Bijzondere voorwaarden FiNBOX Rabo Internetbankieren 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere voorwaarden FiNBOX Rabo Internetbankieren 2012"

Transcriptie

1 Bijzondere voorwaarden FiNBOX Rabo Internetbankieren Uitleg gebruikte woorden U: degene(n) die een overeenkomst FiNBOX met ons heeft/hebben, zowel samen als ieder apart. Wij: de Rabobank waarmee u een overeenkomst FiNBOX heeft. Verzender: de (rechts)persoon die FiNBOX-berichten kan verzenden aan uw FiNBOX. Dit kan bijvoorbeeld uw energieleverancier of uw werkgever zijn. FiNBOX: een elektronische postbus in Rabo Internetbankieren. In de postbus kunnen FiNBOX-berichten ontvangen worden. FiNBOX-bericht: een kort bericht van de verzender dat u in uw FiNBOX ontvangt. In dit FiNBOXbericht kan de verzender een hyperlink naar detailinformatie opnemen. Bij het FiNBOX-bericht kan ook een vooringevulde betaalopdracht opgenomen zijn. Hyperlink: een hyperlink in het FiNBOX-bericht. Door te klikken op de hyperlink komt u terecht bij detailinformatie die door of in opdracht van de verzender wordt bewaard en (ook) voor u bestemd is. Detailinformatie: de informatie die u kunt raadplegen door op de hyperlink te klikken. De detailinformatie kan allerlei soorten informatie bevatten. De detailinformatie kan bijvoorbeeld een factuur, een salarisspecificatie of een jaarafrekening zijn. De detailinformatie wordt door of in opdracht van de verzender voor u bewaard. Overeenkomst FiNBOX: de overeenkomst tussen u en ons over het gebruik van uw FiNBOX voor FiN- BOX-berichten van een bepaalde verzender. Rabo Internetbankieren: Rabo Internetbankieren van u. Dit kan Rabo Internetbankieren (voor particulieren), Rabo Internetbankieren (voor zakelijke klanten) of Rabo Internetbankieren Professional (voor zakelijke klanten) zijn. Website: de website en/of een of meer van de subpagina s hiervan en daarvoor in de plaats tredende webpagina s. Bijzondere voorwaarden: deze Bijzondere voorwaarden FiNBOX in Rabo Internetbankieren Toepasselijkheid van deze bijzondere voorwaarden en verhouding met andere voor waarden 1. U sluit minimaal één overeenkomst FiNBOX per verzender. Als een verzender u meer soorten FiNBOXberichten wil sturen, kan het zijn dat u zich meer dan één keer moet (laten) aanmelden voor FiNBOXberichten van deze verzender. Dat betekent dat dus ook meer overeenkomsten FiNBOX met ons gesloten moeten worden voor deze verzender. Deze bijzondere voorwaarden gelden voor elke overeenkomst FiNBOX die u met ons gesloten heeft of gaat sluiten. 2. De voorwaarden die voor u van toepassing zijn op Rabo Internetbankieren zijn ook op de overeenkomst FiNBOX van toepassing. Wordt in deze bijzondere voorwaarden afgeweken van andere voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst FiNBOX? Dan gaan deze bijzondere voorwaarden voor. 3. Wordt in andere voorwaarden die ook van toepassing zijn op FiNBOX gesproken over klant, cliënt of rekeninghouder? Dan bedoelen we daar (ook) u mee. 1

2 3. Beschrijving FiNBOX 1. FiNBOX geeft u de mogelijkheid FiNBOX-berichten te ontvangen en tijdelijk te bewaren. 2. Wij hebben geen toegang tot FiNBOX-berichten of de detailinformatie. Wij zijn niet verplicht de inhoud van FiNBOX-berichten of de detailinformatie te controleren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens in een FiNBOX-bericht of de detailinformatie. 3. Een toelichting op de gebruiksmogelijkheden van FiNBOX vindt u op onze website. 4. FiNBOX is een elektronische dienst. Om gebruik te kunnen maken van FiNBOX heeft u Rabo Internetbankieren nodig. Uw FiNBOX is gekoppeld aan uw Rabo Internetbankieren en aan het rekeningnummer van uw rekening die opgenomen is in Rabo Internetbankieren. 5. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om steeds tijdig te controleren of er FiNBOX-berichten voor u zijn. 6. In uw Rabo Internetbankieren kunt u zien voor welke verzenders u een overeenkomst FiNBOX met ons heeft en kunt sluiten. 4. Betaalopdracht bij FiNBOX-bericht 1. Bij het FiNBOX-bericht kan een door de verzender ingevulde betaalopdracht opgenomen zijn. 2. Voordat u instemt met de betaalopdracht, moet u deze eerst controleren. Als u wilt, kunt u de betaalopdracht eerst aanpassen. U kunt op de gebruikelijke manier instemmen met deze ingevulde betaalopdracht, namelijk door de S-code van uw Random Reader te gebruiken. 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in de betaalopdracht. 5. Hyperlink in FiNBOX-berichten Een FiNBOX-bericht kan een hyperlink bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de correcte werking en beveiliging van de hyperlink. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de detailinformatie die via de hyperlink wordt verstrekt. Of voor het niet beschikbaar zijn van die detailinformatie. 6. Sluiten overeenkomst FiNBOX via Rabo Internetbankieren 1. U kunt per verzender een overeenkomst FiNBOX sluiten. Om via Rabo Internetbankieren een overeenkomst FiNBOX te sluiten, meldt u zich aan voor het ontvangen van FiNBOX-berichten van een verzender in Rabo Internetbankieren. U bevestigt deze aanmelding door te tekenen met de S-code van uw Random Reader. 2. Als wij direct na het tekenen met de S-code van uw Random Reader uw aanmelding via een scherm in Rabo Internetbankieren bevestigen, is de overeenkomst FiNBOX gesloten. Informatie over de status van deze aanmelding vindt u in Rabo Internetbankieren. 7. Sluiten overeenkomst FiNBOX via een verzender 1. U kunt een verzender toestemming geven u aan te melden voor FiNBOX en dus namens u een overeenkomst FiNBOX te sluiten. Dit is een volmacht, de verzender is de gevolmachtigde. Wij kunnen voorwaarden stellen aan de volmacht. Wij zijn niet verplicht een aanmelding door een gevolmachtigde verzender te accepteren. 2. De aanmelding voor FiNBOX door een verzender vindt niet plaats via Rabo Internetbankieren. Informatie over de status van deze aanmelding vindt u wel in Rabo Internetbankieren. 3. FiNBOX is gekoppeld aan uw Rabo Internetbankieren en aan het rekeningnummer dat opgenomen is in Rabo Internetbankieren. De FiNBOX-berichten worden geadresseerd aan het rekeningnummer dat de verzender aan ons doorgeeft als hij u aanmeldt voor FiNBOX. Geeft u aan een verzender een rekeningnummer door van een rekening bij de Rabobank dat ook in een ander Rabo Internetbankieren van iemand anders voorkomt? Bijvoorbeeld een mederekeninghouder 2

3 of een gevolmachtigde? Dan kan het zijn dat voor u bestemde FiNBOX-berichten door die ander ontvangen worden in zijn of haar Rabo Internetbankieren. Wilt u dit niet? Dan meldt u zich aan via Rabo Internetbankieren, zoals dat beschreven staat in artikel 6 van deze bijzondere voorwaarden. 8. Informeren verzender 1. Nadat de overeenkomst FiNBOX is gesloten, geven wij dat door aan de betreffende verzender. Daarbij verstrekken wij ook uw (identiteits)gegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, statutaire naam, handelsnaam, adres, woonplaats en/of (statutaire) vestigingsplaats. Daarnaast kunnen wij ook andere (identiteits)gegevens aan de verzender verstrekken, zoals bijvoorbeeld uw geboortedatum of handelsregisternummer. Soms moet u zelf ook nog aanvullende informatie opgeven als u zichzelf aanmeldt in Rabo Internetbankieren. Bijvoorbeeld een klantnummer. Deze aanvullende informatie verstrekken wij vervolgens ook aan de verzender. 2. De verzender meldt ons vervolgens of hij FiNBOX-berichten aan uw FiNBOX kan verzenden. Informatie hierover vindt u in Rabo Internetbankieren. 9. Einde overeenkomst FiNBOX U kunt een overeenkomst FiNBOX opzeggen door u af te melden in Rabo Internetbankieren. Wij kunnen een overeenkomst FiNBOX in de volgende gevallen beëindigen: als wij van de verzender te horen krijgen dat hij niet langer FiNBOX-berichten aan u verzendt; door deze op te zeggen. Wij kunnen een overeenkomst FiNBOX opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij dat in redelijkheid niet van ons gevraagd kan worden. Daarnaast eindigt een overeenkomst FiNBOX in de volgende gevallen: zodra uw Rabo Internetbankieren eindigt. Iedere overeenkomst FiNBOX eindigt dan; als het rekeningnummer waaraan uw overeenkomst FiNBOX is gekoppeld niet langer opgenomen is in uw Rabo Internetbankieren. Als een overeenkomst FiNBOX geëindigd is, betekent dit dat u geen FiNBOX-berichten meer ontvangt op grond van de betreffende overeenkomst FiNBOX. Ook heeft u geen toegang meer tot eerder ontvangen FiNBOXberichten naar aanleiding van de betreffende overeenkomst FiNBOX. Daardoor heeft u ook geen toegang meer tot de detailinformatie via de hyperlink. 10. Onderzoeken geschiktheid FiNBOX Meestal stuurt de verzender u geen schriftelijke informatie meer toe, als u die informatie via FiNBOX ontvangt. Daarom moet u onderzoeken of FiNBOX, en met name het niet meer ontvangen van bepaalde schriftelijke informatie, geschikt is voor u. Zo kunt u bijvoorbeeld nog een originele papieren factuur nodig hebben, omdat u met iemand afgesproken heeft dat u een originele papieren factuur moet laten zien. Wij staan niet in voor de geschiktheid van FiNBOX voor welk doel dan ook. 11. Bewaren van FiNBOX-berichten en detailinformatie 1. De verzender bepaalt of, hoe en hoelang de detailinformatie wordt bewaard die u via de hyperlink kunt raadplegen. En of die informatie geprint of op uw eigen computer bewaard kan worden. De verzender is ook verantwoordelijk voor de hyperlink. Neem contact op met de verzender als u een toelichting wilt ontvangen over het bewaren van en de toegang tot de detailinformatie. 2. In uw FiNBOX worden uitsluitend FiNBOX-berichten bewaard, en dus niet de detailinformatie. FiNBOXberichten die na 1 oktober 2011 ontvangen zijn, kunnen tot maximaal zeven jaar na de datum van ontvangst daarvan in FiNBOX worden bewaard. Na die termijn worden de FiNBOX-berichten verwijderd. U kunt ze dan 3

4 niet langer raadplegen in FiNBOX. 3. U moet er zelf voor zorgen dat u informatie uit FiNBOX-berichten en de detailinformatie die u later nog wilt kunnen raadplegen, op een andere manier kunt raadplegen. Bijvoorbeeld door deze als dat mogelijk is te printen of digitaal op te slaan. 4. U kunt de FiNBOX-berichten ook niet (meer) raadplegen (en dus ook de hyperlink naar de detailinformatie en de ingevulde betaalopdracht niet gebruiken) als u geen gebruik (meer) kunt maken van FiNBOX of Rabo Internetbankieren. Bijvoorbeeld als de overeenkomst FiNBOX geëindigd is, of als u om een andere reden de berichten niet meer kunt raadplegen. Bijvoorbeeld als u geen toegang meer heeft tot Rabo Internetbankieren omdat uw vermogen onder bewind is gesteld of als u overleden bent. 5. Kunt u om welke reden dan ook - geen gebruik meer maken van FiNBOX? Dan moet u er zelf voor zorgen dat u de informatie uit de FiNBOX-berichten en de detailinformatie die u via FiNBOX kon raadplegen, op een andere manier ontvangt of kunt raadplegen. 12. U en de verzender 1. Wij zijn geen partij bij en niet gebonden aan eventuele afspraken tussen u en de verzender, ook niet als deze afspraken betrekking hebben op (het gebruik van) FiNBOX. U kunt zich voor een toelichting op of geschillen over deze afspraken uitsluitend tot de verzender wenden. 2. De verzender bepaalt of en wanneer hij FiNBOX-berichten aan uw FiNBOX verzendt. Hij is ook verantwoordelijk voor de inhoud van de FiNBOX-berichten en (een tijdige) verzending van die FiNBOXberichten aan u. 13. Aansprakelijkheid Wij zijn niet aansprakelijk voor schade onder meer als gevolg van: het tijdelijk niet meer kunnen raadplegen van de FiNBOX-berichten en de detailinformatie, bijvoorbeeld omdat sprake is van een storing in Rabo Internetbankieren; het blijvend niet meer kunnen raadplegen van de FiNBOX-berichten en de detailinformatie, bijvoorbeeld omdat u geen toegang meer heeft tot Rabo Internetbankieren of omdat de verzender de detailinformatie verwijderd heeft; het ontvangen van FiNBOX-berichten door een ander dan u; het raadpleegbaar zijn van FiNBOX-berichten door een ander dan u; het verwijderen van FiNBOX-berichten door een ander dan u; het niet of te laat ontvangen van FiNBOX-berichten in uw FiNBOX; een onterechte, onjuiste of onvolledige (vooringevulde) betaalopdracht bij het FiNBOX-bericht; ongeschiktheid van de in uw FiNBOX ontvangen FiNBOX-berichten voor de door u beoogde gebruiksdoelen; ongeschiktheid van de via hyperlinks raadpleegbare detailinformatie voor de door u beoogde gebruiksdoelen; het niet (goed) beschikbaar zijn van de hyperlink of de detailinformatie; de beveiliging van de hyperlink of de detailinformatie; de inhoud van de detailinformatie; het ontvangen van foutieve of onvolledige FiNBOX-berichten in uw FiNBOX; fouten in de hyperlink of in de detailinformatie. Dit is een aanvulling op andere algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op een overeenkomst FiNBOX. 4

5 14. Wijziging van deze bijzondere voorwaarden Wij kunnen deze bijzondere voorwaarden wijzigen. Wij laten het u ten minste 30 dagen van tevoren weten als dat gebeurt. Als u het niet eens bent met deze wijziging voor een bepaalde overeenkomst FiNBOX, moet u die overeenkomst FiNBOX beëindigen door deze op te zeggen. U kun de overeenkomst FiNBOX opzeggen door u af te melden in Rabo Internetbankieren. Als u vóór de ingangsdatum van de wijziging een overeenkomst FiNBOX niet opgezegd heeft, heeft u de wijziging voor die overeenkomst aanvaard. De tekst van deze Bijzondere voorwaarden FiNBOX in Rabo Internetbankieren 2012 is op 2 februari 2012 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Utrecht, onder nummer 20/

Inhoudsopgave. Bijlagen. Leeswijzer en informatie over de Rabobank. Gebruik van betaaldiensten. Bankpassen en creditcards, algemene regels

Inhoudsopgave. Bijlagen. Leeswijzer en informatie over de Rabobank. Gebruik van betaaldiensten. Bankpassen en creditcards, algemene regels Algemene voorwaarden voor betaalrekeningen en betaaldiensten van de Rabobank 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor betaalrekeningen en betaaldiensten van de Rabobank 2015

Algemene voorwaarden voor betaalrekeningen en betaaldiensten van de Rabobank 2015 Algemene voorwaarden voor betaalrekeningen en betaaldiensten van de Rabobank 2015 1 Leeswijzer en informatie over de Rabobank 2 Uitleg gebruikte woorden 3 Algemeen 4 Veiligheid 5 Online diensten 6 Betaaldiensten

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo RegenboogRekening

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden 2013

Productkenmerken en voorwaarden 2013 Rabo InternetSparen Productkenmerken en voorwaarden 2013 Productkenmerken Rabo InternetSparen Algemene voorwaarden Rabo InternetSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo InternetSparen

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Robeco Rekening

Voorwaarden Robeco Rekening Robeco juli 2014 Voorwaarden Robeco Rekening De Robeco Rekening is een internetrekening. Hierop kunt u zelfstandig sparen en beleggen. U gebruikt de Robeco Rekening via onze website www.robeco.nl. In deze

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelReserveren

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelReserveren Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelReserveren Productkenmerken Rabo DoelReserveren Algemene voorwaarden Rabo DoelReserveren 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelReserveren Leeswijzer

Nadere informatie

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voor het gebruik van onze producten sluit u een overeenkomst met ING. Wij vinden het belangrijk dat u zichzelf vooraf goed kunt informeren

Nadere informatie

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot Bankiers U hebt of sluit een overeenkomst met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst horen afspraken. Deze afspraken noemen we voorwaarden. De belangrijkste

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In de voorwaarden van de REAAL Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n Gegevens over de premie

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011 Algemene voorwaarden Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen INHOUD Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN GEMAKSBELEGGEN... 6 1. Wat hoort er bij Knab Gemaksbeleggen?...

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aegon Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 2 B. Deel beleggen 7 C. Definitielijst 12 Orderuitvoeringsbeleid Aegon Bank N.V. 14 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

09 22 15-02. Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering

09 22 15-02. Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering 09 22 15-02 Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering In de voorwaarden van de Reaal Overlijdensrisicoverzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere geldleningen van de Rabobank 2014 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Algemene voorwaarden Univé Verzekeringen versie 1

N.V. Univé Schade. Algemene voorwaarden Univé Verzekeringen versie 1 N.V. Univé Schade Algemene voorwaarden Univé Verzekeringen versie 1 Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten als u bij Univé verzekerd bent. In deze voorwaarden staan afspraken tussen

Nadere informatie

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder.

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder. Reglement Betalen Reglement Zakenrekening Hoofdstuk 1 1 Definities Algemeen In dit Reglement wordt verstaan onder Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Rekening Een in rekening-courant aangehouden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere leningen van de Rabobank 2015 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft gemaakt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vangnetverzekering bij overlijden Waard Leven N.V.

Algemene voorwaarden Vangnetverzekering bij overlijden Waard Leven N.V. INLEIDING Algemene voorwaarden Vangnetverzekering bij overlijden Waard Leven N.V. Voor wie is deze verzekering geschikt? U bent een zelfstandige consument die bewuste keuzes maakt. U weet zelf het beste

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Bankspaarhypotheekrekening?

Nadere informatie

VOORWAARDEN Delta Lloyd Internet Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

VOORWAARDEN Delta Lloyd Internet Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? VOORWAARDEN Delta Lloyd Internet Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe opent u de Internet Spaarrekening? 3 De Internet Spaarrekening

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie