03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen"

Transcriptie

1 Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Datum: 20 maart uur Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn, commissiekamer II Onderwerp: Agenda uur 01 Opening en vaststelling agenda 02 Vaststelling verslag vergadering 03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen 04 Aanvalsplan laaggeletterdheid Holland Rijnland In Holland Rijnland zijn naar schatting mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Deze mensen hebben vaak een zwakkere positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. In opvolging van de wervingscampagne Maak een nieuwe start! van de roc s en gemeenten, waarin veel aandacht is besteed aan de problematiek rond laaggeletterdheid, wordt voorgesteld om met meerdere publieke en private partijen actieplannen op te stellen om laaggeletterdheid in de regio te bestrijden. Voorstel: In te stemmen met het aangaan van een regionaal bondgenootschap met meerdere partijen om gezamenlijk acties te ondernemen om laaggeletterdheid in de regio te bestrijden (zie hoofdstuk 5 in bijgevoegde notitie). 05 Focus 2014 In 2010 is een agenda voor de bestuurlijke periode opgesteld, Focus Afgelopen najaar is ambtelijk de stand van zaken opgemaakt inzake de voorgenomen doelen in Focus Dit is gedaan aan de hand van een zogenaamd stoplichtenmodel dat is bijgevoegd. Voorstel: 1. Kennisnemen van de voortgangsrapportage Focus 2014 onderdeel Sociale Agenda. 2. Uit te spreken, dat de voortgang in de realisatie van de opgaven goed is. 3. Uit te spreken, dat geen bijstellingen en nadere afspraken nodig zijn op de in de Focus 2014 geformuleerde opgaven. 06 Handreiking Visie Uitbreiding Wmo De werkgroep Wmo binnen het project 3D bereidt de uitbreiding van de Wmo voor met de nieuwe taken die overkomen uit de AWBZ: de begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. Als eerste is een visie op deze nieuwe taken beschreven. De opgestelde concept-visie is bijgevoegd en dient als handreiking voor gemeenten bij de opstelling van hun lokale visie. Voorstel: 1. In te stemmen met de concepthandreiking Visie uitbreiding Wmo en de daarin beschreven vernieuwingsmogelijkheden; 2. De werkgroep Wmo te verzoeken het vernieuwingskader verder uit te werken. 1

2 07 Toekomstmodel jeugdstelsel Holland Rijnland Op 1 maart is in een besloten conferentie met instemming kennis genomen van een toekomst-model voor de jeugdzorg in Holland Rijnland, waarbij gewerkt wordt met gebiedsgebonden jeugdhulp-teams. In bijgevoegde notitie wordt dit toekomstmodel geschetst. Daarnaast is kennisgenomen van de noodzaak om regionale afspraken te maken over de jeugdbescherming en jeugdreclassering in het nieuwe stelsel. Voorstel: 1. In te stemmen met de verdere uitwerking van de vorming en werkwijze van jeugd en gezinsteams zoals beschreven in het document Toekomstmodel Jeugdstelsel Holland Rijnland om in september met een definitief voorstel te komen. 2. Te onderzoeken of en hoe de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering belegd kan worden door een volledig door Holland Rijnland aan te sturen deel van het huidige Bureau Jeugdzorg. 08 Discussienotitie transitie jeugdzorg in relatie tot aanpalende ontwikkelingen De transitie van de jeugdzorg raakt tal van andere beleidsterreinen als (passend) onderwijs, veiligheid, gezondheidszorg, OGGZ, wonen etc. Portefeuillehouders hebben gevraagd om een advies hoe om te gaan met deze verschillende bestuurlijke petten. Bijgaande discussienotitie beschrijft een aantal dilemma s en geeft advies voor strategische/ bestuurlijke opstelling. Voorstel: 1. Kennis te nemen van de discussienotitie transitie jeugdzorg en aanpalende beleidsterreinen en de discussie te voeren of men de adviezen uit de notitie als uitgangspunt wil nemen. 09 Voortzetten RAS-activiteiten in 2014 Tijdens het PHO Sociale Agenda van 14 november 2012 is ingestemd om de RASsubsidie 2013 aan te vullen door het aanvragen van extra subsidie bij de provincie en het aanwenden van het positief rekenresultaat van Holland Rijnland over 2012 (conform besluit van het AB van 19 december 2012). Hierdoor lijkt er voor het jaar 2013 voldoende dekking te zijn om het zorgniveau op peil te houden en de RASactiviteiten voort te zetten. Per 2014 komt deze dekking te vervallen. Het PHO wordt gevraagd zich uit te spreken over het voortzetten van de activiteiten in Voorstel: De gemeenten te adviseren om: 1. Jeugd Maatschappelijk Werk (JMW) in 2014 met gemeentelijke middelen te financieren, conform de tabel 3 uit de bijlage Bekostigingsvoorstel RAS-activiteiten 2014 (bijlage 1); 2. Postief Opvoeden (Triple P niveau 3) in 2014 met gemeentelijke middelen te financieren, conform de tabel 3 uit de bijlage Bekostigingsvoorstel RAS-activiteiten 2014 (bijlage 1); Het Dagelijks Bestuur te adviseren om: 3. School Maatschappelijk Werk (SMW) in 2014 regionaal in te kopen met het van de gemeenten te verkrijgen het regionale deel van de gemeentelijke invoeringsmiddelen Wmo en jeugd, conform de tabel 4 uit de bijlage Bekostigingsvoorstel RASactiviteiten 2014 (bijlage 1); 4. ReSet in 2014 uit het regionaal transitiebudget van de provincie te financieren, conform het voorstel uit de bijlage Bekostigingsvoorstel RAS-activiteiten 2014 (bijlage 1); 5. het project 3D jeugd in 2014 uit het regionaal transitiebudget van de provincie te financieren, conform het voorstel uit de bijlage Bekostigingsvoorstel RAS-activiteiten 2014 (bijlage 1). 10 Decentralisatiebrief Plasterk en samenwerking 3D Holland Rijnland In de Decentralisatiebrief van minister Plasterk worden gemeenten op korte termijn gevraagd onder een aantal voorwaarden congruente samenwerkingsverbanden rond de decentralisaties te vormen. Dit moet voor 1 januari 2014 zijn gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken is al in het voorjaar van 2013 (uiterlijk 31 mei) duidelijkheid nodig over de verbanden waarin gemeenten de decentralisaties willen gaan uitvoeren. 2

3 Voorstel: 1. Een brief te sturen naar het Ministerie van BZK als reactie op de Decentralisatiebrief waarin de gekozen samenwerking met betrekking tot de drie decentralisaties binnen Holland Rijnland wordt beschreven. 11 Aanvulling strategische visie 3D In de strategische visie 3D Op eigen kracht zijn de begrippen eigen kracht en ketenregie niet toegelicht. In de diverse werkgroepen die de regionale visie verder uitwerken blijken dit relevante en terugkerende begrippen te zijn. Als leidraad voor de werkgroepen wordt een nadere toelichting gegeven van beide begrippen. 1. Voorstel: Instemmen met de toelichting van de begrippen eigen kracht en ketenregie in aanvulling op de strategische visie 3D Op eigen kracht als leidraad voor de werkgroepen die de diverse onderwerpen van de strategische visie uitwerken. 12 Uitwisseling insteek gemeenten tav bezuinigingstaakstellingen 3D In de bestuurlijke meedenkgroep 3D is onlangs gesproken over de impact van de bezuinigingsopgaven binnen de 3 decentralisaties in combinatie met een aantal open einderegelingen binnen de decentralisaties. De heer Du Chatinier uitte zijn grote zorg hierover en de behoefte om met de portefeuillehouders hierover van gedachten te wisselen: hoe wordt er binnen de verschillende gemeenten tegenaan gekeken hoe met deze bezuinigingsdoelstellingen en open einde-regelingen moet worden omgegaan. En hoe kunnen we de transformatie-noodzaak die hieruit voorvloeit goed binnen de gemeenten over het voetlicht krijgen. 13 Rondvraag en sluiting Volgende vergaderingen Datum Tijd Locatie Woensdag 15 mei Teylingen Woensdag 19 juni 2013 (extra) Voorschoten Woensdag 18 september Kaag en Braassem Woensdag 6 november Alphen aan den Rijn Woensdag 4 december 2013 (extra) Hillegom 3

4 Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 13 februari 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Oegstgeest J.J.G.M. Roeffen Leiderdorp H.L. Zilverentant Zoeterwoude C. den Ouden Leiderdorp L. Maat Zoeterwoude E.G.E.M. Bloemen Kaag en Braassem F. M. Schoonderwoerd Teylingen C.M.L. Lambrechts Katwijk I.G. Mostert Voorschoten I.C.J. Adema-Nieuwenhuizen Leiden F. de Wit Holland Rijnland F. de Lorme van Rossem Lisse A.D. de Roon Holland Rijnland P. Duijvensz Alphen aan den Rijn M.H. du Chatinier Holland Rijnland I. de Bruyne-Schild Noordwijkerhout B.J.M. de Haas Holland Rijnland E. Koster Rijnwoude M.J. Wolters Projectleider 3D R. van Oosterhoudt Boskoop J.A. de jager Verhinderd: Nieuwkoop A.Muilwijk Alphen aan den Rijn H.I.P. Oppatja Hillegom G. Kleijheeg Katwijk D.C.W. Binnendijk Noordwijk L.J. van Ast Holland Rijnland A.M.W. Hogervorst Nr. Agendapunt Advies Besluit 01 Opening en vaststelling agenda O2 Vaststelling verslag vergadering 14 november 2012 Vaststellen agenda Mevrouw van Gelderen geeft aan, dat zij nog formeel benoemd moet worden als DB lid. Zij vraagt akkoord voor het voorzitterschap. Het pho is akkoord. Mevrouw van Gelderen heet de nieuwe wethouders De heer Roeffen en mevrouw Wolters welkom. Dhr. Roeffen benoemt dat één van de opdrachten van de nieuwe coalitie van de gemeente Oegstgeest een oriëntatie op haar positie is in de regio en m.b.t. regionale samenwerking. De heer de Jager geeft aan, dat hij graag vanuit de komende fusie van de ABR-gemeenten aanschuift bij dit overleg. De heer de Roon geeft aan, dat hij en dhr. De Haas namens de vijf Bollengemeenten spreken. De heer Schoonderwoerd spreekt ook namens gemeente Nieuwkoop. Het verslag van 12 december 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 03 a. mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. Terug- /vooruitblik externe bestuurlijke overleggen a. geen mededelingen b. Mevrouw Bloemen maakt nav de subsidieaanvragen RAS jeugd de opmerking dat nu de landelijke website CJG.nl online is. Zij vraagt zich af in hoeverre hier een dubbeling bestaat met ons virtueel CJG. Ons virtuele CJG heeft een link met de landelijke website. Het kan ook een aanvulling zijn. Vraag naar dubbeling wordt ambtelijk uitgezocht en het pho wordt hierover geïnformeerd. c. geen opmerkingen t.a.v. terug-en vooruitblik bestuurlijke overleggen. 04 3D Persoonsgebonden budget De werkgroep 3D persoonsgebonden budget vraagt het portefeuillehoudersoverleg of dit concept aansluit bij de verwachting over het resultaat van de opdracht aan de werkgroep Opmerkingen vanuit het pho: - waardering voor de notitie - meer aandacht voor innovatieve oplossingen als zorgcoöperatie. - meer regie vanuit de gemeenten op collectief als het kan, individueel als het moet. - omvang problematiek helder in beeld brengen. - wat meer aandacht voor kostenbeheersing - nagaan of PGB ondergebracht kan worden bij Sociale Verzekeringsbank De voorzitter concludeert: - complimenten voor het stuk - meer scenario s aan bod laten komen met name op het vlak van individueel/collectief - aandacht voor innovatie - aard en omvang problematiek helder in beeld brengen

6 05 Instellen Stuurgroep 3D Instellen van een Stuurgroep 3D als voortzetting van de bestuurlijke meedenkgroep Opmerkingen vanuit het PHO: - De heer de Roon geeft aan dat de omvang van de stuurgroep slagvaardigheid in de weg staat. Hij pleit voor één vertegenwoordiger per subregio en deelname van de voorzitter van dit pho. Hij brengt naar voren dat een te grote stuurgroep de gedachtewisseling in het pho kan verminderen. - De heer de Jager wijst op het belang van het goed aangehaakt zijn van de ABR gemeenten op het proces. Hij pleit voor opname Boskoop in de stuurgroep. - Mevrouw Bloemen geeft aan, dat de 3D gebaseerd is op de platformfunctie van HR, zij vindt het van dit uitgangspunt geen vanzelfsprekendheid dat voorzitter pho ook voorzitter stuurgroep wordt. De voorzitter kan wel als liaison fungeren. Zij pleit ervoor nog eens goed naar de voorgestelde bevoegdheden van de stuurgroep te kijken. In de stuurgroep moeten niet alleen de grote gemeenten vertegenwoordigd zijn. - De heer Schoonderwoerd vindt dat bestuurlijke meedenkgroep prettig gewerkt heeft. De groep omvat zowel kleine als grote gemeenten. - De heer du Chatinier brengt naar voren, dat het van belang is dat er nu een stuurgroep komt. Hij onderstreept het belang van de koppeling met de stuurgroep ketenaanpak. Hij is voorstander van het aanhaken van Boskoop. Het pho besluit: - Akkoord met instellen stuurgroep. - de eerste opdracht luidt om voor het PHO van 15 mei met een voorstel te komen voor de opdracht van de stuurgroep, de omvang en samenstelling en de verhouding tot andere bestuurlijke gremia zoals het PHO.

7 06 Jaarverslag Regionaal bureau leerplicht Voorstel: 1. Naar aanleiding van het jaarverslag RBL meningsvormend te discussiëren over de signalen die de uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie opleveren voor het lokale en regionale jeugdbeleid en voorbereiding op de transitie jeugdzorg en de participatiewet. 2. Naar aanleiding van vaststelling van het beleidsplan leerplicht meningsvormend te discussiëren hoe om te gaan met de prestatie-indicatoren voor het RBL in 2013 en Kennisnemen van de bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland, Algemeen Bestuur Holland Rijnland, portefeuillehouderoverleg sociale agenda Holland Rijnland en de gemeenteraden van de bij het RBL aangesloten gemeenten met betrekking tot het jaarverslag RBL. Ellen Koster van het RBL verzorgt een presentatie over de cijfers voor leerplicht, VSV en Jongerenloket (zie bijlage). 1. Portefeuillehouders discussiëren naar aanleiding van de presentatie en de oplegnotitie behorende bij het haarverslag RBL: Dhr. De Wit stelt dat de cijfers over voortijdig schoolverlaten uit het jaarverslag die in november 2012 zijn gepubliceerd significant afwijken van de cijfers die het ministerie in februari 2013 heeft gepubliceerd. Hiervoor zijn plausibele verklaringen, maar toch schept dit verwarring. Het RBL wordt gevraagd of en welke vsvcijfers in het volgende jaarverslag worden gepubliceerd. Dhr. De Wit stelt vast dat het aantal meldingen van vaerzuim niet 1 op1 gerelateerd is aan de omvang van het verzuim. Het RBL kan slechts registreren wat gemeld wordt. Bij duididing van de cijfers moet dit gerealiseerd worden. Dhr. De Wit pleit ook voor aandacht voor GGZ-jongeren gezien de komst van Wet op Passend Onderwijs. T.a.v. de thuiszittersproblematiek is gesproken over de inzet van het instrument actietafel thuiszitters. Hierbij wordt aan wethouders onderwijs gevraagd een bemiddelende rol in te nemen. Dhr. De Haas geeft aan dat dit instrument enkel effectief kan worden ingezet als alle andere mogelijkheden zijn benut. Anders is de rol en positie van de wethouder onduidelijk. Dhr. Mostert doet de oproep om als RBL nauw samen te (blijven) werken met de lokale infrastructuur rondom jeugd: de verwijsindex, de methodiek van 1 gezin 1 plan en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dhr. Du Chatinier heeft behoefte aan een visie van het RBL op haar rol en positie bij de drie transities (3D: jeugdzorg, overheveling begeleiding AWBZ en participatiewet) en de invoering van de Wet op Passend Onderwijs, zowel in RMC-regio Zuid-Holland Noord als Zuid-Holland Oost (waar de Rijnstreek onder valt). Dhr. De Wit merkt op dat dan ook andere ketenpartners en uitvoerders hiertoe gevraagd moet worden. Geadviseerd is om de stuurgroep 3D in oprichting tot een nadere opdrachtformulering te laten komen richting het RBL. 2. De meningen over het op 100% van effectindicatoren zijn verdeeld. De vijf Bollengemeenten en Leiderdorp pleiten voor meer realistische prestatie-indicatoren. De overige portefeuillehouders onderkennen dat 100% niet realistisch is, maar wel het streven zou moeten zijn, en het mogelijk maakt goed te monitoren in welke mate de resultaten afwijken van het wensbeeld. 3. kennisgenomen wordt van de bevoegdheden van de verschillende gremia t.a.v. het jaarverslag RBL. Mw. Bloemen merkt op dat eerst het PHO hierover spreekt, dan het AB.

8 07 Jongerenloket Holland Rijnland Jaarverslag 2012 Voorstel: 1. Kennis te nemen van het jaarverslag Jongerenloket Naar aanleiding van de jaarrapportage 2012 meningsvormend te discussiëren over de signalen die de uitvoering van de Rmctrajectbegeleiding en de uitvoering van de poortwachterfunctie opleveren. 3. In te stemmen met de voorgestelde planning om te komen tot een opdrachtformulering voor de periode vanaf 1 januari De begeleidingsgroep Jongerenloket de opdracht te verlenen te starten met uitwerking van opties tot formulering van de opdracht van het Jongerenloket voor de periode na 1 januari Opmerkingen vanuit het pho - Mevrouw Bloemen geeft aan, dat zij het jaarverslag onduidelijk vindt. Zij kan niet de vinger erachter krijgen, wat voor activiteiten het Jongerenloket precies uitvoert. 149 trajecten zijn negatief geëindigd. De vraag is dus wat voor activiteiten het Jongerenloket ontplooit. - De heer Maat geeft aan, dat hij de poortwachterfunctie winst vindt. Het probleem van niet voorhanden zijn van BBL plekken ligt niet bij het Jongerenloket, denk maar aan de bouwsector. - De heer de Roon brengt naar voren, dat hij een licht kritische houding heeft. Hij heeft de indruk, dat de samenwerking met de sociale dienst beter kan. De vraag of het Jongerenloket de goede uitvoerder is, is wat hem betreft aan de orde. - De heer Schoonderwoerd geeft aan, dat op het Serviceplein van Alphen aan den Rijn nu een geïntegreerde dienstverlening geboden wordt. De functie Jongerenloket is hier ook belegd en er is geen sprake van een apart loket. Hij sluit zich aan bij de twijfels van de heer de Roon. - De heer du Chatinier pleit net als bij leerplicht voor het goed aansluiten bij het jeugdbeleid en de benadering van de 3D s. het gaat om ontschotting. Hij vraagt hoe de afstemming met het bedrijfsleven geregeld is. - Mevrouw Lambrechts vraagt of voor het verschijnen van de kadernota inzicht in de kosten en baten kan komen. - De heer Roeffen geeft aan dat voor de gemeente Oegstgeest alle opties open zijn. Het is van belang de huidige samenwerkingsovereenkomst te evalueren. - De heer de Wit bepleit ook eerst een evaluatie uit te voeren alvorens over de toekomst te spreken. De diversiteit aan reflecties vanuit het pho onderstreept het belang van een evaluatie. Hij vindt het een stevige conclusie, dat de poortwachtersfunctie zo n groot beslag inneemt. Dit vraagt om bezinning op taak Jongerenloket. Hij vindt dat het jaarverslag zelf duidelijker is, dan van vorig jaar. Paul Duijvensz antwoordt op vragen naar de relatie met het bedrijfsleven, dat dit via het project Jongeren naar de arbeidsmarkt verloopt. Vanuit het Ja project zijn sectorale

9 Projecten opgezet, bijvoorbeeld een project bij het distributiecentrum Zeeman in Alphen aan den Rijn. ROC leiden heeft samen met de kenniscentra een grote inspanning geleverd om voor dit studiejaar extra BBL plaatsen te vinden. De eerste verantwoordelijkheid voor het vinden van BBL-plaatsen ligt bij het ROC. Paul Duijvensz geeft aan dat nu gesprekken met de gemeenten gepland zijn, waarin zowel de evaluatie als de toekomst van het Jongerenloket aan de orde komen. In de tijdsplanning is het lastig, evaluatie en de toekomstige positie van het Jongerenloket helemaal uit elkaar te houden. Het pho besluit: - voor positionering van het Jongerenloket nog alle opties open zijn; - voor positiebepaling een goede evaluatie nodig is; - tijdig inzicht in de kosten nodig is. 08 Evaluatie Overeenkomst voortgezet special onderwijs Cluster IV Voorstel: Kennisnemen van: 1. De door de Stuurgroep VSO cluster IV vastgestelde bijdrage over 2012 aan de Leo Kannerschool in de exploitatie van de nevenvestigingen in Leiden, Leiderdorp en Teylingen. 2. De door de projectgroep VSO cluster IV opgestelde evaluatie van de overeenkomst VSO Cluster IV in de regio Holland Rijnland De heer de Wit leidt het voorstel in. De aanpak is geslaagd. Het aantal thuiszitters als gevolg van gebrek aan capaciteit is sterk afgenomen en er is een gedifferentieerd aanbod aan VSO. De gemeenten hebben zicht op de gevolgen van het geboden aanbod voor de gemeenten. De heer Zilverentant sluit zich hierbij aan. De gemeenten zien, dat de aanpak gewerkt heeft. De aanpak van de thuiszittersproblematiek heeft gewerkt. Hij heeft het beeld dat er wel een verschuiving plaatsvindt van het soort onderwijs dat gegeven moet worden. Er is nu wel een goede infrastructuur, die dit op kan vangen. Deze stuurgroep kan afgesloten worden. Het pho deelt conclusies van de evaluatie

10 09 Wijziging berekening tariefstelling voor Wmo geïndiceerde klanten voor de Regiotaxi Het DB positief te adviseren over onderstaand voorstel: 1. het uitgangspunt dat alle klanten van de Regiotaxi ín de taxi hetzelfde tarief per klantgroep (OV, 65+, 65-, nachttarief) betalen te handhaven; 2. de berekening van het klanttarief voor Wmo geïndiceerde reizigers te relateren aan de huidige OV tarieven en deze in te laten gaan per 1 januari 2014; 3. advisering over beleidsinhoudelijke onderwerpen de Regiotaxi aangaande in het vervolg plaats te laten vinden door zowel het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda als het portefeuillehoudersoverleg Verkeer. De heer De Roon geeft een toelichting op het voorstel, dat door de Vijf Bollengemeenten geformuleerd is. Het uitgangspunt blijft, dat voor alle deelnemende gemeenten in de taxi hetzelfde tarief gevraagd wordt. De vijf gemeenten worden geconfronteerd met forse kostenstijgingen. Het voorstel gaat uit van een verhoging van de eigen bijdrage. Deze komt hoger te liggen dan in het voorstel van Holland Rijnland. De klanttarieven blijven verbonden met de prijs van het OV. Het voorstel gaat uit van het opheffen van het onderscheid tussen 65+ en 65-. Volgens de heer De Roon is dit onderscheid niet meer van deze tijd. Hij stelt voor om de nieuwe tarieven vast op 1 juli aanstaande in te laten gaan. Reactie op voorstel vijf Bollengemeenten - de heer Maat geeft aan, dat het huidige voorstel van Holland Rijnland al leidt tot een aanzienlijke verhoging voor de klant. En verdere verhoging is niet wenselijk. Een verhoging per 1 juli zal veel rompslomp met zich meebrengen. Hij kan het voorstel van de vijf Bollengemeenten niet steunen. - Mevrouw Adema steunt het voorstel van Holland Rijnland. Het voorstel van de vijf Bollengemeenten leidt tot een te grote stijging van het tarief voor de klanten. De gebruikers van de Regiotaxi hebben niet de mogelijkheid het reguliere OV te benutten, het is geen luxeprobleem. - Mevrouw Wolters is geen voorstander van het voorstel van de vijf Bollengemeenten. Het leidt tot een te forse tariefstijging. De doelgroep heeft nu al te maken met stapelingseffecten. - De heer Mostert brengt naar voren, dat Katwijk de belbus buiten dit systeem heeft gehouden. Wmo vervoer is compensatie voor het OV. Het is van belang aan de voorkant te beginnen, wanneer kan je met de reguliere bus. Het compensatiebeginsel moet als uitgangspunt blijven. Het voorstel van Holland Rijnland doet hier beter recht aan. - De heer du Chatinier brengt naar voren, dat het gaat om of je wel of niet Wmo geïndiceerd bent, het onderscheid 65+ en 65- is hier niet relevant. - De heer Schoonderwoerd ondersteunt het voorstel van Holland Rijnland. Hij ziet wel mogelijkheden om de tariefstijging per 1 juli in te laten gaan.

11 De heer de Roon reageert op de gemaakte opmerkingen. Hij geeft aan, dat de vijf Bollengemeenten geconfronteerd worden met enorme kostenstijgingen. Hij vindt het jammer dat hier weinig begrip voor is. Hij constateert, dat de wethouders op een niet onbelangrijk punt ver uit elkaar liggen. De heer de Wit reageert, dat Leiden zeker begrip heeft voor de argumentatie en met de vijf Bollengemeenten meevoelt. Alleen komt Leiden tot een andere afweging. De heer Schoonderwoerd geeft aan, dat nieuwe beschikkingen zijns inziens niet nodig zijn. Mevrouw de Bruyne-Schild licht toe, dat voor de Leidse regio wel nieuwe beschikkingen nodig zijn, als de tariefstijging per 1 juli ingaat. De voorzitter concludeert dat praktisch een tariefstijging per 1 juli niet mogelijk lijkt. De heer de Roon geeft aan, dat de vijf Bollengemeenten het voorstel staande houden. Voorzitter licht toe, dat vanuit dit pho advies naar het pho Verkeer en vervoer van aanstaande vrijdag 15 februari gaat. Daarna zal het DB van Holland Rijnland een besluit nemen. Pho advies aan het pho Verkeer en vervoer is verdeeld. De meerderheid steunt het Holland Rijnland voorstel. De vijf Bollengemeenten houden het voorstel staande. 10 Rondvraag - de heer Maat complimenteert de voorzitter. Als kandidaat voorzitter heeft zij het uitstekend gedaan. - Op 1 maart is er een besloten conferentie over de toekomst van de jeugdzorg. Ook portefeuillehouders onderwijs zijn van harte uitgenodigd. - Op 14 maart organiseert het Zorgkantoor een conferentie over de gevolgen van de afbouw van de AWBZ.

12 Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Datum: 20 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Alphen a/d Rijn Agendapunt: 03b Onderwerp: Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming Voorstel: ter kennisneming Ingekomen stukken Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap betreft Beslissing bezwaar gemeente Alphen aan den Rijn ID College betreft VSV conferentie Uitgaande stukken Ter kennisneming Monitor Aanpak Kindermishandeling Holland Rijnland Toelichting Monitor RAAK Holland Rijnland 1

13 Holland Rijnland Monitor Aanpak Kindermishandeling 1

14 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Auteurs Mariska Zoon Erik Jan de Wilde René van Vianen Nederlands Jeugdinstituut Catharijnesingel 47 Postbus DE Utrecht Telefoon Website 2

15 Inhoudsopgave 1. Inleiding Monitor Aanpak Kindermishandeling Leeswijzer 4 2. Aard en omvang kindermishandeling Prevalentie kindermishandeling Meldingen gedifferentieerd Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Voorschouten Zoeterwoude Kwaliteit van de ketenaanpak De 55 voorwaarden van Hermanns Samenvatting van de indicatoren Conclusies Kwaliteit van de ketenaanpak Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De koppeling tussen aard en omvang en ketenaanpak. 45 Bijlagen 47 Bijlage 1. Indicatoren Aanpak Kindermishandeling.. 47 Bijlage 2. Over het Nederlands Jeugdinstituut. 61 3

16 Inleiding Inzicht in de aanpak van kindermishandeling is voor een gemeente van belang inzake de komende transitie voor de jeugdzorg. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd (van preventie tot curatie). De gemeenten krijgen daarmee ook de financiële verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. De kosten van kindermishandeling en (behandel)interventies kunnen behoorlijk oplopen. De vraag is hoe gemeenten de financiële kosten kunnen beperken. 1.1 Monitor Aanpak Kindermishandeling In het kader van hoe verder met de regionale aanpak kindermishandeling is door het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van de Bernhard van Leer Foundation een monitor voor gemeenten ontwikkeld. Deze monitor beoogt de stand van zaken bij de aanpak van kindermishandeling voor een gemeente weer te geven. Het is een instrument dat gebruikt kan worden om vragen te stellen en te leren. Op welke punten gaat het goed bij de regionale aanpak en op welke punten kan de een gemeente haar aanpak verbeteren? De monitor meet twee aspecten: 1. Aard en omvang van kindermishandeling. 2. Kwaliteit van de ketenaanpak. Bij de aard en omvang gaat het om een schatting per gemeente van de prevalenties van kindermishandeling alsmede het aantal meldingen van kindermishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De beoordeling van de kwaliteit van de ketenaanpak komt voort uit het gedeelte van de monitor dat is ingevuld door de gemeente zelf en betreft vragen over de aanpak/het beleid dat de gemeente hanteert ten aanzien van kindermishandeling. 1.2 Leeswijzer Voor u ligt het definitieve rapport voor de regio Holland Rijnland. Een eerdere versie (waarin alleen cijfers bekend waren voor de gemeente Leiden) is met de gemeente Leiden besproken op 26 juni Naar aanleiding van dat gesprek zijn nog enkele aanpassingen gedaan. Tevens zijn de cijfers van de gehele regio Holland Rijnland toegevoegd. In het volgende hoofdstuk wordt de aard en omvang van kindermishandeling in de regio Holland Rijnland gepresenteerd. De kwaliteit van de ketenaanpak wordt beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden een aantal conclusies en aanbevelingen op een rij gezet. In de bijlage is de gehele, door de regio ingevulde, monitor terug te vinden. 4

17 2. Aard en omvang kindermishandeling 2.1 Prevalentie kindermishandeling Bij de aard en omvang gaat het allereerst om een schatting van de prevalenties van kindermishandeling op basis van bevolkingsstatistieken. Uit een studie van Alink, Van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg, Pannebakker, Vogels en Euser (2011) 1 naar de omvang en aard van mishandeling van kinderen en jeugdigen van 0-17 jaar in Nederland, blijkt dat de geschatte omvang van kindermishandeling in 2010 (de jaarprevalentie) uitkomt op ongeveer 34 gevallen van kindermishandeling op iedere kinderen (3,4%). In tabel 2 is op basis van dit percentage uitgerekend hoeveel jeugdigen dat in de regio Holland Rijnland zouden zijn (ongewogen prevalentieschatting). Cijfers worden per gemeente gegeven. De prevalentie van kindermishandeling hangt echter af van de aanwezigheid van meerdere risicofactoren. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld een laag opleidingsniveau of werkloosheid van de ouder(s) of eenoudergezinnen (Alink et al., 2011). De geschatte prevalentie van kindermishandeling kan anders uitvallen wanneer er meer of minder risicofactoren aanwezig zijn in een gemeente (gewogen prevalentieschatting). In tabel 2 is daarom ook te lezen wat de gewogen prevalentieschatting is in de regio Holland Rijnland. In tabel 1 wordt allereerst een overzicht gegeven van het aantal jeugdigen, zowel in Nederland als in de regio Holland Rijnland, opgedeeld per gemeente. Aantal jeugdigen (CBS) LANDELIJK, totaal aantal jeugdigen: ALPHEN AAN DEN RIJN, totaal aantal jeugdigen: tot 4 jaar: tot 12 jaar: t/m 18 jaar: HILLEGOM, totaal aantal jeugdigen: tot 4 jaar: tot 12 jaar: t/m 18 jaar: KAAG EN BRAASSEM, totaal aantal jeugdigen: tot 4 jaar: tot 12 jaar: t/m 18 jaar: Tabel 1. Aantal jeugdigen. 1 Alink, L., IJzendoorn, R. van, Bakermans-Kranenburg, M., Pannebakker, F., Vogels, T., & Euser, S. (2011). Kindermishandeling in Nederland anno 2010: De tweede nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2010). Leiden: Casimir Publishers. 5

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Wat is de situatie in onze gemeente?

Wat is de situatie in onze gemeente? Toelichting op het beleidsplan Wat is de situatie in onze gemeente? Wat willen we bereiken? Hoe willen we het gaan organiseren? Checklist beleidsplan Jeugd Aanleiding voor deze checklist Hoe gebruik je

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden,

de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden, de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden, Alblasserdam Dordrecht s-gravendeel Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht datum 15 april 2004 behandeld door S. Ramnathsing

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst Jeugdconsul 2011 Fundament voor de Toekomst Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Kwantitatieve analyse 2011 6 3 Kwalitatieve analyse 18 4 Stand van zaken aanbevelingen analyse 2010 30 5 Borging jeugdconsulfunctie

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Eindrapportage 1 oktober 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...6

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie