B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem"

Transcriptie

1 B E S T E K OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 91OO Sint-Niklaas Tel. 03/ ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

2 SYNOPSIS Opdrachtgever van de dienst Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt Sint-Niklaas Voorwerp van de opdracht: Voorwerp van de leveringen binnen het raamcontract: Multifunctionals en beheersysteem. De opdracht omvat het afsluiten van een raamcontract voor de levering met waarborg van multifunctionals met bijhorend beheersysteem. Het betreft een overeenkomst tegen prijslijst die samengesteld is op basis van eenheidsprijzen. De overeenkomst omvat ook onderhoud van de toestellen gekoppeld aan het gebruik ervan. Het raamcontract garandeert geen exclusiviteit voor de levering van dit materiaal. Het raamcontract heeft een looptijd van 60 maanden. Het is jaarlijks opzegbaar. De vermoedelijke hoeveelheden hangen af van toekomstige behoeften en zijn nu niet bekend. Een minimale afname is enkel gegarandeerd bij het Stadsbestuur Sint-Niklaas. Het materiaal voldoet steeds aan de technologische stand van zaken op het ogenblik van bestelling. De leveradressen kunnen elke site zijn verbonden aan het bestuur, of elke site verbonden van het OCMW Sint-Niklaas en de Politiezone Sint-Niklaas. Wijze van gunnen van de opdracht (wet van 24 december 1993 artikel 13) De overeenkomst wordt gesloten ingevolge een algemene offerteaanvraag. Selectiecriteria: Zie deel I: Algemene bepalingen van het bestek Kostprijs aanbestedingsbundel: Bestek: 15 EUR Te betalen d.m.v. overschrijving op het rekeningnummer BE (BIC GKCCBEBB) of door contante betaling op de stadsontvangerij, 1ste verdieping, stadhuis, Grote Markt 1 te Sint- Niklaas. Openingsuren: voormiddag: iedere werkdag van 8.15 uur tot uur namiddag: dinsdag, woensdag en vrijdag van uur tot uur. Bijkomende inlichtingen: Stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Telefoonnummer: (dienst logistiek) Inzage dossier: Bij de dienst logistiek (3 e verdieping), stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Opening offertes: Zie publicatie Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie 2.0 2

3 DEEL I : ALGEMENE BEPALINGEN In zover er niet afgeweken wordt in de bepalingen van onderhavig bestek zijn op de opdracht de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing: 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 2. Wet van 15 juni 2006 en latere wijzigingen betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikelen 2,4 en 15; 3. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 4. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden; 5. Koninklijk besluit elektromagnetische compatibiliteit (K.B. 18 mei 1994); 6. Koninklijk besluit arbeidsmiddelen (K.B. 12 augustus 1993); 7. De minimumvoorschriften vermeld in bijlage van het K.B. beeldschermen (K.B. 27 augustus 1993); 8. Alle latere aanvullingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking, en de hiernavolgende aanvullingen en wijzigingen; 9. Alle apparatuur moet voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften. KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 JANUARI 1996, BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN Titel II - Bepalingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van diensten Hoofdstuk II - Regels in verband met de kwalitatieve selectie voor de overheidsopdrachten Artikel 43: Teneinde na te gaan of de dienstverlener zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt, moeten bij de offerte volgende documenten worden ingediend: - een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen (punten 1, 2 en 3 van het K.B. van 08/01/1996) is voldaan; - een attest van de Sociale zekerheid of een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land (punten 5 en 6 van het K.B. van 08/01/1996); - attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting Wanneer een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie 2.0 3

4 Artikel 44: Artikel 45: Teneinde de financiële en economische draagkracht van de dienstverlener na te gaan, moeten bij de offerte volgende documenten worden bijgevoegd: - het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's; - passende bankverklaringen evenals een weergave van de omzet in verhouding tot de winst; - voorlegging jaarrekeningen van de onderneming, indien de wetgeving van het land waar de leverancier is gevestigd de bekendmaking van balansen voorschrijft. - verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren; Teneinde de technische bekwaamheid van de dienstverlener na te gaan, moeten bij de offerte volgende documenten worden bijgevoegd: 1) een lijst met referenties van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen 5 jaar heeft verricht; 2) een bewijs dat de inschrijver structuren en processen heeft ingesteld met als doel kwaliteitsbewaking; 3) een bewijs dat de inschrijver structuren en processen heeft ingesteld met als doel milieuzorg; 4) een bewijs dat de inschrijver structuren en processen heeft ingesteld met als doel service management; 5) een bewijs dat de inschrijver reeds 5 jaar onderhoud levert op vergelijkbare schaal; 6) een document waaruit blijkt dat de aanbieder inschrijver voldoet aan vereisten inzake veiligheid en gezondheid en aan alle vigerende wetten en reglementen ter zake; 7) een attest of verklaring waaruit blijkt dat de aangeboden toestellen nieuw zijn en dus voor de eerste maal in gebruik worden genomen; 8) een document met beargumenteerde beschrijving van de bekwaamheden, de diploma s, de professionele ervaring en de technische middelen die ter beschikking zijn van de inschrijver en zijn personeel 9) een bewijs dat de aangeboden toestellen conform zijn aan de bestekbepalingen; de volledige beschrijving en documentatie van de aangeboden machines Titel V - Prijsbepaling en prijsonderzoek Artikel 86: De opdracht wordt beschouwd als een overeenkomst tegen prijslijst. De opdracht volgens prijslijst is een opdracht waarvan alleen de eenheidsprijzen voor de prestaties forfaitair zijn; door de eenheidsprijzen op de hoeveelheden van de verrichte prestaties toe te passen, wordt het te betalen bedrag vastgesteld. De opdracht wordt gegund op basis van de eenheidsprijzen opgegeven in de offerte. Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt het bestuur nog niet over de exact benodigde hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief. Zij binden het bestuur op geen enkele wijze. De leverancier kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie 2.0 4

5 Titel VI - De offertes en de gunning bij aanbesteding en offerteaanvraag Hoofdstuk I - Opmaken van de offerte Afdeling I - Vorm en inhoud Artikel 89: 1 De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het bij het bestek behorende formulier en conform de bepalingen in dit bestek. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is. De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De prijs van de offerte moet opgegeven worden in EURO. 2 Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Wij verwijzen hiervoor naar de bepalingen onder Titel II Hoofdstuk II van dit bestek. 3 Een offerte bestaat uit meerdere delen. Elk deel dient gescheiden te worden d.m.v. een schutblad. Vóór het eerste schutblad zitten de begeleidingsbrief en inhoudstafel. De delen zijn: Deel 1: Inschrijvingsformulier, inventaris & prijslijst (zie verder) Deel 2: Bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenaar, lijst van de onderaannemers, lijst van producten waarop intellectuele en industriële rechten rusten, naam, telefoonnummer en -adres van de contactpersoon; Deel 3: Vereiste attesten, bewijzen en verklaringen Deel 4: CV projectcoördinator Deel 5 Gedetailleerde technische beschrijvingen, gedetailleerde prijsvorming, gedetailleerde beschrijving van de vorming, onderhoud Deel 6: Suggesties en andere nuttige inlichtingen Deel 7: Brochures en usb stick(s) Afdeling VI - Prijsopgave, opdrachten in percelen en gebruik van de talen Artikel 100º1: De inschrijver is verplicht in zijn offerte de aanslagvoet van de belasting op de toegevoegde waarde te vermelden. Artikel 101: De inschrijver mag zijn offerte op de verschillende percelen aanvullen met prijsvermindering of met verbeteringsvoorstellen die hij per perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor hij een offerte indient. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie 2.0 5

6 Hoofdstuk II - Indienen van de offertes Artikel 104: De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld: de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend, de verwijzing naar het bestek. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van adres dat in het bestek is aangegeven en met de vermelding "offerte kopieertoestellen". Iedere offerte moet bij de voorzitter voor de opening van de inschrijvingen toekomen alvorens hij de zitting opent. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover: 1 de aanbestedende overheid aan de leverancier nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing; 2 én de offerte ten laatste 4 kalenderdagen voor de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. Het adres voor toezending van de offerte is: Stadsbestuur Sint-Niklaas, dienst logistiek, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas. Hoofdstuk III - Opening van de offertes Artikel 106: De offertes worden geopend: zie publicatie Hoofdstuk V - Keuze van de aannemer bij aanbesteding of offerteaanvraag Afdeling II - Keuze bij algemene of beperkte offerteaanvraag Artikel 115: Bij gunning van de opdracht aan de indiener van de regelmatige offerte die het voordeligst lijkt, zal rekening gehouden worden met volgende criteria: 1. Functionele kwaliteiten, gebruikerscomfort en beheersoftware 45 punten 2. De prijzen van het raamcontract 45 punten 3. Klantenservice en technische bijstand (snelheid van interventie) 10 punten De toekenning van de punten zal berekend worden als volgt: 1. Functionele kenmerken, gebruikerscomfort en beheersoftware: - de punten voor de functionele kenmerken worden toegekend op basis van de gebruikersinterface (het bedieningspaneel), de wijze waarop papierstoringen tot een minimum worden herleid en de extra functionaliteiten van de machine ten opzichte van de minium vereisten; - het gebruikscomfort zal beoordeeld worden aan de hand van een POC (Proof Of Concept); - de beheersoftware zal beoordeeld worden aan de hand van een POC (Proof Of Concept), waaruit de gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie en wijze van integratie in de bestaande ICT infrastructuur duidelijk moet blijken 2. Prijzen van het raamcontract: De laagste globale prijs heeft maximum aan punten. Daarna worden de punten procentueel toegepast, uitgaande van de laagste prijs. 3. De klantenservice en technische interventie: Hoe geschiedt de klantenservice en welke interventietijden worden gehandhaafd om een probleem effectief te verhelpen en ook op te lossen. De hoogste score wordt gegeven aan de inschrijver met het hoogste service niveau. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie 2.0 6

7 Artikel 115: Verplichte variante conform de technische bepalingen in dit bestek. Afdeling III Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers Artikel 116: De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 120 kalenderdagen, ingaande op de dag na zitting voor opening van de offertes. KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 SEPTEMBER 1996 TOT BEPALINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN Titel I - Algemene bepalingen voor de overheidsopdrachten Hoofdstuk I - Algemene regels Artikel 2 2 : De aanbestedende overheid is: De Stad Sint-Niklaas. De besturen die voor de betaling instaan zijn: Stadsbestuur, OCMW en Politiezone Sint-Niklaas. De opdracht omvat het afsluiten van een raamcontract voor de levering met waarborg van multifunctionals met bijhorend beheersysteem. Het betreft een overeenkomst tegen prijslijst die samengesteld is op basis van eenheidsprijzen. De overeenkomst omvat ook onderhoud van de toestellen gekoppeld aan het gebruik ervan. Het raamcontract garandeert geen exclusiviteit voor de levering van dit materiaal. Het raamcontract heeft een looptijd van 60 maanden. Het is jaarlijks opzegbaar. De vermoedelijke hoeveelheden hangen af van toekomstige behoeften en zijn nu niet bekend. Een minimale afname is enkel gegarandeerd bij het Stadsbestuur Sint- Niklaas. Het materiaal voldoet steeds aan de technologische stand van zaken op het ogenblik van bestelling. De leveradressen kunnen elke site zijn verbonden aan het bestuur, of elke site verbonden van het OCMW Sint-Niklaas en de Politiezone Sint-Niklaas. De gunningwijze is algemene offerteaanvraag. Artikel 2-3 : Op deze aanneming zijn van toepassing: Onderhavig bestek en de bijhorende inventaris (niet-limitatief) Het bij dit bestek horende model van offerte en de inventaris Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie 2.0 7

8 Hoofdstuk II - Bepaalde betalingsmodaliteiten, voorschotten en herziening van de prijs van de onderaannemingscontracten Artikel 4 2 : De prijs is opgebouwd uit drie componenten: - 1 ste component: huur toestel voor jaar X, jaar X + 1, jaar X + 2, jaar X + 3 en jaar X + 4; - 2 de component: kostprijs afdruktegoed conform het type toestel. Het gaat hier over een vaste allin prijs voor het forfaitaire aantal afdrukken per type toestel rekening houdend met het opgegeven gemiddeld aantal kopieën per maand (inclusief onderhoud, toners, ); - 3 de component: klikprijs. Het gaat hier over een vaste all-in prijs per fotokopie of afdruk bovenop het afdruktegoed (inclusief onderhoud, toners ). De inschrijvers moet een afzonderlijke kostprijs opgegeven voor de verplichte variant. Verder gelden volgende zaken wat de prijszetting betreft: Verplichte variante : de prijs voor 2 de en 3 de component wordt opgedeeld in een prijs voor afdrukken in zwart/wit en kleur; Prijs per A4 pagina recto zwart/wit Prijs per A4 pagina recto/verso zwart/wit Prijs per A3 pagina recto zwart/wit Prijs per A3 pagina recto/verso zwart/wit Prijs per A4 pagina recto kleur Prijs per A4 pagina recto/verso kleur Prijs per A3 pagina recto kleur Prijs per A3 pagina recto/verso kleur De facturatie gebeurt per kwartaal aan het stadsbestuur van Sint-Niklaas voor de toestellen die door hen afgenomen worden en aan het OCMW van Sint-Niklaas voor hun toestellen. Stadsbestuur Sint-Niklaas OCMW Sint-Niklaas T.a.v. de dienst boekhouding T.a.v. dienst boekhouding Grote Markt 1 Lodewijk De Meesterstraat Sint-Niklaas 9100 Sint-Niklaas Keuze van de offerte De keuze van de offerte zal gebeuren in drie stappen: 1. Kwalitatieve selectie op basis van de selectiecriteria; 2. Rangschikking van de offertes op basis van de gunningscriteria; 3. Aan de 3 best gerangschikte inschrijvers wordt verzocht een testruimte op te zetten met exemplaren van toestellen en het beheersysteem die representatief zijn voor latere leveringen. Aan de hand van de resultaten volgend uit diverse testscenario's wordt een tweede en definitieve rangschikking op basis van dezelfde gunningscriteria gemaakt. De opdracht wordt gegund aan de voordeligste, regelmatige offerte, zijnde de uiteindelijk best gerangschikte inschrijving. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de substantiële onregelmatigheid van zijn offerte. De leverancier zal gevraagd worden om onmiddellijk na de toewijzing een multifunctional ter beschikking te stellen aan het bestuur, los van een bestelling binnen het raamcontract. Dit toestel zal dienst doen als voorbereiding op de configuratie en zal bij de eerste bestelling worden teruggegeven aan de leverancier. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie 2.0 8

9 Proefopstelling Aan elke inschrijver zal een proefopstelling gevraagd worden voor een termijn van 5 werkdagen. Deze wordt opgesteld in het Stadhuis van Stad Sint-Niklaas. De testopstelling dient opgebouwd te worden met de apparatuur waarmee de inschrijver heeft aangeboden in zijn offerte voor het raamcontract multifunctionals. Om de gebruiksvriendelijkheid te kunnen beoordelen zal zowel de multifunctional als de beheersoftware worden geëvalueerd. Een personeelslid van het bestuur moet in staat gesteld worden om met de aangeboden hardware en software te werken. De inschrijver dient ten laatste 1 week voor de testweek een lijst op te maken met de apparatuur die zal gebruikt worden voor de testopstelling. Deze lijst dient verstuurd te worden aan het bestuur. Op de testopstelling zelf moet deze lijst ook beschikbaar zijn. De dag voor de start van de evaluatieperiode van de proefopstelling, krijgen de inschrijvers de kans om hun materialen, gebruikt voor de proefopstelling in het evaluatielokaal hier te plaatsen. Alle instellingen en configuraties en van de apparatuur en software dienen te gebeuren voor de aanvang van de evaluatieweek. Hierna worden geen aanpassingen meer toegestaan. De proefopstelling zal de volgende testen omvatten: - Compatibilileit en systeembelasting van de aangeboden drivers in een citrix omgeving. - Gebruiksvriendelijkheid van het toestel voor eindgebruikers en beheerders. - Snelheid en kwaliteit van de afdrukken. Voor alle testen zal het bestuur voorzien in: Een lokaal voor het opstellen van de apparatuur De evaluatieperiode kan door het bestuur ten allen tijde uitgebreid worden indien de mogelijkheid en/of noodzaak zich voordoet. Het staat het bestuur vrij gedurende de uitvoering van de testen bijkomende testen of verduidelijkingen te vragen. Deze testen zullen gequoteerd worden en maken deel uit van de gunningcriteria. De jury zal samengesteld zijn uit afgevaardigden van het stadsbestuur Sint-Niklaas en het OCMW Sint-Niklaas Het doel van de testopstelling is het evalueren van: De voorgestelde oplossing qua mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid De aangeboden apparaten stabiel en vlot werken in een citrixomgeving De inschrijver moet een voorstel doen van de configuratie en deze uitvoerig documenteren in zijn offerte. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie 2.0 9

10 BIJLAGE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN VOOR CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. Hoofdstuk I - Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling 1 - Leiding van en toezicht op de uitvoering Artikel 1: Artikel 2: De administratieve leiding en toezicht op de uitvoering van de opdracht wordt uitgeoefend door mevrouw Veerle Weyers, diensthoofd logistiek of haar vervanger, hun bevoegdheid is beperkt tot: * het administratief opvolgen van de opdracht; * het opstellen van processen-verbaal van vaststelling; * het opmaken van de processen-verbaal tot voorlopige en definitieve oplevering van de leveringen en diensten (service); De technische leiding en toezicht op de uitvoering van de opdracht wordt uitgeoefend door de heer, Ivan Stuer, ICT coördinator Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas of zijn vervanger, hun bevoegdheid is beperkt tot: * het technisch opvolgen van de opdracht; * het opstellen van processen-verbaal van vaststelling; * het opmaken van de processen-verbaal tot voorlopige en definitieve oplevering van de leveringen en diensten (service) Borgtocht Er wordt een borgtocht gevraagd van 5% op het globale bedrag van deze aanneming. De eerste helft van de borgtocht wordt vrijgegeven na 2,5 jaar, de tweede helft op het einde van het raamcontract (na 5 jaar). De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de toewijzing van de opdracht bij aangetekend schrijven. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Ingeval van verzuim van borgstelling kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel van de algemene aannemingsvoorwaarden. De leverancier stuurt het verzoek tot vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende overheid. Afdeling 7 - Prijsherziening Artikel 13 2 Op onderhavige opdracht is geen prijsherziening van toepassing Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

11 Afdeling 13 - Einde van de opdracht sancties - beroepsmogelijkheden Onderafdeling 2 Middelen van optreden van de aanbestedende overheid Artikel 20: De dienstverlener wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn: 1. Wanneer de prestaties niet geheel voltooid zijn binnen de contractuele bedongen leveringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde data; 2. Ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid; 3. Wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van het bestuur niet worden nageleefd; 4. Wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorwaarden opgenomen in dit bestek. Hoofdstuk II - Bijzondere bepalingen Afdeling 2 - Opdrachten voor aanneming van diensten Onderafdeling 3 - Verloop van de opdracht Artikel 55: Het raamcontract gaat in de dag die wordt vermeld in de betekening waarin het bestuur de inschrijver schriftelijk op de hoogte brengt van de gunning. Het contract heeft een looptijd van 60 maanden. Het is jaarlijks opzegbaar. Het contract kan jaarlijks worden opgezegd mits motivatie. De leveringstermijn voor een bestelling binnen het raamcontract bedraagt 30 kalenderdagen. Deze termijn vangt aan de dag na het verzenden van de bestelbon. Indien de termijn eindigt op een sluitingsdag van de instelling op de plaats van levering, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende dag dat de instelling terug open is. Er mag niet worden geleverd op een sluitingsdag. Waarborgtermijn De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraagt 60 kalendermaanden De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leverplaats. De inschrijver dient de duur en voorwaarden van de waarborg in zijn offerte mee te delen. De duur van de waarborg, die aanvangt bij de voorlopige oplevering, bedraagt minimum 5 jaar on-site met 'next business day' en dekt alle kosten met betrekking tot het herstellen, het vervangen van onderdelen en uurlonen en alle verplaatsingskosten. De firma dient onderhoudscontracten voor te stellen met duidelijke omschrijving van de inhoud. Op al wat ter vervanging wordt geleverd is de waarborgtermijn integraal van toepassing. Indien de producten niet werken volgens de bepalingen van dit bestek, wordt de waarborgtermijn voor deze producten geschorst tot op de dag dat ze opnieuw werken zoals voorzien. Bij aanhoudende technische problemen moet de inschrijver (leverancier) kosteloos instaan voor het vervangen van het defecte toestel door een evenwaardig of nieuwer model. Voorlopige oplevering Binnen de 15 kalenderdagen na het nazicht van de leveringen, wordt naargelang het geval een proces-verbaal opgesteld van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

12 Definitieve oplevering De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn; ze gebeurt stilzwijgend wanneer de leveringen gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten hebben gegeven. Wanneer de leveringen tijdens de waarborgtermijn aanleiding hebben gegeven tot klachten, wordt er binnen de 15 kalenderdagen voorafgaand aan het verstrijken van de waarborgtermijn een procesverbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. Onderafdeling 4 - Einde van de opdracht Artikel 66 1: De boeteformule zoals bepaald in het K.B. van 26 september 1996 is van toepassing op deze opdracht. Bij het niet strikt naleven van de voorwaarden van het lastenboek en de overeenkomst is het bestuur gerechtigd om boetes op te leggen, zoals bepaald in art. 66 van het K.B. Opzegging De aanbestedende overheid en de leverancier kunnen het raamcontract beëindigen door een vooropzeg van tenminste 6 maanden. De opzegging dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren. De leverancier kan geen schadevergoeding eisen indien de aanbestedende overheid het contract opzegt mits motivatie en ingebrekestelling. De opzegging van het raamcontract heeft geen invloed op de contracten die afgesloten werden binnen het raamcontract en waarvan de einddatum nog niet is overschreden op het moment van de opzegging. Taalgebruik Alle betrekkingen (zowel in woord als in schrift) tussen de inschrijvers en de aanbestedende overheid zullen in het Nederlands worden gevoerd, zowel voor als na de eventuele gunning. Het personeel dat de leverancier inzet voor de uitvoering voor deze opdracht is Nederlandstalig. Afdeling 3 Opdrachten voor aanneming van diensten Onderafdeling 1 - Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen Artikel 67: De dienstverlener wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde: In de prijs voor de huur van de machines zijn vooral gerekend : 1) de kosten voor verpakking, het laden, de overslag en het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren; 2) de kosten van het lossen, van het uitpakken op de plaats van levering; 3) de kosten voor de Nederlandstalige documentatie die eventueel door de aanbestedende overheid wordt geëist betreffende de levering; 4) het monteren en bedrijfsklaar maken; 5) de tol- en accijnsrechten betreffende het gebruikte materiaal en de producten; 6) de keurings- en de opleveringskosten; 7) de administratie- en secretariaatskosten; 8) de vorming en opleiding aan het personeel in het Nederlands tot voldoening van de aanbestedende overheid; 9) de levering van Nederlandstalige documenten of van stukken die gepaard gaan met de uitvoering van de diensten; 10) de, in het kader van de wet van 30 juni 1994 en het KB van 30 oktober 1997, te betalen vergoeding (forfaitaire vergoeding); 11) de terugname door de leverancier van verpakkingen, tonerbussen, ; 12) de ophaling van de toestellen aan het einde van de opdracht; Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

13 13) alle onderhouds- en herstellingskosten met inbegrip van de levering van vervangstukken, de uurlonen; 14) de toelevering van alle nodige producten inclusief toners, met uitzondering van het fotokopiepapier; 15) de reprobelkosten Onderafdeling 3 - Verloop van de opdracht Artikel 69: Artikel 70 1 Artikel 74: Wijze van de uitvoering: De inschrijver dient in zijn offerte de termijn op te geven die nodig is voor de uitvoering (zowel leverings-, plaatsings- en installatietermijn) van deze dienst met een maximum van 30 kalenderdagen voor bestellingen binnen het raamcontract. Plaats van de dienstverlening: Zie bijlage gehecht aan dit bestek. De oplevering gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende de waarborgtermijn geen aanleiding tot klachten geeft. Publiciteit De leverancier verbindt er zich toe over deze opdracht geen publiciteit te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid. Hij mag echter de opdracht vermelden als referentie. Organisatie, personeel en onderaanneming 1 Het Stadsbestuur Sint-Niklaas zal de nodige coördinatiestructuren opzetten om deze opdracht te begeleiden en te sturen. 2 De leverancier neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op de uitvoering op zich of wijst hiervoor een gemachtigde, de projectcoördinator genaamd, aan. Hij/zij is in ieder geval verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de opdracht. Zijn opdracht moet duidelijk en schriftelijk door de leverancier aan de aanbestedende overheid worden meegedeeld. De projectcoördinator wordt door de inschrijver nominatief vermeld in de inschrijving, met toevoeging van zijn/haar cv. Hij/zij blijft voor de ganse duur van het project de opdracht leiden. Hij/zij kan slechts in geval van overmacht (langdurige ziekte, verlaten van het bedrijf, enz.) door de leverancier worden vervangen. De voorgestelde projectleider heeft ruime ervaring in het leiden van tijdskritische projecten met de voorgestelde producten, en dit moet ook blijken uit zijn/haar cv. Het door de leverancier ingezet personeel moet voldoende in aantal zijn en moet, ieder in zijn vak, de vereiste bekwaamheden bezitten om de regelmatige vooruitgang der werkzaamheden en de goede uitvoering van de opdracht te waarborgen. 3 De aannemer kan voor de praktische uitvoering van de overeenkomst onderaannemingscontracten afsluiten met derden. De aannemer zal het opdrachtgevend bestuur desgevallend in de offerte de lijst van onderaannemers voorleggen, welke door het opdrachtgevend bestuur moet goedgekeurd worden. Afwijkingen kunnen achteraf slechts aanvaard worden mits goedkeuring door beide partijen. De verbintenissen van dergelijke aard vallen ten laste van de aannemer. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

14 DEEL II : TECHNISCHE BEPALINGEN II.1.Huidige situatie In onze huidige huurovereenkomst hebben we een 232 netwerk laserprinters, 63 kopieertoestellen, scanners en multifunctionals in gebruik (en 13 kleine tafelmodellen in eigendom). Deze staan in diverse locaties verspreid over het ganse grondgebied van het Stadsbestuur Sint-Niklaas. Het betreft hier hoofdzakelijk gebouwen waar de stadsdiensten en scholen zijn gehuisvest. De locaties van het OCMW en het Stadsbestuur zijn verbonden met het gemeenschappelijke datanetwerk. Bij de Politiezone zijn er twee gescheiden netwerken aanwezig. Het gaat hier over het gemeenschappelijk datanetwerk en een specifiek politienetwerk. Al deze toestellen samen hebben tijdens het jaar 2011 gezorgd voor ongeveer Stad Sint-Niklaas: miljoen afdrukken in zwart wit; miljoen afdrukken in kleur OCMW Sint-Niklaas: afdrukken in zwart wit afdrukken in kleur Daarnaast zijn er ook nog een aantal losse, kleinere printers in gebruik. II.2.Gewenste situatie Er wordt gestreefd: - Om het aantal kopieeropdrachten en afdrukken in belangrijke mate te beperken; - Naar minder toestellen; - Naar zo weinig mogelijk verschillende types van toestellen teneinde de uniformiteit over de locaties heen te houden. Dit zowel voor de gebruikers als voor de beheerders van het netwerk; - Naar het voorkomen van misbruiken bij zowel zwart/wit als kleuren afdrukken II.3.Flexibiliteit Het bestuur wenst een zo flexibel mogelijk contract te bekomen. Waarmee bedoeld wordt dat het mogelijk moet zijn, zonder prijsherzieningen, om toestellen toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen (steeds in overleg met de aanbieder), dit naargelang de noodzaak zich voordoet. De voorkeur gaat met andere woorden uit naar een contract waarbinnen in overleg met de aanbieder op regelmatige tijdstippen (her)bekeken wordt of het nog steeds de ideale toestellen zijn die in gebruik zijn en waar indien nodig kan bijgestuurd worden. De aanbieder bezorgt maandelijkse duidelijke overzichttabellen van het aantal afdrukken/toestel. Op basis van deze informatie kan het bestuur beslissen om de nodige wijzigen door te voeren: - toestellen toe te voegen; - toestellen te verwijderen; - het type toestel te wijzigen (bvb. model A verwisselen met model C) Wijziging in aantal en type toestellen zullen geen invloed hebben op de huur- en afdrukprijs en op de looptijd van het contract. De aanbieder mag geen kosten aanrekenen voor uitvoeren van deze wijzigingen. II.4.Opleiding Bij de start van de looptijd van het contract wordt de nodige opleiding voorzien voor de gebruikers en de systeembeheerders. Deze kan op vraag van het bestuur (kosteloos) herhaald worden in de looptijd van het contract indien de behoefte zich voordoet. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

15 II.5.Onderhoudscontract De dienstverlener dient het geheel te allen tijde operationeel te houden. De dienstverlener kan gebruik maken van software tools om machinepark van op afstand te beheren. Het politienetwerk laat geen beheer van op afstand toe. Hieronder worden een aantal (minimale) verwachtingen geformuleerd omtrent de dienstverlening binnen het contract - er is een commerciële en technische SPOC (= single point of contact); - er kan beroep gedaan worden op een telefonisch helpdesk; - de verhuurder verbindt zich ertoe de routine- en onderhoudsbeurten regelmatig en de herstellingen snel uit te voeren. De interventies moeten binnen volgende tijdsspanne uitgevoerd worden: o voor de decentrale binnen de 8 werkuren te rekenen vanaf de telefonische oproep of de ; - de tellerstanden worden op een eenvoudige manier doorgegeven of uitgelezen, dit zonder al te veel werk voor het bestuur. D.w.z. met behulp van webservices, XML of d.m.v. een koppeling met Scribe. - het bestuur dient online (web applicatie) alle interventies op de toestellen te kunnen opvolgen. Men moet ook online interventieaanvragen kunnen ingeven. Er wordt minimaal 2 keer per jaar een overleg georganiseerd tussen de commerciële en technische SPOC en de verantwoordelijken binnen het bestuur. Tijdens dit overleg worden minimaal volgende zaken besproken: - geplande wijzigingen in de komende periode; - de voorbije interventies: welke, op welke toestellen, gemiddelde doorlooptijd tot oplossing Het onderhoudscontract voorziet verder in: - het leveren van alle wisselstukken en vervangen van defecte onderdelen; - regelmatig preventief onderhoud; - alle herstellingen; - verplaatsingskosten; - werkuren; - leveren van toner en andere producten; - terugname van lege verpakkingen De verhuurder verbindt zich er toe garantie te bieden voor een technische interventie binnen de opgegeven uren en dit na elke oproep. Indien tijdens de uitvoering van het contract blijkt dat de voorgeschreven interventietijden niet worden gerespecteerd, kan het bestuur de opdracht beëindigen. Indien tijdens de huurperiode wordt vastgesteld dat het fotokopieertoestel of de printer geen goede kopieën of afdrukken meer levert, ondanks de tussenkomst van de technische dienst van de verhuurder, zal deze laatste een ander (gelijkwaardig) toestel plaatsen, zonder wijziging van de voorwaarden van het bestek noch van de prijzen. Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

16 II.6. Handleidingen/opleidingen Bij de plaatsing van de kopieertoestellen/printers zullen handleidingen worden afgegeven, die in de omgeving van de machine bewaard blijven. Alle gebruikersinstructies, te weten handleidingen, bedieningspanelen en andere zijn opgesteld in het Nederlands. Er dient per kopieertoestel/printer een uitgebreide gebruikersinstructie voor de betrokkenen georganiseerd te worden door de verhuurder, inclusief voor eventuele toegevoegde printerfuncties. II.7. Technologie Alle digitale toestellen dienen van de laatste technologische generatie te zijn. Indien een model gedurende de looptijd van het contract vervangen wordt, dan zal de opvolger worden aangeboden in dezelfde configuratie tegen dezelfde verkoopsvoorwaarden. Alle machines moeten voldoen aan het KB van 5 mei 1995, het A.R.A.B., het A.R.E.I., de Codex op het Welzijn van het werk. Bij de levering wordt voor ieder type toestel een CE - conformiteitsattest vooraf voorgelegd. De toestellen geven GEEN actieve koolstof af en moeten onschadelijk zijn voor de gezondheid. Hiervoor dienen de nodige attesten en certificaten te worden overgemaakt bij de offerte. II.8. Beschrijving netwerk en softwarepakketten Stadsbestuur Sint-Niklaas en OCMW Sint- Niklaas: 1. IP netwerk; 2. Citrix op Windows 2008 server; 3. Windows Clients; 4. Organisatie beschikt over 4 printerservers. Elke printer is identiek geconfigureerd op 2 printerservers. II.9. Beschrijving netwerk en softwarepakketten Politiezone Sint-Niklaas Binnen de politie werkt men met 2 volledig gescheiden netwerkomgevingen, namelijk ISLP netwerk specifiek voor de politiezone en de netwerkomgeving van het stadsbestuur. Beschrijving ISPL netwerk: 1. IP netwerk; 2. Windows XP Clients; 3. Microsoft Excel 5.0 en Word 6.0 (zit in ISLP) Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

17 II.10. Minimum technische vereisten voor alle gevraagde toestellen Algemeen: De algemene technische vereisten waaraan de toestellen moeten voldoen: - De verschillende toestellen die op een netwerk zijn aangesloten moeten eenvoudig via een centrale software kunnen worden beheerd. Alle settings voor de toestellen worden bij voorkeur vanaf een centrale plaats doorgestuurd naar de diverse apparaten; - Het lijkt opportuun om op elke locatie de mogelijkheid te bieden om in kleur af te drukken. Deze mogelijkheid moet echter kunnen geblokkeerd worden door de beheerder; - De drivers moeten beschikbaar zijn voor de huidige en toekomstige besturingssystemen, dit voor op zijn minst 5 jaar. De drivers mogen bij gezamenlijk gebruik op een printserver geen incompatibiliteiten vertonen. De drivers moeten Citrix-compatibel zijn en geen Universal drivers. De drivers moeten zo licht mogelijk gehouden worden zonder kwaliteitsverlies; - De multifunctionals en of losse scanners moeten op een eenvoudige manier de functies scanto-mail, scan-to-sharepoint en scan-to-folder ondersteunen. Een eenvoudige koppeling aan LDAP is noodzakelijk; - Een aantal toestellen moeten uitgerust zijn met een faxfunctionaliteit. Een fax versturen vanaf een pc moet mogelijk zijn; - Deze technische mogelijkheden dienen op voorhand te worden aangetoond op basis van een Proof of concept. Document flow management: Momenteel brengt het bestuur haar verschillende documentstromen in kaart. Het is de bedoeling om op korte termijn te starten met document flow management, onder meer met behulp van Microsoft CRM en Microsoft SharePoint. De laag moet geschikt zijn om vlot uitgebreid of gekoppeld te kunnen worden met een systeem voor document flow. De inschrijver dient dit aan te tonen. Onder het begrip 'document flow' wordt verstaan: Ondersteuning bij de invoer van de documenten (scan to SharePoint, scan/fax to folder/ , scan/print as document met toevoegen van metadata, annotaties, start flowproces, archievering, ) Ondersteuning bij de uitvoer van de documenten (send/print as document/ , afdrukevaluatie, annotaties, archivering, ) Ondersteuning bij de black-box tussen in en uit (flow, versiebeheer, annotaties, visum/handtekening, ) Specifieke technische kenmerken: Digitale copiers/printers; ADF (automatische document feeder); Tweezijdige origineleninvoer; Recto-verso originelen dienen automatisch ingescand te worden in het geheugen; Automatisch dubbelzijdig kopiëren. De recto-verso gebeurt rechtstreeks via het standaard geheugen en onbeperkt; Vaste glasplaat; Formaten: A4 en A3; Elektronisch sorteren; Programmeerbaar bedieningspaneel met touch-scherm in de Nederlandse taal; OCR en comprimeren van het resultaat dient op de machine zelf te gebeuren; Zoom-functies, vergroten en verkleinen (zie opgave per perceel) Onderzetkast; Papiersoorten: alle aangeboden toestellen kunnen gebruik maken van transparanten, papier met hoofding, zelfklevende adresetiketten, milieuvriendelijk papier (100% recyclage) Kwaliteit: de aangeboden toestellen hebben minimum Zwart/wit: - Printer resolutie: 600*600Dpi, 256 grijswaarden, duidelijke zwartvulling en fotokwaliteit; Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

18 - Scan resolutie: 600*600Dpi, 256 grijswaarden, duidelijke zwartvulling en fotokwaliteit; Bypass: alle digitale toestellen moeten standaard uitgerust zijn met een manuele invoer welke de mogelijkheid biedt om kopiëren /printen op etiketten, transparanten en zwaarder papier; Alle toestellen kunnen pas beginnen kopiëren of afdrukken nadat de badge van het toegangscontrolesysteem van het bestuur (Syntegro) werd gebruikt. Hierdoor moet men ten allen tijde kunnen controleren en opvolgen hoeveel prints (kopies) er worden gemaakt per persoon en gegroepeerd per dienst (webportaal). Dit moet vanuit elk besturingssysteem mogelijk zijn zonder meerkost; Cleaning van de print-queue per gebruiker na instelbare tijd; Alle toestellen moeten standaard in het netwerk kunnen worden opgenomen. Zij moeten m.a.w. allemaal uitgerust zijn met een netwerkkaart. Ze moeten voldoende printergeheugen (RAMgeheugen en harde schijf) hebben, in functie van de grootte en het volume van het model; Energiespaarstand Mogelijkheid om een faxmodule toe te voegen; Mogelijkheid om een betaalsysteem toe te voegen (bvb. type Cartadis) Per aangeboden toestel dient de technische fiche, gehecht aan het offerteformulier, (indien nodig gekopieerd en) ingevuld te worden. II.11. Verplichte variant De minimum technische vereisten onder punt II.10. worden aangevuld met: Kleur: - Printer resolutie: 600*600Dpi; - Scan resolutie: 600*600Dpi II.12. Technische vereisten toestellen A - model Maandelijks volume: circa kopies/prints per toestel Minimale vereisten: minimum 15 A4 pagina s per minuut papiervoorraad: min. 2 x 500 vel en handinvoer van circa 100 vel B - model Maandelijks volume: circa kopies/prints per toestel Minimale vereisten: minimum 25 A4 pagina s per minuut papiervoorraad: min. 4 x 500 vel en handinvoer van circa 100 vel C - model Maandelijks volume: circa kopies/prints per toestel Minimale eisen: minimum 35 A4 pagina s per minuut papiervoorraad: min. 4 x 500 vel en handinvoer van circa 50 vel D - model Maandelijks volume: circa kopies/prints per toestel Minimale eisen: minimum 35 A4 pagina s per minuut papiervoorraad: min. 4 x 500 vel en handinvoer van circa 50 vel Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

19 II.13. Beheersysteem Het bestuur wenst een softwaretool waarin volgende functies worden gebundeld: Afdrukbeheer: het in kaart brengen van het printverkeer gegenereerd door alle in het netwerk aangesloten printers of printer-copiers die via de centrale printserver verwerkt worden; agentprincipe inzake oplages en gebruik van kleur (bvb. grote opdrachten afleiden naar reprografie, ); Accounting: op gebruikersniveau (koppeling met LDAP mogelijk) met mogelijkheid tot groeperen van gebruikers (bvb. op dienstniveau of departementsniveau); Ondervraging en statistiek: door toegang aan de gegevens op databank niveau werden zelf queries en views ontwikkeld om overzichten te tonen op intranet; Remote configuration en support; De codes en basisinstellingen van de kopieertoestellen onderhouden; Beleidsondersteuning in het kader van een geïntegreerde afdruk- en outputstrategie De printer-copiers moeten beschikken over een webinterface waarmee de remote-configuratie wordt gedaan. Dit wordt slechts gebruikt voor een beperkt aantal instellingen aangezien hiermee slechts toestel per toestel kan worden afgehandeld. De voornaamste functionaliteiten van het beheersysteem zijn: Gedifferentieerde afdruk en gedifferentieerde kosten: toewijzing en beheer daarvan Quota-allocatie en beheer daarvan Integratie met active directory LDAP ondersteuning Individueel gebruikersbeheer op basis van profielen Gebruik badgekaarten Afdrukopdrachten: filtering en restricties Web interface Gedetailleerde logging (afdrukactiviteiten, kost, kleurgebruik, tellers, errors, van waar, door wie, naar waar, ) Gedetailleerde rapporten en grafieken (charts) Geschikt voor multiple servers Monitoring netwerk- en lokale printers Error notification Individuele en gedeelde accounts Windows Schaalbaar (aantal gebruikers) Beveiligd afdrukken Follow me Gebruikerstools (individueel zichtbaar maken van aantallen en kosten) Minimale administratie Volledige configuratie van multifunctionals via profielen of templates en van op afstand Automatische updating bij multifunctionals van users, profielen, templates Tools voor monitoring (op alle niveaus) Gebruikersvriendelijk en intuïtief User, group en client account management Printer en multifunctional management Gebruik van voorafbetaalde (prepaid) cards/accounts Remote support/configuration/administration via web interface Evaluatie afdrukopdracht (automatic waste detection, image en text removal) Gebruik van externe databanken XML export Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

20 DEEL III : INLICHTINGEN Voor bijkomende informatie kan u tijdens de kantooruren contact opnemen met: Mevrouw Veerle Weyers, diensthoofd logistiek telefoonnummer: of De heer Kristof Van Bogget, coördinator contracten en keuringen telefoonnummer: De heer Ivan Stuer, ICT coördinator Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas telefoonnummer: S2LOG/kopieertoestellen/VW-KVB Sint-Niklaas, 3 december Raamcontract multifunctionals en beheersysteem versie

VZW ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN ZUID-ANTWERPEN Ref.: 2015/026 BIJLAGE C: INVENTARIS

VZW ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN ZUID-ANTWERPEN Ref.: 2015/026 BIJLAGE C: INVENTARIS BIJLAGE C: INVENTARIS OFFERTEAANVRAAG VOOR HUUR EN ONDERHOUD VAN KOPIEERTOESTELLEN Inventaris: algemene technische bepalingen Kruis aan wat van toepassing is en voeg het document bij de offerte. Ja Neen

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag Bestek voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving algemene offerte-aanvraag Opdrachtgevend bestuur: Provincie Oost-Vlaanderen Blz. 1

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Leveringen. Aankoop en levering van schoolboeken. Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking

BIJZONDER BESTEK. Leveringen. Aankoop en levering van schoolboeken. Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR Leveringen MET ALS VOORWERP Aankoop en levering van schoolboeken Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking Opdrachtgevend bestuur VZW ECOV Sinte Annalaan

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein LEUVEN SELECTIEBESTEK. INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie

Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein LEUVEN SELECTIEBESTEK. INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein 1 3010 LEUVEN SELECTIEBESTEK Referentie: INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie Opdracht: Raamovereenkomst in verband met levering,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ Onderwerp: onderhoud van de werkkledij en het linnen van de Elishout-Coovi-campus, E. Gryzonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht), gedurende

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

Gelieve met deze bijkomende informatie rekening te houden bij het opstellen van uw offerte.

Gelieve met deze bijkomende informatie rekening te houden bij het opstellen van uw offerte. Scholengroep Rivierenland Lindestraat 123 A Bornem, 15 november 2013 Betreft: Bestek 2013/001 voor een overheidsopdrachten van leveringen Voor de huur met onderhoudscontract van multifunctionele zwart-wit

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS 2015-001-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 9 maart om 10.00 uur Auteur

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN

LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN 1 OCMW Mechelen Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN ALGEMENE OFFERTEVRAAG 2 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 11 maart 2014 WOO: Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS 2016-006-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid Kijkmoment: Opening van de offertes : Stad Gent : woensdag 29 juni 2016 van 12u30 tot 15u30 :

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

SLA: Implementatie apparatuur & applicaties

SLA: Implementatie apparatuur & applicaties Page 1 of 5 v 02.00 20100103 SLA: Implementatie apparatuur & applicaties GsSLA-000-000-001 Algemene SLA 1. I N H O U D 1.INHOUD... 1 2.TOEPASSINGSGEBIED... 1 3.BEPALINGEN... 2 Installatie & levering...

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort.

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. I. Algemeen Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. Art.2. Onder toestellen wordt in deze tekst uitsluitend

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS 2015-006-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 11 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Onderhoud en SLA SAP ECC 6.0

Onderhoud en SLA SAP ECC 6.0 Onderhoud en SLA SAP ECC 6.0 Auteur: Versie:11 Bestek: Onderhoud en SLA SAP ECC 6.0 Besteknummer: IC-2010-02 Afdeling: Algemene Diensten Dienst: Informatie en Communicatie Inhoudstafel 1 Administratief

Nadere informatie

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Bestek CD000330 ERRATUM 3 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Het aantal percelen waarop ingediend

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Inhoud. 1. Overheidsopdrachten. 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering. 3. Info/contact

Inhoud. 1. Overheidsopdrachten. 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering. 3. Info/contact Overheidsopdrachten Inhoud 1. Overheidsopdrachten 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering 3. Info/contact 1. Overheidsopdrachten Wat is een overheidsopdracht? Een overheidsopdracht is een overeenkomst

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie