Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers"

Transcriptie

1 1 Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers 1. Situering tussentijdse evaluatie Met de verklaring van Lissabon (2000) en het pact van Vilvoorde (2001) werd het belang van een goede afstemming tussen werk en leren onderstreept. In het in 2005 afgesloten werkgelegenheidsakkoord tussen de regering en de sociale partners werden hierover een aantal concrete engagementen aangegaan. De minister voor Bestuurszaken, de minister voor Binnenlands Bestuur en de minister bevoegd voor Werk, Onderwijs en Vorming werkten voor het luik en lokale overheden een gezamenlijk actieplan uit voor meer stage- en werkervaringsplaatsen bij openbare besturen. Dit actieplan werd op 1 juli 2005 goedgekeurd door de Regering voor de schooljaren en Vanuit de verschillende bestuursniveaus ( overheid, regionale en lokale besturen) werden met het actieplan voor het eerst de handen in elkaar geslagen om te komen tot een uniforme en globale aanpak inzake stage- en werkervaringsplaatsen. De Vereniging voor Steden en Gemeenten nam ook een belangrijke voortrekkersrol op. Deze tussentijdse evaluatie van het actieplan werd voorzien na het eerste schooljaar, met het oog op eventuele bijsturing. Een randbemerking vooraf: er bestaat heel wat verwarring omtrent het gebruik van terminologie. Op de stuurgroep voor meer stage- en werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers d.d. 10 juli 2006 werd daarom afgesproken om voortaan volgende terminologie te gebruiken: - stagiair: leerlingen en studenten die in het kader van hun voltijdse schoolse opleiding een onbetaalde schoolstage volgen - leerwerker: leerling deeltijds beroepsonderwijs die alternerend leert en betaalde werkervaring opdoet In het actieplan en het vademecum gebruik(t)en we eerder de term werkervaringsplaatsen in plaats van leerwerkplaatsen. In de praktijk ontstaat er dan heel wat verwarring met de WEP-contracten (=Werkervaringsprojecten WEP-plus). We gebruiken dan ook voortaan liever de term leerwerk. Deze term benadrukt duidelijk het specifieke alternerende karakter, een permanente en voltijdse afwisseling tussen leren (schoolcontext) en werken (arbeidscontext). Leerwerkers worden voor het werkgedeelte gelijkgesteld met werknemers, het arbeidsrecht is dus op hen van toepassing. 2. Tussentijdse evaluatie van de 5 actiepunten In het actieplan dat vorig jaar door de Regering is goedgekeurd, werden 5 actiepunten naar voor geschoven: Actie 1: leerwerkplaatsen Actie 2: Financiering medische onderzoeken stagiairs Actie 3: Toeleiding om stagegevers en kandidaat-stagairs met elkaar te linken Actie 4: Begeleiding voor de leidinggevende-stagegever Actie 5: communicatie-sensibilisatie

2 2 De stand van zaken m.b.t. deze 5 actiepunten is de volgende: Actie 1: leerwerkplaatsen a regelgeving In uitvoering van het actieplan werd de beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) ingevoerd. Tot aan deze invoering konden de overheidsbesturen jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs enkel een betaalde werkervaring bezorgen via een regulier deeltijds arbeidscontract. Dit maakte de drempel hoog gezien: een zwaar financieel kostenplaatje voor een leersituatie spanningen t.o.v. het reguliere personeel het schiep onrealistische (loon)verwachtingen naar de jongere. De beroepsinlevingsovereenkomst met een beperkte leervergoeding moest deze financiële problematiek oplossen. Specifiek voor de overheid werd regelgeving gecreëerd (decreet-besluiten); ten behoeve van de lokale en regionale besturen werd een omzendbrief opgesteld. Voor de uitwerking van deze regelgeving is vertrokken van de Programmawet van ; art. 104 e.v. (over beroepsinlevingsovereenkomsten). Vanuit financieel oogpunt is de beroepsinlevingsovereenkomst inderdaad een goede zaak om een stimulans te kunnen geven aan bezoldigde leerwerkplaatsen voor leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs bij overheidsdiensten. Maar gezien er omtrent beroepsinlevingsovereenkomsten federaal geen duidelijk uitgewerkte wetgeving is, bleven er tijdens dit eerste jaar werken met de BIO s onduidelijkheden en verwarring. Voor een aantal zaken heeft de werkgever de vrijheid om zelf een aantal zaken te regelen; daarnaast blijven er een aantal juridische schemerzones die de rechtszekerheid niet bevorderen. Meer bepaald met betrekking tot: bedrijfsvoorheffing RSZ sociale bescherming de noodzakelijke verzekeringen vakantieregeling Voor de diverse problemen hebben we tijdens eerste jaar actieplan ofwel zelf invulling gegeven waar we de vrijheid hadden, of anders een advies van de federale overheidsdienst proberen bekomen. Op de stuurgroep voor meer stage- en werkervaringsplaatsen d.d. 10 juli 2006 is afgesproken dat de diverse voorstellen van oplossingen die in het kader van het actieplan werden uitgewerkt door het kabinet Vandenbroucke aan de federale diensten worden voorgelegd. De betrachting is dat federaal zich akkoord verklaart met de diverse uitgewerkte zaken en het document ondertekent. Dit document kan dan meteen ook de insteek zijn naar de uitwerking van een definitieve federale regeling toe. b concrete invulling van de geplande werkervaringsplaatsen: de vooropgezette plaatsen werden ruimschoots gehaald o Bij de overheid De 20 vooropgestelde en via het startbanenbudget centraal betaalde leerwerkplaatsen met een BIO werden na intensieve bemiddeling van de

3 3 administratie Personeelsontwikkeling (nu Agentschap voor Overheidspersoneel, AGO) ingevuld. Momenteel zijn er op volgende plaatsen BIO s (oude benamingen): VLOR: 1, VDAB: 9, OVAM: 1, Zeekanaal: 1, VLM Brugge: 1, DAB Catering: 1, Instituut voor Natuurbehoud: 2, LIN (logistiek): 1, LIN (natuur): 2, Ondersteuning werking WVC: 1 Via dit systeem krijg je automatisch doelgroepjongeren; alle jongeren zijn laaggeschoold aangezien ze geen diploma hoger secundair onderwijs hebben de helft van de geplaatsten bij de overheid is van allochtone afkomst. Bij De Lijn zijn er momenteel ook 19 leerwerkplaatsen met een BIO-contract. o Bij de lokale besturen De onduidelijkheden m.b.t. de BIO zorgen ervoor dat er nog maar een 7-tal jongeren met een dergelijk contract aan de slag zijn. De grotere besturen blijven voorlopig werken met een regulier deeltijds arbeidscontract. Momenteel zijn er op volgende plaatsen BIO s: OCMW Lokeren: 1, OCMW Wuustwezel: 1, Pick-Up project Meetjesland (Eeklo, Maldegem, Kaprijke, Assende, Evergem): momenteel 5, hier zouden komend schooljaar nog bijkomende BIO s afgesloten worden. Ook hier zijn deze jongeren uit de kansengroepen afkomstig. Een beperkt aantal besturen (o.a. Hasselt) gaven aan stappen te zetten om volgend jaar BIO s in te voeren. Via reguliere deeltijdse arbeidscontracten werden hiernaast 126 plaatsen ingevuld, samen goed voor 133 plaatsen leerwerk bij lokale besturen. o Bij de provincies Hier werden nog geen beroepsinlevingsovereenkomsten aangegaan. Het ERSV Vlaams-Brabant wil komend schooljaar met een proefproject bij de provincie Vlaams- Brabant starten. Dit proefproject zou goed zijn voor een tiental plaatsen. c uit een inhoudelijke evaluatie-bevraging omtrent de leerwerkplaatsen bleek: o Bij de overheid Tijdens een evaluatievergadering op met vertegenwoordigers van de entiteiten die de 20 leerwerkplaatsen hebben ingevuld, bleek het volgende: een centraal budget is absoluut nodig om plaatsen ingevuld te krijgen. Onder de huidige omstandigheden wil men volgend schooljaar wel opnieuw een jongere tewerkstellen er zijn zelfs al een aantal aanvragen voor bijkomende plaatsen

4 4 Voor 2007 heeft AGO een begrotingsvoorstel ingediend om verder centraal de 20 te kunnen betalen op de basisallocatie van de startbanen die voor de rest gedepartementaliseerd wordt. Dit voorstel is ondertussen aanvaard. o de begeleiding van de leerwerkers vraagt een grote tijdsinvestering, vooral aan de werkattitude van deze jongeren moet meestal worden gewerkt. Na enkele maanden van intensieve begeleiding slagen sommigen erin om zelfstandig werk te verrichten. De jongeren worden goed aanvaard op de werkplek; de contacten met de scholen centra voor deeltijds werken lopen over het algemeen ook vlot. o i.v.m. de BIO-contracten: ze hebben door de diverse onduidelijkheden in de federale wetgeving administratief toch voor wat overlast gezorgd. o Bij de lokale besturen De BIO s openen heel wat mogelijkheden tot tewerkstelling bij lokale besturen, maar: o er is nood aan een informatiecampagne: de omzendbrief bereikt niet noodzakelijk de juiste mensen, de kennis over de BIO bij lokale besturen is zeer beperkt minder dan 10 procent van de besturen die de bevraging beantwoorden, kent het systeem omwille van het bestaan van juridische schemerzones worden sommige werkgevers afgeschrikt nood aan zeer beknopte informatie (zie vraag-antwoord) VVSG plant een aantal infomomenten o er bestaat gevaar voor subsitutie-effecten: besturen wijzen erop dat het aantal beschikbare plaatsen en de draagkracht inzake begeleiding moet verdeeld worden over verschillende projecten en doelgroepen sommige OCMW s wijzen erop dat meer leerwerkplaatsen minder beschikbare plaatsen voor art betekent (kernopdracht versus preventieve acties t.o.v. kansengroepen) spanningsveld tussen brugprojecten en leerwerk veel besturen bieden plaatsen voor werkgestraften (alternatieve straffen) aan, in sommige arrondissementen zijn nagenoeg alle besturen aanbieders van dergelijke plaatsen o er is nood aan lokale netwerking en een brugfunctie: lokale besturen en de centra deeltijds onderwijs zijn vaak onbekenden voor elkaar in de praktijk blijkt een directe vraag van het CDO aan het bestuur de beste weg te zijn om leerwerkplaatsen in te vullen de sectorconsulent lokale besturen (VVSG) kan hier als ondersteuning en helpdesk optreden nood aan versterking van de onderlinge contacten (zie ook actie 5: communicatie-sensibilisatie)

5 5 Actie 2: Financiering medische onderzoeken stagiairs Ook voor volgend schooljaar is er federaal 5 miljoen euro voorzien voor de bekostiging van medische onderzoeken voor stagiairs. Actie 3: Toeleiding om stagegevers en kandidaat-stagairs met elkaar te linken In het actieplan was voorzien dat de stagedatabank wordwatjewil stagegevers en -zoekers met mekaar zou verbinden. De stagedatabank van DIVA raakte vorig schooljaar evenwel nog niet operationeel. Dit zal wel het geval zijn vanaf september Het Agentschap voor Overheidspersoneel en de Vereniging voor Steden en Gemeenten zullen een sensibiliseringsactie voorzien naar hun doelgroepen toe om te vragen hun aanbod aan stageplaatsen in te brengen. De Regering hechtte haar goedkeuring aan een gestructureerd gebruik van de stagewebsite binnen de administratie (VR DOC.0777). a bemiddelende rol o Voor wat de overheid betreft nam het Agentschap voor Overheidspersoneel dit schooljaar verder een bemiddelende rol op om jongeren uit de doelgroepen aan een stageplaats te helpen. Specifiek voor doelgroepen zal de stagedatabank sowieso niet volstaan: uit de ervaring van het Agentschap voor Overheidspersoneel blijkt dat voor moeilijk plaatsbare jongeren sowieso altijd een zekere bemiddeling zal nodig zijn. Tijdens het schooljaar heeft AGO bemiddeld voor 56 stageplaatsen voor onbezoldigde stagiairs (vorig schooljaar gebeurde dat voor 35 stagiairs). Van deze 56 plaatsen werden er 42 ingenomen door kortgeschoolden, 3 door gehandicapten en 26 door allochtonen. Een gehandicapte heeft een volledig jaar stage gelopen in kader van alternerend leren. Bovendien werden nog een aantal stagiairs, waarvoor binnen de overheid niet meteen een stageplaats beschikbaar was, na doorverwijzing met succes geplaatst bij een provinciebestuur. Het vinden van een stageplaats voor leerlingen uit de doelgroepen verloopt soms zeer moeizaam. De begeleiding van deze leerlingen vergt immers veel tijd. De toegenomen werkdruk van de laatste maanden (BBB) heeft een negatieve invloed gehad op het aanbieden van stageplaatsen. Vooral voor studenten met een handicap en in het bijzonder studenten met een visuele handicap is het vinden van een stageplaats problematisch. Daarom zullen in de toekomst extra inspanningen worden gedaan om stageplaatsen voor deze groep te vinden (in samenwerking met dienst Emancipatiezaken). Door het aanbieden van stageplaatsen aan personen uit de doelgroepen geeft onze organisatie een duidelijk signaal dat diversiteit belangrijk is. o Ook de VVSG fungeert als bemiddelaar om lokale besturen te overtuigen de stagedatabank te gebruiken (overeenkomst VVSG-DIVA). Vermits stage en leerwerkplaatsen veelal via het lokale netwerk ingevuld worden, is het onduidelijk of besturen de meerwaarde van de stagedatabank zullen inzien.

6 6 b bevraging cijfers stageplaatsen o Bij de overheid Het Agentschap voor Overheidspersoneel heeft in opvolging van de nulmeting die vorig jaar gebeurde naar aanleiding van het opstellen van het actieplan voor meer stageplaatsen opnieuw een bevraging gedaan om te peilen naar het aantal stagiairs dat er dit schooljaar waren bij de overheid. Er werd geopteerd voor een ad hoc elektronische bevraging naar de leidend ambtenaren. Volgend cijfermateriaal werd bekomen: Overheid Beleidsdomein Allochtoon Gehandicapt Kort geschoold universiteit. BZ CJSM EWI FB IV LV LNE OND RWO DAR WVG WSE MOW Andere ent Totaal Volgende definities werden gehanteerd: o Allochtoon: persoon met een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie of persoon van wie minstens één ouder of twee grootouders een nationaliteit hebben van een land buiten de Europese Unie" o Gehandicapt: persoon met een arbeidshandicap: persoon met aantasting van zijnhaar mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is. o : leerling(e) die in het schooljaar waarin hijzij stage loopt het diploma van secundair onderwijs niet zal behalen op het einde van het schooljaar. Gezien de reorganisatie BBB en de structuurreorganisatie die in volle gang is, was het bekomen van cijfergegevens allesbehalve evident.

7 7 In de nulmeting vorig jaar bedroeg het totaal aantal onbezoldigde stagiairs voor de ganse overheid (MVG + VOI) Dit jaar komen we aan 1.750, een stijging met ruim 200. Naar rapportering toe binnen de overheid moet (in overleg met het departement Bestuurszaken) verder bekeken worden wat naar de toekomst toe de meest aangewezen weg is. o Bij de lokale besturen Respons op bevraging: Gemeenten: (44,5%) OCMW s: (33%) Samen: (38,7%) t.o.v. 46% respons vorig jaar Volledig databestand op te vragen via Totaal aantal stage- en leerwerkplaatsen bij lokale besturen Gemeente stageplaatsen waarvan 537 voor hooggeschoolden en voor laag- of middengeschoolden. Van deze laag- en middengeschoolden behoren 216 personen tot de kansengroepen 115 VDAB-stages 56 deeltijdse contracten leerwerk 5 BIO s OCMW s stageplaatsen waarvan 382 voor hooggeschoolden en voor laag- of middengeschoolden Van deze laag- en middengeschoolden behoren 166 personen tot de kansengroepen 89 VDAB-stages 70 deeltijdse contracten leerwerk 2 BIO s Totaal stageplaatsen waarvan 919 voor hooggeschoolden en voor laag- of middengeschoolden Van deze laag- en middengeschoolden behoren 382 personen tot de kansengroepen 204 VDAB-stages 126 deeltijdse contracten leerwerk 7 BIO s Ter vergelijking met vorig jaar: toen was er een totale respons van 282 besturen op 616 (46 procent). Zij waren toen goed voor samen stageplaatsen en 75 bezoldigde werkervaringsplaatsen met een deeltijds arbeidscontract. Ook bij de lokale besturen waren er het voorbije schooljaar dus duidelijk meer stageplaatsen: minstens 500 meer dan het schooljaar voordien. o De grotere besturen blijven het merendeel van de stageplaatsen (64,3%) en leerwerkplaatsen (81,2%) leveren o Bevraging bij 618 besturen van deze gegevens is tijdrovend en arbeidsintensief. Een goede opvolging vanuit de dienst DBO (ook inzake cijfers en contactgegevens brugprojecten) zou wenselijk zijn

8 8 o Besturen geven aan dat slechts 17% van de stagiairs hooggeschoold (universitair of hogeschool) is o Besturen geven aan dat ongeveer 7% afkomstig is uit de kansengroepen, bij deeltijdse leerwerkcontracten en BIO s wijzen de begeleiders op de vaak multiproblematische achtergrond van de jongeren o Bij de provincies Bij de provinciebesturen werden er dit jaar niet opnieuw bevragingen gedaan. Uit een navraag door het Agentschap voor Overheidspersoneel bleek dat het aantal stagiairs bij de diverse besturen ongeveer gelijk bleef als vorig schooljaar. Alle provinciebesturen samen bieden rond de 300 onbezoldigde stageplaatsen aan.

9 9 Actie 4: Begeleiding voor leidinggevende-stagegever Tijdens dit eerste jaar van actie werden eerstelijninformatiepunten in de administratie (bij het Agentschap voor Overheidspersoneel) en bij de VVSG gerealiseerd. Er werd ook een vademecum opgesteld met alle nuttige informatie omtrent stage- en werkervaringsplaatsen bij openbare besturen. Dit vademecum werd als een nuttig instrument ervaren. Er zal naar het nieuwe schooljaar toe een hergewerkte versie gemaakt en verspreid worden. De centra voor deeltijds onderwijs zijn vragende partij om dit vademecum op te splitsen in twee delen: onbezoldigde schoolstage en bezoldigd leerwerk. Onbezoldigde schoolstage en bezoldigd leerwerk in één vademecum opnemen, schept voor hen problemen inzake verkoopbaarheid. Wat vorming betreft: In het vademecum werden concrete tips gegeven over hoe stagiairs begeleiden. Ook de eerstelijnaanspreekpunten voorzien bijkomende informatie; belangrijk blijkt vooral om aan de behoefte naar informatie te kunnen voldoen. Uit een behoeftepeiling binnen de overheidsadministratie blijkt dat er naar bijkomende opleiding omtrent hoe een stagiair begeleiden niet echt vraag is, opvallend ook niet bij de 20 diensten die momenteel een jongere met een BIO-contract hebben. Naar lokale besturen toe wordt een algemeen pakket begeleiding op de werkvloer aangeboden, jongeren uit het deeltijds onderwijs krijgen hierbinnen bijzondere aandacht. Actie 5: communicatie-sensibilisatie Bij de verspreiding van het vademecum en de bevraging omtrent cijfers werd er telkens op alle niveaus gecommuniceerd en gesensibiliseerd. Een meer grootschalige communicatie werd tijdens het schooljaar niet gedaan omdat de stagedatabank wordwatjewil nog niet operationeel was en het onmogelijk zou zijn om een meer grootschalige vraag naar persoonlijke bemiddeling aan te kunnen binnen de administratie. Bovendien was er ook nog te veel onduidelijkheid omtrent het BIO-statuut. Bij de lancering van de nieuwe stagewebsite van DIVA in september 2006 zal er binnen de administratie wel promotie voor worden gemaakt. Aan leidinggevenden zal worden gevraagd om stageplaatsen aan te bieden. Met de inrichtende onderwijskoepels zijn er alvast ook afspraken gemaakt omtrent een toelichting omtrent de BIO voor alle Centra voor Deeltijds Onderwijs medio september Bedoeling is om op duidelijke én correcte informatie te verspreiden naar alle Centra voor Deeltijds Onderwijs en werkgevers. Als algemeen besluit van deze tussentijdse evaluatie kan worden gesteld - dat er nu reeds 700 stagiairs meer terecht konden bij een openbaar bestuur dan het schooljaar voordien. Door de ingebruikname van de stagedatabank vanaf het komend schooljaar zou het aantal stageplaatsen nog moeten stijgen. Hiervoor zal verder worden gesensibiliseerd. - Er werden oplossingen en voorstellen geformuleerd met betrekking tot de lancunes in de federale wetgeving inzake de beroepsinlevingsovereenkomst : die zullen verder met de bevoegde federale instanties worden opgenomen.

10 10 Verdere verduidelijkende cijfers : onbezoldigde stages per beleidsdomein overheid Bevraging mei-juni 2006 Bestuurszaken Departem Totaal Departem. voor Overheidspersoneel Vlaams voor Recr. en Sel. voor Fac. Man. voor Bin. Bestuur Cultuur, Jeugd, Sport en Media Kunsten en Erfgoed Sociaal Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen Vlaams Opera

11 11 Koninklijke Museum voor Schone Kunsten Antwerpen BLOSO Regulator voor de Media VRT Totaal Economie, Wetenschap en Innovatie Departem Economie Ondernemen Instituut voor Innovatie door Wetensch. en Techn. Inst. voor Techn. Onderzoek Fonds voor Wetensch. Onderzoek Participatie maatschappij Participatie maatschappij

12 12 Vlaanderen Limburgse Reconversiemaatschappij Totaal Departem.. Financiën en Begroting Centrale Acc Belastingsdienst Totaal Internationaal Vlaanderen Departem voor Int. Samenwerking Toerisme Vlaanderen Vlaams voor Int. Ondernemen Totaal

13 13 Landbouw en Visserij Departem voor LV Instituut voor Landbouwen Visserijonderzoek Vzw Vlaams Centr. voor Agro- en Visserijmarketing Totaal Leefmilieu, Natuur en Energie Departem Openbare Afvalstoffen maatschappij Milieumaatschappij Landmaats chappij Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Agentschap

14 14 voor Natuur en Bos Energieagentsch. VREG Totaal Maatschappij voor Energievoorziening Onderwijs en Vorming Departem AGODI Totaal Onderwijs Dienstencentrum Hog-Volw. Ond voor Onderwijscomm. AGIOn Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departem Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed Vlaanderen

15 15 Wonen Vlaanderen Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed Inspectie RWO Totaal Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Departem Studiedienst van de Regering Int. Audit van de Administratie voor Geografische Informatie Vlaanderen Vzw De Rand Totaal Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departem

16 16 Inspectie WVG Jongerenwelzijn Zorg en Gezondheid Vlaams voor Personen met een Handicap Kind en Gezin Openbaar Psychiatrisch Zorgcentr. Geel Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekkem Fonds Jongerenwelzijn Zorg en Gezondheid Vlaams Infra- structuur- fonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden Totaal Werk en Sociale Economie Departem Vlaams

17 17 Subsidieagentsch. Voor Werk en Soc. Economie VDAB Syntra- Vlaanderen Werkholding nv Totaal Departem. Agentschap Infrastructuur Agentshap dienstverlening en Kust Mobiliteit en Openbare werken De Lijn 50 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Waterwegen en Zeekanaal Gemeenschapsonderwijs aantal Andere De Scheepvaart Totaal UZ-Gent 140 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend VMW Totaal 140

18 18 Verdere cijfers: Overzicht stageplaatsen en leerwerkplaatsen bij gemeenten met meer dan inwoners GEMEENTE Gemeente OCMW Stage LW Stage LW > inw. Antwerpen Gent Brugge Leuven Mechelen 50 16?? Aalst Kortrijk Hasselt St. Niklaas Oostende Genk Roeselare Beveren Dendermonde Beringen TOTAAL

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST BIJLAGE 3 OMZENDBRIEF OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST I ENTITEITEN BBB STRUCTUUR 1.1. Tussenoverlegcomités (= beleidsdomeinoverlegcomité BDOC),

Nadere informatie

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform versie 20160623 Entiteit Financieel systeem KBO-nummer / GLN-nummer Startdatum elektronisch

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-469- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr. 70

Nadere informatie

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck In Het Algemeen Belang Filip De Rynck Context gemeenschappelijk Discussie over de rol van de overheid: gemeenschappelijk belang Besparingen: gemeenschappelijke druk; kan samenwerking deel van het antwoord

Nadere informatie

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR JAARVERSLAG 2013-20 2014 1) Algemeen 1.1. Krachtens artikel 27 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur dient de beroepsinstantie

Nadere informatie

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE)

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE) Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties 1 VVP 2 Toerisme Provincie Antwerpen 3 Toerisme Limburg 4 Toerisme Oost-Vlaanderen 5 Toerisme Vlaams-Brabant 6 Westtoer Kunststeden

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO)

Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Voor welke jongeren? Leerwerkstatuut Industrieel leercontract bij private werkgevers Deeltijds

Nadere informatie

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/ev 03/02/2016

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/ev 03/02/2016 OMZENDBRIEF 1 2016/01 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum jur@ibr-ire.be EV/ev 03/02/2016 Geachte Confrater, Betreft: Wijzigingen van het

Nadere informatie

Overzicht. Toepassingsgebied Archiefdecreet. Page 1

Overzicht. Toepassingsgebied Archiefdecreet. Page 1 Toepassingsgebied Archiefdecreet Overzicht Artikel Categorie zorgdragers Aantal 4, administratieve rechtscolleges 3 diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van 4, 2 de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP BRONNEN Cijfers VDAB-studiedienst juli 2010: Kansengroepen in Kaart, arbeidsgehandicapten op de Vlaamse

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

ENTITEITEN BRON REGELING BELEIDSDOMEIN 7 WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ENTITEITEN BRON REGELING BELEIDSDOMEIN 7 WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 1 Uitvoering van punt 8.3. van het Sectoraal Akkoord 2005-2007: minimale dienstverlening bij georganiseerde werkonderbreking: stand van zaken op 21/03/2008 BELEIDSDOMEIN 7 WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers

Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers Brussel, juni 2009 Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers Het begin van een nieuwe legislatuur is voor veel organisaties

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen).

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 463 van 21 februari 2014 van LODE VEREECK Vlaamse overheid

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven Adreslijst adviesinstanties volgens het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma s van 12-10-2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Activiteiten en instrumenten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid

Activiteiten en instrumenten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid Sectorconvenant Lokale Besturen? Samen met lokale besturen Werken aan een divers personeelsbeleid In 2005 ondertekende de Vlaamse Regering samen met de werkgeversorganisatie VVSG en de drie werknemersorganisaties

Nadere informatie

6 de staatshervorming

6 de staatshervorming MOVI-NETWERKSESSIE 6 de staatshervorming Vastgoed & Facilitair Management 17/03/2014 Gert Potoms Agentschap voor Facilitair Management INLEIDING Tijdslijn Algemeen 6 de staatshervorming (behoeften FM &

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 stuk ingediend op 1326 (2011-2012) Nr. 7 1 december 2011 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 Amendementen Stukken in het dossier: 1326 (2011-2012)

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Werken in de social profit Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Welke vragen willen we beantwoorden? Wat is Verso? Wat is de social profit? Welke jobs zijn te vinden in de social profit? Waarom

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

Interne staatshervorming: Hoe zit dat nu? WELKOM

Interne staatshervorming: Hoe zit dat nu? WELKOM Interne staatshervorming: Hoe zit dat nu? WELKOM Koen Loete Voorzitter Resoc Meetjesland, Leiestreek en Schelde Welkom& inleiding Programma Kris Snijckers Raadgever binnenlands bestuur Kabinet Minister

Nadere informatie

nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector

nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector In 2015 hebben

Nadere informatie

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven Dienst Beroepsopleiding ALTERNEREND LEREN DBSO 01.09.2010 31.08.2011 Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 161.463 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 JANUARI 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.504 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

DOCTORAATSVEREISTE BIJ TOEGANG TOT EEN BETREKKING VAN WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR EN ALGEMEEN DIRECTEUR BIJ EEN VLAAMS WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING

DOCTORAATSVEREISTE BIJ TOEGANG TOT EEN BETREKKING VAN WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR EN ALGEMEEN DIRECTEUR BIJ EEN VLAAMS WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING ADVIES 94 DOCTORAATSVEREISTE BIJ TOEGANG TOT EEN BETREKKING VAN WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR EN ALGEMEEN DIRECTEUR BIJ EEN VLAAMS WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING 22 september 2005 ADVIES 94 DOCTORAATSVEREISTE

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

Handleiding Lokale Statistieken Pagina 1

Handleiding Lokale Statistieken Pagina 1 Beste bezoeker, De site Lokale Statistieken biedt u de mogelijkheid om cijfers op te zoeken op het niveau van gemeentes, steden, provincies en het Vlaamse Gewest. Deze handleiding leidt u, stap voor stap,

Nadere informatie

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds 13 DECEMBER 2002 - Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds (Gecoördineerde versie, aangepast aan het programmadecreet van 19 december 2003 houdende

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Rekenhof De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Instituut voor de Overheid 7 oktober 2008 Praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof 1. Inleiding 2. Mijlpalen, o.a. wet-duquesne 3. Veelzijdigheid

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Interne staatshervorming Wat? Context? Doel? Regioscreening Wat? Doel? Evaluatie interne staatshervorming Uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

Arbeidsmarkt vijftigplussers

Arbeidsmarkt vijftigplussers Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt vijftigplussers Samenvatting 2012) 50.216 werkende 50+ ers (2011) aantal werkende vijftigplussers

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Stelsel van leren en werken Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Inhoud Historiek van leren en werken Decreet betreffende het stelsel van leren

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) stuk ingediend op stuk ingediend op 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Tekst

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Kennismaking Sophie De Wintere HR consulent diversiteit Dienst Personeelsmanagement Elke Deforce Diensthoofd bureau voor diversiteitsmanagement

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008 ADVIES Raad Secundair Onderwijs 23 januari 2007 RSO/GCO/ADV/003 Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008 VLAAMSE

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie

Jaarrapport gelijke kansen en diversiteit. Naar een evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen in de Vlaamse overheid Actieplan 2008

Jaarrapport gelijke kansen en diversiteit. Naar een evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen in de Vlaamse overheid Actieplan 2008 Jaarrapport gelijke kansen en diversiteit Naar een evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen in de Vlaamse overheid Actieplan 2008 GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT PLAN 2008 Naar een evenredige vertegenwoordiging

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK 1. BEVRAGING Behoefte onderzoek 'Sociale Economie' In 2014 mochten we van de Vlaamse regering een goedkeuring krijgen betreffende de 'regierol ter stimulering van de

Nadere informatie

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Agenda Welkom Toelichting project Overzicht gestelde vragen en antwoorden Vragen? Algemeen Kader DE VERNIEUWDE AANPAK INTENSIEF WERKPLEKLEREN

Nadere informatie

Stedenfonds.

Stedenfonds. 1 Stedenfonds Welke lokale besturen komen in aanmerking De 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Het stedenfonds richt zich ook tot de VGC, maar de VGC valt niet onder het toepassingsgebied

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 30 / 2006 van 29 november 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 025 BETREFT : aanvraag van het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting, Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting,

Nadere informatie

Je leergestoord kind krijgt de redelijke aanpassingen niet waar het recht op heeft? Wat kan je doen?

Je leergestoord kind krijgt de redelijke aanpassingen niet waar het recht op heeft? Wat kan je doen? Je leergestoord kind krijgt de redelijke aanpassingen niet waar het recht op heeft? Wat kan je doen? Eureka Die-'s-lekti-kus heeft bezorgd vastgesteld dat meer en meer ouders melden dat hun kind de STICORDI

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

2706 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

2706 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 2706 MONITEUR BELGE 23.01.2007 BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER [C 2006/21361] 16 JANVIER 2006. - Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van

Nadere informatie

Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer

Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer Agenda 1. September 2015 2. AgODi reageert 3. Uitbreiding ondersteuningsaanbod 4.

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05)

NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05) NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05) Steden en gemeenten De weerhouden steden en gemeenten hebben een gemiddelde jeugdwerkloosheidsgraad (periode 2002-2004)

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven Dienst Beroepsopleiding ALTERNEREND LEREN DBSO 01.09.2013 31.08.2014 Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN Ellen Wayenberg & Filip De Rynck Spoor Bestuurlijke

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

GENKSE BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD NAAR SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE

GENKSE BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD NAAR SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE De data over de arbeidsmarkt zijn afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening, d.i. een raamwerk waarin arbeidsmarktstatistieken die zowel de vraag- als aanbodzijde van de arbeidsmarkt beschrijven worden

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei

Vlaamse Regering. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei State, gecoördineerd op 12januari 1973, Gelet op advies nr. 52.670 van de Raad van State, gegeven op 28 januari 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de wetten op de Raad van 322.1034

Nadere informatie

betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond

betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond ingediend op 415 (2014-2015) Nr. 1 30 juni 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Jan Hofkens, Sonja Claes, Emmily Talpe, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Miranda Van Eetvelde betreffende sensibilisering,

Nadere informatie

[SAMEN MET LOKALE BESTUREN WERKEN AAN EEN DIVERS PERSONEELSBELEID]

[SAMEN MET LOKALE BESTUREN WERKEN AAN EEN DIVERS PERSONEELSBELEID] Portfolio sector lokale besturen [SAMEN MET LOKALE BESTUREN WERKEN AAN EEN DIVERS PERSONEELSBELEID] Onder dit motto werken de sectorconsulenten aan instrumenten om gemeenten, OCMW s en intercommunales

Nadere informatie

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

Lerend werken, werkend leren

Lerend werken, werkend leren Lerend werken, werkend leren De versterking van het arbeidsaanbod is een kernopdracht voor de VDAB. In dit perspectief wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillende formules van opleiding en begeleiding

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 510 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 12 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT KMO-portefeuille - Aanvragen De kmo-portefeuille is veruit

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

De Beroepsinlevingsovereenkomst in vraag en antwoord

De Beroepsinlevingsovereenkomst in vraag en antwoord De Beroepsinlevingsovereenkomst in vraag en antwoord Meer en betere leerwerkplaatsen voor jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs bij publieke werkgevers 1 Woord vooraf Meer leerwerkplaatsen voor jongeren

Nadere informatie

Administratieve interacties tussen de Vlaamse overheid en gemeentebesturen vanop de werkvloer bekeken

Administratieve interacties tussen de Vlaamse overheid en gemeentebesturen vanop de werkvloer bekeken Administratieve interacties tussen de Vlaamse overheid en gemeentebesturen vanop de werkvloer bekeken Staten-Generaal lokale besturen Oost-Vlaanderen 1. Toelichting project 1. Situering 2. Focus 3. Doelstellingen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/116 ADVIES NR. 08/05 VAN 8 APRIL 2008, GEWIJZIGD OP 6 MEI 2008, OP 4 MAART 2014 EN OP 7 JULI 2015,

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie