Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring. Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring. Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak"

Transcriptie

1 Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak

2 Inleiding Nieuw verzekeringsrecht per 1 januari 2006 met nieuwe regeling voor verjaring Voor 1 januari 2006: Titel 11 van Boek 3 BW Werking verjaringsregeling en stuiting Toekomstige wijzigingen verjaringsregeling verzekeringsrecht in aantocht Verschillen en valkuilen 1

3 Artikel 7:942 BW bevat een aparte bepaling voor verjaring maar alleen voor de rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering. Voor andere vorderingen op grond van verzekeringsovereenkomsten (zoals tot betaling van premie) geldt de algemene verjaringstermijn van vijf jaar van artikel 3:307 BW. 2

4 Artikel 942 lid 1 BW: vordering tot het doen van een uitkering Verjaring door verloop van drie jaar Vanaf moment dat de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid bekend is geworden Bij verzekering tegen aansprakelijkheid (nog) geen verjaring voordat 6 maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de verzekering dekking verleent, binnen de voor deze geldende verjarings- of vervaltermijn is ingesteld 3

5 Duur van de verjaringstermijn Drie jaar na bekendheid met opeisbaarheid Aansprakelijkheidsverzekeringen: aanvullende termijn van zes maanden Duurstuiting door aanspraak op uitkering Na afwijzing: verjaringstermijn van zes maanden Na erkenning: verjaringstermijn van drie jaar Geen absolute verjaringstermijn 4

6 Drie perioden Eerste periode vanaf bekendheid met opeisbaarheid tot aanspraak maken op een uitkering Tweede periode vanaf het aanspraak maken op een uitkering tot aan moment van afwijzing of erkenning Derde periode na erkenning of afwijzing Totale duur kan wel korter zijn dan drie jaar 5

7 Opeisbaarheid Artikel 7:942 BW: vordering tot het doen van een uitkering op verzekeraar, verjaring loopt vanaf bekendheid met opeisbaarheid. Niet slechts daadwerkelijk bekend zijn met de feiten en omstandigheden van de schade en de aansprakelijke persoon maar ook met de juridische beoordeling van die feiten en omstandigheden: dan bekendheid met opeisbaarheid van de vordering op verzekeraar 6

8 Opeisbaarheid bij andere vorderingen Titel 11 van Boek 3 BW: Andere vorderingen op grond van een verzekeringsovereenkomst: verjaring loopt vanaf opeisbaarheid. Bekendheid met opeisbaarheid is geen vereiste. 7

9 Opeisbaarheid Wanneer is er bekendheid met opeisbaarheid: Vanaf het moment dat de verzekerde of de tot uikering gerechtigde bekend is geworden met het verzekerde evenement c.q. de verwezenlijking van het risico (dus ook bekendheid met verzekering) In het geval van aansprakelijkheidsverzekeringen: de aansprakelijkheidsstelling door een derde 8

10 Aansprakelijkheidsverzekeringen Artikel 7:942 lid 1 laatste zin BW Niettemin verjaart de rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid niet voordat 6 maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de verzekering dekking verleent, binnen de voor deze geldende verjarings- of vervaltermijn is ingesteld. 9

11 Aansprakelijkheidsverzekeringen Reden voor deze extra termijn van zes maanden: Het feit dat de verzekerde bij een aansprakelijkheidsverzekering voor het instellen van zijn vordering in beginsel afhankelijk is van een derde die hem aansprakelijk stelt De extra termijn zou een versterking zijn van de positie van de verzekerde 10

12 Aansprakelijkheidsverzekeringen Verjaring loopt vanaf het moment dat de vordering door benadeelde derde is ingesteld Voorafgaand aan dat moment is er sprake van een voorwaardelijke, nog niet opeisbare vordering op de verzekeraar Gevolg: eigenlijk een termijn van drie jaar en niet zo zeer de aanvullende termijn van zes maanden 11

13 Wet Deelgeschilprocedure voor letsel en overlijdensschade: 1 juli 2010 Einde aan de discussie over de betekenis van art. 7:942 lid 1 tweede zin BW door art. 7:942 lid 1 tweede zin BW geheel te laten vervallen. Er wordt dan niet meer naar de extra termijn van zes maanden verwezen. Voor alle verzekeringen geldt voor de vordering tot het doen van een uitkering een verjaringstermijn van drie jaar. 12

14 Dwingend recht De verjaringstermijnen van de vordering tot het doen van een uitkering van art. 7:942 BW zijn van dwingend recht ingevolge art. 7:943 lid 2 BW Dus geen kortere verjarings of vervaltermijnen Voor andere vorderingen dan de vordering tot het doen van een uitkering bestaat geen dwingend recht 13

15 Oude verjarings- en vervaltermijnen Voor 1 januari 2006 overeengekomen Art. 7:942 BW was nog geen dwingend recht Dus toen rechtsgeldig overeengekomen Kunnen mogelijk in stand blijven op grond van art 79 Overgangswet NBW Wetswijziging geen grond voor vernietigbaarheid Rechtbank Arnhem, 11 juni 2008, LJN BD 6030 NB: hier was afgewezen voor 1 januari

16 Stuiting van de verjaring Duurstuiting: stuiting door schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt die voortduurt tot het moment van afwijzing of erkenning. Het is niet nodig dat deze schriftelijke mededeling met aanspraak op uitkering ertoe strekte om de verjaring te stuiten: eenvoudiger dan aanmaning. 15

17 Stuiting volgens artikel 3:317 BW Schriftelijke aanmaning of schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn rechten op nakoming voorbehoudt Een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar, dat hij er rekening mee moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, opdat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs alsnog ingestelde rechtsvordering behoorlijk kan verweren 16

18 Erkenning ex art. 7:942 lid 2 BW Een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar de aanspraak heeft erkend. Art. 7:942 lid 2 BW laat na te bepalen welke termijn gaat lopen na erkenning door de verzekeraar. Aangenomen wordt een termijn van drie jaar. 17

19 Afwijzing ex art. 7:942 lid 2 en 3 BW - Na afwijzing een verjaringstermijn van zes maanden - De verzekeraar dient bij aangetekende brief op ondubbelzinnige wijze mee te delen de aanspraak af te wijzen en daarin ook op ondubbelzinnige wijze melding te maken van de duur van deze nieuwe verjaringstermijn van zes maanden 18

20 Stuiting na erkenning en afwijzing Niet meer op grond van artikel 7:942 lid 2 BW: aanspraak maken op een uitkering is niet meer voldoende Alleen nog op de wijzen van art 3: BW (hoewel niet expliciet in de wet vermeld) Dus: dagvaarding of schriftelijke aanmaning c.q. schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn rechten op nakoming voorbehoudt (artikel 3:317 BW) 19

21 Zie Rb Rotterdam, 8 juli 2009, LJN BJ 3286 Indien de verzekeraar de aanspraak op grond van artikel 7:942 BW lid 2 heeft afgewezen, dan dient de lopende verjaringstermijn van zes maanden gestuit te worden conform de algemene regels van titel 11 van Boek 3 BW. Krachtens artikel 3:319 lid 2 BW begint er in dat geval een verjaringstermijn te lopen die gelijk is aan de oorspronkelijke, derhalve wederom van zes maanden. 20

22 Wet Deelgeschilprocedure voor letsel en overlijdensschade: 1 juli 2010 Voorstel voor een nieuw vierde lid speciaal voor stuiting bij aansprakelijkheidsverzekeringen: Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de verjaring in afwijking van lid 2, eerste zin, gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de tot uitkeringgerechtigde of de benadeelde. 21

23 Wet Deelgeschilprocedure voor letsel en overlijdensschade: 1 juli 2010 In dat geval begint in afwijking van lid 2, tweede zin, en lid 3 een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij bij aangetekende brief ondubbelzinnig aan degene met wie hij onderhandelt en, indien deze een ander is, aan de tot uitkering gerechtigde kennis geeft dat hij de onderhandelingen afbreekt. 22

24 Redenen: bijzondere karakteristieken van aansprakelijkheidsverzekering Het feit dat de afwikkeling van vorderingen vaak veel tijd in beslag zou nemen; Dat aan de afwikkeling van vorderingen vaak langdurige onderhandelingen voorafgaan; en Dat dergelijke onderhandelingen dikwijls niet plaatsvinden tussen de verzekeraar en de verzekerde maar tussen de verzekeraar en een derde: de benadeelde. 23

25 Onderhandelingen Het begrip onderhandeling moet in ruime zin worden opgevat, zodat daaronder elke briefwisseling en elke mondelinge bespreking over de mogelijke uitkering moet worden begrepen Probleem: geen stuiting indien er geen onderhandelingen op gang komen (bewijsprobleem) 24

26 Geen onderhandelingen indien Mededeling van verzekeraar dat verzekeraar een regeling zonder meer uitsluit Bij mededeling van verzekeraar de vordering niet in behandeling te nemen Onbeantwoord verzoek om uitkering Geen onderhandelingen dan stuiting ex art. 3:317 BW: geen duurstuiting maar normale stuiting zodat een nieuwe termijn van drie jaar gaat lopen 25

27 Verschillen tussen aansprakelijkheidsverzekeringen en andere verzekeringen: Aanvangsmoment van de verjaring Duurstuiting door aanspraak op uitkering of door begin van onderhandelingen Duur na afwijzing: termijn van zes maanden of van drie jaar Erkenning: termijn van drie jaar wel expliciet in het geval van aansprakelijkheidsverzekeringen 26

28 Valkuilen Veel verschillende regels voor verschillende verzekeringen Drie jaar lijkt drie jaar maar kan korter uitvallen Duurstuiting: bij aansprakelijkheidsverzekering door onderhandelingen maar bij andere verzekeringen alleen door een aanspraak op een uitkering 27

29 Valkuilen Stuiting na afwijzing c.q. erkenning niet meer door aanspraak op uitkering maar alleen door stuiting ex artt BW hoewel niet expliciet vermeld in art. 7:942 BW Geen absolute verjaringstermijn: afwijzing moet voldoen aan vereisten anders (eeuwigdurende) duurstuiting (reserveringen) 28

30 Wetsvoorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en het bedrijfsleven Termijn blijft drie jaar Duurstuiting door aanspraak op uitkering tenzij bij aansprakelijkheidsverzekeringen: dan duurstuiting door onderhandelingen Na erkenning danwel afwijzing of afbreken onderhandelingen gaat een nieuwe verjaringstermijn van drie jaar lopen 29

31 Wetsvoorstel Lastenverlichting BW Aangetekende brief niet meer vereist. Wel schriftelijk (artikel 7:933 lid 1 BW). s mogelijk indien verzekerde uitdrukkelijk hiermee heeft ingestemd en er is voldaan aan de voorwaarden Besluit verzending van mededelingen langs elektronische weg (artikel 7:933 lid 2 BW). Aangetekende brief is ingeruild voor de zesmaandstermijn na afwijzing 30

32 Better Safe Than Sorry 31

33 DANK VOOR UW TIJD 32

Verzekeringsrecht. De nieuwe verjaringsregeling. mr. A.E. Krispijn 1. 1. Inleiding. 2. Vóór 1 juli 2010

Verzekeringsrecht. De nieuwe verjaringsregeling. mr. A.E. Krispijn 1. 1. Inleiding. 2. Vóór 1 juli 2010 mr. A.E. Krispijn 1 De nieuwe verjaringsregeling 39 (Wijzigingen van artikel 7:942 BW) 1. Inleiding Op 1 juli 2010 zijn de Wet deelgeschilprocedure bij letselen overlijdensschade ( Wet deelgeschilprocedure,

Nadere informatie

WETTEKST NIEUW VERZEKERINGSRECHT

WETTEKST NIEUW VERZEKERINGSRECHT NDE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET TOT VASTSTELLING VAN TITEL 7.17 (VERZEKERING) VAN HET NIEUWE BURGERLIJK WETBOEK OP BASIS VAN HET GEWIJZIGDE VOORSTEL VAN WET TOT VASTSTELLING VAN TITEL 7.17 EN TITEL

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K ADVIES

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K ADVIES Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak ADVIES inzake het ontwerpwetsvoorstel tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering

Nadere informatie

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006''

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' Art. 1. Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek indien

Nadere informatie

VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURS-CASCO POLIS VOOR DE BINNENVAART 2006. Art. 1. Onzeker voorval

VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURS-CASCO POLIS VOOR DE BINNENVAART 2006. Art. 1. Onzeker voorval VOORWRDEN NEDERLNDSE BEURS-SO POLIS VOOR DE BINNENVRT 2006 rt. 1. Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek indien

Nadere informatie

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Verjaring en stuiting Pagina 8 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen Pagina 18 Wat te doen als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 15 13 09-12 1 Inhoud Artikel Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3 Verplichtingen na schade 4 Verjaring 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Model 042009 Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bestuurders van motorrijtuigen. Model 1601045

Polisvoorwaarden. Model 042009 Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bestuurders van motorrijtuigen. Model 1601045 Polisvoorwaarden Model 042009 Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bestuurders van motorrijtuigen Model 1601045 Algemene verzekeringsvoorwaarden Par. 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekeringnemer Degene

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Advocaten

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Advocaten Voorwaarden M-BAV 2013-1 Advocaten Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Advocaten Algemene voorwaarden Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014)

NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014) NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014) ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst beantwoordt - tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen - aan het vereiste van onzekerheid

Nadere informatie

Omvang van de dekking. Overschrijding verzekerde som. Zeewaardigheid of deugdelijkheid van het vervoermiddel. Ligdagen en overwintering

Omvang van de dekking. Overschrijding verzekerde som. Zeewaardigheid of deugdelijkheid van het vervoermiddel. Ligdagen en overwintering VOORWAARDEN Nederlandse Beurs-Goederenpolis 2006 Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL T 03.2.32 INHOUD Artikel 1 Onzeker voorval Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7

Nadere informatie

«JA» Regres. Conclusie plv. Procureur-Generaal (mr. De Vries Lentsch-Kostense)

«JA» Regres. Conclusie plv. Procureur-Generaal (mr. De Vries Lentsch-Kostense) Hoge Raad 6 april 2012, nr. 10/01949, LJN BU3784 (mr. Numann, mr. Van Buchem-Spapens, mr. Van Oven, mr. Streefkerk, mr. Heisterkamp) (Concl. plv. P-G De Vries Lentsch-Kostense) Noot R.A. Wolf vordering.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01

Algemene Voorwaarden. Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01 Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Artikel 4.4 Artikel 4.5 Artikel 4.6 Artikel

Nadere informatie

VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURS-GOEDERENPOLIS 2006

VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURS-GOEDERENPOLIS 2006 VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURS-GOEDERENPOLIS 2006 Art. 1. Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek, indien en voorzover

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Fatum Schadeverzekeringen

Algemene voorwaarden van Fatum Schadeverzekeringen Algemene voorwaarden van Fatum Schadeverzekeringen De kleine lettertjes van vier gangbare schadeverzekeringen van Fatum, beschouwd vanuit het perspectief van de wet. Richeline C. Joe Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad.

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Scriptie Nederlands recht (R23.313) van: naam : Mevr. J.E. Teeling straat en huisnummer :

Nadere informatie

Essentie. Samenvatting

Essentie. Samenvatting RCR 2012/3: Stuitingshandeling. Is de brief van een advocaat te kwalificeren als een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzi... Instantie: Hoge Raad Datum: 28 oktober 2011 Magistraten:

Nadere informatie

Valkuilen bij verjarings- en vervaltermijnen in het vermogensrecht

Valkuilen bij verjarings- en vervaltermijnen in het vermogensrecht Juridisch Up to Date NIEUWSOVERZICHT mw. mr. M.M. van Rossum Valkuilen bij verjarings- en vervaltermijnen in het vermogensrecht 1. Inleiding Verjarings- en vervaltermijnen kunnen een struikelblok vormen

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemene Voorwaarden (026) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met GENERALI schadeverzekering maatschappij nv. Verzekerde: verzekeringnemer

Nadere informatie

ALGA1301. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Honda INHOUDSOPGAVE. Algemene Verzekeringsvoorwaarden

ALGA1301. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Honda INHOUDSOPGAVE. Algemene Verzekeringsvoorwaarden INHOUDSOPGAVE Algemene Verzekeringsvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Blad 2 Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens Blad 2 Artikel 3 Kennisgeving Blad 2 Artikel 4 Wijzigingen Blad 3 Artikel 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Voorwaarden algemeen ALGM1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Voorwaarden algemeen ALGM1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden De Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing voor zover daarvan in de voorwaarden van de verzekerde productmodule(s), die worden geacht een geheel uit te maken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden de internetsite van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AP06. Algemene verzekeringsvoorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AP06. Algemene verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AP06 Algemene verzekeringsvoorwaarden 24 561 08-09 De door verzekeringnemer aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag

Nadere informatie

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST (bijgewerkt tot september 2005) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 1.1 22 augustus 2012 Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie