Algemene voorwaarden voor de Rabo SpaarRekening 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden voor de Rabo SpaarRekening 2010"

Transcriptie

1 r Algemene voorwaarden voor de Rabo SpaarRekening 2010

2 Productkenmerken Rabo SpaarRekening Rente Over het saldo op uw rekening ontvangt u een rente. Als het saldo op uw rekening meer dan 5 miljoen bedraagt, kan de bank over het gedeelte van het saldo boven de 5 miljoen een lagere rente vergoeden. De rente is variabel. Dit betekent dat de bank de rente altijd kan wijzigen. De rente wordt jaarlijks op 1 januari uitgekeerd. Kijk voor het actuele rentetarief op Storten en opnemen U kunt het tegoed van uw Rabo SpaarRekening altijd en zonder beperkingen opnemen. Geld storten en opnemen regelt u via uw lokale Rabobank, met een overschrijvingsformulier, de Rabofoon of Rabo Internetbankieren. Saldo- en rekeninginformatie Iedere maand ontvangt u een rekeningafschrift, tenminste wanneer er sprake is van een opname of storting in de tussenliggende periode. Uiteraard kunt u ook op elk moment het actuele saldo en de mutaties raadplegen via de Rabofoon of Rabo Internetbankieren. Wat heeft u nodig voor een Rabo SpaarRekening Er zijn geen andere producten of diensten noodzakelijk voor een Rabo SpaarRekening. Als u via de Rabofoon het actuele saldo en de mutaties wilt raadplegen of overboekingen wilt uitvoeren, dan heeft u een persoonlijke toegangscode voor de Rabofoon nodig. Als u via Rabo Internetbankieren het actuele saldo en de mutaties wilt raadplegen of overboekingen wilt uitvoeren, dan heeft u het volgende nodig: - een betaalrekening bij de Rabobank - Rabo Internetbankieren inclusief een Random Reader. Openen en opzeggen De Rabo SpaarRekening kan altijd kosteloos geopend en opgezegd worden. Neem voor het opzeggen van de rekening contact op met uw lokale Rabobank. Kosten Het afsluiten van een Rabofoonovereenkomst is gratis, u betaalt ook geen abonnementskosten. Bellen met de Rabofoon, nummer: kost 0,15 per minuut. Rabo Internetbankieren is gratis binnen de betaalpakketten van de Rabobank. Let u er op dat uw internetprovider of uw telefoonmaatschappij u apart nog kosten in rekening brengt voor de internet- of telefoonverbinding. Recht om de overeenkomst terug te draaien Heeft u de overeenkomst met ons gesloten via internet, de telefoon of per post? En bent u voor het sluiten hiervan niet bij ons op kantoor geweest? Dan mag u de overeenkomst binnen veertien dagen na het sluiten ervan terugdraaien. U dient dit schriftelijk te doen. De Rabobank als financiële dienstverlener Iedere lokale Rabobank is aanbieder van kredieten, spaar- en betaalrekeningen met daaraan verbonden faciliteiten en bemiddelt in verzekeringen en kredieten. Iedere lokale Rabobank is als zodanig onder haar statutaire naam ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Fiscale behandeling spaarrekening voor particuliere rekeninghouders op hoofdlijnen Het saldo van uw Rabo SpaarRekening op 1 januari en 31 december valt als bezitting in box 3. Jaarlijks bent u per saldo 1,2% inkomstenbelasting verschuldigd over het gemiddelde netto-vermogen (bezittingen minus schulden) per 1 januari en 31 december. U bent deze belasting, de zogenaamde vermogensrendementsheffing, alleen verschuldigd voorzover uw gemiddelde netto-vermogen meer bedraagt dan het voor u van toepassing zijnde heffingvrij vermogen. Het heffingvrij vermogen is dat gedeelte van het in box 3 aanwezige vermogen waarover geen inkomstenbelasting wordt geheven. Het wordt afgetrokken van de rendementsgrondslag. Als de spaarrekening op naam staat van een minderjarig kind, wordt het saldo van de rekening toegerekend aan de ouders. Het heffingvrij vermogen van de ouder wordt verhoogd met een toeslag voor ieder minderjarig kind. Als u niet in Nederland woont, wordt u alleen belast voor specifiek in de wet genoemde genoten inkomsten. Voor u valt een spaarrekening niet in box 3. Kijk voor meer informatie op: en/of nl. Heeft u een klacht? De Rabobank heeft een klachtenprocedure. Uw lokale Rabobank is het eerste aanspreekpunt

3 voor uw klacht. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij: Klachtenservice Rabobank Nederland Antwoordnummer VB Eindhoven. De bank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze fiscale behandeling. Wilt u meer informatie over de klachtenprocedure en de voorwaarden? Kijk dan op onze website onder Klantenservice. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door Rabobank Nederland? Dan kunt u uw klacht ter bemiddeling voorleggen aan: Ombudsman Financiële Dienstverlening Postbus AG Den Haag. Indien de bemiddeling door de Ombudsman niet slaagt, heeft u de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de: Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG Den Haag. Meer informatie over laatst genoemde instanties kunt u vinden op Kruislingse garantieregeling Samen met andere lokale Rabobanken en onderdelen van de Rabobank Groep hebben wij een kruiselingse garantieregeling. Informatie hierover vindt u in ons jaarverslag. De taal die van toepassing is De overeenkomst, de voorwaarden en andere informatie zijn in het Nederlands. Het recht dat van toepassing is Op de overeenkomst is alleen het Nederlands recht van toepassing. Als u een conflict voorlegt aan de rechter moet dat een Nederlandse rechter zijn. Disclaimer Het bovenstaande heeft een informatief karakter en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen door de bank verstrekt. Fiscale wet- en regelgeving en de uitleg daarvan kunnen wijzigen en van invloed zijn op de fiscale behandeling van het product. Ook uw persoonlijke omstandigheden en het gebruik van het product kunnen van invloed zijn op de fiscale behandeling van het product.

4 Algemene voorwaarden voor de Rabo SpaarRekening Definities In de overeenkomst en deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - spaarrekening: de Rabo SpaarRekening; - rekeninghouder: degene of degenen, zowel samen als ieder afzonderlijk, voor wie de bank de spaarrekening aanhoudt; - bank: de bank die de spaarrekening aanhoudt; - Rabobank: een bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A., gevestigd te Amsterdam, aangesloten bank; - tegenrekening: (een) door de rekeninghouder aan de bank opgegeven rekening(en) ten gunste waarvan opdrachten mogen worden verstrekt ten laste van de spaarrekening; - renterekening: de rekening waarnaar de over het tegoed op de spaarrekening opgebouwde en bijgeschreven rente wordt overgeboekt als dit met de rekeninghouder is overeengekomen; - elektronische dienst: een door de bank toegelaten elektronische dienst; - overeenkomst: de tussen de bank en de rekeninghouder gesloten overeenkomst waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 2 Bestemming en tenaamstelling spaarrekening a De spaarrekening mag niet gebruikt worden voor het betalingsverkeer. b De spaarrekening kan alleen op naam worden gesteld van natuurlijke personen. 3 Spaarrekening op naam van meer rekeninghouders Als de bank de spaarrekening voor meer rekeninghouders aanhoudt, kunnen de rekeninghouders - tenzij schriftelijk anders met de bank is overeengekomen - zowel samen als ieder afzonderlijk over een tegoed op de spaarrekening beschikken en alle andere (rechts)handelingen met betrekking tot de overeenkomst verrichten, ongeacht of een tegoed op de spaarrekening op enig tijdstip in enige (andere) gemeenschap valt. Als een gemeenschap - waaronder begrepen de gemeenschap van een nalatenschap -, waarin een tegoed op de spaarrekening valt, wordt verdeeld, wordt geen wijziging aangebracht in de bevoegdheid van iedere rekeninghouder om afzonderlijk over een tegoed op de spaarrekening te beschikken en alle andere (rechts)handelingen met betrekking tot de overeenkomst te verrichten. Hiertoe hebben de rekeninghouders elkaar door het aangaan van de overeenkomst - voor zover nodig - (nu al) volmacht verleend met het recht van substitutie, die niet eindigt door overlijden of ondercuratelestelling van de volmachtgever of onderbewindstelling van (een deel van) het vermogen van de volmachtgever. Voor het bovenstaande gelden de volgende bepalingen: a na het overlijden of de ondercuratelestelling van een rekeninghouder of de onderbewindstelling van (een deel van) het vermogen van een rekeninghouder, blijft/blijven de andere rekeninghouder(s) bevoegd om de rechten uit te oefenen die hij/zij voordien had(den), waaronder de bevoegdheid om over een tegoed op de spaarrekening te beschikken; b na het overlijden van een rekeninghouder hebben zijn rechtsopvolgers gezamenlijk dezelfde rechten met betrekking tot de spaarrekening als de overleden rekeninghouder had. Daaronder wordt onder meer begrepen het recht om over een tegoed op de spaarrekening te beschikken en het hierna onder d bedoelde recht om de afzonderlijke beschikkingsbevoegdheid van de andere rekeninghouder(s) of de in de aanhef van dit artikel bedoelde volmachten op te zeggen/te herroepen; c de bank kan in naar haar oordeel bijzondere gevallen de medewerking van alle rekeninghouders verlangen om over een tegoed op de spaarrekening te beschikken; d na schriftelijke opzegging/herroeping door een rekeninghouder - of na overlijden van een rekeninghouder door zijn gezamenlijke rechtsopvolgers - van de bevoegdheid

5 e f g en/of van een volmacht zoals bedoeld in de aanhef van dit artikel om afzonderlijk over een tegoed op de spaarrekening te beschikken, eindigen de in de aanhef van dit artikel bedoelde volmachten en kunnen de rekeninghouders slechts samen over een tegoed op de spaarrekening beschikken. Een opzegging/herroeping kan de bank alleen worden tegengeworpen als zij daarvan een schriftelijke mededeling heeft ontvangen. Als een volmacht is verleend aan een derde - niet-rekeninghouder - om over een tegoed op de spaarrekening te beschikken, kan na deze opzegging en/ of herroeping geen gebruik meer worden gemaakt van deze volmacht tegenover de bank. Opdrachten die aan de bank zijn gegeven door een gewezen gevolmachtigde (rekeninghouder) voordat of kort nadat de bank de mededeling van de opzegging/ herroeping heeft ontvangen, mag de bank rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen; iedere rekeninghouder is bevoegd tot het erkennen van het saldo van de spaarrekening. Iedere rekeninghouder is daaraan gebonden, behoudens tegenbewijs; iedere rekeninghouder kan ook namens iedere mederekeninghouder aan de bank mededelingen en aanzeggingen met betrekking tot de spaarrekening doen. De bank kan alle mededelingen en aanzeggingen met betrekking tot de spaarrekening doen aan iedere rekeninghouder; de bank is bevoegd een tegoed op de spaarrekening te verrekenen met een vordering van haar op een rekeninghouder. 4 Volmacht aan derden Een rekeninghouder mag (ook) aan een derde - niet-rekeninghouder - schriftelijk of op een andere door de bank akkoord bevonden wijze volmacht verlenen om over een tegoed op de spaarrekening te beschikken. De bank kan voorwaarden stellen aan de vorm en/of de inhoud van en/of de procedure voor het verlenen van zo n volmacht. De bank is nooit verplicht met zo n gevolmachtigde te handelen. Van zo n volmacht mag tegenover de bank in ieder geval geen gebruik meer worden gemaakt in geval van: a faillissement, insolventie, surseance van betaling, ondercuratelestelling of overlijden van de rekeninghouder die de volmacht (mede) heeft verleend, rechterlijke onderbewindstelling (van het vermogen) van de rekeninghouder die de volmacht (mede) heeft verleend, het van toepassing verklaren van een wettelijke schuldsaneringsregeling op de rekeninghouder die de volmacht (mede) heeft verleend, of in geval de rekeninghouder die de volmacht (mede) heeft verleend niet meer bevoegd is (alleen) over een tegoed op de spaarrekening te beschikken; b faillissement, insolventie, ondercuratelestelling of overlijden van een gevolmachtigde en het van toepassing verklaren van een wettelijke schuldsaneringsregeling op een gevolmachtigde; c herroeping door de rekeninghouder die de volmacht (mede) heeft verleend; d opzegging door een gevolmachtigde; e verloop van de tijd waarvoor de volmacht is verleend. Als de volmacht is verleend aan meer personen en een onder b, c of d vermelde situatie zich voordoet, mag van de volmacht tegenover de bank in ieder geval geen gebruik meer worden gemaakt door die gevolmachtigde waarop de onder b, c of d vermelde situatie betrekking heeft. De rekeninghouder en de gevolmachtigde zijn verplicht de bank onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van een hiervoor onder a tot en met e vermeld rechtsfeit of van enig (ander) feit dat leidt of kan leiden tot beëindiging van de volmacht. Aan de bank kan een rechtsfeit als bedoeld onder a tot en met e of de beëindiging van de volmacht uitsluitend worden tegengeworpen als zij daarvan een schriftelijke mededeling heeft ontvangen. De rekeninghouder staat er tegenover de bank voor in, dat hij de hiervoor vermelde verplichtingen van de gevolmachtigde tegenover de bank ten behoeve van de bank zal bedingen. Opdrachten die aan de bank zijn gegeven door een gewezen gevolmachtigde voordat of kort nadat de bank de mededeling van de opzegging/herroeping heeft ontvangen, mag de bank rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen. 5 Verklaring van erfrecht/informatie/overlijden Na het overlijden van een rekeninghouder kan de bank verlangen dat degene(n) die stelt/ stellen bevoegd te zijn (rechts)handelingen met betrekking tot de spaarrekening te verrichten - als bewijs daarvan - (onder meer) een

6 verklaring van erfrecht die is afgegeven door een Nederlandse notaris en/of andere door de bank acceptabel bevonden documenten overlegt/overleggen. De bank hoeft geen inlichtingen te verstrekken over de transacties met betrekking tot een spaarrekening vóór de datum van overlijden van de rekeninghouder. 6 Faillissement, insolventie, surseance van betaling, wettelijke schuldsaneringsregeling, beslag a Gedurende faillissement, insolventieprocedure of surseance van betaling van een rekeninghouder of de periode dat een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is op een rekeninghouder, mag/mogen alleen door de curator van de rekeninghouder, respectievelijk door de rekeninghouder met medewerking van de bewindvoerder, respectievelijk door de bewindvoerder van de rekeninghouder beheers- en beschikkingshandelingen met betrekking tot (het tegoed op) de spaarrekening worden verricht. Als de bank een spaarrekening voor meer rekeninghouders aanhoudt, is in de hiervoor vermelde situaties ook de medewerking van iedere overige rekeninghouder nodig respectievelijk heeft/hebben de (overige) rekeninghouder(s) de medewerking nodig van de curator respectievelijk de bewindvoerder om beheers- en beschikkingshandelingen met betrekking tot (het tegoed op) de spaarrekening te verrichten en eindigen de in de aanhef van artikel 3 bedoelde volmachten. b Bij beslaglegging onder de bank ten laste van een rekeninghouder mogen geen beheers- en beschikkingshandelingen met betrekking tot het onder het beslag vallende tegoed op de spaarrekening worden verricht. 7 Beschikken over en (administratieve) voorschriften voor de rekening a Een rekeninghouder kan over een tegoed op de spaarrekening beschikken op een door de bank te bepalen wijze en met gebruikmaking van door de bank aan hem ter beschikking gestelde formulieren, passen, codes, hulpmiddelen, programmatuur en/ of andere bescheiden. De bank hoeft geen beschikkingen toe te staan en opdrachten uit te voeren als de stand van de spaarrekening dat niet toelaat. De bank kan - als daartoe naar haar oordeel aanleiding bestaat - weigeren beschikkingen toe te staan en/of opdrachten uit te voeren. b Overboekingen ten gunste en beschikkingen ten laste van de spaarrekening - waaronder ook begrepen stortingen en opnamen in contanten - zijn onderworpen aan door de bank vast te stellen (administratieve) voorschriften en aanwijzingen. c Een rekeninghouder is verantwoordelijk voor (het gebruik van) de hem door de bank ter beschikking gestelde formulieren, passen, codes, hulpmiddelen, programmatuur en andere bescheiden. d Als een rekeninghouder niet meer (alleen) over de spaarrekening mag beschikken, is hij verplicht formulieren, passen, hulpmiddelen, programmatuur en andere bescheiden waarmee (alleen) ten laste van de spaarrekening kan worden beschikt, onmiddellijk te vernietigen, of, als en voor zover dit door de bank is bepaald, bij de bank in te leveren. 8 Contante opnames Van het tegoed op de spaarrekening kunnen zonder beperkingen bedragen worden opgenomen. De bank kan voor een contante opname van meer dan vijfduizend euro (EUR 5000,-) verlangen dat de rekeninghouder deze opname ten minste drie werkdagen van tevoren bij de bank meldt. De bank kan dit bedrag altijd wijzigen. 9 Tegenrekening Als de rekeninghouder via een elektronische dienst bedragen wil overboeken ten laste van de spaarrekening naar een andere rekening, dan moet de rekeninghouder één of meer tegenrekening(en) opgeven ten gunste waarvan opdrachten mogen worden verstrekt ten laste van de spaarrekening. De rekeninghouder mag als tegenrekening alleen (een) rekening(en) opgeven waarover hij als rekeninghouder bevoegd is te beschikken. De rekeninghouder kan als tegenrekening (een) rekening(en) opgeven die wordt/worden aangehouden bij een (financiële) instelling, mits de bank elektronisch bedragen naar die tegenrekening kan overboeken. De bank kan beperkingen stellen aan het aantal en de aard van de tegenrekening(en). 10 Overboekingen Van het tegoed op de spaarrekening kunnen bedragen worden overgeboekt.

7 a b c d Bedragen ten laste van de spaarrekening kunnen uitsluitend worden overgeboekt door middel van een schriftelijke of via een elektronische dienst verstrekte opdracht: - door middel van een schriftelijke opdracht kunnen uitsluitend bedragen ten laste van de spaarrekening worden overgeboekt ten gunste van een betaalrekening die (mede) ten name is gesteld van de rekeninghouder en wordt aangehouden bij een Rabobank in Nederland; - door middel van een via een elektronische dienst verstrekte opdracht kunnen uitsluitend bedragen ten laste van de spaarrekening worden overgeboekt ten gunste van een door de rekeninghouder opgegeven tegenrekening. Bij opzegging van de spaarrekening komen alle door de bank nog niet uitgevoerde opdrachten te vervallen, tenzij de uitvoering van de opdracht niet meer kan worden voorkomen. Bedragen ten laste van een bij een Rabobank in Nederland aangehouden rekening kunnen uitsluitend worden overgeboekt naar de spaarrekening door middel van een schriftelijke of via een elektronische dienst aan die Rabobank verstrekte opdracht. Bedragen ten laste van een bij een andere (financiële) instelling aangehouden rekening kunnen worden overgeboekt naar de spaarrekening door middel van de voor overboekingen bij deze instelling geldende procedures. 11 Rente a De bank vergoedt over het tegoed op de spaarrekening een door haar te bepalen rente. De bank kan deze rente altijd wijzigen. b Als het tegoed op de spaarrekening meer bedraagt dan een door de bank te bepalen bedrag (hierna te noemen: schijfgrens) kan de bank over het gedeelte van het tegoed dat de schijfgrens te boven gaat een afwijkende rente of geen rente vergoeden. c De bank stelt de rente en de schijfgrens vast. d De bank schrijft per 1 januari achteraf de door de bank over het voorgaande jaar berekende rente op de spaarrekening bij, tenzij anders is overeengekomen. e De rente wordt berekend volgens een door de bank te bepalen berekeningsmethode f en met inachtneming van een door de bank te bepalen valuteringsregeling. De rente wordt op de spaarrekening geadministreerd op een door de bank te bepalen wijze. De bank kan de rente, de schijfgrens, de bijschrijvingsdatum, de berekeningsmethode, de berekeningsperiode, de afrekenperiode, de valuteringsregeling en de wijze van administratie altijd wijzigen. 12 Verbod overdracht en verpanding Het is de rekeninghouder verboden de rechten uit de overeenkomst, waaronder het tegoed op de spaarrekening, over te dragen en/of te verpanden, behalve aan de bank. 13 Opzegging Iedere rekeninghouder of de bank kan zonder opzeggingstermijn de overeenkomst opzeggen. Als de bank de spaarrekening aanhoudt voor meer rekeninghouders, die slechts samen over het tegoed op de spaarrekening kunnen beschikken, kunnen alleen de gezamenlijke rekeninghouders of de bank de overeenkomst opzeggen. Voor zover nodig blijft de overeenkomst van kracht voor de afwikkeling daarvan. 14 Informatie a De bank verstrekt de rekeninghouder informatie over (het verloop van) de spaarrekening en/of stelt hem in de gelegenheid kennis te nemen van informatie over (het verloop van) de spaarrekening, waaronder mede wordt begrepen het op elektronische wijze beschikbaar stellen van informatie over (het verloop van) de spaarrekening (hierna te noemen: rekeninginformatie). b De rekeninghouder is verplicht hem verstrekte rekeninginformatie direct na ontvangst te controleren. Als de bank de rekeninghouder in de gelegenheid stelt kennis te nemen van rekeninginformatie, moet de rekeninghouder regelmatig -maar ten minste één keer per maand - de rekeninginformatie controleren. De rekeninghouder moet de bank onverwijld in kennis stellen van een eventuele onjuistheid in de rekeninginformatie. c De inhoud van door de bank ter beschikking gestelde rekeninginformatie - waaronder mede wordt begrepen op elektronische wijze ter beschikking gestelde rekeninginformatie - geldt als door de rekeninghouder te zijn goedgekeurd

8 d als de rekeninghouder deze niet heeft betwist binnen dertien maanden nadat de rekeninginformatie geacht kan worden de rekeninghouder te hebben bereikt. Als in de rekeninginformatie rekenfouten voorkomen, is de bank bevoegd en verplicht die rekenfouten te herstellen, ook nadat de genoemde termijn van dertien maanden is verstreken. Als voor de rekeninghouder voorzienbaar is dat zich een feit of omstandigheid voordoet of kan voordoen waarvan de rekeninghouder weet of vermoedt dat de bank daarvan op de hoogte gesteld wenst te worden, is de rekeninghouder verplicht de bank hierover direct te informeren en alle door de bank gewenste informatie te verstrekken en de door de bank gevraagde bewijsstukken te overleggen. 17 Wijziging algemene voorwaarden De bank is altijd bevoegd deze algemene voorwaarden aan te vullen, te wijzigingen en/ of te vervangen. Zij zal de rekeninghouder ten minste dertig dagen voor de inwerkingtreding van een aanvulling, wijziging en/of vervanging hierover informeren of in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen. Als de rekeninghouder niet akkoord gaat met een aanvulling, wijziging en/of vervanging moet hij dit onder opzegging van de overeenkomst binnen genoemde dertig dagen schriftelijk aan de bank meedelen. De tekst van deze Algemene voorwaarden voor de Rabo SpaarRekening 2010 is op 29 maart 2010 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Utrecht, onder nummer 67/ Onregelmatigheden Als zich ten aanzien van de (uitvoering van de) overeenkomst en/of het bepaalde in deze algemene voorwaarden een onregelmatigheid voordoet, dreigt voor te doen of heeft voorgedaan, is de rekeninghouder verplicht op verzoek van de bank alles te doen of na te laten wat de bank redelijkerwijs noodzakelijk acht in verband met die (dreigende) onregelmatigheid. 16 Fusie/overdracht/splitsing a Alle bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de bank kunnen na juridische fusie of na juridische splitsing van de bank (ook) zelfstandig - en hoofdelijk - worden uitgeoefend respectievelijk worden nagekomen door de rechtsopvolger(s) van de bank. b De bank is bevoegd de rechten uit de overeenkomst en/of de rechtsverhouding(en) waarin zij tot de rekeninghouder staat met de daaraan verbonden nevenrechten, (gedeeltelijk) over te dragen aan een derde. Door ondertekening van de overeenkomst verleent de rekeninghouder de bank bij voorbaat toestemming hiervoor. c Overal waar in de overeenkomst en in de daarin van toepassing verklaarde (algemene) voorwaarden het woord bank is vermeld moet na fusie of splitsing of overdracht (ook) begrepen worden de rechtsopvolger(s) van de bank.

9 19202 mrt r

Algemene voorwaarden voor Rabo GeneratieSparen 2005

Algemene voorwaarden voor Rabo GeneratieSparen 2005 Algemene voorwaarden voor 1 Productkenmerken en informatie over Rabo GeneratieSparen 2 Algemene voorwaarden voor Productkenmerken Rabo GeneratieSparen Rente Over het saldo op de rekening ontvangt u een

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo TeleSparen. 1 Productkenmerken en informatie over Rabo TeleSparen 2 Algemene voorwaarden voor Rabo TeleSparen 2002

Voorwaarden Rabo TeleSparen. 1 Productkenmerken en informatie over Rabo TeleSparen 2 Algemene voorwaarden voor Rabo TeleSparen 2002 R Voorwaarden Rabo TeleSparen 1 Productkenmerken en informatie over Rabo TeleSparen 2 Algemene voorwaarden voor Rabo TeleSparen 2002 Productkenmerken Rabo Telesparen Rente Over het saldo op uw rekening

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo Rendement Rekening

Voorwaarden Rabo Rendement Rekening R Voorwaarden Rabo Rendement Rekening 1 Productkenmerken en informatie over de Rabo Rendement Rekening 2 Algemene voorwaarden voor de Rabo Rendement Rekening 2002 Productkenmerken Rabo Rendement Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo InternetBonusSparen

Voorwaarden Rabo InternetBonusSparen R Voorwaarden Rabo InternetBonusSparen 1 Productkenmerken en informatie over Rabo InternetBonusSparen 2 Algemene voorwaarden voor Rabo InternetBonusSparen 2003 Productkenmerken Rabo InternetBonusSparen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Rabo GeneratieSparenPlus 2005

Algemene voorwaarden voor Rabo GeneratieSparenPlus 2005 Algemene voorwaarden voor 1 Productkenmerken en informatie over Rabo GeneratieSparenPlus 2 Algemene voorwaarden voor Productkenmerken Rabo GeneratieSparenPlus Rente Over het saldo op de rekening ontvangt

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening. Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2016

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening. Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2016 Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2016 Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Leeswijzer In dit

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo InternetSparen. Productkenmerken Rabo InternetSparen Algemene voorwaarden Rabo InternetSparen 2016

Productkenmerken en voorwaarden Rabo InternetSparen. Productkenmerken Rabo InternetSparen Algemene voorwaarden Rabo InternetSparen 2016 Productkenmerken en voorwaarden Rabo InternetSparen Productkenmerken Rabo InternetSparen Algemene voorwaarden Rabo InternetSparen 2016 Productkenmerken Rabo InternetSparen Leeswijzer In dit document leest

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco 2010-1 1. Definities In de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: rekening: de Bankspaarrekening Robeco ; rekeninghouder:

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo SpaarRekening. Productkenmerken Rabo SpaarRekening Algemene voorwaarden Rabo SpaarRekening 2016

Productkenmerken en voorwaarden Rabo SpaarRekening. Productkenmerken Rabo SpaarRekening Algemene voorwaarden Rabo SpaarRekening 2016 Productkenmerken en voorwaarden Rabo SpaarRekening Productkenmerken Rabo SpaarRekening Algemene voorwaarden Rabo SpaarRekening 2016 Productkenmerken Rabo SpaarRekening Leeswijzer In dit document leest

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo PeriodeSparen. Productkenmerken Rabo PeriodeSparen Algemene voorwaarden Rabo PeriodeSparen 2016

Productkenmerken en voorwaarden Rabo PeriodeSparen. Productkenmerken Rabo PeriodeSparen Algemene voorwaarden Rabo PeriodeSparen 2016 Productkenmerken en voorwaarden Rabo PeriodeSparen Productkenmerken Rabo PeriodeSparen Algemene voorwaarden Rabo PeriodeSparen 2016 Productkenmerken Rabo PeriodeSparen Leeswijzer In dit document leest

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust 2016-05 1. Definities In de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: rekening: de Bankspaarrekening SpaarGerust ; rekeninghouder:

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo BedrijfsSpaarRekening

Productkenmerken en voorwaarden Rabo BedrijfsSpaarRekening Productkenmerken en voorwaarden Rabo BedrijfsSpaarRekening Productkenmerken Rabo BedrijfsSpaarRekening Algemene voorwaarden Rabo BedrijfsSpaarRekening juli 2016 Productkenmerken Rabo BedrijfsSpaarRekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabo Kassakluis Service 2016

Algemene voorwaarden Rabo Kassakluis Service 2016 Algemene voorwaarden Rabo Kassakluis Service 2016 (voorwaarden) 1) Definities In de overeenkomst en deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bank: Coöperatieve Rabobank U.A. Rekening: de in de overeenkomst

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelReserveren. Productkenmerken Rabo DoelReserveren Algemene voorwaarden Rabo DoelReserveren juli 2016

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelReserveren. Productkenmerken Rabo DoelReserveren Algemene voorwaarden Rabo DoelReserveren juli 2016 Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelReserveren Productkenmerken Rabo DoelReserveren Algemene voorwaarden Rabo DoelReserveren juli 2016 Productkenmerken Rabo DoelReserveren Leeswijzer Dit document

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Artikel FAR013.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Algemeen 3 3 Openen 3 4 Gezamenlijke rekening 3 5 Gemachtigde op de SpaarZakelijkPlus

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

de Rabo Rendement Rekening

de Rabo Rendement Rekening r Voorwaarden Rabo Rendement Rekening 1 Productkenmerken en informatie over de Rabo Rendement Rekening 2 Algemene bankvoorwaarden 3 Algemene voorwaarden voor de Rabo Rendement Rekening 2002 Productkenmerken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo TopKid Rekening/ Rabo Jongeren Rekening

Voorwaarden Rabo TopKid Rekening/ Rabo Jongeren Rekening R Voorwaarden Rabo TopKid Rekening/ Rabo Jongeren Rekening 1 Productkenmerken en informatie over Rabo TopKid Rekening/ Rabo Jongeren Rekening 2 Algemene Bankvoorwaarden 3 Algemene voorwaarden voor betaalrekeningen

Nadere informatie

Rabo Vreemde. Valutarekening Particulieren Productkenmerken Rabo Vreemde. Bijzondere voorwaarden Rabo Vreemde

Rabo Vreemde. Valutarekening Particulieren Productkenmerken Rabo Vreemde. Bijzondere voorwaarden Rabo Vreemde Rabo Vreemde Valutarekening Particulieren 2016 Productkenmerken Rabo Vreemde Bijzondere voorwaarden Rabo Vreemde Productkenmerken Rabo Vreemde 1 Wat is de vv-rekening? De vv-rekening is een betaalrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo RegenBoog Rekening

Voorwaarden Rabo RegenBoog Rekening R Voorwaarden Rabo RegenBoog Rekening 1 Productkenmerken en informatie over de Rabo RegenBoog Rekening 2 Algemene Bankvoorwaarden 3 Algemene voorwaarden voor de Rabo RegenBoog Rekening 2003 Productkenmerken

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo TeleSparen

Voorwaarden Rabo TeleSparen r Voorwaarden Rabo TeleSparen 1 Productkenmerken en informatie over Rabo TeleSparen 2 Algemene bankvoorwaarden 3 Algemene voorwaarden voor Rabo TeleSparen 2002 1 Productkenmerken Rabo Telesparen Rente

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor bestellen en afleveren van contanten van de Rabobank 2009

Algemene voorwaarden voor bestellen en afleveren van contanten van de Rabobank 2009 r Algemene voorwaarden voor bestellen en afleveren van contanten van de Rabobank 2009 1 Algemene voorwaarden voor bestellen en afleveren van contanten van de Rabobank 2009 1 Definities In de overeenkomst

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen mei 2016 Informatieblad depositogarantiestelsel Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo SpaarVrijRekening Zakelijk

Productkenmerken en voorwaarden Rabo SpaarVrijRekening Zakelijk Productkenmerken en voorwaarden Rabo SpaarVrijRekening Zakelijk Productkenmerken Rabo SpaarVrijRekening Zakelijk Algemene voorwaarden Rabo SpaarVrijRekening Zakelijk 2017 Informatieblad depositogarantiestelsel

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo VermogenSparen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo VermogenSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo VermogenSparen Productkenmerken Rabo VermogenSparen Algemene voorwaarden Rabo VermogenSparen 2016 Informatieblad depositogarantiestelsel Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken

Nadere informatie

Productkenmerken Rabo RegenBoog Rekening

Productkenmerken Rabo RegenBoog Rekening Voorwaarden Rabo RegenBoog Rekening 1 Productkenmerken en informatie over de Rabo RegenBoog Rekening 2 Algemene Bankvoorwaarden 3 Algemene voorwaarden voor de Rabo RegenBoog Rekening 2003 Productkenmerken

Nadere informatie

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetbank en/of -spaarrekening aan te gaan

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014

VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014 VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Over deze Voorwaarden 3 1.1 Over wie gaan de Voorwaarden? 3 1.2 Voorwaarden 3 2 De Online Spaarrekening 4 2.1 Wat is de Online Spaarrekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo RegenBoog Rekening

Voorwaarden Rabo RegenBoog Rekening r Voorwaarden Rabo RegenBoog Rekening 1 Productkenmerken en informatie over de Rabo RegenBoog Rekening 2 Algemene Bankvoorwaarden 3 Algemene voorwaarden voor de Rabo RegenBoog Rekening 2003 1 Productkenmerken

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel 1583-40.1504. 1585-40.1504 Datum 1 april 2015

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel 1583-40.1504. 1585-40.1504 Datum 1 april 2015 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1583-40.1504 1585-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 4 4 Toegang tot de internetspaar rekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabo StreekRekening

Algemene voorwaarden Rabo StreekRekening Algemene voorwaarden Rabo StreekRekening Algemene voorwaarden Rabo StreekRekening 2016 Informatieblad depositogarantiestelsel Algemene Bankvoorwaarden Algemene voorwaarden Rabo StreekRekening 2016 1 Definities

Nadere informatie

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de Algemene Voorwaarden Overstapservice 1. Definities Begrip Aanvraagformulier Concernonderdeel Incassant Incasso Incasso-machtiging Oude Bank Oude Rekening Nieuwe Bank Nieuwe Rekening Overstapservice Rekeninghouder

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1585-40.1703 Datum 1 maart 2017 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 3 4 Toegang tot de internetspaar rekening en communicatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011 Algemene voorwaarden Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016 Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016 Productkenmerken Rabo Deposito Algemene voorwaarden Rabo Deposito 2013 Algemene Bankvoorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wat bedoelen wij met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE 1. Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier Overstapservice, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo GroenDeposito

Productkenmerken en voorwaarden Rabo GroenDeposito Productkenmerken en voorwaarden Rabo GroenDeposito Productkenmerken Rabo GroenDeposito Algemene voorwaarden Rabo GroenDeposito 2017 Informatieblad depositogarantiestelsel Productkenmerken Rabo GroenDeposito

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor rekening-courant van de Rabobank 2015

Algemene voorwaarden voor rekening-courant van de Rabobank 2015 Algemene voorwaarden voor rekening-courant van de Rabobank 2015 Algemene voorwaarden voor rekening-courant van de Rabobank 2015 1 Definities In de akte en deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

RenteRekening. Reglement

RenteRekening. Reglement RenteRekening Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of RenteRekening : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een RenteRekening.

Nadere informatie

Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening

Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening...2 1. Definities...2 2. Hoe open ik een Hypotheek Profijt Spaarrekening?...2 3. Hoe werkt de Hypotheek Profijt Spaarrekening?...2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten

Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 april 2013. De informatie uit deze voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ING.nl of bel 020 22 888

Nadere informatie

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Inhoudsopgave 1. Definities 3 2. Keuze en inleveren Aanvraagformulier 4 3. Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden 1. Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van de. Er is een Aanvraagformulier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1/9 Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever Krediet Kredietlimiet

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstUitkering

Voorwaarden Rabo ToekomstUitkering r Voorwaarden Rabo ToekomstUitkering 1 Productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstUitkering 2 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstUitkering 2007 1 Productkenmerken Rabo ToekomstUitkering Leeswijzer

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Inhoudsopgave Pagina 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 2. Hoe opent u de Internet Spaarrekening? 2 3. De Internet Spaarrekening opzeggen binnen veertien dagen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden 2013

Productkenmerken en voorwaarden 2013 Rabo GroenSparen Productkenmerken en voorwaarden 2013 Productkenmerken Rabo GroenSparen Algemene voorwaarden Rabo GroenSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo GroenSparen Leeswijzer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening 1/6 Dit zijn de algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening van ASR Bank. In deze algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening

Nadere informatie

Rabo VermogenSparen. Productkenmerken Rabo VermogenSparen Algemene voorwaarden Rabo VermogenSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Rabo VermogenSparen. Productkenmerken Rabo VermogenSparen Algemene voorwaarden Rabo VermogenSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Rabo VermogenSparen Productkenmerken Rabo VermogenSparen Algemene voorwaarden Rabo VermogenSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo VermogenSparen Leeswijzer In dit document leest u meer

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

SpaarComfort. Reglement

SpaarComfort. Reglement SpaarComfort Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of SpaarComfort : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een SpaarComfort.

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo Werknemerssparen

Voorwaarden Rabo Werknemerssparen Voorwaarden Rabo Werknemerssparen Productkenmerken en informatie over de Rabo Spaarloonrekening Algemene voorwaarden voor Rabo Werknemerssparen 2002 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en informatie

Nadere informatie

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank GarantiBank heeft

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor rekening-courant van de Rabobank 2013

Algemene voorwaarden voor rekening-courant van de Rabobank 2013 Algemene voorwaarden voor rekening-courant van de Rabobank 2013 Algemene voorwaarden voor rekening-courant van de Rabobank 2013 1 Definities In de akte en deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 1.Toepassingsbereik en definities 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Internetbankieren zijn van toepassing op alle Internetdiensten

Nadere informatie

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2011-2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-377 d.d. 13 oktober 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Overstapservice. 1 Definities Aanvraagformulier. 2 Keuze en inleveren Aanvraagformulier

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Overstapservice. 1 Definities Aanvraagformulier. 2 Keuze en inleveren Aanvraagformulier Voorwaarden Betalen Voorwaarden 1 Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van de. Er is een Aanvraagformulier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstap service

Algemene Voorwaarden Overstap service Algemene Voorwaarden Overstap service 1 Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier Overstapservice, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden 2014

Productkenmerken en voorwaarden 2014 Rabo PeriodeSparen Productkenmerken en voorwaarden 2014 Productkenmerken Rabo PeriodeSparen Algemene voorwaarden Rabo PeriodeSparen 2014 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo PeriodeSparen Leeswijzer

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo SpaarRekening

Productkenmerken en voorwaarden Rabo SpaarRekening Productkenmerken en voorwaarden Rabo SpaarRekening Productkenmerken Rabo SpaarRekening Algemene voorwaarden Rabo SpaarRekening 2016 Informatieblad depositogarantiestelsel Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2014

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2014 Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wat bedoelen wij met bepaalde woorden? Hoofdstuk 2 Welke regels gelden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo RegenboogRekening

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo GroenSparen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo GroenSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo GroenSparen Productkenmerken Rabo GroenSparen Algemene voorwaarden Rabo GroenSparen 2016 Informatieblad depositogarantiestelsel Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden 2013

Productkenmerken en voorwaarden 2013 Rabo SpaarRekening Productkenmerken en voorwaarden 2013 Productkenmerken Rabo SpaarRekening Algemene voorwaarden Rabo SpaarRekening 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo SpaarRekening Leeswijzer

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente 1 Productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstSparen met vaste rente 2 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007 1 Productkenmerken Rabo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor rekening-courant en krediet van de Rabobank 2009

Algemene voorwaarden voor rekening-courant en krediet van de Rabobank 2009 r Algemene voorwaarden voor rekening-courant en krediet van de Rabobank 2009 1 Algemene voorwaarden voor rekening-courant en krediet van de Rabobank 2009 1 Definities In de akte en deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden Overstapservice 1 Hi, fantastisch dat je wilt overstappen naar bunq! In dit document lees je meer over onze overstapservice. Wil je overstappen van bunq naar een andere bank? Neem

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 3. Informatieblad

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo PeriodeSparen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo PeriodeSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo PeriodeSparen Productkenmerken Rabo PeriodeSparen Algemene voorwaarden Rabo PeriodeSparen 2016 Informatieblad depositogarantiestelsel Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden 2013

Productkenmerken en voorwaarden 2013 Rabo InternetSparen Productkenmerken en voorwaarden 2013 Productkenmerken Rabo InternetSparen Algemene voorwaarden Rabo InternetSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo InternetSparen

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden FiNBOX Rabo Internetbankieren 2012

Bijzondere voorwaarden FiNBOX Rabo Internetbankieren 2012 Bijzondere voorwaarden FiNBOX Rabo Internetbankieren 2012 1. Uitleg gebruikte woorden U: degene(n) die een overeenkomst FiNBOX met ons heeft/hebben, zowel samen als ieder apart. Wij: de Rabobank waarmee

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking Voorwaarden Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe opent u de BeleggingsPlus 3 De BeleggingsPlus Rekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor betaalrekeningen en betaaldiensten van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden voor betaalrekeningen en betaaldiensten van de Rabobank 2010 r Algemene voorwaarden voor betaalrekeningen en betaaldiensten van de Rabobank 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo LevensloopSparen

Voorwaarden Rabo LevensloopSparen Voorwaarden Rabo LevensloopSparen Productkenmerken en informatie over Rabo LevensloopSparen Algemene Voorwaarden voor Rabo LevensloopSparen 2005 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en informatie

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Productvoorwaarden. NN Levensloopplan. Artikel Datum 1 november 2015

Productvoorwaarden. NN Levensloopplan. Artikel Datum 1 november 2015 Productvoorwaarden NN Levensloopplan Artikel 2332-40.1511 Datum 1 november 2015 Inhoud pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Gebruik Levenslooprekening en communicatie 3 4 Tegenrekening 4 5 Storten 4 6

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo InternetPensioenSparen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo InternetPensioenSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo InternetPensioenSparen Productkenmerken Rabo InternetPensioenSparen Algemene voorwaarden Rabo InternetPensioenSparen 2012 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken

Nadere informatie