WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT 2014 VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT 2014 VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS"

Transcriptie

1 WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS

2 INLEIDING De Stedendriehoek beschikt over veel economische potentie. Die tot wasdom laten komen zal positieve consequenties hebben voor de regionale welvaart. Stedendriehoek Innoveert (SI), een initiatief van en voor ondernemers, stelt zich dan ook de versterking van de economie en de concurrentiekracht van het bedrijfsleven in de Stedendriehoek ten doel. Dit wil SI bereiken door de bevordering van innovatie in en tussen bedrijven en tussen bedrijven en kennisdragers (onderwijs, onderzoek). De beoogde resultaten zijn: vernieuwingen, omzetverhoging bij bedrijven, de start van nieuwe ondernemingen en (het behoud van) werkgelegenheid. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is het creëren van een omgeving waar partijen elkaar snel weten te vinden voor samenwerking, kennisdeling, In dit werkplan is beschreven hoe Stedendriehoek Innoveert deze doelstellingen wil realiseren en wordt ingegaan op de boogde werkwijze en de te behalen resultaten. Het werkplan is tevens een vertaling van de afspraken en acties uit de rapportage Aan de slag, de prestatie-indicatoren van de van het regionale bedrijfsleven. Als bijlagen vindt u voortgangsverslagen van de resultaten van het RCT (eerstelijn) over 2013 en de resultaten van de tweedelijnsactviteiten over de periode juli tot december 2013.

3 INHOUD AANPAK 4 ACTIVITEITEN 7 Makelen, schakelen en netwerkvorming 7 Clustervorming, projectontwikkeling en business development 9 Loketfunctie/InnovatieLink 11 BEGROTING 15 COMMUNICATIE 16 Doelen 16 Strategie 17 Nulmeting 18 Organisatie 18

4 AANPAK In de Stedendriehoek willen we het innovatieproces verder brengen, gedragen door en binnen het mkb, in combinatie met grote bedrijven en kennisinstellingen. Die focus hangt nauw samen met de economische structuur van de regio. De Stedendriehoek kent weinig dominante sectoren, bedrijven en kennisinstellingen. Er is daarom gekozen voor een aanpak, waarbij netwerkvorming en het tot stand brengen van cross-overs tussen verschillende sectoren een belangrijke rol spelen. SI opereert als een compacte netwerkwerkorganisatie met een beperkte eigen staf. Dit impliceert dat bepaalde activiteiten, die behoren tot het ontwikkelen van kennis- of businessclusters, projectontwikkeling en business development (tweedelijnsactiviteiten), worden opgepakt met andere organisaties op het gebied van innovatiebevordering. Deze samenwerking zien wij als belangrijke sleutel voor het realiseren van de doelstelling van SI en het behalen van het beoogde resultaten zoals verwoord in de prestatie-indicatoren. Door goed te schakelen met partijen als GTA/kiEMT, Oost NV, Food Valley, Health Valley, Kennispoort, Kennis-

5 Werkplan Stedendriehoek Innoveert 5 park en andere organisaties kan voor het bedrijfsleven in de Stedendriehoek veel meer bereikt worden dan door solistisch te opereren. Daarbij gaat het om samenwerking bij het realiseren van innovatieprojecten in de Stedendriehoek, inclusief het betrekken van bedrijven en instellingen van buiten de Stedendriehoek. Tevens is deze samenwerking gericht op het vergroten van de deelname van bedrijven uit de regio aan omliggende netwerken, programma s en projecten op de schaal van Oost-Nederland. SI stemt zijn activiteiten in het eerste kwartaal van af met de andere organisaties die in Overijssel en Gelderland actief zijn op het gebied van innovatiebevordering, in het bijzonder: GTA/kiEMT, Food Valley, Health Valley, Kennispoort Zwolle en van SI hebben ontplooid. De kracht van SI is dan ook het hebben van een netwerk en de goede relaties met het bedrijfsleven. Dit zal vanuit de eerstelijnsactiviteiten verder versterkt worden, zodat er nog meer maatwerk kan worden geleverd aan het regionale bedrijfsleven voor wat de deelname aan tweedelijnsactiviteiten (clustervorming, projectontwikkeling en business development) betreft. De inhoudelijke focus van SI is sterk gericht op de maakindustrie, waarbij Cleantech het centrale thema is. Cleantech wordt overigens niet gezien, maar als een manier van werken in bedrijven en sectoren. Vanuit de eerstelijnsactiviteiten kunnen we een reactieve aanpak Door goed te schakelen met partijen kan veel meer bereikt worden dan door solistisch te opereren. Kennispark Twente, Syntens, Kamer van Koophandel, Oost NV en AM- MON. Voor de Overijsselse inzet van Oost NV zijn inmiddels afspraken gemaakt. Met betrekking tot de Gelderse inzet sluit SI aan bij de bestaande capaciteit van Oost NV voor de thema s Health, Food, Energie en de maakindustrie. Voor de realisatie van de activiteiten in het werkplan is het van belang dat er draagvlak aanwezig is voor deze activiteiten bij het bedrijfsleven in de Stedendriehoek. De afgelopen jaren is veel kennis verzameld en ervaring opgedaan door de activiteiten die de voorgangers (Stedendriehoek Onderneemt en het Innovatienetwerk Stedendriehoek) onderscheiden: SI gaat altijd serieus in op vragen vanuit het bedrijfsleven om ondersteuning, mits passend binnen onze doelstellingen. Tevens wordt vanuit de eerste lijn zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij thema s en speerpunten die zijn voorgesteld in Aan de slag. Denk hierbij aan het benaderen van bedrijven die nog niet in het netwerk zitten. Wat de tweede lijn betreft zal in de inzet in veel sterkere mate gericht zijn op de geformuleerde thema s en speerpunten. Uiteraard zal de keuze van de roadmaps en clusters/ samenwerkingsverbanden afhangen van wensen en behoeften van ondernemers die gerelateerd zijn aan bepaalde thema s en speerpunten.

6 Als thema s worden gehanteerd: Sustainable living environment; Cleantech en productie. Als speerpunten kunnen we onderscheiden: Sustainability; Quality food/healthy food; Packaging; Manufacturing. Deze thema s en speerpunten sluiten aan bij maatschappelijke trends en hebben voldoende basis in de regio. De verwachting is dat door het organiseren van samenwerkingsverbanden (clusters) op deze gebieden marktgedreven inno vaties (product-, markt-, partner- en technologiecombinaties) gerealiseerd kunnen worden. Het model voor deze aanpak is in de onderstaande afbeelding weergegeven. Om de projecten/business cases we sterker inzetten op het benutten van Europese subsidies als EFRO en verschillende innovatiefondsen/ regelingen van de provincies. Omdat dit soort fondsen door de grote belangstelling ervoor snel uitgeput zijn, moeten projecten in een vroegtijdig stadium ontwikkeld worden. Dit vraagt in om een forse inzet vanuit SI en zijn partners om samen met het bedrijfsleven een of meerdere majeure projectvoorstellen te ontwikkelen. ROUTE INNOVATIEAGENDA STEDENDRIEHOEK INNOVEERT Thema s Speerpunten Roadmap Clusters Business Sustainable living environment Cleantech & production Quality food Healthy food Sustainability Packaging Gezond voedsel Kwaliteitsbewaking Sluiten ketens Verduurzamen productieproces Verduurzamen producten/diensten Verduurzaming werk- en leefomgeving Intensieve audits Nieuwe materialen nano Zoet cluster Vleescluster Recycling afval foodsector Energiebesparing zero-emissie Duurzame producten en advisering Cradle-to-cradle Tracking-Tracing voedselverpakking Biomaterialen functionaliteiten Maatschappelijke trends Regionale basis Manufactering Lean manufactering Lean innovation

7 Werkplan Stedendriehoek Innoveert 7 ACTIVITEITEN Kern van de activiteiten van SI is het verbinden van maatschappelijke trends aan de sterkten van en kansen voor het regionale bedrijfsleven. Commercieel haalbare innovaties in de vorm van nieuwe product-, markt-, partner-, en technologiecombinaties zijn hierbij het uitgangspunt. Dit doen we door: Makelen, schakelen en netwerkvorming. Clustervorming, projectontwikkeling en business development. Loketfunctie/Innovatielink. Verantwoording en regio- Per kernactiviteit gaan we in op de acties, de doelstelling, de beoogde resultaten, de prestatie-indicatoren en het tijdpad waarbinnen de activiteiten gerealiseerd moeten worden. MAKELEN, SCHAKELEN EN NETWERKVORMING (EERSTELIJNS) De kernactiviteit makelen, schakelen en netwerkvorming betreft de RCTfunctie binnen SI. Voor deze activiteiten is een aparte subsidiebeschikking van de provincie Gelderland/ EFRO. De provincie Gelderland zal over de resultaten, conform de vigerende subsidiebeschikking, separaat worden geïnformeerd. Centraal binnen deze kernactiviteit staat het verbinden van ondernemers met ideeën en initiatieven in de Stedendriehoek met andere ondernemers en kennisinstellingen in en buiten de Stedendriehoek. Het betreft een eerstelijnsinzet waarbij de vraag van individuele bedrijven centraal staat en de inzet per ondernemer in principe beperkt is in tijd. Het makelen en schakelen richt zich op bedrijven uit de Steden- cieringsvraag en op bedrijven die op zoek zijn naar samenwerkingspartners voor het realiseren van hun idee of initiatief. Dit doen wij door: Het bezoeken van 150 bedrijven, met een sterke focus op bedrijven uit bovengenoemde speerpunten. Dit betreft het opdoen van nieuwe contacten (75) en herhaalbezoeken (75). Deze contacten dienen mede als input voor de op te stellen roadmaps en bijbehorende uitvoeringsagenda en R&D-projecten. Uit deze bezoeken en via het makelen en schakelen van bedrijven die zich spontaan bij SI melden,

8 zullen ca. 20 matches ontstaan. Het uitzetten van 10 vouchers voor ondernemingen om kennis in te kopen bij andere bedrijven of kennisinstellingen ten behoeve van haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe producten of processen. Het organiseren van 4 netwerkbijeenkomsten bij de in het SI-netwerk aangesloten bedrijven om andere ondernemers een kijkje bij hen in de keuken te gunnen en gemeenschappelijke uitdagingen en behoeften bespreken. Het pitchen van de propositie van de SI bij bedrijvenkringen en ondernemersverenigingen (7) om het innovatiebewustzijn te verhogen, contacten op te doen en het ondersteuningsinstrumentarium van SI voor het voetlicht te brengen. Twee maal per jaar een bijeenkomst met bedrijfscontactfunctionarissen (bcf) als dé vertegenwoordigers van gemeenten die contact onderhouden met bedrijven om kennis uit te wisselen en contacten op te doen. Het onderhouden en uitbreiden van het lean netwerk in de Stedendriehoek en het organiseren van 2 bijeenkomsten rond lean manufacturing. Periodieke afstemming en samenwerking met de Kamer van Koophandel Oost Nederland, VNO-NCW Stedendriehoek en MKB-Midden op het gebied van communicatie, bijeenkomsten en netwerkvorming. Actie (input) Doel Beoogd resultaat (output) KPI (outcome) Tijdpad Bedrijfscontacten algemeen en relatiemanagement Nieuwe contacten binnen bedrijven en kennisinstellingen opdoen Bestaande relaties bestendigen Verbreden en onderhouden van netwerk van bedrijven en kennisinstellingen en input roadmaps 75 nieuwe relaties 75 herhaalbezoeken (contacten) Makelen en schakelen Het in contact brengen van bedrijven onderling, met open innovatiecentra of met kennisinstellingen Succesvolle matches Vouchers wegzetten Toeleiden bedrijven naar open innovatiecentra en kennisinstellingen 20 matches 6 arbeidsplaatsen 10 vouchers waarvan 4 i.s.m. RCT s of Valleys Organiseren (netwerk-) bijeenkomsten Pitchen bij bijeenkomsten bedrijvenkringen Organiseren bijeenkomsten bcf s Organiseren van Leannetwerkbijeenkomsten Verhogen bewustzijn bij mkb-bedrijven over kansen voor innovatie Verhogen kennis bij MKB-bedrijven over bepaalde onderwerpen (bv. lean) Vergroten bekendheid en resultaten SI Nieuwe bedrijfscontacten opdoen Kennis over relevante thema s bij mkb ers 4 (netwerk-) bijeenkomsten 7 bijeenkomsten bedrijvenkringen 2 bijeenkomsten met bcf s 2 bijeenkomsten in het kader van Lean met in totaal 25 deelnemers Maart, juni, sep. en nov. In totaal 375 deelnemende mkb ers Intensievere contacten VNO-NCW, MKB, KvK en Syntens Afstemming met VNO- NCW, MKB, KvK en Syntens Info en contacten verkrijgen van bedrijven Afspraken en afstemming met VNO- NCW, MKB, KvK en Syntens en besturen bedrijvenkringen

9 Werkplan Stedendriehoek Innoveert 9 CLUSTERVORMING, PROJECTONT- WIKKELING EN BUSINESS DEVELOPMENT (TWEEDELIJNS) SI ziet het ook als een kernactiviteit om bedrijven te ondersteunen bij clustervorming, projectontwikkeling en business development door bij te dragen aan de conceptuele uitwerking van een initiatief, het scouten van projectpartners en het helpen concretiseren van een businessmodel. Het betreft een tweedelijns inzet waarbij de vraag van ondernemers centraal staat (R&D-project met een aantal bedrijven). SI zal hierbij vooral een procesrol vervullen en inhoudelijke kennis inbrengen. SI ontwikkelt zelf geen projecten. Voor business modeling en development zal SI ook gebruikmaken van expertise bij andere organisaties, waaronder commerciële organisaties (door middel van inhuur). Voorwaarde is dan wel dat ook de betrokken bedrijven/het betrokken consortium zelf investeren. De samen met het bedrijfsleven op te stellen roadmaps dienen als vertrekpunt voor de te ontwikkelen clusters, projecten en ondersteuning bij business development. Voor de speerpunten Sustainability en Manufacturing zal SI vooral zelf investeren qua capaciteit. Voor de speerpunten Quality food/healthy food en Packaging wordt waar mogelijk aangehaakt bij de capaciteit, programma s en projecten van eerder De roadmaps vormen de agendering van gedragen en kansrijke innovaties in de regio. genoemde organisaties op het gebied van innovatieondersteuning. De activiteiten binnen deze kernactiviteit zijn als volgt: Opstellen Innovatieagenda. Voor het thema Cleantech & Production inventariseert SI samen met de Strategische Board Stedendriehoek de innovatiekansen voor het bedrijfsleven. Dit onderzoek moet bijdragen aan het verder invullen van dit thema in (nieuwe) speerpunten, roadmaps, clusters en projecten. Het onderzoek is complementair en ondersteunt de ontwikkeling van de vijf roadmaps in. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van reeds eerder verricht onderzoek van kiemt/ GTA, Oost NV en provincies. Ontwikkeling van vijf roadmaps. Op basis van bestaande contacten met bedrijven lijken de roadmaps Sluiten Ketens, Verduurzaming productieproces en Verduurzamen producten en diensten het meest kansrijk om in op te pakken. De roadmaps vormen de agendering van gedragen en kansrijke innovaties in de regio en hebben de hoogste prioriteit, mede in het licht van de keuzes die hiervoor in de regio (Strategische Board) zijn gemaakt. Voor het opstellen van de roadmaps zal SI interactieve sessies organiseren met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en betrokken overheden (Triple helix). SI zet hiervoor verschillende instrumenten in, zoals rondetafelbijeenkomsten, versnellingskamer en expertmeetings en pitch & match -bijeenkomsten. Per roadmap wordt een uitvoeringsagenda ontwikkeld, uitmondend in een projectenportfolio. Gestreefd wordt naar minimaal één R&D-project per roadmap. Vooruitlopend op de op te stellen roadmaps zijn de volgende pro-

10 gramma s/r&d-projecten in beeld die in opgepakt worden: C2C initiatief Ardagh uitbouwen naar tien andere bedrijven in S3H en daar buiten. Zout (Grain): drie projecten op het gebied van toepassing van ander zout: toepassing in bakkersproducten, ontwikkeling van een topsectorenproject en toepassing in een ziekenhuis (Gelderse Vallei) met betrekking tot minder zoutgebruik en daarmee ook verminderde medicijninname. Agro/food: projecten op het gebied van verpakkingen; productontwikkeling healthy food; sluiten ketens; afval en energiebesparing. Een majeur (EFRO-)project op het gebied van energiebesparing in relatie tot de bebouwde omgeving. Hierbij zal de mogelijkheid tot samenwerking met bijvoorbeeld SETS (smart grids), Pioneering en sensortechnologiebedrijven in Twente en de Achterhoek worden onderzocht. Het aanhaken van bedrijven op de Oost-Nederlandse clusters Kunststof en Chemie, HTSM, Health, Agro/ Food en Energie (zie inzet makelen en schakelen). Bijzondere aandacht gaat uit naar het aanhaken van bedrijven op de R&D-programma s van de open innovatiecentra in Overijssel, GTA/kiEMT, Health Valley en Food Valley. Op het gebied van Health zal SI inzet leveren ten behoeve van de pilot Medidee met Kennispoort Zwolle, door bedrijven uit de Stedendriehoek die een rol kunnen spelen in de productie van medisch-technologische toepassingen aan te haken. SI gaat na wat de interesse is onder publieke en private partijen om op het gebied van geo-informatiediensten een project te ontwikkelen. SI levert inzet om samen met de Technicampus R&D-projecten te ondersteunen door het inbrengen van kennisdragers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Actie (input) Doel Beoogd resultaat (output) KPI (outcome) Tijdpad Opstellen Innovatieagenda d.m.v. onder zoek en roadmapping Triple helix organiseren Inventarisatie naar innovatiekansen Cleantech samen met Board Vaststellen van de regionale sterkten en kansen voor het bedrijfsleven in relatie tot maatschappelijke uitdagingen van de regio. Draagvlak bedrijfsleven borgen. Inzicht m.b.t. invullen gekozen thema s met projecten, roadmaps, speerpunten en clusters 5 regionale roadmaps met uitvoerings-agenda s Deelname bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden aan R&D projecten Verdere uitwerking en aanscherping Innovatieagenda. Innovatieagenda (voortschrijdend) Eerste helft Samenwerking tussen bedrijven en tussen bedrijven en kennisinstellingen faciliteren Aanhaken bedrijven uit regio op omliggende programma s, projecten en netwerken Nagaan interesse geo-informatiediensten Ondersteunen Technicampus bij projectontwikkeling door het in brengen van kennisdragers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen Bedrijven ondersteunen bij het gezamenlijk ontwikkelen van R&D projecten Grotere deelname bedrijven Stedendriehoek aan R&D projecten, programma s en netwerken Inzicht krijgen in de interesse om voor het thema geo-informatie-diensten een project te ontwikkelen Match tussen ideeën en projecten bedrijven Stedendriehoek op omliggende netwerken, clusters, programma s en projecten 5 R&D projecten die worden ingediend in het kader van EFRO, provinciale en private fondsen 5 nieuwe product marktcombinaties Duidelijkheid of er animo is voor een dienstenproject op het gebied van geo-informatie 10 bedrijven doen mee aan R&D projecten buiten de Stedendriehoek. 2 door SI ondersteunde R&D projecten bij de Technicampus 1 samenwerkingsverband met gemiddeld 5 deelnemers of meer 5 begeleide projecten cases 1,5 miljoen private R&D-investeringen 1,5 miljoen publieke R&D-investeringen 28 arbeids-plaatsen 2 projecten en business cases in 1 ste helft en 3 projecten 2 de helft

11 11 BEOOGDE SAMENWERKINGSPARTNERS (NIET LIMITATIEF): Cleantech: Food: Health: Verpakkingen: Algemeen: GTA/kiEMT, SOEN, beon, SETS (smart grids programma Universiteit Twente), Pioneering (Bouw), AMMON, werkgroep cleantech Board, Cleantechcenter/Pakhuis. Food Valley, Innofood, Wageningen UR. Health Valley, Health Innovation Park Zwolle, UMC Radboud. Kenniscentrum Papier en Karton. Open innovatiecentra PSP, OICAM, TPRC, CMI en Texperium, Technicampus, Saxion, HAN, Windesheim, Wageningen UR, Universiteit Twente, Kennispoort Zwolle, Kennispark Twente, etc. LOKETFUNCTIE/INNOVATIELINK (EERSTE- EN TWEEDELIJNS) SI wil hét loket en aanspreekpunt zijn voor het bedrijfsleven in de regio voor innovatie, kennisvalorisatie en ondernemerschap. Met de doorontwikkeling van SI tot volwaardig loket en Innovatielink zullen ook zwaardere eisen gesteld worden aan de inzet van de organisatie op het gebied van communicatie en PR en het uitventen van de resultaten met als doel het vergroten van naamsbekendheid. Dit vraagt om een goede regie in samenhang met de regionale branding. Vanuit dit loket worden tevens de verbindingen gelegd naar bedrijven, kennisinstellingen, open innovatiecentra, RCT s, clusters, valley s en innovatieloketten buiten de regio, ten behoeve van ondernemers uit de Stedendriehoek. Doordat kennisinstellingen regionaal niet zwaar vertegenwoordigd zijn, is deze taak van groot belang voor het bedrijfsleven in de regio. Verder is het natuurlijk zaak onze subsidiënten en stakeholders te voeden met de juiste informatie. De activiteiten vanuit de functies van loket en link zijn als volgt: Het goed communiceren van de ondersteuningsmogelijkheden van SI en de resultaten die behaald zijn. Dit zal met behulp van diverse communicatiemiddelen worden gedaan, zoals website, social media en e-zine. Daarnaast zal speciale aandacht aan bedrijvenkringen worden besteed, een middel om snel veel ondernemers te bereiken (eerste- en tweedelijns).

12 In de eerste helft van zal worden bekeken welke meerwaarde Portal2Innovation (P2I) en samenwerking met Kennispark Twente en Syntens biedt ten opzichte van de huidige eerstelijns dienstverlening. Dit voorstel wordt in april aan het bestuur van SI voorgelegd. Voor de zomer komt er duidelijkheid in de richting van de provincie Overijssel of van de begrote middelen voor aansluiting bij P2I gebruik wordt gemaakt (tweedelijns). De uitvoering van een (onafhankelijk) onderzoek door een extern bureau naar de klanttevredenheid onder bedrijven die gebruikgemaakt hebben van de dienstverlening van SI. Het versterken van de netwerkfunctie/eenloketfunctie van SI naar omliggende innovatieregio s, programma s en organisaties op het gebied van innovatieondersteuning. Door het bevorderen van de deelname van het regionale bedrijfsleven aan deze initiatieven wordt de innovatieve slagkracht van ondernemers uit de Stedendriehoek vergroot. Dit wordt onder meer opgepakt door overleg van directeuren loketten, Syntens en Oost NV en bijeenkomsten voor besturen en makelaars van de RCT s (eerste- en tweedelijns). Actie (input) Doel Beoogd resultaat (output) KPI (outcome) Tijdpad Goede positionering van SI als innovatie-loket voor het mkb Inzet van diverse algemene communicatiemiddelen en promotionele activiteiten Klanttevredenheids-onderzoek uitvoeren onder ondernemers Ondernemers informeren over subsidies en menten van overheden en private investeerders. Het realiseren van 1 ingang voor (mkb-) ondernemers met innovatievragen Verhogen naamsbekendheid en vindbaarheid van SI onder het bedrijfsleven Inzicht in de klanttevredenheid van ondernemers over SI Het benutten van sub- ciële instrumenten van overheden en private investeerders. Het bieden van een laagdrempelige faciliteit t.b.v. mkb-ondernemers met innovatievragen Positieve exposure van SI bij doel-groepen en stakeholders Verbeteren dienstverlening SI Verhoging van de investeringen in R&D 8 publicaties c.q. media presentaties Klanttevredenheid van 7 of meer bij 80% van de respondenten. Nov. Aansluiten bij P2I Overleg met andere innovatieloketten- en centra, RCT s, Oost NV en Syntens in Oost- Nederland Deelname Warnsborn overleg en afstemmings-overleg RCT s en bil-lateraal overleg. Optimaliseren en digitaliseren van de dienstverlening door samenwerking met Syntens/ Kennispark (P2I) Versterken samenwerking RCT s Afspraken met innovatieloketten en centra inzake samenwerking Mkb met een innovatiewens- of vraag kunnen adequaat gebruik maken van P2I Optimalisatie samenwerking met andere RCT s Versterken netwerk-functie SI/ betere ondersteuning bedrijfsleven Aansluiting P2I 1 gezamenlijke activiteit met een ander loket of open innovatie centrum 1 makel-schakel-actie met een ander RCT Juni Sep. Afstemming met de GTA/kiEMT, Food Valley, Health Valley, Kennispark en Kennispoort

13 Werkplan Stedendriehoek Innoveert 13 VERANTWOORDING EN REGIOPRO- FILERING (TWEEDELIJNS) Voor het goed uitvoeren van de activiteiten in samenhang met de activiteiten van onze subsidiënten en andere stakeholders is het van belang op de juiste wijze te communiceren met hen en onze acties goed af te stemmen met samenwerkingspartners. Dit om te voorkomen dat activiteiten qua planning en inhoud overlappen of juist niet aansluiten. De volgende activiteiten worden ondernomen: SI legt door middel van een jaarrekening, rapportage over de resultaten over en een werkplan voor 2015 een transparante en juiste verantwoording af aan de subsidiënten. De gedeputeerden van Overijssel en Gelderland en vertegenwoordigers van de Board kunnen tijdens minimaal één werkbezoek kennismaken met een of meerdere projecten die in gestart zijn. Voor het regionale Cleantech Congres Clean Tech Tomorrow lijke bijdrage geleverd om tot een succesvol event te komen. Wat de inhoudelijke bijdrage van SI betreft wordt gedacht aan: Deelname aan de organisatie met betrekking tot de opzet van het event. Input op de deelsessies en het werven van deelnemers/ presentaties. Het modereren van een aantal deelsessies. Onze inzet wordt afgestemd met (de regiegroep Cleantech van) de Strategische Board Stedendriehoek. Aan een nog te benoemen regionaal event levert SI een inhoudelijke bijdrage. Hierbij kan gedacht worden aan: Samenstellen van het programma en werven van sprekers. Verzorgen en modereren van workshops. Om tot een goede interne organisatie te komen is een profesionaliseringslag nodig wat Customer Relation Management (CRM) betreft. Nu werkt SI nog met Excel. Een beter systeem is echter nodig. Kennispoort, Kennispark en Oost NV werken allen met een dergelijk systeem. Op basis van de daar opgedane ervaringen kan besloten worden welk systeem het beste bij SI past. Actie (input) Doel Beoogd resultaat (output) KPI (outcome) Tijdpad Verantwoording Werkbezoek gedeputeerden en Board Transparante inzet van de door stakeholders beschikbaar gestelde middelen Financiële en inhoudelijke verantwoording Goede bedrijfsvoering Jaarrekening 1 rapportage richting subsidieverleners Afstemming A.d.h.v. concrete projecten bestuurders resultaten tonen van SI Afstemming met stakeholders van het werkplan en planning activiteiten Tevreden stakeholders/ subsidiënten Heldere afspraken met subsidiënten over rol en positie SI in werkbezoek gedeputeerden en Board Werkplan Communicatieplan Okt Regionale ambities Cleantech onder-steunen waar die aansluiten bij onderwerp Innovatie Inhoudelijke bijdrage aan regionale events Succesvolle regionale Cleantech activiteiten Regionaal event met een innovatiekarakter inhoudelijk versterken (20% voor event, 80% voor event 2015) Verbinden met regionale Cleantech acties en exposure van de regio als Cleantechregio Succesvolle regionale innovatie-events Bijdrage aan 1 regionaal Cleantech event ism de Strategische Board Inhoudelijke bijdrage aan 1 regionaal event Implementatie CRM-systeem Goede interne organisatie (uren, middelen, resultaten) m.b.t. projecten Toepassing goed CRM-systeem Adequaat CRM-systeem Mei

14

15 Werkplan Stedendriehoek Innoveert 15 BEGROTING Kostenpost 1 e -lijns (rct) Gelderland/EFRO 2 e- lijns Overijssel/regio Totaal Personeel Huisvesting en faciliteiten* Secretariaat Portaal Clusters en netwerken Business development Evaluatie Communicatie Niet-verrekenbare btw In het overzicht hiernaast zijn de begrote investeringen en kosten exclusief btw voor opgenomen. Dit overzicht is enerzijds gebaseerd op bekende kostenposten, anderzijds op bepaalde aannames. Deze kosten drukken uitsluitend op de tweedelijns middelen (budgets vanuit Overijssel en Strategische Board) en staan los van de budgetten voor de eerstelijnsactivi teiten vanuit provincie Gelderland en de EU (EFRO). Totaal *Inclusief CRM-systeem. De begroting weergegeven in kostenposten zoals die in subsidieaanvraag zijn gehanteerd, ziet er als volgt uit: Kostenpost 1 e -lijns (rct) 2 e- lijns Totaal Materialen en hulpmiddelen Kosten derden Niet verrekenbare BTW Totaal

16 COMMUNICATIE Bij de formulering van de communicatiedoelen en -strategie van Stedendriehoek Innoveert wordt vanzelfsprekend uitgegaan van de doelstellingen, zoals die in het werkplan zijn verwoord. De communicatiedoelen sluiten hierbij aan. Deze zijn zo SMART mogelijk geformuleerd, voor zover mogelijk aangezien een nulmeting ontbreekt. Daarom zal een van de activiteiten voor een nulmeting zijn. DOELEN De regio Stedendriehoek heeft gekozen voor Cleantech als focus. Stedendriehoek Innoveert werkt vanuit deze focus aan innovatie en concentreert zich daarbij op (maak)bedrijven die werk maken van de verduurzaming van de gebouwde omgeving, papier en verpakking en agrofood. Dit leidt tot de volgende doelen: Ondernemers in de Stedendriehoek weten waar SI voor staat: start- en steunpunt voor vernieuwende (mkb)ondernemers in de regio. Ondernemers in de Stedendriehoek beschouwen SI als start- en steunpunt voor hun vernieuwende activiteiten.

17 Werkplan Stedendriehoek Innoveert 17 Ondernemers in de Stedendriehoek nemen contact op met SI als zij met een vernieuwend idee, of vernieuwende activiteit aan de slag willen. Betrokken stakeholders (overheden, intermediaire organisaties en lokale ondernemersverenigingen) weten waar SI voor staat: starten steunpunt voor vernieuwende (mkb)ondernemers in de regio. Betrokken stakeholders (overheden, intermediaire organisaties en lokale ondernemersverenigingen) zien SI als samenwerkingspartner bij hun (op innovatie gerichte) activiteiten en zijn bereid om samen te werken. Doelgroepen: (Mkb)ondernemers Stakeholders Regionale Centra voor Technologie in Gelderland Overheden Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven STRATEGIE Verbinden met stakeholders We werken samen en verbinden ons met bestaande organisaties in de regio, die voor het behalen van onze doelen van belang zijn. Daarbij gaat het om de Strategische Board, lokale overheden, intermediaire organisaties als SOEN en kiemt. Voorts wordt samengewerkt met lokale ondernemersverenigingen, VNO-NCW Stedendriehoek en mkb-organisaties in de regio. Resultaat: hierdoor ontstaat bij stakeholders het beeld van SI als starten steunpunt voor vernieuwende (mkb)ondernemers. Tevens levert de samenwerking concrete resultaten op, die we gezamenlijk kunnen communiceren en waarmee dat beeld versterkt wordt. Resultaten communiceren Meer dan in het verleden communiceren we onze resultaten. Dat kan door aan ondernemers, die met hulp van SI vernieuwen en resultaten boeken, te vragen om in hun communicatie ook gewag te maken van de rol van onze organisatie. Ook kan het door de resultaten van eigen activiteiten te communiceren. We kunnen daarbij gebruikmaken van bijeenkomsten die we organiseren, of andere eigen communicatiemiddelen. Resultaat: onder ondernemers ontstaat het beeld van SI als starten steunpunt voor vernieuwende (mkb)ondernemers in de regio. Activiteiten in 1. Bijeenkomsten Sinds 2007 organiseren we viermaal per jaar open innovatiebijeenkomsten, waarbij steeds een bedrijf de gastheer is. Deze hebben doorgaans in de maanden februari, april, september en november plaats. Daarnaast organiseren we af en toe thematische bijeenkomsten. Vanaf komend jaar willen we dit uitbreiden steeds rondom een bereikt resultaat worden belegd. Voorbeeld: omdat we samen met ondernemers die voor de medische markt een vernieuwing hebben ontwikkeld een concreet resultaat boeken, organiseren we samen met dit bedrijf een bijeenkomst hierover voor de medische sector. 2. Speedconsult voor studenten Enige tijd geleden hebben we tweemaal een speedconsult georganiseerd, waarbij hbo-studenten aan de slag gaan met een innovatief vraagstuk van een bedrijf. We zijn daarmee gestopt, omdat het speedconsult onvoldoende was ingebed in de opleiding. Met ingang van verandert dit. Dan krijgen studenten Technische Bedrijfskunde van Saxion studiepunten voor hun advies, of wordt het zelfs een opdracht bij een module van hun opleiding. Daarom zullen we in opnieuw met het speedconsult aan de slag gaan. 3. Publiciteit We communiceren resultaten die we boeken, of die ondernemers met steun van ons, via een voucher

18 bijvoorbeeld, boeken. Met deze ondernemers maken we afspraken over de publiciteit en zelf treden we naar buiten met resultaten. Daarvoor gebruiken we een persbericht, onze e-zine en website, maar ook zullen we redactionele ruimte in een op de regio gericht medium kopen en maken we in tien tv-programma s met RTV Apeldoorn (mogelijk ook met RTV Deventer) over innovatieve bedrijven. verbeterd worden. Hierbij is ook de vindbaarheid op internet inbegrepen. Ook willen op de site gaan werken met een blog dat door de makelaars en de directeur geschreven kan worden. Het Twitterkanaal moet beter en frequenter gebruikt worden, door bijvoorbeeld tweets te versturen over artikelen uit de e-zine, bijeenkomsten aan te kondigen en dergelijke. Ook wordt onze website gelinkt Bij grotere bijeenkomsten in de regio zorgen we ervoor dat we aanwezig zijn en een inbreng hebben. 4. Andere stakeholders In gaan we de banden met de lokale ondernemingsverenigingen verder aanhalen. We gaan bijeenkomsten van alle lokale ondernemingsverenigingen bezoeken en Stedendriehoek Innoveert daar presenteren. Daarnaast gaan we op basis van deze bezoeken inventariseren waar samenwerking voor de hand ligt. In ieder geval willen we op hun websites aandacht voor onze activiteiten genereren. De banden met VNO-NCW en SOEN zijn al aangehaald, waar mogelijk en behulpzaam voor onze doelen zullen we het initiatief nemen tot gezamenlijke activiteiten. Bij grotere bijeenkomsten in de regio zorgen we ervoor dat we aanwezig zijn en een inbreng hebben. Voorts zullen we de contacten met communicatieadviseurs uitbreiden. Nu bestaan er alleen contacten met de communicatieadviseur van de regio, in zullen we ook relaties onderhouden met de collega s in de beide provincies. 5. Vernieuwing website De website moet in verder aan de in Overijssel in ontwikkeling zijnde Portal2innovation, die speci- NULMETING De doelstellingen zijn voor nog kwalitatief van aard. Als we hiervan SMART-doelstellingen willen maken, is een nulmeting noodzakelijk. Deze willen we in houden, zodat duidelijk is hoe het met de bekendheid van SI onder ondernemers is gesteld. ORGANISATIE Binnen de organisatie van SI zijn de communicatietaken belegd bij de directeur en een van de twee makelaars. Echter, de uitvoering zullen we in hoge mate moeten uitbesteden, willen we ook echt meters kunnen maken. De directeur heeft een belangrijke taak om SI voor het voetlicht te brengen bij verschillende partijen en doelgroepen. De betreffende innovatiemakelaar is betrokken bij de communicatieactiviteiten en denkt mee over aanpak en strategie. De uitvoering en coördinatie worden in hoge mate door externe krachten ter hand genomen.

19 Werkplan Stedendriehoek Innoveert 19

20 Stedendriehoek Innoveert Postbus GE Apeldoorn Ecofactorij WC Apeldoorn Stedendriehoek Innoveert maakt deel uit van de Regionale Centra voor Technologie, en wordt ondersteund door de provincies Gelderland en Overijssel, de regio Stedendriehoek en de EU. Wij geven invulling aan een van de economische speerpunten van de Strategische Board Stedendriehoek.

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Het innovatiepotentieel ontsluiten

Het innovatiepotentieel ontsluiten jaarplan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Eén jaar InnovationQuarter 1.1 Waarom ook alweer: legitimatie 1.2 Waar staan we: terugblik startjaar 1.2.1 Opbouw en ontwikkeling organisatie 1.2.2 Positionering

Nadere informatie

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3 Kern van nieuw subsidiebeleid... 3 De Kaderbrief van de Provincie... 4 IPO takenpakket bibliotheekondersteuning / nieuwe bibliotheekwet...

Nadere informatie

De Metropoolregio Amsterdam als Circulaire Grondstoffen Hub Startnotitie

De Metropoolregio Amsterdam als Circulaire Grondstoffen Hub Startnotitie De Metropoolregio Amsterdam als Circulaire Grondstoffen Hub Startnotitie Jacqueline Cramer en John Nederstigt 5 maart 2015 1 SAMENVATTING In deze startnotitie geven we een aanzet tot het formuleren van

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Tussenrapportage Programma Economie 2013

Tussenrapportage Programma Economie 2013 Tussenrapportage Programma Economie 2013 Evaluatie beleid 2003 Kaders nieuw beleid Voorstellen van gezamenlijke werkgroepen bedrijven, organisaties en gemeenten 8 maart 2013 Samenstelling: Tjeerd Leistra

Nadere informatie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie 1 Economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 // 20 december 2012 VOORWOORD In juli 2012 heeft de Economische kopgroep de 3

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord EINDVERSLAG Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord 1 INHOUD Samenvatting... 3 Opdracht... 5 Omvang van de opdracht... 6 Werkwijze kwartiermaker... 6 Opbouw eindverslag... 7 Besteding SDE gelden

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 bij Alliander

Communicatieplan CO 2 bij Alliander Communicatieplan CO 2 bij Alliander April 2015 U vindt in dit document het volgende terug: de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie