Strategisch beleid. Goed voorbereid de toekomst tegemoet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch beleid. Goed voorbereid de toekomst tegemoet"

Transcriptie

1 Strategisch beleid Goed voorbereid de toekomst tegemoet

2 Voorwoord SOOOG heeft de afgelopen jaren veel bereikt. Als bestuur van SOOOG kijken wij met gepaste trots terug op de afgelopen jaren. Onze organisatie zit kwalitatief goed in elkaar. Bedrijfseconomisch loopt het goed, we hebben een degelijk financieel beleid en we bieden onderwijskwaliteit: op dit moment hebben we geen zwakke scholen. Voor de komende jaren spreekt het bestuur hoge verwachtingen uit; we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. We leven in een moeilijke economische tijd en hebben als onderwijsstichting te kampen met de gevolgen van de bevolkingskrimp in onze regio. Ik denk dat SOOOG nog steeds goed draait omdat wij keuzes maken. We willen niet alles, maar wat we doen, dat doen we goed. In dat kader is het heel belangrijk dat onze relatie met de gemeenten sterk is verbeterd de laatste jaren. Nog een kracht van SOOOG: kritisch zijn op het eigen functioneren. Niet alleen beleid voeren, maar het eigen werk ook toetsen. Bekijken wat we er in de praktijk nou eigenlijk van maken op het gebied van financiën, effecten van onderwijs en bedrijfsvoering in het algemeen. Het bestuur van SOOOG wil verbinden. We leggen verbindingen binnen het bestuur met de directies, de medezeggenschapsraad, ouders en personeel. En vooral ook met de gemeenten en andere partners. Wij hechten aan samenwerking. Het allerbelangrijkste vind ik dat je kwaliteit hebt in je organisatie, maar ook stabiliteit: buitenstaanders moeten weten waar ze aan toe zijn en waar ze op kunnen rekenen. We moeten als organisaties toekomstgericht zijn en een optimistische uitstraling hebben. Het is zo gemakkelijk elkaar in de put te praten. Neem bijvoorbeeld de Blauwe Stad. Dat is een heel groot project dat niet gemakkelijk loopt. Sommige mensen zeggen dat het slecht gaat. Maar het is wel een deel van ons werkgebied. We hebben er onlangs een nieuwe, multifunctionele school geopend, net als in Oude Pekela en Nieuweschans. Ondanks moeilijkheden zijn wij toch steeds in staat positieve resultaten te boeken. En dat zullen wij als SOOOG, dankzij een goede voorbereiding, in de toekomst blijven doen. Albert Kalk, voorzitter Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. 2 Het kind centraal Voorwoord 3

3 1 Goed voorbereid de toekomst tegemoet 2 Het kind centraal 3 Passend Onderwijs 4 Bevolkingskrimp 5 Personeel 6 Financiën en risico s 7 Huisvesting en onderhoud 8 Samenwerking Het kind centraal Het kind centraal 5

4 1 Goed voorbereid de toekomst tegemoet Onderwijs van hoge kwaliteit, daar gaat het om binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG). Ieder kind moet zich in een veilige, uitdagende omgeving optimaal kunnen ontwikkelen. Alle beleidsonderdelen zijn daaraan ondergeschikt. Wij hebben als SOOOG het bevoegd gezag over het openbare en speciale basisonderwijs en de school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de gemeenten Bellingwedde, Oldambt en Pekela: de regio Oost Groningen. De drie gemeenten hebben bestuur en beheer van hun openbare basisonderwijs gebundeld in één organisatie, om te kunnen voldoen aan de eisen die tegenwoordig aan onderwijs gesteld worden en om beter opgewassen te zijn tegen de vraagstukken waar we voor staan. Binnen onze stichting verzorgen 400 medewerkers onderwijs voor ongeveer 3650 leerlingen. We willen toekomstgericht werken. Duurzaamheid en kwaliteit van onderwijs, staan daarbij steeds centraal. We moeten keuzes maken om goed voorbereid de toekomst tegemoet te treden. Keuzes ingegeven door onze visie en missie, maar ook door maatschappelijke veranderingen zoals bevolkingskrimp, mogelijke bezuinigingen, passend onderwijs, moderne en duurzame huisvesting en nieuwe kwaliteitscriteria rondom onderwijs. Onze keuzes zullen strategisch zijn: we willen toekomstgericht werken. Duurzaamheid en kwaliteit van onderwijs, staan daarbij steeds centraal. 6 Goed voorbereid de toekomst tegemoet 7

5 2 Het kind centraal Alles draait op onze scholen om het kind. Kwalitatief goed onderwijs in de groep is de kerntaak van iedere school. Alle andere beleidsterreinen dienen als randvoorwaarden om die kerntaak te realiseren. Elk kind is een uniek individu, met al even unieke talenten. Wij willen uit kinderen halen wat er in zit. Om deze missie te volbrengen zorgen wij dat: Hoge verwachtingen We bieden onze leerlingen het onderwijs waar ze recht op hebben. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd vanuit een houding van respect en aandacht voor elkaar. De brede ontwikkeling van elk kind centraal staat en er ruime aandacht wordt besteed aan de Ontmoeting staat centraal, met nadrukkelijke waardering voor verschillen tussen kinderen en verscheidenheid in de samenleving. basisvaardigheden. Wij een lerende organisatie zijn waarbinnen zowel kind als medewerker zich voortdurend ontwikkelen. We werken doelgericht en resultaatgericht. De keten rond het kind breed Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen: uit ieder kind willen we het maximale halen. Onze leerlingen komen daardoor optimaal toegerust van school zodat ze met succes kunnen deelnemen aan vervolgonderwijs. Ze hebben zelfvertrouwen, een goed zelfbeeld, respect voor zichzelf en anderen, en kijken met plezier terug op hun schooltijd. en efficiënt wordt gestimuleerd en georganiseerd. De talenten van kinderen zo goed mogelijk worden ontplooid, zodat kinderen optimaal voorbereid hun toekomst tegemoet gaan. We bieden onze leerlingen het onderwijs waar ze recht op hebben. Goed onderwijs Alles draait op onze scholen om het kind. Kwalitatief goed onderwijs in de groep is de kerntaak van iedere school. Alle andere beleidsterreinen dienen als randvoorwaarden om die kerntaak te realiseren. Onze scholen voldoen aan de eisen die het ministerie stelt: ze garanderen allemaal een kerndoeldekkend aanbod. We hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen, maar alle scholen besteden minimaal 55 procent van de tijd aan de basisvaardigheden. Kinderen worden op onze scholen gestimuleerd op cognitief, lichamelijk, creatief, sociaal, cultureel en emotioneel gebied. De samenhang tussen al deze gebieden wordt gestimuleerd. Al in een zeer vroeg stadium brengen wij in beeld welke verwachtingen er zijn rondom de ontwikkelingen van het kind en wat het vermoedelijke uitstroomniveau wordt. Verwachtingen en vorderingen worden structureel bijgehouden en periodiek met ouders besproken. Alles wordt in beeld gebracht met behulp van methodeonafhankelijke toetsen of andere vormen van zelfevaluatie, leerlingvolgsystemen en de inspectierapporten. Indicatoren van de onderwijsinspectie moeten minimaal positief dan wel voldoende zijn. Breed onderwijsaanbod behouden Wij beheren naast reguliere basisscholen ook een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. We vinden het van groot belang dat dit brede onderwijsaanbod binnen onze regio blijft bestaan. Instrument voor kwaliteitszorg Om constante kwaliteitszorg te kunnen leveren zijn er voor het primair onderwijs veel instrumenten ontwikkeld, zoals INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit) en KWINTOO. Wij bezinnen ons op de keuze voor één instrument. Dit kan een koppeling zijn met ons nieuw programma voor het leerlingenadministratiesysteem en het instrument zal een bovenschoolse module moeten hebben zodat het ook als early warning systeem dienst kan doen. Scholen kiezen gezamenlijk voor een instrument dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de kwaliteit van hun onderwijs en moeten op de kwaliteitskenmerken van het kwaliteitszorgsysteem en van de inspectie, minimaal voldoende scoren. Alle scholen genereren kengetallen die een beter inzicht geven in de prestaties van de school. 8 Het kind centraal Het kind centraal 9

6 3 Passend onderwijs Deze kengetallen handelen onder andere over leerlingenaantallen, de kwaliteit van het onderwijs, het aantal klachten, percentage ziekteverzuim en financiële reserves. Jaarlijks worden de algemene kengetallen van alle scholen gebundeld in het jaarverslag en gepubliceerd. In de toekomst zijn koppelingen mogelijk aan een nader te ontwikkelen managementinformatiesysteem. Tevredenheid Wij willen dat het overgrote deel van onze klanten en medewerkers tevreden is met de totale gang van zaken binnen onze scholen en binnen onze organisatie. Tevredenheidonderzoeken uitgevoerd door een externe organisatie, geven ons handvatten om ontevredenheid tijdig te signaleren en waar nodig actie te ondernemen. Op al onze scholen staat de opbrengst van ons onderwijs centraal: de ontwikkeling van onze leerlingen. Opbrengstgericht werken Op al onze scholen staat niet de lesstof, methode of groep centraal, maar de opbrengst van ons onderwijs; de ontwikkeling van onze leerlingen. Iedere school heeft een herkenbaar onderwijsconcept ontwikkeld of is bezig dit te ontwikkelen dat recht doet aan wettelijke eisen en bepalingen en waarin opbrengstgericht werken centraal staat. Dit concept is onder andere in samenspraak met ouders beredeneerd en vastgelegd in documenten, waaronder het Schoolplan. Afstemming bestuursbureau en scholen Wij besteden nadrukkelijk aandacht aan een goede afstemming tussen het bestuursbureau en de scholen: dit is niet altijd gemakkelijk. Het bestuursbureau ontwikkelt, ondersteunt, stimuleert, faciliteert, regisseert, verbindt en controleert en wil een serviceorganisatie zijn voor de scholen. De algemene directie gesteund door de medewerkers van het bestuursbureau stuurt en bewaakt de uitvoering van het vastgestelde beleid en de gezamenlijk gemaakte afspraken. Een eigen audit-team zou een belangrijke rol kunnen spelen bij de kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling op onze scholen. Passend onderwijs is maatwerk. Ieder kind moet zo dicht mogelijk bij huis onderwijs krijgen, dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Wij concentreren ons op interne en externe Onderwijszorgcentrum regio Oldambt bewegingen om de ontwikkeling van passend Wij hebben de ambitie in gezamenlijkheid met onderwijs op school-, bovenschools- en regionaal alle onderwijs- en zorgpartners, waaronder de niveau vorm te geven. Intern inventariseren we gemeenten een breed onderwijszorgcentrum in de huidige zorgbreedte van de scholen en de de regio Oost-Groningen te realiseren. We willen mogelijkheden tot verbreding van de zorg of er zo voor zorgen dat kinderen die niet naar een specialisatie. Op al onze scholen wordt gewerkt met basisschool in de buurt kunnen, toch speciaal de methodiek Index voor inclusie. Scholen bepalen onderwijs kunnen genieten binnen de regio. Onze hun visie op zorg en begeleiding in relatie tot passend externe beweging om passend onderwijs vorm onderwijs. Zo komen ze tot nieuw beleid, dat wordt te geven bestaat dan ook uit ons richten op het verwoord in het zorgprofiel, waarin iedere school de ontwikkelingsplan Zorg en Onderwijs. reikwijdte en grenzen van haar zorg beschrijft. In het onderwijszorgcentrum, dat wij graag gesitueerd zien in Winschoten, worden zo breed Speciale onderwijsbehoeften mogelijk geïntegreerde voorzieningen geboden Wij willen dat al onze scholen zich specialiseren aan leerlingen die speciale onderwijszorg in het bieden van zorg: allemaal bereiden ze zich vragen, waaronder ook speciale opvang en voor op het bieden van passend onderwijs. We begeleiding. Er zal expertise worden geboden in hebben aandacht voor leerlingen met speciale consultatieve begeleiding en onderzoek voor alle onderwijsbehoeften. We doen er dan ook alles leerlingen in de regio, en ter ondersteuning van aan om de zorgstructuur binnen de nieuwe onderwijzers. Dienstverleners op het terrein van samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs specifieke onderwijs- en zorgdiensten kunnen te optimaliseren. We willen onderwijs zo dicht hun dienstverlening hier op elkaar afstemmen, mogelijk bij huis bieden, waarbij leerlingen bij ons coördineren en uitvoeren. Gemeenten kunnen op school worden opgevangen en begeleid. Iedere hun BackOffice van CJG en verwijsindex mogelijk school kan beschikken over een Intern Begeleider onderbrengen in het centrum en zorgverleners (IB er) die voldoende tijd heeft om de zorgtaken kunnen er hun regionale BackOffice en zorgloket uit te voeren en die een passende opleiding heeft organiseren. Wij nemen onze eigen SO/SVO school gevolgd. Wij hebben beleid opgesteld rond de IB er, en onze eigen school voor SBO op in het centrum. onder andere rond scholing en lesvrije tijd. 10 Het kind centraal Passend onderwijs 11

7 4 Bevolkingskrimp Door de bevolkingskrimp in Oost-Groningen de komende decennia, zal het aantal leerlingen sterk dalen. Vijf á zes plattelandsscholen zullen hierdoor worden bedreigd met sluiting: er blijven te weinig leerlingen over voor deze scholen. Voordelen van clustering Wij willen proactief handelen, want we willen Onderwijskwaliteitsteams kunnen worden ontwikkeld kwalitatief goed onderwijs, zo dicht mogelijk bij huis, ook in de toekomst kunnen blijven garanderen. De organisatiestructuur kan doelmatig en effectief worden ingericht Clusters van scholen Om scholen niet te klein te laten worden zullen wij de organisatie doelmatiger, effectiever en efficiënter Binnen de onderwijsteams ontstaat flexibiliteit in arbeidsplaatsen organiseren, door inzet van middelen en personeel te bundelen. Om de inzet van leerkrachten en directieleden zo effectief mogelijk te maken willen De middelen voor scholing, begeleiding, formatie en materiaal worden doelmatiger en efficiënter ingezet wij scholen gaan clusteren. Dit moet leiden tot een totale kwaliteitsverbetering van het onderwijs op onze scholen. Specialisatie en expertise worden versterkt en breder ingezet In de notitie Clustering van scholen hebben wij beschreven hoe de organisatiestructuur en de inrichting van het management er uit zal zien na clustering. In vervolgnotities gaan we verder in op de totstandkoming van onderwijsteams. De clustering wordt de komende vier jaar gerealiseerd middels een uitgroei- en ingroeimodel. Bereikbaarheid van het onderwijs Om zo lang mogelijk onderwijs in de eigen woon- en leefomgeving van kinderen te kunnen verzorgen is het belangrijk dat de politiek een gesprekspartner is. Samen kunnen we de relatie tussen krimp en leefbaarheid leggen en tot een uitwerking komen. We gaan ook het gesprek aan met collega-schoolbesturen om eventueel tot samenwerking te komen. Niet al onze scholen kunnen zelfstandig blijven: het aantal leerlingen wordt te klein, of het schoolgebouw wordt te duur. Op termijn willen we naar een minimale schoolgrootte van ongeveer 75 leerlingen: zo kunnen er vier gecombineerde groepen worden gevormd. Wij willen in een zo vroeg mogelijk stadium een oplossing vinden voor scholen waarvan het leerlingenaantal te laag wordt. Zoals gezegd zal clustering van scholen en samenwerking met andere schoolbesturen een oplossing zijn. We willen kwalitatief goed onderwijs, zo dicht mogelijk bij huis, ook in de toekomst kunnen blijven garanderen. Werkgelegenheidsbeleid Wij werken met een werkgelegenheidsgarantie. Door de bevolkingskrimp zal de werkgelegenheid dalen. We bereiden ons hier goed op voor, mede door nieuw personeel binnen een payroll constructie aan te nemen. De komende periode geven we in een beleidsnotitie aan hoe we om willen gaan met deze constructie, uiteraard binnen de kaders van de CAO. Na een interne analyse van leerling-prognoses en prognoses op de omvang van het personeelsbestand, gaan wij ons samen met de bonden oriënteren op het mogelijk vervroegd afscheid nemen van (ouder) personeel. 12 Bevolkingskrimp Bevolkingskrimp 13

8 5 Personeel 6 Financiën en risico s Kwaliteit van onderwijs is voor een groot deel afhankelijk van het onderwijskundig management van een school en van de competenties van leerkrachten en directeuren. Wij vinden dat de kwaliteit van ons onderwijs nog verder omhoog kan, wat betekent dat ook de competenties van het personeel verbeterd kunnen worden. Ieder jaar zorgen wij voor een solide financiële en bedrijfseconomische basis met een sluitende exploitatie, voldoende reserves en adequate voorzieningen. Ons financiële beleid is gericht op constante kwaliteit van onderwijs, nu en in de toekomst. In ons beleid staat steeds de balans tussen wat het onderwijs vraagt en hoe het meerjarenperspectief eruit ziet centraal. Naast de basiscompetenties vragen scholen Doelgroepenbeleid steeds meer schoolspecifieke competenties. We Door de bevolkingskrimp en onze Bedreigingen Exploitatie en kwaliteit worden periodiek verwachten dat ons personeel bereid is en de werkgelegenheidsgarantie, zal het aandeel oudere teruggekoppeld in managementrapportages. capaciteiten heeft om te veranderen door middel werknemers binnen SOOOG toenemen. Omdat Bevolkingskrimp Scholen maken een schoolbegroting en controleren van scholing en begeleiding. het moderne onderwijs steeds meer vraagt van de De inkomsten worden lager regelmatig (online) hun exploitatie versus het verandercapaciteit van leerkrachten, zien wij een maar personele verplichtingen budget. Er wordt gewerkt met een jaarcyclus, De deskundigheid van het personeel willen we verhoogde uitval onder oudere werknemers. Wij en kosten voor onderhoud en waarin beschikbare budgetten worden ingezet voor optimaal (her)kennen, mobiliseren, ontwikkelen en willen deze uitval tegengaan door onder andere de energie blijven. de exploitatie en verhoging van onderwijskwaliteit. benutten in alle fasen van de loopbaan. Mobiliteit expertise van oudere medewerkers specifieker in Bezuinigingen Realisatie vindt plaats door een goed werkend zal vaker worden ingezet om de kwaliteit te te zetten. Overigens, ook nieuw en jong personeel Het herverdelen van systeem van planning en control op zowel centraal verbeteren. Het werken binnen een cluster van heeft soms specifieke begeleiding nodig. We zorgplaatsen en zorgmiddelen als decentraal niveau. scholen en een onderwijsteam zal de mobiliteit versterken. De functiemix en lerarenbeurs bieden besteden nadrukkelijk aandacht aan deze groepen. Ook willen we een regeling voor vervroegde gebeurt op basis van het beschikbare budget 2005, de Besparen en bezuinigen ook kansen rond scholing. uittreding van oudere personeelsleden realiseren. groepsgrootte van VSO wordt Wij kunnen alleen aan onze verplichtingen Terugdringen ziekteverzuim verhoogd, en de bijdragen van gemeenten aan leerlingenzorg blijven voldoen en blijven zorgen voor kwaliteitsontwikkeling, door zelfstandig te Vanwege ons vergrijzende personeelsbestand gaan omlaag. De hoogte van besparen en te bezuinigen. Dit betekent nemen wij maatregelen die het de impulsgebied toeslag, die keuzes maken. We nemen blijvend initiatieven ziekteverzuimpercentage terug moeten dringen volledig wordt ingezet voor voor inkomstengenerende activiteiten en/of tot onder het landelijk gemiddelde. De directie personeel, is nog onzeker. kostenbesparende maatregelen. Ook gaan we onze wordt getraind in het werken met elementen uit eigen expertise breder aanbieden bij de organisatie het verzuimbeleid, bijvoorbeeld het voeren van van ketenvoorzieningen, waaronder opvang, verzuimgesprekken. begeleiding en ondersteuning. 14 Personeel Financiën en risico s 15

9 7 Huisvesting en onderhoud 8 Samenwerking Onze schoolgebouwen zijn ons eerste visitekaartje. Inrichting en uitstraling van gebouw en SOOOG kiest de komende jaren voor nauwe samenwerking met een groot aantal partners speelterrein verhogen de indruk van kwaliteit. waaronder zowel de gemeentelijke politiek, als in groeiende mate de provinciale politiek. Provinciale Staten van Groningen ondersteunt gemeenten in het omgaan met bevolkingskrimp. Schoolgebouwen moeten zijn aangepast aan Duurzame onderwijsgebouwen Daarnaast stimuleert ze schoolbesturen in het terugdringen van het aantal zwakke scholen. de eisen van de toekomst en aan het specifieke De eisen aan onze schoolgebouwen gaan profiel van de school. Scholen zijn zo ingericht dat nieuwe onderwijsconcepten en ontwikkelingen op veranderen: daar waar dat nog niet gebeurd is, worden gebouwen aangepast aan de minimale Brede zorg het terrein van ICT, Brede School en voorschoolse eisen die het ministerie stelt aan moderne Combinaties met voorzieningen als kinderopvang, We willen het voor ouders mogelijk maken van opvang, optimaal kunnen worden uitgevoerd. duurzame onderwijsgebouwen. De omvang van een buitenschoolse opvang, GGD, hulpverlening, meerdere voorzieningen op één adres gebruik Aantrekkelijke uitstraling schoolgebouw moet minimaal in overeenstemming zijn met het leerlingenaantal. Met gemeenten kunstzinnige vorming en sport, maken scholen tot multifunctionele voorzieningen die de te maken binnen arrangementen van 7.00 tot uur. Wij zijn actief vertegenwoordigd Alle schoolgebouwen en terreinen worden met ontwikkelen wij, volgens wettelijke voorschriften, kwaliteit van het onderwijs verhogen en daarmee door de algemene directie en schooldirecties behulp van tevredenheidsonderzoeken onder onze meerjaren huisvestingsbeleid. de kansen van leerlingen vergroten. Samen in stuur- en projectgroepen bij nieuwe ouders, leerlingen en medewerkers beoordeeld met onze partners zullen wij dan ook actief huisvestingsontwikkelingen. op imago, uitstraling, toegankelijkheid en participeren in de uitbreiding van voor- tussen- aantrekkelijkheid. Na aanpassingen waar nodig en naschoolse voorzieningen. Daarnaast willen moet uit tevredenheidsonderzoeken blijken dat al we een actieve bijdrage leveren aan voor- en onze schoolgebouwen aantrekkelijke gebouwen zijn. vroegschoolse educatie. De scholen van SOOOG zullen samenwerken met organisaties die voor- en vroegschoolse educatie bieden. Zo krijgen we doorgaande lijnen vanuit VVE naar de kleutergroepen van onze scholen. We willen een actieve bijdrage leveren aan vooren vroegschoolse educatie. 16 Huisvestign en onderhoud Samenwerking 17

10 OBS Beukenlaan Krachten bundelen Warme overdracht OBS De Bouwsteen OBS Theo Thijssen Onze scholen zijn landelijk gezien vrij klein, dus om Wij willen dat de uitstroom van onze leerlingen naar zaken efficiënt te regelen is het goed krachten en het vervolgonderwijs aansluit bij de capaciteit van kennis te bundelen en middelen gezamenlijk in te de leerlingen. De opgedane kennis en verzamelde zetten. Naast algemene en brede samenwerking (opbrengst)gegevens van de leerling gaan mee SBO Delta OBS De Tweemaster kan dit op het gebied van ICT, zorg, opleiden in naar de volgende school. Samen met onze de school en een gemeenschappelijke databank. collega s van het voortgezet onderwijs willen we Bij samenwerking denken we bijvoorbeeld aan de leerlingvolgsystemen aan elkaar te koppelen. intervisie, leerkrachtenkringen, netwerken en Daarnaast willen we gezamenlijke afspraken maken OBS Eexterbasisschool OBS F.T. Venema gezamenlijke personeelsbijeenkomsten. Deze over de advisering bij schoolkeuze activiteiten passen ook zeer goed binnen het Hiervoor maken we gebruik van uitstroomcijfers gedachtegoed van de lerende organisatie. naar het voortgezet onderwijs, het onderwijskundig Ouders zijn partners rapport en de inspectierapporten. Voorwaarde is een goed aanvangsadvies aan de hand van de OBS Feiko Clock OBS De Vlonder Ouderparticipatie en betrokkenheid zijn voor ons terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs. Zo een groot goed: ze zijn belangrijke voorwaarden zorgen we ervoor dat alle kinderen goed voorbereid voor de ontwikkeling van kinderen. Iedere school hun toekomst tegemoet gaan. OBS Hendrik Wester OBS t Vrieske Honk streeft er dan ook naar die betrokkenheid en participatie te verhogen. De Medezeggenschapsraad is een belangrijke gesprekspartner voor het team en management op onze scholen. Ook spelen onze OBS Jaarfke OBS De Waterlelie scholen een actieve rol in de buurt Ouderparticipatie en betrokkenheid zijn voor ons een groot goed: ze zijn belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling van kinderen. OBS De Kleine Dollard ZMLK De Meentschool OBS De Wiekslag OBS De Zuidvenne Samenwerking Het kind centraal 19

11 Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Bezoekadres Huningaweg PB Oostwold Postadres Postbus AB Winschoten T (0597) F (0597)

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pagina 1 van 7 Pedagogisch beleidsplan IKC de Weide. Inhoudsopgave Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum de Weide Leeuwarden Voorwoord... 3 1. Integraal

Nadere informatie

Besluit Regeling van de gevolgen. Samenvoeging Sterrenschool op één locatie

Besluit Regeling van de gevolgen. Samenvoeging Sterrenschool op één locatie Besluit Regeling van de gevolgen Samenvoeging Sterrenschool op één locatie Voorgenomen besluit 2 juni 2017 Instemming MR 2 juli 2017 Definitief besluit 2 juli 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regeling

Nadere informatie

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Welke organisatie zijn wij? 12 scholen (13 scholen) Diversiteit: Dalton, Montessori, BAS, TOM,GIP

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE HORST

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE HORST VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE HORST Locatie(s) :Basisschool De Horst Brinnr. :15LX Plaats :201 HT Spijkenisse Reg.nr.

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Het IJsselgroep IKC-model. Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum. IJsselgroep. Educatieve Dienstverlening

Het IJsselgroep IKC-model. Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum. IJsselgroep. Educatieve Dienstverlening Het IJsselgroep IKC-model Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum IJsselgroep Educatieve Dienstverlening Waarom? Waarom nadenken over de mogelijkheden van een Integraal Kindcentrum (IKC)? De reden

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Overstijgende doelen

Overstijgende doelen Strategische doelen In subgroepen zijn de doelen geformuleerd. Hierna mochten de anderen aanvullende of doelen er bij zetten. Deze staan onder de kolom Overstijgende doelen 1. Bestuurlijke omgeving: -

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Openbare Basisschool XXX. Schoolgegevens: OBS XXX. Brinnummer: Directie: Adres hoofdvestiging: Contact school: Bevoegd gezag:

Schoolplan 2011-2015. Openbare Basisschool XXX. Schoolgegevens: OBS XXX. Brinnummer: Directie: Adres hoofdvestiging: Contact school: Bevoegd gezag: Openbare Basisschool XXX Schoolplan 2011-2015 Schoolgegevens: OBS XXX Brinnummer: Directie: Adres hoofdvestiging: Contact school: Bevoegd gezag: Stichting Leerplein055 Apeldoorn Adres bevoegd gezag: Postbus

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

ONZE AMBITIES IN HET KORT. Voor verwachtingsvol onderwijs Al meer dan 100 jaar! Ons profiel. Waarom doen we wat we doen?

ONZE AMBITIES IN HET KORT. Voor verwachtingsvol onderwijs Al meer dan 100 jaar! Ons profiel. Waarom doen we wat we doen? ONZE AMBITIES IN HET KORT Wie je bent, blijkt uit wat je doet 2015-2019 Voor verwachtingsvol onderwijs Al meer dan 100 jaar! Dit is een publicatie van. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART School : basisschool Jan Ligthart Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 04QT Onderzoeksnummer : 90162 Datum schoolbezoek : 17 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot Workshop AVS-congres 15 Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot 1 Programma 1. Kennismaking 2. Wat zijn de verwachtingen? 3. Krimp in Nederland 4. Krimp in de Achterhoek 5. Situatie OPONOA in vogelvlucht

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. "DE BRON"

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. DE BRON RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. "DE BRON" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 10HZ Onderzoeksnummer : 120746 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te Groningen op

Nadere informatie

Het Kindcentrum Informatie voor professionals

Het Kindcentrum Informatie voor professionals Het Kindcentrum 0-13 Informatie voor professionals De kenmerken Op steeds meer plekken in s-hertogenbosch wordt gewerkt aan Kindcentra 0-13. In een kindcentrum staan het kind en zijn of haar ontwikkeling

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016 Een traag groeiende boom kan ook de hoogste worden (Jelle Jolles) Inhoudsopgave Introductie bij basisondersteuning... 3 Passend Onderwijs Almere

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09BB00 De Meander

Schoolondersteuningsprofiel. 09BB00 De Meander Schoolondersteuningsprofiel 09BB00 De Meander Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER Plaats : Maasdam BRIN-nummer : 14MW Onderzoeksnummer : 118451 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST Locaties :Nijntje :Boekhorst Brinnr. :15AO Plaats :8431 CW Oosterwolde

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS Locatie(s) : Brinnr. :11VZ Plaats :9402 CB Assen Onderzoeksnummer :14827 Datum onderzoek

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Speciale school voor basisonderwijs. Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn

Speciale school voor basisonderwijs. Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn Speciale school voor basisonderwijs Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn Er samen met leerlingen, ouders en collega s voor zorgen dat leerlingen de doelen halen die zij zichzelf hebben gesteld.

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool Plaats : Ommen BRIN-nummer : 07NS Onderzoeksnummer : 126674 Datum schoolbezoek : 3 juli 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC)

Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC) 2009D30612 31 973 Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC) Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d... Binnen de vaste

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK Plaats: Waalwijk BRIN-nummer: 23DB Onderzoek uitgevoerd op: 29 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 13 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM School : o.b.s. De Wezeboom Plaats : Ruinerwold BRIN-nummer : 18IJ Onderzoeksnummer : 93982 Datum schoolbezoek : 7 mei 2007 Datum vaststelling : 20 augustus

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SAM locatie van Limburg Stirumlaan Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 19PA C1 Onderzoeksnummer : 281769 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen Schooljaarverslag 2015-2016 SBO De Meerpaal Groningen Naam school SBO de Meerpaal Brinnummer 22LH Adres Koperstraat 4 Postcode + plaats 9743 RW Groningen Telefoon 050 575 28 50 E-mail dir.meerpaal@noorderbasis.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 05JG Onderzoeksnummer : 119309 Datum schoolbezoek : 20 mei 2010 Rapport

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek April 2017 Profielschets Adjunct-directeur De Zonnehoek SO en VSO Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt voor CSO De Zonnehoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD Locatie Kinderdagverblijf De Kleine Plaats Sassenheim Reg.nr. 3485176

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

2 De school werkt in voldoende mate gericht aan de verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs.

2 De school werkt in voldoende mate gericht aan de verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. Op 22 april 2004 heeft de Inspectie van het Onderwijs Basisschool Het Anker bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze waarop

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie