WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT 2014 VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT 2014 VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS"

Transcriptie

1 WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS

2 INLEIDING De Stedendriehoek beschikt over veel economische potentie. Die tot wasdom laten komen zal positieve consequenties hebben voor de regionale welvaart. Stedendriehoek Innoveert (SI), een initiatief van en voor ondernemers, stelt zich dan ook de versterking van de economie en de concurrentiekracht van het bedrijfsleven in de Stedendriehoek ten doel. Dit wil SI bereiken door de bevordering van innovatie in en tussen bedrijven en tussen bedrijven en kennisdragers (onderwijs, onderzoek). De beoogde resultaten zijn: vernieuwingen, omzetverhoging bij bedrijven, de start van nieuwe ondernemingen en (het behoud van) werkgelegenheid. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is het creëren van een omgeving waar partijen elkaar snel weten te vinden voor samenwerking, kennisdeling, In dit werkplan is beschreven hoe Stedendriehoek Innoveert deze doelstellingen wil realiseren en wordt ingegaan op de boogde werkwijze en de te behalen resultaten. Het werkplan is tevens een vertaling van de afspraken en acties uit de rapportage Aan de slag, de prestatie-indicatoren van de van het regionale bedrijfsleven. Als bijlagen vindt u voortgangsverslagen van de resultaten van het RCT (eerstelijn) over 2013 en de resultaten van de tweedelijnsactviteiten over de periode juli tot december 2013.

3 INHOUD AANPAK 4 ACTIVITEITEN 7 Makelen, schakelen en netwerkvorming 7 Clustervorming, projectontwikkeling en business development 9 Loketfunctie/InnovatieLink 11 BEGROTING 15 COMMUNICATIE 16 Doelen 16 Strategie 17 Nulmeting 18 Organisatie 18

4 AANPAK In de Stedendriehoek willen we het innovatieproces verder brengen, gedragen door en binnen het mkb, in combinatie met grote bedrijven en kennisinstellingen. Die focus hangt nauw samen met de economische structuur van de regio. De Stedendriehoek kent weinig dominante sectoren, bedrijven en kennisinstellingen. Er is daarom gekozen voor een aanpak, waarbij netwerkvorming en het tot stand brengen van cross-overs tussen verschillende sectoren een belangrijke rol spelen. SI opereert als een compacte netwerkwerkorganisatie met een beperkte eigen staf. Dit impliceert dat bepaalde activiteiten, die behoren tot het ontwikkelen van kennis- of businessclusters, projectontwikkeling en business development (tweedelijnsactiviteiten), worden opgepakt met andere organisaties op het gebied van innovatiebevordering. Deze samenwerking zien wij als belangrijke sleutel voor het realiseren van de doelstelling van SI en het behalen van het beoogde resultaten zoals verwoord in de prestatie-indicatoren. Door goed te schakelen met partijen als GTA/kiEMT, Oost NV, Food Valley, Health Valley, Kennispoort, Kennis-

5 Werkplan Stedendriehoek Innoveert 5 park en andere organisaties kan voor het bedrijfsleven in de Stedendriehoek veel meer bereikt worden dan door solistisch te opereren. Daarbij gaat het om samenwerking bij het realiseren van innovatieprojecten in de Stedendriehoek, inclusief het betrekken van bedrijven en instellingen van buiten de Stedendriehoek. Tevens is deze samenwerking gericht op het vergroten van de deelname van bedrijven uit de regio aan omliggende netwerken, programma s en projecten op de schaal van Oost-Nederland. SI stemt zijn activiteiten in het eerste kwartaal van af met de andere organisaties die in Overijssel en Gelderland actief zijn op het gebied van innovatiebevordering, in het bijzonder: GTA/kiEMT, Food Valley, Health Valley, Kennispoort Zwolle en van SI hebben ontplooid. De kracht van SI is dan ook het hebben van een netwerk en de goede relaties met het bedrijfsleven. Dit zal vanuit de eerstelijnsactiviteiten verder versterkt worden, zodat er nog meer maatwerk kan worden geleverd aan het regionale bedrijfsleven voor wat de deelname aan tweedelijnsactiviteiten (clustervorming, projectontwikkeling en business development) betreft. De inhoudelijke focus van SI is sterk gericht op de maakindustrie, waarbij Cleantech het centrale thema is. Cleantech wordt overigens niet gezien, maar als een manier van werken in bedrijven en sectoren. Vanuit de eerstelijnsactiviteiten kunnen we een reactieve aanpak Door goed te schakelen met partijen kan veel meer bereikt worden dan door solistisch te opereren. Kennispark Twente, Syntens, Kamer van Koophandel, Oost NV en AM- MON. Voor de Overijsselse inzet van Oost NV zijn inmiddels afspraken gemaakt. Met betrekking tot de Gelderse inzet sluit SI aan bij de bestaande capaciteit van Oost NV voor de thema s Health, Food, Energie en de maakindustrie. Voor de realisatie van de activiteiten in het werkplan is het van belang dat er draagvlak aanwezig is voor deze activiteiten bij het bedrijfsleven in de Stedendriehoek. De afgelopen jaren is veel kennis verzameld en ervaring opgedaan door de activiteiten die de voorgangers (Stedendriehoek Onderneemt en het Innovatienetwerk Stedendriehoek) onderscheiden: SI gaat altijd serieus in op vragen vanuit het bedrijfsleven om ondersteuning, mits passend binnen onze doelstellingen. Tevens wordt vanuit de eerste lijn zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij thema s en speerpunten die zijn voorgesteld in Aan de slag. Denk hierbij aan het benaderen van bedrijven die nog niet in het netwerk zitten. Wat de tweede lijn betreft zal in de inzet in veel sterkere mate gericht zijn op de geformuleerde thema s en speerpunten. Uiteraard zal de keuze van de roadmaps en clusters/ samenwerkingsverbanden afhangen van wensen en behoeften van ondernemers die gerelateerd zijn aan bepaalde thema s en speerpunten.

6 Als thema s worden gehanteerd: Sustainable living environment; Cleantech en productie. Als speerpunten kunnen we onderscheiden: Sustainability; Quality food/healthy food; Packaging; Manufacturing. Deze thema s en speerpunten sluiten aan bij maatschappelijke trends en hebben voldoende basis in de regio. De verwachting is dat door het organiseren van samenwerkingsverbanden (clusters) op deze gebieden marktgedreven inno vaties (product-, markt-, partner- en technologiecombinaties) gerealiseerd kunnen worden. Het model voor deze aanpak is in de onderstaande afbeelding weergegeven. Om de projecten/business cases we sterker inzetten op het benutten van Europese subsidies als EFRO en verschillende innovatiefondsen/ regelingen van de provincies. Omdat dit soort fondsen door de grote belangstelling ervoor snel uitgeput zijn, moeten projecten in een vroegtijdig stadium ontwikkeld worden. Dit vraagt in om een forse inzet vanuit SI en zijn partners om samen met het bedrijfsleven een of meerdere majeure projectvoorstellen te ontwikkelen. ROUTE INNOVATIEAGENDA STEDENDRIEHOEK INNOVEERT Thema s Speerpunten Roadmap Clusters Business Sustainable living environment Cleantech & production Quality food Healthy food Sustainability Packaging Gezond voedsel Kwaliteitsbewaking Sluiten ketens Verduurzamen productieproces Verduurzamen producten/diensten Verduurzaming werk- en leefomgeving Intensieve audits Nieuwe materialen nano Zoet cluster Vleescluster Recycling afval foodsector Energiebesparing zero-emissie Duurzame producten en advisering Cradle-to-cradle Tracking-Tracing voedselverpakking Biomaterialen functionaliteiten Maatschappelijke trends Regionale basis Manufactering Lean manufactering Lean innovation

7 Werkplan Stedendriehoek Innoveert 7 ACTIVITEITEN Kern van de activiteiten van SI is het verbinden van maatschappelijke trends aan de sterkten van en kansen voor het regionale bedrijfsleven. Commercieel haalbare innovaties in de vorm van nieuwe product-, markt-, partner-, en technologiecombinaties zijn hierbij het uitgangspunt. Dit doen we door: Makelen, schakelen en netwerkvorming. Clustervorming, projectontwikkeling en business development. Loketfunctie/Innovatielink. Verantwoording en regio- Per kernactiviteit gaan we in op de acties, de doelstelling, de beoogde resultaten, de prestatie-indicatoren en het tijdpad waarbinnen de activiteiten gerealiseerd moeten worden. MAKELEN, SCHAKELEN EN NETWERKVORMING (EERSTELIJNS) De kernactiviteit makelen, schakelen en netwerkvorming betreft de RCTfunctie binnen SI. Voor deze activiteiten is een aparte subsidiebeschikking van de provincie Gelderland/ EFRO. De provincie Gelderland zal over de resultaten, conform de vigerende subsidiebeschikking, separaat worden geïnformeerd. Centraal binnen deze kernactiviteit staat het verbinden van ondernemers met ideeën en initiatieven in de Stedendriehoek met andere ondernemers en kennisinstellingen in en buiten de Stedendriehoek. Het betreft een eerstelijnsinzet waarbij de vraag van individuele bedrijven centraal staat en de inzet per ondernemer in principe beperkt is in tijd. Het makelen en schakelen richt zich op bedrijven uit de Steden- cieringsvraag en op bedrijven die op zoek zijn naar samenwerkingspartners voor het realiseren van hun idee of initiatief. Dit doen wij door: Het bezoeken van 150 bedrijven, met een sterke focus op bedrijven uit bovengenoemde speerpunten. Dit betreft het opdoen van nieuwe contacten (75) en herhaalbezoeken (75). Deze contacten dienen mede als input voor de op te stellen roadmaps en bijbehorende uitvoeringsagenda en R&D-projecten. Uit deze bezoeken en via het makelen en schakelen van bedrijven die zich spontaan bij SI melden,

8 zullen ca. 20 matches ontstaan. Het uitzetten van 10 vouchers voor ondernemingen om kennis in te kopen bij andere bedrijven of kennisinstellingen ten behoeve van haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe producten of processen. Het organiseren van 4 netwerkbijeenkomsten bij de in het SI-netwerk aangesloten bedrijven om andere ondernemers een kijkje bij hen in de keuken te gunnen en gemeenschappelijke uitdagingen en behoeften bespreken. Het pitchen van de propositie van de SI bij bedrijvenkringen en ondernemersverenigingen (7) om het innovatiebewustzijn te verhogen, contacten op te doen en het ondersteuningsinstrumentarium van SI voor het voetlicht te brengen. Twee maal per jaar een bijeenkomst met bedrijfscontactfunctionarissen (bcf) als dé vertegenwoordigers van gemeenten die contact onderhouden met bedrijven om kennis uit te wisselen en contacten op te doen. Het onderhouden en uitbreiden van het lean netwerk in de Stedendriehoek en het organiseren van 2 bijeenkomsten rond lean manufacturing. Periodieke afstemming en samenwerking met de Kamer van Koophandel Oost Nederland, VNO-NCW Stedendriehoek en MKB-Midden op het gebied van communicatie, bijeenkomsten en netwerkvorming. Actie (input) Doel Beoogd resultaat (output) KPI (outcome) Tijdpad Bedrijfscontacten algemeen en relatiemanagement Nieuwe contacten binnen bedrijven en kennisinstellingen opdoen Bestaande relaties bestendigen Verbreden en onderhouden van netwerk van bedrijven en kennisinstellingen en input roadmaps 75 nieuwe relaties 75 herhaalbezoeken (contacten) Makelen en schakelen Het in contact brengen van bedrijven onderling, met open innovatiecentra of met kennisinstellingen Succesvolle matches Vouchers wegzetten Toeleiden bedrijven naar open innovatiecentra en kennisinstellingen 20 matches 6 arbeidsplaatsen 10 vouchers waarvan 4 i.s.m. RCT s of Valleys Organiseren (netwerk-) bijeenkomsten Pitchen bij bijeenkomsten bedrijvenkringen Organiseren bijeenkomsten bcf s Organiseren van Leannetwerkbijeenkomsten Verhogen bewustzijn bij mkb-bedrijven over kansen voor innovatie Verhogen kennis bij MKB-bedrijven over bepaalde onderwerpen (bv. lean) Vergroten bekendheid en resultaten SI Nieuwe bedrijfscontacten opdoen Kennis over relevante thema s bij mkb ers 4 (netwerk-) bijeenkomsten 7 bijeenkomsten bedrijvenkringen 2 bijeenkomsten met bcf s 2 bijeenkomsten in het kader van Lean met in totaal 25 deelnemers Maart, juni, sep. en nov. In totaal 375 deelnemende mkb ers Intensievere contacten VNO-NCW, MKB, KvK en Syntens Afstemming met VNO- NCW, MKB, KvK en Syntens Info en contacten verkrijgen van bedrijven Afspraken en afstemming met VNO- NCW, MKB, KvK en Syntens en besturen bedrijvenkringen

9 Werkplan Stedendriehoek Innoveert 9 CLUSTERVORMING, PROJECTONT- WIKKELING EN BUSINESS DEVELOPMENT (TWEEDELIJNS) SI ziet het ook als een kernactiviteit om bedrijven te ondersteunen bij clustervorming, projectontwikkeling en business development door bij te dragen aan de conceptuele uitwerking van een initiatief, het scouten van projectpartners en het helpen concretiseren van een businessmodel. Het betreft een tweedelijns inzet waarbij de vraag van ondernemers centraal staat (R&D-project met een aantal bedrijven). SI zal hierbij vooral een procesrol vervullen en inhoudelijke kennis inbrengen. SI ontwikkelt zelf geen projecten. Voor business modeling en development zal SI ook gebruikmaken van expertise bij andere organisaties, waaronder commerciële organisaties (door middel van inhuur). Voorwaarde is dan wel dat ook de betrokken bedrijven/het betrokken consortium zelf investeren. De samen met het bedrijfsleven op te stellen roadmaps dienen als vertrekpunt voor de te ontwikkelen clusters, projecten en ondersteuning bij business development. Voor de speerpunten Sustainability en Manufacturing zal SI vooral zelf investeren qua capaciteit. Voor de speerpunten Quality food/healthy food en Packaging wordt waar mogelijk aangehaakt bij de capaciteit, programma s en projecten van eerder De roadmaps vormen de agendering van gedragen en kansrijke innovaties in de regio. genoemde organisaties op het gebied van innovatieondersteuning. De activiteiten binnen deze kernactiviteit zijn als volgt: Opstellen Innovatieagenda. Voor het thema Cleantech & Production inventariseert SI samen met de Strategische Board Stedendriehoek de innovatiekansen voor het bedrijfsleven. Dit onderzoek moet bijdragen aan het verder invullen van dit thema in (nieuwe) speerpunten, roadmaps, clusters en projecten. Het onderzoek is complementair en ondersteunt de ontwikkeling van de vijf roadmaps in. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van reeds eerder verricht onderzoek van kiemt/ GTA, Oost NV en provincies. Ontwikkeling van vijf roadmaps. Op basis van bestaande contacten met bedrijven lijken de roadmaps Sluiten Ketens, Verduurzaming productieproces en Verduurzamen producten en diensten het meest kansrijk om in op te pakken. De roadmaps vormen de agendering van gedragen en kansrijke innovaties in de regio en hebben de hoogste prioriteit, mede in het licht van de keuzes die hiervoor in de regio (Strategische Board) zijn gemaakt. Voor het opstellen van de roadmaps zal SI interactieve sessies organiseren met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en betrokken overheden (Triple helix). SI zet hiervoor verschillende instrumenten in, zoals rondetafelbijeenkomsten, versnellingskamer en expertmeetings en pitch & match -bijeenkomsten. Per roadmap wordt een uitvoeringsagenda ontwikkeld, uitmondend in een projectenportfolio. Gestreefd wordt naar minimaal één R&D-project per roadmap. Vooruitlopend op de op te stellen roadmaps zijn de volgende pro-

10 gramma s/r&d-projecten in beeld die in opgepakt worden: C2C initiatief Ardagh uitbouwen naar tien andere bedrijven in S3H en daar buiten. Zout (Grain): drie projecten op het gebied van toepassing van ander zout: toepassing in bakkersproducten, ontwikkeling van een topsectorenproject en toepassing in een ziekenhuis (Gelderse Vallei) met betrekking tot minder zoutgebruik en daarmee ook verminderde medicijninname. Agro/food: projecten op het gebied van verpakkingen; productontwikkeling healthy food; sluiten ketens; afval en energiebesparing. Een majeur (EFRO-)project op het gebied van energiebesparing in relatie tot de bebouwde omgeving. Hierbij zal de mogelijkheid tot samenwerking met bijvoorbeeld SETS (smart grids), Pioneering en sensortechnologiebedrijven in Twente en de Achterhoek worden onderzocht. Het aanhaken van bedrijven op de Oost-Nederlandse clusters Kunststof en Chemie, HTSM, Health, Agro/ Food en Energie (zie inzet makelen en schakelen). Bijzondere aandacht gaat uit naar het aanhaken van bedrijven op de R&D-programma s van de open innovatiecentra in Overijssel, GTA/kiEMT, Health Valley en Food Valley. Op het gebied van Health zal SI inzet leveren ten behoeve van de pilot Medidee met Kennispoort Zwolle, door bedrijven uit de Stedendriehoek die een rol kunnen spelen in de productie van medisch-technologische toepassingen aan te haken. SI gaat na wat de interesse is onder publieke en private partijen om op het gebied van geo-informatiediensten een project te ontwikkelen. SI levert inzet om samen met de Technicampus R&D-projecten te ondersteunen door het inbrengen van kennisdragers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Actie (input) Doel Beoogd resultaat (output) KPI (outcome) Tijdpad Opstellen Innovatieagenda d.m.v. onder zoek en roadmapping Triple helix organiseren Inventarisatie naar innovatiekansen Cleantech samen met Board Vaststellen van de regionale sterkten en kansen voor het bedrijfsleven in relatie tot maatschappelijke uitdagingen van de regio. Draagvlak bedrijfsleven borgen. Inzicht m.b.t. invullen gekozen thema s met projecten, roadmaps, speerpunten en clusters 5 regionale roadmaps met uitvoerings-agenda s Deelname bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden aan R&D projecten Verdere uitwerking en aanscherping Innovatieagenda. Innovatieagenda (voortschrijdend) Eerste helft Samenwerking tussen bedrijven en tussen bedrijven en kennisinstellingen faciliteren Aanhaken bedrijven uit regio op omliggende programma s, projecten en netwerken Nagaan interesse geo-informatiediensten Ondersteunen Technicampus bij projectontwikkeling door het in brengen van kennisdragers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen Bedrijven ondersteunen bij het gezamenlijk ontwikkelen van R&D projecten Grotere deelname bedrijven Stedendriehoek aan R&D projecten, programma s en netwerken Inzicht krijgen in de interesse om voor het thema geo-informatie-diensten een project te ontwikkelen Match tussen ideeën en projecten bedrijven Stedendriehoek op omliggende netwerken, clusters, programma s en projecten 5 R&D projecten die worden ingediend in het kader van EFRO, provinciale en private fondsen 5 nieuwe product marktcombinaties Duidelijkheid of er animo is voor een dienstenproject op het gebied van geo-informatie 10 bedrijven doen mee aan R&D projecten buiten de Stedendriehoek. 2 door SI ondersteunde R&D projecten bij de Technicampus 1 samenwerkingsverband met gemiddeld 5 deelnemers of meer 5 begeleide projecten cases 1,5 miljoen private R&D-investeringen 1,5 miljoen publieke R&D-investeringen 28 arbeids-plaatsen 2 projecten en business cases in 1 ste helft en 3 projecten 2 de helft

11 11 BEOOGDE SAMENWERKINGSPARTNERS (NIET LIMITATIEF): Cleantech: Food: Health: Verpakkingen: Algemeen: GTA/kiEMT, SOEN, beon, SETS (smart grids programma Universiteit Twente), Pioneering (Bouw), AMMON, werkgroep cleantech Board, Cleantechcenter/Pakhuis. Food Valley, Innofood, Wageningen UR. Health Valley, Health Innovation Park Zwolle, UMC Radboud. Kenniscentrum Papier en Karton. Open innovatiecentra PSP, OICAM, TPRC, CMI en Texperium, Technicampus, Saxion, HAN, Windesheim, Wageningen UR, Universiteit Twente, Kennispoort Zwolle, Kennispark Twente, etc. LOKETFUNCTIE/INNOVATIELINK (EERSTE- EN TWEEDELIJNS) SI wil hét loket en aanspreekpunt zijn voor het bedrijfsleven in de regio voor innovatie, kennisvalorisatie en ondernemerschap. Met de doorontwikkeling van SI tot volwaardig loket en Innovatielink zullen ook zwaardere eisen gesteld worden aan de inzet van de organisatie op het gebied van communicatie en PR en het uitventen van de resultaten met als doel het vergroten van naamsbekendheid. Dit vraagt om een goede regie in samenhang met de regionale branding. Vanuit dit loket worden tevens de verbindingen gelegd naar bedrijven, kennisinstellingen, open innovatiecentra, RCT s, clusters, valley s en innovatieloketten buiten de regio, ten behoeve van ondernemers uit de Stedendriehoek. Doordat kennisinstellingen regionaal niet zwaar vertegenwoordigd zijn, is deze taak van groot belang voor het bedrijfsleven in de regio. Verder is het natuurlijk zaak onze subsidiënten en stakeholders te voeden met de juiste informatie. De activiteiten vanuit de functies van loket en link zijn als volgt: Het goed communiceren van de ondersteuningsmogelijkheden van SI en de resultaten die behaald zijn. Dit zal met behulp van diverse communicatiemiddelen worden gedaan, zoals website, social media en e-zine. Daarnaast zal speciale aandacht aan bedrijvenkringen worden besteed, een middel om snel veel ondernemers te bereiken (eerste- en tweedelijns).

12 In de eerste helft van zal worden bekeken welke meerwaarde Portal2Innovation (P2I) en samenwerking met Kennispark Twente en Syntens biedt ten opzichte van de huidige eerstelijns dienstverlening. Dit voorstel wordt in april aan het bestuur van SI voorgelegd. Voor de zomer komt er duidelijkheid in de richting van de provincie Overijssel of van de begrote middelen voor aansluiting bij P2I gebruik wordt gemaakt (tweedelijns). De uitvoering van een (onafhankelijk) onderzoek door een extern bureau naar de klanttevredenheid onder bedrijven die gebruikgemaakt hebben van de dienstverlening van SI. Het versterken van de netwerkfunctie/eenloketfunctie van SI naar omliggende innovatieregio s, programma s en organisaties op het gebied van innovatieondersteuning. Door het bevorderen van de deelname van het regionale bedrijfsleven aan deze initiatieven wordt de innovatieve slagkracht van ondernemers uit de Stedendriehoek vergroot. Dit wordt onder meer opgepakt door overleg van directeuren loketten, Syntens en Oost NV en bijeenkomsten voor besturen en makelaars van de RCT s (eerste- en tweedelijns). Actie (input) Doel Beoogd resultaat (output) KPI (outcome) Tijdpad Goede positionering van SI als innovatie-loket voor het mkb Inzet van diverse algemene communicatiemiddelen en promotionele activiteiten Klanttevredenheids-onderzoek uitvoeren onder ondernemers Ondernemers informeren over subsidies en menten van overheden en private investeerders. Het realiseren van 1 ingang voor (mkb-) ondernemers met innovatievragen Verhogen naamsbekendheid en vindbaarheid van SI onder het bedrijfsleven Inzicht in de klanttevredenheid van ondernemers over SI Het benutten van sub- ciële instrumenten van overheden en private investeerders. Het bieden van een laagdrempelige faciliteit t.b.v. mkb-ondernemers met innovatievragen Positieve exposure van SI bij doel-groepen en stakeholders Verbeteren dienstverlening SI Verhoging van de investeringen in R&D 8 publicaties c.q. media presentaties Klanttevredenheid van 7 of meer bij 80% van de respondenten. Nov. Aansluiten bij P2I Overleg met andere innovatieloketten- en centra, RCT s, Oost NV en Syntens in Oost- Nederland Deelname Warnsborn overleg en afstemmings-overleg RCT s en bil-lateraal overleg. Optimaliseren en digitaliseren van de dienstverlening door samenwerking met Syntens/ Kennispark (P2I) Versterken samenwerking RCT s Afspraken met innovatieloketten en centra inzake samenwerking Mkb met een innovatiewens- of vraag kunnen adequaat gebruik maken van P2I Optimalisatie samenwerking met andere RCT s Versterken netwerk-functie SI/ betere ondersteuning bedrijfsleven Aansluiting P2I 1 gezamenlijke activiteit met een ander loket of open innovatie centrum 1 makel-schakel-actie met een ander RCT Juni Sep. Afstemming met de GTA/kiEMT, Food Valley, Health Valley, Kennispark en Kennispoort

13 Werkplan Stedendriehoek Innoveert 13 VERANTWOORDING EN REGIOPRO- FILERING (TWEEDELIJNS) Voor het goed uitvoeren van de activiteiten in samenhang met de activiteiten van onze subsidiënten en andere stakeholders is het van belang op de juiste wijze te communiceren met hen en onze acties goed af te stemmen met samenwerkingspartners. Dit om te voorkomen dat activiteiten qua planning en inhoud overlappen of juist niet aansluiten. De volgende activiteiten worden ondernomen: SI legt door middel van een jaarrekening, rapportage over de resultaten over en een werkplan voor 2015 een transparante en juiste verantwoording af aan de subsidiënten. De gedeputeerden van Overijssel en Gelderland en vertegenwoordigers van de Board kunnen tijdens minimaal één werkbezoek kennismaken met een of meerdere projecten die in gestart zijn. Voor het regionale Cleantech Congres Clean Tech Tomorrow lijke bijdrage geleverd om tot een succesvol event te komen. Wat de inhoudelijke bijdrage van SI betreft wordt gedacht aan: Deelname aan de organisatie met betrekking tot de opzet van het event. Input op de deelsessies en het werven van deelnemers/ presentaties. Het modereren van een aantal deelsessies. Onze inzet wordt afgestemd met (de regiegroep Cleantech van) de Strategische Board Stedendriehoek. Aan een nog te benoemen regionaal event levert SI een inhoudelijke bijdrage. Hierbij kan gedacht worden aan: Samenstellen van het programma en werven van sprekers. Verzorgen en modereren van workshops. Om tot een goede interne organisatie te komen is een profesionaliseringslag nodig wat Customer Relation Management (CRM) betreft. Nu werkt SI nog met Excel. Een beter systeem is echter nodig. Kennispoort, Kennispark en Oost NV werken allen met een dergelijk systeem. Op basis van de daar opgedane ervaringen kan besloten worden welk systeem het beste bij SI past. Actie (input) Doel Beoogd resultaat (output) KPI (outcome) Tijdpad Verantwoording Werkbezoek gedeputeerden en Board Transparante inzet van de door stakeholders beschikbaar gestelde middelen Financiële en inhoudelijke verantwoording Goede bedrijfsvoering Jaarrekening 1 rapportage richting subsidieverleners Afstemming A.d.h.v. concrete projecten bestuurders resultaten tonen van SI Afstemming met stakeholders van het werkplan en planning activiteiten Tevreden stakeholders/ subsidiënten Heldere afspraken met subsidiënten over rol en positie SI in werkbezoek gedeputeerden en Board Werkplan Communicatieplan Okt Regionale ambities Cleantech onder-steunen waar die aansluiten bij onderwerp Innovatie Inhoudelijke bijdrage aan regionale events Succesvolle regionale Cleantech activiteiten Regionaal event met een innovatiekarakter inhoudelijk versterken (20% voor event, 80% voor event 2015) Verbinden met regionale Cleantech acties en exposure van de regio als Cleantechregio Succesvolle regionale innovatie-events Bijdrage aan 1 regionaal Cleantech event ism de Strategische Board Inhoudelijke bijdrage aan 1 regionaal event Implementatie CRM-systeem Goede interne organisatie (uren, middelen, resultaten) m.b.t. projecten Toepassing goed CRM-systeem Adequaat CRM-systeem Mei

14

15 Werkplan Stedendriehoek Innoveert 15 BEGROTING Kostenpost 1 e -lijns (rct) Gelderland/EFRO 2 e- lijns Overijssel/regio Totaal Personeel Huisvesting en faciliteiten* Secretariaat Portaal Clusters en netwerken Business development Evaluatie Communicatie Niet-verrekenbare btw In het overzicht hiernaast zijn de begrote investeringen en kosten exclusief btw voor opgenomen. Dit overzicht is enerzijds gebaseerd op bekende kostenposten, anderzijds op bepaalde aannames. Deze kosten drukken uitsluitend op de tweedelijns middelen (budgets vanuit Overijssel en Strategische Board) en staan los van de budgetten voor de eerstelijnsactivi teiten vanuit provincie Gelderland en de EU (EFRO). Totaal *Inclusief CRM-systeem. De begroting weergegeven in kostenposten zoals die in subsidieaanvraag zijn gehanteerd, ziet er als volgt uit: Kostenpost 1 e -lijns (rct) 2 e- lijns Totaal Materialen en hulpmiddelen Kosten derden Niet verrekenbare BTW Totaal

16 COMMUNICATIE Bij de formulering van de communicatiedoelen en -strategie van Stedendriehoek Innoveert wordt vanzelfsprekend uitgegaan van de doelstellingen, zoals die in het werkplan zijn verwoord. De communicatiedoelen sluiten hierbij aan. Deze zijn zo SMART mogelijk geformuleerd, voor zover mogelijk aangezien een nulmeting ontbreekt. Daarom zal een van de activiteiten voor een nulmeting zijn. DOELEN De regio Stedendriehoek heeft gekozen voor Cleantech als focus. Stedendriehoek Innoveert werkt vanuit deze focus aan innovatie en concentreert zich daarbij op (maak)bedrijven die werk maken van de verduurzaming van de gebouwde omgeving, papier en verpakking en agrofood. Dit leidt tot de volgende doelen: Ondernemers in de Stedendriehoek weten waar SI voor staat: start- en steunpunt voor vernieuwende (mkb)ondernemers in de regio. Ondernemers in de Stedendriehoek beschouwen SI als start- en steunpunt voor hun vernieuwende activiteiten.

17 Werkplan Stedendriehoek Innoveert 17 Ondernemers in de Stedendriehoek nemen contact op met SI als zij met een vernieuwend idee, of vernieuwende activiteit aan de slag willen. Betrokken stakeholders (overheden, intermediaire organisaties en lokale ondernemersverenigingen) weten waar SI voor staat: starten steunpunt voor vernieuwende (mkb)ondernemers in de regio. Betrokken stakeholders (overheden, intermediaire organisaties en lokale ondernemersverenigingen) zien SI als samenwerkingspartner bij hun (op innovatie gerichte) activiteiten en zijn bereid om samen te werken. Doelgroepen: (Mkb)ondernemers Stakeholders Regionale Centra voor Technologie in Gelderland Overheden Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven STRATEGIE Verbinden met stakeholders We werken samen en verbinden ons met bestaande organisaties in de regio, die voor het behalen van onze doelen van belang zijn. Daarbij gaat het om de Strategische Board, lokale overheden, intermediaire organisaties als SOEN en kiemt. Voorts wordt samengewerkt met lokale ondernemersverenigingen, VNO-NCW Stedendriehoek en mkb-organisaties in de regio. Resultaat: hierdoor ontstaat bij stakeholders het beeld van SI als starten steunpunt voor vernieuwende (mkb)ondernemers. Tevens levert de samenwerking concrete resultaten op, die we gezamenlijk kunnen communiceren en waarmee dat beeld versterkt wordt. Resultaten communiceren Meer dan in het verleden communiceren we onze resultaten. Dat kan door aan ondernemers, die met hulp van SI vernieuwen en resultaten boeken, te vragen om in hun communicatie ook gewag te maken van de rol van onze organisatie. Ook kan het door de resultaten van eigen activiteiten te communiceren. We kunnen daarbij gebruikmaken van bijeenkomsten die we organiseren, of andere eigen communicatiemiddelen. Resultaat: onder ondernemers ontstaat het beeld van SI als starten steunpunt voor vernieuwende (mkb)ondernemers in de regio. Activiteiten in 1. Bijeenkomsten Sinds 2007 organiseren we viermaal per jaar open innovatiebijeenkomsten, waarbij steeds een bedrijf de gastheer is. Deze hebben doorgaans in de maanden februari, april, september en november plaats. Daarnaast organiseren we af en toe thematische bijeenkomsten. Vanaf komend jaar willen we dit uitbreiden steeds rondom een bereikt resultaat worden belegd. Voorbeeld: omdat we samen met ondernemers die voor de medische markt een vernieuwing hebben ontwikkeld een concreet resultaat boeken, organiseren we samen met dit bedrijf een bijeenkomst hierover voor de medische sector. 2. Speedconsult voor studenten Enige tijd geleden hebben we tweemaal een speedconsult georganiseerd, waarbij hbo-studenten aan de slag gaan met een innovatief vraagstuk van een bedrijf. We zijn daarmee gestopt, omdat het speedconsult onvoldoende was ingebed in de opleiding. Met ingang van verandert dit. Dan krijgen studenten Technische Bedrijfskunde van Saxion studiepunten voor hun advies, of wordt het zelfs een opdracht bij een module van hun opleiding. Daarom zullen we in opnieuw met het speedconsult aan de slag gaan. 3. Publiciteit We communiceren resultaten die we boeken, of die ondernemers met steun van ons, via een voucher

18 bijvoorbeeld, boeken. Met deze ondernemers maken we afspraken over de publiciteit en zelf treden we naar buiten met resultaten. Daarvoor gebruiken we een persbericht, onze e-zine en website, maar ook zullen we redactionele ruimte in een op de regio gericht medium kopen en maken we in tien tv-programma s met RTV Apeldoorn (mogelijk ook met RTV Deventer) over innovatieve bedrijven. verbeterd worden. Hierbij is ook de vindbaarheid op internet inbegrepen. Ook willen op de site gaan werken met een blog dat door de makelaars en de directeur geschreven kan worden. Het Twitterkanaal moet beter en frequenter gebruikt worden, door bijvoorbeeld tweets te versturen over artikelen uit de e-zine, bijeenkomsten aan te kondigen en dergelijke. Ook wordt onze website gelinkt Bij grotere bijeenkomsten in de regio zorgen we ervoor dat we aanwezig zijn en een inbreng hebben. 4. Andere stakeholders In gaan we de banden met de lokale ondernemingsverenigingen verder aanhalen. We gaan bijeenkomsten van alle lokale ondernemingsverenigingen bezoeken en Stedendriehoek Innoveert daar presenteren. Daarnaast gaan we op basis van deze bezoeken inventariseren waar samenwerking voor de hand ligt. In ieder geval willen we op hun websites aandacht voor onze activiteiten genereren. De banden met VNO-NCW en SOEN zijn al aangehaald, waar mogelijk en behulpzaam voor onze doelen zullen we het initiatief nemen tot gezamenlijke activiteiten. Bij grotere bijeenkomsten in de regio zorgen we ervoor dat we aanwezig zijn en een inbreng hebben. Voorts zullen we de contacten met communicatieadviseurs uitbreiden. Nu bestaan er alleen contacten met de communicatieadviseur van de regio, in zullen we ook relaties onderhouden met de collega s in de beide provincies. 5. Vernieuwing website De website moet in verder aan de in Overijssel in ontwikkeling zijnde Portal2innovation, die speci- NULMETING De doelstellingen zijn voor nog kwalitatief van aard. Als we hiervan SMART-doelstellingen willen maken, is een nulmeting noodzakelijk. Deze willen we in houden, zodat duidelijk is hoe het met de bekendheid van SI onder ondernemers is gesteld. ORGANISATIE Binnen de organisatie van SI zijn de communicatietaken belegd bij de directeur en een van de twee makelaars. Echter, de uitvoering zullen we in hoge mate moeten uitbesteden, willen we ook echt meters kunnen maken. De directeur heeft een belangrijke taak om SI voor het voetlicht te brengen bij verschillende partijen en doelgroepen. De betreffende innovatiemakelaar is betrokken bij de communicatieactiviteiten en denkt mee over aanpak en strategie. De uitvoering en coördinatie worden in hoge mate door externe krachten ter hand genomen.

19 Werkplan Stedendriehoek Innoveert 19

20 Stedendriehoek Innoveert Postbus GE Apeldoorn Ecofactorij WC Apeldoorn Stedendriehoek Innoveert maakt deel uit van de Regionale Centra voor Technologie, en wordt ondersteund door de provincies Gelderland en Overijssel, de regio Stedendriehoek en de EU. Wij geven invulling aan een van de economische speerpunten van de Strategische Board Stedendriehoek.

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4.

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4. 22 april 2015 Bastiaan de Jonge 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie 2. Instrumenten 3. Budget en planning 4. Tips Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland 3 februari 2015 - zaaknummer 2014-016804 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op de goedkeuring van deze beleidsregel door het Comité

Nadere informatie

KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR

KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR Health Valley KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR Ondernemers zien marktkansen en hebben vaak specifieke hoogwaardige kennis nodig om een product te ontwikkelen. Wetenschappers hebben

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Aantal kenmerken van de regio Zwolle Zeer strategische ligging 20% regionaal

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Focus op de toekomst: 2020 Aantal kenmerken van de Regio Zwolle Zeer strategische

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland Economie is hèt belangrijkste thema in deze coalitieperiode 195

Nadere informatie

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G.

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving. Versie 25 september 2014 M.

Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving. Versie 25 september 2014 M. Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving Versie 25 september 2014 M. de Groot Aanleiding Plan van Aanpak Luchthaven besluit door Provincie Gelderland

Nadere informatie

Voorstel regioraad. De concrete doelstellingen van het fonds Innovatie in Gemeenten zijn: spreiding van innovatieve projecten;

Voorstel regioraad. De concrete doelstellingen van het fonds Innovatie in Gemeenten zijn: spreiding van innovatieve projecten; DATUM 13 februari CODE 2013/1 PAGINA 1/6 AUTEUR drs. T. Windmulder REGISTRATIENUMMER 13000647 ONDERWERP Innovatie in gemeenten AGENDAPUNT 7e Voorstel regioraad Samenvatting Twente zet de komende jaren

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Stedendriehoek Innoveert Kwantitatief onderzoek Rapport

Tevredenheidsonderzoek Stedendriehoek Innoveert Kwantitatief onderzoek Rapport Tevredenheidsonderzoek Stedendriehoek Innoveert Kwantitatief onderzoek Rapport Inhoud 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet 3. Respondenten 4. Doelen Stedendriehoek Innoveert 5. Bevindingen 6. Conclusies en

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Vacatures Innovatief Ondernemen Innovatief Ondernemen is de handelsnaam waarmee MKB Steunpunt Energie en Chemie naar buiten treedt.

Vacatures Innovatief Ondernemen Innovatief Ondernemen is de handelsnaam waarmee MKB Steunpunt Energie en Chemie naar buiten treedt. Vacatures Innovatief Ondernemen Innovatief Ondernemen is de handelsnaam waarmee MKB Steunpunt Energie en Chemie naar buiten treedt. Datum: 1 april 2015 Door: Chris Bruijnes, directeur bestuurder stichting

Nadere informatie

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Innoveren in de topsectoren chemie en energie InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Om innovaties in de topsectoren chemie en energie kansrijker te maken helpt InnovatieLink

Nadere informatie

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven 2008-2012 Ester Hilhorst Economic Board Utrecht April 2014 Samenvatting Vinger aan de pols Innovatie is sterk verbonden met vooruitgang, vernieuwing en

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

Zo werkt de Regio Zwolle!

Zo werkt de Regio Zwolle! Zo werkt de Regio Zwolle! Inleiding De Regio Zwolle wil een vernieuwende vorm van samenwerking zijn. De inhoud staat daarbij voorop. De structuur is daaraan ondergeschikt. De ordening die nodig is moet

Nadere informatie

Partner in acquisitie

Partner in acquisitie Bureauprofiel Partner in acquisitie Introductie Ontstaan in 2005 uit NFIA en NDL Kantoren in Den Haag en Austin, TX (USA) Expert op het gebied van marketing, acquisitie en locatiekeuze Opdrachtgevers in

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 2.0

Projectplan MKB Roadmaps 2.0 Projectplan MKB Roadmaps 2.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. De eerste

Nadere informatie

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE Partijen 1. Namens de onderwijsinstellingen: a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa- Muller, ; b. Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

KvK dienstverlening topsectoren

KvK dienstverlening topsectoren MIT regeling 2014 KvK dienstverlening topsectoren Bon Uijting senior adviseur KvK 15 mei 2014 KvK verzorgt vele MKB loketten topsectoren Telnr MKB Loket MKB loketten topsectoren MKB loket Agro Food 088-585

Nadere informatie

Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H. Datum 05 april 2011

Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H. Datum 05 april 2011 Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H Datum 05 april 2011 kiemt KANSEN CREËREN EN BENUTTEN Thecogas Binnenstadservice.nl Sidcon Ingrepro Bredenoord Nuon Helianthos Ubbink Solar Solesta

Nadere informatie

Programma 2.1 Stad en Regio

Programma 2.1 Stad en Regio Programma 2.1 Stad en Regio Uitvoeringsagenda De steden worden (structuurversterkend en duurzaam) dynamischer en regio s vitaler. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het doorontwikkelen van het partnerschap;

Nadere informatie

Ontmoeten, verbinden en versnellen

Ontmoeten, verbinden en versnellen 2012-2014 Ontmoeten, verbinden en versnellen Govert Flinckstraat 1 8021 ET Zwolle Postbus 630 8000 AP Zwolle T 038 45 53 855 F 038 45 37 424 kennispoort@kvk.nl www.kennispoortregiozwolle.nl 2012-2014 Ontmoeten,

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle. Agenda Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle. Agenda Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle Agenda 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Focus op de toekomst: 2020 Aantal kenmerken van de Regio Zwolle Zeer

Nadere informatie

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties platform voor zorginnovaties Ontwikkeling Business Case MAC 25 november 2010 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ideale Connectie (REAP) Pagina: 2 Business Case De business case

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Motie versterking accountmanagement 1- Notagegevens Notanummer 2016-001621 Datum 18-10-2016 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Vincent Ketelaars ERAC B.V. Binnenlands Bestuur Europa-debat Houten, 21 november 2013 Inhoud van presentatie Indeling 1 Uw ervaringen in eerdere projecten?

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (Geconsolideerde versie van de reeds op 3 februari 2015 vastgestelde beleidsregel en de op 21 april 2015 vastgestelde wijziging van deze

Nadere informatie

Economisch Manifest. Noord-Limburg

Economisch Manifest. Noord-Limburg Noord-Limburg Inleiding In de vorm van een Plan van aanpak programma Greenport Venlo heeft de Provincie najaar 2014 haar visie gegeven op de koers die men voor Noord-Limburg van belang acht: het komen

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen Profiel Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen 1 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen Algemeen Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Convenant EBU en U10 regio

Convenant EBU en U10 regio Convenant EBU en U10 regio Doel De uitdaging van de regio Utrecht is om de groei te accommoderen en tegelijkertijd de hoge kwaliteit van leven en concurrentiekracht te blijven versterken. Door bundeling

Nadere informatie

Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs

Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs Smart Industry Programma Bureau email: info@smartindustry.nl De actieagenda Smart Industry startte in 2015 met 10 fieldlabs. Voor 2016 komt een uitbreiding

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Brainport 2030 Focus op maatschappelijke uitdagingen

Brainport 2030 Focus op maatschappelijke uitdagingen Brainport 2030 Focus op maatschappelijke uitdagingen Dirk Plees John Dreessen Hans Damsteegt Thomas Voncken Wereldproblemen als uitgangspunt Grondstoffen Gezondheid Energie Water Bevolking Voedsel en veiligheid

Nadere informatie

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Beknopte toelichting MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 15-4-2015 I 1 Afspraken MKB samenwerkingsagenda

Nadere informatie

INSPRAAKREACTIE ONDERNEMEND STEDENDRIEHOEK REGIOCONTRACT. Onderwerp: Reactie Ondernemend Stedendriehoek op proces en uitkomst stads- en regiocontract

INSPRAAKREACTIE ONDERNEMEND STEDENDRIEHOEK REGIOCONTRACT. Onderwerp: Reactie Ondernemend Stedendriehoek op proces en uitkomst stads- en regiocontract INSPRAAKREACTIE ONDERNEMEND STEDENDRIEHOEK REGIOCONTRACT Commissie AFW Postbus 9090 6800 GX Arnhem Onderwerp: Reactie Ondernemend Stedendriehoek op proces en uitkomst stads- en regiocontract Geachte commissieleden

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Samenvatting Operationeel Programma Oost-Nederland

Samenvatting Operationeel Programma Oost-Nederland Samenvatting Operationeel Programma Oost-Nederland 2014-2020 1 Inleiding Het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (OP Oost) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 2 juli 2013 zaaknr

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 2 juli 2013 zaaknr op Statenvragen PS2013-588 Arnhem, 2 juli 2013 zaaknr. 2013-009481 Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenlid M. Schriks ( VVD ) over subsidieverzoek Masterplan mode en vormgeving De leden van

Nadere informatie

Ondernemen in de kansrijke groeimarkten van de Topsectoren

Ondernemen in de kansrijke groeimarkten van de Topsectoren Ondernemen in de kansrijke groeimarkten van de Topsectoren Syntens, Maart 2013 Paul d Hond pdh@syntens.nl Voorbeeld: Ambitie Innovatiecontract: Topsector High Tech Systemen en Materialen De topsector

Nadere informatie

Internationaliseringsdesk regio Zwolle

Internationaliseringsdesk regio Zwolle Internationaliseringsdesk regio Zwolle Rapportage over de mogelijke behoefte aan een internationaliseringsdesk/duitslanddesk voor de regio Zwolle Lectoraat International Business Kenniscentrum Strategisch

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010 januari 2010 Pagina: 2 Missie Het Medisch Applicatie Centrum (MAC) is een onafhankelijk Midden Brabants samenwerkingsverband van gezondheidszorginstellingen, verzekeraars, kennisinstellingen en bedrijven

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest UW BRIEF

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden,

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden, ** Raadsinformatiebrief Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot Geachte raadsleden, In december 2016 heeft u met elkaar afgesproken om in 2017 te komen tot een standpunt over de bestuurlijke

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Dairy Campus waar staan we nu? 20 mei 2010 Kees de Koning, Barend Spliethoff

Dairy Campus waar staan we nu? 20 mei 2010 Kees de Koning, Barend Spliethoff Dairy Campus waar staan we nu? 20 mei 2010 Kees de Koning, Barend Spliethoff Dairy Campus Initiatief Wageningen UR Livestock Research (LR), Van Hall Larenstein (VHL), AERES/ PTC+, Prov. Friesland, Gemeente

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015

VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015 Dienstverlening 2020 Stavaza na oplevering visie VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015 Larissa Zegveld, Directeur KING Gezieta van der Belt, programmamanager pilots Dienstverlening en informaaebeleid komen

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015 Dairy India NAFTC-India Zoetermeer, 18 February 2015 Netherlands Agro Food Technology Centre Publiek private samenwerking Sector vertegenwoordigend Expertise cluster focus Lokaal gevestigd Ervaring Introductie

Nadere informatie

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf Colofon De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb-kenniscentrum waarin de NBA

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Innovatie training. Workshop: 4001396. 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong

Innovatie training. Workshop: 4001396. 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong Innovatie training Workshop: 4001396 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong Programma Innovatietraining, deel I 30 oktober 2012 31-10-2012 13.30 Ontvangst 14.00 Voorstellen, kennismaken en verwachtingen

Nadere informatie