Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities"

Transcriptie

1 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor een internetspaarrekening. Dit is een particulier die niet om zakelijke redenen de rekening aanvraagt. b. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder nummer 61/2009 ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en gepubliceerd op de website van de Bank. De laatste versie van de Algemene Bankvoorwaarden is altijd van toepassing. c. Bank: Nationale-Nederlanden Bank N.V., Postbus 93603, 2509 AT Den Haag, Telefoon: , De statutaire vestigingsplaats is Den Haag. Nationale-Nederlanden Bank N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden en in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer d. Mijn.nn.nl: de beveiligde online omgeving van de bank waarop de rekeninghouder het saldo op zijn internetspaarrekening kan inzien en wijzigen en opdrachten kan doorvoeren. e. Opdracht: elke opdracht die de rekeninghouder geeft aan de bank. Hiermee bedoelen we ook alle berichten, mededelingen aan de bank en opnames. f. Opname: Opdracht tot het overboeken van (een deel van) het tegoed op de internetspaarrekening naar de tegenrekening. g. Overeenkomst: de tussen een rekeninghouder en de bank gesloten overeenkomst over de internetspaarrekening. Deze overeenkomst bestaat uit de aanvraag, deze Productvoorwaarden Internetsparen, De Algemene Bankvoorwaarden en de Voorwaarden voor het gebruik van mijn.nn.nl. h. Internetspaarrekening: de internetspaarrekening van de rekeninghouder bij de bank zoals bedoeld in deze Productvoorwaarden Internet sparen, welke voor de aanvrager geopend wordt als deze geaccepteerd wordt als cliënt voor Internetsparen. Een internetspaarrekening die op naam staat van twee rekeninghouders noemen we een en/of internetspaarrekening. i. Tegenrekening: de Nederlandse betaalrekening die de rekeninghouder bij zijn aanvraag van de internetspaarrekening als tegenrekening heeft opgegeven. Deze rekening moet lopen bij een bank in Nederland met een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en in euro s zijn. j. Rekeninghouder: de persoon op wiens naam de internetspaarrekening staat. Dit is een particulier die deze rekening niet voor zakelijke doeleinden gebruikt. Als twee personen samen een en/of internetspaarrekening hebben, worden beide rekeninghouders zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk 1

2 aangeduid als rekeninghouder. De tweede rekeninghouder kan ook aangeduid worden met mederekeninghouder. k. Rekeningnummer: de unieke combinatie van cijfers en letters die behoort bij de internetspaarrekening van de rekeninghouder. l. Productvoorwaarden Intersparen: deze productvoorwaarden over de internetspaarrekening. Artikel 2 Algemeen 2.1 De Algemene Bankvoorwaarden en de Voorwaarden mijn.nn.nl zijn van toepassing op de relatie tussen de rekeninghouder en de bank voor zover daar in de Productvoorwaarden Internetsparen niet van wordt afgeweken. In geval van afwijking tussen deze Productvoorwaarden Internetsparen en de Algemene Bankvoorwaarden en/of de Voorwaarden mijn.nn.nl, genieten de bepalingen in de Productvoorwaarden Internetsparen voorrang. 2.2 De niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid of nietigheid van één van de bepalingen uit de overeenkomst zal in geen geval leiden tot de niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid, of nietigheid van de gehele overeenkomst. In het geval waarin de niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid of nietigheid van een bepaling onbetwistbaar vast komt te staan, zal deze betreffende bepaling voor niet geschreven gehouden worden. Artikel 3 Openen van een internetspaarrekening 3.1 De aanvrager geeft met het indienen van de aanvraag aan dat hij aan de volgende eisen voldoet: a De aanvrager woont in Nederland, is 18 jaar of ouder en is een particulier. b De aanvrager heeft: een geldig paspoort, een Nederlands rijbewijs of een geldige EU-identiteitskaart; indien van toepassing een geldige verblijfsvergunning; een actueel en geldig Burgerservicenummer (voorheen Sofinummer); een geldige tegenrekening; een geldig eigen adres en toegang tot internet. 3.2 De naam (namen) waarop de (en/of) internetspaarrekening en de tegenrekening staan, moet(en) gelijk zijn. 3.3 Er geldt een maximum van twee rekeninghouders per internetspaarrekening. 3.4 In geval de aanvrager een en/of internetspaarrekening aanvraagt, verklaart de aanvrager dat de mederekeninghouder voldoet aan de eisen zoals genoemd in artikel Als de aanvrager een en/of internetspaarrekening aanvraagt, staat hij ervoor in dat de mederekeninghouder hem hiertoe heeft gemachtigd en vrijwaart hij de bank voor eventuele aanspraken van die mederekeninghouder. 3.6 De aanvrager dient een aanvraag in via de internetsite van de bank. De overeenkomst wordt pas definitief als de aanvrager daar een bevestiging van heeft ontvangen en na controle door de bank van de identiteit van de aanvrager. De controle van de identiteit vindt plaats door een storting vanaf de tegenrekening. 3.7 De bank mag het verzoek tot het openen van een internetspaarrekening weigeren. 3.8 De rekeninghouder kan maximaal één internetspaarrekening op zijn/haar naam openen. Artikel 4 Toegang tot de internetspaarrekening en communicatie 4.1 De internetspaarrekening is enkel en alleen bestemd voor spaardoeleinden. De rekeninghouder garandeert dat de gelden op de internetspaarrekening alleen van hemzelf zijn en niet worden gehouden voor derden of voortvloeien uit illegale activiteiten. 4.2 Een debetsaldo/roodstand op de internetspaarrekening is niet toegestaan. 4.3 Het tegoed op de internetspaarrekening is een vorderings recht op de bank. Dit vorderingsrecht kan niet aan een derde worden overgedragen en/of verpand. 4.4 Toegang tot de internetspaarrekening is alleen mogelijk via mijn.nn.nl. 4.5 Iedere rekeninghouder ontvangt een eigen gebruikers naam en wachtwoord om via mijn.nn.nl toegang te krijgen tot de internetspaarrekening. 4.6 Alle communicatie met betrekking tot de internetspaarrekening wordt per aan de aanvrager en in het geval van een en/of internetspaarrekening ook aan de mederekeninghouder gezonden. Artikel 5 En/of internetspaarrekening 5.1 De rekeninghouders zijn elk apart bevoegd over het tegoed op de internetspaarrekening te beschikken. 5.2 De rekeninghouders mogen elk apart opdrachten aan de bank geven en rechtshandelingen verrichten met betrekking tot de internetspaarrekening. 5.3 In bepaalde gevallen mag de bank de medewerking van beide rekeninghouders vragen. De bank heeft goed keuring van beide rekeninghouders (of, indien van toepassing, de bewindvoerder/curator namens Internetsparen Productvoorwaarden 2

3 één van de rekeninghouders) nodig in geval van opheffing van de rekening, faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering, onderbewindstelling of onder curatelestelling van (één van) beide rekeninghouders. 5.4 De rekeninghouders zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor alles wat de bank uit hoofde van de internetspaarrekening te vorderen mocht hebben. Artikel 6 Tegenrekening De internetspaarrekening is gekoppeld aan één tegenrekening. De rekeninghouder staat er voor in dat die tegenrekening (mede) op zijn eigen naam staat / blijft staan. Wijziging van de tegenrekening is mogelijk in het in artikel 12.1 van deze Productvoorwaarden Internetsparen genoemde geval. Artikel 7 Storten en opnemen 7.1 Stortingen op de internetspaarrekening mogen alleen in euro vanaf de tegenrekening gedaan worden. Contante stortingen en opnames zijn niet mogelijk. 7.2 De rekeninghouder kan op ieder moment kosteloos een opname doen. Overboeken naar een andere bankrekening dan de tegenrekening is niet mogelijk. Artikel 8 Opdrachten 8.1 De rekeninghouder kan opdrachten alleen via mijn.nn.nl doorgeven. 8.2 De rekeninghouder staat er voor in dat de opdrachten juist zijn. 8.3 De bank is bevoegd om opdrachten (eventueel tijdelijk) niet uit te voeren in de volgende gevallen: er is onvoldoende saldo op de internetspaarrekening om de opdracht geheel uit te voeren; er is beslag gelegd op tegoeden van de rekeninghouder bij de bank; er is door/voor de rekeninghouder faillissement aangevraagd of de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen is van toepassing verklaard op de rekeninghouder; de rekeninghouder is onder curatele gesteld; de internetspaarrekening van de rekeninghouder is onder bewind gesteld. In dit geval worden opdrachten alleen uitgevoerd met toestemming van de bewindvoerder; storing in de technische systemen van de bank; onderhoudswerkzaamheden van de systemen van de bank. Artikel 9 Rente 9.1 Tot en met een tegoed van ,- op de internetspaarrekening wordt door de bank een variabele rente vergoed. De rentetarieven zijn effectief op jaarbasis. De bank kan de hoogte van het rente dragende tegoed op ieder moment wijzigen. De bank informeert de rekeninghouder over de hoogte van het rentedragende tegoed via het adres van de rekeninghouder. 9.2 De bank informeert de rekeninghouder over rentewijzigingen via een bericht op mijn.nn.nl en via het adres van de rekeninghouder. 9.3 Over het bedrag dat wordt bijgeschreven op de internetspaarrekening, wordt nog diezelfde dag rente berekend. De rente wordt per dag over het uitstaande saldo berekend, uitgaand van het werkelijke aantal dagen per maand en per jaar. Bij een internetspaarrekening duurt een jaar van 1 januari tot en met 31 december van het jaar. 9.4 De rente wordt per jaar achteraf uitgekeerd door dit bij te schrijven op de internetspaarrekening. Deze bijschrijving vindt plaats op de eerste dag na 1 januari waarop dit volgens de systemen van de bank verwerkt kan worden met de datum van 1 januari. 9.5 Na beëindiging van de overeenkomst wordt de opgebouwde rente van dat jaar tot aan het moment van het einde van de internetspaarrekening uitgekeerd. Dit gebeurt door overboeking naar de tegenrekening. Artikel 10 Rekeningoverzicht De rekeninghouder ontvangt zijn rekeningoverzichten en de jaaropgaven alleen via mijn.nn.nl. Artikel 11 Overlijden 11.1 Als een rekeninghouder van een internetspaarrekening overlijdt en de bank ontvangt een akte van overlijden, dan blokkeert de bank de internetspaarrekening. Bij een en/of internetspaarrekening gebeurt dit alleen als beide rekeninghouders overlijden. De bank heft de blokkering op als bekend is wie de erfgenamen zijn. Het spaar tegoed op de internetspaarrekening wordt dan over gemaakt naar de erfgenamen. De bank mag eisen dat de erfgenamen bepaalde documenten moeten overleggen, zoals een verklaring van erfrecht en/of een verklaring van het Centraal Testamentenregister (CTR) Als één rekeninghouder van een en/of internetspaarrekening overlijdt, blijft de overgebleven rekeninghouder bevoegd over de internetspaarrekening te beschikken. De (gezamenlijke) erfgenamen van de overleden rekeninghouder Internetsparen Productvoorwaarden 3

4 hebben pas recht op het spaartegoed nadat zij een verklaring van erfrecht, waaruit blijkt dat zij de rechtmatige erfgenamen zijn, hebben gestuurd naar de bank. Artikel 12 Wijzigingen 12.1 De rekeninghouder mag de tegenrekening wijzigen. De nieuwe tegenrekening moet wel op precies dezelfde naam staan als de internetspaarrekening. Na het wijzigen van de tegenrekening wordt de internetspaarrekening geblokkeerd totdat de rekeninghouder een storting doet vanaf de nieuwe tegenrekening. Als deze nieuwe tegenrekening op dezelfde naam blijkt te staan, wordt de tijdelijke blokkade op de rekening opgeheven De rekeninghouder kan de internetspaarrekening niet op een andere naam zetten De rekeninghouder moet een wijziging in de persoonlijke gegevens van de rekeninghouder, zoals zijn naam, adres, adres, onmiddellijk via mijn.nn.nl aan de bank doorgeven. Artikel 13 Looptijd en beëindiging 13.1 De rekeninghouder gaat de overeenkomst aan voor onbepaalde tijd Zowel de rekeninghouder als de bank kunnen de overeenkomst altijd, zonder opgave van reden, door opzegging kosteloos beëindigen. Als er aan de internetspaarrekening een deposito is gekoppeld, kan de internetspaarrekening niet worden beëindigd. Dit kan pas na afloop van het gekoppelde deposito. Of, in geval het deposito vroegtijdig wordt beëindigd, na beëindiging van het deposito. Zie voor meer informatie over de looptijd en de vroegtijdige beëindiging van het deposito de Productvoorwaarden Depositosparen Bij beëindiging van de internetspaarrekening boekt de bank het tegoed op de internetspaarrekening over naar de tegenrekening. Als een overboeking naar de bij de internetspaarrekening behorende tegenrekening niet (meer) mogelijk is, houdt de bank het saldo ter beschikking van de rekeninghouder. Artikel 14 Aansprakelijkheid De bank is nooit aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade, waaronder gederfd inkomen of gederfde winst. De bank is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandigheden die de bank niet toe te rekenen zijn. Hieronder vallen onder meer de volgende omstandigheden: Als de rekeninghouder zich niet aan zijn eigen verplichtingen houdt. Het gaat hier om de verplichtingen die in de overeenkomst staan vermeld of daaruit voortvloeien. Buitengebruikstelling of storingen in mijn.nn.nl, IT-systemen, het internet en/of (telecommunicatie) netwerken; Tekortkomingen van andere partijen waar de bank geen overwegende invloed op heeft of kan hebben; Schade die ontstaat door het niet op tijd of onjuist uitvoeren van een opdracht door de bank. Uitzondering hierop is de situatie waarbij de bank dit opzettelijk doet of grove schuld heeft hieraan. Schade die direct of indirect ontstaat door het geven van onjuiste informatie over (het tegoed op) de internetspaarrekening. Artikel 15 Naleving wet- en regelgeving en nadere regels 15.1 De rekeninghouder werkt volledig mee met de bank zodat de bank kan voldoen aan haar verplichtingen vanuit wet- en regelgeving De bank kan nadere regels stellen aan het gebruik van de internetspaarrekening, de wijze waarop opdrachten worden gegeven, de veiligheidsmaatregelen die de bank toepast en de wijze waarop klant herkenning/identiteitsverificatie of autorisatie plaatsvinden. De rekeninghouder moet zich aan deze regels houden. Artikel 16 Wet bescherming persoonsgegevens Bij het verwerken van persoonsgegevens leeft de bank de Wet bescherming persoonsgegevens na. De bank gebruikt persoonsgegevens voor de volgende activiteiten: de beoordeling en acceptatie van (potentiële) cliënten; het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met cliënten; het administreren van producten; het verwerken van betalingsopdrachten; statistische analyses; marketingactiviteiten; fraudepreventie; het voldoen aan wettelijke verplichtingen; klantbeheer. Meer informatie over doeleinden en verwerkingen van persoonsgegevens binnen de bank vindt u in het Privacy Statement op Artikel 17 Contractsoverneming De bank kan in het kader van overdracht van haar bedrijfsactiviteiten, of een gedeelte daarvan, haar rechtsverhouding met de rekeninghouder geheel of Internetsparen Productvoorwaarden 4

5 gedeeltelijk overdragen aan een andere in Nederland gevestigde bank. De rekeninghouder geeft de bank bij het aangaan van de overeenkomst alvast toestemming voor een dergelijke overdracht. Artikel 18 Geschillen De rekeninghouder kan een klacht over de overeenkomst of de uitvoering daarvan indienen bij de directie van de bank. De rekeninghouder vermeldt daarbij zijn naam, adres en het rekeningnummer. De klacht kan gericht worden naar: Nationale-Nederlanden Bank N.V. Postbus AT Den Haag Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost door de directie van de bank? Dan kan de rekeninghouder zijn klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid): Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening t.a.v. de Ombudsman Financiële Dienstverlening Postbus AG DEN HAAG Artikel 21 Wijziging Productvoorwaarden 21.1 De bank mag de Productvoorwaarden Internetsparen op elk moment wijzigen of aanvullen. Dertig dagen nadat de wijzigingen en aanvullingen van de Productvoorwaarden Internetsparen aan de aanvrager zijn verzonden, zijn deze definitief Gaat de rekeninghouder niet akkoord met de aankomende wijzigingen en/of aanvullingen? Dan moet hij dit binnen dertig dagen na de bekendmaking per of schriftelijk aan de bank laten weten. De bank beëindigt dan de overeenkomst en, zonodig, de daaraan gekoppelde deposito s. Daarbij neemt de bank de artikelen 13.3 en 9.4 van de Productvoorwaarden Internetsparen in acht. Artikel 22 Nationale-Nederlanden 22.1 De bank maakt samen met Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, en Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, deel uit van dezelfde groep. Rekeninghouders kunnen ook benaderd worden voor producten en diensten van deze maatschappijen. De Rekeninghouder kan ook zijn klacht voorleggen aan een bevoegde Nederlandse rechter. Artikel 19 Nederlands recht Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Artikel 20 Taal De communicatie tussen de bank en de rekeninghouder of andere belanghebbenden is in het Nederlands. Internetsparen Productvoorwaarden 5

6 Internetsparen Productvoorwaarden 6

7 Productvoorwaarden Vragen en antwoorden over de Productvoorwaarden Internetsparen Vraag/situatie Toelichting 1. Wat is Internetsparen? Internetsparen is een internetspaarrekening met een variabele rente. Via uw persoonlijke en beveiligde online omgeving, mijn.nn.nl, heeft u toegang tot uw spaargeld. Waar in de voorwaarden? 1,3,4,7 Kenmerken Internetsparen: Variabele rente Jaarlijkse rentebijschrijving Geen minimale inleg Geen verplichte maandelijkse inleg Vrij opneembaar zonder kosten Online te openen Inzicht in uw saldo via mijn.nn.nl Geld opnemen en storten via uw betaal rekening 2. Valt de internetspaarrekening onder het depositogarantiestelsel? 3. Hoe werkt de internetspaarrekening? Ja, het depositogarantiestelsel (DGS) is van toepassing op alle in Nederland gevestigde banken die een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank (DNB). Dit geldt ook voor Nationale- Nederlanden Bank. Uw internetspaarrekening is gekoppeld aan uw betaalrekening; de zogenaamde tegenrekening (zie verder vraag 4). U kunt op elk moment bedragen storten of opnemen. De internetspaarrekening is geen betaalrekening. U kunt er geen betalingen mee doen aan anderen. 1,6,7 7

8 Vraag/situatie Toelichting 4. Wat is een tegenrekening? Internetsparen is aan een vaste tegenrekening gekoppeld. De tegenrekening is uw betaalrekening bij een bank in Nederland die op uw naam staat, of in geval van een gezamenlijke rekening (een zogenoemde en/of rekening), op uw en op de naam van uw mederekeninghouder staat. Waar in de voorwaarden? 1,6 5. Hoe wordt mijn identiteit gecontroleerd? 6. Wanneer krijg ik de rente op mijn internetspaarrekening uitgekeerd? 7. Hoe wordt de rente berekend? 8. Krijg ik rekeningafschriften en een jaaropgave? 9. Wat gebeurt er als de rekeninghouder(s) overlijdt (overlijden)? U kunt alleen vanaf uw tegenrekening geld storten op de internet spaarrekening en u kunt alleen bedragen van uw internetspaarrekening overmaken naar uw tegenrekening. U kunt hiertoe opdracht geven via mijn.nn.nl. Als er sprake is van een en/of tegenrekening, moet de internetspaarrekening op naam van ten minste één van de rekeninghouders van de tegenrekening staan. Wij controleren uw identiteit aan de hand van uw tegenrekening. Als bank zijn wij verplicht om de identiteit van iedere klant te controleren. In veel gevallen gebeurt dat met een kopie van uw identiteitsbewijs, maar wij hebben ervoor gekozen om uw identiteit te controleren met gegevens die bekend zijn bij de bank waar uw tegenrekening loopt. Die bank heeft uw identiteit al gecontroleerd. Uw rente wordt per kalenderjaar achteraf op uw internetspaarrekening bijgeschreven. Dit doen wij met de datum van 1 januari. Voor u is de rente na enkele werkdagen zichtbaar en beschikbaar. Als u uw rekening stopt, keren we de rente, die u tot de einddatum heeft opgebouwd, direct uit op uw tegenrekening. Wij berekenen de rente per dag over uw saldo tot ,-. Wij gaan daarbij uit van het werkelijk aantal dagen per maand en per jaar. De maand februari kan bijvoorbeeld 28 of 29 dagen hebben, afhankelijk van het jaar. Informatie over de rente die u in een jaar heeft opgebouwd vindt u op mijn.nn.nl. Nee, u ontvangt van ons geen papieren afschriften. U kunt stortingen en opnames en uw jaar opgave via mijn.nn.nl bekijken en als u wilt afdrukken. 1 Als de rekening alleen op uw naam is geopend, dan blokkeren wij de rekening op het moment dat we de akte van overlijden ontvangen. Als bekend is wie de erfgenamen zijn, kunnen zij over het tegoed beschikken. Wij kunnen het saldo met de opgebouwde rente dan overboeken naar de erfgenamen. We mogen hiervoor om een verklaring van erfrecht en/of een verklaring van het Centraal Testamentregister (CTR) vragen. 2 Als de rekening een en/of rekening betreft en een van de rekeninghouders overlijdt, dan kan de andere rekeninghouder over de rekening beschikken. Als wij een verklaring van erfrecht hebben ontvangen, kunnen de (gezamenlijke) erfgenamen ook over de rekening beschikken Vragen en antwoorden over de Productvoorwaarden Internetsparen Productvoorwaarden 82

9 Vraag/situatie 10. Kan ik mijn vaste tegenrekening wijzigen? 11. Wie kan deze rekening openen? 12. Wat moet ik weten over mijn internetspaarrekening en de Belastingdienst? Toelichting U kunt de tegenrekening van uw internetspaar rekening wijzigen via mijn.nn.nl. Nationale-Nederlanden Bank moet dan wel uw identiteit opnieuw controleren. Uw internetspaarrekening wordt daarom tijdelijk geblokkeerd voor gebruik, totdat u een eerste storting hebt gedaan vanaf de nieuwe tegenrekening. U kunt als particulier een internetspaarrekening openen als u: in Nederland woont; een geldig identiteitsbewijs heeft (indien van toepassing ook een geldige verblijfsvergunning); een Burgerservicenummer (voormalig Sofinummer) heeft; minimaal 18 jaar bent; een eigen adres heeft; in het bezit bent van een betaalrekening die op uw naam staat bij een bank met een bank vergunning van De Nederlandsche Bank. Deze criteria gelden ook bij een en/of rekening voor beide rekeninghouders. U kunt geen internetspaarrekening openen op naam van een bedrijf. Wij kunnen een aanvraag altijd weigeren. Klanten met een internetspaarrekening kunnen het Financieel Jaaroverzicht downloaden via mijn.nn.nl. Nationale-Nederlanden Bank is wettelijk verplicht om de Belastingdienst te informeren. De informatie op uw Financieel Jaaroverzicht verstekken wij aan de Belastingdienst. Spaar- en beleggingstegoeden van in Nederland woonachtige particulieren worden tot het vermogen in box 3 gerekend. De belasting bedraagt 1,2% vermogensrendementheffing per jaar over het netto vermogen in box 3 (bezittingen min schulden aan het begin van ieder kalenderjaar). Deze belasting wordt overigens pas geheven voor zover dit saldo hoger is dan het heffingvrije vermogen in box 3. Waar in de voorwaarden? ,5 Vragen en antwoorden over de Productvoorwaarden Internetsparen Productvoorwaarden 93

10 Vragen en antwoorden over de Productvoorwaarden Internetsparen Productvoorwaarden 104

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Reglement FUNDIX REKENING

Reglement FUNDIX REKENING Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: www.fundix.nl 0800-235 386 349 (gratis) Postadres: Fundix Postbus 75890 1070 AW Amsterdam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden

Algemene Bankvoorwaarden r Algemene Bankvoorwaarden 1 Algemene Bankvoorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziggo

Algemene Voorwaarden Ziggo Algemene Voorwaarden Ziggo Per 1 november 2009 Inhoud artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Algemene voorwaarden 5 artikel 03 totstandkoming Abonnement 5 artikel 04 duur en beëindiging 6

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere geldleningen van de Rabobank 2014 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden. ING Woonverzekering

Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden. ING Woonverzekering Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden ING Woonverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., statutair gevestigd te Den Haag, handelsregister nr. 27023707, is geregistreerd

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie