Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV"

Transcriptie

1 Voorwoord van de Voorzitter Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV secretariaat: telefoon: internet: Postbank: Amalia van Solmslaan CN Zeist Nieuwe leden, die de Nieuwsbrief voor het eerst ontvangen, worden hierbij van harte welkom geheten. In deze Nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen sinds het verschijnen van nr. 4 in juli Het afgelopen halfjaar heeft in het teken gestaan de kredietcrisis en de daarmee samenhangende recessie. Menigeen maakt zich zorgen over de hoogte van zijn pensioen in De Pensioenkrant van Pensioenfonds Vopak liet ons al weinig illusies. Het is inmiddels wel zeker, dat er voor 2009 geen toeslag wordt verleend. Als de omstandigheden verbeteren en de toeslagreserve voldoende groot is kan een - al dan niet gehele - inhaalslag worden uitgevoerd. Wim van Gijn, voorzitter van de Deelnemersraad, zal één en ander hierna toelichten. De NVOG heeft middels persberichten er bij de overheid op aangedrongen het koopkrachtverlies voor gepensioneerden te beperken. Ook deze persberichten vindt u verderop in de Nieuwsbrief terug. Tot besluit wens ik mede namens het bestuur alle leden en hun familie Goede Kerstdagen en een Gezond 2009 toe. Joop Hoogvliet, voorzitter De komende Algemene Ledenvergadering De ALV staat gepland voor 22 april Zoals gebruikelijk in de Rustburcht aan de Strevelsweg te Rotterdam. Pensioenland in Onrust! door W.H. van Gijn voorzitter Deelnemersraad (tel , Er gebeurt van alles en nog wat in de wereldomvattende crisistoestand. De doorsnee burger heeft er geen notie van wat zich allemaal in de geldwereld achter de schermen afspeelt, waarop hij of zij totaal geen invloed heeft. Voor veel mensen kan deze situatie grote consequenties hebben op hun bestaan en inkomen. Dat geldt zowel voor de werkenden, de "actieven" zoals zij in pensioenkringen heten als voor de gepensioneerden. Voor werkenden zullen de effecten van de crisis zich op wat langere termijn gaan voordoen in de vorm van werktijdverkortingen, onzekerheid, ontslagen en werkloosheid. Degenen, die meteen gevolgen van de crisis ondervinden zijn de gepensioneerden. Door de forse dalingen van de beurskoersen en de rente op lange termijn, kunnen verreweg de meeste pensioenfondsen de aanvullende toeslagen ter correctie van de inflatie (voorheen indexatie genoemd) deze keer niet aan hun gepensioneerden verstrekken.

2 De dekkingsgraden waarom het allemaal draait bij de toekenning daarvan zijn nl. onder de wettelijke grens van 105% gedaald. Een feitelijke achteruitgang van het besteedbaar inkomen dus. Die dekkingsgraad is een indicatie die in procenten de vermogenspositie van een pensioenfonds aangeeft. Dit cijfer wordt verkregen door de contante waarde van de beleggingen te delen door de contante waarde van de pensioenverplichtingen. Komt het resultaat van deze deling onder de 105%, dan moet een pensioenfonds een herstelplan indienen bij de toezichthouder pensioenen: de Nederlandse Bank. E.e.a. betekent dat het merendeel van de fondsen per 1 januari 2009 geen aanvullende toeslagen ter correctie van de inflatie (eind oktober 2008 ca. 2,53%) zal verstrekken. Pensioenfonds Vopak heeft inmiddels het herstelplan opgesteld en naar de Nederlandse Bank (DNB) gezonden. Het plan houdt in: verhoging van de pensioenpremie; een additionele storting door Kon. Vopak NV; het achterwege laten van de inflatiecorrectie. Pensioenfonds Vopak heeft het vermogen door koersval en rentedaling zien krimpen met ca. 37%. Was de dekkingsgraad eind 2007 nog 135%, begin 2008 was dit cijfer al teruggelopen tot 123%. Per november 2008 werd een dekkingsgraad van 116% vastgesteld. Dit cijfer kwam nog overeen met de vereiste norm. Door de recente ontwikkelingen bedroeg de dekkingsgraad begin december 2008 nog slechts 98%. Het percentage kwam zodoende onder het minimaal vereiste wettelijk cijfer van 105% te liggen. Pensioenfonds Vopak en Kon. Vopak hebben een Uitvoeringsovereenkomst (voorheen financieringsovereenkomst geheten). Deze kent een aantal artikelen waarin bepalingen zijn opgenomen t.a.v. dekkingsgraden, verschuldigde premie, maatregelen bij onder- en overdekking en wanneer toeslag mag worden toegekend. Om toeslag mogelijk te maken bestaat er een toeslagreserve. Daar deze reserve thans negatief is (minus 17,5%) en de dekkingsgraad onder de 105% ligt zal er per 1 januari 2009 dus geen toeslag worden verstrekt. Als basis voor het vaststellen van evt. toeslag wordt het door het CBS gepubliceerde afgeleide consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens gehanteerd. "Afgeleid" houdt in dat niet alle aspecten, die de inflatie bepalen erin zijn opgenomen. Het bevat namelijk niet de prijzen van de overheidsactiviteiten, sociale premies en de basispremie zorgverzekering. Al met al is dit geen opwekkend verhaal geworden. Voor de gepensioneerden is het een flinke tegenvaller, nadat de situatie er nog geen jaar geleden tamelijk zonnig uitzag. Wanneer de lucht weer geklaard zal zijn? Pessimistische economen denken dat het minstens nog drie jaar kan duren! Gelukkig bepaalt artikel 16 uitvoeringsovereenkomst dat niet toegekende aanvullende toeslag onder een aantal voorwaarden later ingehaald kan worden. Wellicht kan een nieuwe beleggingsstrategie nog iets bijdragen in de goede richting. Ik wil dit artikel besluiten met een optimistische zienswijze: Er komt hoe dan ook een einde aan de huidige crisis. Houdt dus moed, er komen andere tijden. "Wat eerst een last is, kan later een lust worden".

3 Ledenzaken Bezorging Nieuwsbrief Alleen leden die te kennen hebben gegeven informatie (ook) per post toegezonden te willen krijgen, ontvangen de Nieuwsbrief per post. Alle leden, van wie we het adres kennen, zenden we de Nieuwsbrief digitaal. Dat is efficiënt en kostenbesparend. Leden die zich alsnog willen aansluiten bij de ontvangers en / of een gewijzigd adres hebben, kunnen dit opgeven aan het secretariaat. Vertrouwelijke informatie Omdat de Nieuwsbrief ook vertrouwelijke informatie bevat, is deze op de website uitsluitend bereikbaar via de pagina "Leden-info". Daar kunt u via het wachtwoord de pagina "Mijn VGV" bereiken. U vindt er behalve de nieuwsbrieven diverse vertrouwelijke onderwerpen, zoals notulen en Lief en Leed, met informatie over oud-collega s die ons zijn ontvallen (zie ook bijgaande opgave). Ook de collectiviteitscode bij ZK Achmea en het contractnummer bij CB Achmea, die hierna aan de orde komen kunt u er vinden. Mocht u niet (meer) over het vereiste wachtwoord beschikken dan kunt u dat bij het secretariaat opvragen. Contributie De jaarlijkse contributie bedraagt al jaren 15. Het bestuur heeft besloten voortaan voor nieuwe leden die in de loop van een jaar toetreden een aanpassing te hanteren. Daarom geldt voortaan bij toetreding in: het derde kwartaal 7,50 het vierde kwartaal 3,75. De premie wordt automatisch in januari geïncasseerd van de leden, die ons daarvoor toestemming hebben gegeven. Dat zijn vrijwel alle leden. Wie daartegen bezwaar had wordt geacht begin januari zelf 15 over te maken aan Ver. Gepensioneerden Vopak VGV, Postbanknummer Rol van de VGV in de kwestie "Optas" Tijdens de ALV in april werden hierover vragen gesteld en in Nieuwsbrief nr. 4 vroegen we u zich te melden om waar mogelijk het gewicht van VGV en NVOG in de strijd te werpen. Welnu: De VGV heeft een inventarisatie gemaakt hoeveel en welke leden een Optaspensioen hebben. Voorlopig zijn er dit meer dan 100; Deze kwestie is aan de orde gesteld tijdens de ALV van de NVOG op 14 mei Daar is deze materie door ons uiteengezet in aanwezigheid van 52 aanwezige andere ledenverenigingen. Bij enkele uit het Rotterdamse was dit bekend, bij heel veel anderen niet! We hebben gevraagd om ondersteuning door de NVOG en dit verzoek is gehonoreerd met steun op pensioentechnisch gebied, niet op financieel gebied. Gebaseerd op informatie van de heer A.L.A. van Ispelen, secretaris van de Deelnemersraad Optas en lid van het bestuur van de SBPVH presenteren we u de volgende evaluatie.

4 De Optas- havenpensioenkwestie, stand van zaken In de notulen van de laatste ALV en in nieuwsbrief nr. 4 van juli 2008 schreven wij reeds over de kwestie. Op de website vond u de lang niet volledige citatenreeks en wezen we op de website De meesten van u namen natuurlijk ook via de schrijvende pers en TV kennis genomen van de laatste ontwikkelingen. De Partijen: Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven (SBPVH): Opgericht in 2002 op initiatief van werkgevers en werknemers in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Optas NV: in 1997 opgerichte pensioenverzekeraar. Optas NV is ontstaan na de omzetting van het Pensioenfonds voor de haven (PVH) in een verzekeraar. Stichting Optas: Beheert de aandelen van Optas NV De Stichting is opgericht door het paritair (havenwerkgevers en -nemers) samengestelde bestuur van PVH met als doel het beheren van de aandelen van Optas NV en het zorgdragen voor continuïteit. Het bestuur bestaat uit de heren: o P.J.J.G. Vinken (Voorzitter) o P.A.H.M. Deiters o J. Kremers o S. Perrick o P. Ribourdouille Aegon: Verzekeringsconcern, nieuwe eigenaar Optas NV. De feiten Geschiedenis in vogelvlucht: 1948 Oprichting PVH (Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven). Paritair bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers PVH gaat over naar Optas NV Bij deze overgang is het vermogen van PVH als gebruikelijk middels een rechterlijke uitspraak beklemd. Dat betekent dat het vermogen slechts op basis van omschreven doelen is te gebruiken Zonder overleg met de haven verandert Optas NV de doelomschrijving van het beklemd vermogen Werkgevers en werknemers in de haven richten SBPVH op De rechter draait de poging van Optas NV om onder de beklemming uit te komen terug Aegon koopt Optas NV voor 1,3 miljard SBPVH stelt bestuurders stichting Optas persoonlijk aansprakelijk Aegon publiceert jaarverslag 2007 waarin Optas een waarde van 1,7 miljard euro wordt toegekend Rechtbank Rotterdam start getuigenverhoor 2008 Minister Donner (Min. van SZW) wijst L.C. Brinkman aan als bemiddelaar oktober: Bemiddelaar Brinkman geeft opdracht terug 2008 SBPVH start jaarrekeningprocedure tegen Aegon (bij Ondernemerskamer Amsterdam) en heeft procedures tegen de stichting Optas (bij de rechtbanken in Rotterdam en Den Haag) in voorbereiding. Ontwikkelingen sinds de bemiddelingsopdracht: De Stichting Optas heeft middels de aandelentransactie van Aegon 1,3 miljard op haar rekening gestort gekregen. Hiervan is maximaal 350 miljoen aangeboden aan SBPVH om de pensioenen te verbeteren. Dit bedrag werd door SBPVH veel te laag geacht en niet geaccepteerd want dan zou er nog steeds een bedrag van ongeveer 1 miljard resten. Dit bedrag komt de werknemers en werkgevers toe om de havenpensioenen te verbeteren. De SBPVH vindt dat het gehele bedrag moet terugkomen. Tijdens de omzetting van PVH naar Optas in 1997 is afgesproken dat het vermogen te allen tijde zal worden aangewend voor verbetering van pensioenen. Deze oorspronkelijke doelstelling wordt thans door de Stichting Optas betwist en verlaten. Zij hebben de statuten gewijzigd en willen het geld thans aanwenden voor sociale en culturele doelen.

5 Verdere stappen: Steun ontvangen in Australië en in Zweden door internationale bonden voor deze zaak; Opvoering van de druk op Aegon in Amerika. In januari 2009 gaat een delegatie vanuit de SBPVH en de vakbeweging naar San Francisco om internationale steun te vragen; De schrijvende pers, ondermeer het Financieel Dagblad, NOVA en NOS hebben de SBPVH benaderd en de site wordt constant bijgewerkt; De SBPVH heeft een "jaarrekeningprocedure" gestart tegen Aegon (bij de ondernemingskamer Amsterdam) omdat Aegon ten onrechte de opbrengsten van het fonds meetelt voor Deze opbrengsten dienen besteed te worden aan het op peil houden van de pensioenen van de havenwerknemers. (Waarde Optas bij Aegon bedraagt 1,7 miljard). Wordt behandeld op 15 januari 2009; Ultimo december 2008 gaat een verzoekschrift naar de rechtbank in Den Haag met betrekking tot de ontslagprocedure van de bestuurders van de Stichting Optas; Een inhoudelijke procedure wordt derhalve gestart tegen de Stichting Optas wegens een onrechtmatige daad; Een claim van 768 miljoen (beklemd vermogen) is ingediend bij Aegon die onderdeel is van de met de Stichting Optas gemaakte deal. Aegon ziet het beklemd vermogen als eigen vermogen. Uitgangspunt Wat de financiële kant betreft hanteert de SBPVH als uitgangspunt dat het gehele vermogen van 1,3 miljard ten goede komt aan de Havenpensioenen en dat Aegon een bedrag ter grootte van het oorspronkelijk beklemde vermogen ad 768 miljoen moet aanwenden voor pensioenverbetering van de gewezen en huidige deelnemers aan het pensioenfonds. Daaronder vallen dus ook de gepensioneerden. Ontklemming van het vermogen is onderdeel van de juridische procedure. Om één en ander te realiseren zal nog een lange weg te gaan zijn. We houden u op de hoogte. Beroep op de Optas belanghebbenden SBPVH doet een beroep op de belanghebbenden: steun bij acties, in processen, met geld en bovenal een juist gedrag! CAK: Uitbetaling compensatie eigen risico zorgverzekering Deze betaling geschiedt in principe automatisch in het vierde kwartaal van 2008 als u daar recht op heeft. Maar soms wordt u niet als rechthebbende opgemerkt en moet u maatregelen nemen! Op de VGV-website vindt u meer. Zie verderop in de nieuwsbrief onder "Bijpraten ". Onze collectieve zorgverzekering basisinformatie Sinds 1 januari 2006 bestaat ons collectief met ZKA. Nadat Vopak Shared Services en de VGV de laatste twee jaar daar veel energie in hebben gestoken, zal het verhaal de meesten onder u bekend zijn: het betreft een ledenvoorziening en voor deelname aan het collectief moet u lid zijn van de VGV.

6 Beter Af Vitaal Pakket Sinds 2007 is er naast de basis-, aanvullende en tandartsverzekering ook het Beter Af Vitaal Pakket voor 50+ deelnemers. Niet in plaats van- maar als aanvulling op de bestaande pakketten. Voor de volledige inhoud van dit pakket moeten we naar het "Overzicht vergoedingen 2009" verwijzen, het gaat om aanvullingen op de aspecten: ADL hulpmiddelen - Gebitsprothese - Griepvaccinatie tot 60 jaar - Health Check - Herstellingsoord Hoortoestel Hospice Pedicurezorg Personenalarmering - Preventieve cursus: valpreventie - Preventieve cursussen: bewegingsprogramma's, geheugentraining, rouwverwerking Thuiszorg - Verblijf en reiskosten van gezinsleden bij ziekenhuisopname. Zo kan men een pakket samenstellen uit: Beter Af Polis (basisverzekering); Beter Af Plus Polis (aanvullende verzekeringen); Beter Af Tandarts Polis; Beter Af Vitaal Pakket. Voor collectief verzekerden met een Plus Polis is er automatisch ook de extra dekking van het Beter Af Extra pakket. Contact Bij contacten over een nieuwe polis voor 2008 met Zilveren Kruis Achmea, ongeacht of dat telefonisch, schriftelijk of via de website van ZKA is, heeft u de VGV- collectiviteitscode nodig. VGV-leden kunnen deze vinden via pagina Leden-info op de webpagina "Mijn VGV". Voor wijziging van een bestaande polis heeft u natuurlijk ook uw polisnummer nodig. Op de website van ZKA kunt u vanuit de homepage onmiddellijk doorkiezen naar: Premie berekenen; Verzekering aanvragen; Verzekering wijzigen. De eerste vraag is dan of u deel uitmaakt van een collectiviteit en, zo ja, welke. Het wijst de weg vanzelf. Onder verzekeringen wijzigen kunt u o.a.: Pakket en eigen risico wijzigen Collectiviteit omzetten Persoonlijke gegevens wijzigen Gezinsleden meeverzekeren Overlijden doorgeven Kopie polisblad aanvragen Contact via de website is aan te bevelen. Als u geen toegang heeft tot Internet, dan kunt u bellen met de afdeling Telesales: ( 0,05 / minuut.) Dat kan op werkdagen en op zaterdag Het postadres is: Zilveren Kruis Achmea, Postbus 1311, 3000 BH Rotterdam. Neem geen onnodig risico Veranderen van basisverzekering kan zonder acceptatierisico, maar voor aanvullende verzekeringen is dat niet meer het geval. Zeg dus nooit een aanvullende verzekering op voordat u geaccepteerd bent voor een vervangende verzekering. Opzeggen moet vóór 1 januari gebeuren, aanmelden vóór 1 februari. De verzekering geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

7 Onze collectieve zorgverzekering overeenkomst tussen VGV en ZKA De overeenkomst is er in concept. Hij zal ingaan op 1 januari 2009 en voor drie jaar gelden, met stilzwijgende verlenging. De ondertekening hangt nog op amendementen die bij de juridische afdeling van Vopak in studie zijn. Voorts wacht Vopak nog op de Service Level Agreement, een onderdeel van de overeenkomst dat de normen en prestaties van Achmea weergeeft. Onze collectieve zorgverzekering Nieuws voor 2009 Basispakket Het premietarief stijgt in 2009 met minder dan 1%. Net als in 2008 geldt voor het basispakket een korting van 10%. Dus geen maar Op de premiekorting voor het nemen van (extra) eigen risico wordt geen korting toegepast: die is, in beide jaren, 50 / jaar ( 4,165 / maand) per 100 eigen risico. De veranderingen in het basispakket zijn gering. Hiervoor verwijzen we naar de opgave Veranderingen in 2009 van ZKA. Beter Af Plus polissen Van de door de VGV opgestelde wensenlijst voor 2009 is niets gehonoreerd in het door verzekerden ontvangen Vergoedingen overzicht Deze lijst is reeds opgesteld op 29 september 2008 en besproken met Vopak Shared Services op 5 november Een belangrijk punt op de lijst is een hogere vergoeding voor brillen bij 'overige opticiens'. Wij vertrouwen erop hierover voor eind januari nader bericht te mogen ontvangen. Voor de Beter Af Plus polissen wordt het collectief een grotere korting toegekend: Gemiddeld 15%. Voor deelnemers 65+ is de korting het hoogst, omdat zij (anders dan in de bruto-premietabel) het zelfde tarief betalen als de categorieën jaar. Voor de 3 sterrenversie: 25%. Leden, die zich voor het eerst bij ons collectief aanmelden, krijgen op de aldus bepaalde Beter Af Plus-premie in 2009 nog eens 25% extra korting! Afgezien van deze laatste extra korting stellen we vast, dat de collectief- premie voor de 1- en de 2 sterrenversie gelijk is aan die van 2008, die voor 3 sterren gaat met 3,5% omhoog (was 17,03) en de 4 sterrenversie met 10% (was 29,67). Maandpremies Beter Af Plus Polis 1 ster sterren sterren sterren Extra Pakket gratis Tandartsverzekering Voor de tandartsverzekering geldt een collectiviteitskorting van 15%. Voor alle varianten (1 t/m 4 sterren) noteren we een stijging t.o.v van 5,4%. Onderstaande premies gelden voor verzekerden van 30 jaar en ouder: Maandpremies Beter Af Tandarts Polis 1 ster 10,88 2 sterren 14,54 3 sterren 24,57 4 sterren 36,81

8 Beter Af Vitaal Pakket Een vergelijkbare stijging voor het Beter Af Vitaal Pakket: 5,6% ( 6,56 >> 6,93). Documentatie De relevante premies uit de tabel voor 2009 zijn hierboven reeds genoemd. De overige onderstaande documenten en/of brochures kunt u op de website van ZKA. vinden, maar kunt u ook rechtstreeks inzien of downloaden via onze website onder "Ledenvoorzieningen". Als u daar klikt op het jaartal komt het desbetreffende PDFdocument in beeld. Veranderingen 2009 Premietabel Collectieve Zorgverzekering Overzicht vergoedingen Beter Af Polis: Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Achmea Reglement Hulpmiddelen (hiernaar wordt in bovenstaande documenten verwezen) 2008 Collectiviteit Centraal Beheer Achmea (CBA) Op onze uitnodiging schreef CBA voor ons onderstaande tekst om u aan te moedigen gebruik te maken van de ledenvoorzieningen (in het jargon van CBA: "personeelsvoorzieningen") voor ons collectief. U kunt als gepensioneerde ex-werknemer van Vopak gebruik maken van de Personeelsvoorzieningen van Centraal Beheer Achmea. Wij willen u als ex-werknemer van Vopak wat extra's bieden. Dat kan nu! Wat dacht u van flinke kortingen op allerlei verzekeringen? Met voordeel een dagje uit? U kunt het nu allemaal zelf regelen omdat uw bestuur de Personeelsvoorzieningen heeft ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea. Flinke kortingen en aantrekkelijke voordelen U kunt als gepensioneerde én ook uw gezinsleden met de Personeelsvoorzieningen van Centraal Beheer Achmea profiteren van aantrekkelijke voordelen op verzekeringen en financiële diensten. Van reisverzekeringen en woonverzekeringen tot levensverzekeringen en van hypotheken tot rechtsbijstandverzekeringen. Belangrijke kortingen zijn bijvoorbeeld: 30% korting op de autoverzekering; 10% korting op de Woongarantverzekering (de korting kan oplopen tot 35%); 5% korting op de Permanente Reisverzekering; 0,2% lagere rente bij een Hypotheek (en slechts 0,5% i.p.v. 0,75% afsluitkosten); 10% Top20 korting (bij > 20 schadevrije jaren; 5% toeslag, als bestuurder 70 jaar of ouder is. Al met al levert dit collectiviteitsvoordeel u tot vele honderden euro's per jaar aan besparingen op! Daarnaast kunt u gebruik maken van de Aanvullende Diensten, met aanbiedingen op het gebied van reizen, gezondheid en mobiliteit. Zo hebben Arke en Holland International bijvoorbeeld exclusieve reisaanbiedingen. Hoe werkt het? Als u van de Personeelsvoorzieningen of de Aanvullende Diensten van Centraal Beheer Achmea gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met het callcenter: voor verzekeringen en voor financiële diensten. Dat kan ook 's avonds en op zaterdag. Meer informatie U kunt ook via de internetsite vinden en eventueel verzekeringen en dergelijke afsluiten. ('nnnn' is het contractnummer; het staat op de VGV-website in "Mijn VGV" en is zo nodig op te vragen bij het VGV-secretariaat.

9 Wilt u gebruik maken van de gratis en vrijblijvende advisering door een hypotheekadviseur, dan kan dat door een afspraak te maken via nummer Centraal Beheer Achmea heeft ook speciale tarieven in petto voor taxatiekosten en notariskosten. Privacy? De contacten met u verlopen altijd rechtstreeks. Het VGV-bestuur wenst daar te allen tijde buiten te blijven. Daardoor kunnen al uw zaken gemakkelijk, snel en direct geregeld worden. En is uw privacy volledig gewaarborgd. Nieuwsmail CBA wil VGV-leden zo goed mogelijk en regelmatig informeren over nieuwe of verbeterde producten in hun pakket "Personeelsvoorzieningen". De VGV wil daar op de volgende manier aan meewerken: Kort vóór CBA een nieuwsbrief wil verzenden - de eerstvolgende verzending zal naar verwachting in januari worden gedaan - worden actuele adresgegevens aan CBA ter beschikking gesteld voor eenmalig gebruik door hun mailservice, die ze na gebruik vernietigt. Deze adresgegevens zijn: naam, adres en evt. adres. Adressen van leden die gevraagd hebben postale verzending van VGV-nieuwsbrieven achterwege te laten, worden op een aparte lijst aan CBA gegeven met de restrictie hen alleen per te benaderen. De overige leden zullen CBA- nieuws per post ontvangen. Leden die niet wensen dat hun adressen aan CBA worden opgegeven worden verzocht dit tijdig kenbaar te maken aan het VGV-Secretariaat. Wie niet instemt met het ter beschikking stellen van zijn of haar adres moet dus vooraf reageren. Reageren gaat het gemakkelijkst via het daarvoor opgezette on-line formulier, dat u vindt op de webpagina "Ledenvoorzieningen" onder "CB Achmea". Telefonische opgave aan het VGV-secretariaat is natuurlijk ook mogelijk. Abonneren op de algemene ( )nieuwsbrieven van CBA kan desgewenst rechtstreeks via hun website Dennenheuvel Helaas moeten we vaststellen, dat nog niemand van dit collectief lidmaatschap kon profiteren. Dennenheuvel gaat pas de kortingen c.q. voordelen, verbonden aan het collectief lidmaatschap, toepassen zodra er tenminste 25 deelnemers zijn. Echter, steeds als iemand zich aanmeldt, krijgt hij deze restrictie te horen en haakt dan vervolgens af... Men kan dus spreken van een patstelling. Het bestuur is nu bezig deze impasse te doorbreken. We houden u op de hoogte! Zorgverzekering: Hoe is de verzekerdenpremie in 2009 opgebouwd? Ons commissielid Aad Kleijn vond onderstaand artikel van "Vektis" dd.19 november jl. en vroeg ons dit op te nemen met zijn onderstaande overweging: Achtergrondinformatie over de zorgverzekering nieuwe stijl is in een aantal gevallen opmerkelijk en vermeldenswaard. Bijgaand artikel van de hand van Vektis verschaft niet alleen duidelijkheid over de opbouw van de basispremie, maar plaatst tegelijkertijd vraagtekens achter de vaak zo gewenste solidariteitsgedachte In dit artikel gebeurt dat wellicht onbedoeld. Daar waar velen profiteren van korting op de premie, wordt deze gedachte losgelaten, of komt zelfs helemaal niet op! Niets is gratis, ook niet in de verzekeringswereld. Kortingen, overname verplicht eigen risico etc de rekening wordt altijd elders verrekend. Plaatsing in de nieuwsbrief lijkt mij van toegevoegde waarde voor een juiste beeldvorming over dit onderwerp.

10 De verzekeraars hebben inmiddels hun premies voor 2009 bekendgemaakt. Deze premies bestaan uit verschillende onderdelen. Zo bedraagt de door VWS geraamde rekenpremie in 2009 gemiddeld 947. De rekenpremie is het deel dat verzekerden betalen voor hun zorgverzekering, in aanvulling op de inkomensafhankelijke bijdrage die door de werkgevers wordt afgedragen. In 2008 was deze zogeheten rekenpremie nog 970. Vektis berekent op basis van de bekendgemaakte premies, dat bovenop de rekenpremie nog een opslagpremie van 101 komt. De opslagpremie is een begrip dat veelomvattend is. Deze wordt gereserveerd voor de beheers- en bedrijfskosten van verzekeraars, provisie en de exploitatiesaldi. Dit was 77 in De opslagpremie is dus met twee à drie tientjes gestegen. Factoren die o.a. een rol spelen in de exploitatiesaldi zijn: extra kosten als gevolg van wanbetalers, opbrengstenbeleggingen, (collectiviteits) kortingen, winstdelingen, mutaties technische voorzieningen. Daarnaast maken verzekerden in 2009 gemiddeld nog 106 aan kosten (eigen betalingen) die binnen het eigen risico vallen. Als gevolg van het eigen risico betaalt de verzekerde (in beperkte mate) mee aan de zorgkosten. Dit teneinde de verzekerden meer kostenbewust te maken.. In totaal verwacht Vektis een gemiddelde nominale premie (exclusief eigen betalingen) van In onderstaande grafiek wordt de premieopbouw voor 2009 weergegeven. Meer informatie over de premieopbouw is te vinden in de Zorgthermometer Vooruitblik 2009, die door Vektis is uitgegeven. Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Marieke Smit via

11 NVOG, wat betekent dit en wat is de meerwaarde voor de VGV? Opsteller: Joop Hoogvliet, voorzitter VGV Achtergrond Omdat de kosten van het lidmaatschap van de NVOG circa 30% van onze verenigingskosten uitmaken, lijkt het me juist om hier eens in te gaan op betekenis en meerwaarde. Wie is de NVOG en wat doet zij? De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden is de landelijke overkoepelende vereniging van 80 organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Aldus vertegenwoordigt zij indirecte leden. De NVOG heeft als doelstelling de behartiging van de collectieve belangen van gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. De NVOG maakt tevens deel uit van de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO). Van de NVOG-website citeren we: De NVOG werkt met de landelijke ouderenorganisaties (UnieKBO, PCOB en NOOM) samen in de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO). Hoewel de ouderenorganisaties gemeen hebben, dat zij de belangen behartigen van alle ouderen, heeft iedere organisatie een eigen identiteit en daardoor andere prioriteiten. De prioriteiten van de NVOG zijn: pensioen en pensioeninkomen (AOW en aanvullend pensioen) en medezeggenschap van gepensioneerden in pensioenfondsen. Missie De NVOG is er om de doelstellingen van haar leden op het gebied van inkomen en pensioenen te helpen realiseren. De NVOG wil een invloedrijke gesprekspartner voor relevante (landelijke) instanties zijn; professioneel, met een effectieve dienstverlening aan haar leden en financieel gezond. De NVOG wil haar doel bereiken door middel van bundeling van krachten en het benutten van kennis in en buiten de lidorganisaties gericht op: 1. het optimaal informeren, adviseren en ondersteunen van de leden; 2. het optimaal beïnvloeden van besluitvorming op landelijk niveau en 3. het aanspreekpunt op pensioengebied te zijn voor leden, overheid, CSO en andere relevante instanties. Organisatie en taken In november 2007 openbaarden zich naast de sterke punten van de NVOG ook enige zwakkere punten, zoals de ook door de VGV ervaren moeilijke interne en externe communicatie. De NVOG blonk niet uit in profilering. Wij als VGV hebben toen weinig support ervaren op het gebied van de hoge zorgkostenontwikkeling in 2007 en Een onduidelijk beleid, dat werd bevorderd door de grote verscheidenheid in het ledenbestand. Bovendien bleek het (overigens onbezoldigde) bestuur te zwaar belast. Betaalde krachten zijn uitsluitend de directeur van het Bureau en het parttime secretariaat. Sinds november 2008 werkt de NVOG met een nieuwe organisatiestructuur die de slagkracht moet verhogen en de continuïteit versterken. Hierbij staat meer zelfwerkzaamheid van de leden centraal, gebruikmakend van aanwezige expertise en er zal meer gebruik worden gemaakt van een benadering van onder af. Ook zal het imago en de efficiency worden verbeterd.

12 Nieuwe organisatie Bestuurlijke lijn: Het bestuur gaat meer besturen in de vorm van een grotere betrokkenheid bij het dagelijks bestuur van het CSO (zie vorenstaand citaat) de organisatie van het CSO- bureau en de public relations. Deze integratie van NVOG in het CSO betekent een betere toegang, zoals naar: Ministerie van VWS (A. Klink); Ministerie van SZW (P.H. Donner); Tweede Kamer; Stichting van de Arbeid; Zorgverzekeraars. Gebleken is dat de overheden willen praten met één platform van samengebundelde organen in de vorm van het CSO. Anders ontstaat een te grote diversiteit aan organen en verenigingen. Inhoudelijke lijn Deze loopt vice versa via de "platforms" naar: de commissies Zorg en Welzijn en Pensioenen; de werkgroepen Koopkracht / Indexatie, Jaarverslagen en Internationale Zaken; de commissies van de CSO. Een platform is een cluster van gepensioneerdenverenigingen, samengesteld op basis van een gemeenschappelijk kenmerk, zoals branche. Zo zijn er zes platforms, waarbij de VGV is ingedeeld in platform Handel, Industrie en Nijverheid-A, met onder andere Gasunie, Elsevier, KLM, NedLloyd, Nutreco etc. Elk platform levert één lid in de commissie Pensioenen en één in de commissie Zorg en Welzijn. Zo heeft ons commissielid Aad Kleijn zitting in de commissie Zorg en Welzijn. Een beeld van de huidige situatie Tijdens de algemene ledenvergadering van de NVOG op 12 november 2008 is op uitdrukkelijke wens van de leden een brief naar Regering en de leden van de Tweede Kamer gestuurd. Hierin werden zaken aan de orde gesteld als verzoek om ondersteuning van pensioenfondsen (analoog aan die van spaarders), toepassing van ongunstiger prijsindexen als het gepensioneerden betreft en een herbeoordeling van het toezicht door de Nederlandse Bank en de AFM. Verzocht is om overleg op korte termijn. Om hun zorg te uiten deed de vergadering op 12 november een persbericht uitgaan: Gepensioneerden willen maatregelen om koopkracht veilig te stellen. Hieronder geven we dat compleet weer. NVOG en CSO houden de vinger aan de pols betreffende de fiscalisering van de AOW middels de "Bosbelasting" waarbij ouderen met een hoger aanvullend pensioen AOW-premie zouden moeten betalen. Vrijwel alle kabinetten, ongeacht de kleur, hebben zich schuldig gemaakt aan het gegoochel met AOW-gelden. Daarbij heeft men het beeld in stand gehouden dat vooral jongeren de AOW van gefortuneerde ouderen zouden betalen. Dat is onjuist. Slechts 80% van de AOW-uitkeringen wordt betaald uit de omslagpremie, terwijl 20% reeds is gefiscaliseerd en uit de algemene middelen (= belastingopbrengsten) komt. Dat heet een sluipende fiscalisering. De Algemene Rekenkamer heeft terecht geconstateerd dat het Rijk de AOWmiljarden ondoelmatig rondpompt (bron: NVOG nieuwsbrief feb.2008). Het CSO heeft aangegeven dat eerst onderzocht moet worden wat de effecten van de vergrijzing zijn en welke financieringsmogelijkheden hier tegenover staan. De NVOG heeft een bijdrage geleverd aan de nieuwe Pensioenwet die op 1 januari 2008 is ingegaan. Deze wet draagt bij aan een pensioenstelsel waarin iedere deelnemer krijgt wat is toegezegd: zijn nominale pensioenuitkering. De Nederlandsche Bank ziet daarop toe. De Commissie Zorg en Welzijn ziet toe op blijvende betaalbaarheid van de zorg en het voorkomen van inkomensachteruitgang voor ouderen.

13 De VGV heeft vertrouwen in de nieuwe opzet en levert daarin een bijdrage om tot een goede belangenbehartiging te komen van gepensioneerden. Zoals hierboven aangekondigd ging er op 12 november een persbericht uit. Op 12 december kwam hierop een vervolg. Herhaling is immers de moeder der wetenschap! We geven beide berichten hieronder weer: NVOG - Persbericht van 12 november Gepensioneerden willen maatregelen om koopkracht veilig te stellen De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), die bijna pensioengerechtigden vertegenwoordigt, maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de financiële crisis voor de pensioenen. Door de instorting van de aandelenmarkt is de vermogenspositie van de pensioenfondsen ernstig verzwakt en dreigt de koopkracht van gepensioneerden flink aangetast te worden door geen of te lage indexaties, de jaarlijkse aanpassingen van de pensioenen aan de prijsontwikkeling. Deze indexaties zijn in de periode al aanzienlijk achtergebleven. Een achterstand die nu nog sterk vergroot dreigt te worden. Maatregelen van de overheid zijn nodig om verder achterblijven van de koopkracht te voorkomen, zo maakten vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties vandaag tijdens een bijeenkomst van de NVOG duidelijk De NVOG dringt aan op spoedig overleg met de betrokken bewindslieden over deze pensioenproblematiek. Drs. H. Kemner, voorzitter NVOG NVOG - Persbericht van 12 december Overheid moet koopkrachtverlies gepensioneerden repareren met fiscale maatregelen De NVOG acht het noodzakelijk dat de teruglopende koopkracht van gepensioneerden een halt wordt toegeroepen. Zeker nu een aanpassing van de pensioenen er voor velen in het komend jaar niet in zal zitten. Een tijdelijke belastingmaatregel in de vorm van een heffingskorting kan deze groep helpen om het oplopende koopkrachtverlies op te vangen. Daar is ook de Nederlandse economie bij gebaat. Volgens eigen berekeningen van de NVOG zal in 2009, ondanks de lagere inflatie, bij sommige groepen pensioeninkomens door indexatiekortingen sprake zijn van een negatieve ontwikkeling van het besteedbaar inkomen. Daar komt nog een extra koopkrachtverlies van 0,5% à 1% bij, doordat aanvullende verzekeringen in 2009 niet meer aftrekbaar zullen zijn. Voor met name ouderen een probleem, want die hebben vaak een vrij dure aanvullende verzekering, zo stelt drs. Hennie Kemner, voorzitter van de NVOG. De teruggang in het besteedbaar inkomen kan volgend jaar oplopen tot 1,5% à 2%. Dat komt bovenop het koopkrachtverlies in de periode 2004 tot en met 2008, dat met name in de groepen met een wat hoger pensioen tot 4% is opgelopen. De NVOG denkt dat een garantieregeling van de overheid voor pensioenuitvoerders niet de oplossing is voor de ouderen. Het is immers maar de vraag of zij daar zelf ooit iets van zullen ontvangen in de vorm van pensioenindexatie. Ook hebben lang niet alle AOWers een pensioen en zijn er bijna ouderen met pensioen uit een verzekerde regeling, die vaak helemaal geen indexatie kent. Een tijdelijke belastingmaatregel ligt daarom meer voor de hand. Een heffingskorting kan snel tot koopkrachtverbetering voor een grote groep gepensioneerden leiden.

14 De geboorte van de Wmo in Door Aad Kleijn, commissie Zorgverzekering en Sociaaleconomische zaken Het ontstaan van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is o.a. het gevolg van een opschoning van de bekende volksverzekering ter dekking van onverzekerbare risico's: AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Een noodzakelijke opschoning, omdat oneigenlijke elementen onderdeel werden van de AWBZ. Dit met het gevolg van onbetaalbaarheid, heffing van te hoge premies en, niet te verwaarlozen, het verder onder druk zetten van de solidariteitsgedachte. Op zich is de Wmo niet als een nieuwe wet te beschouwen, maar als een samenvoeging van bestaande wetten. Naast delen van de AWBZ ook de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG), de Welzijnswet en een aantal subsidieregelingen. Het ultieme doel van de Wmo is, bij een goede en juiste toepassing door gemeentebestuur en een participerende bevolking, iedereen de mogelijkheid te bieden tot participatie. Dit door de wet beoogde "meedoen" omvat grofweg vier maatschappelijke doelen: zelfredzaamheid bevorderen; participatie vergroten; actief burgerschap stimuleren; de sociale samenhang verbeteren. Gemeentes hebben de plicht een Wmo-verordening op te stellen. Deze verordening bepaalt het te voeren beleid t.a.v. een negental prestatievelden: 1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten; 2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen bij opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden; 3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 4. het ondersteunen van mantelzorgers, daaronder ook begrepen steun bij het vinden van adequate oplossingen, indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen van vrijwilligers; 5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem; 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer; 7. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang; 8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen; 9. het bevorderen van verslavingsbeleid. De wetgeving en alles wat daarmee samenhangt geldt natuurlijk voor iedere burger. Als vereniging van en voor gepensioneerden en samenwerkend met andere soortgelijke en ouderenorganisaties dient onze specifieke aandacht uit te gaan naar ouderen en zeker naar die ouderen die steun zoeken en verdienen binnen de kaders van deze wetgeving. Ongetwijfeld zullen er lezers zijn, die, wet of geen wet, actief zijn in buurtverenigingen, adviesraden, cliëntenraden etc. en ondanks de idealistische insteek van wetgevers en bestuurders op zaken stuiten, welke haaks staan op de mogelijkheden die er zijn. De Wmo op zich bevindt zich nog in de groei en zal pas eind 2009 de uiteindelijke maat kunnen worden genomen. De tijd tot dat moment moet worden benut om oneffenheden weg te nemen en iedere burger heeft de mogelijkheden daartoe. Laat via de website (Gastenboek) of het secretariaat van de VGV uw op-en aanmerkingen weten. Gezamenlijk zullen wij in geval van problemen naar mogelijke oplossingen zoeken.

15 Bijpraten: wat heeft u gemist als u onze website niet heeft gevolgd? Voor de leden die onze website niet regelmatig volgen beschrijven we hieronder wat we daar zoal opnamen sinds de verschijning van Nieuwsbrief nr. 4: Lief en Leed: Hoewel de naam anders doet vermoeden, worden ons in dit kader alleen overlijdensberichten gemeld. De meeste berichten bereiken ons via het Vopak Pensioenbureau, al dan niet met kaart, óók als het geen VGV-leden betreft. Andere pensioenfondsen geven ons geen informatie. We plaatsen alle meldingen separaat naar categorie op de webpagina. Ontvangen kaarten kunt u daar door aanklikken eveneens bekijken. Elders in deze nieuwsbrief vindt u de lijst ons ontvallen leden sinds de vorige opgave. Wat is nieuw?: Op deze nieuwe webpagina worden sinds juli alle toevoegingen en wijzigingen van de website benoemd. Op de "Welkom"- homepage is de datum van de laatste wijziging vermeld met een knop om in "Wat is nieuw?" verder te kijken. Niet alle nieuw wordt nu meer op de Welkom- pagina gezet! Citaten, knipsels De citatenreeks inzake Optas / Aegon wordt geregeld aangevuld. Laatstelijk met een artikel uit het AD van 19 november: "Haven wijst pensioenbod Optas af". Verder wijzen we op de website "Havenpensioen". Het nog zeer actuele stuk "Herinrichting regeling Buitengewone Uitgaven per " van Aad Kleijn is overgebracht naar de pagina "Links" onder "Gezondheid en Zorgverzekering". In november namen we citaten op van Plus Magzine en PlusOnline: "Minder belasting dankzij de gratis eindejaarstips". Zoals: "Het kan nog net: met een paar slimme ingrepen kunt u de deuk die de blauwe envelop straks in uw portemonnee slaat beperken. Of straks zelfs geld terugkrijgen." De Nieuwsbrieven van de NVOG zijn opgenomen t/m het novembernummer. De laatste uitgave is tegenwoordig ook rechtstreeks op de NVOG-website op te halen. Sommige leden hebben te kampen met maculadegeneratie. Daarom presenteerden we in september een "column" en twee artikelen uit NRC-Handelsblad over deze aandoening. Uit Plus Magazine van september 2008 vindt u een leerzaam stuk over de zakelijke consequenties van een nieuwe liefde: Nieuwe liefde, nieuw testament. Hebt u na een scheiding of het overlijden van uw partner opnieuw een grote liefde gevonden? Denk dan ook aan een testament om de erfenis goed te regelen. Aan het wettelijk erfrecht hebt U namelijk niet veel. Links >>>anderen Dit prettige bericht maar even helemaal: AOW ers krijgen er 256 per jaar bij, Anw ers krijgen er 20 per jaar bij. Het kabinet is akkoord gegaan met dit voorstel van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na advies van de Raad van State gaat het voorstel naar de Tweede Kamer. Volgens het voorstel ontvangen AOW ers vanaf 1 januari 2009 een tegemoetkoming van 36,45 per maand. Nu is dat nog 14,86 per maand. De extra verhoging is mede bedoeld als compensatie voor de beperking van de belastingaftrek voor hoge ziektekosten. De tegemoetkoming van Anw ers gaat van 14,86 per maand naar 16,78. We namen onder "Gezondheid en Zorgverzekering" een link op naar het CAK. Het CAK is o.a. belast met de uitbetaling van compensatie van het eigen risico. Zie elders in deze nieuwsbrief onder "CAK: Uitbetaling compensatie.".

16 Van het Ministerie van VWS namen we inleidingen en verwijzingen op inzake drie dossiers: "WMO voor burgers", "Veranderingen in de zorg 2009", "Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten". Via de Welkom- pagina wijzen we op de VWSwebpagina waar u de genoemde en talloze andere dossiers kunt inzien. Eveneens onder "Gezondheid en zorgverzekering": De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten. Onder "Service aan ouderen" namen we links op naar meerdere dienstverleners die Professionele alarmopvolging leveren, zoals Vierstroomzorgring, Stichting Breeduit Thuis, Careyn en De Woonbron. In dezelfde rubriek: Platform "AOW-omhoog". Een enthousiaste site met een prachtig doel: Zij willen dat de AOW met 15% verhoogd wordt. Hiertoe is er sprake van een Burgerinitiatief, een soort referendum waarmee kan worden afgedwongen dat een onderwerp behandeld wordt in de Tweede Kamer. Ledenvoorzieningen Eind november werden de inmiddels bekend geworden gegevens voor 2009 over de collectieve zorgverzekering opgenomen en die voor 2008 verwijderd. Het gaat om dezelfde zaken als in deze nieuwsbrief vermeld. T.a.v. Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel moesten we de collectiviteit- impasse melden, die elders in deze nieuwsbrief is beschreven. Berichten van leden We zijn verheugd af en toe van de leden bijdragen voor de Nieuwsbrief en/of website te ontvangen. Ditmaal ontvingen we heet van de naald een verslagje van Aad Korzilius van de reünie die Unitcentre op 29 november jl. hield: Op zaterdag 29 november jl. heb ik een gezellige reünie van oud Unitcentre personeel bezocht. Mede dankzij de oproep via de VGV was er een grote opkomst. 180 UC'ers hebben deze dag veel herinneringen op kunnen halen. Er waren bij deze reünie niet alleen gepensioneerden, maar vooral óók veel jongeren die nu nog bij de ECT werken. Dat was mooi: jong en oud weer even bij elkaar. Er lagen enkele leuke fotoboeken van oud personeelsleden ter inzage en deze werden goed bekeken. Velen hadden elkaar jaren niet gezien en dat leidde tot hilarische momenten. Zo van: "weet je nog wie ik ben?" "ja natuurlijk". En er dan helemaal naast zitten! Nou is dat niet zo vreemd, als je net als ik, niet goed bent in namen onthouden (en zeker niet als je wat ouder wordt). Er waren trouwens UC'ers bij die elkaar in geen twintig jaar hadden gezien.

17 Uit alle geledingen was oud-personeel aanwezig en wat mij vooral opviel dat zowel operationeel en kantoor- personeel nog veel over elkaar konden vertellen. Ook het vrouwelijk personeel was goed vertegenwoordigd. Gelukkig maar, want de partners mochten niet mee omdat wij anders niet in de ECT- soos hadden gepast. Natuurlijk waren er ook minder leuke berichten. Die betroffen UC'ers die te maken hebben met lichamelijke beperkingen. Positief was echter dan zij toch naar de reünie kwamen en er zichtbaar van genoten. Even terug naar de soos: Hierbij dank ik de heer Rokus van der Zalm en zijn mensen voor de fantastische verzorging. Ook het brood met de saté was heerlijk. Naar men zegt, want zelf heb ik er niet van geproefd. Ik had wat beters te doen, want praten maakt dorstig! Dat zelfs Sinterklaas op bezoek zou komen hadden wij niet verwacht. Nou hebben wij er zelf al één en het werd dan ook zeer op prijs gesteld, dat de heer Klaas de Jong, oud-directeur, aanwezig was. Al met al een leuk weerzien met veel oud-collega s. Oh nee: bij Unitcentre zeiden ze dan altijd: Mijn collega zit thuis. Geeft niet, voor mij waren het altijd al vrienden. Tot ziens op de volgende reünie. Vopak Senior Vopak Senior is, net als de VGV, een gepensioneerdenvereniging voor ex-werknemers van Vopak of rechtsvoorgangers en hun partners en nabestaanden. Helaas kunnen alleen oud-medewerkers wier laatste werkgever een Vopak-bedrijf was, lid worden van Vopak Senior en deelnemen aan de boottochten. Op onze website vindt u meer over Vopak Senior. Aanmelden kunt u zich bij de ledenadministratie: Olga Visser, Stuart Millstraat 101, 3076 RL Rotterdam, tel Of per

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij G B F G R A F I S C H E B E D R IJ F S F O N D S E N juni 2009 NIEUWS Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan IN DIT NUMMER:

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen

VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen VOBP Nieuws 2014/3 Van onze Voorzitter Laat ik beginnen met u allemaal namens het Bestuur van VOBP een bijzonder plezierige kerstperiode te wensen, met uw naasten en met festiviteiten die u het meeste

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F augustus 2008 N I E U W S Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Pensioenfonds PGB zoekt deelnemers voor klantenpanel Nieuwe klanten

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

S E P T E M B E R 2 0 1 3

S E P T E M B E R 2 0 1 3 S E P T E M B E R 2 0 1 3 I n d i t n u m m e r : Van de bestuurstafel Uit Pensioenland KNVG: Uit de Nieuwsbrief Kwartaalverslag PPF Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven telefoon 040-251 20 02 (maandag-woensdag-dond

Nadere informatie

El se vier Senioren Nieuwsbrief. nieuwsbrief. Pensioenfonds moet nu zelf zijn broek maar ophouden

El se vier Senioren Nieuwsbrief. nieuwsbrief. Pensioenfonds moet nu zelf zijn broek maar ophouden ES El se vier Senioren Nieuwsbrief nieuwsbrief april 2014 63 Pensioenfonds moet nu zelf zijn broek maar ophouden Voorkomen van kortingen gedoemd te mislukken De bij SPEO opgebouwde pensioenrechten worden

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning inhoud voorwoord 3 inleiding 4 de pensioenmarkt anno

Nadere informatie

VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD?

VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD? VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD? VP18.book Page 2 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM VP18.book Page 3 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM Publicaties van de Vereniging

Nadere informatie

Veiligheid heeft een prijs

Veiligheid heeft een prijs 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs @AnneMarieSnels voorzitter

Nadere informatie

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 11 maart 2012 Dit is de grote challenge! Hoe bestuur en verantwoordingsorgaan elkaar in evenwicht houden Een goed rendement en toch een dalende

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie