Coop Pensioenregeling Stichting Coop Pensioenfonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coop Pensioenregeling 2016. Stichting Coop Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Coop Pensioenregeling 2016 Stichting Coop Pensioenfonds

2 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Hoofdstuk 1 Algemeen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Deelnemerschap en aspirant-deelnemerschap... 8 Artikel 3 Informatieverstrekking... 9 Hoofdstuk 2 Pensioenaanspraken Artikel 4 Omschrijving van de pensioenaanspraken Artikel 5 Het ouderdomspensioen Artikel 6 Het partnerpensioen Artikel 7 Het wezenpensioen Hoofdstuk 3 Financiering Artikel 8 Financiering van de pensioenaanspraken Artikel 9 Bijdragen Hoofdstuk 4 Uitvoering en bijzondere bepalingen Artikel 10 Bijzondere bepalingen voor parttimers en oproepkrachten Artikel 11 Uitbetaling van de pensioenuitkeringen Artikel 12 Keuze tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen Artikel 13 Keuze ingangsdatum ouderdomspensioen Artikel 14 Variatie in hoogte pensioen Artikel 15 Beëindiging van het dienstverband Artikel 16 Waardeoverdracht Artikel 17 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Artikel 18 Scheiding Artikel 19 Toeslagen Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 20 Geschillen Artikel 21 Wijziging van pensioenaanspraken Artikel 22 Bijzondere bepalingen Artikel 23 Overgangsbepalingen Artikel 24 Inwerkingtreding van het pensioenreglement Bijlage... 34

3 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement zijn de begripsbepalingen uit artikel 1 van de statuten overgenomen. Voorts gelden de volgende begripsbepalingen: a. Afkoop een bedrag (de afkoopwaarde) dat ineens wordt uitgekeerd ter vervanging van een verplichting om in de toekomst een serie betalingen te doen. Afkoop is slechts mogelijk bij of krachtens de Pensioenwet bedoelde situaties. b. AOW-leeftijd: de eerste dag van maand waarin de (gewezen) deelnemer AOW gaat ontvangen. c. AOW-uitkering (dubbele gehuwde): tweemaal het bruto bedrag op jaarbasis inclusief de vakantie-uitkering en zonder toeslag als omschreven in artikel 9, eerste lid, onderdeel b en zesde lid van de AOW, dat een gehuwde pensioengerechtigde, met een echtgenoot die eveneens recht heeft op een AOW-uitkering, ingevolge de Algemene Ouderdomswet verkrijgt. d. AOW-uitkering (enkelvoudig gehuwde): eenmaal het bruto bedrag op jaarbasis inclusief de vakantie-uitkering, dat een gehuwde pensioengerechtigde, met een echtgenoot die eveneens recht heeft op een AOW-uitkering, ingevolge de Algemene Ouderdomswet verkrijgt. e. (Aspirant-)Deelnemer: de werknemer die overeenkomstig de bepalingen van dit pensioenreglement in de pensioenregeling van de Stichting is opgenomen. f. Beëindiging van het partnerschap: echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, dan wel beëindiging van een geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden, door ontbinding op verzoek van één van de partijen of beëindiging van het notarieel verleden samenlevingscontract als bedoeld in sub q van dit artikel, anders dan door overlijden, vermissing of het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap met dezelfde partner. De beëindiging van het ongehuwde samenlevingsverband wordt aan de Stichting kenbaar gemaakt door een schriftelijke mededeling van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde of diens gewezen partner. g. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Levensmiddelenbedrijf. h. Deelnemersjaar: elk jaar dat de werknemer als deelnemer in deze pensioenregeling is opgenomen. Gedeelten van een jaar worden naar evenredigheid in aanmerking genomen.

4 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling i. Deeltijdpercentage: het deeltijdpercentage is gelijk aan het aantal overeengekomen arbeidsuren inclusief het aantal gewerkte overuren tot maximaal 2080 uur van de deelnemer over het afgelopen kalenderjaar gedeeld door 52 maal het normale aantal arbeidsuren per week bij de werkgever. De teller van deze breuk kan niet groter zijn dan de noemer daarvan. j. Franchise: het deel van het pensioensalaris waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. In de bijlage is het franchisebedrag opgenomen. k. Gepensioneerde: de pensioengerechtigde voor wie op grond van de pensioenovereenkomst het ouderdomspensioen is ingegaan. l. Gewezen deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van de pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens de Stichting. m. Gewezen partner: de voormalige partner van de (gewezen) deelnemer van wie het partnerschap met de (gewezen) deelnemer is beëindigd. n. Kinderen: degenen beneden de 18-jarige leeftijd van wie de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde in familierechtelijke zin ouder is en voorts pleeg- en stiefkinderen beneden de 18-jarige leeftijd die naar het oordeel van het bestuur door de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde als eigen kinderen worden onderhouden en opgevoed en mits die personen door de deelnemer bij de Stichting zijn aangemeld. Met kinderen beneden de 18-jarige leeftijd worden gelijkgesteld kinderen van 18 tot en met 26 jaar, van wie de voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of een opleiding voor een beroep. o. Onbetaald verlof Perioden van sabbatsverlof, studieverlof, ouderschapsverlof, langdurig zorgverlof of ander onbetaald verlof dat door de werkgever als zodanig is aangemerkt en aan het pensioenfonds is doorgegeven, met uitzondering van verlof dat een duur heeft van één dag of korter. p. Opbouwpercentage: Een percentage van de pensioengrondslag dat jaarlijks aan pensioen wordt opgebouwd. q. Partner: 1. degene met wie de (gewezen) deelnemer voor de pensioendatum is gehuwd; 2. degene met wie de (gewezen) deelnemer voor de pensioendatum conform het Burgerlijk Wetboek een bij de burgerlijke stand geregistreerd partnerschap is aangegaan; 3. als 1. en 2. niet van toepassing is: degene met wie de (gewezen) deelnemer voor de pensioendatum een samenlevingsverband aangaat en die op uitdrukkelijk verzoek van de (gewezen) deelnemer als partner wordt aangemerkt, onder de voorwaarden dat:

5 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling de betreffende partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn of in de tweede graad in de zijlijn is van de (gewezen) deelnemer; de (gewezen) deelnemer een notarieel verleden samenlevingscontract aan de Stichting overlegt waaruit blijkt dat de (gewezen) deelnemer en de betreffende partner zich hebben verbonden duurzaam een gezamenlijke huishouding te voeren, onder de verplichting gezamenlijk te voorzien in huisvesting en in elkaars verzorging, tenzij de zorg en huisvesting is overgenomen door een verzorg- of pleegtehuis; uit inschrijving in het bevolkingsregister blijkt dat de ongehuwde (gewezen) deelnemer of gepensioneerde met de ongehuwde persoon op één adres woont; en een (gewezen) deelnemer tegelijkertijd slechts één samenlevingspartner kan hebben. r. Pensioendatum: de eerste dag van maand waarin de (gewezen) deelnemer feitelijk met pensioen gaat, welke datum is gelegen tussen de 55- en 70-jarige leeftijd van de (gewezen) deelnemer. s. Pensioengerechtigde: de persoon voor wie op grond van de pensioenovereenkomst enige vorm van pensioen is ingegaan en voor wie geen pensioen meer wordt opgebouwd of verworven. t. Pensioengrondslag: het voltijd pensioensalaris* in enig kalenderjaar verminderd met de franchise vermenigvuldigd met het deeltijdpercentage. * Voor de vaststelling van de pensioengrondslag wordt het pensioensalaris over de overeengekomen arbeidsduur herleid tot een fictief jaarsalaris over de gebruikelijke arbeidsduur bij een voltijd dienstbetrekking. u. Pensioenovereenkomst: hetgeen tussen de werkgever en de werknemer is overeengekomen betreffende pensioen. De pensioenovereenkomst is neergelegd in het onderhavige pensioenreglement. v. Pensioenrichtdatum: de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de (gewezen) deelnemer de 67- jarige leeftijd bereikt. w. Pensioensalaris: jaarlijks per 1 januari, dan wel bij aanvang van periode 1, zal het pensioensalaris worden vastgesteld, waarbij het pensioensalaris gelijk is aan de som van het gedurende het kalenderjaar genoten periodesalaris inclusief de in dat kalenderjaar verkregen verhoging(en) als gevolg van promotie(s) en inclusief de CAO-verhogingen die in de loop van dat kalenderjaar hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn de vaste bruto toeslagen, alsmede de tijdelijke bruto toeslagen onderdeel van het pensioensalaris, evenwel met uitzondering van onkostenvergoedingen en/of uitbetaalde vakantiedagen. Het pensioensalaris wordt vermeerderd met de daarbij behorende vakantietoeslag, alsmede met de werkgever schriftelijk overeengekomen vaste jaarlijkse uitkering onder welke benaming dan ook, zoals dertiende maand en gegarandeerde tantième.

6 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling Het maximum pensioensalaris is vermeld in de bijlage en bedraagt maximaal ,- (2016) op basis van een voltijd dienstbetrekking. Het maximum pensioensalaris wordt jaarlijks per 1 januari aangepast met de in Wet inkomstenbelasting 2001 genoemde contractloonontwikkelingsfactor, inclusief eventuele afronding. x. Prijsindex: de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens, periode oktober tot oktober van het voorafgaande jaar zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. y. Samenlevingsverband: indien en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden als genoemd onder q. sub 3 van dit artikel. z. Scheiding: echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, dan wel beëindiging van een geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden anders dan door dood, vermissing of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk of door ontbinding op verzoek van één van de partijen. aa. Scheidingsdatum: de datum gelegen na 9 februari 1973 waarop de rechterlijke uitspraak betreffende de scheiding dan wel de beëindiging van het geregistreerd partnerschap is opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. bb. Uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen de werkgever en de Stichting over de uitvoering van één of meer pensioenovereenkomsten. cc. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. dd. Werknemer: de persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht voor de werkgever en voor zover deze als werknemer in de zin van de Pensioenwet kan worden aangemerkt. ee. WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. ff. WW-uitkering: uitkering ingevolge de Werkloosheidswet.

7 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling Artikel 2 Deelnemerschap en aspirant-deelnemerschap 1. Deelnemer is: a. de werknemer van 21 jaar of ouder, die de pensioendatum nog niet heeft bereikt. b. de werknemer die de pensioendatum nog niet heeft bereikt, die niet aan de onder a. genoemde criteria voldoet, voor zover voor die werknemer dispensatie is verkregen van deelneming aan een voor hem, krachtens de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds, verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Niet als deelnemer in de zin van het onderhavige pensioenreglement wordt aangemerkt de deelnemer die op 31 december 2005 reeds deelnemer was en is gebleven aan het pensioenreglement zoals dit op 31 december 2005 van toepassing was en deze deelnemer geboren is vóór 1 januari Op deze deelnemer blijft het pensioenreglement Co-op Pensioen- en prepensioenregeling van kracht zoals dit op 31 december 2005 van toepassing was. 2. Het deelnemerschap vangt aan op de eerste dag waarop de werknemer aan de in lid 1 bedoelde criteria voldoet. 3. De periode waarin de deelnemer al of niet partieel ouderschapsverlof of onbetaald langdurig zorgverlof opneemt, wordt in het kader van dit pensioenreglement als deelnemerstijd aangemerkt. Ander onbetaald verlof wordt niet als deelnemerstijd aangemerkt 4. Het deelnemerschap eindigt: a. bij het bereiken van de pensioendatum; b. door overlijden; c. door beëindiging van het dienstverband tussen de deelnemer en de werkgever vóór de pensioendatum, tenzij: - het deelnemerschap krachtens Artikel 17 wordt voortgezet (premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid); - het deelnemerschap krachtens Artikel 23 lid 9 wordt voortgezet (periode VUT-uitkering, dan wel een aanvulling op een uitkering van prepensioen); d. door beëindiging van de periode van arbeidsongeschiktheid, gevolgd door toepassing van Artikel 15 (beëindiging van het dienstverband); e. door het voor de betrokken werkgever beëindigen van de hoedanigheid van toegetreden werkgever overeenkomstig het bepaalde in Artikel 5 lid 2 van de statuten. 5. Aspirant-deelnemers zijn werknemers die, op grond van het feit dat de 21-jarige leeftijd nog niet is bereikt, nog geen deelnemer zijn. Het aspirant-deelnemerschap vangt aan op de eerste dag waarop de werknemer bij de werkgever in dienst treedt. 6. Het aspirant-deelnemerschap eindigt: a. bij aanvang van het deelnemerschap; b. door overlijden; c. door beëindiging van het dienstverband tussen de aspirant-deelnemer en de werkgever; d. door het voor de betrokken werkgever beëindigen van de hoedanigheid van toegetreden werkgever overeenkomstig het bepaalde in Artikel 5 lid 2 van de statuten.

8 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling Artikel 3 Informatieverstrekking 1. De werkgever en iedereen die een aanspraak op pensioen heeft of reeds pensioen ontvangt is onverminderd het bepaalde in Artikel 7 van de statuten verplicht aan de goede uitvoering van het pensioenreglement mee te werken. Ook zijn zij verplicht alle gegevens, inlichtingen en bewijsstukken te overleggen als deze door de Stichting in het belang van een goede toepassing van de statuten en van dit pensioenreglement noodzakelijk wordt geacht. 2. Voor deelneming aan de pensioenregeling vindt geen medische keuring plaats. Indien de deelnemer echter een wijziging wenst ten aanzien van een eerder gemaakte keuze op grond van de pensioenregeling, kan het bestuur van een deelnemer eisen dat hij of zij zich medisch laat keuren. 3. Geen uitkering vindt plaats zolang naar het oordeel van het bestuur niet aan het in de leden 1 en 2 van dit artikel gestelde is voldaan. 4. De Stichting verstrekt de werknemer met wie de werkgever een pensioenovereenkomst heeft gesloten binnen drie maanden nadat de eerste pensioenaanspraak door de werknemer wordt verworven een welkomstbericht. Door middel van dit welkomstbericht wordt de deelnemer in ieder geval geïnformeerd over: a. de inhoud van de pensioenregeling; b. de toeslagverlening; c. het recht van de werknemer bij de Stichting het voor hem geldende reglement op te vragen; d. omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van de Stichting; e. het recht van de werknemer om bij een pensioenuitvoerder een verzoek in te dienen voor een berekening van de effecten van uitruil op zijn pensioenaanspraak. 5. Elke deelnemer ontvangt op verzoek een exemplaar van het geldende pensioenreglement. Vervolgens ontvangt de deelnemer op verzoek een exemplaar van het gewijzigde pensioenreglement. Overige belanghebbenden ontvangen op verzoek een exemplaar van het van toepassing zijnde pensioenreglement. 6. De Stichting verstrekt de deelnemer jaarlijks schriftelijk: a. een opgave van de verworven pensioenaanspraken; b. informatie over toeslagverlening; en c. een opgave van de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken overeenkomstig artikel van de Wet Inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen. 7. De Stichting verstrekt de deelnemer bij beëindiging van de deelneming: a. een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraken; b. informatie over toeslagverlening; c. informatie die voor de deelnemer specifiek in het kader van de beëindiging relevant is; en d. omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van de Stichting. 8. De Stichting verstrekt de gewezen deelnemer één keer in vijf jaar:

9 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling a. een opgave van zijn opgebouwde pensioenaanspraken; en b. informatie over toeslagverlening. De Stichting informeert de gewezen deelnemer binnen drie maanden na een wijziging van het toeslagbeleid over deze wijziging, danwel het besluit tot deze wijziging indien deze datum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. 9. De Stichting verstrekt de partner die gewezen partner wordt en uit dien hoofde een aanspraak verkrijgt op bijzonder partnerpensioen: a. een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraak op bijzonder partnerpensioen; b. informatie over toeslagverlening; en c. overige informatie die voor de gewezen partner specifiek van belang is. Tevens ontvangt de gewezen partner één keer in de vijf jaar: a. een opgave van zijn opgebouwde aanspraak op bijzonder partnerpensioen; en b. informatie over toeslagverlening. De Stichting informeert de gewezen deelnemer binnen drie maanden na een wijziging van het toeslagbeleid over deze wijziging, danwel het besluit tot deze wijziging indien deze datum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. 10. De Stichting verstrekt degene die pensioengerechtigde wordt: a. een opgave van zijn pensioenrecht; b. een opgave van de opgebouwde aanspraken op partnerpensioen; en c. informatie over toeslagverlening. Tevens ontvangt de pensioengerechtigde jaarlijks: a. een opgave van zijn pensioenrecht; b. een opgave van de opgebouwde aanspraken op partnerpensioen; en c. informatie over toeslagverlening. De Stichting informeert de gewezen deelnemer binnen drie maanden na een wijziging van het toeslagbeleid over deze wijziging, danwel het besluit tot deze wijziging indien deze datum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. 11. De Stichting verstrekt de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gewezen partner en de pensioengerechtigde op verzoek: a. het voor hem geldende pensioenreglement; b. het jaarverslag en de jaarrekening van de Stichting; c. de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement; d. de voor hem relevante informatie over beleggingen; en e. andere onderwerpen krachtens het Besluit uitvoering Pensioenwet. De Stichting verstrekt de informatie uit dit lid op verzoek ook aan vertegenwoordigers (zoals vakorganisaties) van deelnemers, van gewezen deelnemers, van gewezen partners of van pensioengerechtigden. 12. De Stichting verstrekt de deelnemer, de gewezen deelnemer en de gewezen partner op verzoek informatie die specifiek voor hem relevant is. De Stichting verstrekt de gewezen deelnemer op verzoek een opgave van de hoogte van zijn opgebouwde pensioenaanspraken. 13. De Stichting informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten zoals bedoeld in Artikel 21 lid 3

10 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling Indien de pensioengerechtigde met betrekking tot de in dit artikel neergelegde informatieverplichtingen volmacht heeft verleend en dit als zodanig aan de Stichting (inclusief een eventuele doktersverklaring) heeft kenbaar gemaakt, zal de Stichting gehouden zijn de betreffende informatie aan de gevolmachtigde te verstrekken. De verleende volmacht is steeds herroepelijk.

11 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling Hoofdstuk 2 Pensioenaanspraken Artikel 4 Omschrijving van de pensioenaanspraken a. De deelnemer heeft met inachtneming van de overige bepalingen van dit pensioenreglement aanspraak op: a. een levenslang ouderdomspensioen voor zichzelf; b. een levenslang partnerpensioen voor zijn partner; c. een levenslang bijzonder partnerpensioen voor de gewezen partner van de deelnemer; d. een tijdelijk wezenpensioen voor de kinderen van de deelnemer. b. De aspirant-deelnemer heeft, met inachtneming van de overige bepalingen van dit pensioenreglement, aanspraak op: a. een levenslang partnerpensioen voor zijn partner; b. een tijdelijk wezenpensioen voor de kinderen van de aspirant-deelnemer. c. De arbeidsongeschikte deelnemer heeft met inachtneming van de overige bepalingen van dit pensioenreglement recht op (gedeeltelijke) vrijstelling van de premiebetaling (zie Artikel 17). d. De pensioenovereenkomst heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. De Stichting heeft de mogelijkheid om op grond van dit pensioenreglement verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten te verminderen volgens het bepaalde in artikel 21. Artikel 5 Het ouderdomspensioen 1. Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioenrichtdatum of op de eerdere of latere pensioendatum en eindigt op de laatste dag van de maand van overlijden van de gepensioneerde. 2. De hoogte van het ouderdomspensioen is afhankelijk van: het opbouwpercentage; en de hoogte van de pensioengrondslag, die op zijn beurt afhankelijk is van: o de hoogte van het pensioensalaris; o de hoogte van de franchise; o het deeltijdpercentage. Deze begrippen worden in de volgende leden van dit artikel en Artikel 1 toegelicht. 3. De pensioengrondslag De aanspraken op ouderdoms-, partner- en wezenpensioen worden van de pensioengrondslag afgeleid. Bij de vaststelling van de pensioengrondslag wordt rekening

12 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling gehouden met het deeltijdpercentage (zie Artikel 1 onder i) en het fiscaal maximaal toegestane pensioensalaris (zie Artikel 1 onder w). Op verzoek van de werkgever kan voor zover dit op grond van (fiscale) wet- en regelgeving is toegelaten ten behoeve van een deelnemer een hogere pensioengrondslag worden overeengekomen, indien de totale brutobeloning in het betreffende kalenderjaar van de deelnemer meer bedraagt dan het op grond van dit pensioenreglement vastgestelde pensioensalaris en mits de werkgever daarvoor aan de Stichting de benodigde middelen ter beschikking stelt. Hierbij wordt het bepaalde in Artikel 9 lid 2 (bijdragen) in acht genomen. 4. De franchise De franchise is vastgesteld en vermeld in de bijlage. Het franchisebedrag kan jaarlijks worden aangepast aan de prijsindex en zal nooit minder bedragen dan de fiscaal minimale franchise. 5. Berekening van de hoogte van het ouderdomspensioen per jaar De opbouw bedraagt voor het jaar ,64% van de pensioengrondslag. Bij de vaststelling van de pensioengrondslag wordt rekening gehouden met het deeltijdpercentage (zie artikel 1 onder i). 6. Berekening van de hoogte van het totaal opgebouwde ouderdomspensioen a. Het jaarlijks levenslange ouderdomspensioen is gelijk aan de som van de jaarlijks opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen. b. De tijdens het deelnemerschap opgebouwde aanspraken kunnen per 1 januari worden aangepast conform Artikel 19 (Toeslagen). c. Op de ingangsdatum kan met uitzondering van de in artikel 18d van de Wet op de loonbelasting 1964 omschreven situaties het ouderdomspensioen nooit meer bedragen dan 100% van het salaris dat ingevolge fiscaal recht als pensioengevend mag worden aangemerkt, verminderd met een bedrag ter grootte van de AOW-uitkering (enkelvoudige gehuwde). 7. Verlaging van het pensioensalaris Bij verlaging van het pensioensalaris in de periode van 10 jaar voorafgaande aan de in Artikel 1, sub v van dit pensioenreglement vermelde pensioenrichtdatum als gevolg van het vervullen van een lager gekwalificeerde functie of een deeltijdfunctie, wordt de opbouw van het pensioen voor rekening van de werkgever voortgezet over het eerder genoten hogere pensioensalaris. Bij een loonsverlaging als gevolg van het aanvaarden van een deeltijdfunctie wordt de verlaging van het loon voor de pensioenopbouw uitsluitend buiten aanmerking gelaten voor zover de omvang van het dienstverband na aanvaarden van de deeltijdfunctie niet lager is dan 50% van de omvang van het dienstverband aan het einde van de periode direct voorafgaande aan de aanvang van de 10-jaarsperiode. Artikel 6 Het partnerpensioen 1. Het (bijzonder) partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand na overlijden van de (aspirant-) deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde en eindigt op

13 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling de laatste dag van de maand van overlijden van de (gewezen) partner. Het totale partnerpensioen is bij overlijden op of na de pensioenrichtdatum of de eerdere datum waarop het ouderdomspensioen volledig is ingegaan gelijk aan 70% van het ouderdomspensioen met inachtneming van het bepaalde in Artikel 12. Bij overlijden vóór de pensioenrichtdatum of de eerdere datum waarop het ouderdomspensioen volledig is ingegaan is het partnerpensioen gelijk aan 70% van het ouderdomspensioen dat de (aspirant-)deelnemer had kunnen behalen, indien hij tot de pensioenrichtdatum zou hebben deelgenomen, met de laatstelijk voor het overlijden vastgestelde pensioengrondslag gelijk aan die per 1 januari van het jaar van overlijden (gemaximeerd op 46 deelnemingsjaren). 2. Het totale partnerpensioen kan met uitzondering van de in artikel 18d van de Wet op de loonbelasting 1964 omschreven situaties nooit meer bedragen dan 70% van het salaris dat ingevolge fiscaal recht als pensioengevend mag worden aangemerkt, verminderd met een bedrag ter grootte van de AOW-uitkering (enkelvoudig gehuwde). 3. Geen aanspraak op partnerpensioen ten behoeve van zijn in Artikel 1 sub q punt 3 bedoelde samenlevingspartner bestaat: a. indien de in Artikel 1 sub q punt 3 bedoelde notariële akte is verleden na de pensioendatum. b. indien op het tijdstip van overlijden van de (gepensioneerde) deelnemer de samenlevingspartner en deze deelnemer blijkens het bevolkingsregister niet meer op hetzelfde adres wonen. Het samenlevingsverband wordt geacht voort te duren, indien de feitelijke beëindiging van de samenleving het gevolg is van de opname van één van de samenlevingspartners in een verpleeg- of verzorgingstehuis. c. indien op het tijdstip van overlijden van de (gepensioneerde) deelnemer de Stichting niet in het bezit is van de in Artikel 1 sub q punt 3 bedoelde notariële akte. 4. Voor wat betreft de aanspraak op partnerpensioen zoals opgenomen in 6 lid 2 geldt dat als de aspirant-deelnemer na beëindiging van het aspirant-deelnemerschap werkloos raakt en recht heeft op een WW-uitkering gedurende de periode dat de gewezen aspirant-deelnemer recht heeft op deze uitkering tevens aanspraak heeft op partnerpensioen. Een en ander voor zover de WW-uitkering voortvloeit uit het dienstverband met de werkgever en er nadien geen dienstverband met een andere werkgever is geweest. De hoogte van de aanspraak op partnerpensioen wordt vastgesteld alsof hetzelfde pensioen op opbouwbasis zou zijn overeengekomen. Indien de gewezen aspirant-deelnemer gedurende de periode van werkloosheid ziek wordt, komt de aanspraak op partnerpensioen te vervallen voor de periode waarin de (gewezen) aspirant-deelnemer geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering. 5. Indien en voor zover de deelnemer gebruik maakt van een regeling inzake het opnemen van onbetaald verlof, heeft het opnemen van een periode van onbetaald verlof door de deelnemer gedurende een periode van maximaal 18 maanden geen invloed op de dekking uit hoofde van het partnerpensioen. Voor het maximum van 18 maanden wordt drie maal een periode van maximaal zes maanden gecumuleerd. De dekking komt voor rekening en risico van de Stichting. 6. In Artikel 18 (Scheiding) zijn nadere bepalingen opgenomen omtrent de gevolgen van de beëindiging van het partnerschap voor het (bijzonder) partnerpensioen.

14 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling Artikel 7 Het wezenpensioen 1. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand van overlijden van de (aspirant-)deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde en eindigt op de laatste dag van de maand waarin niet meer aan de omschrijving van kind wordt voldaan, of het kind eventueel eerder overlijdt. 2. Het wezenpensioen bij overlijden is voor ieder kind gelijk aan 20% van het partnerpensioen conform artikel 6 lid Het wezenpensioen wordt verdubbeld wanneer het kind ouderloos is (volle wezen). 4. Het wezenpensioen kan met uitzondering van de in artikel 18d van de Wet op de loonbelasting 1964 omschreven situaties nooit meer bedragen dan 14% van het salaris dat ingevolge fiscaal recht als pensioengevend mag worden aangemerkt, verminderd met een bedrag ter grootte van de AOW-uitkering (enkelvoudig gehuwde). Bij volle wezen wordt genoemde percentage verdubbeld. 5. Indien en zolang het aantal kinderen dat recht heeft op wezenpensioen groter is dan vijf, wordt elk van de wezenpensioenen met eenzelfde gedeelte verlaagd, zodat het totale wezenpensioen gelijk is aan 70% van het ouderdomspensioen. 6. Indien en voor zover de deelnemer gebruik maakt van een regeling inzake het opnemen van onbetaald verlof, heeft het opnemen van een periode van onbetaald verlof door de deelnemer gedurende een periode van maximaal 18 maanden geen invloed op de dekking uit hoofde van het wezenpensioen. Voor het maximum van 18 maanden wordt drie maal een periode van maximaal zes maanden gecumuleerd. De dekking komt voor rekening en risico van de Stichting.

15 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling Hoofdstuk 3 Financiering Artikel 8 Financiering van de pensioenaanspraken De krachtens dit pensioenreglement op enig tijdstip opgebouwde pensioenaanspraken zullen, onverminderd het bepaalde in artikel 19 van de statuten, zijn afgefinancierd. Artikel 9 Bijdragen 1. De werkgever draagt bij in de kosten van de in dit pensioenreglement opgenomen pensioenregeling, overeenkomstig de tussen de Stichting en de werkgever gesloten uitvoeringsovereenkomst. Deze overeenkomst ligt voor iedere deelnemer bij de Stichting ter inzage. 2. Iedere deelnemer is jaarlijks een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage wordt door het bestuur vastgesteld en is gelijk aan een percentage over de pensioengrondslag. Bij de vaststelling van de pensioengrondslag wordt tevens rekening gehouden met het deeltijdpercentage (zie artikel 1 onder i). De eigen bijdrage wordt door de werkgever op het salaris ingehouden, in dezelfde termijnen als waarin dat salaris wordt uitbetaald. Voor degenen die een deel van een jaar deelnemer zijn, wordt de eigen bijdrage berekend over een evenredig deel van de pensioengrondslag. 3. De premies voor de aanspraken van de aspirant-deelnemer worden geacht in zijn geheel door de werkgever te zijn betaald. 4. In afwijking van dit artikel wordt de eigen bijdrage van de deelnemer gedurende onbetaald verlof nader tussen de werkgever en de deelnemer overeengekomen.

16 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling Hoofdstuk 4 Uitvoering en bijzondere bepalingen Artikel 10 Bijzondere bepalingen voor parttimers en oproepkrachten 1. Wijziging deeltijdpercentage Bij de overgang van een deeltijd naar een voltijd dienstbetrekking of omgekeerd- en bij wijziging van de mate van deeltijd, zal het deeltijdpercentage opnieuw worden vastgesteld. Hierbij zal er voor de toekomstige diensttijd steeds van worden uitgegaan dat de mate van deeltijd of voltijd van de dienstbetrekking onveranderd blijft. Bij de vaststelling van de aanspraken op ouderdoms-, partner- en wezenpensioen worden de deeltijdpercentages die in de afzonderlijke perioden hebben gegolden, evenals de duur van de perioden waarin deze van kracht zijn geweest, in aanmerking genomen. 2. Arbeidsongeschiktheid Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte deelnemer in de zin van Artikel 17 die tevens gedeeltelijk als actieve werknemer deelnemer is aan deze pensioenregeling, zal nooit meer pensioen op kunnen bouwen op grond van dit pensioenreglement dan een volledig als werknemer actieve deelnemer die voor het overige (waaronder salaris en deeltijdpercentage) in gelijke omstandigheden verkeert. 3. Ouderschapsverlof en langdurig zorgverlof Dit artikel wordt niet toegepast indien de vermindering van het (gedeeltelijk) dienstverband het gevolg is van ouderschapsverlof of langdurig zorgverlof, indien en voor zover gedurende dit verlof de in Artikel 9 bedoelde bijdragen zonder rekening te houden met het ouderschapsverlof aan de Stichting ter beschikking worden gesteld. Artikel 11 Uitbetaling van de pensioenuitkeringen 1. De pensioenen worden vastgesteld in Euro s en aan het einde van iedere maand uitgekeerd in termijnen, elk groot één twaalfde deel van de jaarpensioenen, omschreven in de volgende artikelen van dit pensioenreglement. 2. De pensioenen worden door de Stichting uitbetaald per bank, in Euro s, in Nederland. Voor betaling naar het buitenland kan het bestuur nadere regels vaststellen. 3. Pensioentermijnen vervallen niet bij het leven van de pensioengerechtigde. 4. De pensioenaanspraken en pensioenrechten kunnen in de navolgende opgenomen situaties worden vervangen door uitkering van een bedrag ineens, vast te stellen door het bestuur dan wel indien en voor zover de pensioenen zijn herverzekerd volgens de bepalingen van de overeenkomst met de herverzekeraar.

17 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling a. De Stichting heeft het recht om op zijn vroegst twee jaar na de beëindiging van het deelnemerschap, gedurende zes maanden en voor zover de gewezen deelnemer geen procedure tot waardeoverdracht is gestart, eenzijdig de op grond van Artikel 15 verkregen premievrije aanspraken van de gewezen deelnemer af te kopen, indien de hoogte van het ouderdomspensioen op jaarbasis per 1 januari van dat jaar lager is dan het in de bijlage opgenomen grensbedrag. b. De Stichting kan na de in sub a. bedoelde termijn van twee jaar en zes maanden afkopen indien de gewezen deelnemer daarmee instemt en de hoogte van het ouderdomspensioen op jaarbasis per 1 januari van dat jaar lager is dan het in de bijlage opgenomen grensbedrag. c. De Stichting heeft op de pensioenrichtdatum gedurende zes maanden eenzijdig het recht tot afkoop van de pensioenrechten van de gepensioneerde, indien de reguliere ingangsdatum van het ouderdomspensioen ligt voor het verstrijken van de in sub a. bedoelde termijn van twee jaar en het ouderdomspensioen op jaarbasis op het tijdstip van ingang het grensbedrag zoals opgenomen in de bijlage niet te boven gaat. d. Na de periode van een half jaar kan de Stichting de pensioenrechten uitsluitend afkopen, indien hiertoe toestemming is verkregen van de gepensioneerde en voor zover het ouderdomspensioen op jaarbasis het in de bijlage opgenomen grensbedrag niet te boven gaat. e. De Stichting heeft het eenzijdige recht om het partnerpensioen of het wezenpensioen, binnen zes maanden na de ingangsdatum af te kopen, indien het partnerpensioen of wezenpensioen op jaarbasis het in de bijlage opgenomen grensbedrag niet te boven gaat. De Stichting behoudt zich het recht voor om op enig ander moment het partnerpensioen of het wezenpensioen af te kopen, indien het pensioen op jaarbasis het in de bijlage opgenomen grensbedrag niet te boven gaat én de partner of wees instemt met de afkoop van het partnerpensioen of wezenpensioen. f. De Stichting heeft het eenzijdige recht om binnen zes maanden na de scheidingsdatum het bijzonder partnerpensioen af te kopen, indien het pensioen op jaarbasis het in de bijlage opgenomen grensbedrag niet te boven gaat. g. De Stichting behoudt zich het recht voor om op de pensioendatum of enig ander moment het bijzonder partnerpensioen af te kopen, indien het pensioen op jaarbasis het in de bijlage opgenomen grensbedrag niet te boven gaat én de gewezen partner instemt met de afkoop van het bijzonder partnerpensioen. h. De Stichting heeft na de in sub a. bedoelde termijn van twee jaar en zes maanden de bevoegdheid om de premievrije aanspraken van de gewezen deelnemer af te kopen indien de deelnemer daartoe een verzoek indient en mits de aanspraken lager zijn dan de wettelijke afkoopgrens (opgenomen in de bijlage ) i. De Stichting gaat over tot afkoop van het fiscaal bovenmatige pensioen direct voorafgaand aan het tijdstip van ingang van het pensioen. j. De uitkering ineens wordt de rechthebbende, onder aftrek van de belastingheffing en de sociale verzekeringspremies, ter hand gesteld. De hoogte van de uitkering ineens wordt berekend op basis van een collectieve actuarieel gelijkwaardig vastgestelde, sekseneutrale afkoopvoet. In de bijlage bij dit reglement is de afkoopvoet en de geldigheid van de afkoopvoet opgenomen. Het bestuur behoudt zich het recht voor de afkoopvoet tussentijds te wijzigen, indien zij daartoe de noodzaak aanwezig acht. Afkoop van de aanspraak op ouderdomspensioen vindt niet plaats indien de gewezen deelnemer binnen twee jaar na beëindiging van het deelnemerschap een procedure tot waardeoverdracht is gestart.

18 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling k. Indien de deelnemer c.q. (gewezen) partner niet heeft gereageerd op een aanbod van afkoop zoals bedoeld in de leden a en f, dan is de Stichting gerechtigd het uit te betalen bedrag gelijk te stellen aan het eerder vastgesteld afkoopbedrag. l. De gerechtigde op een volgens een van de bovenstaande subleden vastgestelde eenmalige pensioenuitkering dient op het moment van het verkrijgen van het recht in leven te zijn. Artikel 12 Keuze tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen Partnerpensioen in ouderdomspensioen 1. De (gewezen) deelnemer heeft op de pensioendatum het recht ervoor te kiezen om het partnerpensioen (deels) om te zetten in een hoger ouderdomspensioen. 2. Het in lid 1 genoemde recht dient te worden uitgeoefend door middel van een keuzeformulier, dat na een daartoe strekkend verzoek door de Stichting aan de (gewezen) deelnemer ter beschikking wordt gesteld. Diens keuze dient binnen één jaar doch uiterlijk één maand voor de pensioendatum aan de Stichting te zijn bekend gemaakt. Op het keuzeformulier dienen zowel de (gewezen) deelnemer als diens partner schriftelijk van hun instemming met de omzetting blijk te geven. Ten genoegen van de Stichting moeten zij daarbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs ter inzage verstrekken. 3. Een keuze van de (gewezen) deelnemer voor het (deels) omzetten van het partnerpensioen in het ouderdomspensioen heeft tot gevolg, dat de tot de pensioendatum opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen een verhoging ondergaat. 4. Door de keuze als hiervoor bedoeld vervalt de opgebouwde aanspraak op partnerpensioen voor zover uitgeruild ten behoeve van de partner met wie de (gewezen) deelnemer op de betreffende pensioendatum een partnerrelatie onderhoudt als bedoeld in Artikel 1 lid q. 5. Voor de (gewezen) deelnemer, die op de pensioendatum geen partner heeft, wordt de in lid 1 van dit artikel omschreven verhoging van het ouderdomspensioen op de pensioendatum automatisch en volledig toegepast. Indien nadien blijkt dat er op de pensioendatum wel sprake was van een partner die op dat moment voldeed aan de in dit reglement gestelde vereisten, dan kan het bestuur besluiten om deze automatische verhoging van het ouderdomspensioen terug te draaien. 6. Indien vóór de pensioendatum reeds een aanspraak op bijzonder partnerpensioen krachtens Artikel 18, is toegekend, wordt de verhoging als bedoeld in lid 3 van dit artikel slechts toegepast op het tot de pensioendatum opgebouwde partnerpensioen, dan wel de premievrije aanspraak op partnerpensioen, nadat dit is verminderd met bedoeld bijzonder partnerpensioen. Voor de vaststelling van de verhoging als bedoeld in lid 3 wordt het in deze leden bedoelde percentage vermenigvuldigd met een breuk waarbij het partnerpensioen verminderd met het bijzonder partnerpensioen de teller vormt en het totale partnerpensioen (inclusief het bijzonder partnerpensioen) de noemer. 7. In geval van beëindiging van het deelnemerschap vóór 1 januari 2001 bestaat geen recht op de in de overige leden van dit artikel bedoelde uitruil van het partnerpensioen.

19 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling Ouderdomspensioen in partnerpensioen 8. De deelnemer of gewezen deelnemer heeft bij beëindiging van het deelnemerschap dan wel uiterlijk drie maanden voor de pensioendatum, het recht te kiezen het ouderdomspensioen om te zetten in een hoger partnerpensioen, waarbij de hoogte van het partnerpensioen maximaal 70% bedraagt van het ouderdomspensioen dat na de uitruil resteert. Het in de vorige volzin omschreven recht kan worden uitgeoefend door middel van een keuzeformulier, dat na een daartoe strekkend verzoek door de Stichting aan de (gewezen) deelnemer ter beschikking wordt gesteld. 9. Een keuze van de (gewezen) deelnemer voor verhoging van het partnerpensioen in plaats van de aanspraak op ouderdomspensioen, heeft tot gevolg dat bij beëindiging van de deelneming dan wel op de pensioendatum de opgebouwde aanspraak op partnerpensioen (dat wordt uitgekeerd vanaf de datum van overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde) wordt verhoogd en dat de opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen voor het deel dat is uitgeruild voor een hoger partnerpensioen, komt te vervallen. 10. Het ouderdomspensioen na de uitruil zal nooit minder bedragen dan het op basis van Artikel 11 lid 4 in de bijlage opgenomen grensbedrag. 11. Indien vóór de pensioendatum reeds een deel van het ouderdomspensioen is verevend krachtens Artikel 18, wordt een verhoging als bedoeld in lid 8 van dit artikel slechts toegepast op het niet verevende deel van het ouderdomspensioen, dan wel de premievrije aanspraak op ouderdomspensioen, nadat dit is verminderd met het verevende deel van het ouderdomspensioen. Artikel 13 Keuze ingangsdatum ouderdomspensioen 1. Keuze om de ingangsdatum te bepalen De (gewezen) deelnemer heeft het recht het volledige ouderdomspensioen eerder of later te laten ingaan dan op de pensioenrichtdatum. Vervroegen van het volledige ouderdomspensioen voor 1 juli 2016 De (gewezen) deelnemer kan het volledig ouderdomspensioen eerder laten ingaan, op voorwaarde dat de dienstbetrekking is beëindigd. Het ouderdomspensioen kan niet eerder ingaan dan bij het bereiken van de 55-jarige leeftijd. De (gewezen) deelnemer die zijn ouderdomspensioen wil laten ingaan op een datum die is gelegen voor het bereiken van de 60-jarige leeftijd, dient aan het pensioenfonds te verklaren dat hij vanaf de datum dat zijn ouderdomspensioen ingaat geen inkomsten uit arbeid meer geniet en evenmin de intentie heeft deze in de toekomst nog te verwerven. Het pensioen kan in volle maanden worden vervroegd. Vervroegen van het volledige ouderdomspensioen na 1 juli 2016 De (gewezen) deelnemer kan het volledig ouderdomspensioen eerder laten ingaan, op voorwaarde dat de dienstbetrekking is beëindigd. Het ouderdomspensioen kan niet eerder ingaan dan bij het bereiken van de 55-jarige leeftijd. De (gewezen) deelnemer die zijn ouderdomspensioen wil laten ingaan op een datum die is gelegen vóór 5 jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dient aan het pensioenfonds te verklaren dat hij vanaf de datum dat zijn ouderdomspensioen ingaat geen

20 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling inkomsten uit arbeid meer geniet en evenmin de intentie heeft deze in de toekomst nog te verwerven. Het pensioen kan in volle maanden worden vervroegd. In beide gevallen geldt dat deze eenmalige keuze tot vervroeging van de pensioenrichtdatum schriftelijk drie maanden voor de gewenste vervroegde pensioenrichtdatum dient te worden gedaan, mede ondertekend te zijn door de partner en onherroepelijk is.een eenmaal ingegaan ouderdomspensioen kan niet meer worden stopgezet. Uitstellen van het volledige ouderdomspensioen De deelnemer kan de ingang van het volledige ouderdomspensioen na de pensioenrichtdatum slechts uitstellen indien en zolang de deelnemer na die datum blijft doorwerken in de dienstbetrekking, doch tot uiterlijk de 70-jarige leeftijd. De keuze van de deelnemer om het ouderdomspensioen geheel uit te stellen dient uiterlijk drie maanden voor de pensioenrichtdatum te worden gedaan en is eenmalig en onherroepelijk. 2. Eerder ingaand volledig ouderdomspensioen Indien het volledige ouderdomspensioen eerder ingaat dan op de pensioenrichtdatum, wordt het volledige ouderdomspensioen herrekend tot een lager ouderdomspensioen en vindt geen verdere opbouw van ouderdomspensioen meer plaats. 3. Later ingaand volledig ouderdomspensioen Indien het volledige ouderdomspensioen later ingaat dan op de pensioenrichtdatum, wordt het volledige ouderdomspensioen herrekend tot een hoger ouderdomspensioen en vindt voor de deelnemer verdere opbouw van ouderdomspensioen en partnerpensioen plaats tot de gewenste uitgestelde pensioendatum, doch uiterlijk tot de 70-jarige leeftijd. Er vindt echter met inachtneming van de fiscale maxima geen verdere opbouw van het ouderdomspensioen meer plaats zodra het ouderdomspensioen als gevolg van het uitstel gelijk is aan 100% van het laatstelijk geldende pensioensalaris. Zodra het ouderdomspensioen 100% van het laatstelijk geldende pensioensalaris bedraagt, gaat het ouderdomspensioen in. 4. Vervroegen of uitstellen van een gedeelte van het ouderdomspensioen Als de deelnemer gedeeltelijk vervroegt of gedeeltelijk uitstelt, is voor het vervroegde of uitgestelde deel het bepaalde in artikel 13 lid 1, lid 2 en lid 3 van overeenkomstige toepassing. a. Bij gedeeltelijke vervroeging geldt dat voor het deel dat de deelnemer nog werknemer is, de pensioenopbouw wordt voortgezet. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de werkzaamheden als deeltijder worden verricht.voor de deelnemer wordt daarom een deeltijdpercentage vastgesteld. b. Bij gedeeltelijk uitstel vindt, voor het deel dat uitgesteld wordt, vanaf de oorspronkelijke pensioendatum geen verdere opbouw plaats. Het deel dat uitgesteld wordt, wordt altijd gerelateerd aan het percentage dat de deelnemer blijft werken. 5. Ruilvoeten Indien gekozen wordt het ouderdomspensioen eerder of later dan op de pensioenrichtdatum in te laten ingaan, wordt op de gekozen ingangsdatum van het ouderdomspensioen het te herrekenen ouderdomspensioen vermenigvuldigd met een percentage in de tabel zoals vermeld in de bijlage dat overeenkomt met de leeftijd van de (gewezen) deelnemer op deze ingangsdatum. In afwijking van de tabel zoals vermeld in de bijlage kan een afwijkende vaststelling van de ruilvoet plaatsvinden, indien de ingangsdatum van het

21 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling ouderdomspensioen niet valt in de maand waarin de desbetreffende leeftijd is bereikt. De afwijkende vaststelling van de ruilvoet vindt in dat geval in maanden nauwkeurig plaats met inachtneming van de leeftijd van de (gewezen) deelnemer op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen. 6. Voor een arbeidsongeschikte deelnemer als bedoeld in artikel 17 bestaat er voor wat betreft het met de arbeidsongeschiktheid corresponderende deel van de aanspraken geen recht op de in dit artikel genoemde keuzemogelijkheden van de pensioeningang. Artikel 14 Variatie in hoogte pensioen De (gewezen) deelnemer heeft het recht de hoogte van het ouderdomspensioen variëren. Daarbij bedraagt de laagste uitkering niet minder dan 75% van de hoogste uitkering en wordt de mate van variatie uiterlijk op de ingangsdatum van het pensioen vastgesteld. De uitkering ná de AOW-leeftijd kan evenwel niet lager zijn dan 75% van de uitkering tot de AOWleeftijd, nadat de uitkering tot de AOW- leeftijd is verminderd met een bedrag ter grootte van AOWuitkering (dubbele gehuwde). In tabel 1 bij Artikel 14 van de bijlage zijn de tarieven opgenomen voor een verhoogd ouderdomspensioen vanaf de (vervroegde) pensioendatum tot de pensioenrichtleeftijd gevolgd door een lagere uitkering (75% van hoge uitkering) na die periode. Het latent partnerpensioen blijft ongewijzigd. Indien de keuze van de deelnemer afwijkt met betrekking tot de periode, aanvangsleeftijd (in maanden nauwkeurig) of hoogte zoals vermeld in de voorgaande tabellen, wordt gehoord de actuaris een afwijkend van voorgaande tabellen afgeleid percentage vastgesteld. Dit afwijkende percentage wordt sekseneutraal vastgesteld op basis van collectieve actuariële gelijkwaardigheid. * Flexibiliseringsmogelijkheden op grond van Artikel 12, Artikel 13 en/of Artikel 14 De keuzes die worden gemaakt uit hoofde van Artikel 12, Artikel 13 en/of Artikel 14 zijn eenmalig en onherroepelijk. De sekseneutrale percentages en factoren zijn op basis van collectieve actuariële gelijkwaardigheid vastgesteld. In de bijlage bij dit reglement zijn de percentages, factoren, alsmede de geldigheid van de percentages en factoren opgenomen. Het bestuur behoudt zich het recht voor de percentages en factoren tussentijds te wijzigen, indien zij daartoe de noodzaak aanwezig acht. De gewijzigde percentages en factoren zijn van toepassing op alle niet ingegane pensioenen. Indien en voor zover de (gewezen) deelnemer tevens gebruik wenst te maken van één of meerdere van de flexibiliseringsmogelijkheden zoals opgenomen in Artikel 12, Artikel 13 en/of Artikel 14, dan zal, voor zover van toepassing, het bepaalde in Artikel 12, Artikel 13 en/of Artikel 14 plaatsvinden in de volgende verplichte volgorde: 1. Artikel 13 (keuze ingangsdatum ouderdomspensioen); 2. Artikel 12 (keuze tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen) ; 3. Artikel 14 (variatie in hoogte pensioen).

22 Stichting Coop Pensioenfonds Coop pensioenregeling Artikel 15 Beëindiging van het dienstverband 1. Bij beëindiging van het deelnemerschap, anders dan door overlijden of pensioneren, verkrijgt de gewezen deelnemer een premievrije aanspraak op pensioen die gelijk is aan het opgebouwde ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen (maximumbedrag van vijf wezenpensioenen). 2. De pensioenaanspraken van de aspirant-deelnemer gedurende het aspirant-deelnemerschap worden op risicobasis verzekerd. Deze pensioenaanspraken hebben daarmee geen opbouwwaarde. Bij beëindiging van het aspirant-deelnemerschap vervallen de pensioenaanspraken zonder waarde, onverminderd het bepaalde in Artikel 6 lid a. Indien aanspraak bestaat op voortzetting van de pensioenopbouw ten laste van het Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP), zal dit artikel niet worden toegepast, tot het tijdstip waarop het recht op de FVP-bijdrage vervalt. Op een FVPbijdrage kan recht bestaan bij onvrijwillige werkloosheid, terwijl wordt voldaan aan de bepalingen van de Bijdrageregelen FVP. De Bijdrageregelen FVP liggen bij de Stichting ter inzage. b. De in sub a bedoelde pensioenopbouw ten laste van het FVP vindt plaats op basis van de pensioengrondslag zoals die van toepassing was op het tijdstip van beëindiging van het dienstverband. Het opgebouwde pensioen kan jaarlijks worden vermeerderd met de krachtens Artikel 19 te verlenen toeslagen. c. Het bepaalde in dit lid, vindt alleen toepassing indien en voor zover de in sub a bedoelde FVP-bijdrage daadwerkelijk door de Stichting wordt ontvangen. 4. Voor personen van wie de voortzetting van de pensioenopbouw ten laste van het Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP), is geëindigd als gevolg van ziekte en daarna aanspraak hebben verkregen op een uitkering ingevolge de WAO of ingevolge de WIA, wordt het deelnemerschap voor de toepassing van dit artikel en Artikel 17 geacht te hebben voortgeduurd tot de datum waarop de betrokkenen arbeidsongeschikt zijn geworden in de zin van de WAO of de WIA. 5. Met ingang van 1 januari 2011 eindigt de instroom in de FVP- bijdrageregeling. Artikel 16 Waardeoverdracht 1. De Stichting zal op verzoek van een gewezen deelnemer de waarde van de aanspraken op pensioen overdragen, indien die overdracht er toe strekt het de rechthebbende mogelijk te maken om onder aanwending van die overdrachtswaarde bij een andere instelling aanspraken op pensioen te verwerven. Een en ander geschiedt conform de bij en krachtens de Pensioenwet neergelegde vereisten. 2. De Stichting zal op verzoek van een deelnemer een in het kader van het wettelijk recht op waardeoverdracht aangeboden overdrachtswaarde aanwenden ter verwerving van aanspraken op pensioen voor die deelnemer.

Stichting Coop Pensioenfonds

Stichting Coop Pensioenfonds Coop Pensioenregeling 2015 Stichting Coop Pensioenfonds Gevestigd te Utrecht Versie december 2014 Stichting Co-op Pensioenfonds Coop pensioenregeling 2015 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Inhoudsopgave Algemeen 3 Artikel 1 ~ Begripsomschrijving 3 Artikel 2 ~ Deelnemerschap 6 Artikel 3 ~ Pensioenaanspraken 7 Artikel 4 ~ Pensioenopbouw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland In werking 01-01-2015 Goedgekeurd door het bestuur 22-12-2014 Goedgekeurd door het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N 2 0 1 3 te Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 6 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS CHEMOURS NEDERLAND VAN DE PENSIOENREGELING VOOR DE WERKNEMERS VAN GENENCOR INTERNATIONAL B.V.

PENSIOENREGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS CHEMOURS NEDERLAND VAN DE PENSIOENREGELING VOOR DE WERKNEMERS VAN GENENCOR INTERNATIONAL B.V. 1 januari 2016 PENSIOENREGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS CHEMOURS NEDERLAND VAN DE PENSIOENREGELING VOOR DE WERKNEMERS VAN GENENCOR INTERNATIONAL B.V. (MIDDELLOONREGELING) INHOUD INHOUD 2 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N 2 0 0 8 Stichting Pensioenfonds GITP te Nijmegen Versie 4, inclusief notas van wijziging PTP.08.01 en PTP.08.02 en wijziging 2013 Pensioenreglement

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50 PENSIOENREGLEMENT C Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari 2014. pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI DISCLAIMER: BIJ DEZE PENSIOENREGELING MOET VOORLOPIG OP ONDERDELEN EEN VOORBEHOUD WORDEN GEMAAKT AANGEZIEN DE OVERHEID NOG GEEN NADERE WET- EN REGELGEVING HEEFT VASTGESTELD PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-20013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT Regeling 2014 Laatste aanpassingen: 5 april 2016

PENSIOENREGLEMENT Regeling 2014 Laatste aanpassingen: 5 april 2016 PENSIOENREGLEMENT Regeling 2014 Laatste aanpassingen: 5 april 2016 Inhoud Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 1A. Karakter pensioenregeling Artikel 2. Deelnemerschap Artikel 3. Aanspraken op pensioenen

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 januari 2014 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

CDC-PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

CDC-PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI CDC-PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI 2015 De pensioenregeling is een CDC-pensioenregeling (CDC staat voor Collective Defined Contribution ). Kern van de regeling is dat de werkgever jaarlijks een volgens

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement VI - 1 januari 2015 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Einde deelnemerschap

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12. 6a.13 6a.14. 6a.15. 6a.16 6a.17. 6a.18

Oudedagregelingen. 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12. 6a.13 6a.14. 6a.15. 6a.16 6a.17. 6a.18 52 Jaarboek 2011 Oudedagregelingen 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12 6a.13 6a.14 6a.15 6a.16 6a.17 6a.18 Algemeen 54 Deelnemers 56 Premies 56 Ouderdomspensioen 57 Vervroegd

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 juli 2012 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN TEN

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave 1 april 2014 Inhoud Pag. Omschrijving 03 Hoofdstuk 1 - Algemeen 03 Artikel 1 Definities 06 Artikel 2 Aanvang en einde deelnemerschap 07 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement 67 jaar

Pensioenreglement 67 jaar Pensioenreglement 67 jaar Voor werknemers geboren na 1 januari 1950 of in dienst na 31 december 2005 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 februari 2014 P. Dijkstra, secretaris N. Mol Bestuursmanagement:

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko Best. PF Aviko 041.2011 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Aviko Versie 9 juni 2011 Inhoudsopgave I. Basispensioenregeling 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2 Deelnemerschap...

Nadere informatie

Pensioenreglement Bakkers 2006 (versie 2016)

Pensioenreglement Bakkers 2006 (versie 2016) Pensioenreglement Bakkers 2006 (versie 2016) Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf datum 7 december 2015

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014: middelloonregeling. Stichting Notarieel Pensioenfonds

Pensioenreglement 2014: middelloonregeling. Stichting Notarieel Pensioenfonds Pensioenreglement 2014: middelloonregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds 'f VOORWOORD Per 1 januari 2014 kent Stichting Notarieel Pensioenfonds voor notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD

Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD 1 Inhoud 1 DEFINITIES... 5 2 PENSIOENREGELING EN INFORMATIE... 7 2.1 Karakter pensioenregeling en deelnemerschap... 7 2.2 Informatieverstrekking...

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel)

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) 8 8.1 Algemeen 78 8.2 Deelnemers 80 8.3 Premies 80 8.4 Ouderdomspensioen 81 8.5 Vervroegd pensioen 81 8.6 Uitruil ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ)

Pensioenreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Pensioenreglement Colofon Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Pensioenreglement 2002 voor deelnemers die geboren zijn vóór 1 januari 1949 én op 31 december 2001 al deelnemer waren Bladnummer

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD

Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD 1 Inhoud 1 DEFINITIES... 5 2 PENSIOENREGELING EN INFORMATIE... 7 2.1 Karakter pensioenregeling en deelnemerschap... 7 2.2 Informatieverstrekking...

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 6a Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof 53 P e n s i o e n Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid 2010 P e n s i o e n 54 Jaarboek 2010 6a.1

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds RBS Nederland 1 januari 2016 1 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds RBS Nederland 1 januari 2016 1 januari 2016 2 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Deelnemerschap...7

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling 1 januari 2015 STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND Pensioenreglement voor de Eindloonregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Algemeen 3 Artikel 1 ~ Begripsomschrijving 3 Artikel 2 ~ Deelnemerschap 7 Artikel 3 ~ Pensioenaanspraken 7 Artikel 4 ~ Pensioenopbouw

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Pensioenreglement 2015 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

Algemeen pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland 2015 (basisregeling)

Algemeen pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland 2015 (basisregeling) Algemeen pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland 2015 (basisregeling) INHOUDSOPGAVE pagina Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Deelnemers 7 Artikel 3 Omschrijving van

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 6a Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof 53 P e n s i o e n Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen bouwnijverheid 2009 P e n s i o e n 54 Jaarboek 2009 6a.1 Algemeen Het

Nadere informatie

Pensioenreglement A. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari 2006. voor het laatst gewijzigd per 1.7.

Pensioenreglement A. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari 2006. voor het laatst gewijzigd per 1.7. Pensioenreglement A van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland inwerkingtreding 1 januari 2006 voor het laatst gewijzigd per 1.7.2013 (gesloten groep) Pensioenreglement A 1.7.2013 Stichting

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VAN PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN. POB-standaardreglement 2015. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT VAN PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN. POB-standaardreglement 2015. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT VAN PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN POB-standaardreglement 2015 1 januari 2015 Dit pensioenreglement is van toepassing op: alle personen die op 31 december 2014 aanspraakgerechtigde

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015

Pensioenreglement 2015 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Pensioenreglement 2015 Colofon Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie Pensioenreglement 2015 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante

Nadere informatie

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012)

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Reglement Prepensioenregeling 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Deelnemers

Nadere informatie

Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari (voor het laatst gewijzigd per 1.7.

Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari (voor het laatst gewijzigd per 1.7. Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland inwerkingtreding 1 januari 2006 (voor het laatst gewijzigd per 1.7.2013) Pensioenreglement 1.7.2013 Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013 van Stichting Pensioenfonds AZL Inhoudsopgave HOOFDSTUK I PENSIOENREGELING EN UITVOERING... 4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Uitvoering van

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV Netto verzekering Partner- en wezenpensioen van Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (Uitgave 2015) Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Dit document bevat de tekst van

Nadere informatie

Fondsreglement van de Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy. Middelloonregeling

Fondsreglement van de Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy. Middelloonregeling Fondsreglement van de Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy Middelloonregeling Geldend vanaf 1 januari 2015 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2. Statuten en fondsreglement... 2

Nadere informatie

NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers

NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers van AEGON Levensverzekering NV. voor de werknemers van Nederlands Loodswezen BV. en de met haar gelieerde ondernemingen Bijlagen Artikel 9. Levenslang partnerpensioen

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015

Pensioenreglement 2015 (versie: 29 december 2014) INDEX Artikel 1 - Definities 2 Artikel 2 - Deelnemerschap 7 Artikel 3 - Aanspraken op Pensioen 8 Artikel 4 - Deelnemersjaren 9 Artikel 5 - Pensioenfranchise en maximale Pensioengevend

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015 Versie 2015

PENSIOENREGLEMENT 2015 Versie 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Versie 2015 Dit pensioenreglement is vastgesteld op 24 december 2015 en zal per 1 januari 2015 in werking treden. Dit reglement vervangt conform artikel 26 Pensioenreglement 2014.

Nadere informatie