Verzekeringsrecht. De nieuwe verjaringsregeling. mr. A.E. Krispijn Inleiding. 2. Vóór 1 juli 2010

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringsrecht. De nieuwe verjaringsregeling. mr. A.E. Krispijn 1. 1. Inleiding. 2. Vóór 1 juli 2010"

Transcriptie

1 mr. A.E. Krispijn 1 De nieuwe verjaringsregeling 39 (Wijzigingen van artikel 7:942 BW) 1. Inleiding Op 1 juli 2010 zijn de Wet deelgeschilprocedure bij letselen overlijdensschade ( Wet deelgeschilprocedure, Kamerstukken ) en de Wet lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven ( Wet lastenverlichting Kamerstukken ) in werking getreden. Beide wetten houden een wijziging in van art. 7:942 BW, een specifieke verjaringsregeling voor de vordering tot uitkering op grond van een verzekeringsovereenkomst. Deze regeling is van dwingend recht, in tegenstelling tot de algemene regeling van art. 3:307 BW met betrekking tot de verjaring van verbintenissen uit overeenkomst. Hieronder wordt eerst stilgestaan bij de regeling van art. 7:942 BW voorafgaand aan de wetswijzigingen. Ondanks de korte levensduur van het artikel, dat in 2006 met de rest van het nieuwe verzekeringsrecht in werking is getreden, bestond de nodige onduidelijkheid over en kritiek op de betekenis en de werking van de verjaringsregeling. Een aantal punten wordt genoemd. Daarna zal de nieuwe verjaringsregeling van art. 7:942 BW centraal staan. Eerst worden de belangrijkste wijzigingen en het overgangsrecht besproken. Tot slot volgt een kort commentaar op de wijzigingen. 2. Vóór 1 juli 2010 Bij de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht in 2006 luidde art. 7:942 BW: 1. Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. Niettemin verjaart de rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid niet voordat zes maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de verzekering dekking verleent, binnen de voor deze geldende verjaringsof vervaltermijn is ingesteld. 2. De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij bij aangetekende brief ondubbelzinnig heeft medegedeeld de aanspraak af te wijzen onder eveneens ondubbelzinnige vermelding van het in lid 3 vermelde gevolg. 1. Mr. A.E. Krispijn is advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam. 3. In geval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door verloop van zes maanden. (cursiveringen auteur) Een aantal zaken springt in het oog. 2.1 Termijn Een eerste opvallend verschil tussen de regelingen van titel 11 van Boek 3 BW en de regeling van art. 7:942 BW is de verjaringstermijn. De vordering tot uitkering verjaart na drie jaar in plaats van vijf jaar. 2.2 Vordering tot het doen van een uitkering De verjaringsregeling ziet op de rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering. Het betreft een contractuele vordering. Vaak zal dit een vordering van de verzekerde op de verzekeraar zijn. In bepaalde gevallen heeft een benadeelde bij een aansprakelijkheidsverzekering echter een directe actie tegen de verzekeraar. Hoewel ook deze vordering de verzekeringsovereenkomst als grondslag heeft, vertoont zij daarnaast trekken van de vordering uit onrechtmatige daad. Art. 7:942 BW heeft geen invloed op andere verbintenissen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomst, met als belangrijkste voorbeeld de verbintenis tot premiebetaling. Verder bestaat voor de uitkering uit levensverzekering een aparte verjaringsregeling (art. 7:985 BW). 2.3 Aanvang verjaringstermijn De oude verjaringsregeling van art. 7:942 BW kiest, overigens evenals de nieuwe regeling per 1 juli 2010, een ander moment voor de aanvang van de verjaringstermijn dan de regeling van art. 3:307 BW voor verjaring van verbintenissen uit overeenkomst. Dit laatste artikel bepaalt dat deze verbintenissen verjaren door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Ook wijkt de regeling van art. 7:942 BW af van het aanvangsmoment van de regeling voor verjaring van verbintenissen tot schadevergoeding. Art. 3:310 BW bepaalt voor deze verbintenissen dat zij verjaren door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekendis geworden. In art. 7:942 BW is gekozen voor een oplossing die recht doet aan het hybride karakter van de vordering tot uitkering waarop het artikel betrekking heeft. Immers vangt de verjaringstermijn aan op het moment dat de tot uitkering gerechtigde bekend is geworden met de opeisbaarheid van de rechtsvordering. Over het algemeen wordt aangenomen dat het bekendheidsvereiste, evenals in art. 3:310 BW, een subjectief vereiste is. In navolging van de jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot art. 3:310 BW (zie met name HR 31 oktober 2003, NJ 2006/112, Saelman en HR 26 november 2004, NJ 2006/115) vangt 139

2 de nieuwe verjaringsregeling de termijn derhalve aan op het moment dat de tot uitkering gerechtigde daadwerkelijk in staat is om een vordering in te stellen tegen de verzekeraar. 2.4 Uitzondering aansprakelijkheidsverzekeringen Met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering was in art. 7:942 BW zoals dit voor 1 juli 2010 gold nog de toevoeging opgenomen dat de vordering op de aansprakelijkheidsverzekeraar niet kon verstrijken voordat zes maanden waren verstreken nadat de benadeelde een (nog niet verjaarde) vordering tegen de aansprakelijke partij had ingesteld. Over de betekenis en de zin van deze toevoeging is veel discussie geweest. Op deze discussie wordt hieronder teruggekomen. 2.5 Stuiten Een ander belangrijk verschil tussen de regeling van Boek 3 en het art. 7:942 BW van voor 1 juli 2010 was de stuitingsregeling. Allereerst verschilde de manier waarop gestuit kon worden. Art. 7:942 BW bepaalde dat een vordering tot uitkering tegen de verzekeraar kon worden gestuit door een schriftelijke mededeling waarbij aanspraak werd gemaakt op uitkering. De algemene stuitingsregeling van art. 3:317 BW bepaalt voor andere gevallen dan een verzekeringsuitkering dat de verjaring van de rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. De eisen die aan een aanspraak op uitkering kunnen worden gesteld zijn hoogst waarschijnlijk minder streng. Belangrijker is echter het verschil in het effect van de stuiting. Een stuiting van een rechtsvordering tot nakoming van een reguliere verbintenis heeft als effect dat na de dag van de stuiting een nieuwe verjaringstermijn aanvangt (art. 3:319 BW). In afwijking van deze regeling bepaalde art. 7:942 lid 2 BW dat na een aanspraak op uitkering geen nieuwe termijn gaat lopen. Een nieuwe verjaringstermijn begon pas op de dag na de erkenning van de aanspraak door de verzekeraar of op de dag nadat de verzekeraar de aanspraak bij aangetekende brief ondubbelzinnig had afgewezen. In het laatste geval diende de verzekeraar te vermelden dat de nieuwe verjaringstermijn zes maanden bedroeg. Tussen de aanspraak op uitkering en de erkenning dan wel afwijzing liep geen termijn. 2.6 Termijn na afwijzing/erkenning Nadat de eerste verjaringstermijn van drie jaar was gestuit met een aanspraak op uitkering, was de verzekeraar aan zet. Deze kon besluiten de aanspraak te erkennen. In dat geval was niet bepaald hoe lang de nieuwe verjaringstermijn duurde. Op grond van de algemene regel van art. 3:319 BW werd aangenomen dat de nieuwe termijn even lang was als de eerste, drie jaar dus. De verzekeraar kon ook besluiten aansprakelijkheid af te wijzen. Indien zij dat op de voorgeschreven wijze deed, begon op grond van art. 7:942 lid 2 BW een nieuwe verjaringstermijn van zes maanden. 3. Onduidelijkheden en kritiek oude wettelijke regeling 3.1 Toevoeging aansprakelijkheidsverzekeringen in lid 1 Het eerste punt van kritiek op de regeling van art. 7:942 BW was dat de speciale regeling voor de aansprakelijkheidsverzekering van lid 1 overbodig zou zijn of in elk geval onduidelijk. In Asser-Clausing-Wansink en door Frenk in de Wansink-bundel Van draden en daden, Deventer: Kluwer 2006, werd bepleit dat de extra termijn van zes maanden altijd binnen de eerste termijn van drie jaar zou vallen. Immers was volgens hen een rechtsvordering tegen de verzekeraar nooit opeisbaar voordat de benadeelde een vordering had ingesteld tegen de aansprakelijke partij. De verlenging van de termijn zou zinloos zijn. 3.2 Regeling rond afwijzing sluit niet aan bij praktijk Een ander kritiekpunt was dat men de regeling rondom de afwijzing van aansprakelijkheid niet vond aansluiten bij de praktijk van de schadebehandeling bij aansprakelijkheidsverzekeringen. Allereerst zou het verzenden van een aangetekende brief bij afwijzing onnodig veel kosten met zich meebrengen voor verzekeraars. Verder achtte men ook de termijn van zes maanden die zou gaan lopen na afwijzing te kort. Regelmatig zou de verzekeraar de aansprakelijkheid eerst afwijzen, waarna onderhandelingen volgden. Het zou deze onderhandelingen onnodig frustreren dat elk half jaar opnieuw de verjaring moest worden gestuit. In de literatuur gingen stemmen op dat het systeem zoals van art. 10 lid 5 van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) beter geschikt zou zijn voor de aansprakelijkheidsverzekering (zie met name Frenk 2006). In dat artikel is bepaald dat onderhandelingen de verjaring stuiten en dat een nieuwe verjaringstermijn van drie jaar aanvangt als een van de partijen de andere partij met exploot of aangetekende brief heeft laten weten dat hij de onderhandelingen afbreekt. Niet de afwijzing van de aansprakelijkheid, maar het afbreken van de onderhandeling wordt derhalve aangemerkt als het begin van een nieuwe verjaringstermijn. 3.3 Uiteenlopende verjaringstermijnen Naast de tot uitkering gerechtigde verzekerde en de verzekeraar is bij een uitkering uit een aansprakelijkheidsverzekering een derde betrokken, de benadeelde. De benadeelde kan de verzekerde aanspreken tot vijf jaar nadat hij daadwerkelijk bekend is geworden met de aansprakelijke persoon en de schade. Vanaf het moment dat de verzekerde aansprakelijk werd gesteld gold voor zijn vordering op zijn aansprakelijkheidsverzekeraar op grond van de regeling van art. 7:942 BW een verjaringstermijn van drie jaar. Na aansprakelijkstelling kon de 140

3 de nieuwe verjaringsregeling verzekerde zich dus nog drie jaar tot zijn verzekeraar wenden, terwijl hij nog vijf jaar een claim van de benadeelde kon verwachten. Dit leverde geen probleem op zolang de verzekeraar na de aanspraak de vordering niet afwees of erkende. Pas vanaf het moment dat de verzekeraar de vordering afwees of erkende begon immers een nieuwe verjaringstermijn te lopen die niet parallel liep aan de termijn in de verhouding verzekerde benadeelde. De complicaties van de verschillende verjaringstermijnen met betrekking tot vorderingen uit dezelfde schade werden nog vergroot doordat in de praktijk de communicatie vaak tussen verzekeraar en benadeelde verliep (al dan niet omdat de benadeelde direct vorderde op grond van art. 7:954 BW). Voor de betalingsverplichting van de verzekeraar is echter juist de verjaring van de vordering van de verzekerde van belang. Indien noch de benadeelde (in het geval van een directe actie) noch de verzekerde deze vordering stuitte kon het gebeuren dat de verzekerde zijn vordering op de verzekeraar verloor en de benadeelde het derhalve moest stellen met een vordering op de verzekerde zelf (zie uitgebreid: Frenk 2006). 4. Huidige wetgeving Het huidige art. 7:942 BW luidt als gevolg van de wetswijzigingen per 1 juli 2010: Artikel Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. 2. De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren begint te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig heeft medegedeeld de aanspraak af te wijzen. 3. Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de verjaring in afwijking van lid 2, eerste zin, gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de tot uitkering gerechtigde of de benadeelde. In dat geval begint een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig aan degene met wie hij onderhandelt en, indien deze een ander is, aan de tot uitkering gerechtigde heeft medegedeeld dat hij de onderhandelingen afbreekt. De belangrijkste wijzigingen zijn: 1: aanvang termijn aansprakelijkheidsverzekeringen Het nieuwe artikel kent geen speciale verlengingsregeling meer voor de verjaringstermijn van aansprakelijkheidsverzekeringen. Wetsgeschiedenis Deze wetswijziging is afkomstig uit de Wet deelgeschilprocedure. In de memorie van toelichting bij die wet sluit de minister zich aan bij de kritiek in Asser- Clausing-Wansink en van Frenk op het oude art. 7:942 lid 1 BW. Ook volgens hem kan een vordering tot uitkering niet opeisbaar zijn voordat de verzekerde door de benadeelde is aangesproken (MvT , p. 25). 2: twee systemen stuiting De nieuwe wetgeving heeft als belangrijk gevolg dat verschillende regimes zullen bestaan voor stuiting van de verjaring van niet-aansprakelijkheidsverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen. Voor niet-aansprakelijkheidsverzekeringen blijft gelden dat een aanspraak op uitkering stuitende werking heeft en dat vervolgens op initiatief van de verzekeraar een nieuwe verjaringstermijn gaat lopen na erkenning of afwijzing. Afwijzing hoeft niet meer per aangetekende brief te geschieden en de verjaringstermijn is nu na erkenning en na afwijzing drie jaar. Voor aansprakelijkheidsverzekeringen geldt dat iedere onderhandeling tussen enerzijds de tot uitkering gerechtigde of de benadeelde en anderzijds de verzekeraar een stuitende werking heeft. Een nieuwe verjaringstermijn gaat lopen na erkenning of als de verzekeraar de onderhandelingen door middel van een aangetekende brief aan de onderhandelingspartner en de tot uitkering gerechtigde afbreekt. De nieuwe termijn is drie jaar. Wetsgeschiedenis De wijzigingen in de regeling van stuiting van nietaansprakelijkheidsverzekeringen is afkomstig uit de Wet lastenverlichting. In de memorie van toelichting becijfert de minister dat deze wijziging een kostenbesparing van ongeveer zou opleveren voor verzekeraars. Daarnaast zouden ook degene die aanspraak maken op een uitkering ermee gebaat zijn dat de verjaringstermijn wordt verlengd (MvT, p.4). De wijzigingen in de stuitingsregeling voor aansprakelijkheidsverzekeringen zijn afkomstig uit de Wet deelgeschilprocedure. In de memorie van toelichting geeft de minister aan dat deze regeling beter aansluit bij de praktijk van de aansprakelijkheidsverzekering en daarnaast bij de regeling in de WAM. (MvT, p ). Voor de interpretatie van het begrip onderhandeling verwijst de minister naar de interpretatie van het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot het begrip onderhandelingen in de zin van de WAM. Van onderhandelingen in de zin van de WAM is snel sprake. Een briefwisseling kan slechts dan niet als 141

4 de nieuwe verjaringsregeling onderhandelingen worden aangemerkt, indien de benadeelde op grond van een mededeling van de verzekeraar moet begrijpen dat de verzekeraar een regeling van de schade zonder meer uitsluit (BenGH 20 oktober 1989, NJ 1990, 660). 5. Overgangsrecht Vanwege de invoering van het nieuwe art. 7:942 lid 3 BW is ook een nieuw artikel aan de Overgangswet (Ow) toegevoegd. Dit art. 221 lid 10 Ow bepaalt dat elke handeling na 1 juli 2010 die deel uitmaakt van onderhandelingen de verjaring stuit. Het nieuwe artikel maakt onderdeel uit van de Wet deelgeschillen. Het overgangsrecht voor de andere wijzigingen wordt beheerst door de bestaande art. 73 lid 1 Ow en 68a lid 1 en 2 Ow. Op grond van deze artikelen: heeft een afwijzing die vóór 1 juli 2010 met de gewone post is verstuurd (in plaats van met een aangetekende brief) het effect dat een nieuwe verjaringstermijn van drie jaar is gaan lopen op de dag van de afwijzing; heeft een aangetekende afwijzing vóór 1 juli 2010 het effect dat een verjaringstermijn van een half jaar is gaan lopen; geldt voor alle aanspraken die vóór 1 juli 2010 aangetekend zijn afgewezen en die op 1 juli 2010 nog niet waren verjaard, nog tot 1 juli 2011 het oude recht. Deze vorderingen dienen derhalve tot 1 juli 2011 elke zes maanden te worden gestuit; geldt voor alle verjaringstermijnen van art. 7:942 BW van een half jaar die op 1 juli 2011 nog lopen, dat zij van rechtswege worden verlengd tot drie jaar. 6. Commentaar wijzigingen 6.1 Complicaties aansprakelijkheidsverzekeringen Mede vanwege de betrokkenheid van de benadeelde derde bij de afwikkeling van claims op aansprakelijkheidsverzekeraars is ervoor gekozen een speciaal regime voor stuiting van aanspraken uit aansprakelijkheidsverzekeringen te creëren. Het is de vraag of deze oplossing uiteindelijk niet achterhaald is gebleken vanwege de wijzigingen van de stuitingsregeling voor andere verzekeringen. Een belangrijk bezwaar had immers betrekking op de korte verjaringstermijn na afwijzing. Deze termijn van zes maanden is nu ook voor andere verzekeringen afgeschaft. Het nieuwe systeem voor stuiting van claims op aansprakelijkheidsverzekeraars biedt in elk geval wel meer duidelijkheid in de verhouding tussen benadeelde en verzekerde enerzijds en verzekeraar anderzijds doordat de verzekeraar het afbreken van onderhandelingen altijd aan de tot uitkering gerechtigde verzekerde dient te melden. De verzekeraar hoeft de verzekerde echter niet op de hoogte te stellen van enige erkenning, terwijl ook daardoor een nieuwe verjaringstermijn aanvangt. Ook blijven er verschillende verjaringstermijnen gelden in enerzijds de verhouding verzekerde-benadeelde (meestal vijf jaar) en anderzijds de verhouding benadeelde-verzekeraar of verzekerde-verzekeraar (drie jaar). Een verzekerde dient er dan ook alert op te blijven dat na het afbreken van onderhandelingen zijn vordering op de verzekeraar na drie jaar wordt gestuit indien de benadeelde nog in de gelegenheid is om hem aan te spreken. In het geval van een erkenning zal de tot uitkering gerechtigde verzekerde nog beter op zijn hoede moeten zijn, nu de verzekeraar hem van een eventuele erkenning niet op de hoogte hoeft te stellen. Eventuele onderhandelingen tussen de benadeelde en de verzekeraar die volgen op een erkenning lijken de vordering van de verzekerde op de verzekeraar immers niet te stuiten. 6.2 Stuiting aansprakelijkheidsverzekering buiten onderhandeling In het commentaar op het wetsontwerp van onder andere Ten Braak (NTHR ) is verder opgeworpen dat met betrekking tot vorderingen uit aansprakelijkheidsverzekeringen in de nieuwe regeling niet meer duidelijk is hoe deze, buiten het geval van onderhandelingen, kunnen worden gestuit. Uitgaand van de rechtspraak over onderhandelingen in de zin van de WAM zal alleen geen sprake zijn van onderhandelingen in het geval dat (1) de verzekeraar een mededeling doet waaruit blijkt dat de verzekeraar een regeling zonder meer uitsluit of dat (2) geheel geen sprake is van wederzijdse correspondentie. In het nieuwe art. 7:942 lid 3 BW is duidelijk opgenomen dat de bepaling in dit artikel geldt in afwijking van lid 2. Stuiting door het doen van een aanspraak op uitkering lijkt dan ook niet mogelijk. Hoe dit wel dient te gebeuren bepaalt de wet niet expliciet. In de memorie van toelichting lezen wij echter dat de stuiting buiten onderhandelingen zou kunnen plaatsvinden conform titel 11 van Boek 3 BW (MvT nr. 3, p. 25). Na stuiting vangt op grond van art. 3:319 BW een nieuwe termijn van drie jaar aan. 7. Slot Al met al lijken de wetswijzigingen enige positieve effecten te hebben op de complicaties van de verjaringsregeling bij aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook is met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering de onduidelijkheid over de verlenging van de verjaringstermijn weggenomen. Er blijven echter verschillende verjaringstermijnen bestaan in de verhoudingen verzekerdebenadeelde-verzekeraar en de verzekerde hoeft van een erkenning niet op de hoogte te worden gesteld, waardoor zijn vordering op de verzekeraar ongemerkt kan verjaren. Bij andere verzekeringen dan aansprakelijkheidsverzekeringen is het systeem vereenvoudigd doordat de korte termijn van zes maanden na afwijzing is afgeschaft en 142

5 de nieuwe verjaringsregeling afwijzing bij aangetekende brief niet langer nodig is. Dit lijkt een wijziging ten goede. 143

Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring. Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak

Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring. Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak Inleiding Nieuw verzekeringsrecht per 1 januari 2006 met nieuwe regeling voor verjaring Voor 1 januari

Nadere informatie

ENIGE KNELPUNTEN AANGAANDE VERJARING IN HET VERZEKERINGSRECHT VRIJDAG 11 NOVEMBER 2016

ENIGE KNELPUNTEN AANGAANDE VERJARING IN HET VERZEKERINGSRECHT VRIJDAG 11 NOVEMBER 2016 ENIGE KNELPUNTEN AANGAANDE VERJARING IN HET VERZEKERINGSRECHT VRIJDAG 11 NOVEMBER 2016 ONDERWERPEN Recht vóór inwerkingtreding titel 7.17 BW Recht bij inwerkingtreding titel 7.17 BW Verjaringstermijn van

Nadere informatie

Verjaring in het verzekeringsrecht ACIS 2 november 2018

Verjaring in het verzekeringsrecht ACIS 2 november 2018 Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) Verjaring in het verzekeringsrecht ACIS 2 november 2018 Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse Verjaring (1) Art. 7:942 lid 1 BW gaat voor een vordering tegen de verzekeraar

Nadere informatie

Verjaring in het verzekeringsrecht. Lodewijk Smeehuijzen (hoogleraar privaatrecht VU)

Verjaring in het verzekeringsrecht. Lodewijk Smeehuijzen (hoogleraar privaatrecht VU) Verjaring in het verzekeringsrecht Lodewijk Smeehuijzen (hoogleraar privaatrecht VU) Inleiding Wetgever heeft de ambitie gehad in de artt. 3:306 tot en met 3:326 BW het hele verjaringsrecht te regelen.

Nadere informatie

Actualiteiten aansprakelijkheidsverzekering. Pieter Leerink 10 maart 2017 ACIS-symposium

Actualiteiten aansprakelijkheidsverzekering. Pieter Leerink 10 maart 2017 ACIS-symposium Actualiteiten aansprakelijkheidsverzekering Pieter Leerink 10 maart 2017 ACIS-symposium Claims made dekking Fout Schade Claim Melding _I I I I inloop verzekering uitloop Claims made dekking Voorwaarde

Nadere informatie

De (on)mogelijkheid van elektronische stuiting in het verzekeringsrecht

De (on)mogelijkheid van elektronische stuiting in het verzekeringsrecht Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series De (on)mogelijkheid van elektronische stuiting in het verzekeringsrecht I. van der Zalm Published in AV&S 2011/1, 2, p. 40-43. I. van der Zalm is

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-247 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop, mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

De (vervolg)stuiting van de verjaringstermijn ex art. 7:942 lid 2 BW

De (vervolg)stuiting van de verjaringstermijn ex art. 7:942 lid 2 BW UIT DE PRAKTIJK Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse* De (vervolg)stuiting van de verjaringstermijn ex art. 7:942 lid 2 BW Enige opmerkingen naar aanleiding van HR 26 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:335 In dit

Nadere informatie

Uitspraak no. 120 van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake samenloopgeschil Schade met sondeerrups.

Uitspraak no. 120 van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake samenloopgeschil Schade met sondeerrups. Uitspraak no. 120 van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake samenloopgeschil Schade met sondeerrups. Betreft: AVB / CAR. Partijen: A; AVB verzekeraar en B; CAR-verzekeraar, hebben zich ter verkrijging

Nadere informatie

Fiën Adviesgroep Haarlemmermeer B.V., gevestigd te Haarlem, hierna te noemen Aangeslotene.

Fiën Adviesgroep Haarlemmermeer B.V., gevestigd te Haarlem, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-Bindende Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-333 d.d. 21 juli 2016 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. R. de Kruif,

Nadere informatie

DE BEVRIJDENDE VERJARING. mr. J.L. Smeehuijzen

DE BEVRIJDENDE VERJARING. mr. J.L. Smeehuijzen DE BEVRIJDENDE VERJARING mr. J.L. Smeehuijzen Kluwer - Deventer - 2008 Lijst van afkortingen xxm Inleiding 1 1 Het nieuwe verjaringsrecht geeft aanleiding tot zorg 1 2 De onderwerpen van dit proefschrift

Nadere informatie

B14 Bevrijdende verjaring

B14 Bevrijdende verjaring MONOGRAFIEËN BW B14 Bevrijdende verjaring Mr. M.W.E. Koopmann Raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam Ktuwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van afkortingen /

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven 32 038 Wijziging van het urgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) De levensverzekeringsovereenkomst: een vreemde eend in de bijt van verzekeringsovereenkomsten Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse Algemene opmerkingen (1) De wetgever

Nadere informatie

Actualiteiten Aansprakelijkheidsverzekering

Actualiteiten Aansprakelijkheidsverzekering Actualiteiten Aansprakelijkheidsverzekering Pieter Leerink, JPR Advocaten ACIS-symposium 9 maart 2018 Casus Uitzendkracht stopt in 2011 hand in sorteermachine en loopt ernstig letsel op. Arbeidsinspectie

Nadere informatie

VMR Actualiteitendag 2013 Jurisprudentie en actualiteiten handhaving

VMR Actualiteitendag 2013 Jurisprudentie en actualiteiten handhaving VMR Actualiteitendag 2013 Jurisprudentie en actualiteiten handhaving mr. T.E.P.A. Lam advocaat Hekkelman Advocaten senior docent/onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen Thema s Artikel 5:39 Awb Betwisting

Nadere informatie

Besluit van *****, houdende regels inzake de verzending van mededelingen langs elektronische weg in het kader van een verzekeringsovereenkomst

Besluit van *****, houdende regels inzake de verzending van mededelingen langs elektronische weg in het kader van een verzekeringsovereenkomst Besluit van *****, houdende regels inzake de verzending van mededelingen langs elektronische weg in het kader van een verzekeringsovereenkomst NOTA VAN TOELICHTING Algemeen In dit besluit worden ter uitvoering

Nadere informatie

: Bovemij Finance B.V., gevestigd te Nijmegen, verder te noemen Verzekeraar Datum uitspraak : 3 januari 2018

: Bovemij Finance B.V., gevestigd te Nijmegen, verder te noemen Verzekeraar Datum uitspraak : 3 januari 2018 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-004 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. A.M.T. Wigger, mr. J.S.W. Holtrop, leden en mr. A. Westerveld, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. I Algemeen. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING. I Algemeen. 1. Inleiding Implementatie van de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation

Nadere informatie

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2008-2009 32 038 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven Nr. 4 ADVIES

Nadere informatie

Actuele verfijning van verjaring in het civiele recht

Actuele verfijning van verjaring in het civiele recht 652 advocatenblad 17 5 oktober 2001 Art. 3:310 BW Actuele verfijning van verjaring in het civiele recht Onlangs besliste de Hoge Raad dat de vijfjarige verjaringstermijn van art. 3:310 BW pas gaat lopen

Nadere informatie

Artikel 28. Artikel 28 lid 1 Verjaringstermijn van een jaar. Verjaringstermijn van een jaar Extra regrestermijn van drie maanden

Artikel 28. Artikel 28 lid 1 Verjaringstermijn van een jaar. Verjaringstermijn van een jaar Extra regrestermijn van drie maanden Artikel 28 Lid 1 Lid 2 Verjaring Verjaringstermijn van een jaar Extra regrestermijn van drie maanden Artikel 28 lid 1 Verjaringstermijn van een jaar Verjaringstermijn één jaar De hoofdregel, zoals die

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. dr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mr. R.G. de Kruif, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. dr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mr. R.G. de Kruif, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-323 (mr. dr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mr. R.G. de Kruif, secretaris) Klacht ontvangen op : 27 juli 2017 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN 1 RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 015.01 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een op 17 april 2018 ontvangen verweerschrift ingediend.

1.2 Belanghebbende heeft een op 17 april 2018 ontvangen verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2018-043 d.d. 26 juni 2018 (mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Smeeing-van Hees, mr. J. Willeumier, J.C.H. Kars AAG CERA en F.R. Valkenburg AAG RBA, leden, en mr. H.C.

Nadere informatie

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw 2 e druk mr. S.J.H. Rutten Voorwoord De eerste druk van dit boek is door praktijk en in de literatuur met grote instemming ontvangen. In de recensie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht Zaak : Eigen risico, verjaring, onverschuldigde betaling Zaaknummer : 201800452 Zittingsdatum : 12 december

Nadere informatie

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw ISBN 978-90-78066-42-2 NUR 822 2010, S.J.H. Rutten, Stichting Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Art. - Stuiting van de verjaring van de invorderingsbevoegdheid

Art. - Stuiting van de verjaring van de invorderingsbevoegdheid PB 2015/4 Art. - Stuiting van de verjaring van de invorderingsbevoegdheidd Publicatie PB: Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht Jaargang 6 Publicatiedatum 20-05-2015 Afleveringnummer 4 Artikelnummer

Nadere informatie

Medische aansprakelijkheid: actuele en toekomstige ontwikkelingen

Medische aansprakelijkheid: actuele en toekomstige ontwikkelingen DOSSIERS GEZONDHE1DSRECHT Medische aansprakelijkheid: actuele en toekomstige ontwikkelingen prof. mr. T. Hartlief (eindred.) mw. prof. mr. W.R. Kastelein (eindred.) mr. Chr.H. van Dijk mw. mr. E. de Kezel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 137 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Vrijwilligersverzekering Chartis Europe S.A., Netherlands Versie 2009/07

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Vrijwilligersverzekering Chartis Europe S.A., Netherlands Versie 2009/07 Algemene Verzekeringsvoorwaarden Vrijwilligersverzekering Chartis Europe S.A., Netherlands Versie 2009/07 artikel Begripsomschrijvingen 1 Ontlening van rechten 2 Duur en beëindiging 3 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Bijzondere overeenkomsten Deel IX Verzekering derde druk bewerkt door: mr. J.H. Wansink Oud-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Samenvatting. Klik hier voor de uitspraak in eerste aanleg.

Samenvatting. Klik hier voor de uitspraak in eerste aanleg. Uitspraak Commissie van Beroep 2015-006 d.d. 12 februari 2015 (mr. C.A. Joustra, mr. dr. S.B. van Baalen, mr. J.B.M.M. Wuisman, drs. P.H.M. Kuijs en mr. A. Bus, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar NV te Arnhem Zaak : Premie, hoogte betalingsachterstand, verjaring, stuiting Zaaknummer : 201600981 Zittingsdatum : 12 oktober 2016 Stichting

Nadere informatie

WETTEKST NIEUW VERZEKERINGSRECHT

WETTEKST NIEUW VERZEKERINGSRECHT NDE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET TOT VASTSTELLING VAN TITEL 7.17 (VERZEKERING) VAN HET NIEUWE BURGERLIJK WETBOEK OP BASIS VAN HET GEWIJZIGDE VOORSTEL VAN WET TOT VASTSTELLING VAN TITEL 7.17 EN TITEL

Nadere informatie

Bulletin 6. Hoe ver zijn we met het objectiveren van whiplash(achtige) klachten? Inhoud

Bulletin 6. Hoe ver zijn we met het objectiveren van whiplash(achtige) klachten? Inhoud PIV Bulletin 6 Inhoud Pagina 1 Objectiveren van whiplash(achtige) klachten Pagina 6 Nieuwe verjaringregeling in verzekeringsrecht Pagina 12 Stappenplan medisch traject Pagina 17 Pandora na de pilot Pagina

Nadere informatie

Samenvatting. Klacht ontvangen op : 12 april 2017 Ingediend door : Consument

Samenvatting. Klacht ontvangen op : 12 april 2017 Ingediend door : Consument Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-745 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. P. van Haastrecht-van Kuilenburg, secretaris) Klacht ontvangen op : 12 april 2017 Ingediend

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Besluit van ****, houdende regels inzake de verzending van mededelingen langs elektronische weg in het kader van een verzekeringsovereenkomst (Besluit elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 03-03-2009 Zaaknummer 265169 / HA ZA 06-1949 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

Convenant met UWV inzake verjaring en de regeling van enkele discussiepunten

Convenant met UWV inzake verjaring en de regeling van enkele discussiepunten Convenant met UWV inzake verjaring en de regeling van enkele discussiepunten Partijen: Verbond van Verzekeraars te Den Haag, vertegenwoordigd door R.R. Latenstein van Voorst MBA, en mr. R. Weurding, algemeen

Nadere informatie

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring.

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Bijlage 3 JURIDISCHE ASPECTEN VAN VERJARING Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Het Burgerlijk Wetboek kent twee vormen van verkrijgende

Nadere informatie

Civiele Procespraktijk

Civiele Procespraktijk Civiele Procespraktijk Nr. 13 - september 2010 De volgende onderwerpen worden behandeld: Vordering tot winstafdracht Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten, en schadebeperkingsplicht Verjaring Klachtplicht

Nadere informatie

REVINDICATIEBELEID Inleiding Revindicatie Verjaring Revindicatieprocedure

REVINDICATIEBELEID Inleiding Revindicatie Verjaring Revindicatieprocedure REVINDICATIEBELEID Inleiding Het komt regelmatig voor dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond. Onrechtmatig gebruik houdt in dat particulieren of bedrijven zonder toestemming van de gemeente

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Wetteksten Verzekeringsrecht

Wetteksten Verzekeringsrecht Wetteksten Verzekeringsrecht Titel 17. Verzekering Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 925 1. Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 824 Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek voor gevallen van verborgen schade door letsel of overlijden

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2007:BA2284

ECLI:NL:CRVB:2007:BA2284 ECLI:NL:CRVB:2007:BA2284 Instantie Datum uitspraak 28-03-2007 Datum publicatie 05-04-2007 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 04-5151 WAO Bestuursrecht

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 050.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Uitspraak. per overtreding met een maximum van

Uitspraak. per overtreding met een maximum van Auteur: mr. R. Olivier 1 Verschenen in: Gemeentestem (Gst.), januari 2019, Gst. 2019/6 Datum: 20 juni 2019 Instantie: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Titel: Verjaring van bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 Het nieuwe verzekeringsrecht Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 pagina Inleiding 3 Het nieuwe verzekeringsrecht ingevoerd 3 Is er wat veranderd? 3 Waarom deze informatie? 3 Premie 3 Betaal de premie

Nadere informatie

Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN

Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN Plaats in het systeem van de wet Boek 2, titel 2 (gerechtelijke tenuitvoerlegging op goederen die geen

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-344 d.d. 26 november 2013 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. M. van Pelt, secretaris)

Nadere informatie

Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten

Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

het door Consument (digitaal) ingediende klachtformulier; het verweerschrift van Verzekeraar; de repliek van Consument.

het door Consument (digitaal) ingediende klachtformulier; het verweerschrift van Verzekeraar; de repliek van Consument. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-440 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. dr. drs. H.M.B. Brouwer, secretaris) Klacht ontvangen op : 21 december 2017 Ingediend

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken, met de daarbij behorende bijlagen:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken, met de daarbij behorende bijlagen: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-461 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. C.E. Polak en mr. S.W.A. Kelterman, leden en mr. W.H. Luk, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke geldschulden

Bestuursrechtelijke geldschulden Mr. M.W. Scheltema Bestuursrechtelijke geldschulden Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Introductie /1 1.1 Inleiding /1 1.2 Verhouding tussen publiek- en privaatrecht

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D, vertegenwoordigd door E te F Zaak : Eigen risico, verjaring, betalingsachterstand Zaaknummer : 2012.01051 Zittingsdatum : 21 november 2012

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [BETROKKENE] en [VERZEKERAAR] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [BETROKKENE] en [VERZEKERAAR] genoemd worden. beschikking RECHTBANK ROTTERDAM Team handel zaaknummer / rekestnummer: C/10/423356 / HA RK 13-304 Beschikking van in de zaak van [BETROKKENE], wonende te Rotterdam, verzoeker, advocaat mr. P. Meijer, tegen'

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven Pakket AVS06

Algemene Voorwaarden Bedrijven Pakket AVS06 Bedrijven Pakket AVS06 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Artikel 4.4 Artikel 4.5 Artikel 4.6 Artikel 5 Artikel 5.1 Artikel

Nadere informatie

Samenloop van verzekeringen

Samenloop van verzekeringen Samenloop van verzekeringen Jitteke Blussé van Oud-Alblas 10 november 2014 Te behandelen onderwerpen: Definitie en afbakening samenloop Schaderegelingen Verbond van Verzekeraars Onderling verhaal verzekeraars

Nadere informatie

Het onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht

Het onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht Amsterdam Business School Het onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht mr. drs. Harmke Brouwer Type the footer here 2 Definitie van de verzekeringsovereenkomst, afkomstig uit de wet Artikel 7:925

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 31-07-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5474399 \ CV EXPL 16-8870 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

: BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Oosterhout, verder te noemen Verzekeraar

: BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Oosterhout, verder te noemen Verzekeraar Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-219 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. J.S.W. Holtrop, leden en mr. drs. D.J. Olthoff, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

32 853 Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten

32 853 Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten TWEEDE KAMER DER 2 STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2010-2011 32 853 Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten Nr.

Nadere informatie

NOTA BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN

NOTA BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN Nota: Bestuursrechtelijke geldschulden Inhoud: Beleid over uitstel van betaling, voorschotverlening, vertragingsrente en Sector/afdeling: Samensteller: Deelprojectgroep bestuursrechtelijke geldschulden

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te D, tegen Menzis Zorgverzekeraar N.V. te Wageningen Zaak : Geneeskundige zorg, geneeskundige geestelijke gezondheidszorg, verjaring,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. Veldhuis, Secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. Veldhuis, Secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-846 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. Veldhuis, Secretaris) Klacht ontvangen op : 21 september 2016 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Claimsafhandeling in polisclausules. Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013

Claimsafhandeling in polisclausules. Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013 Claimsafhandeling in polisclausules Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013 Agenda Schaderegelingsclausule Algemene opmerkingen Brandverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Klacht ontvangen op : 12 augustus 2015 Ingesteld door : Consument Tegen

Nadere informatie

Vereniging voor Pensioenrecht 27 januari 2015 Rechtspraak 2015: - Verjaring - Pensioenontslag WWZ - Onjuiste communicatie - Partner en het pensioen

Vereniging voor Pensioenrecht 27 januari 2015 Rechtspraak 2015: - Verjaring - Pensioenontslag WWZ - Onjuiste communicatie - Partner en het pensioen Vereniging voor Pensioenrecht 27 januari 2015 Rechtspraak 2015: - Verjaring - Pensioenontslag WWZ - Onjuiste communicatie - Partner en het pensioen Mr. Jeroen Los Verjaring Art. 3:307 BW.. tot nakoming

Nadere informatie

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K ADVIES

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K ADVIES Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak ADVIES inzake het ontwerpwetsvoorstel tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-322 d.d. 8 september 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars, leden en mr. I.M.L. Venker) Samenvatting

Nadere informatie

Revindicatiebeleid. Er zijn een tweetal vormen van verjaring:

Revindicatiebeleid. Er zijn een tweetal vormen van verjaring: Revindicatiebeleid Inleiding Het is bekend dat er gemeentegrond, doorgaans groenstroken, in bezit/gebruik genomen zijn. Na een globale inventarisatie blijkt dat het gaat om een gemeentebrede problematiek.

Nadere informatie

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT Bij de aankoop van een woning blijkt achteraf nogal eens dat iets anders geleverd is dan op grond van de koopovereenkomst mocht worden verwacht. Er kan bijvoorbeeld sprake

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Aanvullende ziektekostenverzekering, beëindiging Zaaknummer : 201801576 Zittingsdatum : 6 februari 2019

Nadere informatie

Bulletin 5. GOMA een feit. Inhoud

Bulletin 5. GOMA een feit. Inhoud piv Bulletin 5 Inhoud Pagina 1 Gedragscode een feit Pagina 2 VA-bundel KVdL Pagina 3 De opmars van redelijkheid en billijkheid Pagina 7 6e Lustrum NIS Pagina 8 Verjaringsregels uit het verzekeringsrecht

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht en Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Zeist Zaak : Geneeskundige zorg, geneeskundige geestelijke gezondheidszorg,

Nadere informatie

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW Kris Heyrman TITEL VAN DE CONFERENTIE Advocaat-vennoot Dubois, Verlinden, Wauman Berkenlaan 45, 2610 Antwerpen Voornaam & Naam van de spreker tel:03.287.06.66

Nadere informatie

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake REGELING (BUITENGERECHTELIJKE) KOSTEN MATERIEEL - 2010-2011

Nadere informatie

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 10 geldigheid:

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 10 geldigheid: ECLI:NL:PHR:2006:AZ0418, Parket bij de Hoge Raad, 24-11-2006, C05/159HR Inhoudsindicatie Gegevens Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 24-11-2006 Datum Publicatie 24-11-2006 Formele relaties

Nadere informatie

Voor de duidelijkheid en leesbaarheid zijn een aantal onderwerpen voorzien van een schuingedrukte toelichting.

Voor de duidelijkheid en leesbaarheid zijn een aantal onderwerpen voorzien van een schuingedrukte toelichting. 1 Belangrijkste beslissingen Commissie van Beroep in de 5 richtinggevende uitspraken over beleggingsverzekeringen Hierna worden de belangrijkste beslissingen van de Commissie van Beroep (CvB) in de vijf

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 45 Besluit van 8 februari 2008, houdende regels inzake de verzending van mededelingen langs elektronische weg in het kader van een verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Valkuilen bij verjarings- en vervaltermijnen in het vermogensrecht

Valkuilen bij verjarings- en vervaltermijnen in het vermogensrecht Juridisch Up to Date NIEUWSOVERZICHT mw. mr. M.M. van Rossum Valkuilen bij verjarings- en vervaltermijnen in het vermogensrecht 1. Inleiding Verjarings- en vervaltermijnen kunnen een struikelblok vormen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 februari 2000 Rapportnummer: 2000/033

Rapport. Datum: 2 februari 2000 Rapportnummer: 2000/033 Rapport Datum: 2 februari 2000 Rapportnummer: 2000/033 2 Klacht Op 19 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M. te Kootwijkerbroek, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving Toezicht en handhaving Praktijkdag VMR 2015 Jaap IJdema cjijdema@avdw.nl Modaliteit dwangsom Artikel 5:32b lid 1 Awb: Het bestuursorgaan stelt de dwangsom vast hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord /11. Lijst van afkortingen /13. Lijst van verkort aangehaalde werken /15

Inhoudsopgave. Voorwoord /11. Lijst van afkortingen /13. Lijst van verkort aangehaalde werken /15 Inhoudsopgave Voorwoord /11 Lijst van afkortingen /13 Lijst van verkort aangehaalde werken /15 1 Inleiding / 29 1.1 Algemeen/29 1.2 Onderzoeksvragen / 30 1.3 Afbakening / 31 1.4 Onderzoeksmethode / 32

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 142 d.d. 12 juli 2010 (mr. B. Sluijters, voorzitter, mr. drs. M.L. Hendrikse en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mevrouw mr. A.C.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mevrouw mr. A.C. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-718 (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mevrouw mr. A.C. Bek, secretaris) Klacht ontvangen op : 27 maart 2017 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Onderwijs 2010

Algemene Voorwaarden Onderwijs 2010 Algemene Voorwaarden Onderwijs 2010 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begin en einde van de overeenkomst Prioriteit tussen de verschillende bepalingen

Nadere informatie