Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN"

Transcriptie

1 Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN

2 Plaats in het systeem van de wet Boek 2, titel 2 (gerechtelijke tenuitvoerlegging op goederen die geen registergoederen zijn), tweede afdeling C (executoriaal beslag op rechten uit een sommenverzekering) 1 algemene bepalingen (art. 479ka-479kc Rv) 2 beslag ten laste van de verzekeringsnemer op diens rechten uit een levensverzekering (art. 479l-479r Rv) Art. 724a Rv conservatoir beslag op recht uit sommenverzekering conform derdenbeslag (art Rv), tenzij rechten aan order/toonder dan beslag in handen van de schuldenaar (art. 711 e.v. Rv)

3 Sinds 1988 in de wet (invoering wsnp); eerst alleen in executoriale vorm en betrekking hebbende op levensverzekering Wetswijziging per 1 januari 2006 (invoering titels 7.17 en 18 NBW): 'Het is wenselijk dat de wet apart melding maakt van de mogelijkheid om conservatoir beslag te leggen op de rechten van de verzekeringnemer of een begunstigde uit een sommenverzekering, nu deze rechten niet alle vallen onder de omschrijving van goederen in artikel 475 waarop volgens artikel 718 conservatoir derdenbeslag kan worden gelegd. Verwijzing naar regels cons. derdenbeslag schuldenaar vantevoren horen (vgl. art. 720 slot Rv)

4 Hoofdlijnen onder voorwaarden is beslaglegging door de schuldeisers van de begunstigde op een uitkering uit een sommenverzekering mogelijk in beginsel kunnen de aan de beslaglegger toekomende bevoegdheden slechts worden uitgeoefend op de wijze zoals de verzekeringnemer dat jegens de verzekeraar kan uitwinning door de schuldeiser t.l.v. de verzekeringnemer is onmogelijk als (i) een als begunstigde aangewezen derde dat heeft aanvaard of (ii) de verzekering tot uitkering komt, want dan wordt de begunstiging onherroepelijk, vervallen de rechten die voor de verzekeringnemer uit de verzekering voortvloeien en krijgt de derde-begunstigde een zelfstandig recht op uitkering

5 Is onder de verzekeraar conform art. 475 beslag gelegd, dan moet ex art. 476a verklaring worden gedaan van de door het beslag getroffen levensverzekeringen. Is die verklaring afgelegd dan kan de beslaglegger (i) de levensverzekering afkopen en (ii) de begunstiging wijzigen t.b.v. de beslagene mits de begunstiging niet al onherroepelijk was Ex art. 479n lid 1 Rv mededeling door de beslaglegger aan de beslagene bij deurwaardersexploot (met afschrift aan de verzekeraar) welke bevoegdheid wordt uitgeoefend Cfm. art. 479n lid 3 eerste zin Rv geldt een 'wachtperiode' van twee weken voordat de door hem voorgenomen bevoegdheid kan worden uitgeoefend

6 Art. 479p: tijdens de 'wachtperiode' kan de beslagene c.q. begunstigde bij de Vzr. een verbod tot uitoefening van de voorgenomen bevoegdheid vorderen, als zij menen door deze uitoefening onredelijk te worden benadeeld Art. 479n lid 3 tweede zin Rv: de 'wachtperiode' van twee weken kan door de beslagene met nog eens vier weken worden verlengd als het de bevoegdheid tot afkoop van de levensverzekering betreft door tijdens de wachtperiode bij aangetekende brief aan de beslaglegger en de verzekeraar mede te delen dat hij de levensverzekering conform art. 479m lid 2 Rv wil belenen Geschiedt de belening niet binnen vier weken dan kan de beslaglegger alsnog tot afkoop overgaan.

7 Art. 479m lid 2 Rv: door belening kan afkoop door de beslaglegger worden voorkomen, maar dan moet de beslagene voldoen wat hij aan de beslaglegger is verschuldigd Art. 479m lid 3 Rv: wat de verzekeraar conform de belening verschuldigd is valt onder het beslag, zodat het bedrag van de belening aan de beslaglegger ten goede komt, zodat de verzekeraar het bedrag van de belening aan de deurwaarder moet betalen Art. 479o Rv: het beslag vervalt als de beslaglegger de verzekering afkoopt c.q. de verzekering beleent en de verzekeraar het uit de afkoop c.q. belening verschuldigde bedrag aan de deurwaarder heeft voldaan

8 Wanneer kan beslag op het recht uit een sommenverzekering worden gelegd? Art. 479ka lid 1 Rv: Ten laste van degene die als begunstigde derde tot het ontvangen van een uitkering uit een sommenverzekering is aangewezen kan beslag worden gelegd onder de verzekeraar, indien: a. de aanwijzing is c.q. kan worden aanvaard; b. de aanwijzing onherroepelijk is volgens art. 7:968 sub b-d BW en deze zijn aanwijzing niet heeft afgewezen. NB Afgezien van aanvaarding wordt een aanwijzing onherroepelijk indien: het risico is geëindigd door overlijden van de verzekerde, indien de uitkering opeisbaar wordt, of indien zulks voortvloeit uit de overeenkomst

9 Art. 479kb Rv Hoofdregel is dat onder een verzekeringnemer of een begunstigde geen beslag kan worden gelegd met betrekking tot enig hen toekomend recht uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst. De uitzondering hierop is als het gaat om rechten uit een verzekering die aan order of toonder zijn gesteld. In dat geval is beslag mogelijk volgens de regels van artikel 474a Rv, dat beslag op dergelijk papier regelt.

10 Art. 479kc Rv Zowel ten laste van de verzekeringnemer als van de onherroepelijk aangewezen begunstigde uit een verzekeringsovereenkomst kan onder de verzekeraar beslag worden gelegd. Nadat dit beslag is gelegd kunnen rechtshandelingen door of namens de verzekeringnemer respectievelijk die begunstigde verricht met betrekking tot de verzekering niet meer aan de beslaglegger worden tegengeworpen. ook sommenverzekeringsbeslag blokkeert

11 Hoe te oordelen als de verzekeringnemer na de beslaglegging de premiebetaling staakt? Kan een begunstigde uit een niet onherroepelijke aanwijzing die van de verzekeringnemer al toestemming heeft verkregen die te aanvaarden maar dat nog niet heeft gedaan, na het beslag met gebruik maken van die toestemming de aanwijzing alsnog aanvaarden?

12 2 Beslag ten laste van de verzekeringnemer op diens rechten uit een levensverzekering Het executoriale beslag op de rechten die voor de geëxecuteerde voortvloeien uit een overeenkomst van levensverzekering (vgl. art. 7:975 BW) wordt gelegd als een derdenbeslag onder de verzekeraar en ook op die wijze vervolgd. Eventuele afwijkingen moeten met zoveel woorden in afdeling 2C staan. Beslag onder de verzekeringnemer is niet mogelijk, tenzij de rechten van de verzekeringnemer aan toonder of order zijn gesteld. NB onder de definitie vallen ook begrafenis- en uitvaartverzekeringen, maar die zijn krachtens wetsbepaling (artikel 7:976 slot BW) niet vatbaar voor beslag

13 Art. 479l e.v. Rv zijn geschreven voor een beslag onder de verzekeraar ten laste van de verzekeringnemer, niet ten laste van de begunstigde (daarvoor geldt art. 479ka Rv) De algemene regels voor exploten in art. 45 e.v. Rv zijn van toepassing; evenals de algemene beslagartikelen 430 e.v. en 700.v. Rv Het beslag komt tot stand op het moment dat de deurwaarder het beslagexploot betekent aan de verzekeraar, maar er dient nog wel overbetekening aan de geëxecuteerde plaats te vinden

14 Welke rechten kan de beslaglegger uitoefenen? uitkering afkoop belening wijziging van de begunstiging de beslaglegger kan in de uitoefening niet verder kan gaan dan de verzekeringnemer kon doen, want door de beslaglegging verkrijgt de beslaglegger geen betere positie dan de beslagene/geëxecuteerde. door het beslag mag de derde beslagen verzekeraar niet in een ongunstiger positie kunnen komen

15 Art. 479m Rv Na het leggen van het derdenbeslag dient de verzekeraar op de gebruikelijke wijze (vgl. art. 476a en 477a Rv) verklaring te doen van hetgeen hij aan de geëxecuteerde uit de levensverzekering verschuldigd is of zal worden. De afgelegde verklaring hoeft niet als juist te worden aanvaard. Is de twee maanden-termijn voor aantasting van de verklaring ongebruikt voorbij laten gaan, dan kan men nogmaals onder de verzekeraar beslag doen leggen (zie HR 21 januari 2005, NJ 2006, 310 (Ontvanger/De Vlaanderen)). Conform HR 30 november 2001, NJ 2002/419 (De Jong/ Carnifour) kan de derde op zijn verklaring terugkomen

16 Twee belemmeringen Is de beslaglegger tegenover de verzekeraar bevoegd tot het doen afkopen van de levensverzekering c.q. tot wijziging van de begunstiging, dan zijn er nog twee belemmeringen: (i) ex art. 479n lid 1 Rv is de beslaglegger verplicht bij deurwaardersexploot aan de geëxecuteerde eerst mededeling te doen welke van de beide bevoegdheden (afkoop dan wel wijziging begunstiging) hij wil uitoefenen. (ii) art. 479p Rv geeft de verzekeringnemer (of de begunstigde) de mogelijkheid in rechte een verbod tot afkoop of wijziging van de begunstiging te vorderen als benadeling wordt gevreesd

17 Art. 479n Rv is in feite een stappenplan om tot de executie te geraken. Als het exploot is uitgebracht en na twee weken geen reactie van de geëxecuteerde is ontvangen, dan kan de executant vervolgstappen zetten als afkopen of wijzigen van de begunstiging. Als binnen de twee weken een executiegeschil aanhangig is gemaakt, moet de uitkomst van dit geschil worden afgewacht (art. 479p lid 1 Rv). Als het om afkoop gaat moet tevens twee weken worden gewacht of binnen die termijn geen aangetekende brief over de belening wordt ontvangen. En als die brief er is, heeft de geëxecuteerde weer vier weken na zijn mededeling over dit voornemen de tijd om tot belening te geraken. Lukt hem dat, dan valt de belening onder het beslag, is er geen sprake van belening, dan kan de executant na die vier weken het beslag verder vervolgen.

18 Vertraging de geëxecuteerde heeft diverse mogelijkheden de procedure te vertragen. (i) in kort geding een verbod vorderen, waarna de uitkomst van die procedure moet worden afgewacht (ii) op een zo laat mogelijk moment laten weten dat hij wil belenen. (iii) de geëxecuteerde kan ervan afzien zijn wil omtrent belening te verklaren en zich op het standpunt stellen dat eerst over de afkoopmogelijkheid duidelijkheid moet komen (iv) is die duidelijkheid er dan kan hij een nadere termijn vragen (vgl. art. 479p lid 3 Rv).

19 Art. 479o Rv: verval van het beslag Heeft de executant de verzekering afgekocht of heeft de verzekeringnemer de verzekering uiteindelijk beleend, dan is de verzekeraar gehouden (cfm. de hoofdregel van art. 477 Rv) aan de deurwaarder te voldoen de verschuldigde geldsom, dat wil zeggen de afkoopsom dan wel het bedrag der belening minus eventuele voor verrekening vatbare tegenvorderingen Deze voldoening geldt op de voet van art. 477b Rv als betaling aan de beslagdebiteur (verzekeringnemer/ geëxecuteerde) Na ontvangst door de deurwaarder van het verschuldigde, vervalt het beslag m.b.t. de levensverzekering in kwestie

20 Andere wijzen van verval door opheffing van het beslag (vgl. art. 479p Rv) betaling van of zekerheidstelling voor het verschuldigde (d.w.z. voor de vordering waarvoor het beslag is gelegd) door de verzekeringnemer (of een derde)

21 Art. 479q Rv: oudste beslaglegger executeert Ook op een levensverzekering is cumulatief beslag mogelijk. In een dergelijk geval vervolgt de oudste beslaglegger het beslag. Als de oudste beslaglegger niet verder vervolgt komt de eerstvolgende aan bod. Art. 478 Rv (botsende beslagen) bevat een regeling voor dit soort situaties

Masterthesis Naam: Kay Horsch ID: i400025 Jaar: 4/5 Studierichting: Nederlands Recht Begeleider: Mr. L.P.W. van Vliet Totaal aantal woorden: 21.

Masterthesis Naam: Kay Horsch ID: i400025 Jaar: 4/5 Studierichting: Nederlands Recht Begeleider: Mr. L.P.W. van Vliet Totaal aantal woorden: 21. Masterthesis Naam: Kay Horsch ID: i400025 Jaar: 4/5 Studierichting: Nederlands Recht Begeleider: Mr. L.P.W. van Vliet Totaal aantal woorden: 21.237 Probleemstelling: Hoe kan het rechtsgevolg van beslag

Nadere informatie

WETTEKST NIEUW VERZEKERINGSRECHT

WETTEKST NIEUW VERZEKERINGSRECHT NDE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET TOT VASTSTELLING VAN TITEL 7.17 (VERZEKERING) VAN HET NIEUWE BURGERLIJK WETBOEK OP BASIS VAN HET GEWIJZIGDE VOORSTEL VAN WET TOT VASTSTELLING VAN TITEL 7.17 EN TITEL

Nadere informatie

Mei 2013. Mr. H.A. Stein

Mei 2013. Mr. H.A. Stein Mei 2013 Mr. H.A. Stein mr. H.A. Stein, Breda, 2013 NUR 822 c:\users\toon\documents\publicaties\beslag-rapport(pub).rtf - 4 november 2013 -- 2 - I. Individualisering verhaalsobject Blokkeren beschikkingsmacht

Nadere informatie

Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment?

Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment? Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment? Mr. C.H.M. Fiévez * 1. Inleiding De vraag tot welk moment cumulatief beslag op aandelen nog mogelijk is veronderstelt dat elk beslagobject, en dus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Algemeen. Artikel 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Algemeen. Artikel 1 Definities Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Monuta: de verzekeraar, te weten de naamloze vennootschap Monuta Verzeke - ringen N.V., gevestigd te Apeldoorn of haar

Nadere informatie

Gepubliceerd in: Maandblad voor Vermogensrecht 2010, p. 77-81

Gepubliceerd in: Maandblad voor Vermogensrecht 2010, p. 77-81 Bespreking: mr. G.C. van Daal, Executoriaal en conservatoir verhaalsbeslag op aandelen in kapitaalvennootschappen en op certificaten daarvan, proefschrift Rotterdam, Den Haag: Boom Juridische uitgevers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V.

Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V. 13 05 05-10 1 Definities Geldgever De besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 13 13 10-11

Algemene voorwaarden 13 13 10-11 Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. - 22 november 2010 13 13 10-11 Definities Geldgever Holland Woningfinanciering

Nadere informatie

Hypotheekvoorwaarden Combi

Hypotheekvoorwaarden Combi Hypotheekvoorwaarden Combi Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Combi-Hypotheken B.V., handelend onder de naam Combi BudgetPlus Hypotheken - 1 november

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

BANKING & FINANCE Januari 2012

BANKING & FINANCE Januari 2012 CMS_LawTax_CMYK_from101.eps BANKING & FINANCE Januari 2012 Banking & Finance nieuws en achtergronden www.cms-dsb.com Voorwoord Voor u ligt de derde editie van onze Banking & Finance Update. Hierin besteden

Nadere informatie

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Annotatie onder HR 19 december 2008, LJN BG1816 M.L. Tuil Published in JBPr 2009, 13 Universitair docent, Rotterdam Institute of Private Law, Erasmus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V.

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V. Algemene voorwaarden 5 april 2004 voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. 13 13 04-04 1 00 00 04-04 Definities Holland De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Parlementaire geschiedenis Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Van 1 april 1991 tot 1 januari 2008 2 Van 1 januari 2008 tot

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Houtvaart Hypotheken B.V.

Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Houtvaart Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Houtvaart Hypotheken B.V. - 4 juli 2009 13 06 14-08 Definities Geldgever Houtvaart Hypotheken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Propertize B.V., gevestigd te Utrecht, KvK 08024286 Versie geldend per 02 januari 2014,

Nadere informatie

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED Beslag op onlichamelijke goederen (ook derdenbeslag genoemd) is een procedure die een schuldeiser toelaat onlichamelijke goederen uit het vermogen van zijn schuldenaar, te vatten; Lichamelijke goederen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 INDEX. algemeen

Hoofdstuk 1 INDEX. algemeen INDEX Hoofdstuk 1 algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Opdracht aan FLORALIA 4. Uitvoering van de Opdracht 5. Opzegging van de Opdracht 6. Bevestiging Overeenkomst 7. Verplichtingen Opdrachtgever

Nadere informatie

Executie pandrecht op aandelen

Executie pandrecht op aandelen schap eming Executie pandrecht op aandelen Inleiding Voor niets gaat de zon op. Zo zal bij iedere bancaire financiering van een onderneming door een vreemd-vermogenverschaffer enerzijds worden gekeken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V.

Algemene voorwaarden. Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V. - 1 juli 2014 Definities Geldgever Alkmaar Hypotheken B.V., gevestigd

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Brand New Day Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Brand New Day Overlijdensrisicoverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Begunstigde: De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te

Nadere informatie

Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002)

Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002) Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002) Samenvatting door A.M.I. Verbakel (met uitzondering van hoofdstukken 10 tot en met 13 en 26) Hoofdstuk 1. Van faillissement in het algemeen.

Nadere informatie

JZ Journaal ASR Juridische Zaken december 2010

JZ Journaal ASR Juridische Zaken december 2010 JZ Journaal ASR Juridische Zaken december 2010 Voorwoord In dit laatste JZ Journaal van 2010 besteden wij uitgebreid aandacht aan het wetsvoorstel huwelijksvermogensrecht en de gevolgen daarvan voor verzekeringen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Handelsonderneming de Leijer te Eindhoven

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Handelsonderneming de Leijer te Eindhoven ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Handelsonderneming de Leijer te Eindhoven Artikel 1 - Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van of tussen Handelsonderneming

Nadere informatie

Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013

Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013 Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013 Artikel 1 AVA 2013: Offerte Lid 1: een offerte kan nu zowel schriftelijk als elektronisch worden uitgebracht (voorheen alleen schriftelijk); Lid 2 sub e: In de offerte

Nadere informatie

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor de Bouwnijverheid

Nadere informatie

Verzekeringsrecht. De nieuwe verjaringsregeling. mr. A.E. Krispijn 1. 1. Inleiding. 2. Vóór 1 juli 2010

Verzekeringsrecht. De nieuwe verjaringsregeling. mr. A.E. Krispijn 1. 1. Inleiding. 2. Vóór 1 juli 2010 mr. A.E. Krispijn 1 De nieuwe verjaringsregeling 39 (Wijzigingen van artikel 7:942 BW) 1. Inleiding Op 1 juli 2010 zijn de Wet deelgeschilprocedure bij letselen overlijdensschade ( Wet deelgeschilprocedure,

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie