Coachen en adviseren: onverenigbaar. Tenzij?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coachen en adviseren: onverenigbaar. Tenzij?"

Transcriptie

1 Coachen en adviseren: onverenigbaar. Tenzij? Onlangs raakte ik in gesprek met een recent gepensioneerde, succesvolle directeur van een grote onderneming. Hij vertelde me zich nu in te zetten als adviseur en coach van startende ondernemers. Met al zijn ervaring in het bedrijfsleven ziet hij snel wat er goed en fout gaat bij de jonge ambitieuze ondernemers die hij helpt. Hij vertelde me enorm veel plezier te beleven aan het uitleggen van zijn analyses. Met praktische tips en handvatten voor verbetering coacht hij zo de jonge ondernemers. Coach je hen, of geef je hen advies? vroeg ik hem. Na enig aarzelen antwoordde hij Allebei, denk ik?. Ik werd weer eens verrast door het gemak waarmee coachen en adviseren op één hoop wordt geveegd Dit gesprek werd voor mij de aanleiding een essay over coachen en adviseren te schrijven. Want coaching is een begrip geworden dat op vele manieren gebruikt en aan verschillende functies gekoppeld wordt. Van iedere leidinggevende wordt enige vorm van coaching verwacht. Adviseurs worden vaak ook gezien als coaches. Velen die uit het bedrijfsproces stappen vestigen zich, al dan niet als zodanig opgeleid, als coach, of adviseur, of beide. Of het onderscheid tussen adviseren en coachen dan altijd even duidelijk gemaakt wordt, valt te betwijfelen. Want wat is precies het onderscheid tussen coachen en adviseren? Hoe bewust zijn coaches, adviseurs en opdrachtgevers zich daarvan? Wat betekent dat voor hun professionele aanpak? In mijn praktijk als coach, adviseur (in human resource management) en trainer loop ik, net als in het hiervoor beschreven gesprek, met grote regelmaat aan tegen onduidelijkheid in verwachtingen over coaching en advisering. Soms is het de klant of opdrachtgever die een bepaalde opstelling van mij verwacht, zoals bijvoorbeeld inhoudelijk advies in een coachgesprek. Soms worstel ik zelf met een mening of advies dat op het puntje van mijn tong ligt in een coachgesprek. Hierdoor kijk ik kritisch naar wat ik precies doe in mijn praktijk. Wanneer adviseer ik en wanneer coach ik? Op welke manier breng ik de twee in verbinding? Want coachen en adviseren zijn voor mij niet hetzelfde, terwijl er wel vaak onder één noemer over wordt gesproken. In dit essay stel ik mijzelf de vraag: Zijn coachen en adviseren eigenlijk wel verenigbaar? Ik licht toe wat voor mij het onderscheid is tussen coachen en adviseren en waarom dat zo belangrijk is. Verder ben ik op zoek gegaan naar wat er in de vakliteratuur over de combinatie van coachen en adviseren werd geschreven. Ik beschrijf wat ik hierover in de praktijk van organisaties aantrof. Tot slot werk ik uit hoe ik in mijn praktijk als coach, trainer en adviseur in human resource management mijn weg gevonden heb met coachen en adviseren. Wat is het onderscheid tussen coachen en adviseren? De essentie van coachen is voor mij mensen uitdagen en ondersteunen om hun leer- of ontwikkelingsdoelen te benoemen, concretiseren en realiseren. Coaching is een toekomstgerichte activiteit waarin vergroting van zelfbewustzijn en zelfsturing centraal staan. De coach daagt de 1

2 gecoachte uit zelf richting te geven aan zijn ontwikkeling, door ondersteunende of uitdagende vragen te stellen, waarnemingen terug te geven, de ander in beweging te brengen naar zijn doelen. De relatie tussen coach en gecoachte is gebaseerd op gelijkwaardigheid. De weg naar het benoemen, concretiseren en realiseren van leer- of ontwikkelingsdoelen gaat uit van de eigen ervaringen van de gecoachte. De ontwikkeling loopt langs het creëren van bewustzijn, het maken van keuzes en het nemen van de verantwoordelijkheid voor die keuzes. Adviseren is voor mij het vanuit vakinhoudelijke deskundigheid een organisatie of individu ondersteunen en uitdagen in een doelgericht proces van verandering of ontwikkeling. Het is een toekomstgerichte activiteit waarin vergroting van kennis en deskundigheid en vergroting van bewustzijn op de mogelijkheden centraal staan. De relatie tussen adviseur en geadviseerde is in de basis niet gelijk: de adviseur wordt geacht over kennis en deskundigheid te beschikken die de geadviseerde nodig heeft. Deze ongelijkheid in kennis (de macht van de kennis) brengt ongelijkheid in de relatie met zich mee. Een professionele coach weet in coachtrajecten wat hij doet (kennis, vaardigheden, talenten), hoe hij het doet (welke interventie, op welke manier, met welke stijl) en kan uitleggen wanneer wat gebeurt en waarom (wat, hoe en waarom). Net zoals een professionele adviseur in adviestrajecten weet wat hij doet, hoe hij het doet en kan uitleggen wanneer wat gebeurt en waarom. Dit is een vergelijkbaar proces in coach- en adviestrajecten. Daar waar de adviseur echter kan terugvallen op zijn kennis, inhoudelijke deskundigheid en beproefde modellen, kan de coach dat niet. Want: voor een coach is inhoudelijke deskundigheid niet relevant. Een professionele coach doet geen interventies op grond van kennis of vaardigheden. De professionele coach daagt de gecoachte uit zelf op zoek te gaan naar zijn antwoorden. Als de coach zou adviseren is het gevaar dat de gecoachte geneigd is zijn advies over te nemen ( hij is tenslotte een professional ). De keuze komt dan niet langer vanuit de gecoachte zelf. Het verschil tussen coachen en adviseren ligt dan ook vooral in het al dan niet plegen van inhoudelijke interventies, de (on)gelijkheid van de relatie en in de macht die kennis met zich meebrengt. Coachen en adviseren zijn hierdoor niet zomaar verenigbaar. Want hoe zou de adviseur, die ingehuurd wordt vanwege zijn kennis en deskundigheid, zich kunnen onthouden van inhoudelijk advies, en zijn cliënt zelf tot inzichten en antwoorden te laten komen, zoals de coach dat doet? Zijn een verschil in deskundigheid en kennis niet per definitie een basis voor ongelijkheid in de relatie? Anderzijds: hoe kan de coach inhoudelijk advies geven, zonder ongelijkheid te laten ontstaan in de relatie met zijn cliënt? Is er nog sprake van coaching wanneer de cliënt niet zelf tot inzichten en antwoorden komt, maar deze aangereikt krijgt van een professional? Waar ontstaat de begripsverwarring? Coachen en adviseren zijn twee verschillende activiteiten. In de relevante vakliteratuur worden deze veelal ook apart uitgewerkt. In enkele gevallen wordt op de risico s van vermenging van coachen en 2

3 adviseren gewezen. Bijvoorbeeld wanneer de activiteiten van de HR adviseur die ook coacht beschreven worden. Van Dale draagt daar een steentje aan bij: de coach kan in zijn definitie ook adviseur zijn: hij kan als deskundige zijn opvatting meedelen. Auteurs schrijven vaak òf over de activiteiten van de coach, òf over die van de adviseur. De combinatie wordt in de literatuur slechts in enkele gevallen gemaakt: alleen daar waar de interne HR adviseur ook als coach optreedt. In Doe mij maar een coach beschrijft Aleid Otto het risico van de P&O adviseur die als interne coach optreedt. Zijn valkuil komt vaak voort uit deskundigheid en de rol van adviseur die hij in de organisatie vervult. De coachingsrelatie kan dan al snel verworden tot een adviesrelatie. Dave Ulrich beschrijft in Human Resources Champions vier Human Resources resultaatgebieden en kernrollen. Hierin lopen aspecten van kennis, deskundigheid als ook coachingen adviesvaardigheden door elkaar. Ulrich waarschuwt dan ook dat de verschillende rollen om verschillende vaardigheden vragen en slechts zelden door één persoon kunnen worden ingevuld. Hannah Nathans en Peter Block, beiden gerenommeerde auteurs over adviseren en adviesprocessen, maken in hun definities duidelijk dat advisering gaat over het toevoegen van een bepaalde deskundigheid, dat er sprake is van beïnvloeding en daarmee ongelijkheid in de relatie, als ook gebrek aan directe invloed of macht om veranderingen te realiseren. Block: een adviseur is iemand die in de positie zit om invloed uit te oefenen op een individu, een groep of een organisatie, maar die geen directe invloed heeft om veranderingen door te voeren of programma s te implementeren. Nathans: Bij adviseren gaat het er in feite om vanuit een vakdiscipline en vanuit een niet-hiërarchische positie zaken in een organisatie voor elkaar te krijgen. Adviseren wil zeggen: iets in een organisatie proberen te veranderen of verbeteren, zonder dat je over directe macht of middelen beschikt. De Coaching Academy International definieert coaching als volgt: Coachen is de ander uitdagen en ondersteunen in een door de ander zelf gestuurd en ervaringsgericht leer- of ontwikkelingsproces, dat toekomstgericht is en waarbij oog is voor de context. Ik voel mij thuis bij deze stelling. In de vele literatuur over coaching is een scala aan definities te vinden. De essentie daarvan gaat steeds over een vorm van mensontwikkeling. Kernbegrippen als: dynamische interactie, het leren bevorderen, begeleiding, potentieel ontwikkelen, de kunst van het vragen stellen, zelf verantwoordelijkheid nemen, etc. vormen een rode draad. Coaching wordt beschreven als een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet door instructies of dwingende adviezen maar door op basis van gelijkwaardigheid en in onderlinge interactie, situaties te analyseren, oplossingen te verkennen en in de praktijk te brengen. Zo wordt zichtbaar dat in de definities van coachen en adviseren wel degelijk onderscheid gemaakt wordt in de activiteiten van de coach en de adviseur. In de literatuur die de interne HR adviseur als coach beschrijft wordt het risico van rolvermenging benoemd. Het enorme scala aan benamingen dat echter te pas en te onpas wordt toegekend aan coaches en adviseurs maakt het onderscheid tussen beide activiteiten veel minder expliciet. Men schrijft over de adviseur als de expert met vakkennis, de 3

4 regisseur die als onafhankelijk persoon een bepaald proces begeleidt, de kennisbron, de probleemoplosser, de onderzoeker, de projectmanager, de opleider, trainer of coach, de inspirator/goeroe. Ook aan de coach worden veel begrippen toegedicht: de manager als coach, de HR adviseur als coach, de coach als helikopterpiloot, de analytische gids, het model, de docent, de mental coach, de spiegel, de sparringpartner, de motivator. Er blijkt in de literatuur dan ook weer sprake van een stevige begripsverwarring. Geen wonder dat bij de afdeling inkoop van opdrachtgevende organisaties, en ook bij sommige coaches en adviseurs, het onderscheid niet altijd even scherp wordt gemaakt. Coachen en adviseren lopen in de praktijk dan ook vaak door elkaar. Dat is volgens mij niet goed voor de kwaliteit van coachen en de kwaliteit van adviseren, noch voor het imago van de professionele coach en de professionele adviseur. Vermenging in de praktijk Coachen wordt vandaag de dag aan verschillende functies en verantwoordelijkheden gekoppeld. De hedendaagse manager is leidinggevende en coach van zijn medewerkers. De HR adviseur is inhoudelijk deskundige en coach van managers, medewerkers en projectgroep. Daarnaast kent men in Nederland een breed scala aan externe coaches, mensen uit diverse beroepsgroepen die zich al dan niet hebben opgeleid tot het nog niet eenduidig geregistreerde vak van coach. In organisaties zien we vaak een vermenging van begrippen, verwachtingen, doelen en werkwijzen, veelal onbewust. Opdrachtgevers zoeken een adviseur vooral om een inhoudelijke deskundigheid en een coach vooral voor een ontwikkelingsvraag. Pas in de praktijk, als de adviseur of de coach aan de slag is, ontstaat de verwarring. De opdrachtgever of de cliënt verwacht van de coach vaak ook een adviserende rol en van de adviseur soms ook een coachende werkwijze. Vaak is het echter de coach of adviseur zelf die beide werkwijzen ook vermengt en gepast of ongepast, bewust of onbewust, beide inzet in zijn benadering. Is dat erg? De consequenties van de coach die in de praktijk inhoudelijk advies geeft aan zijn cliënt zijn groot. In coaching staat vergroting van zelfbewustzijn en zelfsturing centraal. Wanneer de coach adviezen geeft, ontneemt hij zijn klant de ruimte zelf inzichten op te doen, zelf keuzes te maken en daarvoor zelf zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het effect van coaching leidt tot zelfgestuurde veranderingen. Het aangereikte advies kan wellicht stimulerend werken, maar de antwoorden zijn extern aangereikt en gaan mogelijk voorbij aan wat er voor de gecoachte zelf leeft en speelt, aan wat zijn persoonlijke doelen zijn. Het gaat hier om het essentiële verschil tussen de inhoudelijke interventie die op korte termijn effect heeft, en de werking die een daadwerkelijk verinnerlijkte verandering op langere termijn heeft in de ontwikkeling van de gecoachte. De coach die adviseert, ja, dat is dus erg. De consequenties van de adviseur die coacht zijn van geheel andere orde. Het effect van adviseren is in principe een extern gestuurde verandering. Echter de adviseur die op een coachende manier met zijn opdrachtgever werkt aan de adviesvraag en het toekomstbeeld, maakt de cliënt in de 4

5 verschillende fasen van het traject bewust van wat er nog meer speelt en mogelijk is. De kennis en ervaring van de klant gaat door de uitdagende en ondersteunende bevraging voor die van de externe deskundige. De coachende adviseur verbreed het perspectief en laat het ontstaan van inzichten, het maken van keuzes en het nemen van de verantwoordelijkheid aan de cliënt. De verandering wordt van de cliënt zelf en in tegenstelling tot veel adviesprocessen niet extern aangereikt. Ook hier gaat het om het verschil tussen de korte termijn stimulans en de wezenlijke, gedragen verandering in de ontwikkeling van de organisatie. De adviseur die op een coachende manier werkt, dat is dus zeker niet erg! Coachen en adviseren zijn onverenigbaar, Tenzij? Coachen en adviseren onderscheiden zich zoals gezegd vooral in het al dan niet plegen van inhoudelijke interventies, de (on)gelijkheid van de relatie en in de macht die kennis met zich meebrengt. In de relevante vakliteratuur worden coachen en adviseren veelal als separate activiteiten beschreven. Risico s van rolvermenging worden slechts benoemd daar waar het de interne HR adviseur betreft die ook interne coach is. Aan coaching en advisering worden veel verschillende en overlappende benamingen gekoppeld. We zien in de praktijk van organisaties, coaches en adviseurs, door elkaar lopende werkwijzen en begripsverwarring. De hiervoor beschreven consequenties maken duidelijk dat de beide activiteiten eigenlijk onverenigbaar zijn. Is er dan wel een tenzij? Hoe zou het zijn als de coach gewoon niet adviseert omwille van het effect van het coachtraject? Hoe zou het zijn, als de coach zich toch laat verleiden tot het geven van advies, hij dit expliciet benoemt en aangeeft dat hij daarmee afwijkt van zijn verantwoordelijkheden als coach? Hoe zou het zijn als de adviseur aangeeft dat hij op een coachende wijze de adviesvraag en het toekomstbeeld boven tafel wil krijgen en zo de ander bewust maakt van wat er nog meer speelt en mogelijk is? Hierin vind ik in mijn praktijk als coach, HR consultant en trainer de Tenzij. Deze benadering vraagt een scherp bewustzijn van de keuzes die ik maakt in mijn interventies, en een coachende basishouding in adviestrajecten. Wat is een coachende basishouding? Een coachende basishouding begint voor mij met waardevrij waarnemen. Luisteren, zien, voelen, denken, zonder (voor) oordeel : er is geen goed of fout. Met ruimte voor wat er bij de ander leeft en speelt. Een coachende basishouding gaat verder over open vragen stellen die soms ondersteunend en soms uitdagend zijn. Gericht op het toekomstperspectief van de ander, met aandacht voor de context. Dat alles vraagt van mij een scherp bewustzijn op wat er zich innerlijk allemaal bij mij afspeelt in het gesprek. Opdat ik kan herkennen wat er is, accepteren dat het er is, en er bijna als toeschouwer positief ruimte voor te nemen in het gesprek. Wanneer ik vanuit deze basishouding werk, kan ik als adviseur de brug slaan tussen coachen en adviseren. Voor mij zijn coachen en adviseren een heel directe manier van betrokkenheid bij het welzijn en de ontwikkeling van de ander: het individu of de organisatie. Ik ben nieuwsgierig naar de vragen en 5

6 antwoorden van mijn gesprekspartners. Wat betekent de ervaring in het hier-en-nu voor de wens in de toekomst? Waar wil de ander naartoe? Hoe ziet dat eruit? Wat vraagt dat? Hoe maken we dat specifiek en concreet? Ik verbind me niet zozeer op de inhoud van het onderwerp: vooral wel op het proces, de beleving, het gevoel, de gedachte, de wil. De actie, de verandering die daarop volgt, inspireert en motiveert mij. Tot zover is de manier waarop ik mijn coach- en adviestrajecten beleef vergelijkbaar. Bewustzijn op mijn innerlijke gesteldheid in relatie tot de cliënt en zijn vraagstelling is essentieel: mijn beleving, gevoel, intuïtie en inzicht in de concepten en principes van mens- en organisatieontwikkeling helpen mij interventiekeuzes te maken. Dit bewustzijn dat ik mij als coach heb eigen gemaakt helpt mij als HR adviseur mijn kwaliteiten als coach in te zetten. Op zoek naar wat de essentie is voor de ander, in gelijkwaardigheid, kennis en ervaring slechts inbrengend om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Ik weet dat ik als adviseur kritisch meekijk op de inhoud van de vraagstelling. Daar heb ik vaak vanuit kennis en ervaring mijn deskundige mening over. De kunst is voor mij juist in het adviesgesprek zoveel mogelijk ruimte te faciliteren voor de inhoud, kennis, ervaring en deskundigheid van de cliënt zelf. Hem eerst het toekomstbeeld helemaal scherp te laten schetsen, en van daaruit op zoek te gaan naar de mogelijkheden die er allemaal zijn voor verandering. Mijn deskundige input komt na toetsing met de cliënt pas dan op tafel wanneer nieuwe mogelijkheden, andere opties, technische wetenswaardigheden en wat dies meer zij nog niet aan de orde zijn geweest. Met toevoeging van deze inhoudelijkheid daag ik uit en ondersteun ik de ander om tot keuzes te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor de verandering. In een coachrelatie is advisering niet op zijn plaats: de ontwikkeling is pas dan krachtig wanneer deze door de gecoachte zelf wordt gevonden, en niet extern aangereikt. Soms is er ook die inhoudelijke vraag in een coachgesprek. De vraag om advies. Die vraag krijgt een plek, die parkeer ik in overleg met de gecoachte. Komt pas dan weer aan de orde als al hetgeen dat leeft en speelt bij de gecoachte is onderzocht. Als er dan nog ruimte is, behoefte is bij de gecoachte, durf ik in een coachgesprek mijn kennis en ervaring te delen. Specifiek, en uitsluitend vanuit mijn vakgebied human resource management. Ter spiegeling en mogelijk completering. Met een toetsing, een open vraag aan de gecoachte, wat de betekenis van die inhoudelijk toevoeging voor hem is, en wat dat betekent voor zijn keuzes. Opdat hij zelf zijn verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn verandering. Zo bewandel ik in mijn praktijk het complexe pad van coachen en adviseren. Haal ik de essentie van coachen en adviseren uit elkaar in mijn werkwijze, om deze later weer te verbinden. In adviesgesprekken door het gesprek coachend aan te gaan. In coachgesprekken door niet te adviseren, maar gevraagd advies te parkeren en er alleen nog dan ruimte voor te laten zijn als dat na toetsing nog iets kan toevoegen. En dan nog uitsluitend wanneer het gaat over mijn vakgebied human resource management. Reflectie (schriftelijk) op inhoud, betekenis, beleving en effecten van mijn handelen als professioneel coach en professioneel adviseur zet ik in om mijn bewustzijn op mijn innerlijke gesteldheid en het effect van mijn handelen te vergroten. 6

7 Zijn coachen en adviseren eigenlijk wel verenigbaar? In de praktijk wordt te vaak lichtvoetig omgegaan met het essentiële verschil tussen coachen en adviseren. Onterecht worden beide activiteiten nogal eens op een hoop geveegd. Zowel door begripsverwarring in de literatuur, als in de praktijk van (inkopende) organisaties en cliënten, als door coaches en adviseurs zelf. Is dat erg? Ja, want het effect van coachen en adviseren is anders. Coaching leidt tot zelfgestuurde ontwikkeling, en advisering tot extern gestuurde ontwikkeling. Daar mogen de professionals (coaches en adviseurs) strikt helder over zijn. Om verwarring te voorkomen, verwachtingen te managen, om kwaliteit in ontwikkeling centraal te stellen. Wanneer je coachen en adviseren onbewust door elkaar mengt is het risico van kwaliteitsverlies in het ontwikkelingsproces te groot. Dat doet geen recht aan de professie en het imago van de coach, noch aan dat van de adviseur. Coachen en adviseren zijn daarom in principe niet verenigbaar. Wanneer is een verbinding tussen coachen en adviseren dan wel mogelijk? Niet als de coach coacht. Wel als de adviseur coachend werkt. Dit betoog is dan ook niet bedoeld als vrijbrief voor coaches om vanuit hun eigen inhoudelijke deskundigheid toch te gaan adviseren. Het is zeker ook niet bedoeld om voor adviseurs de deur open te zetten zich zomaar coach te noemen. Daarvoor zijn de verschillen te belangrijk, en de kwaliteitsrisico s te groot. Ik ben mij ervan bewust dat ik schrijf vanuit mijn perspectief als externe coach en HR adviseur. Stevig opgeleid en ervaren in beide disciplines. Zelfs dan blijkt het lastig om de exacte nuances tussen beide disciplines scherp te onderscheiden. Het vakgebied van human resource management blijkt nu net het enige adviesvakgebied waarvan men in de praktijk en in de vakliteratuur erkent dat een vermenging van adviseren en coaching een risico met zich mee brengt. Het is juist in dit op mensen en hun ontwikkeling gerichte vakgebied dat ik de mogelijkheid ervaar en beleef coachend te kunnen adviseren, en als coach niet te adviseren, tenzij... In welke mate dat ook mogelijk voor de vele andere adviesvakgebieden (strategie, IT, marketing, communicatie, etc.) valt nog te bezien Geraadpleegde literatuur Bij de voorbereiding voor dit essay maakte ik gebruik van de volgende literatuur: - Peter Block Feilloos Adviseren - Max Landsberg de Tao van het Coachen - David H. Maister De Professionele Adviseur - Hannah Nathans Adviseren als tweede beroep - Richard Oosterweghel cs. Doe mij maar een coach! - Marshall Rosenberg Geweldloze communicatie - Niko Stammes (redactie cs.) De Coach Approach - Dave Ulrich Human Resource Champions - Hilde Veraart-Maas Socratisch coachen 7

8 - John Whitmore Succesvol coachen En de concepten en principes van de Coaching Academy International Over de schrijver Josée van Maris (1963) deed de school voor hotelmanagement (1984), had verschillende management functies in de internationale hotellerie ( ), werd HR manager en consultant in diverse commerciële organisaties ( ), behaalde in 1998 haar Master of Arts in Managing Human Resources. Sinds 2001 is zij als zelfstandig ondernemer (Van Maris Human Resource Management bv) actief als coach, teamcoach, trainer, docent Strategisch HRM en HR consultant. In 2002 startte zij de opleiding tot professioneel coach bij de Coaching Academy International, nu gevestigd in Naarden. Zij verwacht binnenkort haar Route naar Meesterschap af te ronden. Josée is geregistreerd als RegisterCoach bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (Nobco). Zie verder: en 8

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching is dé manier om medewerkers aan uw organisatie te binden. Werknemers willen namelijk tegenwoordig BOF-en. Coaching hoort erbij Het tijdperk

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor directeuren

InterCoach - Leergang tot coach voor directeuren InterCoach - Leergang tot coach voor directeuren Deze leergang is bestemd voor directeuren die plezier hebben in het begeleiden van anderen om ze persoonlijk effectiever te laten functioneren. Een coach

Nadere informatie

B².DNA Strategische GedragsVerbetering. Coachend Leiderschap De Basis. www.b2dna.nl

B².DNA Strategische GedragsVerbetering. Coachend Leiderschap De Basis. www.b2dna.nl Coachend Leiderschap De Basis Leiderschapsstijlen Dwingend: Doe wat ik zeg., effect: negatief Gezaghebbend: Volg mij., effect: sterk positief Affiliatieve: Mensen komen eerst., effect: overwegend positief

Nadere informatie

COACHEN EN TRAINEN Korte weergave

COACHEN EN TRAINEN Korte weergave COACHEN EN TRAINEN Korte weergave Geschreven door: Freek Verbeet Body2Coach 1. Wat is coaching? In mijn eigen nieuwe boek, waar ik nog mee bezig ben, schrijf ik over coaching. Door middel van verschillende

Nadere informatie

Coaching als organisatie-instrument

Coaching als organisatie-instrument Coaching als organisatie-instrument Esther Dunning, Informaat 13 oktober 2010 Context Commerciële projectorganisatie ± 100 hoogopgeleide medewerkers Grote mate van eigen verantwoordelijkheid Deels op locatie

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Onze visie op coaching 11. Deel 2 HOE s 21. Inleiding 7

Inhoud. Deel 1 Onze visie op coaching 11. Deel 2 HOE s 21. Inleiding 7 Inhoud Inleiding 7 Deel 1 Onze visie op coaching 11 Deel 2 HOE s 21 1 HOE Zorgen voor het belangrijkste instrument 25 2 HOE Werken met waarden 31 3 HOE Kwaliteits- en ontwikkelingsgericht werken 37 4 HOE

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

- succesvolle loopbaan. - doorgroeien. - een baan vinden. - een baan vinden die beter bij je past

- succesvolle loopbaan. - doorgroeien. - een baan vinden. - een baan vinden die beter bij je past Carrière maken in tijden van tegenwind Carrière maken 28 februari 2013 Jullie doelen? - succesvolle loopbaan - doorgroeien - een baan vinden - een baan vinden die beter bij je past - Saskia Slotboom 2013

Nadere informatie

Coachingsprincipes voor Ondernemers. 5 juni 2012

Coachingsprincipes voor Ondernemers. 5 juni 2012 Coachingsprincipes voor Ondernemers 5 juni 2012 Ondernemerskring Vragen vorige bijeenkomst: - Wat beweegt mensen? - Omgaan met weerstand -> Coachingsprincipes als hulpmiddelen om jezelf en anderen beter

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ADVISEREN. Jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen: Iedereen weet namelijk het beste hoe het probleem van de ander op te lossen is

HOOFDSTUK 1 ADVISEREN. Jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen: Iedereen weet namelijk het beste hoe het probleem van de ander op te lossen is HOOFDSTUK 1 ADVISEREN Jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen: Iedereen weet namelijk het beste hoe het probleem van de ander op te lossen is 1 IN DIT HOOFDSTUK LEER JE wat advies en adviseren inhoudt

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Waardecreatie op scherp

Waardecreatie op scherp Inleiding Waardecreatie op scherp Focus voor verbetering van professionele dienstverlening Jos van Dam, strategisch adviseur Hoe kan het dat je levert wat is afgesproken en de klant toch niet helemaal

Nadere informatie

de Groeiacademie: Ethische Gedragscode v1.2, verschenen op 6 Januari 2015

de Groeiacademie: Ethische Gedragscode v1.2, verschenen op 6 Januari 2015 de Groeiacademie: Ethische Gedragscode v1.2, verschenen op 6 Januari 2015 De Groeiacademie Ethische Gedragscode Definities: Coach: Iemand die coacht. Coachee: Iemand die gecoacht wordt. Coachen: Het strategisch

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap The Next Level Jaarprogramma 2014 BASIS DO-L = DIENEND ONDERNEMEND LEIDERSCHAP De centrale metafoor voor deze leiderschap opleiding is terug te vinden een DOL Een DOL is een volksharp uit de Ivoorkust.

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

Unfold your potential

Unfold your potential Unfold your potential Meet & Greet 2011 Theo Hamaekers- Kluwer Het coachen van salespeople Dominique Vosse Boehringer Ingelheim 13 september 2011 Op het programma De uitdagingen bij Boehringer Ingelheim

Nadere informatie

Workshop Human Engineering

Workshop Human Engineering Workshop Bouwkunde Bedrijven Dagen 19 november 2013 Jullie achtergrond? - Bouwkunde - Ontwerp - Technisch - Management -.. Saskia Slotboom 2013 2 Bouwkunde Bedrijven Dagen Workshop Jullie doelen? - Baan

Nadere informatie

Oplossingsgericht en waarderend coachen.

Oplossingsgericht en waarderend coachen. Oplossingsgericht en waarderend coachen. Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Oplossingsgericht

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Missie en droom Mijn droom is om op professionele en vooral op creatieve wijze mijn expertise in te zetten, namelijk het faciliteren van organisatie,

Nadere informatie

Presentatie 15 oktober 2009. Handleiding scholingsgesprekken: Hoe krijg je mensen in beweging?

Presentatie 15 oktober 2009. Handleiding scholingsgesprekken: Hoe krijg je mensen in beweging? Presentatie 15 oktober 2009 Handleiding scholingsgesprekken: Hoe krijg je mensen in beweging? Hoe kunnen leidinggevenden medewerkers in beweging krijgen? Zorg dat er minder redenen zijn voor: Niet durven

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

iedereen coach Praktijkboek voor alledag en overal Jef Clement

iedereen coach Praktijkboek voor alledag en overal Jef Clement iedereen coach Praktijkboek voor alledag en overal Jef Clement Coaching voor alledag en overal 11 Coachen en coaching zijn begrippen die gemeengoed zijn geworden: er is bijna geen gebied meer waar deze

Nadere informatie

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21 Inhoud voorwoord 11 Doel en opzet 13 1 Identiteit van het hedendaagse bedrijfsmaatschappelijk werk 16 1.1 Essentiële kenmerken 16 1.1.1 Een differentiatie van het beroep maatschappelijk werk 16 1.1.2 Gericht

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing In company Workshop Inspirerend Leiderschap Een workshop voor leidinggevenden die authentiek contact willen met de bronnen van persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek)

foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek) 'Duim omhoog' 1 foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek) 2013, Anton de Vries Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Februari 2012 Workshop Eviont

Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 LEESWIJZER...3 INLEIDING...4 STAP 1: HET KADER...5 STAP 2: STATE, GEDRAG EN

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Hiermee laat je zien dat de uitspraak "Het liefst werk ik alleen" het meest op jou van toepassing is.

Hiermee laat je zien dat de uitspraak Het liefst werk ik alleen het meest op jou van toepassing is. Roos van Leary Vragenlijst + sleutel + wiel Naam: Aanwijzingen: In deze vragenlijst staan een aantal uitspraken paarsgewijs gegroepeerd. Aan jou wordt gevraagd om elk groepje van twee uitspraken te bekijken

Nadere informatie

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren voor professionals die met professionals werken START SEPTEMBER 2016 Werken met professionals Psychodynamisch coachen en adviseren is branche dan ook, een

Nadere informatie

Leiderschap & het paradigma dat de manager expert moet zijn

Leiderschap & het paradigma dat de manager expert moet zijn Leiderschap & het paradigma dat de manager expert moet zijn door Mari Plooij Een aanzet tot anders denken Het volle potentieel uit de medewerkers halen is een opdracht en streven van iedere organisatie.

Nadere informatie

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op?

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? 1 2 Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? Woorden als motivatie, passie, bevlogenheid, engagement en betrokkenheid zijn niet de verantwoordelijkheid van de HR afdeling. Zeker niet als duidelijk

Nadere informatie

Coaching verankeren binnen de setting van de organisatie

Coaching verankeren binnen de setting van de organisatie Coaching verankeren binnen de setting van de organisatie Door: dr.françois Breuer Hoe kan coaching worden verankerd in de omgeving waarbinnen de behoefte aan coaching wordt opgeroepen? Meer concreet, hoe

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Leergang Veranderen en Organiseren in gemeenten Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Hoe bied ik ontwikkelingen in en buiten mijn organisatie

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven

Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven Situatie John volgt een opleiding coaching. Hij wil dat vak dolgraag leren. Beschikt ook over de nodige bagage in het begeleiden van mensen, maar

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

ORGANISATIEDISSONANTIE

ORGANISATIEDISSONANTIE ORGANISATIEDISSONANTIE Hebben wij dat? Marianne Kok 2015 Marianne Kok Titel Organisatiedissonantie Ondertitel Hebben wij dat? ISBN 978-90-823911-0-7 Druk Eerste druk, 2015 NUR 801 management algemeen Trefwoorden:

Nadere informatie

Op niveau 2 en 3 heeft de NOBCO (Nederlandse Orde van BeroepsCoaches) deze training 5 PE punten toegekend.

Op niveau 2 en 3 heeft de NOBCO (Nederlandse Orde van BeroepsCoaches) deze training 5 PE punten toegekend. Module 1 Coaching, kanker & vermoeidheid Vermoeidheid bij kanker is misschien wel de meest voorkomende klacht van mensen die kanker hebben (gehad). 80-90% van de patiënten herkent vermoeidheid gedurende

Nadere informatie

a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. powered by

a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. powered by a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. Wat is coaching? a growing experience De coaching kubus Segers, Vloeberghs & Henderickx, Academy

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Wat is het voordeel van personal coaching?

Wat is het voordeel van personal coaching? Wat is het voordeel van personal coaching? Wat is het voordeel van personal coaching? Heeft u ook wel eens de volgende vragen: Waar sta ik nu in het leven? Wie ben ik? Hoe kan ik mijn talenten beter gebruiken?

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Online Life Coaching Opleiding

Online Life Coaching Opleiding Online Life Coaching Opleiding De Life Coaching Opleiding laat je in 2 maanden ongelooflijk veel groeien en alle kennis verzamelen die je nodig hebt als Life Coach om jezelf en anderen succesvol te begeleiden

Nadere informatie

Het gedragmodel. 1. Inleiding

Het gedragmodel. 1. Inleiding Het gedragmodel 1. Inleiding Het gedragmodel is een NLP-techiek, ontwikkeld door Peter Dalmeijer (zie www.vidarte.nl) en Paul Lenferink. Het model leert ons feedback te geven waarbij we anderen op hun

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2015

NLP PRACTITIONER 2015 2015 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van the Sphere is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Professionaliseren in de praktijk

Professionaliseren in de praktijk MPWR Professionaliseren in de praktijk Projectleiders die er toe doen! Professioneel projectmanagement MPWR klantgerichte professionalisering training coaching management advies nassaulaan 40 3743 cd baarn

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Teamcoaching Catch22 helpt organisaties uitdagingen te trotseren

Teamcoaching Catch22 helpt organisaties uitdagingen te trotseren Teamcoaching Catch22 helpt organisaties uitdagingen te trotseren We richten ons op verbeter- en verandervraagstukken waar mens, proces en techniek centraal staan Onze naam verwijst naar een paradoxale

Nadere informatie

Leer hoe je effectiever kunt communiceren

Leer hoe je effectiever kunt communiceren Leer hoe je effectiever kunt communiceren De kracht van geweldloze communicatie Hoe vaak kom je in een gesprek terecht waarin je merkt dat je niet meer zegt wat je wilt zeggen; dat je iets doet wat de

Nadere informatie

De Bekwame Bestuurder. Humphry Peter 30 Oktober 2010

De Bekwame Bestuurder. Humphry Peter 30 Oktober 2010 De Bekwame Bestuurder Humphry Peter 30 Oktober 2010 Goed management leidt tot een betere 'match' tussen mens en organisatiedoelstellingen Een competentie kan gedefinieerd worden als een set van vaardigheden,

Nadere informatie

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven.

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven. Het GROW-model Een ontwikkelingsgesprek is het meest effectief als je de vragen in een bepaalde structuur stelt. Het GROW-model biedt deze structuur. (Whitmore, 1995) Het GROW model bestaat uit de volgende

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel

Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel De weg die u met uw bedrijf bent ingeslagen is duidelijk! Iedereen, van jongste medewerker tot het voltallige management, kent de doelen. Deze zijn zorgvuldig

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

Workshop: Geweldloze Communicatie

Workshop: Geweldloze Communicatie Workshop: Geweldloze Communicatie ALV SIETAR NL Door Jackie van der Kroft www.jackievanderkroft.nl Programma: Geweldloze Communicatie Introductie Model 4 elementen Niet-verbindende communicatie Praktijk

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

paardencoach Frederieke van der Lijn Buitenpost www.equinama.nl

paardencoach Frederieke van der Lijn Buitenpost www.equinama.nl Loop je steeds tegen dezelfde valkuilen aan? Ben je toe aan veranderingen of aan een volgende stap in je ontwikkeling? Wil je persoonlijke inzichten? Graag begeleiden mijn paarden Gio, Stanley en ikzelf

Nadere informatie

Training Innerlijke Balans. Hoera het is vandaag! Sepp Lifka

Training Innerlijke Balans. Hoera het is vandaag! Sepp Lifka Hoera het is vandaag! Een training voor ieder die wil leren hoe je in de waan van de dag de innerlijke rust en balans kunt bewaren. Warm welkom Hoera het is vandaag! Mijn naam is en in mijn dagelijks leven

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Onderwerp Teleseminar

Onderwerp Teleseminar Gratis Teleseminar Human Engineering 24 oktober 2012 Onderwerp Teleseminar 3 'Human Engineering'-valkuilen voor ontwerpers en ingenieurs: Hoe je ze vermijdt en ombuigt in kansen om meer te bereiken! Saskia

Nadere informatie

Oefenvragen - Human Resource Management A Module Advies, coaching en mediation

Oefenvragen - Human Resource Management A Module Advies, coaching en mediation 1. HR treedt doorgaans op als intern adviseur voor managers en medewerkers. Welke risico s loopt men hierbij? A. Dat men te maken krijgt met een situatie waarin manager en medewerker tegenstrijdige belangen

Nadere informatie