InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers"

Transcriptie

1 InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen naar grotere persoonlijke effectiviteit, en die hebben ondervonden daaraan waarde te kunnen toevoegen. De leergang richt zich op diegenen die geïnvesteerd hebben in hun persoonlijke ontwikkeling en die hebben ontdekt dat reflectie op het eigen functioneren helpt om effectiever te zijn. Voor InterCoach is een coach de sparringpartner die je een spiegel voorhoudt en die je helpt onderzoeken wat het beste bij jou past, wat jouw persoonlijke meest effectieve stijl is. De leergang van InterCoach is erop gericht een aanzet te geven tot de ontwikkeling tot effectieve coach. Het gaat hierbij om het coachen van collega s. Dit kunnen zijn leidinggevenden van andere dienstonderdelen binnen de eigen organisatie, het kunnen ook collega s zijn van een ander departement of van een andere dienst. In de leergang ligt het accent op de persoon van de leidinggevende/adviseur en de persoon van de coach. Een belangrijke invalshoek is de psychologie. Er worden concepten aangereikt vanuit de psychologie die als handvat kunnen dienen om beter te begrijpen waarom het zo (gek) gaat als het gaat. Daarnaast wordt met elkaar geoefend in het voeren van gesprekken en wordt feedback gegeven. Rode draad is dat iedere deelnemer een eigen stijl als coach ontwikkelt. Het afronden van de leergang markeert niet zozeer een eindpunt als wel een start: vanaf dat moment worden deelnemers geacht ervaring op te doen in hun rol als coach. Praktische informatie De leergang beslaat in totaal 10 dagen: er zijn vier inhoudelijke blokken, waarin steeds een andere docent een bepaalde invalshoek nader belicht. Vanaf pagina 3 treft u een toelichting aan op de inhoud van de blokken. In grote lijnen zijn invalshoeken: - de basics van coaching - het persoonlijk perspectief - coach en organisatie - integratie. De blokken duren 1,5 dag: een middag/avond (vanaf uur) en de daaropvolgende dag. Daarnaast zijn er intervisiebijeenkomsten in kleine groepjes onder leiding van een docent. In de periode dat de leergang loopt, oefenen deelnemers niet alleen met elkaar maar ook met twee echte klanten (coachees). Hiertoe wordt aan de deelnemers gevraagd om ieder twee coachees voor te dragen. InterCoach zorgt ervoor, dat er een zodanige match plaats vindt tussen coach en coachee, dat de gesprekken gevoerd kunnen worden in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. In (in totaal vier) bijeenkomsten in kleine groepjes worden de coachgesprekken onder leiding van een docent besproken

2 Data Startochtend: donderdag 5 november 2015 Blok 1: dinsdag 8 december en woensdag 9 december 2015 Blok 2: woensdag 17 februari en donderdag 18 februari 2016 Blok 3: dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart 2016 Blok 4: donderdag 28 april en vrijdag 29 april 2016 Slotdag : donderdag 9 juni 2016 Kosten De kosten voor deze leergang zijn 5000,-- exclusief verblijfskosten. Over de kosten van de leergang wordt geen BTW in rekening gebracht. Verplichte literatuur - Coachen als tweede beroep onder redactie van Tieneke Dijkstra - Succesvol coachen van John Whitmore Toelating Voorafgaand aan deelname vindt een intakegesprek plaats. Dit gesprek heeft tot doel te verkennen in hoeverre de opleiding aansluit bij de situatie en de ambities van betrokkene en heeft tevens tot doel om een leergroep te vormen van een zodanige samenstelling, dat een optimaal leerklimaat kan worden bereikt

3 Blok I Docent: Allard de Hoop Inhoud: De basics van coaching Doelen: Verheldering van een eigen visie op coaching en op de rol als coach Inzicht in de eigen manier van coachen, inclusief aandachtspunten en risico s Toepassing van enkele coachingsmethoden Overzicht over een aantal verschillende benaderingen in coaching Ontwikkeling van het eigen handelingsrepertoire in coaching Toelichting: In dit blok gaat het vooral om de basics van coaching in de vingers te krijgen; waar gaat het bij coaching om, hoe geef je de coachingsrelatie vorm en hoe pak je een coachingsgesprek concreet aan? Omdat je coaching vooral leert door het te doen wordt er tijdens dit blok veelvuldig in kleine groepjes gewerkt. Daarin wordt geoefend met coaching van elkaar aan de hand van de eigen praktijk van de deelnemers. Het doen wordt afgewisseld met reflectie, waarbij ook inzichten uit de literatuur aan bod komen. Centraal staat het boek van John Whitmore, een van de grondleggers van coaching. Daarnaast worden een aantal bruikbare concepten uit de communicatietheorie, de leerpsychologie en het oplossingsgericht management aangereikt. In een eigen handboek leg je je houvasten, aandachts- en ontwikkelpunten vast. Aan het eind van dit blok heb je een overzicht van wat je m.b.t. coaching al in huis hebt, wat je nog te ontwikkelen hebt, en hoe je dat kunt verwerven. Coachen betekent ook doorgaand leren om je eigen stijl aan te blijven scherpen. Literatuur: John Whitmore (2003) Succesvol coachen. Coachen: de managementstijl voor betere prestaties van individu en team. Soest, Nelissen [7 e geheel herziene druk] ISBN:

4 Blok II Docent: Irene Grijpink Inhoud: De toepassing van systemisch werken in coaching Waarom lukt het mij niet mijn talenten voluit in te zetten? Waarom raak ik steeds in de knoop met bepaalde mensen? Waarom haal ik me elke keer verantwoordelijkheden van anderen op de hals? Waarom lukt het me niet om vrijuit te spreken als het erop aankomt? Waarom lijkt het soms alsof ik steeds dezelfde langspeelplaat afdraai? Herken je deze vragen? Ze komen vaak aan de orde tijdens een coachtraject. In dit blok gaan we deze vragen met systemische ogen bekijken. Wat wil dat zeggen? Wie je bent en waar je vandaan komt, bepaalt hoe je in je werk staat. Persoonlijke gedragspatronen neem je mee naar je werk. In dit blok ontdek je wat we meenemen van thuis, wat er kan spelen in de onderstroom van de organisatie en hoe die twee werelden elkaar raken. Je maakt kennis met de methode van het systemisch werken. Deze methode gaat ervan uit dat iedereen voortdurend wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo n systeem maar ook de organisatie waarbinnen je werkt of je sociale omgeving. Systemen kennen een innerlijke ordening: wat er gebeurt in een systeem en de plek die je erin inneemt, bepalen vaak onbewust wat je doet en waarom. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in je eigen plek in een systeem en je verhouding met anderen in dat systeem. Het leert je waar mogelijkheden en belemmeringen zitten en waar je wel en geen invloed op hebt. En waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling. Systemisch werken is vooral een empirische wetenschap. In de laatste decennia hebben we steeds meer geleerd over de invloeden en wetmatigheden die een rol spelen binnen systemen. Nog elke dag nemen deze inzichten toe. Elk systeem houdt zich aan de drie systemische basiswetten: de juiste ordening, balans van geven en nemen en het insluiten van alle elementen in een systeem. Wanneer de leden van een systeem deze wetten niet respecteren, is dat meteen voor iedereen voelbaar. Er ontstaan ongezonde dynamieken die niet zullen stoppen voordat er recht wordt gedaan aan deze wetten. Symptomen van ongezonde dynamieken in een organisatiesysteem zijn bijvoorbeeld: sluimerende conflicten, stroperigheid, negativiteit, passiviteit, leiderschapsproblemen, miscommunicatie, interne concurrentie, hoog verloop, ziekteverzuim, etc. Het hebben van bewustzijn over deze wetten en de dynamieken die kunnen ontstaan wanneer mensen met geheel eigen achtergronden gaan samenwerken, maakt dat je ook met systemische ogen naar de vragen van je coachee kunt kijken. Het maakt je effectiever als coach. Inzicht in systemisch werken maakt dat je weet waar spanningsvelden in het systeem kunnen ontstaan, waarom deze ontstaan en hoe ieder zijn eigen persoonlijkheid en achtergrond kan hanteren om hier goed mee om te gaan en toegevoegde waarde te leveren aan het (organisatie)systeem. Doelen Blok II: Kennismaken met de methode van het systemisch werken; Bewustwording van de krachtige invloed die de omgeving heeft op het individu, en dus ook op de coach en de coachee; - 4 -

5 Bewustwording van het bestaan van de drie belangrijke basiswetten uit de systeemtheorie en wat de gevolgen zijn als 1 of meerdere van deze wetten wordt overtreden; Bewustwording dat elke coachvraag in feite te maken heeft met een overtreding van deze systemische wetten; Inzicht in hoe je als coach na dit blok zelf een (lichte) systemische vertaling kunt maken naar de (coach)praktijk. Blok III Docenten: Margreet van Persie Inhoud: het persoonlijk perspectief, van coach en coachee Toelichting: Vanuit het persoonlijk perspectief wordt ingegaan op de emotionele en irrationele processen die bij managen een rol spelen en die een beroep doen op de kennis en vaardigheden in het sturen van die processen. De persoonlijkheid van de manager is steeds meer een onderscheidende factor geworden en als zodanig ook steeds meer een focus binnen coaching. Daarbij gaat het om: het herkennen van die processen bij jezelf en bij anderen het kunnen beïnvloeden ervan het bewustzijn erover vergroten het integreren van deze aspecten in organisatiegedrag. Kennis en inzicht in de eigen persoon, intuïtie en levenservaring zijn daarbij leidraad

6 Blok IV Docent: Frank Schaper Onderwerp: integratie van de verschillende perspectieven Doelen Zicht krijgen op de eigen affiniteit met een bepaalde coachingsaanpak Weten hoe te verbreden of te verdiepen als dat in het belang van het coachingsproces is Kunnen switchen van perspectief, interventie of aanpak Meer bewust van het effect van je handelen als coach, beter weten wanneer wat te doen en te laten In staat om een coachingsrelatie goed af te sluiten zo dat de gecoachte goed zelfstandig verder kan. Toelichting Verschillende benaderingen/aanpakken worden nog eens naast elkaar gezet. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt onderzocht wat verschillende benaderingen zouden kunnen opleveren. Vervolgens hoe maak je een keuze? Wat past bij deze coachee, in deze situatie en waar voel ik mij zelf als coach het prettigst bij? Hoe kan ik een tandje bij zetten, een slag dieper maken of de problematiek juist verbreden? Welke interventies heb ik dan ter beschikking? Waar sluit een bepaalde aanpak heel goed bij een andere aan? Uitgangspunt is dat mijn betrokkenheid als coach maakt dat ik geleidelijk aan meer voeling krijg met waar mijn coachee mee zit, maar dat dit tegelijkertijd het risico met zich meebrengt dat ik in zijn of haar proces word meegezogen, onderdeel ga uitmaken van het probleem of de neiging krijg om het voor de ander op te lossen. Hoe behoud ik tegelijkertijd mijn distantie, kan ik zien dat zich mogelijk een parallel proces afspeelt tussen hem of haar en mij, dat indicaties geeft voor de manier waarop hij of zij met zijn of haar vraagstuk bezig is? Wanneer en hoe breng ik dat ter sprake? En tenslotte is het coachingsproces in principe eindig. Hoe en wanneer beëindig ik? Wat kom ik dan tegen, bij mijzelf, bij de coachee en in onze interactie? - 6 -

7 Data Startdag Donderdag 5 november 2015 Tijdstip: 9:00 tot 17:00 uur Locatie: Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering te Den Haag Blok 1 Allard de Hoop Dinsdag 8 december 2015 vanaf 16:00 uur en Woensdag 9 december 2015 tot 17:00 uur Blok 2 Irene Grijpink Woensdag 17 februari 2016 vanaf 16:00 uur en Donderdag 18 februari 2016 tot 17:00 uur Blok 3 Margreet van Persie Dinsdag 15 maart 2016 vanaf 16:00 uur en Woensdag 16 maart 2016 tot 17:00 uur Blok 4 Frank Schaper Donderdag 28 april 2016 vanaf 16:00 uur Vrijdag 29 april 2016 tot 17:00 uur Slotdag Donderdag 9 juni 2016 Tijdstip 9:00 tot 17:00 uur Locatie: Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering te Den Haag - 7 -

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl Inhoudsopgave Coachkaarten, ontwikkel je talent 3 Visie op leren & ontwikkelen 3 Foto s 3 Twee spelregels 4 Werkvormen 5 In gesprek met Coachkaarten

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

INTERVISIE- SCHATKIST

INTERVISIE- SCHATKIST leren & ontwikkelen Intervisie schatkist blz. 1 van 25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 Wat is intervisie?... 3 Wat is de werkwijze in de intervisie?... 3 De spelregels van intervisie...

Nadere informatie

Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten

Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten 1 Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten Martine van den Bosch Wat is het binnen jezelf dat je buiten jezelf een bepaald persoonlijk vraagstuk tegen komt? Uitgaande van het gegeven dat onze persoonlijkheid

Nadere informatie

Leren en ontwikkelen. voor de werkende mens. 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens.

Leren en ontwikkelen. voor de werkende mens. 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens. Leren en ontwikkelen voor de werkende mens 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens. 1 Inleiding De wereld van werk verandert. De vergrijzing maakt dat we in

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Wat is Motiverende Gespreksvoering?

Wat is Motiverende Gespreksvoering? Wat is Motiverende Gespreksvoering? Motiverende Gespreksvoering is een veelgebruikte methode om mensen te helpen bij gedragsverandering. Met name in de verslavingszorg heeft deze methode haar effectiviteit

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

In 3 maanden regie op je leven

In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven? Ons leven verandert voortdurend. Soms door onszelf ingegeven, in andere gevallen door keuzes van anderen of door onvoorziene omstandigheden.

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Flow in de school. Kan dat?

Flow in de school. Kan dat? Flow in de school. Kan dat? H. Wientjes, F.A.J. Korthagen & A. Vasalos, Universiteit Utrecht en Instituut voor Multi-level learning (IML), Amsterdam samenvatting In dit artikel beschrijven de auteurs een

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl 1. Bewust en onbewust gedrag De meeste mensen houden hun voornemens niet vol, en zeker niet

Nadere informatie