Raadsvergadering : agendapunt : Commissie :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvergadering : agendapunt : Commissie :"

Transcriptie

1 Zaaknummer : Raadsvergadering : agendapunt : Commissie : Onderwerp : Energie Uitvoerings Programma Collegevergadering : 6 oktober 2015 Agendapunt : 13. Portefeuillehouder : J. Pot-Klumper Meer informatie bij : C. Huijser tel: : Te bespreken: Het concept voorstel Energie Uitvoerings Programma Uitvoering te geven aan Berkelland energie neutraal in We spannen ons in voor het resultaat zoals vastgesteld in de programmabegroting 2016: In 2019 is 1/3 van het energieverbruik duurzaam opgewekt en/of bespaard ten opzichte van Dit te realiseren door twee tranches van stimuleringsmaatregelen in het Energie Uitvoeringsprogramma Deze richten zich op woningen, bedrijven en de gemeentelijke voorbeeld- en aanjaagrol. 3. In de eerste tranche worden goed lopende maatregelen voortgezet en de gemeentelijke voorbeeld- en aanjaagrol ingevuld. Daarvoor onderstaande kredieten beschikbaar te stellen: Achterhoek Bespaart regeling voortzetten in : , = Frontoffice voor inwoners en bedrijven energieloket in 2017, 2018: , = Gemeentelijke voorbeeldfunctie: snellere vervanging 690 LED lantaarnpalen, elektrisch rijden en energie onderzoek gemeentelijke gebouwen: , = Gemeentelijke aanjaag- en participatierol: , = totaal bedrag: ,= De werkelijke uitgaven jaarlijks te dekken uit de algemene reserve. 4. In te stemmen met vier concept maatregelen en financiële kaders voor de tweede tranche. Het betreft de volgende maatregelen voor woningen en bedrijven: Een verbetert ruimtelijk kader voor duurzame opwekking in heel Berkelland Verbrede revolverend SVn fonds voor woningeigenaren, MKB en agrariërs (maximaal 4,5 miljoen, te financieren uit eigen liquide middelen) Asbest/Isolatieregeling voor woningen van voor 1993 ( maximaal ,= te dekken uit de algemene reserve) Regeling energiescan met investering advies voor bedrijfsleven (maximaal , = te dekken uit de algemene reserve). Na uw kaderstelling zal de dialoog met de betrokkenen vanuit bedrijven en wonen plaatsvinden. In het voorjaar van 2016 zal de tweede tranche voor besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd. 5. Jaarlijks in het milieujaarverslag te rapporteren in hoeverre duurzame elektriciteit wordt opgewekt en gas wordt bespaard door woningen en bedrijven; Waarom dit voorstel? Het huidige gasverbruik van woningen en bedrijven bedraagt circa 50 miljoen m 3 gas per jaar en 230 miljoen kwh per jaar voor elektriciteit. Voor 2030 wordt behoefte van circa 40 m 3 aardgas verwacht en een toenemend elektriciteitsverbruik van woningen en bedrijven geschat tot 247 miljoen kwh per jaar. 1

2 Het gasgebruik neemt momenteel met -2% per jaar af en ons elektriciteitsverbruik neemt +5% per jaar toe. Ondanks groei van zonne-energie aansluitingen en isolatiemaatregelen die inwoners in onze gemeente nemen, blijkt dat Berkelland in het huidige tempo pas energieneutraal zal zijn rond het jaar De huidige maatregelen en middelen om die te bereiken zijn gering ten opzichte van de ambitie en hebben onvoldoende effect. Willen we energieneutraal Berkelland 2030 halen, dan is een intensivering van onze inspanningen nodig met een inzet van extra financiële middelen. Voor de intensivering van onze inspanning willen we de handvaten aanreiken in bijgevoegd energie uitvoeringsprogramma Sinds 2009 bestaat de ambitie onze gemeente energie neutraal te laten worden in 2030 vanuit het akkoord van Groenlo. In de periode werd het door de raad vastgestelde energie en klimaatprogramma uitgevoerd. In november 2013 is samen met de Achterhoekse gemeenten AGEM en ADV de intentie om in 2030 een energie neutrale Achterhoek te worden ondertekend. Begin 2015 werd de regionale energie transitie vastgesteld de Achterhoek. In het coalitieakkoord is benoemd dat we een duurzame gemeente zijn met als doel energieneutraal in In de programmabegroting 2016 staat de ambitie een intensievere aanzet te leveren in de periode om 1/3 van de doelstelling te halen. De uitwerking daarvan vindt plaats via dit voorstel. In 2019 is één derde van het energieverbruik duurzaam opgewekt en/of bespaart ten opzichte van 2011 Bedrijven en huishoudens in onze gemeente geven nu circa 74 miljoen per jaar uit aan het betalen van energierekeningen. Het jaarlijkse investeringsniveau dat volgens de regionale transitienota nodig is voor een energieneutraal Berkelland tot 2030 bedraagt circa 26 miljoen per jaar. Investeren in besparing en duurzame opwekking van energie is een economische factor van betekenis. In het voorjaar van 2015 is door ons en meerdere colleges van de regiogemeenten ingestemd met de regionale energie transitienota Achterhoek. In onze gemeente heeft dit voorjaar een brainstormsessie plaatsgevonden met raadsleden, Berkelland Energie en werkgroep duurzaam van RvO Beltrum. De volgende stap is het vaststellen van een uitvoerings kader voor de ambitie. Wat is het effect? Met de voorgestelde omvang van de stimuleringsmaatregelen beogen we 85 miljoen kwh per jaar duurzaam op te wekken en een gasbesparing van 13 miljoen m 3 per jaar te realiseren voor eind We willen samen met bedrijven en inwoners en betrokken partners invulling geven aan onze ambitie om in 2030 energieneutraal te worden. Een robuuste impuls aan duurzame opwekking en besparing, levert navolgende maatschappelijke effecten op: Werk: isolatie (ver)bouwnijverheid / aanleg van installaties voor duurzame opwekking. Lagere energiekosten en toename van comfort en koopkracht. Positieve ontwikkeling op de marktwaarde van de woningen. Positief imago van duurzame gemeente, aantrekkelijk voor jongeren om te wonen. Energie zekerheid, energie onafhankelijk en CO2 reductie. Kansen voor technische & sociale Innovatie en Circulaire economie. Óf de voorgestelde stimuleringsmaatregelen ten aanzien van de woningen en bedrijven ook werkelijk leiden tot de beoogde duurzame opwekking van 85 miljoen kwh/jr. en gasbesparing van 13 miljoen m 3 per jaar is een aanname en kan niet exact becijferd worden. 2

3 Overheids participatie vraagt van ons dat bedrijven en woningeigenaren zelfstandig, in vrijheid en naar vermogen zullen besluiten al dan niet te investeren in besparen en/of duurzaam opwekken. Die vrijheid willen we ook daar nadrukkelijk houden waar die hoort. Om het draagvlak voor de 2 e tranche maatregelen te versterken willen we vier maatregelen aan uw raad en direct betrokken partijen voorleggen vóórdat de raad deze maatregelen vaststelt. Ondanks de relatief korte periode tot eind 2018, menen wij daarmee het draagvlak voor onze ambitie te verstevigen. Wél is de investeringsbereidheid bekend van de inwoners over de periode met de Achterhoek bespaart regeling voor woningisolatie. Daarmee kan een schatting worden gegeven van het effect op de lange termijn tot 2030: Als we ons bij de aanpak tot 2030 richten op de circa minder goed geïsoleerde koopwoningen (van vóór 1980 die bovengemiddeld stoken) kan worden becijferd dat dit een financieel effect voor bedrijven én huishoudens circa 6,5 miljoen per jaar aan bouwvolume én lagere energierekeningen oplevert. (zie par 3.2 van het energie uitvoeringsprogramma ). Daarnaast zal ook de marktwaarde stijgen door een hoger energielabelklasse bij verkoop. Deze bedraagt volgens recente nationale bronnen een bandbreedte van gelabelde woningen gemiddeld ruim euro. Een label-a woning levert ruim meer op dan gemiddeld, en een label-g woning minder. De doorlooptijd van woningen met een label A of B is significant korter dan woningen met de slechte labels F of G. Wat is de eigen investering van inwoners en bedrijven versus gemeentelijke bijdrage tot en met 2018? Met de beoogde 1 e en 2 e tranche maatregelen investeren huiseigenaren hiervoor tot en met ,25 miljoen. De gemeentelijke bijdrage hieraan in de vorm van subsidies en bewustwording bedraagt 1,6 miljoen. De beoogde bedrijven kunnen - als ze daadwerkelijk tot investeren in duurzame opwekking overgaan - een bijdrage van 500 krijgen voor de kosten van een energiescan. De eigen bijdrage van bedrijven aan deze scan bedraagt 1.000, =. Wij subsidiëren niet in de bedrijfsinvesteringen zelf, maar vervullen daarin een aanjaagfunctie. Samen met bewustwording (participatierol) bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor bedrijven ruim 1 miljoen. Het benodigd investeringsbedrag dat verwacht kan pas geschat worden na raadpleging van de bedrijfspartners in de beeld- en oordeelsvorming voor de 2 e tranche. Argumentatie/onderbouwing: 1) Het uitvoeringsprogramma is nodig om voor eind 2019 een stevige versnelling te geven aan de ambitie. 2) Het huidige budget en inzet zijn onvoldoende voor de extra inspanning die nodig is; 3) Maatregelen in de gebouwde woningen en bedrijven op basis van no regret technologie (zonne-energie en isolatiemaatregelen) leveren het meeste rendement op; 4) De gemeente moet zelf het voorbeeld geven als we besparing en duurzame opwekking willen aanjagen; 5) Wat bespaard wordt in bestaande gebouwen hoeft niet duurzaam te worden opgewekt. Dit vraagt minder investering of proceduretijd voor nieuwe maatregelen voor zonne-energie, biomassa (mest en hout ) wind en restwarmte; 6) Bij onze inwoners is sprake van een toenemende investeringsbereidheid die blijkt uit: - Het gebruik van de Achterhoek bespaart regeling (1.700 woningen in 5 jaar) - Het gebruik van het SVn fonds van 2 miljoen dat medio 2013 door uw raad is ingesteld groeit sterk. Momenteel staan 101 leningen uit voor een totaal bedrag van ,=. -het aantal zonne-stroom aansluitingen is tussen 2011 en 2014 exponentieel gegroeid van 710 naar 1110, en is beduidend hoger dan andere gemeenten in Nederland. Tegelijk leidt het huidige groeitempo tot slecht 10% van de behoefte in Zonne-energie levert voor inwoners een hoger rendement dan spaarrente; 3

4 7) Nu aansluiten bij een groeiend draagvlak en investeringsbereidheid helpt onze ambitie door inzet van: -financiële maatregelen (leningen, subsidies en lage leges voor voorlopers), -procedurele maatregelen (ruimtelijke kaders en regels) -organisatorische maatregelen (ambtelijke uren, ondersteuning met capaciteit, lobby, samenwerking met en kennis van partners zoals ADV, AGEM, platform BV Berkelland en ander regiogemeenten). Samenwerking biedt ook mogelijkheden capaciteit voor uitvoerende werkzaamheden te delen; 8) De gemeentelijke financiële bijdrage door maatregelen aan woningen alleen, levert een geschatte multiplier met een factor 6 op, voor het bedrijfsleven (werkgelegenheid en meer inkomsten voor bouwbedrijven) en huishoudens (een lagere energierekening); 9) Verdeling van maatregelen naar een tweede tranche is nodig omdat beeld- en oordeelsvorming van betrokken uitvoerende partijen bijdraagt bij aan het draagvlak en de effectiviteit van de maatregelen voor woningen en bedrijven; 10) Een revolverend verbrede SVn fonds voor laagrentende leningen is ten minste budgetneutraal voor de gemeente. Kanttekeningen/risicoparagraaf Mocht er ten aanzien van de 2 e tranche maatregel (bewust) voor worden gekozen om geen ruimtelijke facilitering voor bijvoorbeeld mini- en middelgrote windturbines of zonneakkers toe te passen, de bijdrage aan de doelstelling 1/3 energieneutraal ook geringer zal zijn. Daaruit volgt de consequentie dat er bijvoorbeeld meer zonnepanelen of biomassa installaties binnen de bestaande ruimtelijke kaders gerealiseerd moeten worden. Vooral elektriciteit verbruikende bedrijven worden in dat geval beperkt in het bijdragen aan de ambitie. De achterstand in de ambitie energie neutraal te worden in 2030 is omvangrijk. Het is niet waarschijnlijk dat de ambitie gehaald wordt in de komende 15 jaar, door het alleen over te laten aan de markt en/óf rijks- of provinciaal stimuleringsbeleid af te wachten dan wel het afwachten van nieuwe technologische ontwikkelingen. De speerpunt (MKB) bedrijven en woningen hangt samen met het feit dat wij als gemeente daarop wél een zekere invloed kunnen uitoefenen doch minder op het energieverbruik dat samenhangt met mobiliteit of meerjarenafspraken over energiebesparing die het rijk maakt met grote bedrijven. In de Achterhoek is de laatste jaren een sterker netwerk van partners ontstaan die elk bijdragen aan een energie neutrale Achterhoek We noemen de tafel van Groenlo, POHO Rov, POHO duurzame economie en/of besturen van AGEM en stichting ADV en het Verduursaam energieloket. Allen delen goede intenties voor het thema. Tegelijk zijn er ook vele eigen opvattingen. De cofinancierings kansen nemen meer toe als één gezamenlijk bestuurlijk standpunt hierover wordt ingenomen. Bij het Verduursaam energieloket bestaan mogelijkheden informatie over en administratieve afhandeling van lokale subsidieregelingen als gezamenlijke gemeente weg te zetten. Financiële paragraaf Voor de voorgestelde 1 e en 2 e tranche maatregelen voor het energie uitvoeringsprogramma wordt verwacht dat in totaal 3,126 miljoen euro nodig is. De jaarlijkse uitgaven dekken we uit algemene reserve. De uitbreiding van de ambtelijke uitvoeringscapaciteit wordt met 1 fte verhoogd binnen de bedrijfsvoering van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling. 4

5 Naast deze 3,126 miljoen is 4,5 miljoen nodig voor een revolverend verbrede SVn fonds duurzaamheid. Dit fonds wordt gefinancierd uit eigen overtollige liquide middelen (thesaurie). Deze zetten we resolverend in tegen een rente die minimaal een rendement heeft dat gelijk is aan de rente op het schatkistbankieren. Voorgesteld wordt de gelden nodig voor de 2 e tranche stimuleringsmaatregelen pas later beschikbaar te stellen op basis van beeld- en oordeelsvorming door raad en direct betrokkenen vanuit bedrijfsleven en wonen. Medio 2016 verwacht het college een apart voorstel aan te bieden aan de gemeenteraad. De totale stimuleringskosten voor besparing en duurzame opwekking moeten gezien tegen de achtergrond van de totale jaarlijkse energierekening van circa 74 miljoen die particulieren en bedrijven betalen. Daarnaast bedraagt het investeringsniveau dat nodig is volgens de regionale transitienota voor een energieneutraal Berkelland tot 2030, 26 miljoen per jaar. Informatie en communicatie (in-en extern) In de voorbereiding op deze nota heeft enige afstemming plaatsgevonden met diverse organisaties zoals Coöperatie Berkelland Energie, de Raad van Overleg Beltrum, AGEM en ADV. Vóór verdere vaststelling wordt het concept maatregelen in de tweede tranche besproken met deze organisaties in beeld- en oordeelvormende sessies. In Berkelbericht wordt aandacht besteed aan het betrekken van inwoners, bedrijven en organisaties bij de procedure om tot vaststelling van de energie-uitvoeringsnota te komen. Vervolg planning voor inspraak en participatie van 2 e tranche maatregelen Wij stellen voor om in het voorjaar van 2016 met uw raad én betrokkenen langs het volgende proces tot vaststelling te komen van maatregelen Het gaat om maatregelen waarbij draagvlak of medewerking nodig is van: - uw raad t.a.v. ruimtelijke regels voor duurzame opwekking - partners en organisaties die woningeigenaren kunnen bereiken - partners en organisaties die bedrijven kunnen bereiken Het gaat om onderstaande 2 e trache maatregelen en maximale kosten. Thema Ruimtelijke faciliteren van duurzame opwekking Besparing en Duurzame opwekking stimuleren bij particuliere woningen en bedrijven 2 e tranche maatregelen Beeld- en oordeelsvorming over ruimtelijke inpassing windturbines (klein en groot), zonneakkers, snelgroeiende houtopstanden, en mestvergisting Duurzaamheidslening van SVn uitbreiden: Naast duurzame opwekking bij particuliere woningen ook beschikbaar stellen voor aanpak van woningisolatie. Duurzaamheidslening van SVn voor agrariërs ook beschikbaar te stellen voor het MKB. Maximale kosten Opmerking Zal leiden tot een beleidsnotitie die in bestemmingsplannen (Berkelland breed) verwerkt kan worden Beoogd wordt een nieuwe verordening op te kunnen stellen. In tranches van 1,5 miljoen per jaar. Revolverend tot

6 Besparing stimuleren bij particuliere woningen Duurzame opwekking en besparing stimuleren bij bedrijven Tegemoetkoming van 20% op asbest- onderzoek en verwijdering bij dakisolatie voor woningen met WOZ waarde tot en bouwjaar van voor Subsidie energiescan bedrijven met investeringsraming en fiscaal advies Beoogd wordt een nieuwe verordening op t stellen. Beoogd resultaat is dat per jaar 500 woningen worden gesaneerd. Onze bijdrage is , - per jaar. Aanpak totaal aantal woningen is dan , -. Beoogd wordt een nieuwe verordening op te stellen. Uitvoering in samenwerking met ODA en Platform Berkelland. Begin 2016 vier themasessies met oordeelsvorming van raadsleden met gerichte uitnodiging van organisaties per sessie: 1. ruimtelijke faciliteren van duurzame opwekking met windturbines (klein en groot), zonneakkers, snelgroeiende houtopstanden, en mestvergisting. Wat willen we ermee bereiken? Wat is de benodigde omvang en aard van deze voorzieningen? waar mogelijk maken? en hoe is deze landschappelijk inpasbaar?. Deze ruimtelijke beeld- en oordeelsvorming moeten leiden tot een beleidsnotitie die na een inspraakproces aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd. Tenslotte zal dit in een bestemmingsplan (regels en een verbeelding) worden vastgelegd. 2. Met Verbrede SVn fonds woningeigenaren en voor MKB bedrijven thema is het plafond en het aantal te bereiken woningen en bedrijven. Subsidieverordeningen voor asbestverwijdering bij dakisolatie bij woningen van voor 1993 over het aantal te bereiken woningeigenaren evenals het subsidiebedrag per woning. 3. Verbrede SVn fonds voor bedrijven Verdeling van het plafond tussen bedrijven en particuliere woningen. 4. Subsidieverordening energiescan met investeringsadvies voor bedrijven voor woningen en bedrijven van het aantal te bereiken woningeigenaren en bedrijven evenals de subsidiebedragen per woning en bedrijf om daarmee en draagvlak en haalbaarheid te verstevigen. Medio 2016 met uw raad te besluiten hoe invulling wordt gegeven aan het ruimtelijke faciliteren van duurzame opwekking. Evenals de 3 benodigde subsidie verordeningen als 2 e tranche maatregelen. Evaluatie Voor de monitoring van de ambitie en het energie uitvoeringsprogramma zal jaarlijkse evaluatie plaatsvinden in het milieujaarverslag. Burgemeester en wethouders van Berkelland, de secretaris, de burgemeester, J.A. Wildeman. drs. J.H.A. van Oostrum. 6

7 Toelichting raadsvoorstel Onderwerp: Energie Uitvoeringsprogramma De ambitie In de programmabegroting 2016 is in de programmalijn leefomgeving het volgende gewenste resultaat opgenomen: In 2019 is één derde van het energieverbruik duurzaam opgewekt en/of bespaart ten opzichte van 2011 Dat wil zeggen: op jaarbasis besparen en wekken bedrijven en bewoners 1/3 van de benodigde energie duurzaam op, van wat we in 2030 verwachten te verbruiken ten opzichte van Praktisch vertaald betekent de ambitie dat we ons inspannen eind 2018 een duurzame opwekking van circa 85 miljoen kwh/jr. aan elektriciteit en ook een besparing op aardgasverbruik realiseren van circa 13 miljoen m3/jr. door isolatie in gebouwen, restwarmtegebruik en duurzame warmteproductie in of nabij gebouwen. (zie par.1.4 energie uitvoeringsprogramma ). Om de ambitie te halen zet de gemeente drie instrumenten in: financiële (leningen, subsidies en leges kosten nemen of korting voor de eerste x aanvragers) procedurele (ruimtelijke kaders en regels) organisatorisch (ambtelijke uren en ondersteuning met capaciteit en kennis van partners en lobby) Dat doen we door in de periode 2 tranches van stimuleringsmaatregelen in te zetten De eerste tranche eind 2015 en een tweede tranche medio Voor realisatie richten we ons op de volgende 4 speerpunten: duurzame opwekking en besparing in woningen duurzame opwekking en besparing in bedrijven de eigen voorbeeldrol van de gemeente de eigen faciliterende rol van de gemeente. Draagvlak voor de ambitie Er blijkt een groeiend draagvlak en investeringsbereidheid bij de inwoners om intensiever aan stimulering te werken en daarin te investeren. Dit blijkt uit de sterk groeiende aantallen SNv duurzaamheidsleningen, sneller opraken van de Achterhoek bespaart subsidies ten opzichte van andere Achterhoekgemeenten én de sterke toename van het aantal aansluitingen met zonne-energie t.o.v. andere gemeenten in Nederland. Het draagvlak blijkt ook uit de internetpeiling begin 2015 (zie bijlage 1 van het energie uitvoeringsprogramma ) en de brainstormsessie met de raad in voorjaar 2015 waarbij ook actieve partijen zoals de coöperatie Berkelland Energie en de werkgroep Beltrum duurzaam van de Raad van Overleg Beltrum. Zie voor een samenvatting bijlage 2 van het energie uitvoeringsprogramma ). Inmiddels zijn ook in Geesteren en Gelselaar inwonersgroepen gestart met initiatieven. Ook zien steeds meer bedrijven nut en noodzaak voor besparing en duurzame opwekking van energie in. Dit blijkt onder meer uit de bouw- en installatiebedrijven die zich aansluiten bij stichting Achterhoek duurzaam verbouwen en het platform BV Berkelland dat het thema duurzaamheid en innovatie nadrukkelijker op de agenda heeft. Zo start binnenkort een pilot op bedrijfsterrein Ruurlo waaraan 30 bedrijven deelnemen. Zij gaan energiescans doen en synergievoordelen in samenwerking zoeken. Op grond van het draagvlak lijkt de tijd rijp voor een volgende stap en versnelling van de 7

8 ambitie. In de periode tot en met 2018 zoeken we nadrukkelijker de aansluiting met het netwerk (partners, inwoners, instellingen en bedrijven) dat al bestaat, en stimuleren we nieuwe netwerken en verbindingen die bijdragen aan besparen en opwekken. Wat is er nodig? Duurzame opwekking Met de huidige (weliswaar exponentiële) groei van zonne-energie in onze gemeente halen we minder dan 10 % van de elektriciteitsbehoefte van circa 247 miljoen kwh/jr. in Willen we 1/3 van deze doelstelling halen met alléén zonne-energie, dan zijn 7000 daken van woningen nodig. Daarmee kan dan de voor 2018 benodigde hoeveelheid van 85 miljoen kwh elektriciteit /jr. worden opgewekt. Deze opgave kan naast panelen ook gedeeld worden met andere vormen van duurzame opwekking zoals zonneakkers, miniof middelhoge windturbines. Dit zal vooral voor de bedrijven een forse bijdrage aan de doelstelling kunnen opleveren omdat zij nu ca. 80% van de Berkellandse elektriciteitsconsumptie voor hun rekening nemen. Besparing Worden er besparingen tot 80% gehaald in 1500 woningen (isolatie van de schil) en 1600 MKB bedrijven (isolatie en efficiency), dan kan een nodige besparing op gas worden gerealiseerd van 13 miljoen m3 aardgas op de verwachte behoefte in 2030 van circa 40 miljoen m3 gas/jr. Het gaat dan om robuuste isolatie en efficiency-maatregelen en dito eigen investering van huishoudens en bedrijven. Opgemerkt wordt dat warmte in toenemende mate, door elektrische apparatuur kan worden opgewekt. Dit kan met warmtepompen en -collectoren op efficiëntere wijze dan met aardgas. Voor de periode gaan we uit van de huidige stand der techniek. Ruimtelijke kaders voor duurzame opwekking (2 e tranche maatregel) De kansen op een haalbare ambitie worden aanmerkelijk groter als de gemeente medio 2016 in een verbeterd ruimtelijk kader kan scheppen voor duurzame opwekking door wind, zonneakkers, kleinschalige mestvergisting en/of snelgroeiende houtopstanden. Naast de benodigde financiële inzet voor ambtelijke capaciteit, subsidies en leningen vragen vooral om de volgende aspecten om aandacht: - het ruimtelijk faciliteren van zonnepanelen naast daken ook op gevels evenals grotere grondopstelling van zonnepanelen; - het toepassen van mini- windmolens op daken van woningen - het aanwijzen van gebieden of zones in bestemmingsplannen waar toepassing van Kleinschalige mestvergisting uit mest of biomassa, middelgrote windturbines tot een ashoogte van 25 m in het buitengebied en/of op hogere bestaande gebouwen mogelijk wordt gemaakt. - agrarische grond ook ingezet kan worden voor de teelt van snelgroeiend hout als biomassa voor houtkachels - onderzoek naar koelte (parken) en voorkomen hittestress in grotere kernen op plaatsen waar veel ouderen wonen. - het aanpassen of vrijstellen van leges in de procedures voor de welstand, bestemmings planwijziging en omgevingsvergunning voor grondopstellingen van Zonnepanelen, windturbines en mestvergisting Met de voorgestelde maatregelen en bijbehorende volumes of aantallen beogen we de ambitie te realiseren. Als bijdrage aan dat debat vestigen we de aandacht op bijlage 5 van het energie uitvoeringsprogramma We gaan daar in op de bijdrage, nut en noodzaak die we kunnen verwachten van vooral mini- en middelgrote windturbines en van zonneakkers en de ontwikkelingen van energieopslag versus smart grid waarbij investeringen in de 8

9 elektriciteits infrastructuur nodig zijn. Het vormt de opmaat naar de beleidsnotitie die vervolgens moet leiden tot een energie bestemmingsplan regels voor het hele grondgebied in onze gemeente. De uitwerking in 1 e en 2 e tranche maatregelen Naar buiten toe richten we ons op de bestaande gebouwde omgeving (woningen en bedrijven) met het stimuleren van besparen en duurzaam opwekking met zonne-energie. Gerichte subsidies en een verbrede laagrentende leningsfaciliteit zijn een belangrijke aanjager. Ook het aanjagen van MKB-bedrijven willen we bereiken door een energiescan met investeringsadvies te gaan subsidiëren. Continuïteit van deze prikkel blijkt ondersteunend aan de feitelijke realisatie van besparing of opwekking en de bereidheid van bedrijven en particulieren om zelf geld te investeren. De inzet richt zich op het stimuleren van bewezen technologie en no regret maatregelen. De stimuleringsinstrumenten die de gemeente inzet, haken aan bij wat er leeft en wat al in uitvoering is in Berkelland en waar sterkere sociale binding in wijken een vliegwieleffect kan hebben. Wij motiveren onze inwoners en bedrijven in een gebied met energie reuring en/of waar inwoners zelf met een initiatief komen, óf waar wij een gebouw/grondpositie hebben. Besluitvormingsproces 2e tranchemaatregelen Nadere keuzes ten aanzien 2 e tranchemaatregelen en specifiek het ruimtelijk faciliteren als bijdrage aan de doelstelling tot 2018, vind plaats in het besluitvormingsproces met de raad en een aantal direct betrokken en uitvoerende partijen uit onze gemeente. Daaruit volgen aparte besluiten. We nodigen de raad uit om bijdrage te leveren met beeld en oordeelsvorming zodat medio 2016 verdere besluitvorming kan plaatsvinden. Met de eerste en tweede tranche maatregelen willen gezamenlijk met uw raad vorm en inhoud geven zichtbaar en merkbaar een energie neutraal Berkelland. De doelen en maatregelen 2015 t/m 2018 uit het energie uitvoeringsprogramma in kort bestek: energierenovaties van woningen voor 1980 Uitbreiden duurzaamheids- en stimuleringsregeling SVn met energiebesparende maatregelen Voortzetten Achterhoek bespaart door beschikbaar stellen budget voor het treffen van energiebesparende maatregelen aan woningen Regeling voor asbestsanering bij dakisolatie nieuwe zonne-energie aansluitingen Door inzet duurzaamheids- en stimuleringsregeling SVn Strategische gronden en daken (particulieren en bedrijven) beschikbaar stellen voor zonpv 2 nieuwe biomassa installaties en restwarmte inzet: 9

10 Uitbreiden duurzaamheids- en stimuleringsregeling SVn met hout gestookte kachels. Opzetten lokaal duurzame opwekking door een afzetstructuur van gemeente eigen biomassa van snoeihout en maaisel te organiseren (bijv. i.s.m. gemeente Bronckhorst, AGEM of lokale bewonersgroepen). Warmtevraag onderzoeken (restwarmte bijv. Friesland Campina gebruiken woonwijk en/of bedrijven). Stimuleren kleinschalige mestvergisting (bedrijfsniveau voorbeeld Prinsen in Haarlo). Aangepaste regelgeving en ruimtelijke kader Opstellen structuurvisie voor (mini-)windturbines, zonneakkers, kleinschalige mestvergisting en verbouw van snelgroeiend hout (die samen de energiebehoefte tot 7000 huishoudens kan dekken). Gemeentelijke participatierol Faciliteren en aanjagen buurt en wijkinitiatieven samen met partners als Verduursaam energieloket. Drie duurzame participatie energie wedstrijden organiseren in wijken, kleine kernen of dorpen. Communicatie uitingen op internet en in Berkelbericht. Ondersteunen van lokale burgerinitiatieven en Verduursaam Energieloket. Onderzoek naar financieringsmogelijkheden zon, wind en biomassa. SVn regeling voor energiebesparing & duurzame opwekking. Regeling energiescan bedrijven met investeringsraming en fiscaal advies (1.600 bedrijven). Regeling voor asbestsanering bij dakisolatie. Regeling Achterhoek bespaart doorzetten tot en met Gemeente geeft het goede voorbeeld Extra investeringsimpuls openbare verlichtingsarmaturen met LED en dimmers. Bij vervanging investeren van drievoertuigen elektrische rijden voor bijvoorbeeld dienstreizen. Onderzoek naar energiemaatregelen gemeentelijke gebouwen en grond. In bijlage 3 van het energie uitvoeringsprogramma is de volledige uitvoeringsagenda tot en met 2018 opgenomen en in bijlage 4 van het een toelichting op de belangrijkste maatregelen. Financiering en dekking Voorgesteld wordt de middelen voor 2 e tranche pas medio 2016 beschikbaar te stellen op voorstel van het college aan de gemeenteraad. De stimuleringskosten voor besparing en duurzame opwekking moeten worden gezien tegen de achtergrond van de totale jaarlijkse energierekening van circa 74 miljoen die particulieren en bedrijven betalen. Daarnaast is het investeringsniveau voor bedrijven en 10

11 woningeigenaren bedraagt volgens de regionale transitienota voor een energieneutraal Berkelland tot miljoen per jaar. In onderstaande tabel zijn alle door gemeente te financieren 1 e en 2 e tranche maatregelen weergegeven. Thema Financiële maatregelen Energie neutraal t/m 2018 (NB 2 e tranche maatregelen zijn in schraag en in groen weergegeven) Eenmalig budget met dekking algemene middelen t/m 2018 Dekking uit schatkist bankieren Struc tureel Opm. Besparing Particuliere woningen stimuleren Besparing en Duurzame opwekking stimuleren bij particuliere woningen en bedrijven Besparing stimuleren bij particuliere woningen Besparing en Duurzame opwekking stimuleren bij particuliere woningen en bedrijven Duurzame opwekking en besparing stimuleren bij bedrijven Gemeente-lijke voorbeeld- rol Achterhoek bespaart subsidie voor het treffen van isolerende maatregelen van particuliere woningen voorzetten in 2016, 2017 en 2018 voor woningen Duurzaamheidslening van SVn uitbreiden: Naast duurzame opwekking bij particuliere woningen ook beschikbaar stellen voor aanpak van woningisolatie. Duurzaamheidslening van SVn voor agrariërs ook beschikbaar te stellen voor het MKB. Tegemoetkoming van 20% op asbest- onderzoek en verwijdering bij dakisolatie voor woningen met WOZ waarde tot en bouwjaar van voor Frontoffice voor inwoners en bedrijven Verduursaam energieloket samen met AGEM, ADV en de Achterhoekse gemeenten dekking voor jaren Subsidie energiescan bedrijven met investeringsraming en fiscaal advies Extra investeringsimpuls vervanging van 690 openbare verlichtingspunten Er volgt een nieuwe verordening. Per jaar beschikbaar stellen. Regionaal volgen welke kansen het Gelders Energieakkoord van provincie Gelderland biedt. Er volgt een nieuwe verordening wordt opgesteld. In tranches van 1,5 miljoen per jaar. Revolverend tot Er volgt een nieuwe verordening. Beoogd resultaat is dat per jaar 500 woningen worden gesaneerd. Onze bijdrage is ,- per jaar. Aanpak totaal aantal woningen is dan ,-. Bedrag is ,- per jaar. Bijdrage kan veranderen in overleg met ADV, AGEM en de Achterhoekse gemeenten Er volgt een nieuwe verordening. Uitvoering in samenwerking met ODA en Platform Berkelland. Ieder jaar uit algemene reserve stukje vrij laten vallen. Gaat om kapitaalslast met afschrijving over 25 jaar óf investeringslijst 11

12 Gemeentelijke aanjaag Rol naar particulieren woningen en en bedrijven (overheidsparticipatie) Extra investeringskosten elektrisch rijden 3 kleine personenauto s voor dienstreizen (bijvoorbeeld aan serviceteams van Buitendienst en BOA's) Onderzoek energiemaatregelen ca. 35 gemeentelijke gebouwen (zoals energieneutraal maken van de gemeentewerf, sporthallen etc. ) Bestedingen voor onderzoek, wervingsacties, communicatie uitingen, wijk en buurt bijeenkomsten, en faciliteren aanjagen wijk buurt initiatieven Capaciteit voor Energieprogramma van 20 naar 60 uur voor uitvoering van subsidieafhandeling en interne en externe communicatie-taken. En coördinatie/begeleiden van ruimtelijk faciliteren duurzame opwekking Bewustwording energieverbruik in Berkellandse straten/wijken door Energiebattle fte 2017 Kredietvoorstel aan de raad voor investering in E Neutraal Gemeentehuis volgt eind 2015 op basis van studie ADV, Wassink en Stork. 3x ,- per jaar Afhandeling subsidie aanvraag onderbrengen bij Verduursaam Energieloket 3x ,- per jaar Totaal , ,- Bijlagen bij het raadsvoorstel: Energie uitvoeringsprogramma

Thema-avond gemeenteraad 3 november 2015 Energie uitvoeringsprogramma 2015 t/m 2018. Berkelland naar energie neutraal in 2030

Thema-avond gemeenteraad 3 november 2015 Energie uitvoeringsprogramma 2015 t/m 2018. Berkelland naar energie neutraal in 2030 Thema-avond gemeenteraad 3 november 2015 Energie uitvoeringsprogramma 2015 t/m 2018 Berkelland naar energie neutraal in 2030 C. Huijser (beleidsmedewerker afd. Ruimtelijke ontwikkeling) Inleiding Energie

Nadere informatie

Energie Uitvoerings Programma 2015-2018 Berkelland energieneutraal 2030 versie d.d. 2 oktober 2015

Energie Uitvoerings Programma 2015-2018 Berkelland energieneutraal 2030 versie d.d. 2 oktober 2015 Energie Uitvoerings Programma 2015-2018 Berkelland energieneutraal 2030 versie d.d. 2 oktober 2015 BenW gemeente Berkelland Auteur: C. Huijser / M. Meijer 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 1 Waar

Nadere informatie

2. Uit de Energie Uitvoeringsagenda 2015 t/m 2018 de volgende maatregelen vaststellen en de benodigde kredieten beschikbaar stellen (de 1 e fase):

2. Uit de Energie Uitvoeringsagenda 2015 t/m 2018 de volgende maatregelen vaststellen en de benodigde kredieten beschikbaar stellen (de 1 e fase): Zaaknummer : 162353 Raadsvergaderin : agendapunt : g Commissie : Onderwerp : Energie Uitvoeringsprogramma 2015-2018 Collegevergadering : agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.A. Pot-Klumper Meer

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Inhoudsopgave presentatie 1. Energietransitie: besparing, opwekking, ruimte 2. AGEM, stand van zaken 3. Programma Zon op Erf De urgente

Nadere informatie

Thema-avond 26 januari 2016

Thema-avond 26 januari 2016 Thema-avond 26 januari 2016 Orgaan: Locatie: Datum: Aanvang: Thema-avond Restaurant gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo dinsdag 26 januari 2016 19:30 uur 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Energie Uitvoerings

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Even voorstellen Ex-bestuurslid KIVI E (-2016) Vroeger: Hoogovens IJmuiden en KPN Telecom, ing. bureau Ebatech, Nuon Windenergie Vattenfall (2009),

Nadere informatie

Strategisch meerjarenplan. Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM Tafel van Groenlo februari 2016

Strategisch meerjarenplan. Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM Tafel van Groenlo februari 2016 Strategisch meerjarenplan Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM Tafel van Groenlo februari 2016 Inhoudsopgave presentatie 1. Energietransitie, besparing, opwekking, ruimte 2. Resultaten AGEM, stand van

Nadere informatie

Energie Uitvoeringsprogramma 2015 t/m 2018 Berkelland Energieneutraal 2030

Energie Uitvoeringsprogramma 2015 t/m 2018 Berkelland Energieneutraal 2030 Energie Uitvoeringsprogramma 2015 t/m 2018 Berkelland Energieneutraal 2030 Versie: 12 april 2016 B en W gemeente Berkelland Auteur: C. Huijser 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding Berkelland, de zonnigste gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : 150893 Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Evaluatie starterslening Collegevergadering : 8 september 2015 agendapunt : 15 Portefeuillehouder : R.P.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3 Programma 20:00 Plenaire aftrap VKK Energie inspiratie Otto Willemsen AGEM samen op weg Guus Ydema Provinciale regelingen Maarten Visschers Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Peter van Heek 20:30

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 16 11ini01587

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 16 11ini01587 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 16 11ini01587 1. Onderwerp: aanschaf houtkachel ter verwarming van de gemeentewerf te Ulft 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien

Nadere informatie

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 4.000 woningen te verduurzamen. Onder

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid

Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid Zaaknummer : 155718 Raadsvergaderin : 12 januari 2016 agendapunt : g Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid Collegevergadering : 23 november 2015 agendapunt

Nadere informatie

AGEM Holding B.V. Bestuur: Wethouders AGEM U.A. en Guus Ydema. AGEM Levering B.V. Directeur: Guus Ydema

AGEM Holding B.V. Bestuur: Wethouders AGEM U.A. en Guus Ydema. AGEM Levering B.V. Directeur: Guus Ydema Informatiebijeenkomst Leefbaar Buitengebied Oude IJsselstreek Jacquo Harbers 2 december 2015 Coöperatieve vereniging Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A. Bestuur: wethouders gemeenten AGEM Holding

Nadere informatie

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Zaaknummer : 145782 Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Collegevergadering : 12 januari 2016 agendapunt : 6

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015

3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015 3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH PS2009- INITIATIEFVOORSTEL Aan de leden van Provinciale Staten Initiatief voorstel Duurzaamheidsfonds Gelderland Beknopte samenvatting van inhoud voorstel: Bij de voorjaarsnota 2009 (PS2009-447) is ingestemd

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Aanvulling revolverend fonds Duurzaamheidslening

RAADSVOORSTEL. TITEL Aanvulling revolverend fonds Duurzaamheidslening Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4311288 Aan : Gemeenteraad Datum : 7 februari 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten PS2009-997 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Duurzaamheidsfonds Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Strategisch meerjarenplan. Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM t.b.v. gemeenteraden februari 2016

Strategisch meerjarenplan. Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM t.b.v. gemeenteraden februari 2016 Strategisch meerjarenplan Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM t.b.v. gemeenteraden februari 2016 Inhoudsopgave presentatie 1. Energietransitie, waarom en hoe 2. AGEM: waarom, hoe en wat 3. Resultaten

Nadere informatie

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten.

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/66 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Besparing met zonne-energie Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : 129650 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Aanleg glasvezel Berkelland Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 30. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 december 2009 Onderwerp: Milieubeleidsplan en -uitvoeringsprogramma 2010-2011 Voorgesteld besluit: Wij stellen u

Nadere informatie

Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015

Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015 Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015 Collegevergadering : 9 september 2014 Agendapunt : 5.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *16.02283* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: B. de Rijk Afdeling/cluster: GZ/Ontwikkeling Telefoonnr.: 0591-535235 Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar Registratienummer: 16.02283 Onderwerp:

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

Wilma Paalman / Gemeente HvT 16 juni 2016 / Werksessie bij NBNL. Modulair bouwen van routekaarten voor de energietransitie

Wilma Paalman / Gemeente HvT 16 juni 2016 / Werksessie bij NBNL. Modulair bouwen van routekaarten voor de energietransitie Wilma Paalman / Gemeente HvT 16 juni 2016 / Werksessie bij NBNL Modulair bouwen van routekaarten voor de energietransitie HOF VAN TWENTE Provincie Overijssel Regio Twente Geherindeelde gemeente (5 oude)

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 16 september 2013 Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo Van: Wethouder Robbert Peek Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door Jelger Takken toestelnummer 609 bijlagen

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Met doorkijk naar 2015-2017. Presentatie op hoofdlijnen voor raads- en collegeleden 15 april 2014, Achterhoek 2020

Jaarplan 2014. Met doorkijk naar 2015-2017. Presentatie op hoofdlijnen voor raads- en collegeleden 15 april 2014, Achterhoek 2020 Jaarplan 2014 Met doorkijk naar 2015-2017 Presentatie op hoofdlijnen voor raads- en collegeleden 15 april 2014, Achterhoek 2020 Waarom AGEM? Energieke Achterhoek: bedrijvigheid De energietransitie: een

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z075167D42B* Geachte raad, Registratienummer : Z -16-69161 / 8211 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder : Wethouder Van der Vlugt Raadsvergadering

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van, nr., tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309

: agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309 Zaaknummer : 165124 Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309 Portefeuillehouder : M.H.H. van Haaren-Koopman Meer informatie bij : R.

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

ARCHIEF. raadd.d.0 2 JUL 2012. Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies (besteding Reserve Cogasgelden).

ARCHIEF. raadd.d.0 2 JUL 2012. Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies (besteding Reserve Cogasgelden). ARCHIEF gemeente Tubbergen raadd.d.0 2 JUL 2012 ~ ~ : X'frn. bosioien Aan de gemeenteraad^^ aangehouden Tubbergen, 21 Juni 2012 Vergadering: Nummer: 2 juli 2012 17A Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies

Nadere informatie

Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart

Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart Raadsvergadering : 2 april 2013 Commissie : Ruimte Agendapunt : Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 Collegevergadering : 19 februari 2013 Agendapunt : 5 Portefeuillehouder : Wethouder

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219 Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219 1. Inleiding In maart 2016 is de eerste tranche van het activiteitenprogramma

Nadere informatie

Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal

Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal 1 Intentie Bedrijvenkring Veenendaal, de coöperatieve verenigingen van Ondernemend Veenendaal, de deelnemende bedrijven en de gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart 2009

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart 2009 Raadsmededeling Nummer : 82/2009 Datum : 9 december 2009 B&W datum : - Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Tussentijdse evaluatie subsidieverordening 'Achterhoek Bespaart 2009' Aanleiding Brief

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 5. Voorstel tot vaststelling van de verordening Duurzaamheidlening 2016 AAN DE RAAD

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 5. Voorstel tot vaststelling van de verordening Duurzaamheidlening 2016 AAN DE RAAD Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 5. Voorstel tot vaststelling van de verordening Duurzaamheidlening 2016 AAN DE RAAD Samenvatting De bestaande particuliere woningvoorraad moet worden verduurzaamd als onderdeel

Nadere informatie

na de investering rendabel wordt en geld oplevert voor de clubkas. Dit resulteert na de terugverdientijd in structureel lagere energiekosten.

na de investering rendabel wordt en geld oplevert voor de clubkas. Dit resulteert na de terugverdientijd in structureel lagere energiekosten. Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 7 juli 2015 RV/15/00547 6 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp W. Kuster S. van Alfen Milieu

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Revolving fund sportverenigingen - Evaluatie en Vervolg Reg.nr. : 3803259 B&W verg. : 20 mei 2014 Commissie : Cie_verg. : Raadsverg. : 24 juni 2014 1) Status Op grond

Nadere informatie

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Energieavond Hilversum Kerkelanden, Zeverijn en Rode Dorp 17 mei 2016 Wat kunt u verwachten Hilverzon & Kerkelanden Leeft! Ambitie gemeente Hilversum Wie is

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres Samen op weg naar een klimaatneutraal Den Haag Rabin Baldewsingh wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag 27 juni SBR congres Den Haag Ambitie Den Haag klimaatneutraal in 2040 CO 2 -emissie reduceren door:

Nadere informatie

Presentatie Duurzame Energie. Podiumbijeenkomst 17 maart

Presentatie Duurzame Energie. Podiumbijeenkomst 17 maart Presentatie Duurzame Energie Podiumbijeenkomst 17 maart Energie-opgave 2 Kader: Mondiaal Lokaal Klimaatakkoord Parijs (2015) Ministerie EZ/ NL Energie Neutraal 2050 Provinciaal uitvoeringsprogramma (2016)

Nadere informatie

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015 Energieavond Hilversum-Zuid 14 oktober 2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door Heikracht Bethlehemkerk, Hilversum Verbonden, Heikracht HilverZon Ambities gemeente Hilversum Wie is Hoom? Hilversum Zuid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 24 november 2016 16-078 Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties Aan de raad, Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap. Aan de Gemeenteraad

VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 19 januari 2015 AGENDA NR. 4, Cie S&M 05-01-2015 VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap.

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling ROM Nummer Inboeknummer: Raad d.d. Paragraaf begroting: 27 maart 2013 Steller: L. Aries Portefeuillehouder H.J. Weeda Datum Onderwerp 5 februari 2013 Intrekken

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Windenergie in Almere

Windenergie in Almere In dit boekje is te vinden: Ambitie: Almere energieneutraal in 2022 Waarom deze ambitie? Hoe bereiken we de ambitie? Energie Werkt! Vergelijking met ontwikkeling zonder beleid Ambitie: Almere energieneutraal

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF ZONNEPANELENPROJECT PARKSTAD 26 september 2016

RAADSINFORMATIEBRIEF ZONNEPANELENPROJECT PARKSTAD 26 september 2016 RAADSINFORMATIEBRIEF ZONNEPANELENPROJECT PARKSTAD 26 september 2016 Geachte raadsleden, Op 20 september jl. heeft u een brief en bijlagen ontvangen van New Energy Systems en Hesi Installatietechniek (mede

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar: Uitvoeringsagenda Achterhoek

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: Uitvoeringsagenda Achterhoek gemeente Bronckhorst Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/15 15 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z25604.RD14-00795 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Beleidsplan Openbaar

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum commissievergadering 4 juli 2017 Versie Agendapunt 9 Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Mw. I. Dobben Ja Dhr. J. Zwiers Tussenrapportage

Nadere informatie

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 gemeente Bunnik INFORMATIENOTA Aan: Van: De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 Onderwerp: Tussentijdse evaluatie Bunnik Duurzaam In december 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 1; algemene informatie AGEM AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem (L. Nieuwenhuis).van

Nadere informatie

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Industrie Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 1% besparing op gas en elektra per jaar. Totaal is dat 8 % besparing in 2020. Opbrengst: 100 kiloton.

Nadere informatie

Feitelijke informatie Het bijgevoegde memo geeft een overzicht van de stand van zaken in relatie tot de inhoud van de motie.

Feitelijke informatie Het bijgevoegde memo geeft een overzicht van de stand van zaken in relatie tot de inhoud van de motie. Zaaknummer 00449154 Onderwerp Motie PvdA over zonnepanelen Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 30 juni 2015 nam de raad een motie van de PvdA aan om te onderzoeken of het plaatsen van zonnepanelen

Nadere informatie

Asbest van het bedrijfsdak Versnelde verwijdering loont

Asbest van het bedrijfsdak Versnelde verwijdering loont Asbest van het bedrijfsdak Versnelde verwijdering loont GVL Project Overijssel: Versnelde verwijdering asbestdaken op bedrijventerreinen Bedrijventerreinen: Ambitie voor 2013-2018: 80% reductie asbestdaken

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 16218 Registratiedatum: 14-08-2014 Afdeling: LO Agendapunt: 34-03-WW Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Amendement Revolverend fonds: resultaten uitgevoerde Quick scan uitvoering

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Instelling

Nadere informatie

*Z C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100

*Z C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100 *Z01290330C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitvoering moties duurzaamheid Aard : Motie raad Portefeuillehouder : H.A.W.M. Daandels Datum college :

Nadere informatie

Ambitiedocument Energietransitie Noordoost-Twente

Ambitiedocument Energietransitie Noordoost-Twente 1 Datum vergadering: 31 oktober 2017 Datum voorstel: 3 oktober 2017 Nummer: A Onderwerp: Ambitiedocument Energietransitie Noordoost-Twente Voorgesteld raadsbesluit: - het ambitiedocument Energietransitie

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. 18 augustus Onderwerp: Energie-uitvoeringsprogramma: Resultaten en vervolg. Informatie voor de raad

Raadsinformatiebrief. 18 augustus Onderwerp: Energie-uitvoeringsprogramma: Resultaten en vervolg. Informatie voor de raad Raadsinformatiebrief 18 augustus 2015 Onderwerp: Energie-uitvoeringsprogramma: Resultaten en vervolg. Informatie voor de raad Geachte leden van de gemeenteraad Bergen, Op 18 februari 2014 heeft u het Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Bijlage: Analyse van het plan van de stichting

Bijlage: Analyse van het plan van de stichting Bijlage: Analyse van het plan van de stichting Bijlage bij raadsvoorstel Het proces van planvorming De planvorming door de stichting is gestart na het gesprek in mei 2011 met het college van B&W en diverse

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest UW BRIEF

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Duurzaam (T)huis. Evaluatie fase 1

Duurzaam (T)huis. Evaluatie fase 1 DUURZAAM Duurzaam (T)huis DUURZAAM Evaluatie fase 1 Duurzaam (T)huis is op 9 september 2009 van start gegaan. Met Duurzaam (T)huis worden eigenaar-bewoners in de gemeente Dalfsen gestimuleerd om werk te

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer : 13RV000052 Onderwerp : Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis Besluit in de raad : 25 september 2013 Portefeuillehouder : Drs. J. Baerends Naam steller : I.I.

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0077 Rv. nr.: 10.0077 B&W-besluit d.d.: 27-4-2010 B&W-besluit nr.: 10.0478 Naam programma +onderdeel: Programma nummer 6 Stedelijke Ontwikkeling (product 810.02 Lokaal Ruimtelijk ordeningsbeleid)

Nadere informatie

Raadsnotitie. Bijlagen

Raadsnotitie. Bijlagen Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR onderwerp Energiestrategie Venlo Beesel Venray team ROSEB Rn nummer 2013 1 collegevergadering d.d. raadsvergadering 11 december 2012 d.d. 23 januari 2013 programma Veelzijdige

Nadere informatie

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen.

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. Inhoud De warmtemarkt Warmtevraag woningen Warmtemarkt voor woningen Gasdistributie en CV ketel Elektriciteitsdistributie

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen.

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen De maatregelen verdienen zichzelf terug. Daar valt met de huidige lage rentestand niet tegenop te sparen. aldus Henk Brouwer (VVE Beheerder) van

Nadere informatie

De opkomst van all-electric woningen

De opkomst van all-electric woningen De opkomst van all-electric woningen Institute for Business Research Jan Peters Directeur Asset Management Enexis Inhoud Beeld van de toekomst Veranderend energieverbruik bij huishoudens Impact op toekomstige

Nadere informatie