Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers"

Transcriptie

1 1 Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers 1. Situering tussentijdse evaluatie Met de verklaring van Lissabon (2000) en het pact van Vilvoorde (2001) werd het belang van een goede afstemming tussen werk en leren onderstreept. In het in 2005 afgesloten werkgelegenheidsakkoord tussen de regering en de sociale partners werden hierover een aantal concrete engagementen aangegaan. De minister voor Bestuurszaken, de minister voor Binnenlands Bestuur en de minister bevoegd voor Werk, Onderwijs en Vorming werkten voor het luik en lokale overheden een gezamenlijk actieplan uit voor meer stage- en werkervaringsplaatsen bij openbare besturen. Dit actieplan werd op 1 juli 2005 goedgekeurd door de Regering voor de schooljaren en Vanuit de verschillende bestuursniveaus ( overheid, regionale en lokale besturen) werden met het actieplan voor het eerst de handen in elkaar geslagen om te komen tot een uniforme en globale aanpak inzake stage- en werkervaringsplaatsen. De Vereniging voor Steden en Gemeenten nam ook een belangrijke voortrekkersrol op. Deze tussentijdse evaluatie van het actieplan werd voorzien na het eerste schooljaar, met het oog op eventuele bijsturing. Een randbemerking vooraf: er bestaat heel wat verwarring omtrent het gebruik van terminologie. Op de stuurgroep voor meer stage- en werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers d.d. 10 juli 2006 werd daarom afgesproken om voortaan volgende terminologie te gebruiken: - stagiair: leerlingen en studenten die in het kader van hun voltijdse schoolse opleiding een onbetaalde schoolstage volgen - leerwerker: leerling deeltijds beroepsonderwijs die alternerend leert en betaalde werkervaring opdoet In het actieplan en het vademecum gebruik(t)en we eerder de term werkervaringsplaatsen in plaats van leerwerkplaatsen. In de praktijk ontstaat er dan heel wat verwarring met de WEP-contracten (=Werkervaringsprojecten WEP-plus). We gebruiken dan ook voortaan liever de term leerwerk. Deze term benadrukt duidelijk het specifieke alternerende karakter, een permanente en voltijdse afwisseling tussen leren (schoolcontext) en werken (arbeidscontext). Leerwerkers worden voor het werkgedeelte gelijkgesteld met werknemers, het arbeidsrecht is dus op hen van toepassing. 2. Tussentijdse evaluatie van de 5 actiepunten In het actieplan dat vorig jaar door de Regering is goedgekeurd, werden 5 actiepunten naar voor geschoven: Actie 1: leerwerkplaatsen Actie 2: Financiering medische onderzoeken stagiairs Actie 3: Toeleiding om stagegevers en kandidaat-stagairs met elkaar te linken Actie 4: Begeleiding voor de leidinggevende-stagegever Actie 5: communicatie-sensibilisatie

2 2 De stand van zaken m.b.t. deze 5 actiepunten is de volgende: Actie 1: leerwerkplaatsen a regelgeving In uitvoering van het actieplan werd de beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) ingevoerd. Tot aan deze invoering konden de overheidsbesturen jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs enkel een betaalde werkervaring bezorgen via een regulier deeltijds arbeidscontract. Dit maakte de drempel hoog gezien: een zwaar financieel kostenplaatje voor een leersituatie spanningen t.o.v. het reguliere personeel het schiep onrealistische (loon)verwachtingen naar de jongere. De beroepsinlevingsovereenkomst met een beperkte leervergoeding moest deze financiële problematiek oplossen. Specifiek voor de overheid werd regelgeving gecreëerd (decreet-besluiten); ten behoeve van de lokale en regionale besturen werd een omzendbrief opgesteld. Voor de uitwerking van deze regelgeving is vertrokken van de Programmawet van ; art. 104 e.v. (over beroepsinlevingsovereenkomsten). Vanuit financieel oogpunt is de beroepsinlevingsovereenkomst inderdaad een goede zaak om een stimulans te kunnen geven aan bezoldigde leerwerkplaatsen voor leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs bij overheidsdiensten. Maar gezien er omtrent beroepsinlevingsovereenkomsten federaal geen duidelijk uitgewerkte wetgeving is, bleven er tijdens dit eerste jaar werken met de BIO s onduidelijkheden en verwarring. Voor een aantal zaken heeft de werkgever de vrijheid om zelf een aantal zaken te regelen; daarnaast blijven er een aantal juridische schemerzones die de rechtszekerheid niet bevorderen. Meer bepaald met betrekking tot: bedrijfsvoorheffing RSZ sociale bescherming de noodzakelijke verzekeringen vakantieregeling Voor de diverse problemen hebben we tijdens eerste jaar actieplan ofwel zelf invulling gegeven waar we de vrijheid hadden, of anders een advies van de federale overheidsdienst proberen bekomen. Op de stuurgroep voor meer stage- en werkervaringsplaatsen d.d. 10 juli 2006 is afgesproken dat de diverse voorstellen van oplossingen die in het kader van het actieplan werden uitgewerkt door het kabinet Vandenbroucke aan de federale diensten worden voorgelegd. De betrachting is dat federaal zich akkoord verklaart met de diverse uitgewerkte zaken en het document ondertekent. Dit document kan dan meteen ook de insteek zijn naar de uitwerking van een definitieve federale regeling toe. b concrete invulling van de geplande werkervaringsplaatsen: de vooropgezette plaatsen werden ruimschoots gehaald o Bij de overheid De 20 vooropgestelde en via het startbanenbudget centraal betaalde leerwerkplaatsen met een BIO werden na intensieve bemiddeling van de

3 3 administratie Personeelsontwikkeling (nu Agentschap voor Overheidspersoneel, AGO) ingevuld. Momenteel zijn er op volgende plaatsen BIO s (oude benamingen): VLOR: 1, VDAB: 9, OVAM: 1, Zeekanaal: 1, VLM Brugge: 1, DAB Catering: 1, Instituut voor Natuurbehoud: 2, LIN (logistiek): 1, LIN (natuur): 2, Ondersteuning werking WVC: 1 Via dit systeem krijg je automatisch doelgroepjongeren; alle jongeren zijn laaggeschoold aangezien ze geen diploma hoger secundair onderwijs hebben de helft van de geplaatsten bij de overheid is van allochtone afkomst. Bij De Lijn zijn er momenteel ook 19 leerwerkplaatsen met een BIO-contract. o Bij de lokale besturen De onduidelijkheden m.b.t. de BIO zorgen ervoor dat er nog maar een 7-tal jongeren met een dergelijk contract aan de slag zijn. De grotere besturen blijven voorlopig werken met een regulier deeltijds arbeidscontract. Momenteel zijn er op volgende plaatsen BIO s: OCMW Lokeren: 1, OCMW Wuustwezel: 1, Pick-Up project Meetjesland (Eeklo, Maldegem, Kaprijke, Assende, Evergem): momenteel 5, hier zouden komend schooljaar nog bijkomende BIO s afgesloten worden. Ook hier zijn deze jongeren uit de kansengroepen afkomstig. Een beperkt aantal besturen (o.a. Hasselt) gaven aan stappen te zetten om volgend jaar BIO s in te voeren. Via reguliere deeltijdse arbeidscontracten werden hiernaast 126 plaatsen ingevuld, samen goed voor 133 plaatsen leerwerk bij lokale besturen. o Bij de provincies Hier werden nog geen beroepsinlevingsovereenkomsten aangegaan. Het ERSV Vlaams-Brabant wil komend schooljaar met een proefproject bij de provincie Vlaams- Brabant starten. Dit proefproject zou goed zijn voor een tiental plaatsen. c uit een inhoudelijke evaluatie-bevraging omtrent de leerwerkplaatsen bleek: o Bij de overheid Tijdens een evaluatievergadering op met vertegenwoordigers van de entiteiten die de 20 leerwerkplaatsen hebben ingevuld, bleek het volgende: een centraal budget is absoluut nodig om plaatsen ingevuld te krijgen. Onder de huidige omstandigheden wil men volgend schooljaar wel opnieuw een jongere tewerkstellen er zijn zelfs al een aantal aanvragen voor bijkomende plaatsen

4 4 Voor 2007 heeft AGO een begrotingsvoorstel ingediend om verder centraal de 20 te kunnen betalen op de basisallocatie van de startbanen die voor de rest gedepartementaliseerd wordt. Dit voorstel is ondertussen aanvaard. o de begeleiding van de leerwerkers vraagt een grote tijdsinvestering, vooral aan de werkattitude van deze jongeren moet meestal worden gewerkt. Na enkele maanden van intensieve begeleiding slagen sommigen erin om zelfstandig werk te verrichten. De jongeren worden goed aanvaard op de werkplek; de contacten met de scholen centra voor deeltijds werken lopen over het algemeen ook vlot. o i.v.m. de BIO-contracten: ze hebben door de diverse onduidelijkheden in de federale wetgeving administratief toch voor wat overlast gezorgd. o Bij de lokale besturen De BIO s openen heel wat mogelijkheden tot tewerkstelling bij lokale besturen, maar: o er is nood aan een informatiecampagne: de omzendbrief bereikt niet noodzakelijk de juiste mensen, de kennis over de BIO bij lokale besturen is zeer beperkt minder dan 10 procent van de besturen die de bevraging beantwoorden, kent het systeem omwille van het bestaan van juridische schemerzones worden sommige werkgevers afgeschrikt nood aan zeer beknopte informatie (zie vraag-antwoord) VVSG plant een aantal infomomenten o er bestaat gevaar voor subsitutie-effecten: besturen wijzen erop dat het aantal beschikbare plaatsen en de draagkracht inzake begeleiding moet verdeeld worden over verschillende projecten en doelgroepen sommige OCMW s wijzen erop dat meer leerwerkplaatsen minder beschikbare plaatsen voor art betekent (kernopdracht versus preventieve acties t.o.v. kansengroepen) spanningsveld tussen brugprojecten en leerwerk veel besturen bieden plaatsen voor werkgestraften (alternatieve straffen) aan, in sommige arrondissementen zijn nagenoeg alle besturen aanbieders van dergelijke plaatsen o er is nood aan lokale netwerking en een brugfunctie: lokale besturen en de centra deeltijds onderwijs zijn vaak onbekenden voor elkaar in de praktijk blijkt een directe vraag van het CDO aan het bestuur de beste weg te zijn om leerwerkplaatsen in te vullen de sectorconsulent lokale besturen (VVSG) kan hier als ondersteuning en helpdesk optreden nood aan versterking van de onderlinge contacten (zie ook actie 5: communicatie-sensibilisatie)

5 5 Actie 2: Financiering medische onderzoeken stagiairs Ook voor volgend schooljaar is er federaal 5 miljoen euro voorzien voor de bekostiging van medische onderzoeken voor stagiairs. Actie 3: Toeleiding om stagegevers en kandidaat-stagairs met elkaar te linken In het actieplan was voorzien dat de stagedatabank wordwatjewil stagegevers en -zoekers met mekaar zou verbinden. De stagedatabank van DIVA raakte vorig schooljaar evenwel nog niet operationeel. Dit zal wel het geval zijn vanaf september Het Agentschap voor Overheidspersoneel en de Vereniging voor Steden en Gemeenten zullen een sensibiliseringsactie voorzien naar hun doelgroepen toe om te vragen hun aanbod aan stageplaatsen in te brengen. De Regering hechtte haar goedkeuring aan een gestructureerd gebruik van de stagewebsite binnen de administratie (VR DOC.0777). a bemiddelende rol o Voor wat de overheid betreft nam het Agentschap voor Overheidspersoneel dit schooljaar verder een bemiddelende rol op om jongeren uit de doelgroepen aan een stageplaats te helpen. Specifiek voor doelgroepen zal de stagedatabank sowieso niet volstaan: uit de ervaring van het Agentschap voor Overheidspersoneel blijkt dat voor moeilijk plaatsbare jongeren sowieso altijd een zekere bemiddeling zal nodig zijn. Tijdens het schooljaar heeft AGO bemiddeld voor 56 stageplaatsen voor onbezoldigde stagiairs (vorig schooljaar gebeurde dat voor 35 stagiairs). Van deze 56 plaatsen werden er 42 ingenomen door kortgeschoolden, 3 door gehandicapten en 26 door allochtonen. Een gehandicapte heeft een volledig jaar stage gelopen in kader van alternerend leren. Bovendien werden nog een aantal stagiairs, waarvoor binnen de overheid niet meteen een stageplaats beschikbaar was, na doorverwijzing met succes geplaatst bij een provinciebestuur. Het vinden van een stageplaats voor leerlingen uit de doelgroepen verloopt soms zeer moeizaam. De begeleiding van deze leerlingen vergt immers veel tijd. De toegenomen werkdruk van de laatste maanden (BBB) heeft een negatieve invloed gehad op het aanbieden van stageplaatsen. Vooral voor studenten met een handicap en in het bijzonder studenten met een visuele handicap is het vinden van een stageplaats problematisch. Daarom zullen in de toekomst extra inspanningen worden gedaan om stageplaatsen voor deze groep te vinden (in samenwerking met dienst Emancipatiezaken). Door het aanbieden van stageplaatsen aan personen uit de doelgroepen geeft onze organisatie een duidelijk signaal dat diversiteit belangrijk is. o Ook de VVSG fungeert als bemiddelaar om lokale besturen te overtuigen de stagedatabank te gebruiken (overeenkomst VVSG-DIVA). Vermits stage en leerwerkplaatsen veelal via het lokale netwerk ingevuld worden, is het onduidelijk of besturen de meerwaarde van de stagedatabank zullen inzien.

6 6 b bevraging cijfers stageplaatsen o Bij de overheid Het Agentschap voor Overheidspersoneel heeft in opvolging van de nulmeting die vorig jaar gebeurde naar aanleiding van het opstellen van het actieplan voor meer stageplaatsen opnieuw een bevraging gedaan om te peilen naar het aantal stagiairs dat er dit schooljaar waren bij de overheid. Er werd geopteerd voor een ad hoc elektronische bevraging naar de leidend ambtenaren. Volgend cijfermateriaal werd bekomen: Overheid Beleidsdomein Allochtoon Gehandicapt Kort geschoold universiteit. BZ CJSM EWI FB IV LV LNE OND RWO DAR WVG WSE MOW Andere ent Totaal Volgende definities werden gehanteerd: o Allochtoon: persoon met een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie of persoon van wie minstens één ouder of twee grootouders een nationaliteit hebben van een land buiten de Europese Unie" o Gehandicapt: persoon met een arbeidshandicap: persoon met aantasting van zijnhaar mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is. o : leerling(e) die in het schooljaar waarin hijzij stage loopt het diploma van secundair onderwijs niet zal behalen op het einde van het schooljaar. Gezien de reorganisatie BBB en de structuurreorganisatie die in volle gang is, was het bekomen van cijfergegevens allesbehalve evident.

7 7 In de nulmeting vorig jaar bedroeg het totaal aantal onbezoldigde stagiairs voor de ganse overheid (MVG + VOI) Dit jaar komen we aan 1.750, een stijging met ruim 200. Naar rapportering toe binnen de overheid moet (in overleg met het departement Bestuurszaken) verder bekeken worden wat naar de toekomst toe de meest aangewezen weg is. o Bij de lokale besturen Respons op bevraging: Gemeenten: (44,5%) OCMW s: (33%) Samen: (38,7%) t.o.v. 46% respons vorig jaar Volledig databestand op te vragen via Totaal aantal stage- en leerwerkplaatsen bij lokale besturen Gemeente stageplaatsen waarvan 537 voor hooggeschoolden en voor laag- of middengeschoolden. Van deze laag- en middengeschoolden behoren 216 personen tot de kansengroepen 115 VDAB-stages 56 deeltijdse contracten leerwerk 5 BIO s OCMW s stageplaatsen waarvan 382 voor hooggeschoolden en voor laag- of middengeschoolden Van deze laag- en middengeschoolden behoren 166 personen tot de kansengroepen 89 VDAB-stages 70 deeltijdse contracten leerwerk 2 BIO s Totaal stageplaatsen waarvan 919 voor hooggeschoolden en voor laag- of middengeschoolden Van deze laag- en middengeschoolden behoren 382 personen tot de kansengroepen 204 VDAB-stages 126 deeltijdse contracten leerwerk 7 BIO s Ter vergelijking met vorig jaar: toen was er een totale respons van 282 besturen op 616 (46 procent). Zij waren toen goed voor samen stageplaatsen en 75 bezoldigde werkervaringsplaatsen met een deeltijds arbeidscontract. Ook bij de lokale besturen waren er het voorbije schooljaar dus duidelijk meer stageplaatsen: minstens 500 meer dan het schooljaar voordien. o De grotere besturen blijven het merendeel van de stageplaatsen (64,3%) en leerwerkplaatsen (81,2%) leveren o Bevraging bij 618 besturen van deze gegevens is tijdrovend en arbeidsintensief. Een goede opvolging vanuit de dienst DBO (ook inzake cijfers en contactgegevens brugprojecten) zou wenselijk zijn

8 8 o Besturen geven aan dat slechts 17% van de stagiairs hooggeschoold (universitair of hogeschool) is o Besturen geven aan dat ongeveer 7% afkomstig is uit de kansengroepen, bij deeltijdse leerwerkcontracten en BIO s wijzen de begeleiders op de vaak multiproblematische achtergrond van de jongeren o Bij de provincies Bij de provinciebesturen werden er dit jaar niet opnieuw bevragingen gedaan. Uit een navraag door het Agentschap voor Overheidspersoneel bleek dat het aantal stagiairs bij de diverse besturen ongeveer gelijk bleef als vorig schooljaar. Alle provinciebesturen samen bieden rond de 300 onbezoldigde stageplaatsen aan.

9 9 Actie 4: Begeleiding voor leidinggevende-stagegever Tijdens dit eerste jaar van actie werden eerstelijninformatiepunten in de administratie (bij het Agentschap voor Overheidspersoneel) en bij de VVSG gerealiseerd. Er werd ook een vademecum opgesteld met alle nuttige informatie omtrent stage- en werkervaringsplaatsen bij openbare besturen. Dit vademecum werd als een nuttig instrument ervaren. Er zal naar het nieuwe schooljaar toe een hergewerkte versie gemaakt en verspreid worden. De centra voor deeltijds onderwijs zijn vragende partij om dit vademecum op te splitsen in twee delen: onbezoldigde schoolstage en bezoldigd leerwerk. Onbezoldigde schoolstage en bezoldigd leerwerk in één vademecum opnemen, schept voor hen problemen inzake verkoopbaarheid. Wat vorming betreft: In het vademecum werden concrete tips gegeven over hoe stagiairs begeleiden. Ook de eerstelijnaanspreekpunten voorzien bijkomende informatie; belangrijk blijkt vooral om aan de behoefte naar informatie te kunnen voldoen. Uit een behoeftepeiling binnen de overheidsadministratie blijkt dat er naar bijkomende opleiding omtrent hoe een stagiair begeleiden niet echt vraag is, opvallend ook niet bij de 20 diensten die momenteel een jongere met een BIO-contract hebben. Naar lokale besturen toe wordt een algemeen pakket begeleiding op de werkvloer aangeboden, jongeren uit het deeltijds onderwijs krijgen hierbinnen bijzondere aandacht. Actie 5: communicatie-sensibilisatie Bij de verspreiding van het vademecum en de bevraging omtrent cijfers werd er telkens op alle niveaus gecommuniceerd en gesensibiliseerd. Een meer grootschalige communicatie werd tijdens het schooljaar niet gedaan omdat de stagedatabank wordwatjewil nog niet operationeel was en het onmogelijk zou zijn om een meer grootschalige vraag naar persoonlijke bemiddeling aan te kunnen binnen de administratie. Bovendien was er ook nog te veel onduidelijkheid omtrent het BIO-statuut. Bij de lancering van de nieuwe stagewebsite van DIVA in september 2006 zal er binnen de administratie wel promotie voor worden gemaakt. Aan leidinggevenden zal worden gevraagd om stageplaatsen aan te bieden. Met de inrichtende onderwijskoepels zijn er alvast ook afspraken gemaakt omtrent een toelichting omtrent de BIO voor alle Centra voor Deeltijds Onderwijs medio september Bedoeling is om op duidelijke én correcte informatie te verspreiden naar alle Centra voor Deeltijds Onderwijs en werkgevers. Als algemeen besluit van deze tussentijdse evaluatie kan worden gesteld - dat er nu reeds 700 stagiairs meer terecht konden bij een openbaar bestuur dan het schooljaar voordien. Door de ingebruikname van de stagedatabank vanaf het komend schooljaar zou het aantal stageplaatsen nog moeten stijgen. Hiervoor zal verder worden gesensibiliseerd. - Er werden oplossingen en voorstellen geformuleerd met betrekking tot de lancunes in de federale wetgeving inzake de beroepsinlevingsovereenkomst : die zullen verder met de bevoegde federale instanties worden opgenomen.

10 10 Verdere verduidelijkende cijfers : onbezoldigde stages per beleidsdomein overheid Bevraging mei-juni 2006 Bestuurszaken Departem Totaal Departem. voor Overheidspersoneel Vlaams voor Recr. en Sel. voor Fac. Man. voor Bin. Bestuur Cultuur, Jeugd, Sport en Media Kunsten en Erfgoed Sociaal Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen Vlaams Opera

11 11 Koninklijke Museum voor Schone Kunsten Antwerpen BLOSO Regulator voor de Media VRT Totaal Economie, Wetenschap en Innovatie Departem Economie Ondernemen Instituut voor Innovatie door Wetensch. en Techn. Inst. voor Techn. Onderzoek Fonds voor Wetensch. Onderzoek Participatie maatschappij Participatie maatschappij

12 12 Vlaanderen Limburgse Reconversiemaatschappij Totaal Departem.. Financiën en Begroting Centrale Acc Belastingsdienst Totaal Internationaal Vlaanderen Departem voor Int. Samenwerking Toerisme Vlaanderen Vlaams voor Int. Ondernemen Totaal

13 13 Landbouw en Visserij Departem voor LV Instituut voor Landbouwen Visserijonderzoek Vzw Vlaams Centr. voor Agro- en Visserijmarketing Totaal Leefmilieu, Natuur en Energie Departem Openbare Afvalstoffen maatschappij Milieumaatschappij Landmaats chappij Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Agentschap

14 14 voor Natuur en Bos Energieagentsch. VREG Totaal Maatschappij voor Energievoorziening Onderwijs en Vorming Departem AGODI Totaal Onderwijs Dienstencentrum Hog-Volw. Ond voor Onderwijscomm. AGIOn Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departem Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed Vlaanderen

15 15 Wonen Vlaanderen Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed Inspectie RWO Totaal Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Departem Studiedienst van de Regering Int. Audit van de Administratie voor Geografische Informatie Vlaanderen Vzw De Rand Totaal Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departem

16 16 Inspectie WVG Jongerenwelzijn Zorg en Gezondheid Vlaams voor Personen met een Handicap Kind en Gezin Openbaar Psychiatrisch Zorgcentr. Geel Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekkem Fonds Jongerenwelzijn Zorg en Gezondheid Vlaams Infra- structuur- fonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden Totaal Werk en Sociale Economie Departem Vlaams

17 17 Subsidieagentsch. Voor Werk en Soc. Economie VDAB Syntra- Vlaanderen Werkholding nv Totaal Departem. Agentschap Infrastructuur Agentshap dienstverlening en Kust Mobiliteit en Openbare werken De Lijn 50 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Waterwegen en Zeekanaal Gemeenschapsonderwijs aantal Andere De Scheepvaart Totaal UZ-Gent 140 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend VMW Totaal 140

18 18 Verdere cijfers: Overzicht stageplaatsen en leerwerkplaatsen bij gemeenten met meer dan inwoners GEMEENTE Gemeente OCMW Stage LW Stage LW > inw. Antwerpen Gent Brugge Leuven Mechelen 50 16?? Aalst Kortrijk Hasselt St. Niklaas Oostende Genk Roeselare Beveren Dendermonde Beringen TOTAAL

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt Kansengroepen in Kaart Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt VDAB Studiedienst juli 2010 Met Kansengroepen in Kaart rapporteert de VDAB zesmaandelijks over de verschillende kansengroepen. De

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1781 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Steden Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,

Nadere informatie

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden resultaten 2014 Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden voor Scheldemond 2 inhoudstabel Inleiding 4 1 I Informatie 7 Grensinfopunt Scheldemond 8 Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden 10

Nadere informatie

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 L E E R P L I C H T wie Is Er NIET ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank.

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Op-stap naar werk Colofon De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie