worden overgeboekt ten gunste van een door de rekeninghouder opgegeven tegenrekening. b. Bij opzegging van de Rabo Rendement Rekening komen alle door de bank nog niet uitgevoerde opdrachten te vervallen. c. Bedragen ten laste van een bij een Rabobank in Nederland aangehouden rekening kunnen uitsluitend worden overgeboekt naar de Rabo Rendement Rekening door middel van een schriftelijke of via een elektronische dienst aan die Rabobank verstrekte opdracht. d. Bedragen ten laste van een bij een andere (financiële) instelling aangehouden rekening kunnen worden overgeboekt naar de Rabo Rendement Rekening door middel van de voor overboekingen bij deze instelling geldende procedures. Rente a. De bank vergoedt over het tegoed op de Rabo Rendement Rekening een door haar te bepalen rente. De bank kan deze rente altijd wijzigen. b. Voor de rentevergoeding kan het tegoed op de Rabo Rendement Rekening worden verdeeld in saldoklassen. Voor elke saldoklasse geldt dan een afzonderlijk rentepercentage. De rentevergoeding over het gehele tegoed op de Rabo Rendement Rekening vindt plaats op basis van het, voor de saldoklasse waarin het tegoed op de Rabo Rendement Rekening (dagelijks) wordt ingedeeld, geldende rentepercentage. c. De bank stelt de saldoklassen en de daarbij behorende rentepercentages vast. d. De bank schrijft in januari van ieder jaar de over het voorgaande jaar door de bank berekende rente op de Rabo Rendement Rekening bij. Het rentebedrag zelf wordt met ingang van 1 januari van het nieuwe kalenderjaar rentedragend. e. De rente wordt berekend volgens een door de bank te bepalen berekeningsmethode en met inachtneming van een door de bank te bepalen valuteringsregeling. De rente wordt op de Rabo Rendement Rekening geadministreerd op een door de bank te bepalen wijze Opzegging Iedere rekeninghouder of de bank kan zonder opzeggingstermijn de overeenkomst inzake de Rabo Rendement Rekening opzeggen. Indien de bank de Rabo Rendement Rekening aanhoudt voor meer rekeninghouders, die slechts samen over het tegoed op de Rabo Rendement Rekening kunnen beschikken, kunnen alleen de gezamenlijke rekeninghouders of de bank de overeenkomst inzake de Rabo Rendement Rekening opzeggen. Voor zover nodig blijft de overeenkomst inzake de Rabo Rendement Rekening van kracht voor de afwikkeling daarvan. Informatie a. De bank verstrekt de rekeninghouder informatie over (het verloop van) de Rabo Rendement Rekening en/of stelt hem in de gelegenheid kennis te nemen van informatie over (het verloop van) de Rabo Rendement Rekening, waaronder mede wordt begrepen het op elektronische wijze beschikbaar stellen van informatie over (het verloop van) de Rabo Rendement Rekening (hierna te noemen: rekeninginformatie). b. De rekeninghouder is verplicht hem verstrekte rekeninginformatie terstond te controleren. Indien de bank hem in de gelegenheid stelt kennis te nemen van rekeninginformatie, dient de rekeninghouder regelmatig -maar ten minste één keer per maand- de rekeninginformatie te controleren. De rekeninghouder dient de bank onverwijld in kennis te stellen van een eventuele onjuistheid in de rekeninginformatie. c. De inhoud van door de bank ter beschikking gestelde rekeninginformatie -waaronder mede wordt begrepen op elektronische wijze ter beschikking gestelde rekeninginformatie- geldt als door de rekeninghouder te zijn goedgekeurd indien de rekeninghouder deze niet heeft betwist binnen twaalf maanden nadat de rekeninginformatie geacht kan worden de rekeninghouder te hebben bereikt. Indien in de rekeninginformatie rekenfouten voorkomen, is de bank bevoegd en verplicht die rekenfouten te herstellen, ook nadat de genoemde termijn van twaalf maanden is verstreken. Fusie De bank is bevoegd ingeval van fusie met en bij overdracht van (een gedeelte van) haar activiteiten aan een andere instelling de rechtsverhouding waarin de bank tot de rekeninghouder staat, over te dragen aan de instelling die de activiteiten van de bank voortzet. Wijziging algemene voorwaarden De bank is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zij zal de rekeninghouder ten minste dertig dagen voor de inwerkingtreding van een wijziging mededeling doen danwel in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen. Citeertitel Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene voorwaarden voor de Rabo Rendement Rekening De tekst van deze Algemene voorwaarden voor de Rabo Rendement Rekening 2002 is op 21 februari 2002 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

5 0096 dec-2005

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011 Algemene voorwaarden Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemeen

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo RegenboogRekening

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Voorwaarden /0407 PROF/VW

Voorwaarden /0407 PROF/VW Voorwaarden Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank De Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank zijn van toepassing op betrekkingen, ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder

Nadere informatie

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito 1/5 Deze Voorwaarden maken deel uit van de Credit Europe Top- Interest Rekening en het Credit Europe Termijndeposito en zijn hierop integraal van toepassing. In geval van uitsluitend een Credit Europe

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Rekening 2 Reglement Allianz Rekening Artikel 1 Omschrijving van de dienstverlening a. Allianz Nederland Asset Management B.V. (hierna Allianz

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Reglement Argenta Spaarbank NV

Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Argenta Spaarbank NV - Versie dd. 30062012 Pagina 1 van 15 Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Internetbankieren met digipass...3 1. Definities...3 2. Aanmelden...3 3. Gebruik van Internetbankieren...3

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopend Krediet

Voorwaarden Doorlopend Krediet Voorwaarden Doorlopend Krediet versie augustus 2013 Artikel 1 Definities In deze Voorwaarden Doorlopend Krediet worden de volgende definities gehanteerd: Algemene Bankvoorwaarden: de algemene bankvoorwaarden,

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor betaalrekeningen en betaaldiensten van de Rabobank 2015

Algemene voorwaarden voor betaalrekeningen en betaaldiensten van de Rabobank 2015 Algemene voorwaarden voor betaalrekeningen en betaaldiensten van de Rabobank 2015 1 Leeswijzer en informatie over de Rabobank 2 Uitleg gebruikte woorden 3 Algemeen 4 Veiligheid 5 Online diensten 6 Betaaldiensten

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN BIJLAGENBOEKJE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen. Leeswijzer en informatie over de Rabobank. Gebruik van betaaldiensten. Bankpassen en creditcards, algemene regels

Inhoudsopgave. Bijlagen. Leeswijzer en informatie over de Rabobank. Gebruik van betaaldiensten. Bankpassen en creditcards, algemene regels Algemene voorwaarden voor betaalrekeningen en betaaldiensten van de Rabobank 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder.

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder. Reglement Betalen Reglement Zakenrekening Hoofdstuk 1 1 Definities Algemeen In dit Reglement wordt verstaan onder Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Rekening Een in rekening-courant aangehouden

Nadere informatie

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voor het gebruik van onze producten sluit u een overeenkomst met ING. Wij vinden het belangrijk dat u zichzelf vooraf goed kunt informeren

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >>

Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >> Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Definities en toepasselijkheid 4 Hoofdstuk 2 Algemene Bepalingen 6 Hoofdstuk 3 Specifieke bepalingen 9 Hoofdstuk 4 Overige

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Rente Rekening. Rekening

Rente Rekening. Rekening REGLEMENT Rente Rekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank, gevestigd en kantoor

Nadere informatie

Reglement OHRA Rente Rekening

Reglement OHRA Rente Rekening Reglement OHRA Rente Rekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie