OP Med : HET VLAGGENSCHIP VAN ONZE GEÏNTEGREERDE OPLOSSING H.-HARTZIEKENHUIS LIER NEEMT STRATEGISCHE BESLISSING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP Med : HET VLAGGENSCHIP VAN ONZE GEÏNTEGREERDE OPLOSSING H.-HARTZIEKENHUIS LIER NEEMT STRATEGISCHE BESLISSING"

Transcriptie

1 INNOVATIE MOET DE BASIS VORMEN OP Med : MEDISCH DOSSIER - PRAKTIJKERVARING IMPLEMENTATIE De laatste jaren werden er al verschillende oplossingen voorgesteld om de gezondheidszorg in België te verbeteren. Ze komen meestal op hetzelfde neer: een meer geïntegreerde en proactieve aanpak is vereist. De preventieve en de curatieve gezondheidszorg moeten geïntegreerd worden. Huidige ziekenhuis informatiesystemen zijn dan ook in een staat van overgang. Na jarenlange stilstand staan ziekenhuizen voor grote uitdagingen door de introductie van nieuwe technologieën, wijzigende terugbetalingssystemen, demografische veranderingen en tekorten op de arbeidsmarkt. Dankzij het geïntegreerd elektronisch medisch dossier OmniPro kunnen wij nu een bewezen oplossing bieden voor de problemen van morgen. OP Med : HET VLAGGENSCHIP VAN ONZE GEÏNTEGREERDE OPLOSSING Centraal binnen ons portfolio van geïntegreerde oplossingen staat de module OP Med. De module OP Med is wat men binnen de klassieke terminologie het medisch dossier zou noemen. Het klassieke medisch dossier bestaat uit 3 peilers: het verzamelen van informatie, het verwerken van informatie en de uiteindelijke rapportering. OP Med gaat echter een stap verder en ondersteunt daadwerkelijk de workflow van de arts. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld trachten wij de implementatiewerkwijze en functionaliteiten van deze module weer te geven. H.-HARTZIEKENHUIS LIER NEEMT STRATEGISCHE BESLISSING Het H.-Hartziekenhuis te Lier is een Algemeen Ziekenhuis met regionale uitstraling. Het biedt een brede waaier van gespecialiseerde medische, medisch-technische en poliklinische diensten. Het streeft naar een geavanceerde zorg- en dienstverlening onder het motto Een hart voor zorg. In april 2010 nam het bestuur van H.-Hartziekenhuis de strategische beslissing om het geïntegreerde elektronisch medisch dossier OmniPro multidisciplinair en ziekenhuisbreed uit te rollen. HET SELECTIEPROCES Initieel is het steeds de bedoeling van het ziekenhuis geweest om in het verhaal van hun toenmalige softwareleverancier te stappen. Na een grondige en langdurige gap analyse bleek de toenmalige oplossing echter niet te voldoen aan de eisen en de toekomstvisie van het ziekenhuis. Hierna is men op zoek gegaan naar andere Elektronische Patiënten Dossiers. In tegenstelling tot vele andere organisaties heeft het H.-Hartziekenhuis er bewust voor gekozen om geen beroep te doen op externe consultancy bedrijven om hen te begeleiden bij de selectie van het medisch dossier, maar uit te gaan van hun competenties. Als hoofd van de afdeling informatica kreeg Emiel Onsea de opdracht om een eerste marktverkenning uit te voeren. Om efficiëntieredenen werd deze eerste selectie verder gedaan door een zeer beperkte groep mensen met affiniteit voor de werking van het ziekenhuis en de verwachtingen naar een patiëntendossier. Het heeft immers geen zin stakeholders te verlekkeren met mooie interface, van software die niet aangepast is aan de Belgische situatie en daardoor zeer veel aanpassingen vergt en onbetaalbaar wordt. Met een open geest werden zowel best-of-breed als geïntegreerde oplossingen bekeken.

2 Rekening houdende met het feit dat het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) een kwalijke reputatie in België heeft als het aankomt op succesvolle implementaties en lange termijn visie was een van de belangrijkste criteria dat het een bewezen Belgische oplossing diende te zijn. Bij de selectie werd er dan ook meer belang gehecht aan onsite bezoeken aan ziekenhuizen dan aan door consultants geïnspireerde lastenboeken en commerciële demo s. Na deze marktverkenning is men binnen het ziekenhuis gekomen tot een shortlist van 2 oplossingen. Na een intensieve 2de ronde waarbij andere stakeholders werden betrokken, is de keuze uiteindelijk op het geïntegreerde Elektronisch Patiënten Dossier OmniPro gevallen. Om het risico te verkleinen werd er beslist om in een eerste instantie een contract aan te gaan voor OP RDV (het afsprakensysteem) en OP Med. INTEGRATIES Van bij de aanvang van het project was het duidelijk dat het nieuwe EPD geïntegreerd moest worden in de bestaande omgeving. Voor er zelfs maar gedacht kon worden aan het uitrollen van OP RDV of OP Med moesten de integraties uitgevoerd worden. Concreet betekende dit integraties met het ZIS (Azis), RIS (Azis), Anapath (DaVinci), PACS (Siemens), LIS (GLIMS), import en export van medische informatie via Belgische doktersformaten en last but not least een bi-directionele integratie met de bestaande tekstredactie. Deze laatste integratie was het gevolg van het feit dat men gekozen heeft voor een gefaseerde uitrol (specialisme per specialisme) versus een big bang benadering en men absoluut wou vermijden dat informatie deels in het nieuwe systeem en deels in het oude systeem zou zitten. Het oplossen van de interoperabiliteits puzzel De meeste van deze integraties zijn zeer vlot verlopen ondermeer omdat Care4Health en Mims al zeer veel ervaring hadden in het realiseren van integraties met Belgische oplossingen. Meestal ging het dan ook om integraties die in het verleden al elders werden gerealiseerd. Enkel de integratie met het ZIS leverde wat meer moeilijkheden op. Hieruit bleek nogmaals dat men niet blind mag vertrouwen op zogenaamde standaarden. HL7 is blijkbaar niet altijd HL7 en elke leverancier interpreteert dit op zijn eigen wijze. De complexiteit is o.m. het gevolg van het feit dat binnen het H.- Hartziekenhuis te Lier men werkt met eenzelfde opnamenummer voor moeder en kind. Ook het feit dat men werkt met opnames in de toekomst i.p.v. geplande opnames zorgde in het begin voor verwarring. Dankzij een nauwe samenwerking tussen de dienst informatica en de ontwikkelaars van Mims werden deze problemen adequaat opgelost. EENMALIGE OPERATIES Gelijktijdig met het verwezenlijken van de integraties werden de zogenaamde one-shot of eenmalige operaties uitgevoerd. Het gaat hier over het opvullen van de database met min of meer stabiele data. We denken hierbij o.m. aan de configuratie van het geografische gedeelte (afdelingen en bedden) en gebruikers. Daarnaast werd de nodige software opgeleverd en getest om de historische data te kunnen importeren. HET ZICH EIGEN MAKEN VAN DE FILOSOFIE Het ziekenhuis heeft van begin realistische doelstellingen vooropgesteld. Er is doelbewust gekozen voor een strategie van kennis opdoen voor men als een wilde aan de configuratie en uitrol begon. Dit laatste is een echte must als men kiest voor een oplossing die zich kan aanpassen aan de organisatie i.p.v. dat de organisatie zich moet aanpassen aan de oplossing.

3 Zo werden verschillende workflows uitgetekend en afgetoetst met referentieartsen. Na de buy-in van deze artsen is men dan gestart met de uitrol van de verschillende modules. DRAAGVLAK CREËREN D.M.V. QUICK WIN OP RDV Als eerste belangrijk stap in het uitrollen van het medisch dossier werd de geïntegreerde afsprakenplanning in gebruik genomen door zowel de centrale afspraken balies als door individuele artsen. Dankzij een snelle en goede uitrol van deze module, waarbij een duidelijke tijd- en kwaliteitswinst merkbaar was, werden de artsen vragende partij voor een snelle ingebruikname van het medisch dossier. HET MEDISCH DOSSIER ALS RESULTAAT SERVER Het medisch dossier krijgt langs allerlei wegen informatie aangereikt (als het tenminste goed geregeld is). Helaas zijn niet alleen de informatiebronnen verschillend maar ook de soorten informatie is verschillend en vraagt een andere aanpak. Laboratorium resultaten Klassiek denken we hier aan een koppeling met het LIS en deze koppeling is ook in Lier de belangrijkste bron van labresultaten. Specifiek aan de koppeling die in Lier werd gerealiseerd is dat er niet gekozen werd voor een HL7-ORU integratie maar voor een XML-integratie. Wat is het grote verschil, zal u zich misschien afvragen. In het HL7-ORU protocol kan men de volgorde op het rapport niet terugvinden, klinisch biologen zijn dus verplicht om wijzigingen en toevoegingen op het rapport op 2 verschillende systemen door te voeren (het LIS en het medisch dossier). Naast de koppeling met het LIS is er echter nog een belangrijke leverancier van labresultaten. Bij het diagnostiseren van patiënten sturen huisartsen laboratoriumonderzoeken vaak naar privé laboratoria. In het verleden was het zo dat de patiënt deze resultaten vaak op papier meenam tijdens een consultatie of opname in het ziekenhuis. In het beste geval werden deze documenten dan ingescand en niet gestructureerd opgeslagen. Met de ingebruikname van OmniPro leveren deze privélaboratoria deze informatie nu aan onder elektronische vorm en kan de behandelende arts deze informatie dadelijk consulteren. De mapping met de patiënten vindt plaats op basis van rijksregisternummer. Ondanks het feit dat de meeste doktersformaten ondersteuning bieden voor identificatie op basis van het rijksregisternummer en dat de meeste ziekenhuizen dit als een basisfunctionaliteit beschouwen heeft het H.-Hartziekenhuis bij de meeste privélaboratoria moeten aandringen voor het doorsturen van het rijksregisternummer als unieke identificatie van de patiënt. OmniPro kan deze labresultaten op 2 manieren aanbieden. Men kan een snel overzicht krijgen van de resultaten of men kan gebruik maken van de specifieke labo result server functionaliteit. Deze laatste beschikt o.m. over volgende functionaliteiten:

4 Selectie van resultaten op basis van uitvoerend laboratorium Selectie van resultaten op basis volledigheid aanvraag Selectie van resultaten op basis van afwijking normaalwaarde Selectie op basis van aanvrager Selectie op basis van voorgedefinieerde profielen Cumulatieve overzichten Voorstelling van cumulatieve resultaten in een grafiek Vermeldenswaardig is tevens dat op basis van laboratoriumresultaten automatisch alarmen, waarschuwingen en aandachtspunten kunnen gegenereerd worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een MRSA besmetting van een patiënt kan leiden tot een alarm op de afdeling. In dat geval zal er een auditief alarm afgaan op een vooraf gedefinieerde PC.

5 Tekstverslaggeving Onder tekstverslaggeving verstaan we in de context van het H.-Hartziekenhuis te Lier enerzijds de verslaggeving die werden en worden geproduceerd in deelsystemen binnen het ziekenhuis (we denken dan vb. aan verslaggeving in tekstredactie, anapath en medische beeldvorming maar ook aan verslagen die binnen OmniPro worden geproduceerd) en anderzijds is er de verslaggeving die ons wordt aangeleverd door extramuros zorgverstrekkers (vb. verwijsbrieven en verslagen die gemaakt werden in poliklinieken). De eerste worden geïmporteerd d.m.v. een HL7ORU koppeling, de tweede categorie door inlezen van elektronische verslagen die verstuurd worden in bekende doktersformaten zoals HealthOne en Medidoc. Een belangrijk aandachtspunt bij de uitrol van OmniPro is dat we gekozen hebben voor een gefaseerde aanpak en niet voor een big bang. Dit betekende wel dat we er voor hebben moeten zorgen dat er een synchronisatie bestond tussen de oude resultaat server (tekstredactie) en het Elektronisch Patiënten Dossier OmniPro, m.a.w. verslagen die worden geproduceerd in het oude systeem worden doorgestuurd naar OmniPro en omgekeerd. Men kan het immers niet maken dat een arts voor de ene informatie moet inloggen in systeem X en voor andere informatie in systeem Y. Resultaten medische beeldvorming De resultaten van de medische beeldvorming vallen uiteen in 2 delen. Enerzijds hebben het stukje verslaggeving en anderzijds hebben we de beelden op zich. In vele gevallen kiezen we ervoor om de beelden niet te importeren maar een link te maken met de PACS. Deze werkwijze werd ook toegepast in het H.- Hartziekenhuis. Vanuit het verslag kan men klikken op een link en via Single Sign-On (SSO) kan de arts navigeren naar de verschillende beelden. Om te zorgen voor een betere opvolging heeft het ziekenhuis ervoor gekozen om niet enkel de resultaten te importeren in het elektronisch medisch dossier maar ook de aanvragen die in het RIS worden geplaatst (ORM-koppeling). Op deze manier ziet de arts of er daadwerkelijk een onderzoek gepland of uitgevoerd werd, zelfs indien er nog geen verslag voorhanden is. Inter-ziekenhuis resultaten Deze laatste categorie van resultaten is redelijk recent. De overheid is vragende partij (en subsidieert) samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen. Een van de methodes waarop ze samenwerking tracht te promoten is door de introductie van medische data hub s. Zo hebben de ziekenhuizen in de Antwerpse regio de Antwerpse HUB opgericht. De bedoeling van de regionale HUB s is dat men als behandelende arts medische data van de patiënt kan raadplegen (met instemming van de patiënt) die werd geproduceerd in een ander ziekenhuis. De eerste fase van de integratie in het H.-Hartziekenhuis is momenteel afgerond. Weldra zal er pilootproject worden opgestart. Connectie met RSW Connectie met ABRUMED Connectie met Antwerpse HUB Uitdaging van het medisch dossier als resultaten server Zorgverstrekkers krijgen vandaag de dag meer en meer informatie. Op zich is dit een positieve ontwikkeling. Men moet er echter zorg voor dragen dat de arts door het bos de bomen nog ziet. Dankzij OmniPro kan de tsunami aan aangeleverde informatie op een intelligente manier worden aangeboden. Door een combinatie van gepersonaliseerde html views en scripting kunnen de medische data geselecteerd en overzichtelijk gepresenteerd worden.

6 HET MEDISCH DOSSIER ALS PRODUCENT VAN MEDISCHE DATA Concept Binnen OmniPro spreken we van evenementen en de rapportering vanuit deze evenementen. Naar gelang het soort pathologie, specialisme, hospitalisatie,... worden de evenementen gegroepeerd in dossiers. We kennen verschillende type evenementen: opname evenementen, consultatie evenementen, technische evenementen, operaties evenementen,... Deze verschillende evenementen worden op hun beurt gekoppeld aan user interfaces. Uitgaande van een standaard user interface voor een evenement kan men als applicatie beheerder snel een specifieke user interface ontwerpen. De velden die men in de user interface gedefinieerd heeft kan men via een eenvoudige drag & drop gebruiken in brief templates. Elementen van een user interface Een user interface kan worden samengesteld uit verschillende soorten velden en user controls. Een veld wordt gekenmerkt door zijn type en de sleutel van het veld. User controls zijn voorgedefinieerde functionaliteiten die kunnen geïntegreerd worden in de gepersonaliseerde user interfaces vb. selectief tonen van een aantal laboratoriumwaarden. Registeren van medische data In grote lijnen onderscheiden we 2 soorten informatie: de gestructureerde informatie en de niet gestructureerde informatie. Zoals bovenstaand al werd aangegeven wordt hierbij vooral gebruik gemaakt van een Niet-gestructureerde informatie Niet-gestructureerde informatie heeft als voordeel dat ze menselijker is in te geven. De arts kan zijn gedachten formuleren zoals hij vroeger deed op papier of in het geval van H.-Hartziekenhuis te Lier in de oude module tekstredactie. Hij kan hiervoor gebruik maken van skelet teksten (teksten waarbij stukken van teksten moeten worden aangevuld met variabelen) en auto-complete teksten (teksten waarbij een stuk van een woord wordt geëxpandeerd tot een volledig woord of zin). Binnen het H.-Hartziekenhuis te Lier heeft men ervoor gekozen om het beheer van deze teksten over te laten aan de artsen. Artsen kunnen op zelfstandige basis skelet- en auto-complete teksten toevoegen, wijzigen en beheren. Deze teksten kunnen persoonlijk zijn of voor het specialisme van de arts. Daarnaast kan de arts bij dit soort verslaggeving informatie importeren uit andere bronnen vb. een stuk van het verslag medische beeldvorming.

7 Het spreekt voor zich dat een spellingchecker de arts tijdens het ingeven van teksten attent maakt op mogelijke schrijffouten. Om de verslaggeving van de niet-gestructureerde informatie nog sneller te laten plaatsvinden heeft het ziekenhuis er voor gekozen ondersteuning te beiden via de module OP Rec. Deze geïntegreerde spraakerkenning maakt gebruik van Dragon Medical. Gestructureerde informatie Voor het ingeven van gestructureerde medische informatie kan men enerzijds gebruik maken van gestructureerde elementen binnen de event specifieke user interface en anderzijds van specifiek ontwikkelde functionaliteiten. Bij de eerste categorie denken we aan check- en optie-elementen (die gelinkt kunnen worden aan gestructureerde codes zoals ICD, SNOMED,...) en numerische gegevens (waarbij men de resultaten in historische grafische curven en percentielen kan tonen). Semiautomatisch invullen van evenementen Binnen OmniPro kunnen de evenementen automatisch of semiautomatisch worden opgevuld met informatie die reeds aanwezig is in het medisch dossier. Zo heeft men binnen het H.-Hartziekenhuis gekozen voor een combinatie van het selectief overnemen van data (zoals thuismedicatie, vorig verslag) en type evenementen. Dit laatste zijn evenementen waarbij stukken reeds standaard ingevuld zijn. Ingeven van parameters Parameters zoals bloeddruk, hartslag, ademhaling,... kunnen ingeven worden in de event specifieke user interfaces maar ook in de daartoe specifieke user interface. Indien men van de laatste functionaliteit gebruikt maak dan krijgt men de parameters cumulatief te zien over de verschillende evenementen heen. Het spreekt voor zich dat een grafische weergave mogelijk is. Ingeven van ambulante voorschriften Ter ondersteuning van de ambulante patiënten maakt men vaak gebruik van de functionaliteit voorschriften. Hierbij kan de arts op een gestructureerde manier medicatievoorschriften ingeven. Het ingeven van het geneesmiddel, posologie en inname moment laten toe om voorschriften af te drukken conform de Belgische wetgeving. Daarnaast kan een posologie blad afgedrukt worden voor de patiënt.

8 Ingeven van waarschuwingen Binnen OmniPro kan men waarschuwingen of Alerts definiëren met daaraan gekoppeld taken die door zorgverstrekkers moeten uitgevoerd worden. Een vb. hiervan is het aangeven dat het gaat om een MRSApatiënt. HET MEDISCH DOSSIER ALS RAPPORTERING INSTRUMENT Eenmaal de medische data werd geproduceerd moet ze uiteraard nog gerapporteerd worden. Vanuit het evenement kan men op een eenvoudige manier een verslag genereren. Dit verslag wordt dan afgedrukt of elektronisch verstuurd naar 1 of meerdere bestemmelingen. Per evenement kunnen er meerdere briefmodellen geconfigureerd worden. HET MEDISCH DOSSIER ALS INSTRUMENT OM DE WORKFLOW TE ONDER- STEUNEN De geïntegreerde aanpak van OmniPro laat toe om de workflow te ondersteunen. Een concreet voorbeeld hiervan is de afhandeling van ambulante consultaties. Via de module OP RDV wordt er een afspraak gemaakt. Op de dag van de consultatie komt de patiënt automatisch op de lijst van de verwachte patiënten. De wachtzaal functionaliteit zorgt voor een correcte aanmelding. Indien nodig kunnen verwijsbrieven en andere documenten ingescand worden. Na zijn aankomst verschijnt de patiënt op de elektronische werklijst van de arts. Van hieruit heeft de arts toegang tot alle informatie m.b.t. deze patiënt. Vanuit deze elektronische werklijst kan de arts overgaan tot rapportering. Een ander voorbeeld is de ondersteuning van het toeren. Gekoppeld aan het hospitalisatie evenement kan men de dagelijkse evolutie noteren in toer subevenementen. Door gebruik te maken van een webrapport worden de patiënten die aan een bepaalde selectie voldoen getoond in een form waarbij de laatste informatie zichtbaar is. Op een eenvoudige manier kan men voor 1 of meerdere patiënten toerinfo toevoegen.

9 HOE HEEFT MEN HET AANGEPAKT IN HET H.HARTZIEKENHUIS TE LIER De initiële aanpak In het H.-Hartziekenhuis is men gestart men het uitrollen van OP RDV. Een volgende logische stap was dan ook de support van de ambulante consultaties en technische ingrepen. In samenwerking met Dr. Boulanger (uroloog) en Dr. Van Vaerenbergh (gastro-enteroloog), werden de workflow en de eerste evenementen ontworpen. In een eerste poging heeft men geprobeerd om de artsen zoveel mogelijk te sturen in de richting van gestructureerde user interfaces. De praktijk wees echter uit dat artsen toch ook nog graag beschikken over velden waarin ze niet-gestructureerde informatie kwijt kunnen. Momenteel bestaan de event specifieke user interface uit een mix van gestructureerde en niet-gestructureerde velden. Nadat de artsen deze eerste fase hadden doorlopen, werd er overgegaan tot de hospitalisatie-evenementen inclusief toerinformatie. Het uitwerken van deze twee specialismen heeft toch wel wat tijd gevraagd. Het structureren en optimaliseren van het medisch dossier is immers een groeiproces en liever dan nadien de zaken opnieuw te moeten configureren, heeft men er voor gekozen om rustig een weg te zoeken die het best aansloot bij het ziekenhuis. Early live support Vanuit de afdeling informatica is er tijdens de eerste dagen van de ingebruikname enorm veel aandacht besteed aan de early live support. Niet alleen werden artsen actief telefonisch gecontacteerd maar er werden zelfs formele overlegmomenten ingepland. De aanpak van de andere specialismen Nadat de twee eerste specialismen live zijn gegaan met OmniPro en de optimalisatie/stabilisatie periode achter de rug was, is er in samenspraak met de stuurgroep een volgorde van omschakeling bepaald. De werkwijze is steeds dezelfde. Artsen van een bepaald specialisme worden uitgenodigd en krijgen eerst een demo aan de hand van de configuratie voor de pilootdiensten. Op deze manier krijgen ze een goed overzicht van de functionaliteiten en filosofie van het pakket. Hierna wordt er aan de artsen gevraagd om na te denken over specifieke aanpassingen voor hun dienst (in de praktijk blijkt dit zeer goed mee te vallen!). Na een week worden de artsen terugverwacht met hun opmerkingen. De dienst informatica voert op basis van hun wensen de nodige configuratie uit. Momenteel heeft 1 persoon ongeveer 1 dag nodig om een specialisme op te zetten (inclusief testen). Nadat de nodige configuratiewerkzaamheden werden doorgevoerd krijgen de artsen nog een verplichte opleiding door de dienst informatica.

10 Continue opvolging Om er zeker van te zijn dat artsen gebruik maken van het medisch dossier werden er een aantal Key Performance Indicatoren ingevoerd. Zo monitort de dienst informatica het aantal effectief aangemaakte evenementen. Dit geeft een goede indicatie of er op bepaalde diensten niet gemelde bottlenecks zijn. Op basis van deze informatie wordt indien nodig contact opgenomen met de betrokken dienst. ONZE STERKE PUNTEN ERVARING Het geïntegreerde Elektronisch Medisch Patiëntendossier bestaat reeds 20 jaar en wordt ontwikkelt door de firma Mims. Mims werd opgericht in 1997 door Dominique Bastille en Vincent Quirynen. Het is een familiaal bedrijf en stelt vandaag meer dan 45 mensen te werk. Als pionier van het Elektronisch Medisch Patiëntendossier is Mims niet meer weg te denken als speler op de markt van medische dossiers. Om de geografische expansie te ondersteunen werd in 2007 de firma Care4Health opgericht. Care4Health is als systeemintegrator de exclusieve distributeur van OmniPro in Vlaanderen en Nederland. Vandaag maken 25 ziekenhuizen (op 46 locaties) dagdagelijks gebruik van OmniPro. Concreet betekent dit dat dagelijks eindgebruikers werken met OmniPro. Daarnaast maken meer dan 750 specialisten gebruik van OmniPro in hun privépraktijk. BEWEZEN OPLOSSING Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) heeft een kwalijke reputatie in België als het aankomt op succesvolle implementaties en lange termijn visie. Vele Elektronisch Patiënten Dossiers blijken niet aan de verwachtingen te voldoen. Lokalisatiekosten en timing worden onderschat. De manier van werken in België blijkt net dat beetje anders te zijn dan in de rest van Europa. Verklein uw risico en kies voor een bewezen oplossing. Op eenvoudig verzoek brengen Care4health en MIMS u in contact met Belgische ziekenhuizen waar u kan praten met eindgebruikers die op realistische wijze hun ervaringen en uitdagingen met u delen over het gebruik in de praktijk van het OmniPro geïntegreerd Patiëntendossier. Wij vinden het belangrijk om aan te tonen dat OmniPro kan ingezet worden in grote en kleine ziekenhuizen. Ziekenhuizen met veel geneesheerspecialisten in opleiding en ziekenhuizen zonder veel geneesheerspecialisten in opleiding. Ziekenhuis CHC Luik Cliniques UCL Mont-Godinne Clinique Saint-Luc Bouge Clinique et Maternité Ste-Elisabeth Namen Clinique Notre Dame Doornik Centre Neurologique - Fraiture Cliniques du Sud Luxembourg Arlon IFAC Marche Clinique St. Pierre Ottignies CHR Namen CHR de Haute Senne Soignies CHR du Val de Sambre Auvelais Clinique Saint-Joseph St. Vith

11 CHA Libramont CHU Luik Centre Hospitalier St Joseph Gilly Centre Hospitalier de Frameries Centre Hospitalier Dinant Centre Hospitalier Moeskroen Clinique André Renard Herstal Centre de Santé des Fagnes Chimay Europaziekenhuizen Brussel CHR de Mons Warquignies Mons H.-Hart ziekenhuis Lier FLEXIBILITEIT Als door de wol geverfde systeemintegrators met een jarenlange trackrecord in zorgautomatisering beseffen wij meer dan wie ook dat de oplossing niet bestaat. Elk ziekenhuis heeft zijn eigenheid en wij zijn van mening dat je als systeemintegrator respect moet hebben voor die eigenheid. Een ziekenhuis moet zijn manier van werken niet aanpassen aan een software oplossing maar de software oplossing moet zich aanpassen aan het ziekenhuis. Daarom is OmniPro uitgerust met de nodige tools om de voorgedefinieerde dossiers en workflows op een snelle en eenvoudige manier aan te passen zonder hulp van een derde partij. GEÏNTEGREERD Als er in de software wereld wordt gesproken van een geïntegreerde zorgsuite, dan denk men vaak aan applicaties die ontwikkeld werden door eenzelfde softwarehuis en die gebruik maken van één database om complexe data uit te wisselen tussen applicaties. Dit is echter niet altijd het geval. OmniPro is echter van de eerste tot de laatste module zelf ontwikkeld door Mims en maakt gebruik van één gemeenschappelijke database. Dankzij deze filosofie sluiten modules naadloos op elkaar aan en kan informatie gedeeld worden tussen de verschillende modules. INTEGRATIES MET DEELSYSTEMEN Een Elektronisch Patiënten Dossier moet zich inpassen in een bestaande omgeving. Er moeten integraties gemaakt worden met andere deelsystemen zoals het laboratorium informatie system (LIS), administratief systeem (opnames, transfers, ontslag), radiologie informatie systeem (RIS), apotheeksysteem,... Mims heeft reeds meer dan 100 verschillende integraties gerealiseerd met de in België actieve leveranciers van softwareoplossing en/of medische toestellen. Voorbeelden van integraties zijn : LIS : GLIMS ZIS : AZIS, EXTENSO, CPO, MEDSOC ANAPATH : DaVinci RIS : AGFA, FUJI, GE ANYWHERE, ANYTIME, ANYPLACE Dankzij een 2-voudige aanpak zorgt OmniPro dat de medische data voor elke stakeholder steeds beschikbaar is. Als eerste pijler hebben we de communicatie van en naar stakeholders binnen het ziekenhuis. Reeds van in het begin werd er aandacht besteedt dat alle informatie voor iedereen real-time moet beschikbaar zijn (rekening houdende met zijn of haar rol). Met OP Mobile zijn we nu nog een stap verder gegaan en zorgen we ervoor dat bepaalde informatie ook offline beschikbaar is.

12 Als 2de pijler hebben wij de communicatie met de extra-muros stakeholders. Deze communicatie verzorgen wij enerzijds door de in en export van gegevens via Medibridge, Mediring en Hector. En anderzijds door OmniPro aan te sluiten aan medische data HUB s. Zo hebben wij reeds integraties met RSW (Réseau Santé Wallon, ABRUMED en Antwerpse HUB gerealiseerd. CONTACT INFORMATIE Wenst u meer te weten over de uitgebreide mogelijkheden van het OmniPro Elektronisch Patiënten Dossier, aarzel dan niet om ons te contacteren. Care4Health - Franklin Rooseveltlaan 348/Q Gent Tel :

HET GEÏNTEGREERD ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER

HET GEÏNTEGREERD ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER 20 JAAR ERVARING HET GEÏNTEGREERD ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER OmniPro is een geïntegreerd Elektronisch Patiënten Dossier dat uniek is in zijn soort. OmniPro werd en wordt ontwikkelt door het Belgische

Nadere informatie

OP Mobile: verhoogde mobiliteit verlaagt de drempel voor het gebruik van het medisch dossier.

OP Mobile: verhoogde mobiliteit verlaagt de drempel voor het gebruik van het medisch dossier. OP Mobile: verhoogde mobiliteit verlaagt de drempel voor het gebruik van het medisch dossier. Recent lijkt het dat alles wat te maken heeft met medische software en Apple s Ipad een ogenblikkelijke interesse

Nadere informatie

Medische Software. Indien u graag meer informatie wenst over MediBase, aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 011/240 350.

Medische Software. Indien u graag meer informatie wenst over MediBase, aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 011/240 350. Medische Software Geachte Dokter, MediBase is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T +32 11 24 02 34 F +32 11 23 34 25 E info@cegeka.be BTW BE 0448 621 832 RPR Hasselt www.cegeka.

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T +32 11 24 02 34 F +32 11 23 34 25 E info@cegeka.be BTW BE 0448 621 832 RPR Hasselt www.cegeka. Medische software Geachte dokter, C-Specialist is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

CyberLab. Highlights. Overzicht

CyberLab. Highlights. Overzicht Overzicht Highlights CyberLab is een webgebaseerd orderinvoer- en resultaatconsultatiesysteem dat met elk labinformatiesysteem geïntegreerd kan worden. CyberLab werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Medische Software. - Algemene MediBase informatie - Specifieke informatie over de specialiteit plastische heelkunde

Medische Software. - Algemene MediBase informatie - Specifieke informatie over de specialiteit plastische heelkunde Medische Software Geachte Dokter, MediBase is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T +32 11 24 02 34 F +32 11 23 34 25 E info@cegeka.be BTW BE 0448 621 832 RPR Hasselt www.cegeka.

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T +32 11 24 02 34 F +32 11 23 34 25 E info@cegeka.be BTW BE 0448 621 832 RPR Hasselt www.cegeka. Medische software Geachte dokter, C-Specialist is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T F E BTW BE RPR Hasselt

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T F E BTW BE RPR Hasselt Medische software Geachte dokter, C-Specialist is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

IntraZis basis handleiding.

IntraZis basis handleiding. IntraZis basis handleiding. Inloggen Het begin: aanmelden in het login scherm: Vul gebruikersnaam en wachtwoord in. Selecteer de juiste locatie (voor locatie specifieke zaken zoals b.v. alerts). Klik op

Nadere informatie

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T +32 11 24 02 34 F +32 11 23 34 25 E info@cegeka.be BTW BE 0448 621 832 RPR Hasselt www.cegeka.

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T +32 11 24 02 34 F +32 11 23 34 25 E info@cegeka.be BTW BE 0448 621 832 RPR Hasselt www.cegeka. Medische software Geachte dokter, C-Specialist is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T +32 11 24 02 34 F +32 11 23 34 25 E info@cegeka.be BTW BE 0448 621 832 RPR Hasselt www.cegeka.

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T +32 11 24 02 34 F +32 11 23 34 25 E info@cegeka.be BTW BE 0448 621 832 RPR Hasselt www.cegeka. Medische software Geachte dokter, C-Specialist is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in de Belgische ziekenhuizen. MIC 2016 Digitale transformatie in de zorg

Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in de Belgische ziekenhuizen. MIC 2016 Digitale transformatie in de zorg 1 Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in de Belgische ziekenhuizen MIC 2016 Digitale transformatie in de zorg Andries Nelissen 25-11-2016 2 Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in de Belgische ziekenhuizen

Nadere informatie

Mediring Medserve Medimail. Encrypted ehealth ehbox

Mediring Medserve Medimail. Encrypted ehealth ehbox Individuele zorgverstrekker Client Mediring Medserve Medimail Ziekenhuis, Labo en andere Zorginstellingen EMD EMD Folder Huisarts Hector Encrypted ehealth ehbox Unified Messaging Module ZIS LIS Bewezen

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

U opent een nieuw contact in het menu.

U opent een nieuw contact in het menu. Trigonia De eerste keer kunt u toegang krijgen tot Trigonia door naar volgende website te surfen. https://trigonia.corilus.be/demonl. De eerste keer zult u zien dat het eventjes duurt om de applicatie

Nadere informatie

Koppeling Nmbrs Workbee Doc nr.: SD 034 Datum: Versie: 1.1

Koppeling Nmbrs Workbee Doc nr.: SD 034 Datum: Versie: 1.1 Inhoud van dit document Benodigde gegevens voor de koppeling... 2 Nmbrs - Workbee... 2 Workbee en de Nmbrs integratie... 3 Over Workbee... 3 Over de integratie met Nmbrs... 3 Opzetten integratie Nmbrs

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

ebir th ebirth city web services Omschakeling gebruik web toepassing naar web services

ebir th ebirth city web services Omschakeling gebruik web toepassing naar web services ebir th ebirth city web services Omschakeling gebruik web toepassing naar web services Documenthistoriek Revisies Versie Datum Commentaar 1.0 30/08/2010 Initiële versie Pagina 2 Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE...

Nadere informatie

Medische Software. Indien u graag meer informatie wenst over MediBase, aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 011/240 350.

Medische Software. Indien u graag meer informatie wenst over MediBase, aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 011/240 350. Medische Software Geachte Dokter, MediBase is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

Handleiding Web viewer Huisartsen Antwerpse Regionale Hub

Handleiding Web viewer Huisartsen Antwerpse Regionale Hub Handleiding Web viewer Huisartsen Antwerpse Regionale Hub Versie 1.0 Antwerpse regionale hub Handleiding Web viewer Huisartsen 1 INHOUD Algemene informatie rond de HUB... 2 Voorwaarden... 3 Hoe de hub

Nadere informatie

Onafwendbare (r)evolutie!

Onafwendbare (r)evolutie! Netwerken Onafwendbare (r)evolutie! Telematica Luc Billiau en Patrick De Coninck Geïntegreerd gebruikersen toegangsbeheer : certificaten, IC, TR. ehealthbox : 1T1 communicatie 3 1. Therapeutische relatie

Nadere informatie

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018. WST 4 AP 3 Medicatieschema

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018. WST 4 AP 3 Medicatieschema ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 WST 4 AP 3 Medicatieschema Stand van zaken Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) is operationeel en uitgerold, maar slechts 40% van de voor het publiek geopende

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC. Dirk BROECKX Project Manager éénlijn.be 14 oktober Blue Point Antwerpen

Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC. Dirk BROECKX Project Manager éénlijn.be 14 oktober Blue Point Antwerpen Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC Dirk BROECKX Project Manager 14 oktober Blue Point Antwerpen = een consortium = een netwerk + software leveranciers + egezondheid Diensten Wat

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Handleiding ego4: anaxis.be. Webformulieren en Loket - Workflow INFO@ANAXIS.BE ONDERNEMINGSNR. BE 0472 699 311

Handleiding ego4: anaxis.be. Webformulieren en Loket - Workflow INFO@ANAXIS.BE ONDERNEMINGSNR. BE 0472 699 311 Handleiding ego4: Webformulieren en Loket - Workflow 1 Inhoud 2 Inleiding...3 3 Webformulieren...3 3.1 Toevoegen...3 3.2 Workflow beheren...3 3.2.1 Nieuwe stap toevoegen...4 3.2.2 Opvolging...4 3.2.3 Acties...5

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Deze handleiding wil een summier overzicht geven van de installatieprocedure van het digitaal aanvraagformulier. De handleiding is bedoeld voor de al wat ervaren

Nadere informatie

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Handmatige Instellingen Exchange Online Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Inhoudsopgave 1 Handmatige Instellingen Exchange Online voor Nokia E51 Smartphone...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Mail for Exchange van

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Welkom! GertJan Coolen

Welkom! GertJan Coolen Welkom! GertJan Coolen Agenda Introductie Communicare Trends in de markt & MS Lync Contact Center for Lync Uitgangspunten Architectuur Functionaliteiten Partnership Wrap up & interactie Communicare Internationaal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Het inloggen via Foodweb is vanaf 14 december 2017 gewijzigd. Hier leest u wat u moet doen als operator om via ons nieuw Foodweb portaal toegang

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software

Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software 2 Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software Landelijke standaarden en software 1 Resultaten

Nadere informatie

Wit-Gele Kruis gaat voor actieve gegevensdeling in ICT-gedreven zorg

Wit-Gele Kruis gaat voor actieve gegevensdeling in ICT-gedreven zorg Wit-Gele Kruis gaat voor actieve gegevensdeling in ICT-gedreven zorg Stefaan Sarens, Algemeen Directeur, Wit-Gele Kruis Antwerpen Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 IT als ruggengraat van de organisatie In

Nadere informatie

Tegen 1 januari 2016 is de kwaliteit van het elektronisch voorschrift gewaarborgd

Tegen 1 januari 2016 is de kwaliteit van het elektronisch voorschrift gewaarborgd 1. Bevorderen en versnellen van de Recip-e uitrol a) algemene kwaliteitsverbetering van de geproduceerde voorschriften perfect gelijke voorschriften (elektronisch en op papier) verplicht verifiëren via

Nadere informatie

THE COMPLETE DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTION

THE COMPLETE DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTION THE COMPLETE DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTION 93 % VAN ALLE NEDERLANDSE ZIEKENHUIZEN GERICHT OP GEZONDHEIDSZORG MEER DAN 25.000 GEBRUIKERS WERELDWIJD 15 JAAR MEER DAN 15 JAAR ERVARING DE COMPLETE OPLOSSING

Nadere informatie

HET GEINFORMATISEERD PATIENTENDOSSIER IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS ET RUSTOORDEN VOOR OUDEREN

HET GEINFORMATISEERD PATIENTENDOSSIER IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS ET RUSTOORDEN VOOR OUDEREN HET GEINFORMATISEERD PATIENTENDOSSIER IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS ET RUSTOORDEN VOOR OUDEREN Een registratiemodel voor verzorgingsgegevens In het belang van de resident in een rust- en verzorgingscentrum,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 2.1 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 9 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 9 3.2 Algemene

Nadere informatie

UiJreksel roadmap 2013-2018. Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 5/30/15

UiJreksel roadmap 2013-2018. Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 5/30/15 Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 UiJreksel roadmap 2013-2018 - - - - - - - - - - - - - Ontwikkelen en systema>sch gebruik van een minimaal EPD

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst 1 UITDAGINGEN Van papieren naar elektronische dossiers Zorgverleners centraal toegang geven tot patiëntgegevens Efficiëntie optimaliseren

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Implementatie van SNOMED CT in het EPD: secundair gebruik van data voor ICD-10-BE 25/09/2015

Implementatie van SNOMED CT in het EPD: secundair gebruik van data voor ICD-10-BE 25/09/2015 Implementatie van SNOMED CT in het EPD: secundair gebruik van data voor ICD-10-BE 25/09/2015 Overzicht Inleiding Registratie van klinische gegevens in SNOMED CT Mapping SNOMED CT naar ICD-10-CM/PCS Semi-automatische

Nadere informatie

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007 RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem Het Overleg Februari 2007 Inhoud van de presentatie Introductie C-CONTENT Introductie Rechtsorde Ontwikkelaar en toeleverancier van informatieontsluitingstechnologie

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

METHODOLOGIE VOOR HET METEN VAN DE BELGIAN MEANINGFUL USE CRITERIA 28 APRIL 2017 PROF. DR. PASCAL COOREVITS DR. JOS DEVLIES

METHODOLOGIE VOOR HET METEN VAN DE BELGIAN MEANINGFUL USE CRITERIA 28 APRIL 2017 PROF. DR. PASCAL COOREVITS DR. JOS DEVLIES METHODOLOGIE VOOR HET METEN VAN DE BELGIAN MEANINGFUL USE CRITERIA 28 APRIL 2017 PROF. DR. PASCAL COOREVITS DR. JOS DEVLIES RAMIT VZW Research in Advanced Medical Informatics and Telematics vzw Opgericht

Nadere informatie

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Even voorstellen Geneesheer master ICT Innovatie (terra nova) in healthcare, sinds

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Handleiding. MyCareNet in Baltes

Handleiding. MyCareNet in Baltes Handleiding MyCareNet in Baltes 26/02/2015 Handleiding MyCareNet in Baltes Colofon Nr versie van de Software: Nr revisie handleiding: 1.5 Datum: 26 februari 2015 Adres: Corilus NV Hogenakkerhoek 5 9150

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Aanmaak van gebruikers en toekenning van rollen en verantwoordelijkheden voor het gebruik van de toepassing ebirth

Gebruikershandleiding: Aanmaak van gebruikers en toekenning van rollen en verantwoordelijkheden voor het gebruik van de toepassing ebirth Gebruikershandleiding: Aanmaak van gebruikers en toekenning van rollen en verantwoordelijkheden voor het gebruik van de toepassing ebirth ehealth-platform SEPTEMBER 2011 Voor een snellere consultatie kunt

Nadere informatie

The testresultaten kunnen bekeken worden door alle gezondheidsprofessionals die toegang hebben tot het dossier van de patiënt.

The testresultaten kunnen bekeken worden door alle gezondheidsprofessionals die toegang hebben tot het dossier van de patiënt. 1 van 5 14/04/2014 21:51 Handleiding Inleiding Inleiding Terminologie Vereisten Inloggen Bestaande patiënt openen Afgedrukte vragenlijst Spartanova WiPaM (Wireless Patient Monitoring) is een telegeneeskunde

Nadere informatie

Te volgen werkwijze: vertrekpunt = patiëntenoverzicht (versie )

Te volgen werkwijze: vertrekpunt = patiëntenoverzicht (versie ) Te volgen werkwijze: vertrekpunt = patiëntenoverzicht (versie 10-07- 2013) 1. Maak een anamnese aan of vervolledig een reeds gestarte anamnese Klik de gewenste patiënt aan en ga via pijltje naast knop

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 14

Release Notes v 2.0 14 1/7 Release Notes v 2.0 14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding. Algemeen. Agendabeheer

Handleiding. Algemeen. Agendabeheer Handleiding Algemeen Agendabeheer G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2. Doel

Nadere informatie

Activiteitenrapport in BRIO4YOU

Activiteitenrapport in BRIO4YOU Quick User Guide Activiteitenrapport in BRIO4YOU Inleiding Met het activiteitenrapport in BRIO4YOU kunt u meldingen die aan minstens één gebruiker gekoppeld zijn bewaren en beheren. Bijvoorbeeld: taken,

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS Rechten GEBRUIKSVOORWAARDEN De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

Ambulant elektronisch voorschrift

Ambulant elektronisch voorschrift Actiepunten Ronde tafel 2013 Stand van zaken Recip-e Belangrijkste hinderpalen Voorgestelde actiepunten Actiepunten Ronde tafel 2013 Timing: januari 2014 & 2015. Projectleider: Plateform ehealth (voor

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007

Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007 Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007 Vanuit een duidelijke visie op zorg verbeteren de Isala klinieken de serviceverlening en de communicatie met patiënten

Nadere informatie

Laboratoriuminformatiesystemen in (perifere) ziekenhuizen: goed op weg naar het L-EPD?

Laboratoriuminformatiesystemen in (perifere) ziekenhuizen: goed op weg naar het L-EPD? Laboratoriuminformatiesystemen in (perifere) ziekenhuizen: goed op weg naar het L-EPD? Dr H.J. (Eric) Vermeer, specialist klinische chemie / klinisch chemicus Tergooiziekenhuizen, locaties Hilversum en

Nadere informatie

DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS

DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS IMAGE SPEECH PROCESSING SOLUTIONS DOING MORE WITH SPEECH DÉ SOLUTION PROVIDER Kostenefficiëntie in de zorg is nog steeds

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Klachtenbeheer (Intranet)

Klachtenbeheer (Intranet) Klachtenbeheer (Intranet) Versie:1 1/17 1 INLEIDING...3 2 NAVIGATIE VAN DE APPLICATIE...3 3 FRONT-END (OP DE WEBSITE)...4 3.1 Het online melden van klachten... 4 3.2 Mijn meldingen... 5 4 BACK-END...6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Handleiding Reseller Controle Paneel

Handleiding Reseller Controle Paneel Handleiding Reseller Controle Paneel Inloggen Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social media

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Het elektronisch voorschrift onder de loep. Dr. Marc Moens Voorzitter Recip-e Ondervoorzitter BVAS

Het elektronisch voorschrift onder de loep. Dr. Marc Moens Voorzitter Recip-e Ondervoorzitter BVAS Het elektronisch voorschrift onder de loep Dr. Marc Moens Voorzitter Recip-e Ondervoorzitter BVAS 2. Waar staan we vandaag? 3. Besluit 2 ONBEKEND = ONBEMIND 3 Historiek 2001: Werkgroep een theoretische

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Rondetafel ehealth 2015 Ambulant elektronsisch medisch voorschrift

Rondetafel ehealth 2015 Ambulant elektronsisch medisch voorschrift 1. Planning 2013 Rondetafel ehealth 2015 Ambulant elektronsisch medisch voorschrift In het Actieplan egezondheid na de rondetafel van 2013 stond: 4. Veralgemeend elektronisch voorschrijven (Actiepunt 2.1.2.)

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Vrijgave Inspire release 8.3. Nieuwe functionaliteit Inspire Designer 8.3

Vrijgave Inspire release 8.3. Nieuwe functionaliteit Inspire Designer 8.3 Vrijgave Inspire release 8.3 Per direct is Inspire versie 8.3 beschikbaar. In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de nieuwe mogelijkheden en toepassingen van deze nieuwe release. Tevens willen

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Patiëntportalen en PGD s

Patiëntportalen en PGD s Patiëntportalen en PGD s Vincent van Pelt Congres Architectuur in de Zorg 18-06-2015 PGD architectuurmodellen (work in progress!) Aanleiding Afstemmen partijen - NPCF, Zelfzorg Ondersteund (ZO!), Nictiz

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

OPTIMALISATIE RELEASE 9.1.1

OPTIMALISATIE RELEASE 9.1.1 OPTIMALISATIE RELEASE 9.1.1 9.1.1 12 mei 2015 Versie 1 Inhoud Inleiding... 3 Release 9.1.1... 3 Algemeen... 3 HDN... 7 Optimalisatie Release 9.1.1 2 Inleiding Zoals we in de laatste nieuwsbrief hebben

Nadere informatie

WiPaM Desktop Application. Handleiding. IXSyS 1/19 manual wipam ver. 1.1

WiPaM Desktop Application. Handleiding. IXSyS 1/19 manual wipam ver. 1.1 WiPaM Desktop Application Handleiding IXSyS 1/19 manual wipam ver. 1.1 Index Introductie...3 Starten...4 Configuratie...5 Patient Aanmaken...8 Spirometrie...10 ECG...10 Resultaten Uploaden...11 WiPaM Web

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1 Dit volledige document is eigendom van Cash Software B.V. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, vertaald in enige taal, in enige vorm of met enig middel zonder voorafgaande

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS 30/06/2017 Federale dienst e-procurement GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie