OP Med : HET VLAGGENSCHIP VAN ONZE GEÏNTEGREERDE OPLOSSING H.-HARTZIEKENHUIS LIER NEEMT STRATEGISCHE BESLISSING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP Med : HET VLAGGENSCHIP VAN ONZE GEÏNTEGREERDE OPLOSSING H.-HARTZIEKENHUIS LIER NEEMT STRATEGISCHE BESLISSING"

Transcriptie

1 INNOVATIE MOET DE BASIS VORMEN OP Med : MEDISCH DOSSIER - PRAKTIJKERVARING IMPLEMENTATIE De laatste jaren werden er al verschillende oplossingen voorgesteld om de gezondheidszorg in België te verbeteren. Ze komen meestal op hetzelfde neer: een meer geïntegreerde en proactieve aanpak is vereist. De preventieve en de curatieve gezondheidszorg moeten geïntegreerd worden. Huidige ziekenhuis informatiesystemen zijn dan ook in een staat van overgang. Na jarenlange stilstand staan ziekenhuizen voor grote uitdagingen door de introductie van nieuwe technologieën, wijzigende terugbetalingssystemen, demografische veranderingen en tekorten op de arbeidsmarkt. Dankzij het geïntegreerd elektronisch medisch dossier OmniPro kunnen wij nu een bewezen oplossing bieden voor de problemen van morgen. OP Med : HET VLAGGENSCHIP VAN ONZE GEÏNTEGREERDE OPLOSSING Centraal binnen ons portfolio van geïntegreerde oplossingen staat de module OP Med. De module OP Med is wat men binnen de klassieke terminologie het medisch dossier zou noemen. Het klassieke medisch dossier bestaat uit 3 peilers: het verzamelen van informatie, het verwerken van informatie en de uiteindelijke rapportering. OP Med gaat echter een stap verder en ondersteunt daadwerkelijk de workflow van de arts. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld trachten wij de implementatiewerkwijze en functionaliteiten van deze module weer te geven. H.-HARTZIEKENHUIS LIER NEEMT STRATEGISCHE BESLISSING Het H.-Hartziekenhuis te Lier is een Algemeen Ziekenhuis met regionale uitstraling. Het biedt een brede waaier van gespecialiseerde medische, medisch-technische en poliklinische diensten. Het streeft naar een geavanceerde zorg- en dienstverlening onder het motto Een hart voor zorg. In april 2010 nam het bestuur van H.-Hartziekenhuis de strategische beslissing om het geïntegreerde elektronisch medisch dossier OmniPro multidisciplinair en ziekenhuisbreed uit te rollen. HET SELECTIEPROCES Initieel is het steeds de bedoeling van het ziekenhuis geweest om in het verhaal van hun toenmalige softwareleverancier te stappen. Na een grondige en langdurige gap analyse bleek de toenmalige oplossing echter niet te voldoen aan de eisen en de toekomstvisie van het ziekenhuis. Hierna is men op zoek gegaan naar andere Elektronische Patiënten Dossiers. In tegenstelling tot vele andere organisaties heeft het H.-Hartziekenhuis er bewust voor gekozen om geen beroep te doen op externe consultancy bedrijven om hen te begeleiden bij de selectie van het medisch dossier, maar uit te gaan van hun competenties. Als hoofd van de afdeling informatica kreeg Emiel Onsea de opdracht om een eerste marktverkenning uit te voeren. Om efficiëntieredenen werd deze eerste selectie verder gedaan door een zeer beperkte groep mensen met affiniteit voor de werking van het ziekenhuis en de verwachtingen naar een patiëntendossier. Het heeft immers geen zin stakeholders te verlekkeren met mooie interface, van software die niet aangepast is aan de Belgische situatie en daardoor zeer veel aanpassingen vergt en onbetaalbaar wordt. Met een open geest werden zowel best-of-breed als geïntegreerde oplossingen bekeken.

2 Rekening houdende met het feit dat het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) een kwalijke reputatie in België heeft als het aankomt op succesvolle implementaties en lange termijn visie was een van de belangrijkste criteria dat het een bewezen Belgische oplossing diende te zijn. Bij de selectie werd er dan ook meer belang gehecht aan onsite bezoeken aan ziekenhuizen dan aan door consultants geïnspireerde lastenboeken en commerciële demo s. Na deze marktverkenning is men binnen het ziekenhuis gekomen tot een shortlist van 2 oplossingen. Na een intensieve 2de ronde waarbij andere stakeholders werden betrokken, is de keuze uiteindelijk op het geïntegreerde Elektronisch Patiënten Dossier OmniPro gevallen. Om het risico te verkleinen werd er beslist om in een eerste instantie een contract aan te gaan voor OP RDV (het afsprakensysteem) en OP Med. INTEGRATIES Van bij de aanvang van het project was het duidelijk dat het nieuwe EPD geïntegreerd moest worden in de bestaande omgeving. Voor er zelfs maar gedacht kon worden aan het uitrollen van OP RDV of OP Med moesten de integraties uitgevoerd worden. Concreet betekende dit integraties met het ZIS (Azis), RIS (Azis), Anapath (DaVinci), PACS (Siemens), LIS (GLIMS), import en export van medische informatie via Belgische doktersformaten en last but not least een bi-directionele integratie met de bestaande tekstredactie. Deze laatste integratie was het gevolg van het feit dat men gekozen heeft voor een gefaseerde uitrol (specialisme per specialisme) versus een big bang benadering en men absoluut wou vermijden dat informatie deels in het nieuwe systeem en deels in het oude systeem zou zitten. Het oplossen van de interoperabiliteits puzzel De meeste van deze integraties zijn zeer vlot verlopen ondermeer omdat Care4Health en Mims al zeer veel ervaring hadden in het realiseren van integraties met Belgische oplossingen. Meestal ging het dan ook om integraties die in het verleden al elders werden gerealiseerd. Enkel de integratie met het ZIS leverde wat meer moeilijkheden op. Hieruit bleek nogmaals dat men niet blind mag vertrouwen op zogenaamde standaarden. HL7 is blijkbaar niet altijd HL7 en elke leverancier interpreteert dit op zijn eigen wijze. De complexiteit is o.m. het gevolg van het feit dat binnen het H.- Hartziekenhuis te Lier men werkt met eenzelfde opnamenummer voor moeder en kind. Ook het feit dat men werkt met opnames in de toekomst i.p.v. geplande opnames zorgde in het begin voor verwarring. Dankzij een nauwe samenwerking tussen de dienst informatica en de ontwikkelaars van Mims werden deze problemen adequaat opgelost. EENMALIGE OPERATIES Gelijktijdig met het verwezenlijken van de integraties werden de zogenaamde one-shot of eenmalige operaties uitgevoerd. Het gaat hier over het opvullen van de database met min of meer stabiele data. We denken hierbij o.m. aan de configuratie van het geografische gedeelte (afdelingen en bedden) en gebruikers. Daarnaast werd de nodige software opgeleverd en getest om de historische data te kunnen importeren. HET ZICH EIGEN MAKEN VAN DE FILOSOFIE Het ziekenhuis heeft van begin realistische doelstellingen vooropgesteld. Er is doelbewust gekozen voor een strategie van kennis opdoen voor men als een wilde aan de configuratie en uitrol begon. Dit laatste is een echte must als men kiest voor een oplossing die zich kan aanpassen aan de organisatie i.p.v. dat de organisatie zich moet aanpassen aan de oplossing.

3 Zo werden verschillende workflows uitgetekend en afgetoetst met referentieartsen. Na de buy-in van deze artsen is men dan gestart met de uitrol van de verschillende modules. DRAAGVLAK CREËREN D.M.V. QUICK WIN OP RDV Als eerste belangrijk stap in het uitrollen van het medisch dossier werd de geïntegreerde afsprakenplanning in gebruik genomen door zowel de centrale afspraken balies als door individuele artsen. Dankzij een snelle en goede uitrol van deze module, waarbij een duidelijke tijd- en kwaliteitswinst merkbaar was, werden de artsen vragende partij voor een snelle ingebruikname van het medisch dossier. HET MEDISCH DOSSIER ALS RESULTAAT SERVER Het medisch dossier krijgt langs allerlei wegen informatie aangereikt (als het tenminste goed geregeld is). Helaas zijn niet alleen de informatiebronnen verschillend maar ook de soorten informatie is verschillend en vraagt een andere aanpak. Laboratorium resultaten Klassiek denken we hier aan een koppeling met het LIS en deze koppeling is ook in Lier de belangrijkste bron van labresultaten. Specifiek aan de koppeling die in Lier werd gerealiseerd is dat er niet gekozen werd voor een HL7-ORU integratie maar voor een XML-integratie. Wat is het grote verschil, zal u zich misschien afvragen. In het HL7-ORU protocol kan men de volgorde op het rapport niet terugvinden, klinisch biologen zijn dus verplicht om wijzigingen en toevoegingen op het rapport op 2 verschillende systemen door te voeren (het LIS en het medisch dossier). Naast de koppeling met het LIS is er echter nog een belangrijke leverancier van labresultaten. Bij het diagnostiseren van patiënten sturen huisartsen laboratoriumonderzoeken vaak naar privé laboratoria. In het verleden was het zo dat de patiënt deze resultaten vaak op papier meenam tijdens een consultatie of opname in het ziekenhuis. In het beste geval werden deze documenten dan ingescand en niet gestructureerd opgeslagen. Met de ingebruikname van OmniPro leveren deze privélaboratoria deze informatie nu aan onder elektronische vorm en kan de behandelende arts deze informatie dadelijk consulteren. De mapping met de patiënten vindt plaats op basis van rijksregisternummer. Ondanks het feit dat de meeste doktersformaten ondersteuning bieden voor identificatie op basis van het rijksregisternummer en dat de meeste ziekenhuizen dit als een basisfunctionaliteit beschouwen heeft het H.-Hartziekenhuis bij de meeste privélaboratoria moeten aandringen voor het doorsturen van het rijksregisternummer als unieke identificatie van de patiënt. OmniPro kan deze labresultaten op 2 manieren aanbieden. Men kan een snel overzicht krijgen van de resultaten of men kan gebruik maken van de specifieke labo result server functionaliteit. Deze laatste beschikt o.m. over volgende functionaliteiten:

4 Selectie van resultaten op basis van uitvoerend laboratorium Selectie van resultaten op basis volledigheid aanvraag Selectie van resultaten op basis van afwijking normaalwaarde Selectie op basis van aanvrager Selectie op basis van voorgedefinieerde profielen Cumulatieve overzichten Voorstelling van cumulatieve resultaten in een grafiek Vermeldenswaardig is tevens dat op basis van laboratoriumresultaten automatisch alarmen, waarschuwingen en aandachtspunten kunnen gegenereerd worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een MRSA besmetting van een patiënt kan leiden tot een alarm op de afdeling. In dat geval zal er een auditief alarm afgaan op een vooraf gedefinieerde PC.

5 Tekstverslaggeving Onder tekstverslaggeving verstaan we in de context van het H.-Hartziekenhuis te Lier enerzijds de verslaggeving die werden en worden geproduceerd in deelsystemen binnen het ziekenhuis (we denken dan vb. aan verslaggeving in tekstredactie, anapath en medische beeldvorming maar ook aan verslagen die binnen OmniPro worden geproduceerd) en anderzijds is er de verslaggeving die ons wordt aangeleverd door extramuros zorgverstrekkers (vb. verwijsbrieven en verslagen die gemaakt werden in poliklinieken). De eerste worden geïmporteerd d.m.v. een HL7ORU koppeling, de tweede categorie door inlezen van elektronische verslagen die verstuurd worden in bekende doktersformaten zoals HealthOne en Medidoc. Een belangrijk aandachtspunt bij de uitrol van OmniPro is dat we gekozen hebben voor een gefaseerde aanpak en niet voor een big bang. Dit betekende wel dat we er voor hebben moeten zorgen dat er een synchronisatie bestond tussen de oude resultaat server (tekstredactie) en het Elektronisch Patiënten Dossier OmniPro, m.a.w. verslagen die worden geproduceerd in het oude systeem worden doorgestuurd naar OmniPro en omgekeerd. Men kan het immers niet maken dat een arts voor de ene informatie moet inloggen in systeem X en voor andere informatie in systeem Y. Resultaten medische beeldvorming De resultaten van de medische beeldvorming vallen uiteen in 2 delen. Enerzijds hebben het stukje verslaggeving en anderzijds hebben we de beelden op zich. In vele gevallen kiezen we ervoor om de beelden niet te importeren maar een link te maken met de PACS. Deze werkwijze werd ook toegepast in het H.- Hartziekenhuis. Vanuit het verslag kan men klikken op een link en via Single Sign-On (SSO) kan de arts navigeren naar de verschillende beelden. Om te zorgen voor een betere opvolging heeft het ziekenhuis ervoor gekozen om niet enkel de resultaten te importeren in het elektronisch medisch dossier maar ook de aanvragen die in het RIS worden geplaatst (ORM-koppeling). Op deze manier ziet de arts of er daadwerkelijk een onderzoek gepland of uitgevoerd werd, zelfs indien er nog geen verslag voorhanden is. Inter-ziekenhuis resultaten Deze laatste categorie van resultaten is redelijk recent. De overheid is vragende partij (en subsidieert) samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen. Een van de methodes waarop ze samenwerking tracht te promoten is door de introductie van medische data hub s. Zo hebben de ziekenhuizen in de Antwerpse regio de Antwerpse HUB opgericht. De bedoeling van de regionale HUB s is dat men als behandelende arts medische data van de patiënt kan raadplegen (met instemming van de patiënt) die werd geproduceerd in een ander ziekenhuis. De eerste fase van de integratie in het H.-Hartziekenhuis is momenteel afgerond. Weldra zal er pilootproject worden opgestart. Connectie met RSW Connectie met ABRUMED Connectie met Antwerpse HUB Uitdaging van het medisch dossier als resultaten server Zorgverstrekkers krijgen vandaag de dag meer en meer informatie. Op zich is dit een positieve ontwikkeling. Men moet er echter zorg voor dragen dat de arts door het bos de bomen nog ziet. Dankzij OmniPro kan de tsunami aan aangeleverde informatie op een intelligente manier worden aangeboden. Door een combinatie van gepersonaliseerde html views en scripting kunnen de medische data geselecteerd en overzichtelijk gepresenteerd worden.

6 HET MEDISCH DOSSIER ALS PRODUCENT VAN MEDISCHE DATA Concept Binnen OmniPro spreken we van evenementen en de rapportering vanuit deze evenementen. Naar gelang het soort pathologie, specialisme, hospitalisatie,... worden de evenementen gegroepeerd in dossiers. We kennen verschillende type evenementen: opname evenementen, consultatie evenementen, technische evenementen, operaties evenementen,... Deze verschillende evenementen worden op hun beurt gekoppeld aan user interfaces. Uitgaande van een standaard user interface voor een evenement kan men als applicatie beheerder snel een specifieke user interface ontwerpen. De velden die men in de user interface gedefinieerd heeft kan men via een eenvoudige drag & drop gebruiken in brief templates. Elementen van een user interface Een user interface kan worden samengesteld uit verschillende soorten velden en user controls. Een veld wordt gekenmerkt door zijn type en de sleutel van het veld. User controls zijn voorgedefinieerde functionaliteiten die kunnen geïntegreerd worden in de gepersonaliseerde user interfaces vb. selectief tonen van een aantal laboratoriumwaarden. Registeren van medische data In grote lijnen onderscheiden we 2 soorten informatie: de gestructureerde informatie en de niet gestructureerde informatie. Zoals bovenstaand al werd aangegeven wordt hierbij vooral gebruik gemaakt van een Niet-gestructureerde informatie Niet-gestructureerde informatie heeft als voordeel dat ze menselijker is in te geven. De arts kan zijn gedachten formuleren zoals hij vroeger deed op papier of in het geval van H.-Hartziekenhuis te Lier in de oude module tekstredactie. Hij kan hiervoor gebruik maken van skelet teksten (teksten waarbij stukken van teksten moeten worden aangevuld met variabelen) en auto-complete teksten (teksten waarbij een stuk van een woord wordt geëxpandeerd tot een volledig woord of zin). Binnen het H.-Hartziekenhuis te Lier heeft men ervoor gekozen om het beheer van deze teksten over te laten aan de artsen. Artsen kunnen op zelfstandige basis skelet- en auto-complete teksten toevoegen, wijzigen en beheren. Deze teksten kunnen persoonlijk zijn of voor het specialisme van de arts. Daarnaast kan de arts bij dit soort verslaggeving informatie importeren uit andere bronnen vb. een stuk van het verslag medische beeldvorming.

7 Het spreekt voor zich dat een spellingchecker de arts tijdens het ingeven van teksten attent maakt op mogelijke schrijffouten. Om de verslaggeving van de niet-gestructureerde informatie nog sneller te laten plaatsvinden heeft het ziekenhuis er voor gekozen ondersteuning te beiden via de module OP Rec. Deze geïntegreerde spraakerkenning maakt gebruik van Dragon Medical. Gestructureerde informatie Voor het ingeven van gestructureerde medische informatie kan men enerzijds gebruik maken van gestructureerde elementen binnen de event specifieke user interface en anderzijds van specifiek ontwikkelde functionaliteiten. Bij de eerste categorie denken we aan check- en optie-elementen (die gelinkt kunnen worden aan gestructureerde codes zoals ICD, SNOMED,...) en numerische gegevens (waarbij men de resultaten in historische grafische curven en percentielen kan tonen). Semiautomatisch invullen van evenementen Binnen OmniPro kunnen de evenementen automatisch of semiautomatisch worden opgevuld met informatie die reeds aanwezig is in het medisch dossier. Zo heeft men binnen het H.-Hartziekenhuis gekozen voor een combinatie van het selectief overnemen van data (zoals thuismedicatie, vorig verslag) en type evenementen. Dit laatste zijn evenementen waarbij stukken reeds standaard ingevuld zijn. Ingeven van parameters Parameters zoals bloeddruk, hartslag, ademhaling,... kunnen ingeven worden in de event specifieke user interfaces maar ook in de daartoe specifieke user interface. Indien men van de laatste functionaliteit gebruikt maak dan krijgt men de parameters cumulatief te zien over de verschillende evenementen heen. Het spreekt voor zich dat een grafische weergave mogelijk is. Ingeven van ambulante voorschriften Ter ondersteuning van de ambulante patiënten maakt men vaak gebruik van de functionaliteit voorschriften. Hierbij kan de arts op een gestructureerde manier medicatievoorschriften ingeven. Het ingeven van het geneesmiddel, posologie en inname moment laten toe om voorschriften af te drukken conform de Belgische wetgeving. Daarnaast kan een posologie blad afgedrukt worden voor de patiënt.

8 Ingeven van waarschuwingen Binnen OmniPro kan men waarschuwingen of Alerts definiëren met daaraan gekoppeld taken die door zorgverstrekkers moeten uitgevoerd worden. Een vb. hiervan is het aangeven dat het gaat om een MRSApatiënt. HET MEDISCH DOSSIER ALS RAPPORTERING INSTRUMENT Eenmaal de medische data werd geproduceerd moet ze uiteraard nog gerapporteerd worden. Vanuit het evenement kan men op een eenvoudige manier een verslag genereren. Dit verslag wordt dan afgedrukt of elektronisch verstuurd naar 1 of meerdere bestemmelingen. Per evenement kunnen er meerdere briefmodellen geconfigureerd worden. HET MEDISCH DOSSIER ALS INSTRUMENT OM DE WORKFLOW TE ONDER- STEUNEN De geïntegreerde aanpak van OmniPro laat toe om de workflow te ondersteunen. Een concreet voorbeeld hiervan is de afhandeling van ambulante consultaties. Via de module OP RDV wordt er een afspraak gemaakt. Op de dag van de consultatie komt de patiënt automatisch op de lijst van de verwachte patiënten. De wachtzaal functionaliteit zorgt voor een correcte aanmelding. Indien nodig kunnen verwijsbrieven en andere documenten ingescand worden. Na zijn aankomst verschijnt de patiënt op de elektronische werklijst van de arts. Van hieruit heeft de arts toegang tot alle informatie m.b.t. deze patiënt. Vanuit deze elektronische werklijst kan de arts overgaan tot rapportering. Een ander voorbeeld is de ondersteuning van het toeren. Gekoppeld aan het hospitalisatie evenement kan men de dagelijkse evolutie noteren in toer subevenementen. Door gebruik te maken van een webrapport worden de patiënten die aan een bepaalde selectie voldoen getoond in een form waarbij de laatste informatie zichtbaar is. Op een eenvoudige manier kan men voor 1 of meerdere patiënten toerinfo toevoegen.

9 HOE HEEFT MEN HET AANGEPAKT IN HET H.HARTZIEKENHUIS TE LIER De initiële aanpak In het H.-Hartziekenhuis is men gestart men het uitrollen van OP RDV. Een volgende logische stap was dan ook de support van de ambulante consultaties en technische ingrepen. In samenwerking met Dr. Boulanger (uroloog) en Dr. Van Vaerenbergh (gastro-enteroloog), werden de workflow en de eerste evenementen ontworpen. In een eerste poging heeft men geprobeerd om de artsen zoveel mogelijk te sturen in de richting van gestructureerde user interfaces. De praktijk wees echter uit dat artsen toch ook nog graag beschikken over velden waarin ze niet-gestructureerde informatie kwijt kunnen. Momenteel bestaan de event specifieke user interface uit een mix van gestructureerde en niet-gestructureerde velden. Nadat de artsen deze eerste fase hadden doorlopen, werd er overgegaan tot de hospitalisatie-evenementen inclusief toerinformatie. Het uitwerken van deze twee specialismen heeft toch wel wat tijd gevraagd. Het structureren en optimaliseren van het medisch dossier is immers een groeiproces en liever dan nadien de zaken opnieuw te moeten configureren, heeft men er voor gekozen om rustig een weg te zoeken die het best aansloot bij het ziekenhuis. Early live support Vanuit de afdeling informatica is er tijdens de eerste dagen van de ingebruikname enorm veel aandacht besteed aan de early live support. Niet alleen werden artsen actief telefonisch gecontacteerd maar er werden zelfs formele overlegmomenten ingepland. De aanpak van de andere specialismen Nadat de twee eerste specialismen live zijn gegaan met OmniPro en de optimalisatie/stabilisatie periode achter de rug was, is er in samenspraak met de stuurgroep een volgorde van omschakeling bepaald. De werkwijze is steeds dezelfde. Artsen van een bepaald specialisme worden uitgenodigd en krijgen eerst een demo aan de hand van de configuratie voor de pilootdiensten. Op deze manier krijgen ze een goed overzicht van de functionaliteiten en filosofie van het pakket. Hierna wordt er aan de artsen gevraagd om na te denken over specifieke aanpassingen voor hun dienst (in de praktijk blijkt dit zeer goed mee te vallen!). Na een week worden de artsen terugverwacht met hun opmerkingen. De dienst informatica voert op basis van hun wensen de nodige configuratie uit. Momenteel heeft 1 persoon ongeveer 1 dag nodig om een specialisme op te zetten (inclusief testen). Nadat de nodige configuratiewerkzaamheden werden doorgevoerd krijgen de artsen nog een verplichte opleiding door de dienst informatica.

10 Continue opvolging Om er zeker van te zijn dat artsen gebruik maken van het medisch dossier werden er een aantal Key Performance Indicatoren ingevoerd. Zo monitort de dienst informatica het aantal effectief aangemaakte evenementen. Dit geeft een goede indicatie of er op bepaalde diensten niet gemelde bottlenecks zijn. Op basis van deze informatie wordt indien nodig contact opgenomen met de betrokken dienst. ONZE STERKE PUNTEN ERVARING Het geïntegreerde Elektronisch Medisch Patiëntendossier bestaat reeds 20 jaar en wordt ontwikkelt door de firma Mims. Mims werd opgericht in 1997 door Dominique Bastille en Vincent Quirynen. Het is een familiaal bedrijf en stelt vandaag meer dan 45 mensen te werk. Als pionier van het Elektronisch Medisch Patiëntendossier is Mims niet meer weg te denken als speler op de markt van medische dossiers. Om de geografische expansie te ondersteunen werd in 2007 de firma Care4Health opgericht. Care4Health is als systeemintegrator de exclusieve distributeur van OmniPro in Vlaanderen en Nederland. Vandaag maken 25 ziekenhuizen (op 46 locaties) dagdagelijks gebruik van OmniPro. Concreet betekent dit dat dagelijks eindgebruikers werken met OmniPro. Daarnaast maken meer dan 750 specialisten gebruik van OmniPro in hun privépraktijk. BEWEZEN OPLOSSING Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) heeft een kwalijke reputatie in België als het aankomt op succesvolle implementaties en lange termijn visie. Vele Elektronisch Patiënten Dossiers blijken niet aan de verwachtingen te voldoen. Lokalisatiekosten en timing worden onderschat. De manier van werken in België blijkt net dat beetje anders te zijn dan in de rest van Europa. Verklein uw risico en kies voor een bewezen oplossing. Op eenvoudig verzoek brengen Care4health en MIMS u in contact met Belgische ziekenhuizen waar u kan praten met eindgebruikers die op realistische wijze hun ervaringen en uitdagingen met u delen over het gebruik in de praktijk van het OmniPro geïntegreerd Patiëntendossier. Wij vinden het belangrijk om aan te tonen dat OmniPro kan ingezet worden in grote en kleine ziekenhuizen. Ziekenhuizen met veel geneesheerspecialisten in opleiding en ziekenhuizen zonder veel geneesheerspecialisten in opleiding. Ziekenhuis CHC Luik Cliniques UCL Mont-Godinne Clinique Saint-Luc Bouge Clinique et Maternité Ste-Elisabeth Namen Clinique Notre Dame Doornik Centre Neurologique - Fraiture Cliniques du Sud Luxembourg Arlon IFAC Marche Clinique St. Pierre Ottignies CHR Namen CHR de Haute Senne Soignies CHR du Val de Sambre Auvelais Clinique Saint-Joseph St. Vith

11 CHA Libramont CHU Luik Centre Hospitalier St Joseph Gilly Centre Hospitalier de Frameries Centre Hospitalier Dinant Centre Hospitalier Moeskroen Clinique André Renard Herstal Centre de Santé des Fagnes Chimay Europaziekenhuizen Brussel CHR de Mons Warquignies Mons H.-Hart ziekenhuis Lier FLEXIBILITEIT Als door de wol geverfde systeemintegrators met een jarenlange trackrecord in zorgautomatisering beseffen wij meer dan wie ook dat de oplossing niet bestaat. Elk ziekenhuis heeft zijn eigenheid en wij zijn van mening dat je als systeemintegrator respect moet hebben voor die eigenheid. Een ziekenhuis moet zijn manier van werken niet aanpassen aan een software oplossing maar de software oplossing moet zich aanpassen aan het ziekenhuis. Daarom is OmniPro uitgerust met de nodige tools om de voorgedefinieerde dossiers en workflows op een snelle en eenvoudige manier aan te passen zonder hulp van een derde partij. GEÏNTEGREERD Als er in de software wereld wordt gesproken van een geïntegreerde zorgsuite, dan denk men vaak aan applicaties die ontwikkeld werden door eenzelfde softwarehuis en die gebruik maken van één database om complexe data uit te wisselen tussen applicaties. Dit is echter niet altijd het geval. OmniPro is echter van de eerste tot de laatste module zelf ontwikkeld door Mims en maakt gebruik van één gemeenschappelijke database. Dankzij deze filosofie sluiten modules naadloos op elkaar aan en kan informatie gedeeld worden tussen de verschillende modules. INTEGRATIES MET DEELSYSTEMEN Een Elektronisch Patiënten Dossier moet zich inpassen in een bestaande omgeving. Er moeten integraties gemaakt worden met andere deelsystemen zoals het laboratorium informatie system (LIS), administratief systeem (opnames, transfers, ontslag), radiologie informatie systeem (RIS), apotheeksysteem,... Mims heeft reeds meer dan 100 verschillende integraties gerealiseerd met de in België actieve leveranciers van softwareoplossing en/of medische toestellen. Voorbeelden van integraties zijn : LIS : GLIMS ZIS : AZIS, EXTENSO, CPO, MEDSOC ANAPATH : DaVinci RIS : AGFA, FUJI, GE ANYWHERE, ANYTIME, ANYPLACE Dankzij een 2-voudige aanpak zorgt OmniPro dat de medische data voor elke stakeholder steeds beschikbaar is. Als eerste pijler hebben we de communicatie van en naar stakeholders binnen het ziekenhuis. Reeds van in het begin werd er aandacht besteedt dat alle informatie voor iedereen real-time moet beschikbaar zijn (rekening houdende met zijn of haar rol). Met OP Mobile zijn we nu nog een stap verder gegaan en zorgen we ervoor dat bepaalde informatie ook offline beschikbaar is.

12 Als 2de pijler hebben wij de communicatie met de extra-muros stakeholders. Deze communicatie verzorgen wij enerzijds door de in en export van gegevens via Medibridge, Mediring en Hector. En anderzijds door OmniPro aan te sluiten aan medische data HUB s. Zo hebben wij reeds integraties met RSW (Réseau Santé Wallon, ABRUMED en Antwerpse HUB gerealiseerd. CONTACT INFORMATIE Wenst u meer te weten over de uitgebreide mogelijkheden van het OmniPro Elektronisch Patiënten Dossier, aarzel dan niet om ons te contacteren. Care4Health - Franklin Rooseveltlaan 348/Q Gent Tel :

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

ChipSoft Bedrijfsprofiel

ChipSoft Bedrijfsprofiel ChipSoft Bedrijfsprofiel!"#$% &%'!"#$% (!"#$)* #+, )-./000 1*12 ChipSoft ZIS B.V. (ChipSoft). Deze uitgave blijft eigendom van ChipSoft. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN.

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. 2014-2015 Stijn Van Driessche, universiteit Gent PROMOTOR: Prof. Dr. Dirk Avonts,

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Veel gebruikers van Microsoft Dynamics NAV (voorheen: Navision) geven aan hun informatievoorziening te willen verbeteren. Na de invoering

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie Oktober 2012 Jaargang 25 #7 Iedereen is zich hier bewust van het belang van ICT Streekziekenhuis Koningin Beatrix Uitbesteding van je ICT-beheer biedt vele voordelen Coppens diervoeding CarIT biedt ons

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

www.trustteam.be T +32 56 23 46 06 info@trustteam.be

www.trustteam.be T +32 56 23 46 06 info@trustteam.be www.trustteam.be T +32 56 23 46 06 info@trustteam.be Inhoud 1 Introductie...3 2 Waarom kiezen voor Health@Work?...3 2.1 Concentreer u voortaan op uw kernactiviteiten...4 2.2 Rijke standaardfunctionaliteiten...4

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

VCD: al 12,5 jaar een toppartner van HP

VCD: al 12,5 jaar een toppartner van HP September 2012 Jaargang 25 #6 SPECIAL INFRA Na onze verhuizing staat de patiënt met Solid Workspace centraal. Louis Poulussen, Ziekenhuis Bernhoven Continuïteit cruciaal voor succes. Ger Scholte, Enkco

Nadere informatie

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Welke entiteiten leveren de requirements? Bachelorscriptie Informatiekunde Mark van Liefland (0213381) Begeleider: Dr ir G.E. Veldhuijzen van Zanten

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Vertrouwen in beeld. JaarverSLAG 2 0 0 6

Vertrouwen in beeld. JaarverSLAG 2 0 0 6 Vertrouwen in beeld JaarverSLAG 2 0 0 6 missie 2 / 3 Wij zijn een autonoom, algemeen ziekenhuis dat vanuit een christelijke inspiratie specialistische gezondheidszorg aanbiedt. visie Wij maken deel uit

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 Bekijk onze nieuwe website www.4ps.nl Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek voorwoord Sterker uit de strijd Als deze turbulente tijden

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie