Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 18 september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 18 september 2013"

Transcriptie

1 Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 18 september 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Noordwijkerhout B.J.M. de Haas Alphen aan den Rijn M.H. du Chatinier Oegstgeest J.J.G.M. Roeffen H.I.P. Oppatja Rijnwoude M.J. Wolters Boskoop J.A. de Jager Teylingen C.M.L. Lambrechts Hillegom G. Kleijheeg Voorschoten I.C.J. Adema- Kaag en Braassem F. M. Schoonderwoerd Nieuwenhuizen Katwijk I.G. Mostert Zoeterwoude E.G.E.M. Bloemen Leiden J.J. de Haan Holland Rijnland M. Hogervorst, Leiderdorp L. Maat P. Duijvensz, H. Zilverentant I. van Breda, C.J.M.W. Wassenaar D. Toet Lisse A.D. de Roon M. Goedhart (trekker jeugd 3D) Nieuwkoop P. Melzer Noordwijk L.J. van Ast Sprekers Trimbos: J. Lokkerbol en M. Ruiter Nr. Agendapunt Advies Besluit 01 Opening en vaststelling agenda O2 Verslag vergadering 15 mei a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisname c. Terug-/vooruitblik externe bestuurlijke Agenda vaststellen Verslag vaststellen De notitie GGD en decentralisatie(s) (jeugd) in Holland Rijnland wordt aan de agenda toegevoegd. Deze wordt ter vergadering uitgedeeld. De voorzitter vraagt begrip voor deze late toevoeging, alsmede voor de gepleegde nazending. Er staat in deze periode veel druk op ambtenaren om op tijd stukken rond te maken. Daarom kan niet altijd de koninklijke weg bewandeld worden. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Geen mededelingen of opmerkingen mbt dit punt.

2 overleggen 04 Presentatie GGZ-preventie en voortgang OGGZ en GGZ Kennis te nemen van: 1. de presentatie van Trimbos over nut en noodzaak van GGZpreventie; 2. het voortgangsverslag OGGZ en GGZ in Holland Rijnland Dhr. Lokkerbol en mw. Ruiter van het Trimbos instituut geven een presentatie over het nut en de noodzaak van GGZ-preventie. De presentatie is bijgevoegd. Zij gaan in op depressie onder de hele bevolking en de beroepsbevolking. Het gaat hier om grote groepen, waarbij de zorgkosten hoog zijn. Er wordt een toename verwacht van depressies bij ouderen, chronisch zieken en mantelzorgers. In 2040 zal bijna helft bevolking oudere en/of mantelzorger zijn, tegen nu 38%. Trimbos benadrukt het belang van acceptabele, effectieve, efficiente, betaalbare preventie. Het effect van het versterken van weerbaarheid en veerkracht van scholieren is meer startkwalificatie, psychisch welbevinden en minder gedragsproblemen. Trimbos geeft een overzicht van effectieve interventies per doelgroep jeugdigen en ouderen. In deze regio is er veel aandacht voor mensen met chronische psychische problemen en familie en veel aanbod voor jeugdigen/scholieren. Trimbos adviseert om meer aandacht te hebben voor risicogroepen ipv alleen chronische groepen. Een doorkijk naar de drie decentralisaties: - wmo: er is in de regio een goed programma ouderen (veerkracht) - jeugd: aandacht voor preventie van psychische problemen van groot belang, er bestaan goede schoolprogramma's. - werk: er zijn programma's nodig voor werknemers en werkzoekenden. Het oordeel van Trimbos is dat er in de regio relatief weinig middelen voor preventie worden ingezet ten opzichte van relatief veel middelen in de maatschappelijke opvang. Mw. Ruiter geeft aan dat zij op dit moment werkt aan een handreiking gezonde gemeente om depressieen verslavingspreventie in kaart te brengen. Het bevat instrumenten om een goed regionaal plaatje te maken. De heer Schoonderwoerd geeft aan dat K&B wel afspraken heeft gemaakt over vriendendienst en met

3 Rivierduinen. 05 Transitiearrangement stelselherziening jeugdhulp Voorstel: In te stemmen met inhoudelijke uitgangspunten Transitiearrangement Stelselherziening Jeugdhulp Holland Rijnland Mw. Goedhart geeft ter introductie een korte presentatie. Met het transitiearrangement (TA) moet continuïteit van zorg in 2015 regelen, alsmede aangeven hoe de toegang tot hulp voor wachtlijstcliënten geregeld wordt en hoe de regio de frictiekosten beperkt. De frictiekosten zijn nog niet belegd en geven een grote onzekerheid. Met name wachtgeldverplichtingen kunnen een instelling de das om doen. Op vrijdag 20 september vind er een overleg plaats met VWS. Hierin zal er vanuit de regio zorg over de financiën uitgesproken worden. Dhr. Du Chatinier en mw. Van Gelderen zullen de regio hierin bestuurlijk vertegenwoordigen. De zorg over de financiën gaat niet alleen over frictiekosten, maar vooral over gat tussen korting die genoemd staat in mei-circulaire en berekeningen in de regio. Dhr. de Jager refereert aan de brief van mw. Vd Burg (VVD) aan de raden, hierin geeft zij aan dat in het TA meer kwaliteitscriteria en outcome-maatstaven zou moeten worden vastgelegd. Het PHO is van mening dat outcome niet in het TA opgenomen moet worden maar juist in het beleidsplan. Mevrouw Wolters stelt voor dat er uniforme reactie op deze brief komt. Naar aanleiding van de vraag van dhr. Roeffen over wat er gebeurt met de autonome middelen die de provincie nu inzet in de jeugdzorg, geeft de voorzitter aan dat er een beroep wordt gedaan op de huidige financiers om instellingen toestemming te geven om reserves in te kunnen zetten voor het opvangen van frictiekosten. De heer De Roon geeft aan dat voor de Bollenstreek de gevraagde instemming met de uitgangspunten in het TA niet op voorhand gegeven kan worden, omdat zij niet helder genoeg zijn aangegeven in het document. Voor de Bollenstreek zijn 2 punten belangrijk: 1. principe lokaal wat lokaal kan of subregionaal,

4 regionaal wat regionaal moet. Dit ziet hij niet terug in het document. De Bollenstreek gaat nadrukkelijk voor subregionale invulling. 2. Er zijn nog geen besluiten genomen over de Jeugden Gezins-teams. In het TA wordt dit wel al heel ver ingevuld. De voorzitter geeft aan dat in het pho van maart wel is ingestemd met het model van Jeugd- en Gezinsteams en opdracht is gegeven dat verder uit te werken. Hoe dat precies gaat werken, daar wordt nu aan gewerkt. Mevrouw Bloemen geeft aan dat de raden en colleges uiteindelijk moeten besluiten over het toekomstig jeugdstelsel. Hoe gaan we dat borgen? De heer Kleijheeg geeft aan dat de uitwerking van wat er in het TA staat in het beleidsplan wordt opgenomen, daar komen dan beslispunten in terug over lokaal/subregionaal/regionaal. Op dit moment is niet voor iedereen gelijkelijk helder wat we nu moeten besluiten. De heer Van Ast vindt het belangrijk om de raden mee te kunnen nemen. Er moeten snel stukken komen over de uitwerking van de j&gteams. Hij stelt voor om met griffies in gesprek gaan hoe de planning met de raden is, hoe het zo goed mogelijk in de raadscommissies behandeld kan worden. De voorzitter licht toe dat in het beleidsplan de kaders worden gesteld en in 2014 worden de teams verder uitgewerkt. De heer Mostert stelt voor om een planning op te stellen over wat de komende tijd wanneer moet worden besloten. Mevrouw Adema vraagt om sterker in het stuk te vermelden dat dit transitiearrangement alleen voor 2015 geldt. Voorschoten gaat namelijk voor 1 januari 2014 besluiten over in welke regio ze vanaf 2015 willen samenwerken. De voorzitter geeft wel aan dat dit stuk ook niet te zwaar moet worden opgevat. In het stuk moet helder aangegeven worden dat de financiële situatie pas in de meicirculaire 2014 definitief bekend wordt.

5 06 Transitie jeugdzorg: Veiligheid en Kind Het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda wordt verzocht: 1. In te stemmen met de notitie Veiligheid en Kind; 2. De trekker transitie jeugdzorg opdracht te geven de volgende onderwerpen verder te laten uitwerken: Jeugd Preventie Team, Plaatsingcoördinatie JeugdzorgPlus, crisisdienst, zorgmeldingen van Politie en de financiële taakstelling gedwongen kader. Het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda adviseert de volgende punten op te nemen in het beleidsplan Transitie jeugdhulp: 3. Het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) onder te brengen bij de GGD Hollands Midden. 4. Zorg te dragen dat het AMHK per 1 januari 2015 daadwerkelijk functionerend is. 5. Voor de jeugdbescherming en - reclassering zoveel als mogelijk afspraken te maken met de huidige uitvoerders in de regio en dit in overleg met de regio Midden Holland te doen. 6. Landelijke richtlijnen voor de financiering en organisatie van jeugdzorgplus af te wachten. 7. Bij jeugdzorgplus in te zetten op krachtige preventieve hulpverlening en verbinding met de jeugd- en gezinsteams. Er wordt het volgende afgesproken: - er komt planning - er komt info voor de raden - er komt antwoord op VVD-brief - op 17 oktober wordt tijdens een extra 3Dbijeenkomst het definitieve transitiearrangement voorgelegd. Volgend pho ligt definitief TA inclusief cijfers voor. De heer De Roon geeft aan dat hier alleen wordt gesproken over JPT. Hij vraagt ook aandacht voor JPP. Mevrouw Bloemen ziet dat naast voorliggende notitie onlangs ook een beleidsnota over Huiselijk Geweld verscheen, hoe verhouden beide zich tot elkaar? Ook vraagt zij aandacht voor samenhang met de crisisdienst, de inbedding in j&gteams en gezamenlijk opdrachtgeverschap voor Midden Holland en Holland Rijnland. De voorzitter antwoordt dat het beleidsplan Huiselijk Geweld en huidig voorstel na elkaar tot stand kwamen maar wel op elkaar aansluiten. De voorzitter geeft aan dat bij de inbedding j&gteams het Veiligheidshuis ook een rol speelt. De heer Roeffen stelt voor om de inbedding AMHK bij GGD over aantal jaren te evalueren om te bezien of dit wel de goede plek is. Hij vindt dat het geen onderdeel moet zijn van de gemeenschappelijke regeling. Mevrouw Wolters geeft het belang aan van een goede aansluiting op de politie, bijvoorbeeld bij een tijdelijk huisverbod. Dit staat niet in stuk vermeld. Notitie is akkoord en wordt verwerkt in het beleidsplan dat voor volgend pho wordt geagendeerd.

6 07 Transitie jeugdzorg: Schaalgrootte inkoop jeugdhulp Het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda wordt verzocht: 1. In te stemmen met de notitie Opdrachtgeverschap jeugd; Fase 1 op welke schaal organiseren we de jeugdhulp. Het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda adviseert de volgende punten op te nemen in het beleidsplan Transitie jeugdhulp: 2. In regionaal verband jaarlijks een preventieprogramma opstellen en de inkoop van basisvoorzieningen en preventie lokaal te regelen. 3. Jeugd en gezinsteams regionaal organiseren en inkopen en nader onderzoeken hoe gemeenten de jeugd en gezinsteams lokaal kunnen aansturen. 4. De volgende hulp regionaal inkopen: a. intensieve ambulante hulp van gespecialiseerde aanbieders b. residentiële hulp c. pleegzorg d. crisisdienst e. justitiële maatregelen 5. Het AMHK bovenregionaal organiseren en regionaal in kopen. 6. De schaal waarop begeleiding en verzorging worden georganiseerd later bepalen. Voorzitter geeft aan dat bij vorige punten al aspecten gewisseld zijn en dat verdere inhoudelijke discussie op pho van 17 oktober aan de orde komt. Dhr. De Roon geeft aan, dat voorstel onder punt 4 te ver gaat. Hij pleit ervoor deze inkoop subregionaal te laten plaatsvinden. Alleen als de Duin- en Bollenstreek akkoord is met de invulling van de jeug&gezinsteams en duidelijk is dat dit niet anders dan regionaal kan, is dit standpunt te heroverwegen. Mevrouw Bloemen brengt naar voren, dat niet gesproken moet worden dat kleine gemeenten taken niet aan kunnen. Voor gezamenlijke inkoop moeten inhoudelijke redenen zijn. Mw. Adema afmaakt een voorbehoud voor Voorschoten in verband met samenwerking Wassenaar en Voorschoten-Leidschendam. Dhr. Maat uit zijn teleurstelling over de positie van de Bollenstreek. Juist in deze trajecten is solidariteit van gemeenten van belang. Dhr. De Roon distantieert zich van deze veronderstelling. Kleijheeg geeft aan dat als om inhoudelijk en/of financiële redenen regionale aansturing nodig is, dit bespreekbaar is. Voorzitter sluit af met de vaststelling dat in het extra pho over jeugd in oktober hier verder over gediscussieerd wordt. 07a Notitie GGD en decentralisatie (s) (jeugd) in Holland Rijnland De volgende aanbevelingen over te nemen: 1. De discussie over de rol van de GGD moet plaatsvinden binnen de transitie van de jeugdzorg. De mogelijke consequenties voor de GGD zijn uiteraard onderwerpen voor AB en DB van de RDOG, maar dan Dhr. Du Chatinier geeft korte toelichting op het stuk. Hij stelt dat voor alle uitvoerende partijen geldt dat duidelijk moet zijn hoe het traject van de transitie jeugdzorg loopt, en dat de inhoud leidend moet zijn. Soms zal er dan herijking van genomen besluiten nodig zijn.

7 ingebracht vanuit het transitieproces en niet los vanuit de GGD. Zo richt de discussie zich dan op de terechte uitwerkingsvraag: wat betekenen de toekomstmodellen voor de GGD. De huidige discussie lijkt nu andersom plaats te vinden; 2. De harmonisatieafspraken moeten opnieuw worden bezien. Voor welke delen kunnen ze blijven gelden en voor welke onderdelen niet meer 3. De GGD zal zich flexibel moeten inzetten in beide regio s. Dit hoeft niet tot meerkosten te leiden als de begroting hierop wordt ingericht. 4. De mogelijke positionering van het AMHK bij de GGD geeft een grote nieuwe taak. Bekeken moet worden wat de organisatorische consequenties hiervan zijn en wat dit betekent voor o.a. de bestuurlijke aansturing, financiering etc. Hier moet vanuit de gemeenten een goed implementatieplan voor worden ontwikkeld samen met GGD en Bureau Jeugdzorg als huidige uitvoerders van AMK en SHG. Gemeenten hebben hierin de regie. 5. Breng deze standpunten en aanbevelingen namens heel Holland Rijnland in, in het DB en AB van de RDOG en houd hier aan vast Mw. Bloemen geeft aan dat ambtelijk geworsteld wordt met de vraag of de GGD als aanbieder of als gemeentelijke partij moet worden gezien. Verder is het gezien de eerdere harmonisatie-afspraken de vraag wat we moeten doen als Midden-Holland een andere koers vaart mbt het nieuwe jeugdstelsel: ons daaraan aanpassen of de harmonisatie ter discussie stellen. Mw. Goedhart geeft aan dat de harmonisatie in het kader van de WPG is afgesproken. Niet voor de jeugdtaken; als deze ook geharmoniseerd worden, wordt daarmee vooruitgelopen op de uitkomsten van de transitie jeugdhulp. Dhr. Mostert vindt dat de GGD een uitvoerende organisatie is die niet vooruit moet lopen op de uitkomsten van het 3D-traject. Dhr De Roon maakt een voorbehoud bij 2. en 3. waar het gaat om de gevolgen voor afgesproken bezuinigingen. De voorzitter geeft aan dat ook van andere organisaties die bovenregionaal werken, maatwerk voor onze regio wordt verwacht. Daar moet voor de ggd geen uitzondering in worden gemaakt. Alle jeugdhulporganisaties moeten zo goed mogelijk aansluiten op ons model, de inhoud moet leidend zijn. Dhr. Kleijheeg geeft aan voldoende materiaal te hebben om de discussie in db en ab van de ggd aan te gaan. De RDOG moet dan de consequenties aangeven. 08 Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid_Holland Noord 1. Het verbeteren van de bestaande CJG website voor professionals voor de doelgroep professionals rondom het CJG (medewerkers van de netwerkpartners). De structuur van deze website herzien en informatie aanvullen; 2. De bekendheid van het vcjg voor professionals vergroten; 3. Bij de doorontwikkeling van het vcjg voor professionals te kiezen voor scenario 3 (gehele herziening van de Mevrouw Bloemen is inhoudelijk akkoord en merkt op dat dit inhoudt dat het op de begroting van de GGD komt. Hierover moeten we dan niet vallen. De voorzitter concludeert dat pho akkoord is. Zij geeft nog aan dat het om een incidenteel bedrag voor drie jaar gaat, waarvoor dekking is.

8 structuur en de teksten van in samenspraak met de doelgroep en actief beheer; 4. Incidentele middelen van uit de eindafrekening van het project vcjg te bestemmen voor het doorontwikkelen van het vcjg voor professionals; 5. De GGD Hollands Midden opdracht te geven om de doorontwikkeling van het vcjg voor professionals uit te voeren; 6. De GGD Hollands Midden opdracht te geven het vcjg voor professionals actief te beheren. (Medio 2014 zal naar aanleiding van een eerste indicatieve evaluatie besloten worden over de financieringsmogelijkheden per 2015.) 09 3D PersoonsGebonden Budget (PGB) 1. Kennis nemen van de notitie keuzevrijheid 3D en de daarin geformuleerde scenario s; 2. Te bepalen dat uitwerking in 2014 volgt op basis van inhoud. 3. De notitie aan te bieden aan de gemeenten van Holland Rijnland Pho is akkoord met voorstel, elke gemeente kan hier zijn voordeel mee doen. 10 Beëindiging Samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket Holland Rijnland 1.Te constateren dat de Samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket Holland Rijnland 2013 per 1 januari 2014 eindigt en geen voornemen is tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te komen. 2. Het Dagelijks Bestuur te verzoeken te komen tot een zorgvuldige opname van de trajectbegeleiding in het kader van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten (RMC-functie) in het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) per Ellen Koster (interim teamleider Jongerenloket) geeft een overzicht van de ontwikkelingen sinds het pho van 15 mei. Samenwerking leerplicht en trajectbegeleiders Rmc is verbeterd. Samenwerking met project Ja is verbeterd. Samen met ROC s en sociale zaken is een kansloket opgezet, waarin de inzet is om gezamenlijk ervoor te zorgen dat jongeren in de WWB weer teruggeleid worden naar school. Trajectbegeleiders Jongerenloket participeren in zorgstructuur MBO Oplopende werkloosheid zorgt voor veel druk op poortwachterfunctie. Dit geldt zowel voor

9 1 januari De huidige personele formatie van het RBL in het Jongerenloket ten behoeve van de uitvoering van RMC-trajectbegeleiding per 1 januari 2014 kan hierbij gecontinueerd worden. 3. Te constateren dat voor de RMCfunctie en leerplichtfunctie beleidsplannen vastgesteld zijn door het AB van Holland Rijnland. 4. Het Dagelijks Bestuur te verzoeken te zorgen voor een zorgvuldige overdracht van de poortwachtersfunctie aan de gemeenten. 5. Vast te stellen dat met het eindigen van de poortwachtersfunctie binnen het jongerenloket, de inzet van 1,76 FTE vanuit de gemeenten in het Jongerenloket per 1 januari 2014 komt te vervallen. 6. Uit te spreken dat een sluitende aanpak voor jongeren op het terrein van onderwijs en werk goede regionale afspraken vergt tussen het onderwijsveld en afdelingen werk en inkomen/sociale zaken van gemeenten en voor het pho Sociale Agenda van 6 november 2013 met een voorstel te komen. 7. In te stemmen met de financiële consequenties: A. de totale gemeentelijke bijdrage in de organisatiekosten van het Jongerenloket ter hoogte van ,-- komt per 1 januari 2014 te vervallen; dit wordt verwerkt in de eerste begrotingswijziging van de begroting 2014 van Holland Rijnland. hoog-als laag opgeleiden. Het grote volume leidt ertoe dat er minder aandacht kan zijn voorde Rmc-functie. Dhr. De Haan brengt naar voren, dat er in korte tijd grote stappen zijn gezet. Hij vindt het dapper als taken beëindigd worden. Met dit voorstel komt een betere samenwerking met het project Ja tot stand. Dat is beter dan een onheldere taakinvulling. Dhr. De Haan kan instemmen op voorwaarde dat de regiegroep VSV betrokken wordt in de uitwerking van de nieuwe opzet. De voorzitter zegt dit toe en concludeert dat het pho akkoord is. B. de frictiekosten als gevolg van het beëindigen van het Jongerenloket

10 worden vastgesteld op basis van bijlage C. de begrote frictiekosten voor 2014 ter hoogte van ,-- worden ten laste gebracht van de post overlopende passiva Jongerenloket en het overblijvende deel ter hoogte van 4.677,-- bestemd voor verrekening van de begrote frictiekosten van 2015 en Rondvraag Dhr. Mostert informeert hoe het precies staat met uitwerking van de decentralisatie werk. Er is nu een Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening en landelijk wordt in de Werkkamer overleg gevoerd. Wat hebben wij als pho hierin te zeggen. Dhr. De Haan sluit hier op aan. Hij geeft aan, dat de komende Participatiewet opdraagt om per arbeidsmarktregio werkbedrijven te formeren. De centrumgemeente wordt hierop door Ministerie en Programmaraad aangesproken. De vraag ligt nu bij ons hoe wij het Werkbedrijf gaan vormgeven. De invulling hiervan is vormvrij. Dus zijn in ieder geval gedwongen fusies van SW-bedrijven niet aan de orde. Dhr. De Haan denkt aan een bestuurlijke tafel met de drie O s. In dit kader is een ambtelijke notitie uitgewerkt. Dhr. De Haan wil graag in het volgende gemeenschappelijke pho Arbeidsmarkt een memo inbrengen over dit onderwerp. Mw. Bloemen reageert dat stuurgroep 3D aangewezen is voor voorbereiding en pho Sociale Agenda aangewezen is als 3D forum. Dhr. Schoonderwoerd heeft zitting in stuurgroep 3D en zal zorgen dat dit onderwerp via reguliere lijn van 3D bij het pho komt.

11 Ondertekening convenant Bondgenootschap geletterdheid Holland Rijnland Tijdens de lunch is het convenant bondgenootschap geletterdheid Holland Rijnland ondertekend door 40 verschillende partijen. Hiermee maken de bondgenoten voor de komende drie jaar afspraken over hun gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid in de regio. Na een korte film over de problematiek en aanpak van laaggeletterdheid hebben de Stichting Lezen en Schrijven, de roc s en bibliotheken aangegeven hoe zij het bondgenootschap hierin kunnen ondersteunen. Het bondgenootschap bestaat uit de gemeenten, roc s, bedrijven, zorginstellingen, bibliotheken, SW-bedrijven, het UWV en een taalinstituut in de regio.

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 28 november 2014 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Noordwijkerhout A. Gotink Alphen aan

Nadere informatie

03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Datum: 6 november 2013 9.30 13.00 uur Locatie: Gemeentehuis Katwijk Raadzaal Onderwerp: Agenda 09.30 13.00 uur Algemeen deel sociale agenda voorzitter

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST [naam vergadering] [datum] Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Holland Rijnland Hillegom Kaag en Braassem R.A. van Gelderen (voorzitter) G. Kleijheeg F.M. Schoonderwoerd Alphen

Nadere informatie

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 20 mei 2015 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Oegstgeest J.J.G.M. Roeffen Alphen aan

Nadere informatie

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 12 september 2014 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Holland Rijnland Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Nieuwkoop

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop).

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop). Concept - BESLUITENLIJST Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 15 februari 2012 Aanwezig (leden PHO EZ): gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 15 februari 2012 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Holland Rijnland E. van Oortmerssen-Schutte, voorzitter Lisse A.D. de Roon Leiderdorp

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Maatschappij 14 oktober 2015 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Oegstgeest J.J.G.M. Roeffen Alphen aan

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp Veiligheid en kind, gesloten jeugdhulp. Datum: Informerend

1. Onderwerp Veiligheid en kind, gesloten jeugdhulp. Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 14 mei 2014 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Nieuwkoop P. Melzer Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Registratienummer Raad-14-01755 Z-13-12095 Datum raadsvergadering 5 juni 2014 Advies aan raad Agendapunt 6.5 Opgesteld door Trees Warmerdam Bijlagenummer 36/08 Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Advies

Nadere informatie

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 (concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer G.P. van As gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

1 Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 21 september 2011

1 Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 21 september 2011 CONCEPTBESLUITENLIJST (versie 3.0) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 21 september 2011 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra gemeente Rijnwoude: de heer

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Datum: 20 maart 2013 9.30 13.00 uur Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn, commissiekamer II Onderwerp: Agenda 09.30 13.00 uur 01 Opening en vaststelling

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014

Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014 Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014 Opdrachtgever De stuurgroep Sociaal Domein in MH en het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda ZHN. 1. Inleiding

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 Aanwezig: Afwezig: J.B Uit den Boogaard, M. Vissers, C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen, R. van Netten (secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal.

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal. In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 12 november 2014 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Noordwijk M.J. Fles Alphen aan den

Nadere informatie

Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van gemeenten.

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 25 maart 2015 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag. Gemeente Naam Functie in groep

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 25 maart 2015 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag. Gemeente Naam Functie in groep Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Ambtelijke terugkoppeling Algemeen Bestuur 24 juni 2015

Ambtelijke terugkoppeling Algemeen Bestuur 24 juni 2015 Ambtelijke terugkoppeling Algemeen Bestuur 24 juni 2015 Aanwezig: M.H. du Chatinier, T. Hoekstra (Alphen aan den Rijn), H.P.M. Hoek, K.M. van der Velde-Menging (Kaag en Braassem), K.J. van der Bent, W.

Nadere informatie

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden richt zich voor het realiseren van een integrale aanpak op de samenwerkingspartners in de zorg,

Nadere informatie

Stand van zaken uitbreiding Wmo

Stand van zaken uitbreiding Wmo 1. Inleiding De Wmo 2015 is vastgesteld, de budgetten voor de nieuwe taken zijn bekend en we krijgen steeds actuelere gegevens over inwoners die gebruik maken van de taken die naar de gemeente over komen.

Nadere informatie

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord.

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 119802 steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Budgetgaranties Bureau Jeugdzorg Gevraagd

Nadere informatie

1. Onderwerp Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland

1. Onderwerp Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

1. Onderwerp Leerlingbouwplaatsen/Social Return on Investment in Holland Rijnland 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Leerlingbouwplaatsen/Social Return on Investment in Holland Rijnland 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink ONDERWERP Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Voorbereiding taken decentralisatie Werk. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Voorbereiding taken decentralisatie Werk. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

3.2 Sociale Agenda. Begroting Holland Rijnland 2015

3.2 Sociale Agenda. Begroting Holland Rijnland 2015 3.2 Sociale Agenda Wat willen we bereiken? Met het programma Sociale Agenda ondersteunt het samenwerkingsorgaan de gemeenten binnen Holland Rijnland op het brede terrein van samenlevingsvraagstukken om

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 11 februari 2015 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Oegstgeest J.J.G.M. Roeffen Alphen

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL Vaststelling Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen,

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Wat betekent dat voor kinderen, ouders en onderwijs? Marion Goedhart, trekker transitie jeugdzorg gemeenten

Nadere informatie

1. Onderwerp Bezwaar- en klachtenafhandeling bij jeugdhulp

1. Onderwerp Bezwaar- en klachtenafhandeling bij jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Stand van zaken transitie sociaal domein. Gemeente Waterland

Stand van zaken transitie sociaal domein. Gemeente Waterland Stand van zaken transitie sociaal domein Gemeente Waterland Zorg & Welzijn Maart 2014 1 Inleiding In december 2013 (raadsbesluit nr. 106-50) stelde u het beleidsplan 'Op weg naar een nieuw sociaal domein'

Nadere informatie

Beantwoording inspraakreacties

Beantwoording inspraakreacties Beantwoording inspraakreacties Voorstel aan burgemeester en wethouders van Gouda en Leiden betreffende de beantwoording van de inspraakreacties inzake Regiovisie Geweld in Huiselijke Kring Hollands Midden

Nadere informatie

CONCEPTBESLUITENLIJST (ambt. conceptversie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 9 maart 2011

CONCEPTBESLUITENLIJST (ambt. conceptversie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 9 maart 2011 CONCEPTBESLUITENLIJST (ambt. conceptversie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 9 maart 2011 namens aanwezig afwezig gemeente Alphen aan den Rijn de heer T. Hoekstra gemeente

Nadere informatie

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

AB-14-58b HERZIENE ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2015 I VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN

AB-14-58b HERZIENE ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2015 I VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN AB-14-58b HERZIENE ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING I VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN colofon Auteur(s): directie en leidinggevenden van de RDOG Datum: oktober 2014 Uitgever: RDOG Hollands Midden Postbus 121 2300

Nadere informatie

Bijlage: 3 Onderwerp: Opschorting uitvoering Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) 2015 en gevolgen voor ouders

Bijlage: 3 Onderwerp: Opschorting uitvoering Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) 2015 en gevolgen voor ouders In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Concept verslag vergadering van het Algemeen Bestuur RDOG HM d.d. 1 juli 2015

Concept verslag vergadering van het Algemeen Bestuur RDOG HM d.d. 1 juli 2015 AB-15-28a Concept verslag vergadering van het Algemeen Bestuur RDOG HM d.d. 1 juli 2015 Aanwezig De heer J.A. de Jager, Alphen ad Rijn, voorzitter Mw. L. Leijendekkers, Bodegraven-Reeuwijk Mw. L. Werger,

Nadere informatie

1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel 1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks

Nadere informatie

3D Nieuwsflits voor gemeenteraden en partners

3D Nieuwsflits voor gemeenteraden en partners 3D Nieuwsflits voor gemeenteraden en partners Nummer 5 mei 2013 Voorwoord Hierbij ontvangt u als gemeenteraadslid van één van de Holland Rijnland-gemeenten of als samenwerkingspartner in de regio het vierde

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Het aantal energie afsluitingen neemt de laatste jaren toe. Dreigende energie afsluitingen zijn een signaal van problematische schulden en multiproblematiek.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Raadsvoorstel raadsvergadering 11-3-2014 agendapunt nummer 14int00269 onderwerp Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel In de notitie "Samenwerken

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang 1) Vanaf 1 januari

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 6 november 2013

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 6 november 2013 Onderwerp: Agenda Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Datum: 4 december 2013 9.30 12.00 uur Locatie: Gemeentehuis Hillegom, Raadzaal 01 Opening en vaststelling agenda 02 Vaststelling

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Programma Sociale Agenda

Programma Sociale Agenda Holland Rijnland Programma Sociale Agenda Hulp bij opvoedings - problemen Zo veel mogelijk mensen een startkwalificatie Maatschappelijke participatie Voldoende zorg - en welzijnsvoorzieningen Cultuur Ondersteunen

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Zorg & Zekerheid en gemeenten Holland Rijnland 1 Inleiding De komende tijd staan gemeenten, zorgverzekeraars

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein

Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Algemeen Agendapunt: 8 Onderwerp: AMHK Gooi en Vechtstreek Steller: Directieoverleg Sociaal Domein Kenmerk: 14.0000252 Status: Ter instemming Behandeling: 23 januari

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Eigen Bijdrage GGZ. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Eigen Bijdrage GGZ. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht RPA Rijn Gouwe en Groene Hart werkt november 2015 4

Onderzoeksopdracht RPA Rijn Gouwe en Groene Hart werkt november 2015 4 Bijlage: Achtergronden Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe I Inleiding Deze notitie geeft de achtergrond bij de adviesnota aan het pho Maatschappij. De notitie geeft ontwikkeling RPA weer, beschrijft

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Holland Rijnland. Monitor Aanpak Kindermishandeling

Holland Rijnland. Monitor Aanpak Kindermishandeling Holland Rijnland Monitor Aanpak Kindermishandeling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 Onderwerp Kadernota sociaal domein Oosterschelderegio case 14.000451 raadsvoorstel 14.002413 programma/paragraaf stimuleren doelgroepen

Nadere informatie

Doelstelling Voortgang bestuurlijk monitoren van OGGZ en GGZ regeling aan de hand van: Verslagen 2012 Plannen 2014

Doelstelling Voortgang bestuurlijk monitoren van OGGZ en GGZ regeling aan de hand van: Verslagen 2012 Plannen 2014 Voortgang OGGZ en GGZ regeling Doelstelling Voortgang bestuurlijk monitoren van OGGZ en GGZ regeling aan de hand van: Verslagen 2012 Plannen 2014 Wat is OGGZ De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Nadere informatie

03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Datum: 31 oktober 2014 14.00 16.30 uur Locatie: Holland Rijnland, kamer 711 Onderwerp: Agenda 14.00 15.30 Algemeen deel sociale agenda 01 Opening

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst DEELNEMERSBROCHURE algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst Een initiatief van: Libertas Leiden Rivierduinen ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland Valent Z u i d - H o l l a n d N o o

Nadere informatie

Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015

Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015 Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015 Aan: Algemeen bestuur Jeugdhulp Rijnmond Door: René Meuwissen, voorzitter stuurgroep Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 1. Aanleiding

Nadere informatie

Begroting Holland Rijnland 2014 HOOFDSTUK 6-85 -

Begroting Holland Rijnland 2014 HOOFDSTUK 6-85 - HOOFDSTUK 6-85 - - 86 - Begroting Holland Rijnland 2014 Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak en plustaak 2014 Inwonertal per 1 januari 2013 (info CBS) prognose 12 maart 2013 Leidse Regio 217.236

Nadere informatie