Rapportgegevens Persoonlijkheidstest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportgegevens Persoonlijkheidstest"

Transcriptie

1 Rapportgegevens Persoonlijkheidstest Respondent: Jill Voorbeeld Geslacht: vrouw Leeftijd: 35 Opleidingsniveau: wo Vergelijkingsgroep: Respondenten in zelfanalyse setting Testdatum: :25:52

2 1. Inleiding 1.1 Opzet rapport Dit rapport bestaat uit vier hoofdstukken. In dit eerste hoofdstuk wordt kort ingegaan op de theoretische achtergrond van de test. In hoofdstuk twee wordt je persoonlijkheidsprofiel besproken op basis van je score op de vijf persoonlijkheidskenmerken van de Big Five theorie. In hoofdstuk drie wordt gekeken of combinaties van de vijf persoonlijkheidskenmerken leiden tot aanvullende kernachtige persoonlijkheidstyperingen. Tot slot wordt ingegaan op de betekenis van deze test en hoe je de uitslag kan interpreteren of gebruiken.

3 1.2 Theoretische achtergrond De lijst van alle persoonlijkheidskenmerken die gemeten kunnen worden met vragenlijsten is bijzonder lang. Zonder enige moeite lukt het om wel meer dan vijftig kenmerken te vinden die ooit door testontwikkelaars en psychologen zijn uitgewerkt. Al deze kenmerken blijken echter terug te voeren te zijn op vijf hoofdkenmerken van persoonlijkheid. Deze vijf kenmerken worden in deze test 'emotioneel onbekommerd', 'extravertheid', 'gewetensvolheid', 'vriendelijkheid' en 'openheid' genoemd. In de vakliteratuur wordt ook wel gesproken over de Big Five. Dit zijn de vijf kenmerken die je in heel veel persoonlijkheidstests terug kan vinden. Sommige persoonlijkheidstests bestaan uit zes, zeven of zelfs nog meer persoonlijkheidskenmerken. Vaak is dan één van de vijf eerder genoemde hoofdkenmerken van persoonlijkheid opgesplitst. Bij het lezen van je uitslag op de test zal vanzelf duidelijk worden waar elk persoonlijkheidskenmerk precies voor staat. Al de hierboven genoemde kenmerken hebben in meer of mindere mate invloed op de manier waarop mensen met elkaar omgaan of op elkaar reageren. Hoge, lage of gemiddelde scores op persoonlijkheidseigenschappen hebben elk hun voor- en nadelen afhankelijk van de situatie of de mensen met wie ze interacteren. Een inschikkelijke persoon zal bijvoorbeeld door veel mensen aardig gevonden worden. Een kritisch persoon zal daarentegen door sommige mensen wat minder aardig gevonden worden. Deze persoon zal aan de andere kant waarschijnlijk minder snel over zich heen laten lopen. Tests waarin de Big Five persoonlijkheidseigenschappen worden gemeten geven inzicht in je belangrijkste persoonlijkheidskenmerken in verhouding tot relevante andere mensen. Dit laatste is vrij wezenlijk. Neem als voorbeeld iemands lichaamslengte. Een Nederlander is met 1,80 een reus in Japan, maar vrij gemiddeld van lengte in Nederland. Dit soort effecten treden ook op voor persoonlijkheid. Je mate van 'extravertheid' is bijvoorbeeld ook een relatieve score; je bent in een bepaalde mate 'extravert' ten opzichte van anderen. Helaas is het zo dat er op internet veel gratis tests worden aangeboden die geen resultaat geven op basis van een vergelijking tussen jou en een juiste normgroep. De maker van de test heeft dan zelf bedacht wat een hoge of lage score is (het bepalen van een norm is tijdrovend en duur). Op basis van deze persoonlijkheidstest krijg je wel een goed beeld van je persoonlijkheid en wel in relatie tot de gemiddelde Nederlander.

4 2. Inleiding tot je scores Je persoonlijkheid wordt beschreven aan de hand van vijf persoonlijkheidskenmerken; 'emotioneel onbekommerd', 'extravertheid', 'gewetensvolheid', 'vriendelijkheid' en 'openheid'. Elk persoonlijkheidskenmerk heeft twee uitersten. De betekenis van deze twee uitersten worden links en rechts op een schaal bij je uitslag weergegeven. Als je naar links op een schaal scoort, dan zijn de woorden links op deze schaal meer op jou van toepassing. Scoor je verder naar rechts, dan zijn de rechter woorden op deze schaal meer op jou van toepassing. Bij een middenpositie geldt dat beide typeringen enigszins op jou van toepassing zijn. Scores links van het midden worden lage of ondergemiddelde scores genoemd. Scores rechts van het midden zijn bovengemiddeld of hoog. Een gemiddelde score houdt in dat je score op het betreffende persoonlijkheidskenmerk over het algemeen overeenkomt met het gemiddelde van de normgroep. Op basis van een statistische analyse is berekend in hoeverre jouw scores verschillen van het gemiddelde. De kwalificaties zoals laag, ondergemiddeld, gemiddeld of hoog zijn geen uitslagen in de betekenis van goed of slecht. Voor sommige situaties is een bepaald kenmerk namelijk erg gewenst, terwijl het bij een andere situatie juist niet op prijs wordt gesteld. Iemand die doorgaans kalm en beheerst is, zal over het algemeen weinig last van stress hebben. Door anderen kan hij of zij wel als weinig enthousiast of meelevend ervaren worden. Je scores zijn berekend ten opzichte van de Nederlandse (volwassen) bevolking. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen mensen die deze test hebben gedaan om meer inzicht in zichzelf te krijgen en mensen die deze test voor een assessment of sollicitatie hebben gedaan. Over het algemeen geldt namelijk dat mensen die een test voor zelfinzicht doen kritischer naar zichzelf kijken dan mensen die een test voor een sollicitatie of assessment doen. Het is van belang dat je met de juiste normgroep vergeleken wordt, omdat dat van invloed is op je uitslag. Jij gaf aan dat je de test hebt gedaan voor meer (zelf)inzicht in je persoonlijkheid. Je scores zijn dan ook bepaald ten opzichte van mensen die om vergelijkbare redenen de test hebben ingevuld.

5 Emotioneel onbekommerd Dit persoonlijkheidskenmerk heeft betrekking op de mate waarin men gevoelig is voor prikkels uit de omgeving en behoefte heeft aan het verkrijgen van zekerheid en stabiliteit. Je positie op deze schaal is zeer hoog. Dat betekent dat je in vergelijking met anderen over het algemeen zeer kalm zult zijn. Waar anderen in de stress zullen schieten, hou jij het hoofd koel. Je zal niet snel nijdig worden of verontwaardigd zijn. Je bent doorgaans ongevoelig voor wat anderen van jou vinden. Je hebt dan ook relatief weinig last van schaamte of boosheid. Daardoor straal je een zekere controle en tevredenheid uit. Je zal je dan ook niet snel uit het veld laten slaan. Je zal bekend staan als een 'koele kikker', iemand die onverstoorbaar en koelbloedig is. Dit kan echter tegen je werken wanneer mensen in je omgeving enthousiast of juist terneergeslagen zijn. In die gevallen kan je kalmte als ongevoeligheid of een gebrek aan enthousiasme worden ervaren. Je kan het relatief goed vinden met meer stabiele persoonlijkheden, mensen die te boek staan als nuchter. Nerveuze, huilerige types, die snel bang zijn, spreken je doorgaans minder aan.

6 Extravertheid Dit persoonlijkheidskenmerk heeft betrekking op het nodig hebben van sociale prikkels. Het schetst de mate waarin men op zoek is naar actie, de plek waar het gebeurt, of juist het rumoer ontwijkt. Je positie op deze schaal is hoog. Je houdt van gezelligheid en je begeeft je graag onder de mensen. Je houding is te typeren als spontaan en mededeelzaam. Alleen zijn vind je over het algemeen minder leuk. Je bent enthousiast en energiek. Je hebt behoefte aan prikkels van buitenaf en bent over het algemeen snel verveeld. Je bent als het ware op zoek naar sociaal avontuur. Je voert makkelijk het woord en loopt geregeld voor de troepen uit. Naar andere mensen toe ben je open en vriendelijk. Waarschijnlijk ben je populair in je vriendengroep. Mensen zullen je over het algemeen zien als een vrolijk en optimistisch persoon. Mogelijkerwijs heb je moeite om je terug te trekken. Meer introverte mensen kunnen moeite hebben je bij te benen of zijn van mening dat je een te druk sociaal leven hebt. Iemand die makkelijk op de voorgrond treedt en relatief spraakzaam is, past over het algemeen beter bij je.

7 Gewetensvolheid Dit persoonlijkheidskenmerk heeft betrekking op doelgerichtheid. Het weerspiegelt de mate waarin men gefocust of juist flexibel is. Deze schaal wordt ook wel consciëntieusheid of doelgerichtheid genoemd. Je positie op deze schaal is hoog. Je laat je leiden door je geweten. Je bent iemand die over het algemeen zeer doelgericht handelt en zorgvuldig is. Andere typeringen die voor je gelden zijn stipt en nauwgezet. Een goede voorbereiding is volgens jou het halve werk. Je bent dan ook over het algemeen goed georganiseerd en hebt je zaakjes netjes op orde. Anderen zullen je soms pietluttig vinden. Je komt je verantwoordelijkheden na en je vindt het belangrijk dat anderen die van hen ook nakomen. Je hebt een sterke wil om dingen tot een succesvol einde te brengen. Daarbij hanteer je je eigen en voor anderen vaak hoge standaarden. In je handelen ben je vrij bedachtzaam en plant dingen graag van tevoren. Hierdoor kan je inflexibel overkomen. Realiseer je dat niet iedereen dezelfde drang heeft om zaken correct en goed af te handelen. Je voelt je het beste thuis bij een opgeruimd type. Iemand die over het algemeen methodisch en zorgvuldig te werk gaat. Met sloddervossen heb je doorgaans meer moeite.

8 Vriendelijkheid Dit persoonlijkheidskenmerk heeft betrekking op attentheid en mensgerichtheid. Het geeft een indicatie van de mate waarin men geïnteresseerd is in andere mensen en in hoeverre men voorkomend is. Een lagere score duidt op een meer zakelijke, functionele benadering. Je positie op deze schaal is net boven gemiddeld. Dat betekent dat je iemand bent die zich mild en medelevend kan opstellen. In veel situaties heb je oog voor de menselijke kant. Je houding is vaker te typeren als mensgericht. Je kunt heel begaan zijn met anderen. In je benadering van mensen ben je in staat rekening te houden met de gevoelens van anderen en kun je heel behulpzaam zijn. Dat uit zich dan in een grotere mate van attentheid. Een negatieve boodschap zal je doorgaans eerder indirect verpakken of niet uiten. In je oordeel over anderen ben je in het algemeen redelijk mild. Je staat waarschijnlijk bekend als aardig en sociaal. Je hebt soms moeite met mensen die zich hard opstellen of ontoegeeflijk zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat je jezelf te kort doet of te veel wegcijfert. Overigens kunnen mensen ook heel attent zijn uit eigen belang of om iets te bereiken. Je voelt je doorgaans meer op je gemak bij mensen die in hun benadering rekening houden met hun omgeving. Met zeer competitief ingestelde mensen heb je doorgaans meer moeite.

9 Openheid Dit persoonlijkheidskenmerk heeft betrekking op originaliteit en intellectualiteit. Het hangt samen met de mate waarin men op zoek is naar nieuwe inzichten of een meer praktische, routinematige instelling heeft. Je positie op deze schaal is net boven gemiddeld. Dat betekent dat je waarschijnlijk iemand bent met een vrij groot voorstellingsvermogen. Anderen zullen je soms typeren als creatief of reflectief. Je kan een brede interesse en belangstelling aan de dag leggen. Je staat ook vaak open voor nieuwe ervaringen, oplossingen of waarden. Soms heb je de neiging routines en vaste patronen te doorbreken. Je bent vaak nieuwsgierig en hebt een redelijk brede kijk op zaken. Je vindt het fijn om op zijn tijd hierover van gedachten kunnen wisselen of kennis tot je nemen. Je houdt niet heel erg van routines en vaste patronen. In bepaalde opzichten kun je door anderen als curieus, spannend of academisch ervaren worden. Je hebt er soms moeite mee als mensen dingen niet ter discussie durven te stellen of vasthouden aan het vertrouwde, bekende. Je voelt je meer thuis bij mensen die onafhankelijk in het leven staan of oorspronkelijk kunnen zijn.

10 3. Kerntyperingen In dit hoofdstuk wordt gekeken of combinaties van persoonlijkheidskenmerken leiden tot een aanvullende kernachtige typering. Je hebt kunnen zien hoe je scoort op elk hoofdkenmerk van de Big Five. Dit werd aangegeven in termen van (zeer) hoog, (net) bovengemiddeld, gemiddeld, (net) ondergemiddeld of (zeer) laag. Wanneer je de niet gemiddelde scores combineert, krijg je kernachtige persoonlijkheidstyperingen die een noemenswaardige aanvulling zijn op je vijf persoonlijkheidskenmerken. Met een persoonlijkheidstypering kan je jezelf, qua persoonlijkheid, samenvatten op basis van de scores op de Big Five. Iemand die bijvoorbeeld zeer hoog scoort op 'emotioneel onbekommerd' en zeer hoog op 'extravertheid' is kernachtig te typeren als zeer besluitvaardig. Hij of zij heeft naar verhouding weinig last van stress en is aan de andere kant iemand die makkelijk het voortouw neemt. Voor iemand die op deze combinaties van persoonlijkheidskenmerken bijvoorbeeld wel bovengemiddeld scoort, maar niet zeer hoog, geldt de persoonlijkheidstypering in iets mindere mate. De persoonlijkheidstypering is dan duidelijk of situatieafhankelijk van toepassing, in plaats van zeer duidelijk. Op basis van je profiel zijn de volgende typeringen zeer duidelijk op jou van toepassing: Je score op 'emotioneel onbekommerd' en 'gewetensvolheid' kan leiden tot een persoonlijkheid die te typeren is als vastberaden en systematisch. Mensen met deze eigenschap weten over het algemeen wat ze willen en zullen proberen hun doel te bereiken. Daarbij laten zij zich niet zo snel afleiden door tegenslagen of obstakels. Andere typeringen die bij deze persoonlijkheid horen, zijn doelgericht, standvastig en accuraat. Je score op 'emotioneel onbekommerd' en 'extravertheid' kan leiden tot een persoonlijkheid die te typeren is als besluitvaardig, overtuigend en levenslustig. Mensen met deze persoonlijkheid zijn vaak uitbundig en laten zich niet weerhouden door kleine tegenslagen. Ze staan vaak optimistisch, krachtig en zelfverzekerd in het leven. Je score op 'extravertheid' en 'gewetensvolheid' kan leiden tot een persoonlijkheid die bedrijvig of bezield is te noemen. Kenmerkend voor iemand die productief en efficiënt is.

11 4. Tot slot Sommige mensen zijn van huis uit wat bescheidener terwijl anderen juist een hoge dunk van zichzelf hebben. Omdat dit rapport een weerspiegeling is van hoe jij jezelf ziet, kan dat de resultaten in een bepaalde richting hebben gestuurd. Je kunt de test ook door iemand anders, die jou redelijk tot goed kent, over jou laten invullen. Geconstateerde verschillen met de versie die je zelf hebt ingevuld, zeggen wellicht iets over je zelfbeeld of over de wijze waarop jij je aan anderen toont. Van persoonlijkheidskenmerken wordt algemeen verondersteld dat deze stabiel zijn in de loop van de tijd. Het is daarom raadzamer om te kijken naar de eigenschappen die je hebt en te kijken hoe je deze in je eigen voordeel kan gebruiken dan om te proberen een eigenschap te veranderen. Die laatste weg is veel moeilijker, zo niet onmogelijk, en vraagt naar verhouding veel meer energie. Bovendien is een bepaalde eigenschap die in een bepaalde situatie minder gewenst is, in een andere (werk-)situatie juist zeer gewenst. Het is de uitdaging om een hobby, studie, partner, (werk-)omgeving te vinden die het beste aansluit bij je persoonlijkheid. Hoe beter de fit> tussen je omgeving en jouw persoonlijkheid hoe beter je op je plek zult zijn en hoe beter je zult voelen. Wat zich bijvoorbeeld vertaalt in geluk, succes of een aangename omgang met anderen. Tenslotte dient opgemerkt te worden dat deze test vijf kenmerken van je persoonlijkheid meet. Maar iemands persoonlijkheid is niet voor honderd procent uit te drukken in vijf kenmerken. Ieder mens afzonderlijk is te uniek om te kunnen bepalen, aan de hand van een set van vragen, hoe hij of zij qua persoonlijkheid in elkaar zit. De test geeft je een vocabulaire om naar je zelf te kijken in vergelijking met anderen en om daar je voordeel mee te doen. Realiseer je met andere woorden dat de test een samenvatting geeft van je persoonlijkheid, zonder een definitief totaaloordeel te vellen. Dat laatste is theoretisch bijna onmogelijk.

Rapportgegevens Managementtest

Rapportgegevens Managementtest Rapportgegevens Managementtest Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 33 Opleidingsniveau: hbo Vergelijkingsgroep: Respondenten in zelfanalyse setting Testdatum:

Nadere informatie

Talent Assessment Professional

Talent Assessment Professional Talent Assessment Professional VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Demo Rapport Versie 1 oktober 2013 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure Registerpsycholoog BIG/NIP Na ongeveer drie zanglessen zei mijn

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Omgaan met je manager

Omgaan met je manager Omgaan met je manager Ron Rietjens Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Modellen 4 2.1 Spiral Dynamics 7 2.2 Belbin 9 2.2.1 Bedrijfsman 10 2.2.2 Brononderzoeker 10 2.2.3 Monitor 11 2.2.4 Plant 11 2.2.5 Groepswerker

Nadere informatie

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment Marieke Adesso 29 Mei 2006 Talenten Motivatie Assessment Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2 Emotionele

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek Onderzoeksverslag 1 SAMENWERKEN * Wat is belangrijk voor een goede samenwerking in (project)groepen tijdens een HBO of WO studie? * Wat is goed samenwerken? Wat is

Nadere informatie

1 Wie ben ik als mens?

1 Wie ben ik als mens? 1.1 Inleiding Elk mens is uniek. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren, eigenaardigheden en sterke en zwakke punten. Hoe je in elkaar zit, heeft consequenties voor wat er het beste bij je past. Om je

Nadere informatie

Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel

Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel Bedrijfsnaam BV Q Profiel van: Functie: Datum: Focus: Pieter de Jongh Functienaam 01/01/1970 1:00 eigen perceptie Werk Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel Inhoud Persoonlijke Stijl Profiel HFST. ONDERWERP

Nadere informatie

De Platina Regel Leren afstemmen op de communicatiestijl van anderen

De Platina Regel Leren afstemmen op de communicatiestijl van anderen De Platina Regel Leren afstemmen op de communicatiestijl van anderen Adri van den Brand Hoe komt het toch dat je met die ene collega maar niet door één deur kunt? Waaraan ligt het dat je met je duo-partner

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager Rapport voor: N. Voorbeeld Datum invoer 27-03 - 2010 E-mail Bedrijf / afdeling Groep Functie info@onlinetalentmanager.com Bank Voorbeeld Vestigingsmanager 1 Online Talent Manager N. Voorbeeld / QTFPA Inleiding

Nadere informatie

Talent Assessment Essentials

Talent Assessment Essentials Talent Assessment Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Alice Voorbeeld- 15 mei 2012 Use what talents you possess: the woods would be very silent if no birds sang there except those that sang

Nadere informatie

Productenboek 2013 Arbeidskundig onderzoekcentrum Test & Diagnose

Productenboek 2013 Arbeidskundig onderzoekcentrum Test & Diagnose Productenboek 2013 Arbeidskundig onderzoekcentrum Test & Diagnose Observatie Leerwerkplek Arbeidskundig Onderzoek Arbeidsdeskundig Onderzoek Trainingen Werving & Selectie / Assessments Psychologisch Onderzoek

Nadere informatie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie Gedragsanalyse Management Versie Grensbeeklaan 6, 2 Berchem Tel: +32 ()3 242 49 Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen

Nadere informatie

Omgaan met de verschillende menstypen

Omgaan met de verschillende menstypen Omgaan met de verschillende menstypen Ieder mens is uniek en valt niet in een hokje te stoppen. Toch kunnen modellen met enkele menstypen je helpen om je communicatie te optimaliseren: je kunt je aanpassen

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Dit is een voorbeeld van een uitgebreide testrapportage van de Teamrollen van Belbin. Deze rapportage bevat de cijfers van een werkelijk uitgezette test, waarbij

Nadere informatie

Het gebruik van persoonlijkheidstesten tijdens selectie. TestGroup Consulting

Het gebruik van persoonlijkheidstesten tijdens selectie. TestGroup Consulting Het gebruik van persoonlijkheidstesten tijdens selectie TestGroup Consulting Maart 2011 Het gebruik van persoonlijkheidstests bij personeelsselectie Nu het voor HR en Recruitment afdelingen steeds belangrijker

Nadere informatie

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor Scriptie KORT Liesbet Bauwens is sinds juni 2005 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Tijdens haar stage werd haar gevraagd een training op te zetten over de Myers-Briggs Type

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Personal Assessment. Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE. betreffende: Dhr. Erik Verolmen - 24 februari 2011. psycholoog:

Personal Assessment. Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE. betreffende: Dhr. Erik Verolmen - 24 februari 2011. psycholoog: Personal Assessment Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Dhr. Erik Verolmen - 24 februari 2011 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure gz-psycholoog/psycholoog NIP Use what talents you possess:

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

Loopbaanadvies rapport Dirk Demo. 20 november 2007

Loopbaanadvies rapport Dirk Demo. 20 november 2007 Loopbaanadvies rapport Dirk Demo 20 november 2007 Inhoud Doel van het rapport 2 Opbouw 3 Waarom: mijn waarden 4 Wat: mijn werkinhoud 6 Hoe: mijn rollen 8 Waar: mijn organisaties 10 Wie: mijn mensen 12

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Onderzoek: Het gedragsprofiel van de succesvolle controller

Onderzoek: Het gedragsprofiel van de succesvolle controller Het gedragsprofiel van de succesvolle controller 1 Onderzoek: Het gedragsprofiel van de succesvolle controller Cees van Schaik & Erik Boon 2 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller Disclaimer

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie