Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad."

Transcriptie

1 Voorstel aan de raad Nummer: Z Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen. 2.2 Op weg met talent Schoolloopbaan Steller: F. Nilsen Afdeling: BLD Sociaal Maatschappelijk Beleid Telefoon: Punt 9b van de agenda voor de vergadering van 10 juli Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van: - de brief van het college van bestuur van de Hogeschool Windesheim (24 april 2012, kenmerk ) over de ontwikkeling van lesplaats Lelystad; - de notitie Gefaseerde ontwikkeling Hogeschool Windesheim Flevoland, perspectieven voor lesplaats Lelystad ; - de brief van het college van B&W aan het college van bestuur van de Hogeschool Windesheim waarin de afspraken worden bevestigd. 2. De op grond van de artikelen 25, lid 2, van de Gemeentewet en 10 van de Wet openbaarheid van bestuur door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de beslispunt 1 van dit besluit, inclusief de bijbehorende toelichting en bijlagen tot en met 29 juni 2012 op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wet openbaarheid bestuur te bekrachtigen Aanleiding De Hogeschool Windesheim Flevoland (HWF) is met ingang van 1 september 2011 van start gegaan. Daarmee is eindelijk een belangrijke randvoorwaarde voor de verdere maatschappelijke en economische ontwikkeling van Flevoland gerealiseerd. Een aanbod van hoger beroepsonderwijs in de nabijheid draagt er wellicht ook aan bij dat meer hoger opgeleide jongeren in de gemeente zullen blijven, om zich na hun opleiding in Lelystad te vestigen. Daar staat tegenover dat het centrale uitgangspunt bij de ontwikkeling van de HWF - er komt een hogeschool die een vestiging in Lelystad en Almere heeft - momenteel onder druk staat. De lesplaats Lelystad van de HWF komt door diverse oorzaken onvoldoende van de grond. Om die reden zijn de voorbije maanden gesprekken gevoerd met de HWF om te onderzoeken wat de reële mogelijkheden zijn om in Lelystad een aanbod hoger beroepsonderwijs tot ontwikkeling te brengen. Het college heeft per brief d.d kenmerk U de raad geïnformeerd over de stand van zaken bij de ontwikkeling van de Hogeschool Windesheim Flevoland. Het betrof een tussenrapportage. Verwacht werd dat eind januari 2012 meer duidelijkheid zou zijn omtrent de doorontwikkelingsmogelijkheden van het hoger onderwijs in Lelystad. De onderhandelingen met de Hogeschool Windesheim hebben langer geduurd dan verwacht. Er is een fundamentele heroriëntatie op de doorontwikkelingsmogelijkheden van hoger onderwijs in Lelystad uitgevoerd. Deze heroriëntatie heeft geleid tot afspraken met het college van bestuur van de Hogeschool Windesheim, ( d.d. 24 april 2012, kenmerk ) omtrent de verdere ontwikkeling van de lesplaats Lelystad. JH1206 paginanummer 1

2 Nummer: Z De afspraken zijn reeds besproken met de provincie Flevoland, maar dienen nog te worden afgestemd met de overige financiers van de Hogeschool Windesheim Flevoland: de gemeente Almere en het rijk. Dit vindt plaats tijdens het eerstvolgende financierdersoverleg op 29 juni Omdat de afspraken die met de Hogeschool Windesheim zijn gemaakt nog niet met de alle financiers zijn besproken is geheimhouding tot en met 29 juni 2012 noodzakelijk. Beoogd effect Perspectief te bieden aan de ontwikkeling van het aanbod van hoger onderwijs in Lelystad. Argumenten 1. Kennis nemen van de documenten m.b.t. de gefaseerde ontwikkeling van lesplaats Lelystad Anderhalf jaar na de start van de Hogeschool Windesheim Flevoland is vastgesteld dat het aanbod van hbo-opleidingen en de instroom van studenten op de Hogeschool Windesheim Flevoland zich voorspoedig ontwikkelen, maar dat de voorgenomen initiatieven voor Lelystad, te weten het aanbod van duale opleidingen en de Roy Heiner Academy met ondermeer een uniek concept van een tweetal voltijd bachelor opleidingen in verbinding met topsportprincipes en zeilen, niet van de grond zijn gekomen. Hoewel de eerste evaluatie van de Hogeschool Windesheim Flevoland Onderwijs pas voorzien is in 2015, is in goed overleg met de Hogeschool Windesheim Flevoland vastgesteld dat het verstandig is om in een eerder stadium de ambities voor het aanbod van hoger beroepsonderwijs in Lelystad bij te stellen. In de brief d.d. 24 april 2012 doet het college van bestuur van de hogeschool Windesheim op grond van de heroriëntatie voorstellen voor de ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs in Lelystad De notitie Gefaseerde ontwikkeling Hogeschool Windesheim Flevoland, perspectieven voor lesplaats Lelystad geeft een historisch overzicht van de ontwikkeling van hoger beroepsonderwijs in Lelystad/Flevoland en biedt aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van het hoger onderwijsaanbod in Lelystad voor de periode waarin regionale overheden betrokken zijn bij de financiering van de Hogeschool Windesheim Flevoland De brief van het college van bestuur van Hogeschool Windesheim geeft een overzicht van de afspraken met betrekking tot de fasering en programmering van de Hogeschool Windesheim Flevoland, voor de lesplaats Lelystad. Met de brief van het college van B&W aan het college van bestuur van Windesheim, kenmerk U ) worden de afspraken die met het college van bestuur van de Hogeschool Windesheim over de gefaseerde ontwikkeling van de lesplaats Lelystad overeen zijn gekomen bevestigd. In de afspraken met Windesheim is vastgelegd op welke wijze de bijdrage van Lelystad gefaseerd zal worden ingezet voor het hoger beroepsonderwijs in Lelystad. Hierbij is ook afgesproken dat indien de beoogde ontwikkeling niet van de grond komt er tot gedeeltelijke terugstorting van de inleg van Lelystad kan worden overgegaan. De doorontwikkeling van het HBO gedeelte van de Roy Heiner Academy wordt ingebracht in de financiering van de Hogeschool Windesheim Flevoland. Met het MBO worden separate afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het MBO deel van de Roy Heiner Academy. Daarnaast zullen ook middelen van de overige financiers ingezet worden 2. Omdat de afspraken nog niet met de overige financiers van de Hogeschool Windesheim Flevoland zijn afgestemd is geheimhouding tot en met 29 juni 2012 noodzakelijk Deze afspraken tussen de gemeente Lelystad en de Hogeschool Windesheim zijn al afgestemd met de provincie Flevoland, maar moeten nog afgestemd worden met de overige financiers van de Hogeschool Windesheim Flevoland: de gemeente Almere en het rijk. Dit vindt plaats tijdens het eerstvolgende financierdersoverleg d.d. 29 juni Omdat de afspraken die met de Hogeschool Windesheim zijn gemaakt nog niet met de alle financiers zijn besproken is geheimhouding tot en met 29 juni 2012 noodzakelijk. JH1206 paginanummer 2

3 Nummer: Z Op grond van de artikelen 55 lid 1 van de Gemeentewet en 10 van de Wet openbaarheid van bestuur heeft het college geheimhouding opgelegd ten aanzien van de beslispunten 1 tot en met 4 van dit besluit, inclusief de bijbehorende toelichting en bijlagen tot en met 29 juni Wij stellen u voor op grond van de artikelen 25 lid 3, van de Gemeentewet en 10 van de Wet openbaarheid van bestuur de onder beslispunt 4 door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de beslispunten van dit besluit, inclusief de bijbehorende toelichting en bijlagen, te bekrachtigen. Financiële aspecten De raad heeft 3 mln. beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de Hogeschool Windesheim Flevoland en 2 mln. uit de ROS gereserveerd voor de ontwikkeling van de Roy Heiner Academy. 3 mln. is opgenomen in het fonds dat door de gemeente Almere beheerd wordt voor de tekortfinanciering van Hogeschool Windesheim Flevoland. Deze middelen worden gefaseerd ingezet voor de ontwikkeling van hoger onderwijs in Lelystad. De bijdrage van Lelystad wordt gefaseerd ingezet in de perioden: 1 ( ), 2. ( ) en 3 ( ). Voorgesteld wordt om het bedrag van de reservering van 2 mln. uit de ROS terug te brengen naar en deze specifiek te bestemmen voor onderwijsontwikkeling MBO in het verlengde van de Roy Heiner Academy. Hierover zal in juni 2012 een raadsvoorstel worden voorgelegd. In lijn met de eerdere afspraken rond de Roy Heiner Academy wordt hier gezamenlijk met de provincie opgetrokken. Verwacht wordt dat ook de provincie een bijdrage geeft aan de onderwijsontwikkeling MBO in het verlengde van de Roy Heiner Academy. Kanttekeningen n.v.t. Communicatie en voortgang n.v.t. Lelystad, 29 mei Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, de burgemeester, N. Versteeg. M. Horselenberg. JH1206 paginanummer 3

4 Raadsbesluit Nummer: Z De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 29 mei 2012, B E S L U I T: 1. kennis te nemen van: - de brief van het college van bestuur van de Hogeschool Windesheim (24 april 2012, kenmerk ) over de ontwikkeling van lesplaats Lelystad; - de notitie Gefaseerde ontwikkeling Hogeschool Windesheim Flevoland, perspectieven voor lesplaats Lelystad ; - de brief van het college van B&W aan het college van bestuur van de Hogeschool Windesheim waarin de afspraken worden bevestigd. 2. de op grond van de artikelen 25, lid 2, van de Gemeentewet en 10 van de Wet openbaarheid van bestuur door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de beslispunt 1 van dit besluit, inclusief de bijbehorende toelichting en bijlagen tot en met 29 juni 2012, de datum van het Financierdersoverleg Windesheim Flevoland op grond van de artikelen 25, lid 3, van de Gemeentewet en 10 van de Wet openbaarheid bestuur te bekrachtigen. Lelystad, 10 juli De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, de voorzitter, JH1206 paginanummer 4

5

6

7 Z Christelijke Hogeschool Windesheim Campus 2-6 Postbus Windesheim 8000 GB Zwolle Gemeente Lelystad College van Bestuur T APR T Postcentrum F G H M i l LELYSTAD Aan de Gemeente Lelystad T.a.v. de heer W. de Jager wethouder van Onderwijs Stadhuisplein ZX LELYSTAD APR bi* -A li'-il'r'hl'ih'til' t> Lustrum kopte mv A w - B raad CM <WDOENEVG MOOT: onderwerp kenmerk plaats en datum Aanbod hbo in Lelystad Zwolle, 24 april 2012 Geachte heer De Jager, Uw gemeente heeft zich samen met Rijk, Provincie Flevoland, de gemeente Almere en Windesheim verbonden om bij te dragen aan de ontwikkeling van hoger beroepsonderwijs in Flevoland. Dat heeft geleid tot de start van Windesheim Flevoland. Anderhalfjaar na de start nebben uw gemeente en Windesheim vastgesteld dat het aanbod van hbo-opleidingen en de instroom van studenten op Windesheim Flevoland zich voorspoedig ontwikkelen, maar dat de voorgenomen initiatieven voor Lelystad, te weten de Roy Heiner Academy met een uniek concept van een tweetal voltijd bachelor opleidingen in verbinding met topsportprincipes en zeilen, en het aanbod van duale opleidingen niet goed van de grond zijn gekomen. Hoewel de eerste evaluatie van het Convenant Hoger Onderwijs waarin uw gemeente deelneemt, pas voorzien is voor 2015, hebben wij in goed overleg vastgesteld dat het verstandig is om nu al de ambities voor het aanbod van hoger beroepsonderwijs in uw gemeente bij te stellen. In dat verband zijn aanvullende afspraken gemaakt betreffende ontwikkelingen van Windesheim Flevoland in Lelystad voor de korte termijn, alsmede voor de middellange en lange termijn tot de einddatum van het Convenant in Deze aanvullende afspraken worden in deze brief vastgelegd. Het feit dat de voorgenomen initiatieven voor uw gemeente niet goed van de grond zijn gekomen hebben wij gezamenlijk geanalyseerd en heeft verschillende oorzaken: De ontwikkeling van een bovenregionaal onderwijsaanbod van de Roy Heiner Academy is niet gelukt vanwege een complex van oorzaken zoals het niet verlenen van een licentie voor de opleiding werktuigbouwkunde door het ministerie van OCW; Een uitbreiding van het aanbod van duale opleidingen is niet tot stand gekomen, doordat deze opleidingsvorm een nauwe samenwerking met het lokale bedrijfsleven vraagt, en commitment van werkgeverszijde voor de deelname van werknemers aan deze opleidingen in de huidige conjunctuur zeer moeilijk te verkrijgen is; Het aanbod van mbo 4 opleidingen en de deelname zijn gering, en het zal nog zeker jaren duren voordat van een voldoende instroom vanuit het mbo sprake is om hbo-bachelor opleidingen aan te kunnen bieden; Dat laatste vindt tevens oorzaak in het feit dat de doorstroom naar vwo en havo relatief gering is en ook de feitelijke aantallen laag zijn; daarnaast vraagt de kwaliteit van het voortgezet onderwijs veel aandacht. Met u is gedeeld dat deze situatie van ons en de andere partners vraagt de harde realiteit onder ogen te zien

8 Windesheim Daar staat echter tegenover dat het succes van Windesheim Flevoland op zichzelf ook gunstig is voor uw gemeente, aangezien het aanbod van hbo in Flevoland tot gevolg heeft dat meer jongeren langer woonachtig zullen blijven in Lelystad, en met aanvullend beleid zoals op het gebied van huisvesting, deze doelgroep in grotere getale deel zal blijven uitmaken van de lokale gemeenschap. In het kader van het Convenant hoger onderwijs heeft uw gemeente 3 miljoen euro ter beschikking gesteld als bijdrage aan het bedrag van 72 miljoen dat Rijk, Provincie Flevoland, alsmede de gemeente Almere tot en met 2026 ter beschikking stellen voor het financieren van de ontwikkel- en aanloopkosten van Windesheim Flevoland. Daarnaast heeft uw gemeente 2 miljoen euro toegezegd voor de ontwikkel- en aanloopkosten van de Roy Heiner Academy, indien deze instelling in beoogde samenwerking met ROC Flevoland en Windesheim van start gaat. Onderdeel van de aanvullende afspraken is de wijze van aanwending van de door uw gemeente ter beschikking gestelde 3 miljoen. Uitgangspunt voor uw gemeente en Windesheim is dat zij met overige partners verbonden blijven aan de uitvoering van het Convenant Hoger Onderwijs. De vaststelling dat op korte termijn de voorgenomen ambities worden bijgesteld laat onverlet dat de inzet voor de middellange en lange termijn blijft om hoger beroepsonderwijs aan te bieden in uw gemeente. Daarbij dienen wel in ogenschouw te worden genomen de mogelijke gevolgen van landelijk beleid zoals het restrictiever worden van uitbreiding van het aanbod van bachelor opleidingen, alsmede het voornemen om deeltijdopleidingen niet meer rechtstreeks te bekostigen. De voorgenomen initiatieven op korte, middellange en lange termijn worden hieronder weergegeven: Reeds voldane kosten en initiatieven korte termijn: In de jaarrekeningen tot en met 2010, en binnenkort die van 2011 (op basis van goedgekeurde accountantsverklaringen) zijn kosten verantwoord voor opbouw- en aanloopkosten van Windesheim Flevoland die ten laste worden gebracht van het totaal beschikbare bedrag van 72 miljoen. Het aandeel van Lelystad, ter waarde van 3 miljoen, maakt hiervan deel uit. In de kosten is ook opgenomen de noodzakelijke voorfinanciering van studenten, aangezien de Rijksbekostiging een vertraging kent, doordat op basis van de zogenaamde t-2 regel bekostiging van studenten pas aanvangt twee jaar na inschrijving. Specifiek worden ten laste gebracht van het totale beschikbare bedrag van 72 miljoen, waarvan het aandeel van Lelystad dus deel uit maakt, de netto uitvoeringskosten van de deeltijd- en duale opleiding SPH die in Lelystad wordt aangeboden. Voor de afrekening van de ontwikkelkosten van de Roy Heiner Academy zijn wij met u overeengekomen dat het redelijk is om naast het bedrag van euro dat Windesheim uit eigen vermogen dekt, plus het bedrag van dat Windesheim vooruit heeft betaald en waarover een vordering openstaat bij ROC Flevoland, het restant van euro te dekken uit het beschikbare bedrag van 72 miljoen. Dit zal onderdeel uitmaken van de jaarrekening Met de afwikkeling van de gemaakte kosten zoals hierboven beschreven, is met u een nieuwe gezamenlijke basis tot stand gekomen voor de uitvoering van initiatieven na bijstelling op grond van de feitelijke situatie.

9 Windesheim Initiatieven voor de korte termijn tot 2016 omvatten ondermeer: Samenwerking met ROC Flevoland om meer mbo-studenten voor te bereiden op doorstroom naar het hbo; daaronder begrepen de inzet om in Lelystad meer mbo-opleidingen op niveau 4 aan te bieden, naast de opleiding bouwkunde op korte termijn ook de opleiding middenkader engineering, met als effect dat vanaf circa 2017 meer mbo'ers door kunnen stromen; Onderdeel van de samenwerking met ROC Flevoland is de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn leadership die ondermeer zijn vertaling vindt in een aanbod van een minor leadership door de opleiding Small business en retailmanagement van Windesheim Flevoland in samenwerking met het team Heiner; afgesproken is dat u bereid bent voor de eerstkomende jaren in totaal euro voor de aanloop- en meerkosten van deze minor bij te dragen uit het door u ter beschikking gestelde bedrag van 3 miljoen; conditie is wel dat voldoende instroom nodig is om de minor structureel aan te kunnen bieden. De ontwikkeling van een minor composieten in samenwerking met Compoworld en NLR Marknesse; De ontwikkeling van Associate degrees, bij voorkeur een AD bouwkunde, op voorwaarde van commitment van het werkveld en voldoende instroom van studenten; De ontwikkeling van een lectoraat watermanagement in samenwerking met de Waterdienst; afgesproken is dat u bereid bent voor de opstartkosten in totaal euro bij te dragen uit het door u ter beschikking gestelde bedrag van 3 miljoen. Tevens wordt voorbereid de ontwikkeling van een exclusieve minor watermanagement die vanuit het lectoraat wordt aangeboden. De verkenning of bepaalde opleidingen in samenwerking met bedrijven en/of organisaties in company, in duale of deeltijdvorm, kunnen worden aangeboden, bijvoorbeeld bouwkunde, verpleegkunde, IT softwaredevelopment; Uitbreiding van de samenwerking met bedrijven en organisaties in Lelystad voor praktijkopdrachten voor studenten, in het bijzonder comakerships waarbij studenten op de locatie van het bedrijf of de organisatie opdrachten uitvoeren. Met u is overeengekomen dat eind 2015 wordt geëvalueerd wat de inzet en resultaten van deze initiatieven zijn, alsmede dat een verantwoording wordt opgesteld van het aandeel in de dekking van de kosten van bovengenoemde initiatieven uit het door uw gemeente ter beschikking gestelde bedrag van 3 miljoen euro (als deel van het totale beschikbare bedrag waaraan overige financiers ook bijdragen). Uitgangspunt is dat circa een derde van de door uw gemeente beschikbaar gestelde 3 miljoen voor de reeds voldane kosten alsmede voor de initiatieven voor de korte termijn worden aangewend. Initiatieven voorde middellange termijn: Voor de middellange termijn hebben Windesheim en uw gemeente herbevestigd dat wordt gestreefd naar een lesplaats voor hbo aanbod in Lelystad. In samenhang met de portfolio voorstellen van Windesheim Flevoland voor de korte termijn zal worden verkend welke mogelijkheden perspectiefrijk zijn. Deze kunnen liggen in het verlengde van bijvoorbeeld in company opleidingen, of voortvloeien uit een lectoraat, bijvoorbeeld dat voor watermanagement. Aansluiting wordt gezocht bij het profiel van Lelystad. Gezamenlijk is vastgesteld dat het perspectief vooral wordt beïnvloed door de economische ontwikkeling, dat geldt in het bijzonder voor het aanbod van duale opleidingen, alsmede ook afhankelijk is van het aantal leerlingen uit voortgezet onderwijs en mbo, en de kwaliteit van het voorbereidende onderwijs.

10 Windesheim Met u is overeengekomen dat medio 2020 wordt geëvalueerd wat de inzet en resultaten van deze initiatieven zijn, alsmede dat een verantwoording wordt opgesteld van het aandeel in de dekking van de kosten van deze initiatieven uit het door uw gemeente ter beschikking gestelde bedrag van 3 miljoen euro (als deel van het totale beschikbare bedrag waaraan overige financiers ook bijdragen). Uitgangspunt is dat circa een derde van de 3 miljoen voor de initiatieven middellange termijn wordt aangewend. Initiatieven lange termijn: In deze periode kan worden voortgebouwd op de middellange termijn. Met u is het perspectief geschetst om in samenhang met de te verwachten ontwikkeling van luchthaven Lelystad samen met ROC Flevoland door Windesheim Flevoland te onderzoeken welke mogelijkheden aanwezig zijn om de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt te verbeteren. Als voorbeeld is genoemd de ontwikkeling van logistiek onderwijs. Voor deze periode is met u overeengekomen dat aan het einde van de Convenantsperiode, medio 2026 wordt geëvalueerd wat de resultaten zijn, alsmede dat een verantwoording wordt opgesteld van het aandeel in de dekking van de kosten van deze initiatieven uit het door uw gemeente ter beschikking gestelde bedrag van 3 miljoen euro (als deel van het totale beschikbare bedrag waaraan overige financiers ook bijdragen). Uitgangspunt is dat circa een derde van de 3 miljoen voor de initiatieven van deze periode worden aangewend. Tenslotte hebben wij met u besproken dat het gewenst is dat van de zijde van de scholen alsmede van uw gemeente inspanningen worden geleverd om de kwaliteit van basis- en voortgezet onderwijs te verhogen, opdat aankomende studenten beter gekwalificeerd zijn voor het volgen van een hbo-opleiding, alsmede dat ook het aantal aankomende studenten vanuit Lelystad in de komende jaren zal toenemen om de perspectieven op het aanbod van hbo in Lelystad kansrijk te laten zijn. Daarnaast hebben wij u in overweging gegeven om door middel van betaalbare studentenhuisvesting en voorzieningen voor studenten in uw gemeente te bereiken dat een groter aandeel van deze doelgroep in Lelystad zal blijven wonen. Met u is voorts overeengekomen de overige financiers voor te stellen dat mochten onverhoopt geen concrete resultaten voor de lesplaats Lelystad worden behaald, uw gemeente ongeveer voor elke termijn een derde deel van de oorspronkelijke bijdrage van 3 miljoen euro retour zal ontvangen. Wij vertrouwen er evenwel op in goede samenwerking te kunnen werken aan de in deze brief genoemde initiatieven. Graag zien wij uw bevestiging van deze in deze brief opgenomen aanvullende afspraken, waarover wij vervolgens gezamenlijk de overige financiers kunnen informeren. Hoogachtend, Drs. J.W. Meinsma, College van Bestuur

11 Gefaseerde ontwikkeling Hogeschool Windesheim Flevoland, perspectieven voor lesplaats Lelystad. Lelystad, 15 mei 2012 afdeling beleid Eric Pul, Fred Nilsen Pagina 1 van 13

12 Inleiding De Hogeschool Windesheim Flevoland (HWF) is met ingang van 1 september 2011 van start gegaan. Daarmee is eindelijk een belangrijke randvoorwaarde voor de verdere maatschappelijke en economische ontwikkeling van Flevoland gerealiseerd. Een aanbod van hoger beroepsonderwijs in de nabijheid draagt er aan bij dat wellicht meer jongeren in de gemeente zullen blijven, om zich na hun opleiding in Lelystad te vestigen. Daar staat tegenover dat het centrale uitgangspunt bij de ontwikkeling van de HWF - er komt een hogeschool die een vestiging in Lelystad en Almere heeft - momenteel onder druk staat. De lesplaats Lelystad van de HWF komt door diverse oorzaken onvoldoende van de grond. Om die reden zijn de voorbije maanden gesprekken gevoerd met de HWF om te onderzoeken wat de reële mogelijkheden zijn om in Lelystad een aanbod hoger beroepsonderwijs tot ontwikkeling te brengen. In de onderliggende notitie wordt de uitkomst van dit proces toegelicht. Deze notitie is als volgt opgesteld. Om het actuele voorstel voor de ontwikkeling van hoger onderwijs voor lesplaats Lelystad te kunnen wegen, wordt eerst een samenvattend historisch overzicht geboden van het traject tot hoger onderwijsaanbod in Flevoland, en Lelystad in het bijzonder. Vervolgens worden de knelpunten belicht die zich bij de realisatie van de lesplaats Lelystad hebben gemanifesteerd. Ten slotte wordt gekeken naar de mogelijkheden die met de HWF zijn besproken om in het licht van de ambitie van de stad en de bijdrage die de gemeente Lelystad heeft gegeven aan brede businesscase, op langere termijn een aanbod van hoger beroepsonderwijs in Lelystad te realiseren. Deze analyse is met de provincie Flevoland gedeeld. De gedeputeerde onderschrijft het uitgangspunt dat van de Hogeschool Windesheim Flevoland verwacht wordt dat ook in Lelystad hoger beroeps onderwijs wordt aangeboden. Met de onderwijswethouder van de gemeente Almere moet nog overleg plaats vinden. Pagina 2 van 13

13 1. Historisch overzicht Advies Interdepartementale commissie In de 1987 heeft de interdepartementale commissie Lelystad een advies uitgebracht over de aanpak van de groeiende problematiek in de nieuwe provincie Flevoland. Van de 5 adviezen die de commissie heeft uitgebracht waren er twee die relevant zijn voor deze notitie: a) Er moet hoger en middelbaar beroepsonderwijs in Flevoland komen; b) Lelystad Airport moet tot ontwikkeling worden gebracht. Aanvraag onderwijslicenties De relatie tussen HWF en de gemeente Lelystad dateert uit het begin van deze eeuw. De Hogeschool Windesheim heeft in 2004 bij het ministerie van OC&W een aanvraag ingediend voor de benodigde licenties om in Flevoland acht HBO opleidingen (commerciële economie, logistiek en economie, management, economie en recht, personeel en arbeid, sociaal pedagogische hulpverlening, pabo technische bedrijfskunde en verpleegkunde) aan te kunnen bieden. Deze licenties werden niet direct verkregen. Na uitgebreide bezwaarprocedures ondermeer vanwege bezwaren van de gemeente Almere werden uiteindelijk in 2007 de licenties door het ministerie toegekend. Convenant en Uitwerkingsovereenkomst In hetzelfde jaar ondertekenen staatssecretaris B. Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W), gedeputeerde J. Bos van de provincie Flevoland, de wethouders mw. M. Visser van de gemeente Almere en W. de Jager van de gemeente Lelystad, en de betrokken instellingen op het gebied van hoger onderwijs in Flevoland, op 29 januari het Convenant Hoger Onderwijs in Flevoland. Dit convenant vormde een belangrijke stap omdat het de mogelijkheden vergroot voor het vestigen van nieuwe opleidingen in Almere en Lelystad. Op basis van nieuw regionaal voorkeursbeleid erkent het ministerie dat de uitbreiding van het aanbod van hoger onderwijs van essentieel belang is voor de ontwikkeling van de jonge provincie Flevoland. Het toenemende belang van de as Almere-Lelystad geeft ook Lelystad de mogelijkheid van uitbreiding van hoger onderwijs. Pagina 3 van 13

14 In 2008 volgde de Uitwerkingsovereenkomst van dit convenant. In de Uitwerkingsovereenkomst wordt een heldere verdeling gemaakt, waarbij massa wordt geprogrammeerd in Almere en er voor Lelystad een interessant pakket wordt ontwikkeld bestaande uit: a. t.a.v. duaal onderwijs: - opleidingen die passen bij de lokale economische en arbeidsmarktontwikkeling in en rond Lelystad; basis voor het aanbod is:-in 2008 de duale opleidingen Small business & Retail management, Sociaal pedagogische hulpverlening, Verpleegkunde en Bouwkunde; - overige toekomstige duale opleidingen die aansluiten bij nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. b. t.a.v. voltijd/deeltijd/duaal onderwijs: - Afhankelijk van de behoefte en ontwikkelingen in de bedrijvigheid in en rond Flevoland/Lelystad zal voltijd/deeltijd/duaal onderwijsaanbod op de domeinen toerisme en recreatie en techniek worden verzorgd. Het gaat daarbij in het bijzonder om (delen van) opleidingen op het gebied van watermanagement. Bedrijfsplan Boer & Croon Het bureau Boer & Croon kreeg in 2008 de opdracht van Hogeschool Windesheim om voor de hogeschool Flevoland een bedrijfsplan op te stellen. Opmerkelijk is dat dit bedrijfsplan afwijkt van de domeinindeling uit de Uitvoeringsovereenkomst. Om voor de beginnende hogeschool in Flevoland voldoende kritische massa te kunnen garanderen, worden in het plan de voltijdsopleidingen volledig in Almere geprogrammeerd en in Lelystad alleen een aantal deeltijd/duale opleidingen gestationeerd. Het bedrijfsplan van Boer & Croon is in het volgende overzicht samengevat. Pagina 4 van 13

15 De drie scenario s worden stapsgewijs ontwikkeld, totdat in 2014 alle opleidingen worden aangeboden Almere 2009 (HvA) Economie & Small Business & Small Business & Horeca Commerciële Economie Toerisme & Vrije Tijd Management Retail Management Management Communicatie International Business Small Business & Mode Management Bedrijfseconomie Event management MER Personeel & Arbeid Informatica & Game Architecture & Informatica Industrieel Ontwerpen Techniek Design Kunst & Techniek Techniek, Innoveren en Ondernemen Werktuigbouwkunde Bouw & Ruimte Bouwkunde Urbanism & Area Klimaat & Development Watermanagement Verkeerskunde Vastgoed & Makelaardij Geomatica Onderwijs Pabo Pedagogiek Zorg & Welzijn SPH Wellness & Preventie MWD Verslavingskunde Verpleegkunde Toegepaste Psychologie Logopedie Aantal opleidingen Lelystad Economie & MER Logistiek & Economie Toerisme & Vrije Tijd Management Small Business & Retail Management Accountancy Small Business & Horeca Management Techniek Werktuigbouwkunde Bouw & Ruimte Bouwkunde Geomatica Klimaat & Watermanagement Zorg & Welzijn SPH Verpleegkunde Aantal opleidingen In een reactie op dit bedrijfsplan is door het college van de gemeente Lelystad aangegeven dat het plan op gespannen voet staat met de afspraken in de uitvoeringsovereenkomst. De gemeente had ook twijfels dat de opleidingen deeltijd-duaal stand alone voldoende tot ontwikkeling zouden kunnen komen. Ondanks deze bestuurlijke reactie heeft het HWF er uiteindelijk toch voor gekozen om dit onderdeel van het bedrijfsplan te implementeren. HWF heeft ons destijds verzekerd dat deze opzet wel levensvatbaar zou zijn. Financiering De financiering van de Hogeschool Windesheim Flevoland is in 2010 is vastgelegd. Voor de financiering van de Hogeschool Windesheim Flevoland is in totaal 72 mln. bij elkaar gebracht. 37 mln. van het rijk, 20 mln. van de provincie Flevoland, 12 mln. van de gemeente Almere en 3 mln. van de gemeente Lelystad. 1 1 Op 25 juni 2009 heeft de gemeenteraad van Lelystad besloten genomen om in totaal 5 mlj. uit de Reserve Ontwikkeling Stad beschikbaar te stellen t.b.v. de investeringsopgave voor Hogeschool Windesheim. De raad heeft daarbij de bijdrage aan de brede hogeschool (3 mlj.), verbonden met een bijdrage (2 mlj.) aan de ontwikkeling van de Roy Heiner Academy. Pagina 5 van 13

16 Aan de financieringsafspraken zijn prestatiecriteria gekoppeld. Het onderwijsprogramma van de HWF gaat zich richten op de realisatie van 37 opleidingen, waarvan er 10 plaats zouden moeten gaan vinden in Lelystad (27%). Het programma is gebaseerd op studenten, waarvan in Lelystad. Dat de regionale overheden bereid waren om bijna 50 % van de aanloopkosten voor hun rekening te nemen, terwijl de financiering van het onderwijs feitelijk een rijkstaak is, is een overtuigend bewijs dat het de regionale overheden ernst was en is om in Flevoland hoger onderwijs te ontwikkelen. Bij de financieringsafspraken hebben zowel het rijk evenals de provincie aangegeven dat de bijdragen van beide overheidslagen en goede zouden moeten komen voor de ontwikkeling van het onderwijsaanbod in Almere evenals in Lelystad. Pagina 6 van 13

17 2. Knelpunten bij de realisatie lesplaats Lelystad De opgave om een brede hogeschool in Flevoland van de grond af aan op te bouwen is enorm. De inspanningen die hiervoor nodig zijn hebben consequenties gehad voor de aandacht voor de ontwikkeling en werving van de geprogrammeerde opleidingen in Lelystad. In het bijzonder de aanpassing van het speelveld op basis van het bedrijfsplan 2008 van Boer & Croon om de ontwikkeling van het HBO in Flevoland voldoende kritische massa te kunnen bieden, lijkt ten koste te zijn gegaan van de ontwikkelingsmogelijkheden van de lesplaats Lelystad. Een tweede aspect dat hier kan worden genoemd betreft de vooralsnog matige belangstelling vanuit het lokale bedrijfsleven voor de participatie in de beoogde duale opleidingen in Lelystad. Wellicht beïnvloedt door de actuele economische situatie. De samenwerking met het bedrijfsleven vormt evenwel een belangrijk onderdeel van deze opleidingen, participatie met het bedrijfsleven is daarom cruciaal om de opleidingen te kunnen realiseren. Toestroom studenten Een aanbod van opleidingen alleen is evenwel niet voldoende. Het perspectief op de ontwikkeling van een lesplaats wordt tevens bepaald door het studentenpotentieel en het aantal studenten dat zich daadwerkelijk voor de opleidingen aanmeldt. De ontwikkeling van het HBO in de polder en in het bijzonder Lelystad kan in dat licht niet los worden gezien van de situatie van het basis- en voortgezet onderwijs (inclusief MBO) in Flevoland, in het bijzonder in Almere en Lelystad. Die kenmerkt zich ondermeer door een relatieve en een feitelijke lage doorstroom naar het HBO en WO. Mede daardoor zijn de beoogde opleidingen voor de lesplaats Lelystad kwetsbaar gebleken. De beperkte lokale en regionale toestroom naar het HBO, is mede bepalend geweest dat er uiteindelijk te weinig aanmeldingen waren om in Lelystad de retail-opleidingen, de duale verpleegkunde opleiding en de duale bouwkunde opleiding te kunnen realiseren. De enige opleiding die in Lelystad kon worden aangeboden was de SPH opleiding. Maar ook hier is ondertussen de kritische ondergrens voor het aantal studenten bereikt en zullen nieuwe SPH studenten in de nabije toekomst hun opleiding in Zwolle gaan volgen. Roy Heiner Academy Een relevante en perspectiefvolle ontwikkeling op het gebied van het HBO in Lelystad dat zich tussen 2008 en 2011 heeft voltrokken betreft de planvorming voor de Roy Heiner Academy (RHA). Voor Lelystad was het zowel op het terrein van onderwijs - alsmede voor het imago als (water)sportstad - een buitengewoon interessante propositie om nabij de Batavia- Pagina 7 van 13

18 haven een zeilacademie op hbo-niveau te realiseren. Het plan bevatte onder meer de volgende elementen: Voltijdsopleidingen economie en werktuigbouwkunde; Een doorlopende leerlijn mbo - hbo; Een kwaliteitsimpuls voor het ROC-Flevoland met nieuwe niveau 3 & 4 opleidingen; Een zeilopleiding op topsportniveau; Een bijdrage aan de kunstontwikkeling, waaronder Bataviahaven. Het concept van de RHA paste zoals gezegd tevens uitstekend bij de ontwikkelambities van Lelystad. Vol enthousiasme zijn de verschillende initiatiefnemers, (Team Heiner, ROC/Flevoland, ROC van Amsterdam en de HWF), de ontwikkelaar van Bataviahaven en de gemeente Lelystad in 2008 aan de slag gegaan om de plannen voor de zeilacademie verder uit te werken. In korte tijd was het Bidbook klaar, waarin de plannen van de initiatiefnemers tevens werden vertaald in ruimtelijke plannen. Eind van 2009 is ook de provincie Flevoland betrokken geraakt bij de RHA. Ondanks de inspanningen en het enthousiasme van de betrokken partijen, bleek het uiteindelijk niet mogelijk om de Roy Heiner Academy in zijn oorspronkelijke vorm te realiseren. Terugkijkend kunnen daar de volgende opmerkingen bij worden geplaatst. Het plan is in zijn oorspronkelijke vorm wellicht te groots opgezet. In het bijzonder de investeringsopgave rond de huisvesting bleek voor de initiatiefnemers van de nieuwe opleiding een te zware belasting. De vertraging die de onderwijspartijen bij de realisatie van de RHA hebben opgelopen en in het bijzonder het besluit van het ministerie van OC&W om de noodzakelijke licentie voor de opleiding Werktuigbouwkunde niet te verstrekken vanwege het al aanwezig aanbod van vergelijkbare opleidingen in de nabijheid, heeft er uit eindelijk toe geleid dat dit bijzondere initiatief niet kon worden uitgevoerd. Conclusie De ambities om in Lelystad een aanbod van hoger beroepsonderwijs te realiseren hebben een lange geschiedenis. De beoogde doelen van het Convenant Hoger Onderwijs in Flevoland uit 2008 en de financieringsafspraken in 2010, bleken om diverse redenen moeilijk te kunnen worden omgezet naar concrete resultaten. De economische crisis en de tendens van schaalvergroting in het HBO en een wijzing in de financiering van het HBO-onderwijs, maken de ontwikkeling van de lesplaats Lelystad nog eens extra moeilijk. Het uitgangspunt van twee lesplaatsen voor het hoger onderwijs in Flevoland - een van de motieven van de regionale partijen om middelen vrij te spelen voor een rijkstaak wordt op grond van bovengemelde ontwikkelingen voor de korte- en middellange termijn in de oorspronkelijke vorm niet meer als zeer kansrijk ingeschat. De aanwezigheid Pagina 8 van 13

19 van een hogeschool in de stad blijft echter van groot belang voor de economische ontwikkeling van de stad. Het draagt bij aan de versterking van de lokale onderwijs-infrastructuur. Het fundament van deze lokale onderwijs-infrastructuur zal de komende jaren versterkt dienen te worden zodat er voldoende Lelystedelingen kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs. Wat de perspectieven zijn voor een succesvolle ontwikkeling lesplaats Lelystad op de langere termijn wordt in volgende paragraaf toegelicht. Pagina 9 van 13

20 3. Perspectieven voor de toekomst. Het Convenant Hoger Onderwijs in Flevoland voorziet in een evaluatie in Echter op basis van de ervaringen die de afgelopen anderhalf zijn opgedaan, is in overleg met HWF besloten de ambities voor de lesplaats Lelystad in een eerder stadium bij te stellen. Het uitgangspunt van het convenant blijft echter leidend. Dat wil zeggen dat het beoogde doel van het convenant, een aanbod van hoger beroepsonderwijs in Lelystad, nog steeds zal worden nagestreefd. Samen met HWF is de afgelopen maanden geïnventariseerd wat de reële mogelijkheden zijn om de lesplaats Lelystad de komend jaren tot ontwikkeling te laten komen. De analyse heeft zich hierbij gericht op de perspectieven voor de korte, de middellange en de lange termijn. 2 Korte termijn. Tot aan 2016 zullen geen voltijdse HBO-opleidingen in Lelystad worden ingericht. Dit betekent echter niet dat de ontwikkeling in deze periode volledig stil staat. Met de HWF is overeen gekomen dat zij zich tot aan 2016 in Lelystad gaat richten op de volgende zaken: In samenwerking met ROC Flevoland MBO-studenten voorbereiden op het HBO; In samenwerking met ROC Flevoland en Team Heiner een doorlopende leerlijn leadership ontwikkelen, aanbieden van de minor leadership; De ontwikkeling van een opleiding minor composieten; De ontwikkeling van Associate Degrees opleidingen voor o.a. Bouwkunde in Lelystad; De ontwikkeling van een lectoraat Watermanagement in Lelystad; Een verkenning van de mogelijkheid voor in-company-opleidingen in Lelystad; De ontwikkeling van Comakerships bij bedrijven in Lelystad. Op deze wijze blijven een aantal onderdelen die ontwikkeld zijn voor de Roy Heiner Academy in een gewijzigde vorm voor de stad beschikbaar. Daarnaast zal door middel van het te ontwikkelen lectoraat Watermanagement een onderwijs en onderzoekprogramma in Lelystad gerealiseerd gaan worden die uitstekend aansluiten op de lokale infrastructuur en de aanwezigheid van de Waterdienst van Rijkswaterstaat. 2 Voor uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde brief van de WHF. Pagina 10 van 13

HOGER ONDERWIJS IN FLEVOLAND

HOGER ONDERWIJS IN FLEVOLAND Inleiding Het Hoger Onderwijs staat hoog op de politieke agenda van de Provincie Flevoland. Daar is alle reden toe. Het aandeel hoger opgeleiden in Flevoland blijft sterk achter bij het landelijk gemiddelde.

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs.

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs. Voorstel aan de raad Nummer: 131041831 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: T.J. Caldenhoven Afdeling: bestuursmanager De Steiger Telefoon: 0320-278470 E-mail: tj.caldenhoven@lelystad.nl

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Start HBO Hoogeveen

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Start HBO Hoogeveen Onderwerp: Start HBO Hoogeveen Voorgesteld besluit: 1. t.b.v. voorbereiding opleiding CE Cultuurmanagement (start: studiejaar 2007-2008) 20.000,- beschikbaar stellen aan Hogeschool Drenthe. Genomen besluit

Nadere informatie

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen.

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-15396 Portefeuille: Economie, Wonen, Cultuur & Dienstverlening Programma: 2.4 Sterke stad Programmaonderdeel: 2.4.1 Werken aan de basis Steller: M.R. Roeffel Afdeling:

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bijlage bij brief HO/BL/2005/6586 1. Preambule Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en het College van

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden om na het ROC van door te stromen naar een hbo-. Wil je meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie over

Nadere informatie

3 1 MEI Ministerie van Ondenvijs, Cultuuren Wetenschap

3 1 MEI Ministerie van Ondenvijs, Cultuuren Wetenschap Ministerie van Ondenvijs, Cultuuren Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Christelijke Hogeschool Windesheim T.a.v. De heer Prof. dr. A.W.C.A. Cornelissen Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE

Nadere informatie

wethouder economie, wonen, cultuur en dienstverlening

wethouder economie, wonen, cultuur en dienstverlening Voorstel aan de raad Nummer: 131003374 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: H. van Dam Afdeling: EVO Ontwikkeling Telefoon: 278305 E-mail: h.van.dam@lelystad.nl wethouder economie, wonen,

Nadere informatie

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch.

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch. Accountancy Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER Bouwkunde Samen met andere kandidaten (max. 7) loop je een dag mee met de reguliere lessen. Je wordt opgehaald en gedurende de dag begeleid door 1 of 2 studenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering 10-12-2013 agendapunt nummer 13INT02344 onderwerp Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente, deel 2; Werkprogramma 2014-2018 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel Door de raden

Nadere informatie

Vragen waar deze maar ook de andere Zeeuwse onderwijsinstellingen onder meer voor staan zijn:

Vragen waar deze maar ook de andere Zeeuwse onderwijsinstellingen onder meer voor staan zijn: bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland p/a Statengriffier ons kenmerk: 09027445 afdeling: Welzijn bijlage(n): 1 behandeld door: Mevr. M.J.H.M. van Groeningen

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP www.leiden.nl/raad RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit 14.0876 d.d.:7-10-2014 Naam programma: Economie en Toerisme

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Consultatie winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven

Consultatie winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven gemeente Eindhoven Inboeknummer 17bst01174 B&W beslisdatum 22 augustus 2017 Dossiernummer 17.34.655 Raadsvoorstel Consultatie winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven Inleiding U hebt

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Bijdrage gemeente t.b.v. subsidie verbetering binnenklimaat en energiezuinigheid primair onderwijs

Onderwerp Bijdrage gemeente t.b.v. subsidie verbetering binnenklimaat en energiezuinigheid primair onderwijs OPENBAAR Adviseur: S. de Jong (WSO, tst. 848) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 09.16084 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 januari 2010 Raadsvergadering d.d. 28 januari 2010 Voorstel

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m 3.5 Studiestakers 3.5.1 Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur 2007-2008 t/m 2009-2010 voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk aantal studiestakers gemiddelde studieduur Economie Accountancy

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel:

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel: Voorstel aan de raad Nummer: 131026465 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing 2.3 Leefbare stad W.J. Stinissen /

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO.

Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 2 Datum: 14 mei 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Presentatiezaal. Doel: Oordeelvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

voorstel aan de raad Subsidie en garantie DOMunder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk

voorstel aan de raad Subsidie en garantie DOMunder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk 16.504503 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 7 juli 2016 Jaargang en nummer 2016 62 Geheim Nee

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016 Raadsvoorstel Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Vergunninghouders Commissie: Samen leven 9 juni 2016 BBVnr: 1084300 Portefeuillehouder: Mevr. T. Keuzenkamp e-mailadres opsteller: b.monsma@bar-organisatie.nl

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang B&W.nr. 11.0700, d.d. 28-6-2011 BBnr. 11.039 Onderwerp Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

I org MBANSZ Nr (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx

I org MBANSZ Nr (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx Raadsvoorstel I org.00000714 MBANSZ Nr.2012-030 (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx Onderwerp: Raadsvoorstel beleidsadvies sociale armoede Beslispunten: 1. De afbakening van het begrip sociale armoede

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1073345 Datum: 9 april 2013 Behandeld door: Tineke Bouchier, Karei Mens Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 Team: Vastgoed Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0427 d.d. 13-4-2010 BB.nr. 10.033 d.d. 13-4-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant ter ondersteuning van de kandidatuur van de gemeente Den Haag als Europese Culturele

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. HBO/AS/2002/22534 25 juni 2002

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. HBO/AS/2002/22534 25 juni 2002 OC enw Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-237491 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: L.V. Carli Afdeling: RDB Geo-informatie en Belastingen Telefoon: 0320-278358 E-mail: lv.carli@lelystad.nl

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Communicatie: Het schoolbestuur LVO zal geïnformeerd worden over het besluit dat genomen wordt.

Communicatie: Het schoolbestuur LVO zal geïnformeerd worden over het besluit dat genomen wordt. Raadsvoorstel Onderwerp: Voorbereidingskrediet unilocatie Stella Maris College Raadsvergadering: 17 december 2015 Raadsnummering: 15-vanRijsw-04 Zaaknummer: 224296 Programma / Kader: Onderwijsbeleid Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht. Verkorte leerroutes mbo-hbo. Naam niveau 4 opleiding. Locatie ROCvA Hogeschool Aansluiting hbo-opleiding

Opleidingenoverzicht. Verkorte leerroutes mbo-hbo. Naam niveau 4 opleiding. Locatie ROCvA Hogeschool Aansluiting hbo-opleiding Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden om na het ROC van door te stromen naar een hbo-. Wil je meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie over

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Culturele Zaken Jongmans, B. (Bas) Kenmerk 16.506863 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim Nee Nota Subsidievoorstellen

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-04-2015 15-020 Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Gevraagde

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.4 Afgestudeerden 3.4.1 Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2007-2008 t/m 2009-2010 in aantal jaren Economie Accountancy 36 38 39 5,00 5,63 4,44

Nadere informatie

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/ Welkom op de open dag Vrijdag 27 januari van is er weer een open dag voor voltijdopleidingen. Om je goed te kunnen voorbereiden vind je hier de printversie van het programma (zorg er wel voor dat je je

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 6 september Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer z Ruimte

Burgemeester en Wethouders 6 september Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer z Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling M. de Boer z60037292 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 229 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir en R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

B en W Adviesnota ADVIES

B en W Adviesnota ADVIES Onderwerp Update Baanwijs Zaaknummer 324980 Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 29 mei 2017 Team Maatschappelijke ontwikkeling Naam steller Sanne Bloemen Portefeuillehouder Lucien Peeters/Martijn

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 3 mei 2016 Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders Fackeldey, Sparreboom, Van den Heuvel en Van Wageningen alsmede loco-gemeentesecretaris

Nadere informatie

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13.

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B12 Onderwerp: Uitwerking raadsmotie en Strategische Visie - toeristisch economische ontwikkeling Datum B&W-vergadering: 5 maart 2013 Datum raadsvergadering: 28 maart 2013

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2017/2018

havo Carrousel schooljaar 2017/2018 Carrousel schooljaar 2017/2018 Dit schooljaar organiseert jouw school een Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-. Tijdens twee bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer je welke opleidingen

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november 2007

Nr Houten, 6 november 2007 Nr. 2007-077 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: VMBO Houten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten bij het voornemen van College De Heemlanden en Anna van Rijn College

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie