Suwas I Jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Suwas I Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Suwas I Jaarverslag 2009 Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren

2 Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I) Jaarverslag 2009 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Postbus 254, 2700 AG Zoetermeer telefoon Versie

3 Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 2 31

4 Inhoud 1 Jaarverslag Kerncijfers Algemene gegevens Verslag van het bestuur Slotopmerkingen 16 2 Jaarrekening Balans per 31 december Rekening van baten en lasten over het boekjaar Kasstroomoverzicht Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de rekening van baten en lasten 26 3 Overige gegevens Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur Accountantsverklaring Resultaatbestemming 31 Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 3 31

5 Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 4 31

6 1 Jaarverslag 1.1 Kerncijfers Meerjarenoverzichten Financiële gegevens (bedragen x 1.000) Premiebaten Premiepercentage (%) 4,0 4,0 4,0 4,0 3,15 3,25 Uitkeringen Pensioenpremie Administratie- en uitvoeringskosten Belegd vermogen Rendement 11% -6,0% 2,1% 3,3% 10,5% 6,1% Beleggingsopbrengst Reserves Resultaat Het bestuur heeft besloten het premiepercentage van 4% te handhaven. De premie is, naar aanleiding van de besluitvorming rond de nieuwe pensioenregeling in de bedrijfstak, zo vastgesteld dat naar verwachting ultimo 2011 binnen het fonds voldoende reserves zijn om de dan nog lopende verplichtingen tot maximaal 2015 te kunnen financieren. Het tot dan toe positief resultaat zal dan jaarlijks aan de reserves moeten worden toegevoegd. Volumeveranderingen In aantallen Toekenningen Aangesloten werkgevers Het aantal toekenningen in 2009 is ten opzichte van 2008 gestegen van 545 naar 680. Op pagina 14 is een uitgebreid overzicht van volumeveranderingen binnen dit boekjaar te vinden. 1 Dit is inclusief de garantieregeling Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw ad Sinds 1 augustus 2005 worden vanuit Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw de uitkeringen verzorgd in het kader van de Garantieregeling. Deze uitkeringen komen ten laste van Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I) en zijn in 2008 met terugwerkende kracht afgerekend. Van de totale last in 2008 heeft betrekking op boekjaar 2008 en op voorgaande jaren. Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 5 31

7 Aangesloten werkgevers Sector Aantal werkgevers Cultuur Technische Werken Landbouwwerktuigen Exploit. Ondernem Bos en Natuur Bedrijfsverzorgingsdiensten Sorteerbedrijven Veen- en turfstrooiselbedrijven Groenvoederdrogerijen Tuinzaadbedrijven Hoveniersbedrijven Nederlandse Algemene keuringsdienst Vlasbedrijf Tuincentra Rundveeverbetering Paddestoelen Dierhouderij Glastuinbouw Open teelten Landbouw Open teelten Tuinbouw Open teelten Bloembollen Open teelten Boomkwekerij Weefselkweek Bloembollengroothandel Zelder De Schepper Noorder Dierenpark Grontmij Varkensverbetering Hoge Veluwe Gebr. Van Kessel 3 3 Agterberg 3 3 Hommel 1 1 Een andere, niet vermelde, CAO Geen CAO van toepassing Totaal Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 6 31

8 1.2 Algemene gegevens Statutaire doelstelling De naam van de stichting is: Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS). Zij is gevestigd te Den Haag. De Stichting staat onder nummer bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. Doelstelling De stichting stelt zich ten doel de vervroegde uittreding van werknemers in agrarische sectoren te financieren. De financiering geschiedt uit daartoe door de werkgevers en /of werknemers in die bedrijfstakken verstrekte gelden. Statutaire colleges Bestuur De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit twaalf leden, die als volgt worden benoemd: Namens de werkgeversorganisaties: drie leden te benoemen door LTO Nederland (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland) één lid te benoemen door de CUMELA Nederland (Cultuurtechnische werken en grondverzet, Meststoffendistributie en Loonwerken in de Agrarische sector in Nederland) één lid te benoemen door de VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners) één lid te benoemen door de overige werkgeversorganisaties. Namens de werknemersorganisaties: vier leden te benoemen door FNV Bondgenoten; twee leden te benoemen door de CNV BedrijvenBond. Het bestuur benoemt uit de bestuursleden-werkgevers een werkgeversvoorzitter en uit de bestuursleden-werknemers een werknemersvoorzitter, telkens voor de duur van vier jaar. Zij treden beurtelings voor de duur van een jaar op als voorzitter. De heer H.Th.J. Vulto is aan de werkgeverszijde de voorzitter. De heer G. Roest is aan werknemerszijde de voorzitter. Samenstelling bestuur per 31 december 2009 Leden werkgeverszijde Plaatsvervangende leden Organisatie H.Th.J. Vulto G. van der Grind LTO Nederland (werkgeversvoorzitter) J. van Haarlem J.H. de Boer LTO Nederland N. van Ruiten J. den Dekker LTO Nederland J. Maris Mw. J.H. Zweverink-Bosch CUMELA Nederland A. Kraan Vacature VHG J.J.W.M. van den Oever Vacature Nederlandse Bond van Boomkwekers Leden werknemerszijde Plaatsvervangende leden Organisatie G.P.M.J. Roest Vacature FNV Bondgenoten (werknemersvoorzitter) Mw. M.C. Bense Vacature FNV Bondgenoten Vacature Vacature FNV Bondgenoten Vacature Vacature FNV Bondgenoten G.H. Koudys R. Zwijnenburg CNV BedrijvenBond J. Bosma R. Zwijnenburg CNV BedrijvenBond De heer Vulto was in 2009 voorzitter. Het bestuur is in het jaar 2009 twee keer bijeen gekomen, op 3 juni en 26 november. Er hebben zich geen wijzigingen in de bestuursamenstelling voorgedaan dit jaar. Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 7 31

9 Bestuursbureau Ter ondersteuning van de besturen van diverse fondsen in de agrarische en groene sector hebben sociale partners een bestuursbureau opgericht. Ook het bestuur van SUWAS I maakt gebruik van dit bestuursbureau. Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur. Met ingang van 2009 verzorgt het bestuursbureau ook het secretariaat van het bestuur. Actor Bureau voor Sectoradvies Boerhaavelaan 30 Postbus AA Zoetermeer Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. (v/h Interpolis Pensioenbeheer B.V.) Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. (v/h Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V.) Accountant Ernst & Young Accountants LLP te Den Haag Adressen werkgevers- en vakorganisaties LTO Nederland Postbus LT Den Haag ( ) CUMELA Nederland Postbus BD Nijkerk ( ) VHG Postbus CA Houten ( ) FNV Bondgenoten Postbus GE Utrecht ( CNV Vakmensen Postbus GM Utrecht ( ) Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 8 31

10 1.3 Verslag van het bestuur Het bestuur van de Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I) brengt hierbij verslag uit over de verrichte werkzaamheden en het gevoerde beleid in het jaar Het doel van de jaarverslaglegging is om informatie te verschaffen over de financiële positie, resultaten en wijzigingen in de financiële positie van het fonds. Deze presentatie van de verslaglegging is afgestemd op de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Aanspraak op uitkering vervroegde uittreding De SUWAS regeling biedt werknemers die werkzaam zijn binnen de aangesloten sectoren de mogelijkheid om, afhankelijk van het geboortejaar, conform de staffel onderaan deze pagina vervroegd uit te treden. De uitkering bedraagt in principe 80% van de uitkeringsgrondslag gebaseerd op het salaris in het derde jaar vóór uittreding (refertejaar). De voorwaarde om aanspraak te maken op de vervroegde uittreding is dat de werknemer gedurende de laatste tien jaren voorafgaand als werknemer werkzaam is geweest in de sector. Hiertoe zijn geen wederkerigheidafspraken gemaakt met bepaalde bedrijfstakken. Per individuele werknemer wordt gekeken of hij of zij aanspraak maakt op de wederkerigheid. Spaar-VUT Een deelnemer kan besluiten om op een later tijdstip dan op de reglementaire ingangsdatum gebruik te maken van de VUT-regeling. De totale uitkering wordt dan actuarieel herrekend. We noemen dit ook wel spaar-vut. Hierdoor wordt de uitkering per maand hoger. Indien de uitkering door de herrekening meer dan 100% van het laatstverdiende loon bedraagt, wordt het meerdere omgezet in ouderdomspensioen. Gesloten regeling Met ingang van 1 januari 2006 is SUWAS een gesloten regeling. Werknemers die op 1 januari 2006 al gebruik maakten van SUWAS of nog geen gebruik maken maar al wel recht hadden, behouden het recht op de oude regeling (SUWAS, BPL-Flex met garantieregeling en het huidige BPL ouderdomspensioen). Voor deze groep is per 1 januari 2006 spaar-vut ingevoerd. De uitgestelde uitkering dient in te gaan vóór de 65-jarige leeftijd voor de werknemers die enkel aan Suwas I deelnemen of voor de werknemers die niet voldoen aan de garantieregeling. Voor werknemers die gebruik maken van de Bedrijfspensioenfonds van de Landbouw (BPL)-Flex uitkering en voldoen aan de voorwaarden voor de garantieregeling geldt dat de uitkering in dient te gaan vóór de 64-jarige leeftijd. Zij ontvangen voor de periode van 64 tot 65 jaar een aanvulling vanuit Suwas I op hun prepensioen. Voor werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1950 is de oude regeling, inclusief SUWAS, BPL Flex en garantieregeling, van kracht gebleven. Wel wordt de uittreedleeftijd stapsgewijs verhoogd op basis van de volgende staffel: Geboortejaar (Richt)uittreedleeftijd , ,5 Deze werknemers gaan, afhankelijk van hun geboortejaar, tussen 60 en 62 jaar met de VUT (SUWAS). Vanaf 64 jaar ontvangt de werknemer prepensioen (BPL Flex-pensioen) en een uitkering uit de garantieregeling. De garantieregeling vult het prepensioen aan tot het niveau van de VUT-uitkering. Dit is 80% van het brutoloon in het refertejaar. Het refertejaar is het derde jaar vóór het jaar waarin de VUT ingaat. Vanaf 65 jaar gaat het ouderdomspensioen in. Reglementswijzigingen In 2009 heeft het bestuur besloten een aantal reglementswijzigingen door te voeren die het reglement van SUWAS verduidelijken. In materieel opzicht is de regeling niet gewijzigd. Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 9 31

11 Deeltijd-VUT Vanaf 1 januari 2003 bestaat de mogelijkheid om naast een gedeeltelijke VUT-uitkering te blijven werken voor 50%. De uitkering bedraagt in deze gevallen 40% van de uitkeringsgrondslag en mag in 2008 met werken worden aangevuld tot 100%. Vereiste is wel dat men werkzaam blijft binnen de agrarische sector bij een Suwas-aangesloten werkgever. Maakt men eenmaal gebruik van de regeling, dan kan men alsnog besluiten volledig met de VUT te gaan, een overstap terug van volledige VUT naar deeltijd-vut is echter niet mogelijk. Bijverdienen naast de VUT-uitkering In 2007 is het bestuur tot besluit gekomen dat het voor VUT-gerechtigden met ingang van 1 januari 2008 toegestaan is, om bij te verdienen naast de VUT-uitkering zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering. Hierbij dient men een nieuw dienstverband aan te gaan of als freelancer te gaan werken. Er mag bijverdiend worden binnen of buiten de agrarische en groene sector. Er kan echter niet onbeperkt bijverdiend worden, omdat er een maximum aan gesteld is. De inkomsten en de uitkering samen mogen per kalenderjaar niet meer bedragen dan 125% van de uitkeringsgrondslag (dit is het loon waarop de VUT-uitkering is gebaseerd). De inkomsten dienen gemeld te worden bij de administratie. Indien sprake is van deeltijd-vut mag ook bijverdiend worden. Als deelnemer aan de deeltijd-vut (50% werken en 50% met de VUT) geldt dat bovenop de deeltijd-vut-uitkering (40% van de uitkeringsgrondslag) tot 112,5% van de uitkeringsgrondslag bijverdiend mag worden. Indexatie van de VUT-uitkering Het bestuur heeft eind 2009 besloten om de uitkeringen per 1 januari 2010 te verhogen met 0,4%. Deze 0,4% is gebaseerd op het afgeleide consumentenprijsindexcijfer van oktober Informeren VUT gerechtigden Het bestuur heeft besloten om alle deelnemers zodra zij de leeftijd van 63 jaar bereiken door middel van een brief te informeren dat zij aanspraak kunnen maken op een VUT uitkering. Het aantal mensen dat nog gebruik kan maken van de regeling loopt terug en het bestuur wil er zeker van zijn dat iedereen zich bewust is van zijn recht op een VUT uitkering, voordat dit recht vervalt. BELEGGINGSBELEID Terugblik economie en financiële markten 2009 Het jaar van herstel Nadat de financiële wereld in 2008 op haar grondvesten schudde, werd 2009 het jaar van herstel. In eerste instantie werd de trend uit 2008 doorgezet. Aanhoudende problemen in de financiële sector en de vrije val waarin de wereldwijde economische groei was geraakt, bleven het beeld op de financiële markten bepalen. Zakelijke waarden zoals aandelen, beursgenoteerd onroerend goed en grondstoffen, leverden in de eerste maanden van 2009 wederom vele procenten aan waarde in. Het herstel dat inzette na het eerste kwartaal werd voornamelijk gedreven door het ruime monetaire beleid, noodkredieten aan banken en ondersteunende maatregelen die overheden namen. Ook onconventionele maatregelen zoals het opkopen van effecten om het financiële systeem aan de gang te houden werden niet geschuwd. Uiteindelijk bleken de maatregelen voldoende om herstel in de markten te bewerkstelligen en nam het risico op een systeemcrisis af. Het herstel was vooral zichtbaar op de aandelenmarkten en de kredietmarkten. In eerste instantie werd gevreesd dat de verbeteringen tijdelijk zouden zijn, echter, het economisch herstel zette zich gedurende de rest van 2009 door. Investeringen in infrastructuur en vastgoed, die in 2008 minder waren geraakt door de kredietcrisis, stegen in Als gevolg van de overheidsstimulansen, garantstellingen voor banken, nationalisaties en cyclische terugval, zijn de overheidstekorten fors gestegen. In de eerste maanden van het jaar leidde de vlucht naar veilige staatsobligaties nog tot een forse daling van de kapitaalmarktrente. Maar als gevolg van de behoorlijke verslechtering van de overheidsfinanciën, kan de kredietwaardigheid van het betreffende land in het geding komen. Dit bleek toen eind 2009 het emiraat Dubai in de problemen kwam Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 10 31

12 en gered moest worden door Abu Dhabi. In Europa werd de kredietwaardigheid van Griekenland verlaagd door kredietbeoordelinginstanties. Als gevolg van deze ontwikkelingen steeg de kapitaalmarktrente eind Gevoerd beleid Gedurende de 1 e helft van 2009 is de strategische vermogensverdeling opnieuw bekeken in het licht van de verplichtingen van het fonds. Per 1 juli zijn de benodigde wijzigingen doorgevoerd. Daarbij is het gedeelte ten behoeve van de verwachte toekomstige verplichtingen met beperkt risico belegd in de categorie euro vastrentende waarden. Het grote aandeel in liquide middelen is daarvoor teruggebracht en omgezet in obligatiebeleggingen. Het surplus is risicovoller belegd in de categorie Europese aandelen. Deze aanpassingen gingen met de benodigde aan- en verkopen gepaard, de hoeveelheid aan- en verkopen kwam daardoor hoger uit dan in een regulier jaar zou worden verwacht. Verder worden de periodieke premie-inkomsten belegd in de vastrentende waarde portefeuille en worden geen additionele investeringen of onttrekkingen in aandelen uitgevoerd. In 2011 zal deze strategische verdeling worden heroverwogen. Portefeuillewaarde De waarde van de portefeuille en de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën aan het einde van het jaar ten opzichte van de situatie aan het begin van het jaar wordt weergegeven in onderstaande tabel: Bedragen x Bedrag Percentage Bedrag Percentage Aandelen 24,0 15% 18,6 15% Vastrentende waarden 131,2 85% 100,1 79% Liquide middelen 0,0 0% 8,5 7% Totaal 155,2 127,2 Rendementen Onderstaande tabel geeft de performance weer uitgesplitst naar de verschillende categorieën waarin voor het vutfonds wordt belegd Portefeuille 2009 Benchmark Aandelen 33,3% 30,7% Vastrentende waarden 7,7% 6,9% Totaal 11,0% 10,1% Vastrentende waarden De markt voor vastrentende waarden kenmerkte zich in 2009 door een ongekende volatiliteit. Tot het einde van het eerste kwartaal werden risicovolle beleggingen verkocht. Beleggers vluchtten massaal in staatsobligaties met een voorkeur voor Duitse staatsobligaties. Door betere economische vooruitzichten vanaf maart draaide dit en werden beleggingen in staatsobligaties verruild voor bedrijfsleningen. Deze verschuiving heeft ook in de portefeuille plaatsgevonden, waardoor vanaf het eerste kwartaal de beleggingsportefeuille heeft geprofiteerd van het ongekende resultaat van deze bedrijfsleningen. De portefeuille sloot het jaar af met een positief rendement, dat hoger was dan het benchmarkrendement. Alle sectoren droegen hieraan bij, maar de financiële sector het meeste. Aandelen De aandelenmarkten zette in het eerste kwartaal de negatieve trend van 2008 door en leverden nog eens 20% in. Begin 2009 bestond nog het beeld dat de wereldeconomie zich in een recessie bevond. Zowel consumenten als ondernemingen waren terughoudend in hun bestedingen en dit resulteerde in een sterke daling van vooral industriële orders. Hierdoor daalden ook de winstverwachtingen van ondernemingen. Daarnaast hielden de problemen in de financiële sector aan. Na het eerste kwartaal trokken de aandelenmarkten echter aan waardoor geheel 2009 werd afgesloten met een stevige winst. Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 11 31

13 Kwalitatief sterke bedrijven met goede balansen en hoge marges wisten de beste rendementen te halen in Doordat de beleggingsportefeuille vooral op deze bedrijven was gericht, lieten de Europese als de Amerikaanse aandelenportefeuille een sterke performance zien. Door de beleidskeuzes en de aandelenselectie heeft de vermogensbeheerder een belangrijke positieve bijdrage geleverd aan het behaalde resultaat. Verantwoord beleggen De aandelenbeleggingen van het fonds vinden uitsluitend plaats via aandelenbeleggingsfondsen en/of pools die door Syntrus Achmea Vermogensbeheer worden beheerd. Deze voeren een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Als uitgangspunt hanteren deze pools de principes van de Global Compact van de Verenigde Naties. Deze tien principes zijn gerelateerd aan de mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie. Zij vinden hun oorsprong in internationaal breed geaccepteerde verdragen zoals de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en de conventies van de International Labour Organisation. Het beleid bestaat uit: uitsluiten van controversiële wapens engagement en aangaan van dialoog met ondernemingen, en corporate governance en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Vooruitzichten De verwachting voor de wereldwijde economische groei in 2010 is positief. Er wordt ongeveer 4% wereldwijde economische groei verwacht vooral gedreven door voorraadherstel. De hoogste groeicijfers zullen, net als in 2009, in de opkomende markten te vinden zijn. Vooral de verwachtingen voor China en India zijn positief. China laat weer hoge groeicijfers noteren mede door de grote overheidsstimulansen. De 4% wereldwijde economische groei is lager dan voor de crisis vooral door de achterblijvende groei in Westerse landen. In de opkomende markten lijkt daarnaast ook een herverdeling van groei plaats te vinden. Deze verschuift langzaam van een exportgedreven naar een meer binnenlandse vraag gedreven groei. Tevens wordt het belang van deze economieën op het wereldtoneel wordt steeds groter. Zo worden bijvoorbeeld nu in China meer auto s op jaarbasis verkocht dan in de Verenigde Staten. In de Westerse wereld wordt een beperkt economisch herstel verwacht. Gemiddeld genomen is het herstel na een financiële crisis gematigd ondanks dat de eerste opleving vrij krachtig is. Historisch gezien is dit een normaal beeld. Daarnaast zal het herstelproces volatiel en instabiel zijn. Per saldo hebben de huishoudens in vooral de Angelsaksische landen nog hoge schulden welke een solide herstel van de bestedingen belemmert de komende jaren. Huishoudens willen niet meer schuld aangaan. Daarnaast zijn banken nog zeer terughoudend met het uitlenen van geld aangezien er nog afschrijvingen aan zitten te komen. Dit is vooral bepalend voor Europa waar bedrijven sterker leunen op de financiële sector voor financiering in plaats van de bedrijfsobligatiemarkt. Naar verwachting zal de invloed van banken afnemen en zullen bedrijven een groter beroep op de kapitaalmarkt gaan doen. De inflatie zal naar verwachting laag blijven. Er is momenteel sprake van een enorme overcapaciteit en door de hoge werkloosheid is looninflatie geen bedreiging. Desondanks verwacht een aantal analisten een fors hogere inflatie op de middellange termijn. Voor de middellange termijn zal veel afhangen van het beleid van centrale banken en overheden. Hier lijkt de weg van de minste weerstand overstimulering te zijn met mogelijk inflatoire effecten tot gevolg. Dit risico lijkt wel groter in de Verenigde Staten dan in Europa. De Federal Reserve (Fed) zal er alles aandoen om een schuld/deflatie spiraal te voorkomen terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) veel meer gericht is op het bestrijden van inflatie. De maatregelen welke centrale banken hebben genomen zijn ongekend. Zo is de liquiditeitscreatie door centrale banken enorm geweest. Uiteindelijk zorgden de maatregelen voor stabilisatie op de financiële markten. Op enig moment dient hier echter een eind aan gemaakt te worden om de inflatieverwachtingen in toom te houden. Dit is het cruciale thema in Zo kan de korte beleidsrente worden verhoogd en zullen programma s zoals het opkopen van effecten en het verstrekken van noodleningen langzaam maar zeker worden teruggedraaid of stilgezet. Ook lopen een aantal liquiditeitsverschaffende programma s aan banken af en worden deze niet verlengd. Daarnaast hebben centrale banken aangekondigd voor een bepaald bedrag aan effecten op te kopen. Deze zijn voor een groot gedeelte voltooid. Uiteindelijk is de verwachting dat centrale banken eerder te voorzichtig zijn dan te agressief met verkrappen. Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 12 31

14 Diverse overheden zullen fors moeten bezuinigen en de vraag is of dit politiek haalbaar is. Uiteindelijk zullen de financiële markten de overheden dwingen orde op zaken te stellen. Er zal een hogere vergoeding geëist worden op de staatsobligaties en/of het vertrouwen in de betreffende valuta gaat verloren. Eind 2009 werd de kredietwaardigheid van Griekenland verlaagd. Hierdoor liep de effectieve rente op Griekse staatsobligaties fors op. Vervolgens heeft de Griekse overheid een plan aangekondigd om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen. De vraag is hoe de Europese Unie met dergelijke probleemlanden om zal gaan. Officieel mogen de andere lidstaten een probleemland niet te hulp schieten. In de praktijk zal er echter alles aangedaan worden om een werkbare oplossing te vinden. Per saldo is de oplopende overheidsschuld onhoudbaar in sommige landen. Pensioenfondsen beleggen doorgaans veel in staatsobligaties. Een belangrijk deel van de beschikbare middelen zal de komende jaren nog steeds richting de kernlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk) stromen. De huidige ontwikkeling op het gebied van staatsobligaties doet vooral denken aan de jaren tachtig en negentig, vóór de introductie van de Euro. Beleggers zijn zich bewust geworden van de onderlinge economische verschillen en de structurele problemen van een aantal landen. Vooralsnog zitten de grootste risico s in Oost Europa, de zuidelijke Europese landen, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Ook in de Verenigde Staten en Japan begint de situatie nijpender te worden. Beleggers willen deze risico s vertaald zien in de renteopslag. Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 13 31

15 Volumeveranderingen Hieronder volgt een overzicht van werknemers naar geboortejaar die een aanvraag bij de SUWAS I hebben ingediend: Jaar Aanvragen In Afgewezen Aanspraak Geen Toegekend behandeling gebruik Mutatieoverzicht uitkeringen Aantal lopende VUT uitkeringen per Aantal nieuwe VUT uitkeringen Aantal beëindigde uitkeringen Aantal lopende uitkeringen per Toekenningen naar geboortejaar Geboortejaar Aantal toekenningen 2009 Aantal toekenningen Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 14 31

16 Overzicht van werknemers waar van de aanvraag is afgewezen Voor de werknemers in de geboortejaren 1941 tot en met 1951 die niet in aanmerking kwamen voor een uitkering vanuit de SUWAS I worden in het volgende overzicht de redenen hiervan uitgesplitst. Jaar Reden I II III IV I Niet voldaan aan refertevoorwaarden; II geen werknemer in de zin van de regeling; III werkgever neemt niet deel aan de regeling; IV AAW/WAO-uitkering, a.o %. Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 15 31

17 1.4 Slotopmerkingen Nadere gegevens met betrekking tot de financiële gang van zaken gedurende het afgelopen boekjaar zijn vermeld in de op de volgende pagina's opgenomen jaarrekening. Wij danken ieder die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I). Zoetermeer, 27 mei 2010 H.Th.J. Vulto werkgeversvoorzitter van het bestuur G.P.M.J. Roest werknemersvoorzitter van het bestuur Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 16 31

18 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2009 Activa Bedragen x Financiële vaste activa Beleggingen Aandelen Obligaties Onderhandse leningen Vorderingen en overlopende activa Te vorderen premies Te vorderen intrest Rekening-courant Centraal premie Administratie Overige vorderingen Liquide middelen Totaal Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 17 31

19 Passiva Bedragen x Eigen vermogen Beleggingsreserve Bestemmingsreserve Overige schulden en overlopende passiva Te betalen pensioenpremie Te betalen Garantieregeling Loonheffing en sociale lasten Overige schulden Totaal Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 18 31

20 2.2 Rekening van baten en lasten over het boekjaar 2009 Bedragen x Baten Premies Opbrengst beleggingen Overige baten Lasten Uitkeringen Sociale lasten Pensioenpremie Administratie- en uitvoeringskosten Overige lasten 0 2 Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren Voordelig resultaat Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 19 31

21 2.3 Kasstroomoverzicht Bedragen x Kasstroom uit VUT-uitvoeringsactiviteiten Bijdragen van werkgevers en werknemers Betaalde VUT-uitkeringen VUT-uitvoerings- en administratiekosten Overige baten Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Directe beleggingsopbrengsten Verkopen en aflossingen van beleggingen Aankopen beleggingen Kosten Toename/afname liquide middelen Mutatie liquide middelen Stand liquide middelen per 1 januari Stand liquide middelen per 31 december Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 20 31

22 2.4 Algemene toelichting Algemeen De in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven en de relevante bepalingen van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Caobepalingen. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling. De jaarrekening is, voor zover niet anders vermeld, opgesteld in duizenden euro s. Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd op kostprijs. Uitkeringen ten laste van SUWAS II De uitvoering van de aanvullingsregelingen AAW/WAO en oudere werkelozen is voorbehouden aan SUWAS I. De lasten daarentegen worden met ingang van 1998 door SUWAS II gedragen conform het bestuursbesluit van 24 juni Effecten Aandelen en Obligaties worden gewaardeerd tegen beurswaarde ultimo boekjaar. Onderhandse leningen De onderhandse leningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige kasstromen. Bij het contant maken wordt uitgegaan van de herleide marktwaarde (Yield). Bestemmingsreserve Dit betreft de bestemmingsreserve voor mogelijke financiering van de VUT-verplichtingen. De bestemmingsreserve wordt gevoed door het resultaat, nadat de Beleggingsreserve op het juiste niveau is gebracht. Beleggingsreserve Aan de beleggingsreserve wordt het ongerealiseerde verschil tussen de marktwaarde aan het einde en aan het begin van het boekjaar toegevoegd respectievelijk onttrokken. De toevoeging respectievelijk de onttrekking geschiedt via de resultaatbestemming. Overige activa en passiva Op de post te vorderen premies is een voorziening dubieuze debiteuren in mindering gebracht. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten. Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten op beleggingen worden verantwoord in de rekening van baten en lasten. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode, waarbij uitgegaan wordt van de daadwerkelijke ontvangsten en uitgaven en waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de kasstromen uit beleggingsactiviteiten en vutuitvoeringsactiviteiten. Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 21 31

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II)

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Jaarverslag 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 0900

Nadere informatie

Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I)

Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I) Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I) Jaarverslag 28 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe, de Meem Postbus 383, 352 GD de Meern telefoon 965 65 65 Inhoud

Nadere informatie

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II)

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Jaarverslag 2014 administrateur Gilde-BT Contracting BV Venrayseweg 32, 5928 NZ Venlo Postbus 3189, 5902 RD Venlo Inhoud 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 4 C. Jaarverslag 6 ALGEMEEN 7 D. Jaarrekening 8 BALANS PER 31 DECEMBER 2001 9 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor Onderhoud en Reiniging in Scheepvaart, Industrie en Milieu en Aanverwante Activiteiten

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor Onderhoud en Reiniging in Scheepvaart, Industrie en Milieu en Aanverwante Activiteiten Jaarverslag 2008 Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor Onderhoud en Reiniging in Scheepvaart, Industrie en Milieu en Aanverwante Activiteiten Jaarverslag 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2013 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Premie-overzicht 2005 voor de Sector Agrarisch Bedrijf

Premie-overzicht 2005 voor de Sector Agrarisch Bedrijf Premie-overzicht 2005 voor de Sector Agrarisch Bedrijf Premie-overzicht 2005 Colland Premie Premiepercentages % Dagloon Premieloon/jaar totaal werkgever werknemer maximum ( ) maximum ( ) 1 Pensioen Colland

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS)

stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS) stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS) Jaarverslag 2010 colofon administibteur Syntnjs Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10,3454 PV De Meern Postbus 3183. 3502 Utrecht telefoon 0900

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche

Jaarverslag Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche Jaarverslag 2008 Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73739

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april 2009-3

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 29 april 2010-3

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2009 STICHTING PENSIOENFONDS NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN IN LIQUIDATIE 1

JAARRAPPORT 2009 STICHTING PENSIOENFONDS NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN IN LIQUIDATIE 1 STICHTING PENSIOENFONDS NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN IN LIQUIDATIE JAARRAPPORT 2009 STICHTING PENSIOENFONDS NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN IN LIQUIDATIE 1 INHOUD A. Kerncijfers 3 B. Bestuur en functionarissen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Uittreden voor de Vleesgroothandel en voor de Groothandel in Slachtafvallen en Darmen (VUVLEGRO)

stichting Vrijwillig Uittreden voor de Vleesgroothandel en voor de Groothandel in Slachtafvallen en Darmen (VUVLEGRO) \ stichting Vrijwillig Uittreden voor de Vleesgroothandel en voor de Groothandel in Slachtafvallen en Darmen (VUVLEGRO) Jaarverslag 2010 colofon Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Liquidatieverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie Liquidatierekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2010

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2010 stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2010 ^ \ ' Inhoud.- Jaaiyer& iagl2ö1p f'béstuuii'^;. ^*''j! >i' -li.' 'Adhiihistr^atie.;én vermogensbeheer \ Accountant.,-"-

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS)

Stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS) Voor id^ntificatiedoeleinden. Behorend bij controleverkiaring d.d m inn9ni7 ij^ k Stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS) Jaarverslag 2011 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

G O O. O O G ovo. stichting vrijwillig uittreden voor de vleesgroothandej en voor de groothandel in slachtafvallen en darmen

G O O. O O G ovo. stichting vrijwillig uittreden voor de vleesgroothandej en voor de groothandel in slachtafvallen en darmen G O O O O G ovo stichting vrijwillig uittreden voor de vleesgroothandej en voor de groothandel in slachtafvallen en darmen AANGETEKEND Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2016 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW Jaarverslag 2013 STICHTING AANVULLINGSREGELINGEN WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2016 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS VERLOSKUNDIGEN JAARRAPPORT 2008

DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS VERLOSKUNDIGEN JAARRAPPORT 2008 DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS VERLOSKUNDIGEN JAARRAPPORT 2008 INHOUD A. Bestuursverslag 2 B. Jaarrekening 7 C. Overige gegevens 14 DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS VERLOSKUNDIGEN 1 A. Bestuursverslag

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Inhoud 1 Kerncijfers 3 2 Algemene gegevens 4 3 Verslag 5 3.1 Inleiding 5 3.2

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014 TE FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 2 BESTUURSVERSLAG Bestuursverslag 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73766

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011 stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011 Inhoud Jaaryërslag'^2011 Bestuur -" ' -.1. - Administratie " ' Accountant' "^ ' Algemeen ' ^ Bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BESTUUR 3 1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling 4 2. JAARREKENING 2014 5 2.1 Balans per 31 december 2014 6 2.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2012 2 4 Jaarrekening 2012 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk gevestigd te Noordwijk Rapport inzake de jaarrekening 2012 Van Duyn Van der Geer BV Noordwijk, 5 augustus 2013 Dit rapport heeft 14 pagina's INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2012... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam Postbus Schippers Accountants Fiscalisten Juristen Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Global in Reach, Local in Touch Buitenveldertselaan 106-76264, 1070 AG, Telefoon

Nadere informatie