B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem"

Transcriptie

1 B E S T E K OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 91OO Sint-Niklaas Tel. 03/ ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

2 SYNOPSIS Opdrachtgever van de dienst Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt Sint-Niklaas Voorwerp van de opdracht: Voorwerp van de leveringen binnen het raamcontract: Multifunctionals en beheersysteem. De opdracht omvat het afsluiten van een raamcontract voor de levering met waarborg van multifunctionals met bijhorend beheersysteem. Het betreft een overeenkomst tegen prijslijst die samengesteld is op basis van eenheidsprijzen. De overeenkomst omvat ook onderhoud van de toestellen gekoppeld aan het gebruik ervan. Het raamcontract garandeert geen exclusiviteit voor de levering van dit materiaal. Het raamcontract heeft een looptijd van 60 maanden. Het is jaarlijks opzegbaar. De vermoedelijke hoeveelheden hangen af van toekomstige behoeften en zijn nu niet bekend. Een minimale afname is enkel gegarandeerd bij het Stadsbestuur Sint-Niklaas. Het materiaal voldoet steeds aan de technologische stand van zaken op het ogenblik van bestelling. De leveradressen kunnen elke site zijn verbonden aan het bestuur, of elke site verbonden van het OCMW Sint-Niklaas en de Politiezone Sint-Niklaas. Wijze van gunnen van de opdracht (wet van 24 december 1993 artikel 13) De overeenkomst wordt gesloten ingevolge een algemene offerteaanvraag. Selectiecriteria: Zie deel I: Algemene bepalingen van het bestek Kostprijs aanbestedingsbundel: Bestek: 15 EUR Te betalen d.m.v. overschrijving op het rekeningnummer BE (BIC GKCCBEBB) of door contante betaling op de stadsontvangerij, 1ste verdieping, stadhuis, Grote Markt 1 te Sint- Niklaas. Openingsuren: voormiddag: iedere werkdag van 8.15 uur tot uur namiddag: dinsdag, woensdag en vrijdag van uur tot uur. Bijkomende inlichtingen: Stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Telefoonnummer: (dienst logistiek) Inzage dossier: Bij de dienst logistiek (3 e verdieping), stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Opening offertes: Zie publicatie Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie 2.0 2

3 DEEL I : ALGEMENE BEPALINGEN In zover er niet afgeweken wordt in de bepalingen van onderhavig bestek zijn op de opdracht de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing: 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 2. Wet van 15 juni 2006 en latere wijzigingen betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikelen 2,4 en 15; 3. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 4. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden; 5. Koninklijk besluit elektromagnetische compatibiliteit (K.B. 18 mei 1994); 6. Koninklijk besluit arbeidsmiddelen (K.B. 12 augustus 1993); 7. De minimumvoorschriften vermeld in bijlage van het K.B. beeldschermen (K.B. 27 augustus 1993); 8. Alle latere aanvullingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking, en de hiernavolgende aanvullingen en wijzigingen; 9. Alle apparatuur moet voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften. KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 JANUARI 1996, BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN Titel II - Bepalingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van diensten Hoofdstuk II - Regels in verband met de kwalitatieve selectie voor de overheidsopdrachten Artikel 43: Teneinde na te gaan of de dienstverlener zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt, moeten bij de offerte volgende documenten worden ingediend: - een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen (punten 1, 2 en 3 van het K.B. van 08/01/1996) is voldaan; - een attest van de Sociale zekerheid of een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land (punten 5 en 6 van het K.B. van 08/01/1996); - attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting Wanneer een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie 2.0 3

4 Artikel 44: Artikel 45: Teneinde de financiële en economische draagkracht van de dienstverlener na te gaan, moeten bij de offerte volgende documenten worden bijgevoegd: - het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's; - passende bankverklaringen evenals een weergave van de omzet in verhouding tot de winst; - voorlegging jaarrekeningen van de onderneming, indien de wetgeving van het land waar de leverancier is gevestigd de bekendmaking van balansen voorschrijft. - verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren; Teneinde de technische bekwaamheid van de dienstverlener na te gaan, moeten bij de offerte volgende documenten worden bijgevoegd: 1) een lijst met referenties van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen 5 jaar heeft verricht; 2) een bewijs dat de inschrijver structuren en processen heeft ingesteld met als doel kwaliteitsbewaking; 3) een bewijs dat de inschrijver structuren en processen heeft ingesteld met als doel milieuzorg; 4) een bewijs dat de inschrijver structuren en processen heeft ingesteld met als doel service management; 5) een bewijs dat de inschrijver reeds 5 jaar onderhoud levert op vergelijkbare schaal; 6) een document waaruit blijkt dat de aanbieder inschrijver voldoet aan vereisten inzake veiligheid en gezondheid en aan alle vigerende wetten en reglementen ter zake; 7) een attest of verklaring waaruit blijkt dat de aangeboden toestellen nieuw zijn en dus voor de eerste maal in gebruik worden genomen; 8) een document met beargumenteerde beschrijving van de bekwaamheden, de diploma s, de professionele ervaring en de technische middelen die ter beschikking zijn van de inschrijver en zijn personeel 9) een bewijs dat de aangeboden toestellen conform zijn aan de bestekbepalingen; de volledige beschrijving en documentatie van de aangeboden machines Titel V - Prijsbepaling en prijsonderzoek Artikel 86: De opdracht wordt beschouwd als een overeenkomst tegen prijslijst. De opdracht volgens prijslijst is een opdracht waarvan alleen de eenheidsprijzen voor de prestaties forfaitair zijn; door de eenheidsprijzen op de hoeveelheden van de verrichte prestaties toe te passen, wordt het te betalen bedrag vastgesteld. De opdracht wordt gegund op basis van de eenheidsprijzen opgegeven in de offerte. Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt het bestuur nog niet over de exact benodigde hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief. Zij binden het bestuur op geen enkele wijze. De leverancier kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie 2.0 4

5 Titel VI - De offertes en de gunning bij aanbesteding en offerteaanvraag Hoofdstuk I - Opmaken van de offerte Afdeling I - Vorm en inhoud Artikel 89: 1 De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het bij het bestek behorende formulier en conform de bepalingen in dit bestek. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is. De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De prijs van de offerte moet opgegeven worden in EURO. 2 Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Wij verwijzen hiervoor naar de bepalingen onder Titel II Hoofdstuk II van dit bestek. 3 Een offerte bestaat uit meerdere delen. Elk deel dient gescheiden te worden d.m.v. een schutblad. Vóór het eerste schutblad zitten de begeleidingsbrief en inhoudstafel. De delen zijn: Deel 1: Inschrijvingsformulier, inventaris & prijslijst (zie verder) Deel 2: Bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenaar, lijst van de onderaannemers, lijst van producten waarop intellectuele en industriële rechten rusten, naam, telefoonnummer en -adres van de contactpersoon; Deel 3: Vereiste attesten, bewijzen en verklaringen Deel 4: CV projectcoördinator Deel 5 Gedetailleerde technische beschrijvingen, gedetailleerde prijsvorming, gedetailleerde beschrijving van de vorming, onderhoud Deel 6: Suggesties en andere nuttige inlichtingen Deel 7: Brochures en usb stick(s) Afdeling VI - Prijsopgave, opdrachten in percelen en gebruik van de talen Artikel 100º1: De inschrijver is verplicht in zijn offerte de aanslagvoet van de belasting op de toegevoegde waarde te vermelden. Artikel 101: De inschrijver mag zijn offerte op de verschillende percelen aanvullen met prijsvermindering of met verbeteringsvoorstellen die hij per perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor hij een offerte indient. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie 2.0 5

6 Hoofdstuk II - Indienen van de offertes Artikel 104: De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld: de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend, de verwijzing naar het bestek. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van adres dat in het bestek is aangegeven en met de vermelding "offerte kopieertoestellen". Iedere offerte moet bij de voorzitter voor de opening van de inschrijvingen toekomen alvorens hij de zitting opent. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover: 1 de aanbestedende overheid aan de leverancier nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing; 2 én de offerte ten laatste 4 kalenderdagen voor de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. Het adres voor toezending van de offerte is: Stadsbestuur Sint-Niklaas, dienst logistiek, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas. Hoofdstuk III - Opening van de offertes Artikel 106: De offertes worden geopend: zie publicatie Hoofdstuk V - Keuze van de aannemer bij aanbesteding of offerteaanvraag Afdeling II - Keuze bij algemene of beperkte offerteaanvraag Artikel 115: Bij gunning van de opdracht aan de indiener van de regelmatige offerte die het voordeligst lijkt, zal rekening gehouden worden met volgende criteria: 1. Functionele kwaliteiten, gebruikerscomfort en beheersoftware 45 punten 2. De prijzen van het raamcontract 45 punten 3. Klantenservice en technische bijstand (snelheid van interventie) 10 punten De toekenning van de punten zal berekend worden als volgt: 1. Functionele kenmerken, gebruikerscomfort en beheersoftware: - de punten voor de functionele kenmerken worden toegekend op basis van de gebruikersinterface (het bedieningspaneel), de wijze waarop papierstoringen tot een minimum worden herleid en de extra functionaliteiten van de machine ten opzichte van de minium vereisten; - het gebruikscomfort zal beoordeeld worden aan de hand van een POC (Proof Of Concept); - de beheersoftware zal beoordeeld worden aan de hand van een POC (Proof Of Concept), waaruit de gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie en wijze van integratie in de bestaande ICT infrastructuur duidelijk moet blijken 2. Prijzen van het raamcontract: De laagste globale prijs heeft maximum aan punten. Daarna worden de punten procentueel toegepast, uitgaande van de laagste prijs. 3. De klantenservice en technische interventie: Hoe geschiedt de klantenservice en welke interventietijden worden gehandhaafd om een probleem effectief te verhelpen en ook op te lossen. De hoogste score wordt gegeven aan de inschrijver met het hoogste service niveau. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie 2.0 6

7 Artikel 115: Verplichte variante conform de technische bepalingen in dit bestek. Afdeling III Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers Artikel 116: De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 120 kalenderdagen, ingaande op de dag na zitting voor opening van de offertes. KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 SEPTEMBER 1996 TOT BEPALINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN Titel I - Algemene bepalingen voor de overheidsopdrachten Hoofdstuk I - Algemene regels Artikel 2 2 : De aanbestedende overheid is: De Stad Sint-Niklaas. De besturen die voor de betaling instaan zijn: Stadsbestuur, OCMW en Politiezone Sint-Niklaas. De opdracht omvat het afsluiten van een raamcontract voor de levering met waarborg van multifunctionals met bijhorend beheersysteem. Het betreft een overeenkomst tegen prijslijst die samengesteld is op basis van eenheidsprijzen. De overeenkomst omvat ook onderhoud van de toestellen gekoppeld aan het gebruik ervan. Het raamcontract garandeert geen exclusiviteit voor de levering van dit materiaal. Het raamcontract heeft een looptijd van 60 maanden. Het is jaarlijks opzegbaar. De vermoedelijke hoeveelheden hangen af van toekomstige behoeften en zijn nu niet bekend. Een minimale afname is enkel gegarandeerd bij het Stadsbestuur Sint- Niklaas. Het materiaal voldoet steeds aan de technologische stand van zaken op het ogenblik van bestelling. De leveradressen kunnen elke site zijn verbonden aan het bestuur, of elke site verbonden van het OCMW Sint-Niklaas en de Politiezone Sint-Niklaas. De gunningwijze is algemene offerteaanvraag. Artikel 2-3 : Op deze aanneming zijn van toepassing: Onderhavig bestek en de bijhorende inventaris (niet-limitatief) Het bij dit bestek horende model van offerte en de inventaris Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie 2.0 7

8 Hoofdstuk II - Bepaalde betalingsmodaliteiten, voorschotten en herziening van de prijs van de onderaannemingscontracten Artikel 4 2 : De prijs is opgebouwd uit drie componenten: - 1 ste component: huur toestel voor jaar X, jaar X + 1, jaar X + 2, jaar X + 3 en jaar X + 4; - 2 de component: kostprijs afdruktegoed conform het type toestel. Het gaat hier over een vaste allin prijs voor het forfaitaire aantal afdrukken per type toestel rekening houdend met het opgegeven gemiddeld aantal kopieën per maand (inclusief onderhoud, toners, ); - 3 de component: klikprijs. Het gaat hier over een vaste all-in prijs per fotokopie of afdruk bovenop het afdruktegoed (inclusief onderhoud, toners ). De inschrijvers moet een afzonderlijke kostprijs opgegeven voor de verplichte variant. Verder gelden volgende zaken wat de prijszetting betreft: Verplichte variante : de prijs voor 2 de en 3 de component wordt opgedeeld in een prijs voor afdrukken in zwart/wit en kleur; Prijs per A4 pagina recto zwart/wit Prijs per A4 pagina recto/verso zwart/wit Prijs per A3 pagina recto zwart/wit Prijs per A3 pagina recto/verso zwart/wit Prijs per A4 pagina recto kleur Prijs per A4 pagina recto/verso kleur Prijs per A3 pagina recto kleur Prijs per A3 pagina recto/verso kleur De facturatie gebeurt per kwartaal aan het stadsbestuur van Sint-Niklaas voor de toestellen die door hen afgenomen worden en aan het OCMW van Sint-Niklaas voor hun toestellen. Stadsbestuur Sint-Niklaas OCMW Sint-Niklaas T.a.v. de dienst boekhouding T.a.v. dienst boekhouding Grote Markt 1 Lodewijk De Meesterstraat Sint-Niklaas 9100 Sint-Niklaas Keuze van de offerte De keuze van de offerte zal gebeuren in drie stappen: 1. Kwalitatieve selectie op basis van de selectiecriteria; 2. Rangschikking van de offertes op basis van de gunningscriteria; 3. Aan de 3 best gerangschikte inschrijvers wordt verzocht een testruimte op te zetten met exemplaren van toestellen en het beheersysteem die representatief zijn voor latere leveringen. Aan de hand van de resultaten volgend uit diverse testscenario's wordt een tweede en definitieve rangschikking op basis van dezelfde gunningscriteria gemaakt. De opdracht wordt gegund aan de voordeligste, regelmatige offerte, zijnde de uiteindelijk best gerangschikte inschrijving. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de substantiële onregelmatigheid van zijn offerte. De leverancier zal gevraagd worden om onmiddellijk na de toewijzing een multifunctional ter beschikking te stellen aan het bestuur, los van een bestelling binnen het raamcontract. Dit toestel zal dienst doen als voorbereiding op de configuratie en zal bij de eerste bestelling worden teruggegeven aan de leverancier. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie 2.0 8

9 Proefopstelling Aan elke inschrijver zal een proefopstelling gevraagd worden voor een termijn van 5 werkdagen. Deze wordt opgesteld in het Stadhuis van Stad Sint-Niklaas. De testopstelling dient opgebouwd te worden met de apparatuur waarmee de inschrijver heeft aangeboden in zijn offerte voor het raamcontract multifunctionals. Om de gebruiksvriendelijkheid te kunnen beoordelen zal zowel de multifunctional als de beheersoftware worden geëvalueerd. Een personeelslid van het bestuur moet in staat gesteld worden om met de aangeboden hardware en software te werken. De inschrijver dient ten laatste 1 week voor de testweek een lijst op te maken met de apparatuur die zal gebruikt worden voor de testopstelling. Deze lijst dient verstuurd te worden aan het bestuur. Op de testopstelling zelf moet deze lijst ook beschikbaar zijn. De dag voor de start van de evaluatieperiode van de proefopstelling, krijgen de inschrijvers de kans om hun materialen, gebruikt voor de proefopstelling in het evaluatielokaal hier te plaatsen. Alle instellingen en configuraties en van de apparatuur en software dienen te gebeuren voor de aanvang van de evaluatieweek. Hierna worden geen aanpassingen meer toegestaan. De proefopstelling zal de volgende testen omvatten: - Compatibilileit en systeembelasting van de aangeboden drivers in een citrix omgeving. - Gebruiksvriendelijkheid van het toestel voor eindgebruikers en beheerders. - Snelheid en kwaliteit van de afdrukken. Voor alle testen zal het bestuur voorzien in: Een lokaal voor het opstellen van de apparatuur De evaluatieperiode kan door het bestuur ten allen tijde uitgebreid worden indien de mogelijkheid en/of noodzaak zich voordoet. Het staat het bestuur vrij gedurende de uitvoering van de testen bijkomende testen of verduidelijkingen te vragen. Deze testen zullen gequoteerd worden en maken deel uit van de gunningcriteria. De jury zal samengesteld zijn uit afgevaardigden van het stadsbestuur Sint-Niklaas en het OCMW Sint-Niklaas Het doel van de testopstelling is het evalueren van: De voorgestelde oplossing qua mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid De aangeboden apparaten stabiel en vlot werken in een citrixomgeving De inschrijver moet een voorstel doen van de configuratie en deze uitvoerig documenteren in zijn offerte. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie 2.0 9

10 BIJLAGE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN VOOR CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. Hoofdstuk I - Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling 1 - Leiding van en toezicht op de uitvoering Artikel 1: Artikel 2: De administratieve leiding en toezicht op de uitvoering van de opdracht wordt uitgeoefend door mevrouw Veerle Weyers, diensthoofd logistiek of haar vervanger, hun bevoegdheid is beperkt tot: * het administratief opvolgen van de opdracht; * het opstellen van processen-verbaal van vaststelling; * het opmaken van de processen-verbaal tot voorlopige en definitieve oplevering van de leveringen en diensten (service); De technische leiding en toezicht op de uitvoering van de opdracht wordt uitgeoefend door de heer, Ivan Stuer, ICT coördinator Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas of zijn vervanger, hun bevoegdheid is beperkt tot: * het technisch opvolgen van de opdracht; * het opstellen van processen-verbaal van vaststelling; * het opmaken van de processen-verbaal tot voorlopige en definitieve oplevering van de leveringen en diensten (service) Borgtocht Er wordt een borgtocht gevraagd van 5% op het globale bedrag van deze aanneming. De eerste helft van de borgtocht wordt vrijgegeven na 2,5 jaar, de tweede helft op het einde van het raamcontract (na 5 jaar). De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de toewijzing van de opdracht bij aangetekend schrijven. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Ingeval van verzuim van borgstelling kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel van de algemene aannemingsvoorwaarden. De leverancier stuurt het verzoek tot vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende overheid. Afdeling 7 - Prijsherziening Artikel 13 2 Op onderhavige opdracht is geen prijsherziening van toepassing Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

11 Afdeling 13 - Einde van de opdracht sancties - beroepsmogelijkheden Onderafdeling 2 Middelen van optreden van de aanbestedende overheid Artikel 20: De dienstverlener wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn: 1. Wanneer de prestaties niet geheel voltooid zijn binnen de contractuele bedongen leveringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde data; 2. Ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid; 3. Wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van het bestuur niet worden nageleefd; 4. Wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorwaarden opgenomen in dit bestek. Hoofdstuk II - Bijzondere bepalingen Afdeling 2 - Opdrachten voor aanneming van diensten Onderafdeling 3 - Verloop van de opdracht Artikel 55: Het raamcontract gaat in de dag die wordt vermeld in de betekening waarin het bestuur de inschrijver schriftelijk op de hoogte brengt van de gunning. Het contract heeft een looptijd van 60 maanden. Het is jaarlijks opzegbaar. Het contract kan jaarlijks worden opgezegd mits motivatie. De leveringstermijn voor een bestelling binnen het raamcontract bedraagt 30 kalenderdagen. Deze termijn vangt aan de dag na het verzenden van de bestelbon. Indien de termijn eindigt op een sluitingsdag van de instelling op de plaats van levering, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende dag dat de instelling terug open is. Er mag niet worden geleverd op een sluitingsdag. Waarborgtermijn De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraagt 60 kalendermaanden De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leverplaats. De inschrijver dient de duur en voorwaarden van de waarborg in zijn offerte mee te delen. De duur van de waarborg, die aanvangt bij de voorlopige oplevering, bedraagt minimum 5 jaar on-site met 'next business day' en dekt alle kosten met betrekking tot het herstellen, het vervangen van onderdelen en uurlonen en alle verplaatsingskosten. De firma dient onderhoudscontracten voor te stellen met duidelijke omschrijving van de inhoud. Op al wat ter vervanging wordt geleverd is de waarborgtermijn integraal van toepassing. Indien de producten niet werken volgens de bepalingen van dit bestek, wordt de waarborgtermijn voor deze producten geschorst tot op de dag dat ze opnieuw werken zoals voorzien. Bij aanhoudende technische problemen moet de inschrijver (leverancier) kosteloos instaan voor het vervangen van het defecte toestel door een evenwaardig of nieuwer model. Voorlopige oplevering Binnen de 15 kalenderdagen na het nazicht van de leveringen, wordt naargelang het geval een proces-verbaal opgesteld van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

12 Definitieve oplevering De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn; ze gebeurt stilzwijgend wanneer de leveringen gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten hebben gegeven. Wanneer de leveringen tijdens de waarborgtermijn aanleiding hebben gegeven tot klachten, wordt er binnen de 15 kalenderdagen voorafgaand aan het verstrijken van de waarborgtermijn een procesverbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. Onderafdeling 4 - Einde van de opdracht Artikel 66 1: De boeteformule zoals bepaald in het K.B. van 26 september 1996 is van toepassing op deze opdracht. Bij het niet strikt naleven van de voorwaarden van het lastenboek en de overeenkomst is het bestuur gerechtigd om boetes op te leggen, zoals bepaald in art. 66 van het K.B. Opzegging De aanbestedende overheid en de leverancier kunnen het raamcontract beëindigen door een vooropzeg van tenminste 6 maanden. De opzegging dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren. De leverancier kan geen schadevergoeding eisen indien de aanbestedende overheid het contract opzegt mits motivatie en ingebrekestelling. De opzegging van het raamcontract heeft geen invloed op de contracten die afgesloten werden binnen het raamcontract en waarvan de einddatum nog niet is overschreden op het moment van de opzegging. Taalgebruik Alle betrekkingen (zowel in woord als in schrift) tussen de inschrijvers en de aanbestedende overheid zullen in het Nederlands worden gevoerd, zowel voor als na de eventuele gunning. Het personeel dat de leverancier inzet voor de uitvoering voor deze opdracht is Nederlandstalig. Afdeling 3 Opdrachten voor aanneming van diensten Onderafdeling 1 - Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen Artikel 67: De dienstverlener wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde: In de prijs voor de huur van de machines zijn vooral gerekend : 1) de kosten voor verpakking, het laden, de overslag en het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren; 2) de kosten van het lossen, van het uitpakken op de plaats van levering; 3) de kosten voor de Nederlandstalige documentatie die eventueel door de aanbestedende overheid wordt geëist betreffende de levering; 4) het monteren en bedrijfsklaar maken; 5) de tol- en accijnsrechten betreffende het gebruikte materiaal en de producten; 6) de keurings- en de opleveringskosten; 7) de administratie- en secretariaatskosten; 8) de vorming en opleiding aan het personeel in het Nederlands tot voldoening van de aanbestedende overheid; 9) de levering van Nederlandstalige documenten of van stukken die gepaard gaan met de uitvoering van de diensten; 10) de, in het kader van de wet van 30 juni 1994 en het KB van 30 oktober 1997, te betalen vergoeding (forfaitaire vergoeding); 11) de terugname door de leverancier van verpakkingen, tonerbussen, ; 12) de ophaling van de toestellen aan het einde van de opdracht; Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

13 13) alle onderhouds- en herstellingskosten met inbegrip van de levering van vervangstukken, de uurlonen; 14) de toelevering van alle nodige producten inclusief toners, met uitzondering van het fotokopiepapier; 15) de reprobelkosten Onderafdeling 3 - Verloop van de opdracht Artikel 69: Artikel 70 1 Artikel 74: Wijze van de uitvoering: De inschrijver dient in zijn offerte de termijn op te geven die nodig is voor de uitvoering (zowel leverings-, plaatsings- en installatietermijn) van deze dienst met een maximum van 30 kalenderdagen voor bestellingen binnen het raamcontract. Plaats van de dienstverlening: Zie bijlage gehecht aan dit bestek. De oplevering gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende de waarborgtermijn geen aanleiding tot klachten geeft. Publiciteit De leverancier verbindt er zich toe over deze opdracht geen publiciteit te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid. Hij mag echter de opdracht vermelden als referentie. Organisatie, personeel en onderaanneming 1 Het Stadsbestuur Sint-Niklaas zal de nodige coördinatiestructuren opzetten om deze opdracht te begeleiden en te sturen. 2 De leverancier neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op de uitvoering op zich of wijst hiervoor een gemachtigde, de projectcoördinator genaamd, aan. Hij/zij is in ieder geval verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de opdracht. Zijn opdracht moet duidelijk en schriftelijk door de leverancier aan de aanbestedende overheid worden meegedeeld. De projectcoördinator wordt door de inschrijver nominatief vermeld in de inschrijving, met toevoeging van zijn/haar cv. Hij/zij blijft voor de ganse duur van het project de opdracht leiden. Hij/zij kan slechts in geval van overmacht (langdurige ziekte, verlaten van het bedrijf, enz.) door de leverancier worden vervangen. De voorgestelde projectleider heeft ruime ervaring in het leiden van tijdskritische projecten met de voorgestelde producten, en dit moet ook blijken uit zijn/haar cv. Het door de leverancier ingezet personeel moet voldoende in aantal zijn en moet, ieder in zijn vak, de vereiste bekwaamheden bezitten om de regelmatige vooruitgang der werkzaamheden en de goede uitvoering van de opdracht te waarborgen. 3 De aannemer kan voor de praktische uitvoering van de overeenkomst onderaannemingscontracten afsluiten met derden. De aannemer zal het opdrachtgevend bestuur desgevallend in de offerte de lijst van onderaannemers voorleggen, welke door het opdrachtgevend bestuur moet goedgekeurd worden. Afwijkingen kunnen achteraf slechts aanvaard worden mits goedkeuring door beide partijen. De verbintenissen van dergelijke aard vallen ten laste van de aannemer. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

14 DEEL II : TECHNISCHE BEPALINGEN II.1.Huidige situatie In onze huidige huurovereenkomst hebben we een 232 netwerk laserprinters, 63 kopieertoestellen, scanners en multifunctionals in gebruik (en 13 kleine tafelmodellen in eigendom). Deze staan in diverse locaties verspreid over het ganse grondgebied van het Stadsbestuur Sint-Niklaas. Het betreft hier hoofdzakelijk gebouwen waar de stadsdiensten en scholen zijn gehuisvest. De locaties van het OCMW en het Stadsbestuur zijn verbonden met het gemeenschappelijke datanetwerk. Bij de Politiezone zijn er twee gescheiden netwerken aanwezig. Het gaat hier over het gemeenschappelijk datanetwerk en een specifiek politienetwerk. Al deze toestellen samen hebben tijdens het jaar 2011 gezorgd voor ongeveer Stad Sint-Niklaas: miljoen afdrukken in zwart wit; miljoen afdrukken in kleur OCMW Sint-Niklaas: afdrukken in zwart wit afdrukken in kleur Daarnaast zijn er ook nog een aantal losse, kleinere printers in gebruik. II.2.Gewenste situatie Er wordt gestreefd: - Om het aantal kopieeropdrachten en afdrukken in belangrijke mate te beperken; - Naar minder toestellen; - Naar zo weinig mogelijk verschillende types van toestellen teneinde de uniformiteit over de locaties heen te houden. Dit zowel voor de gebruikers als voor de beheerders van het netwerk; - Naar het voorkomen van misbruiken bij zowel zwart/wit als kleuren afdrukken II.3.Flexibiliteit Het bestuur wenst een zo flexibel mogelijk contract te bekomen. Waarmee bedoeld wordt dat het mogelijk moet zijn, zonder prijsherzieningen, om toestellen toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen (steeds in overleg met de aanbieder), dit naargelang de noodzaak zich voordoet. De voorkeur gaat met andere woorden uit naar een contract waarbinnen in overleg met de aanbieder op regelmatige tijdstippen (her)bekeken wordt of het nog steeds de ideale toestellen zijn die in gebruik zijn en waar indien nodig kan bijgestuurd worden. De aanbieder bezorgt maandelijkse duidelijke overzichttabellen van het aantal afdrukken/toestel. Op basis van deze informatie kan het bestuur beslissen om de nodige wijzigen door te voeren: - toestellen toe te voegen; - toestellen te verwijderen; - het type toestel te wijzigen (bvb. model A verwisselen met model C) Wijziging in aantal en type toestellen zullen geen invloed hebben op de huur- en afdrukprijs en op de looptijd van het contract. De aanbieder mag geen kosten aanrekenen voor uitvoeren van deze wijzigingen. II.4.Opleiding Bij de start van de looptijd van het contract wordt de nodige opleiding voorzien voor de gebruikers en de systeembeheerders. Deze kan op vraag van het bestuur (kosteloos) herhaald worden in de looptijd van het contract indien de behoefte zich voordoet. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

15 II.5.Onderhoudscontract De dienstverlener dient het geheel te allen tijde operationeel te houden. De dienstverlener kan gebruik maken van software tools om machinepark van op afstand te beheren. Het politienetwerk laat geen beheer van op afstand toe. Hieronder worden een aantal (minimale) verwachtingen geformuleerd omtrent de dienstverlening binnen het contract - er is een commerciële en technische SPOC (= single point of contact); - er kan beroep gedaan worden op een telefonisch helpdesk; - de verhuurder verbindt zich ertoe de routine- en onderhoudsbeurten regelmatig en de herstellingen snel uit te voeren. De interventies moeten binnen volgende tijdsspanne uitgevoerd worden: o voor de decentrale binnen de 8 werkuren te rekenen vanaf de telefonische oproep of de ; - de tellerstanden worden op een eenvoudige manier doorgegeven of uitgelezen, dit zonder al te veel werk voor het bestuur. D.w.z. met behulp van webservices, XML of d.m.v. een koppeling met Scribe. - het bestuur dient online (web applicatie) alle interventies op de toestellen te kunnen opvolgen. Men moet ook online interventieaanvragen kunnen ingeven. Er wordt minimaal 2 keer per jaar een overleg georganiseerd tussen de commerciële en technische SPOC en de verantwoordelijken binnen het bestuur. Tijdens dit overleg worden minimaal volgende zaken besproken: - geplande wijzigingen in de komende periode; - de voorbije interventies: welke, op welke toestellen, gemiddelde doorlooptijd tot oplossing Het onderhoudscontract voorziet verder in: - het leveren van alle wisselstukken en vervangen van defecte onderdelen; - regelmatig preventief onderhoud; - alle herstellingen; - verplaatsingskosten; - werkuren; - leveren van toner en andere producten; - terugname van lege verpakkingen De verhuurder verbindt zich er toe garantie te bieden voor een technische interventie binnen de opgegeven uren en dit na elke oproep. Indien tijdens de uitvoering van het contract blijkt dat de voorgeschreven interventietijden niet worden gerespecteerd, kan het bestuur de opdracht beëindigen. Indien tijdens de huurperiode wordt vastgesteld dat het fotokopieertoestel of de printer geen goede kopieën of afdrukken meer levert, ondanks de tussenkomst van de technische dienst van de verhuurder, zal deze laatste een ander (gelijkwaardig) toestel plaatsen, zonder wijziging van de voorwaarden van het bestek noch van de prijzen. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

16 II.6. Handleidingen/opleidingen Bij de plaatsing van de kopieertoestellen/printers zullen handleidingen worden afgegeven, die in de omgeving van de machine bewaard blijven. Alle gebruikersinstructies, te weten handleidingen, bedieningspanelen en andere zijn opgesteld in het Nederlands. Er dient per kopieertoestel/printer een uitgebreide gebruikersinstructie voor de betrokkenen georganiseerd te worden door de verhuurder, inclusief voor eventuele toegevoegde printerfuncties. II.7. Technologie Alle digitale toestellen dienen van de laatste technologische generatie te zijn. Indien een model gedurende de looptijd van het contract vervangen wordt, dan zal de opvolger worden aangeboden in dezelfde configuratie tegen dezelfde verkoopsvoorwaarden. Alle machines moeten voldoen aan het KB van 5 mei 1995, het A.R.A.B., het A.R.E.I., de Codex op het Welzijn van het werk. Bij de levering wordt voor ieder type toestel een CE - conformiteitsattest vooraf voorgelegd. De toestellen geven GEEN actieve koolstof af en moeten onschadelijk zijn voor de gezondheid. Hiervoor dienen de nodige attesten en certificaten te worden overgemaakt bij de offerte. II.8. Beschrijving netwerk en softwarepakketten Stadsbestuur Sint-Niklaas en OCMW Sint- Niklaas: 1. IP netwerk; 2. Citrix op Windows 2008 server; 3. Windows Clients; 4. Organisatie beschikt over 4 printerservers. Elke printer is identiek geconfigureerd op 2 printerservers. II.9. Beschrijving netwerk en softwarepakketten Politiezone Sint-Niklaas Binnen de politie werkt men met 2 volledig gescheiden netwerkomgevingen, namelijk ISLP netwerk specifiek voor de politiezone en de netwerkomgeving van het stadsbestuur. Beschrijving ISPL netwerk: 1. IP netwerk; 2. Windows XP Clients; 3. Microsoft Excel 5.0 en Word 6.0 (zit in ISLP) Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

17 II.10. Minimum technische vereisten voor alle gevraagde toestellen Algemeen: De algemene technische vereisten waaraan de toestellen moeten voldoen: - De verschillende toestellen die op een netwerk zijn aangesloten moeten eenvoudig via een centrale software kunnen worden beheerd. Alle settings voor de toestellen worden bij voorkeur vanaf een centrale plaats doorgestuurd naar de diverse apparaten; - Het lijkt opportuun om op elke locatie de mogelijkheid te bieden om in kleur af te drukken. Deze mogelijkheid moet echter kunnen geblokkeerd worden door de beheerder; - De drivers moeten beschikbaar zijn voor de huidige en toekomstige besturingssystemen, dit voor op zijn minst 5 jaar. De drivers mogen bij gezamenlijk gebruik op een printserver geen incompatibiliteiten vertonen. De drivers moeten Citrix-compatibel zijn en geen Universal drivers. De drivers moeten zo licht mogelijk gehouden worden zonder kwaliteitsverlies; - De multifunctionals en of losse scanners moeten op een eenvoudige manier de functies scanto-mail, scan-to-sharepoint en scan-to-folder ondersteunen. Een eenvoudige koppeling aan LDAP is noodzakelijk; - Een aantal toestellen moeten uitgerust zijn met een faxfunctionaliteit. Een fax versturen vanaf een pc moet mogelijk zijn; - Deze technische mogelijkheden dienen op voorhand te worden aangetoond op basis van een Proof of concept. Document flow management: Momenteel brengt het bestuur haar verschillende documentstromen in kaart. Het is de bedoeling om op korte termijn te starten met document flow management, onder meer met behulp van Microsoft CRM en Microsoft SharePoint. De laag moet geschikt zijn om vlot uitgebreid of gekoppeld te kunnen worden met een systeem voor document flow. De inschrijver dient dit aan te tonen. Onder het begrip 'document flow' wordt verstaan: Ondersteuning bij de invoer van de documenten (scan to SharePoint, scan/fax to folder/ , scan/print as document met toevoegen van metadata, annotaties, start flowproces, archievering, ) Ondersteuning bij de uitvoer van de documenten (send/print as document/ , afdrukevaluatie, annotaties, archivering, ) Ondersteuning bij de black-box tussen in en uit (flow, versiebeheer, annotaties, visum/handtekening, ) Specifieke technische kenmerken: Digitale copiers/printers; ADF (automatische document feeder); Tweezijdige origineleninvoer; Recto-verso originelen dienen automatisch ingescand te worden in het geheugen; Automatisch dubbelzijdig kopiëren. De recto-verso gebeurt rechtstreeks via het standaard geheugen en onbeperkt; Vaste glasplaat; Formaten: A4 en A3; Elektronisch sorteren; Programmeerbaar bedieningspaneel met touch-scherm in de Nederlandse taal; OCR en comprimeren van het resultaat dient op de machine zelf te gebeuren; Zoom-functies, vergroten en verkleinen (zie opgave per perceel) Onderzetkast; Papiersoorten: alle aangeboden toestellen kunnen gebruik maken van transparanten, papier met hoofding, zelfklevende adresetiketten, milieuvriendelijk papier (100% recyclage) Kwaliteit: de aangeboden toestellen hebben minimum Zwart/wit: - Printer resolutie: 600*600Dpi, 256 grijswaarden, duidelijke zwartvulling en fotokwaliteit; Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

18 - Scan resolutie: 600*600Dpi, 256 grijswaarden, duidelijke zwartvulling en fotokwaliteit; Bypass: alle digitale toestellen moeten standaard uitgerust zijn met een manuele invoer welke de mogelijkheid biedt om kopiëren /printen op etiketten, transparanten en zwaarder papier; Alle toestellen kunnen pas beginnen kopiëren of afdrukken nadat de badge van het toegangscontrolesysteem van het bestuur (Syntegro) werd gebruikt. Hierdoor moet men ten allen tijde kunnen controleren en opvolgen hoeveel prints (kopies) er worden gemaakt per persoon en gegroepeerd per dienst (webportaal). Dit moet vanuit elk besturingssysteem mogelijk zijn zonder meerkost; Cleaning van de print-queue per gebruiker na instelbare tijd; Alle toestellen moeten standaard in het netwerk kunnen worden opgenomen. Zij moeten m.a.w. allemaal uitgerust zijn met een netwerkkaart. Ze moeten voldoende printergeheugen (RAMgeheugen en harde schijf) hebben, in functie van de grootte en het volume van het model; Energiespaarstand Mogelijkheid om een faxmodule toe te voegen; Mogelijkheid om een betaalsysteem toe te voegen (bvb. type Cartadis) Per aangeboden toestel dient de technische fiche, gehecht aan het offerteformulier, (indien nodig gekopieerd en) ingevuld te worden. II.11. Verplichte variant De minimum technische vereisten onder punt II.10. worden aangevuld met: Kleur: - Printer resolutie: 600*600Dpi; - Scan resolutie: 600*600Dpi II.12. Technische vereisten toestellen A - model Maandelijks volume: circa kopies/prints per toestel Minimale vereisten: minimum 15 A4 pagina s per minuut papiervoorraad: min. 2 x 500 vel en handinvoer van circa 100 vel B - model Maandelijks volume: circa kopies/prints per toestel Minimale vereisten: minimum 25 A4 pagina s per minuut papiervoorraad: min. 4 x 500 vel en handinvoer van circa 100 vel C - model Maandelijks volume: circa kopies/prints per toestel Minimale eisen: minimum 35 A4 pagina s per minuut papiervoorraad: min. 4 x 500 vel en handinvoer van circa 50 vel D - model Maandelijks volume: circa kopies/prints per toestel Minimale eisen: minimum 35 A4 pagina s per minuut papiervoorraad: min. 4 x 500 vel en handinvoer van circa 50 vel Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

19 II.13. Beheersysteem Het bestuur wenst een softwaretool waarin volgende functies worden gebundeld: Afdrukbeheer: het in kaart brengen van het printverkeer gegenereerd door alle in het netwerk aangesloten printers of printer-copiers die via de centrale printserver verwerkt worden; agentprincipe inzake oplages en gebruik van kleur (bvb. grote opdrachten afleiden naar reprografie, ); Accounting: op gebruikersniveau (koppeling met LDAP mogelijk) met mogelijkheid tot groeperen van gebruikers (bvb. op dienstniveau of departementsniveau); Ondervraging en statistiek: door toegang aan de gegevens op databank niveau werden zelf queries en views ontwikkeld om overzichten te tonen op intranet; Remote configuration en support; De codes en basisinstellingen van de kopieertoestellen onderhouden; Beleidsondersteuning in het kader van een geïntegreerde afdruk- en outputstrategie De printer-copiers moeten beschikken over een webinterface waarmee de remote-configuratie wordt gedaan. Dit wordt slechts gebruikt voor een beperkt aantal instellingen aangezien hiermee slechts toestel per toestel kan worden afgehandeld. De voornaamste functionaliteiten van het beheersysteem zijn: Gedifferentieerde afdruk en gedifferentieerde kosten: toewijzing en beheer daarvan Quota-allocatie en beheer daarvan Integratie met active directory LDAP ondersteuning Individueel gebruikersbeheer op basis van profielen Gebruik badgekaarten Afdrukopdrachten: filtering en restricties Web interface Gedetailleerde logging (afdrukactiviteiten, kost, kleurgebruik, tellers, errors, van waar, door wie, naar waar, ) Gedetailleerde rapporten en grafieken (charts) Geschikt voor multiple servers Monitoring netwerk- en lokale printers Error notification Individuele en gedeelde accounts Windows Schaalbaar (aantal gebruikers) Beveiligd afdrukken Follow me Gebruikerstools (individueel zichtbaar maken van aantallen en kosten) Minimale administratie Volledige configuratie van multifunctionals via profielen of templates en van op afstand Automatische updating bij multifunctionals van users, profielen, templates Tools voor monitoring (op alle niveaus) Gebruikersvriendelijk en intuïtief User, group en client account management Printer en multifunctional management Gebruik van voorafbetaalde (prepaid) cards/accounts Remote support/configuration/administration via web interface Evaluatie afdrukopdracht (automatic waste detection, image en text removal) Gebruik van externe databanken XML export Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

20 DEEL III : INLICHTINGEN Voor bijkomende informatie kan u tijdens de kantooruren contact opnemen met: Mevrouw Veerle Weyers, diensthoofd logistiek telefoonnummer: of De heer Kristof Van Bogget, coördinator contracten en keuringen telefoonnummer: De heer Ivan Stuer, ICT coördinator Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas telefoonnummer: S2LOG/kopieertoestellen/VW-KVB Sint-Niklaas, 3 december Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2007/8035 Het verzorgen van opleidingen rond

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie