Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Service Public Fédéral FINANCES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Service Public Fédéral FINANCES"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Service Public Fédéral FINANCES

2 MISSIE Rechtvaardige en juiste inning van de belastingen Financiering van de Staat en beheer van de schuld, financiële regelgeving excl. toezichthouders Rechtszekerheid verzekeren bij de juridische omloop van goederen Toezicht op in-, uit-, en doorvoer van goederen en bescherming reguliere handel Bestrijding fraude Beleidsondersteuning MISSION Perception juste et correcte des impôts Financement de l Etat et gestion de la dette, reglementation financière excl. régulateurs Assurer la sécurité juridique (immobilier) Controle des importations, exportations et transit. Protection du commerce régulier. Lutte contre la fraude Support aux décisions politiques

3 IN CIJFERS EN CHIFFRES FTE * statutair * contractueel > 400 vestigingen Kredieten +/ mio Personeel +/ mio Werkingskosten 294 mio ICT+/- 120 mio Beleidskredieten: +/- 166 mio ETP * statutaires * contractuels > 400 unités d établissement Crédits +/ mio Personnel +/ mio Fonctionnement 294 mio ICT+/- 120 mio Autres crédits: +/- 166 mio

4 MEDEWERKERS Fiscaliteit: Inning en Invordering: Fraudebestrijding: 530 Patrimoniumdocumentatie: Douane en Accijnzen: Thesaurie: 520 Ondersteuning (alle diensten): Hulppersoneel: COLLABORATEURS Fiscalité: Perception et recouvrement: Lutte contre la fraude: 530 Documentation patrimoniale: Douane et Accises: Trésorerie: 520 Support (tous les services): Personnel auxiliaire: 2.200

5 ISSUES Omvang van de organisatie Hiërarchische structuur Reglementair kader Onzekerheid Motivering na tien jaar herstructureren Traditie versus vernieuwing ISSUES Taille de l organisation Structure hiérarchique Cadre réglementaire Insécurité Motivation après 10 ans de restructuration Tradition versus innovation

6 TROEVEN Eenheid van visie Kruispunt van strategische informatie Technische competenties Innoverende IT-omgeving Internationaal en Europees kader Capaciteit en geografische spreiding Maatschappelijk draagvlak voor wezenlijke opdrachten ATOUTS Unité de vision Lieu d informations stratégiques Compétences techniques Environnement TIC innovante Cadre international et européen Capacité en répartition géographique Appui de la société pour les missions essentielles

7 AANDACHTSPUNTEN Effectiviteit Human resources management Gebruikersgerichtheid Beperkt vermogen creativiteit, innovatie en proactiviteit Rigiditeit Demografie Kennisbeheer te organiseren POINTS D ATTENTION Effectivité Gestion des ressources humaines Attention pour l utilisateur Capacités limitées en matière de creativité, innovation et proactivité Rigidité Demographie Gestion de la connaissance à organiser

8 HERSTRUCTURERING Fase 1: iedereen bij de juiste pijler Fase 2: Van een specifieke naar een generieke functie Fase 3: aanduiding van iedereen op een plaats in de nieuwe organisatie Voorafgaand: uittekenen nieuwe structuur voor elke pijler RESTRUCTURATIONS Phase 1: chacun auprès du bon pilier Phase 2: d une fonction spécifique vers une fonction générique Phase 3: affectation de chacun(e) dans la nouvelle organisation Au préalable: fixation d une nouvelle structure pour chaque pilier

9 ICT Zeer veel kritieke toepassingen Grote complexiteit Onderling afhankelijke applicaties Functionele analyse Opstartproblemen Testing Progressieve verbetering ICT Beaucoup d applications critiques Complexité importante Applications liées Analyse fonctionnelle Problèmes de démarrage Testing Amélioration progressive

10 PROJECTOPVOLGING Systematische monitoring Gebruik centrale tool Business reviews per kwartaal, geïntegreerd met opvolging beheers- en interne controle Afhankelijkheden SUIVI DES PROJETS Monitoring systématique Utilisation outil central Business reviews par trimestre avec une intégration du controle de gestion Dépendances

11 BEHEERSCONTROLE Meetbaarheid Vergelijkbaarheid : plaats / tijd Opvolging KPI s tot op niveau gewestelijke directies Sturen teams op concrete meetbare doelstellingen Door te trekken naar persoonlijke doelstellingen (ontwikkelcirkels) CONTROLE DE GESTION Mesurabilité Comparabilité: temps / lieu Suivi des KPI jusqu au niveau des directions régionales Pilotage des équipes sur la base de données mesurables concrets Lien avec les objectifs personnels (cercles de développement)

12 INTERNE CONTROLE / AUDIT Identificatie risico s op essentiële processen Kader: federaal auditcomité Wezenlijke voorwaarde voor afbouw van de a- prioricontroles Kwantificering risico en maatregelen Audit: verdere uitrol na interne controle Carrièreperspectieven auditors CONTROLE INTERNE / AUDIT Identifier les risques sur les processus essentiels Cadre: comité d audit fédéral Condition préalable pour abandonner les contrôles a priori Quantifier les risques et mesures Audit: extension après controle interne Perspectives de carrière pour les auditeurs

13 ONTWIKKELCIRKELS Sluit aan op beheerscontrole Sturen op concrete meetbare doelstellingen i.p.v. administratieve aangelegenheden Leerproces Omvang van het departement 3 golven Belang van formulering duidelijke doelstellingen CERCLES DE DEVELOPPEMENT Lien avec le contrôle de gestion Gérer sur base d objectifs concrets mesurables Processus d apprentissage Taille du département 3 vagues Importance de formuler des objectifs clairs

14 LEADERSHIP Middle management Algemeen probleem overheid traditie van technische vorming Bevordering op basis van expertise Weinig vorming inzake people management 3 golven LEADERSHIP Middle management Problème général dans le secteur public tradition de formation technique Promotions basées sur l expertise Peu de formation en matière de people management 3 vagues

15 COMMUNICATIE Strategische onderbouw Intern en extern Transparantie en duidelijkheid Beperking kanalen bv. aantal websites van het departement Eenvormigheid Ambtelijke woordvoerder(s) COMMUNICATION Basée sur la stratégie Interne et externe Transparante et claire Limitation des canaux: p.ex. sites web du département Uniformité Porte parole administratif

16 CHALLENGES Scharniermoment Laatste kans Human Resources is uitdaging nummer 1 Minimaliseren impact van de transitie op de productie Aflijning tijdsbestek Cultuurverandering CHALLENGES Moment clé Dernière chance Ressources humaines constituent le défi numéro 1 Minimaliser l impact de la transition sur la production Limité dans le temps Changement de culture

17 BESLUIT Gigantisch transitietraject maar haalbaar Uitdaging professionalisering maar al goed op weg Human resources is sleutelelement CONCLUSION Transition énorme mais faisable Défi professionnalisation mais sur la bonne voie Ressources humaines constituent l élément-clé

18 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Service Public Fédéral FINANCES

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 53 DOC 53 Chambre des représentants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 20 décembre 2011 justification du budget général des dépenses pour l année budgétaire 2012 20 december 2011

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 52 2523/005 DOC 52 2523/005 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 17 décembre 2012 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2013

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE DOC 52 1596/005 DOC 52 1596/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2008 21 novembre 2008 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 53 DOC 53 Chambre des représentants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 6 novembre 2013 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2014 6 november 2013

Nadere informatie

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 3096/010 DOC 53 3096/010 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 novembre 2013 6 november 2013 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. van de minister van Begroting belast met de Nationale Loterij (*)

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. van de minister van Begroting belast met de Nationale Loterij (*) DOC 54 0020/002 DOC 54 0020/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 november 2014 7 novembre 2014 BELEIDSVERKLARING van de minister van Begroting belast

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 302. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 234 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 302. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 234 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 18.10.2007 BELGISCH STAATSBLAD 53949 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION F. 2007

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 0497/015 DOC 54 0497/015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 13 november 2014 13 novembre 2014 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE DOC 52 0994/007 DOC 52 0994/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 april 2008 7 avril 2008 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR DE ZIEKENHUIZEN

OPLEIDING VOOR DE ZIEKENHUIZEN SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 1 FORMATIONS QUALITE-SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS OPLEIDING VOOR DE ZIEKENHUIZEN Décembre 2008 December 2008 OPLEIDING

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 036

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 036 QRVA 53 36 QRVA 53 36 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden (Gouvernement chargé des affaires

Nadere informatie

DRUKPROEF - EPREUVE NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

DRUKPROEF - EPREUVE NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 2586/027 DRUKPROEF - EPREUVE DOC 53 2586/027 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 décembre 2012 27 december 2012 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants 1945/8 DOC 53 1945/8 Chambre des représentants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 2 décembre 211 justification du budget général des dépenses pour l année budgétaire 212 2 december

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 1212/001 DOC 54 1212/001 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 25 juni 2015 25 juin 2015 GEDACHTEWISSELING met de minister van Financiën over het Beleidsplan

Nadere informatie

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire ISSN: 2033-4575 BUREAU DE DEPOT - AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 I 9e ANNEE I 2014 I PARAIT 4 FOIS PAR AN I 9de JAARGANG 2014 I VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR I 42 M ARS AART Belgian Fairness Tax: a comparison

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 39 82e ANNEE VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

Hieronder vindt u de documenten van het colloquium van 23/1/204: Vous trouvez ci-dessous les documents du colloque du 23/1/2014:

Hieronder vindt u de documenten van het colloquium van 23/1/204: Vous trouvez ci-dessous les documents du colloque du 23/1/2014: , Vous trouvez ci-dessous les documents du colloque du 23/1/2014: Hieronder vindt u de documenten van het colloquium van 23/1/204: A votre santé? Une politique de prévention «alcool et drogues» à la fonction

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2014-2015 SESSION ORDINAIRE 2014-2015 15 JANUARI 2015 15 JANVIER 2015 Vragen en Antwoorden Questions et

Nadere informatie

Woord vooraf Prof. dr. L. Van den Berghe Avant-propos Prof. dr. L. Van den Berghe Executive Summary (EN)

Woord vooraf Prof. dr. L. Van den Berghe Avant-propos Prof. dr. L. Van den Berghe Executive Summary (EN) Inhoudstafel Table des matieres Table of contents Woord vooraf Prof. dr. L. Van den Berghe Avant-propos Prof. dr. L. Van den Berghe Executive Summary (NL) Executive Summary (FR) Executive Summary (EN)

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 31.12.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 31.12.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 104035 SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2013/00853] 24 DECEMBRE 2013. Arrêté ministériel déterminant les modalités d introduction, de suivi, d évaluation et déterminant les modalités d octroi, d utilisation

Nadere informatie

Spoorwegen. Spoorwegen

Spoorwegen. Spoorwegen Version consolidée / Geconsolideerde versie Annexe 01. Abréviations et définitions Bijlage 01. Afkortingen en definities Abréviations Afkortingen ASBL: Association sans but lucratif Astrid / Réseau-Astrid:

Nadere informatie

Royaume de Simplification administrative

Royaume de Simplification administrative Royaume de Belgique Koninkrijk België Ministre du Budget et de la Simplification administrative Minister van Begroting en Administratiev ve Vereenvoudiging Plan d Action Fédéral de Simplification Administrative

Nadere informatie

L'ADN DES MEILLEURS EMPLOYEURS PUBLICS 2013 HET DNA VAN DE BESTE WERKGEVERS UIT DE PUBLIEKE SECTOR 2013. Have a good meeting!

L'ADN DES MEILLEURS EMPLOYEURS PUBLICS 2013 HET DNA VAN DE BESTE WERKGEVERS UIT DE PUBLIEKE SECTOR 2013. Have a good meeting! L'ADN DES MEILLEURS EMPLOYEURS PUBLICS 2013 HET DNA VAN DE BESTE WERKGEVERS UIT DE PUBLIEKE SECTOR 2013 Have a good meeting! ACCUEIL - ONTHAAL Prof. dr. Alex Vanderstraeten - UGent L analyse de l académicien

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 april 2008 11 avril 2008 ALGEMENE BELEIDSNOTA van de minister van Klimaat en Energie NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Nadere informatie

CHAPITRE I er.- Portée du présent arrêté et terminologie

CHAPITRE I er.- Portée du présent arrêté et terminologie Versie van 06.11.2007 (B.S. van 18.10.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 AUGUSTUS 2007 BETREFFENDE DE INTERNE AUDITACTIVITEITEN BINNEN SOMMIGE DIENSTEN VAN DE FEDERALE UITVOERENDE MACHT ARRETE ROYAL DU 17

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 156. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 268 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 156. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 268 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS PROJET DE LOI WETSONTWERP. contenant le premier ajustement du budget général des Dépenses

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS PROJET DE LOI WETSONTWERP. contenant le premier ajustement du budget général des Dépenses DOC 53 2113/001 DOC 53 2113/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 avril 2012 PROJET DE LOI contenant le premier ajustement du budget général des Dépenses

Nadere informatie

MAANDAG 7 JULI 2008 LUNDI 7 JUILLET 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

MAANDAG 7 JULI 2008 LUNDI 7 JUILLET 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Innovatie in de ruime zin van het woord Een onderzoek naar het meten van innovatie Innovation au sens large Une étude pour la mesure de l innovation

Innovatie in de ruime zin van het woord Een onderzoek naar het meten van innovatie Innovation au sens large Une étude pour la mesure de l innovation Innovatie in de ruime zin van het woord Een onderzoek naar het meten van innovatie Innovation au sens large Une étude pour la mesure de l innovation KULeuven ULB Federaal Wetenschapsbeleid/Politique scientifique

Nadere informatie