Suwas I Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Suwas I Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Suwas I Jaarverslag 2009 Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren

2 Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I) Jaarverslag 2009 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Postbus 254, 2700 AG Zoetermeer telefoon Versie

3 Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 2 31

4 Inhoud 1 Jaarverslag Kerncijfers Algemene gegevens Verslag van het bestuur Slotopmerkingen 16 2 Jaarrekening Balans per 31 december Rekening van baten en lasten over het boekjaar Kasstroomoverzicht Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de rekening van baten en lasten 26 3 Overige gegevens Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur Accountantsverklaring Resultaatbestemming 31 Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 3 31

5 Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 4 31

6 1 Jaarverslag 1.1 Kerncijfers Meerjarenoverzichten Financiële gegevens (bedragen x 1.000) Premiebaten Premiepercentage (%) 4,0 4,0 4,0 4,0 3,15 3,25 Uitkeringen Pensioenpremie Administratie- en uitvoeringskosten Belegd vermogen Rendement 11% -6,0% 2,1% 3,3% 10,5% 6,1% Beleggingsopbrengst Reserves Resultaat Het bestuur heeft besloten het premiepercentage van 4% te handhaven. De premie is, naar aanleiding van de besluitvorming rond de nieuwe pensioenregeling in de bedrijfstak, zo vastgesteld dat naar verwachting ultimo 2011 binnen het fonds voldoende reserves zijn om de dan nog lopende verplichtingen tot maximaal 2015 te kunnen financieren. Het tot dan toe positief resultaat zal dan jaarlijks aan de reserves moeten worden toegevoegd. Volumeveranderingen In aantallen Toekenningen Aangesloten werkgevers Het aantal toekenningen in 2009 is ten opzichte van 2008 gestegen van 545 naar 680. Op pagina 14 is een uitgebreid overzicht van volumeveranderingen binnen dit boekjaar te vinden. 1 Dit is inclusief de garantieregeling Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw ad Sinds 1 augustus 2005 worden vanuit Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw de uitkeringen verzorgd in het kader van de Garantieregeling. Deze uitkeringen komen ten laste van Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I) en zijn in 2008 met terugwerkende kracht afgerekend. Van de totale last in 2008 heeft betrekking op boekjaar 2008 en op voorgaande jaren. Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 5 31

7 Aangesloten werkgevers Sector Aantal werkgevers Cultuur Technische Werken Landbouwwerktuigen Exploit. Ondernem Bos en Natuur Bedrijfsverzorgingsdiensten Sorteerbedrijven Veen- en turfstrooiselbedrijven Groenvoederdrogerijen Tuinzaadbedrijven Hoveniersbedrijven Nederlandse Algemene keuringsdienst Vlasbedrijf Tuincentra Rundveeverbetering Paddestoelen Dierhouderij Glastuinbouw Open teelten Landbouw Open teelten Tuinbouw Open teelten Bloembollen Open teelten Boomkwekerij Weefselkweek Bloembollengroothandel Zelder De Schepper Noorder Dierenpark Grontmij Varkensverbetering Hoge Veluwe Gebr. Van Kessel 3 3 Agterberg 3 3 Hommel 1 1 Een andere, niet vermelde, CAO Geen CAO van toepassing Totaal Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 6 31

8 1.2 Algemene gegevens Statutaire doelstelling De naam van de stichting is: Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS). Zij is gevestigd te Den Haag. De Stichting staat onder nummer bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. Doelstelling De stichting stelt zich ten doel de vervroegde uittreding van werknemers in agrarische sectoren te financieren. De financiering geschiedt uit daartoe door de werkgevers en /of werknemers in die bedrijfstakken verstrekte gelden. Statutaire colleges Bestuur De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit twaalf leden, die als volgt worden benoemd: Namens de werkgeversorganisaties: drie leden te benoemen door LTO Nederland (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland) één lid te benoemen door de CUMELA Nederland (Cultuurtechnische werken en grondverzet, Meststoffendistributie en Loonwerken in de Agrarische sector in Nederland) één lid te benoemen door de VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners) één lid te benoemen door de overige werkgeversorganisaties. Namens de werknemersorganisaties: vier leden te benoemen door FNV Bondgenoten; twee leden te benoemen door de CNV BedrijvenBond. Het bestuur benoemt uit de bestuursleden-werkgevers een werkgeversvoorzitter en uit de bestuursleden-werknemers een werknemersvoorzitter, telkens voor de duur van vier jaar. Zij treden beurtelings voor de duur van een jaar op als voorzitter. De heer H.Th.J. Vulto is aan de werkgeverszijde de voorzitter. De heer G. Roest is aan werknemerszijde de voorzitter. Samenstelling bestuur per 31 december 2009 Leden werkgeverszijde Plaatsvervangende leden Organisatie H.Th.J. Vulto G. van der Grind LTO Nederland (werkgeversvoorzitter) J. van Haarlem J.H. de Boer LTO Nederland N. van Ruiten J. den Dekker LTO Nederland J. Maris Mw. J.H. Zweverink-Bosch CUMELA Nederland A. Kraan Vacature VHG J.J.W.M. van den Oever Vacature Nederlandse Bond van Boomkwekers Leden werknemerszijde Plaatsvervangende leden Organisatie G.P.M.J. Roest Vacature FNV Bondgenoten (werknemersvoorzitter) Mw. M.C. Bense Vacature FNV Bondgenoten Vacature Vacature FNV Bondgenoten Vacature Vacature FNV Bondgenoten G.H. Koudys R. Zwijnenburg CNV BedrijvenBond J. Bosma R. Zwijnenburg CNV BedrijvenBond De heer Vulto was in 2009 voorzitter. Het bestuur is in het jaar 2009 twee keer bijeen gekomen, op 3 juni en 26 november. Er hebben zich geen wijzigingen in de bestuursamenstelling voorgedaan dit jaar. Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 7 31

9 Bestuursbureau Ter ondersteuning van de besturen van diverse fondsen in de agrarische en groene sector hebben sociale partners een bestuursbureau opgericht. Ook het bestuur van SUWAS I maakt gebruik van dit bestuursbureau. Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur. Met ingang van 2009 verzorgt het bestuursbureau ook het secretariaat van het bestuur. Actor Bureau voor Sectoradvies Boerhaavelaan 30 Postbus AA Zoetermeer Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. (v/h Interpolis Pensioenbeheer B.V.) Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. (v/h Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V.) Accountant Ernst & Young Accountants LLP te Den Haag Adressen werkgevers- en vakorganisaties LTO Nederland Postbus LT Den Haag ( ) CUMELA Nederland Postbus BD Nijkerk ( ) VHG Postbus CA Houten ( ) FNV Bondgenoten Postbus GE Utrecht ( CNV Vakmensen Postbus GM Utrecht ( ) Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 8 31

10 1.3 Verslag van het bestuur Het bestuur van de Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I) brengt hierbij verslag uit over de verrichte werkzaamheden en het gevoerde beleid in het jaar Het doel van de jaarverslaglegging is om informatie te verschaffen over de financiële positie, resultaten en wijzigingen in de financiële positie van het fonds. Deze presentatie van de verslaglegging is afgestemd op de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Aanspraak op uitkering vervroegde uittreding De SUWAS regeling biedt werknemers die werkzaam zijn binnen de aangesloten sectoren de mogelijkheid om, afhankelijk van het geboortejaar, conform de staffel onderaan deze pagina vervroegd uit te treden. De uitkering bedraagt in principe 80% van de uitkeringsgrondslag gebaseerd op het salaris in het derde jaar vóór uittreding (refertejaar). De voorwaarde om aanspraak te maken op de vervroegde uittreding is dat de werknemer gedurende de laatste tien jaren voorafgaand als werknemer werkzaam is geweest in de sector. Hiertoe zijn geen wederkerigheidafspraken gemaakt met bepaalde bedrijfstakken. Per individuele werknemer wordt gekeken of hij of zij aanspraak maakt op de wederkerigheid. Spaar-VUT Een deelnemer kan besluiten om op een later tijdstip dan op de reglementaire ingangsdatum gebruik te maken van de VUT-regeling. De totale uitkering wordt dan actuarieel herrekend. We noemen dit ook wel spaar-vut. Hierdoor wordt de uitkering per maand hoger. Indien de uitkering door de herrekening meer dan 100% van het laatstverdiende loon bedraagt, wordt het meerdere omgezet in ouderdomspensioen. Gesloten regeling Met ingang van 1 januari 2006 is SUWAS een gesloten regeling. Werknemers die op 1 januari 2006 al gebruik maakten van SUWAS of nog geen gebruik maken maar al wel recht hadden, behouden het recht op de oude regeling (SUWAS, BPL-Flex met garantieregeling en het huidige BPL ouderdomspensioen). Voor deze groep is per 1 januari 2006 spaar-vut ingevoerd. De uitgestelde uitkering dient in te gaan vóór de 65-jarige leeftijd voor de werknemers die enkel aan Suwas I deelnemen of voor de werknemers die niet voldoen aan de garantieregeling. Voor werknemers die gebruik maken van de Bedrijfspensioenfonds van de Landbouw (BPL)-Flex uitkering en voldoen aan de voorwaarden voor de garantieregeling geldt dat de uitkering in dient te gaan vóór de 64-jarige leeftijd. Zij ontvangen voor de periode van 64 tot 65 jaar een aanvulling vanuit Suwas I op hun prepensioen. Voor werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1950 is de oude regeling, inclusief SUWAS, BPL Flex en garantieregeling, van kracht gebleven. Wel wordt de uittreedleeftijd stapsgewijs verhoogd op basis van de volgende staffel: Geboortejaar (Richt)uittreedleeftijd , ,5 Deze werknemers gaan, afhankelijk van hun geboortejaar, tussen 60 en 62 jaar met de VUT (SUWAS). Vanaf 64 jaar ontvangt de werknemer prepensioen (BPL Flex-pensioen) en een uitkering uit de garantieregeling. De garantieregeling vult het prepensioen aan tot het niveau van de VUT-uitkering. Dit is 80% van het brutoloon in het refertejaar. Het refertejaar is het derde jaar vóór het jaar waarin de VUT ingaat. Vanaf 65 jaar gaat het ouderdomspensioen in. Reglementswijzigingen In 2009 heeft het bestuur besloten een aantal reglementswijzigingen door te voeren die het reglement van SUWAS verduidelijken. In materieel opzicht is de regeling niet gewijzigd. Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 9 31

11 Deeltijd-VUT Vanaf 1 januari 2003 bestaat de mogelijkheid om naast een gedeeltelijke VUT-uitkering te blijven werken voor 50%. De uitkering bedraagt in deze gevallen 40% van de uitkeringsgrondslag en mag in 2008 met werken worden aangevuld tot 100%. Vereiste is wel dat men werkzaam blijft binnen de agrarische sector bij een Suwas-aangesloten werkgever. Maakt men eenmaal gebruik van de regeling, dan kan men alsnog besluiten volledig met de VUT te gaan, een overstap terug van volledige VUT naar deeltijd-vut is echter niet mogelijk. Bijverdienen naast de VUT-uitkering In 2007 is het bestuur tot besluit gekomen dat het voor VUT-gerechtigden met ingang van 1 januari 2008 toegestaan is, om bij te verdienen naast de VUT-uitkering zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering. Hierbij dient men een nieuw dienstverband aan te gaan of als freelancer te gaan werken. Er mag bijverdiend worden binnen of buiten de agrarische en groene sector. Er kan echter niet onbeperkt bijverdiend worden, omdat er een maximum aan gesteld is. De inkomsten en de uitkering samen mogen per kalenderjaar niet meer bedragen dan 125% van de uitkeringsgrondslag (dit is het loon waarop de VUT-uitkering is gebaseerd). De inkomsten dienen gemeld te worden bij de administratie. Indien sprake is van deeltijd-vut mag ook bijverdiend worden. Als deelnemer aan de deeltijd-vut (50% werken en 50% met de VUT) geldt dat bovenop de deeltijd-vut-uitkering (40% van de uitkeringsgrondslag) tot 112,5% van de uitkeringsgrondslag bijverdiend mag worden. Indexatie van de VUT-uitkering Het bestuur heeft eind 2009 besloten om de uitkeringen per 1 januari 2010 te verhogen met 0,4%. Deze 0,4% is gebaseerd op het afgeleide consumentenprijsindexcijfer van oktober Informeren VUT gerechtigden Het bestuur heeft besloten om alle deelnemers zodra zij de leeftijd van 63 jaar bereiken door middel van een brief te informeren dat zij aanspraak kunnen maken op een VUT uitkering. Het aantal mensen dat nog gebruik kan maken van de regeling loopt terug en het bestuur wil er zeker van zijn dat iedereen zich bewust is van zijn recht op een VUT uitkering, voordat dit recht vervalt. BELEGGINGSBELEID Terugblik economie en financiële markten 2009 Het jaar van herstel Nadat de financiële wereld in 2008 op haar grondvesten schudde, werd 2009 het jaar van herstel. In eerste instantie werd de trend uit 2008 doorgezet. Aanhoudende problemen in de financiële sector en de vrije val waarin de wereldwijde economische groei was geraakt, bleven het beeld op de financiële markten bepalen. Zakelijke waarden zoals aandelen, beursgenoteerd onroerend goed en grondstoffen, leverden in de eerste maanden van 2009 wederom vele procenten aan waarde in. Het herstel dat inzette na het eerste kwartaal werd voornamelijk gedreven door het ruime monetaire beleid, noodkredieten aan banken en ondersteunende maatregelen die overheden namen. Ook onconventionele maatregelen zoals het opkopen van effecten om het financiële systeem aan de gang te houden werden niet geschuwd. Uiteindelijk bleken de maatregelen voldoende om herstel in de markten te bewerkstelligen en nam het risico op een systeemcrisis af. Het herstel was vooral zichtbaar op de aandelenmarkten en de kredietmarkten. In eerste instantie werd gevreesd dat de verbeteringen tijdelijk zouden zijn, echter, het economisch herstel zette zich gedurende de rest van 2009 door. Investeringen in infrastructuur en vastgoed, die in 2008 minder waren geraakt door de kredietcrisis, stegen in Als gevolg van de overheidsstimulansen, garantstellingen voor banken, nationalisaties en cyclische terugval, zijn de overheidstekorten fors gestegen. In de eerste maanden van het jaar leidde de vlucht naar veilige staatsobligaties nog tot een forse daling van de kapitaalmarktrente. Maar als gevolg van de behoorlijke verslechtering van de overheidsfinanciën, kan de kredietwaardigheid van het betreffende land in het geding komen. Dit bleek toen eind 2009 het emiraat Dubai in de problemen kwam Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 10 31

12 en gered moest worden door Abu Dhabi. In Europa werd de kredietwaardigheid van Griekenland verlaagd door kredietbeoordelinginstanties. Als gevolg van deze ontwikkelingen steeg de kapitaalmarktrente eind Gevoerd beleid Gedurende de 1 e helft van 2009 is de strategische vermogensverdeling opnieuw bekeken in het licht van de verplichtingen van het fonds. Per 1 juli zijn de benodigde wijzigingen doorgevoerd. Daarbij is het gedeelte ten behoeve van de verwachte toekomstige verplichtingen met beperkt risico belegd in de categorie euro vastrentende waarden. Het grote aandeel in liquide middelen is daarvoor teruggebracht en omgezet in obligatiebeleggingen. Het surplus is risicovoller belegd in de categorie Europese aandelen. Deze aanpassingen gingen met de benodigde aan- en verkopen gepaard, de hoeveelheid aan- en verkopen kwam daardoor hoger uit dan in een regulier jaar zou worden verwacht. Verder worden de periodieke premie-inkomsten belegd in de vastrentende waarde portefeuille en worden geen additionele investeringen of onttrekkingen in aandelen uitgevoerd. In 2011 zal deze strategische verdeling worden heroverwogen. Portefeuillewaarde De waarde van de portefeuille en de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën aan het einde van het jaar ten opzichte van de situatie aan het begin van het jaar wordt weergegeven in onderstaande tabel: Bedragen x Bedrag Percentage Bedrag Percentage Aandelen 24,0 15% 18,6 15% Vastrentende waarden 131,2 85% 100,1 79% Liquide middelen 0,0 0% 8,5 7% Totaal 155,2 127,2 Rendementen Onderstaande tabel geeft de performance weer uitgesplitst naar de verschillende categorieën waarin voor het vutfonds wordt belegd Portefeuille 2009 Benchmark Aandelen 33,3% 30,7% Vastrentende waarden 7,7% 6,9% Totaal 11,0% 10,1% Vastrentende waarden De markt voor vastrentende waarden kenmerkte zich in 2009 door een ongekende volatiliteit. Tot het einde van het eerste kwartaal werden risicovolle beleggingen verkocht. Beleggers vluchtten massaal in staatsobligaties met een voorkeur voor Duitse staatsobligaties. Door betere economische vooruitzichten vanaf maart draaide dit en werden beleggingen in staatsobligaties verruild voor bedrijfsleningen. Deze verschuiving heeft ook in de portefeuille plaatsgevonden, waardoor vanaf het eerste kwartaal de beleggingsportefeuille heeft geprofiteerd van het ongekende resultaat van deze bedrijfsleningen. De portefeuille sloot het jaar af met een positief rendement, dat hoger was dan het benchmarkrendement. Alle sectoren droegen hieraan bij, maar de financiële sector het meeste. Aandelen De aandelenmarkten zette in het eerste kwartaal de negatieve trend van 2008 door en leverden nog eens 20% in. Begin 2009 bestond nog het beeld dat de wereldeconomie zich in een recessie bevond. Zowel consumenten als ondernemingen waren terughoudend in hun bestedingen en dit resulteerde in een sterke daling van vooral industriële orders. Hierdoor daalden ook de winstverwachtingen van ondernemingen. Daarnaast hielden de problemen in de financiële sector aan. Na het eerste kwartaal trokken de aandelenmarkten echter aan waardoor geheel 2009 werd afgesloten met een stevige winst. Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 11 31

13 Kwalitatief sterke bedrijven met goede balansen en hoge marges wisten de beste rendementen te halen in Doordat de beleggingsportefeuille vooral op deze bedrijven was gericht, lieten de Europese als de Amerikaanse aandelenportefeuille een sterke performance zien. Door de beleidskeuzes en de aandelenselectie heeft de vermogensbeheerder een belangrijke positieve bijdrage geleverd aan het behaalde resultaat. Verantwoord beleggen De aandelenbeleggingen van het fonds vinden uitsluitend plaats via aandelenbeleggingsfondsen en/of pools die door Syntrus Achmea Vermogensbeheer worden beheerd. Deze voeren een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Als uitgangspunt hanteren deze pools de principes van de Global Compact van de Verenigde Naties. Deze tien principes zijn gerelateerd aan de mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie. Zij vinden hun oorsprong in internationaal breed geaccepteerde verdragen zoals de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en de conventies van de International Labour Organisation. Het beleid bestaat uit: uitsluiten van controversiële wapens engagement en aangaan van dialoog met ondernemingen, en corporate governance en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Vooruitzichten De verwachting voor de wereldwijde economische groei in 2010 is positief. Er wordt ongeveer 4% wereldwijde economische groei verwacht vooral gedreven door voorraadherstel. De hoogste groeicijfers zullen, net als in 2009, in de opkomende markten te vinden zijn. Vooral de verwachtingen voor China en India zijn positief. China laat weer hoge groeicijfers noteren mede door de grote overheidsstimulansen. De 4% wereldwijde economische groei is lager dan voor de crisis vooral door de achterblijvende groei in Westerse landen. In de opkomende markten lijkt daarnaast ook een herverdeling van groei plaats te vinden. Deze verschuift langzaam van een exportgedreven naar een meer binnenlandse vraag gedreven groei. Tevens wordt het belang van deze economieën op het wereldtoneel wordt steeds groter. Zo worden bijvoorbeeld nu in China meer auto s op jaarbasis verkocht dan in de Verenigde Staten. In de Westerse wereld wordt een beperkt economisch herstel verwacht. Gemiddeld genomen is het herstel na een financiële crisis gematigd ondanks dat de eerste opleving vrij krachtig is. Historisch gezien is dit een normaal beeld. Daarnaast zal het herstelproces volatiel en instabiel zijn. Per saldo hebben de huishoudens in vooral de Angelsaksische landen nog hoge schulden welke een solide herstel van de bestedingen belemmert de komende jaren. Huishoudens willen niet meer schuld aangaan. Daarnaast zijn banken nog zeer terughoudend met het uitlenen van geld aangezien er nog afschrijvingen aan zitten te komen. Dit is vooral bepalend voor Europa waar bedrijven sterker leunen op de financiële sector voor financiering in plaats van de bedrijfsobligatiemarkt. Naar verwachting zal de invloed van banken afnemen en zullen bedrijven een groter beroep op de kapitaalmarkt gaan doen. De inflatie zal naar verwachting laag blijven. Er is momenteel sprake van een enorme overcapaciteit en door de hoge werkloosheid is looninflatie geen bedreiging. Desondanks verwacht een aantal analisten een fors hogere inflatie op de middellange termijn. Voor de middellange termijn zal veel afhangen van het beleid van centrale banken en overheden. Hier lijkt de weg van de minste weerstand overstimulering te zijn met mogelijk inflatoire effecten tot gevolg. Dit risico lijkt wel groter in de Verenigde Staten dan in Europa. De Federal Reserve (Fed) zal er alles aandoen om een schuld/deflatie spiraal te voorkomen terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) veel meer gericht is op het bestrijden van inflatie. De maatregelen welke centrale banken hebben genomen zijn ongekend. Zo is de liquiditeitscreatie door centrale banken enorm geweest. Uiteindelijk zorgden de maatregelen voor stabilisatie op de financiële markten. Op enig moment dient hier echter een eind aan gemaakt te worden om de inflatieverwachtingen in toom te houden. Dit is het cruciale thema in Zo kan de korte beleidsrente worden verhoogd en zullen programma s zoals het opkopen van effecten en het verstrekken van noodleningen langzaam maar zeker worden teruggedraaid of stilgezet. Ook lopen een aantal liquiditeitsverschaffende programma s aan banken af en worden deze niet verlengd. Daarnaast hebben centrale banken aangekondigd voor een bepaald bedrag aan effecten op te kopen. Deze zijn voor een groot gedeelte voltooid. Uiteindelijk is de verwachting dat centrale banken eerder te voorzichtig zijn dan te agressief met verkrappen. Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 12 31

14 Diverse overheden zullen fors moeten bezuinigen en de vraag is of dit politiek haalbaar is. Uiteindelijk zullen de financiële markten de overheden dwingen orde op zaken te stellen. Er zal een hogere vergoeding geëist worden op de staatsobligaties en/of het vertrouwen in de betreffende valuta gaat verloren. Eind 2009 werd de kredietwaardigheid van Griekenland verlaagd. Hierdoor liep de effectieve rente op Griekse staatsobligaties fors op. Vervolgens heeft de Griekse overheid een plan aangekondigd om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen. De vraag is hoe de Europese Unie met dergelijke probleemlanden om zal gaan. Officieel mogen de andere lidstaten een probleemland niet te hulp schieten. In de praktijk zal er echter alles aangedaan worden om een werkbare oplossing te vinden. Per saldo is de oplopende overheidsschuld onhoudbaar in sommige landen. Pensioenfondsen beleggen doorgaans veel in staatsobligaties. Een belangrijk deel van de beschikbare middelen zal de komende jaren nog steeds richting de kernlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk) stromen. De huidige ontwikkeling op het gebied van staatsobligaties doet vooral denken aan de jaren tachtig en negentig, vóór de introductie van de Euro. Beleggers zijn zich bewust geworden van de onderlinge economische verschillen en de structurele problemen van een aantal landen. Vooralsnog zitten de grootste risico s in Oost Europa, de zuidelijke Europese landen, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Ook in de Verenigde Staten en Japan begint de situatie nijpender te worden. Beleggers willen deze risico s vertaald zien in de renteopslag. Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 13 31

15 Volumeveranderingen Hieronder volgt een overzicht van werknemers naar geboortejaar die een aanvraag bij de SUWAS I hebben ingediend: Jaar Aanvragen In Afgewezen Aanspraak Geen Toegekend behandeling gebruik Mutatieoverzicht uitkeringen Aantal lopende VUT uitkeringen per Aantal nieuwe VUT uitkeringen Aantal beëindigde uitkeringen Aantal lopende uitkeringen per Toekenningen naar geboortejaar Geboortejaar Aantal toekenningen 2009 Aantal toekenningen Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 14 31

16 Overzicht van werknemers waar van de aanvraag is afgewezen Voor de werknemers in de geboortejaren 1941 tot en met 1951 die niet in aanmerking kwamen voor een uitkering vanuit de SUWAS I worden in het volgende overzicht de redenen hiervan uitgesplitst. Jaar Reden I II III IV I Niet voldaan aan refertevoorwaarden; II geen werknemer in de zin van de regeling; III werkgever neemt niet deel aan de regeling; IV AAW/WAO-uitkering, a.o %. Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 15 31

17 1.4 Slotopmerkingen Nadere gegevens met betrekking tot de financiële gang van zaken gedurende het afgelopen boekjaar zijn vermeld in de op de volgende pagina's opgenomen jaarrekening. Wij danken ieder die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I). Zoetermeer, 27 mei 2010 H.Th.J. Vulto werkgeversvoorzitter van het bestuur G.P.M.J. Roest werknemersvoorzitter van het bestuur Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 16 31

18 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2009 Activa Bedragen x Financiële vaste activa Beleggingen Aandelen Obligaties Onderhandse leningen Vorderingen en overlopende activa Te vorderen premies Te vorderen intrest Rekening-courant Centraal premie Administratie Overige vorderingen Liquide middelen Totaal Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 17 31

19 Passiva Bedragen x Eigen vermogen Beleggingsreserve Bestemmingsreserve Overige schulden en overlopende passiva Te betalen pensioenpremie Te betalen Garantieregeling Loonheffing en sociale lasten Overige schulden Totaal Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 18 31

20 2.2 Rekening van baten en lasten over het boekjaar 2009 Bedragen x Baten Premies Opbrengst beleggingen Overige baten Lasten Uitkeringen Sociale lasten Pensioenpremie Administratie- en uitvoeringskosten Overige lasten 0 2 Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren Voordelig resultaat Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 19 31

21 2.3 Kasstroomoverzicht Bedragen x Kasstroom uit VUT-uitvoeringsactiviteiten Bijdragen van werkgevers en werknemers Betaalde VUT-uitkeringen VUT-uitvoerings- en administratiekosten Overige baten Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Directe beleggingsopbrengsten Verkopen en aflossingen van beleggingen Aankopen beleggingen Kosten Toename/afname liquide middelen Mutatie liquide middelen Stand liquide middelen per 1 januari Stand liquide middelen per 31 december Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 20 31

22 2.4 Algemene toelichting Algemeen De in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven en de relevante bepalingen van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Caobepalingen. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling. De jaarrekening is, voor zover niet anders vermeld, opgesteld in duizenden euro s. Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd op kostprijs. Uitkeringen ten laste van SUWAS II De uitvoering van de aanvullingsregelingen AAW/WAO en oudere werkelozen is voorbehouden aan SUWAS I. De lasten daarentegen worden met ingang van 1998 door SUWAS II gedragen conform het bestuursbesluit van 24 juni Effecten Aandelen en Obligaties worden gewaardeerd tegen beurswaarde ultimo boekjaar. Onderhandse leningen De onderhandse leningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige kasstromen. Bij het contant maken wordt uitgegaan van de herleide marktwaarde (Yield). Bestemmingsreserve Dit betreft de bestemmingsreserve voor mogelijke financiering van de VUT-verplichtingen. De bestemmingsreserve wordt gevoed door het resultaat, nadat de Beleggingsreserve op het juiste niveau is gebracht. Beleggingsreserve Aan de beleggingsreserve wordt het ongerealiseerde verschil tussen de marktwaarde aan het einde en aan het begin van het boekjaar toegevoegd respectievelijk onttrokken. De toevoeging respectievelijk de onttrekking geschiedt via de resultaatbestemming. Overige activa en passiva Op de post te vorderen premies is een voorziening dubieuze debiteuren in mindering gebracht. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten. Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten op beleggingen worden verantwoord in de rekening van baten en lasten. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode, waarbij uitgegaan wordt van de daadwerkelijke ontvangsten en uitgaven en waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de kasstromen uit beleggingsactiviteiten en vutuitvoeringsactiviteiten. Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I ) pagina 21 31

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS

ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS JAARVERSLAG ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG 2002 ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1-1-2002 T/M 31-12-2002 INHOUD Pagina

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg

Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag 2003 Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 75 e verslagjaar Kerncijfers, Structuur en Personalia 3 Verslag College van Beheer 9 Beleggingen 15 Pensioenen 18 Actuarieel verslag 21 Verzekerden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2006 Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen Jaarverslag 2006 Inhoud Statutaire gegevens 4 Algemeen 5 Doel 5 CAO 6 SOOB-bijdrage

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4. 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 14. 2 Verslag College van Beheer 18

1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4. 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 14. 2 Verslag College van Beheer 18 Jaarverslag Inhoud 85 e verslagjaar 1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 14 2 Verslag College van Beheer 18 Voorwoord 19 2.1 Financiële positie 21 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Brugstraat 2 Postbus 126 T +31 (0)546 455 753 F +31 (0)546 455 879 I www.pensioenfondstencate.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

SBZ jaarverslag 2008

SBZ jaarverslag 2008 jaarverslag 2008 jaarverslag 2008 SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Wat begon met de sub-prime hypotheekcrisis in de V.S. groeide uit tot een algehele kredietcrisis gevolgd door recessie,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie