Strategisch beleid. Goed voorbereid de toekomst tegemoet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch beleid. Goed voorbereid de toekomst tegemoet"

Transcriptie

1 Strategisch beleid Goed voorbereid de toekomst tegemoet

2 Voorwoord SOOOG heeft de afgelopen jaren veel bereikt. Als bestuur van SOOOG kijken wij met gepaste trots terug op de afgelopen jaren. Onze organisatie zit kwalitatief goed in elkaar. Bedrijfseconomisch loopt het goed, we hebben een degelijk financieel beleid en we bieden onderwijskwaliteit: op dit moment hebben we geen zwakke scholen. Voor de komende jaren spreekt het bestuur hoge verwachtingen uit; we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. We leven in een moeilijke economische tijd en hebben als onderwijsstichting te kampen met de gevolgen van de bevolkingskrimp in onze regio. Ik denk dat SOOOG nog steeds goed draait omdat wij keuzes maken. We willen niet alles, maar wat we doen, dat doen we goed. In dat kader is het heel belangrijk dat onze relatie met de gemeenten sterk is verbeterd de laatste jaren. Nog een kracht van SOOOG: kritisch zijn op het eigen functioneren. Niet alleen beleid voeren, maar het eigen werk ook toetsen. Bekijken wat we er in de praktijk nou eigenlijk van maken op het gebied van financiën, effecten van onderwijs en bedrijfsvoering in het algemeen. Het bestuur van SOOOG wil verbinden. We leggen verbindingen binnen het bestuur met de directies, de medezeggenschapsraad, ouders en personeel. En vooral ook met de gemeenten en andere partners. Wij hechten aan samenwerking. Het allerbelangrijkste vind ik dat je kwaliteit hebt in je organisatie, maar ook stabiliteit: buitenstaanders moeten weten waar ze aan toe zijn en waar ze op kunnen rekenen. We moeten als organisaties toekomstgericht zijn en een optimistische uitstraling hebben. Het is zo gemakkelijk elkaar in de put te praten. Neem bijvoorbeeld de Blauwe Stad. Dat is een heel groot project dat niet gemakkelijk loopt. Sommige mensen zeggen dat het slecht gaat. Maar het is wel een deel van ons werkgebied. We hebben er onlangs een nieuwe, multifunctionele school geopend, net als in Oude Pekela en Nieuweschans. Ondanks moeilijkheden zijn wij toch steeds in staat positieve resultaten te boeken. En dat zullen wij als SOOOG, dankzij een goede voorbereiding, in de toekomst blijven doen. Albert Kalk, voorzitter Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. 2 Het kind centraal Voorwoord 3

3 1 Goed voorbereid de toekomst tegemoet 2 Het kind centraal 3 Passend Onderwijs 4 Bevolkingskrimp 5 Personeel 6 Financiën en risico s 7 Huisvesting en onderhoud 8 Samenwerking Het kind centraal Het kind centraal 5

4 1 Goed voorbereid de toekomst tegemoet Onderwijs van hoge kwaliteit, daar gaat het om binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG). Ieder kind moet zich in een veilige, uitdagende omgeving optimaal kunnen ontwikkelen. Alle beleidsonderdelen zijn daaraan ondergeschikt. Wij hebben als SOOOG het bevoegd gezag over het openbare en speciale basisonderwijs en de school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de gemeenten Bellingwedde, Oldambt en Pekela: de regio Oost Groningen. De drie gemeenten hebben bestuur en beheer van hun openbare basisonderwijs gebundeld in één organisatie, om te kunnen voldoen aan de eisen die tegenwoordig aan onderwijs gesteld worden en om beter opgewassen te zijn tegen de vraagstukken waar we voor staan. Binnen onze stichting verzorgen 400 medewerkers onderwijs voor ongeveer 3650 leerlingen. We willen toekomstgericht werken. Duurzaamheid en kwaliteit van onderwijs, staan daarbij steeds centraal. We moeten keuzes maken om goed voorbereid de toekomst tegemoet te treden. Keuzes ingegeven door onze visie en missie, maar ook door maatschappelijke veranderingen zoals bevolkingskrimp, mogelijke bezuinigingen, passend onderwijs, moderne en duurzame huisvesting en nieuwe kwaliteitscriteria rondom onderwijs. Onze keuzes zullen strategisch zijn: we willen toekomstgericht werken. Duurzaamheid en kwaliteit van onderwijs, staan daarbij steeds centraal. 6 Goed voorbereid de toekomst tegemoet 7

5 2 Het kind centraal Alles draait op onze scholen om het kind. Kwalitatief goed onderwijs in de groep is de kerntaak van iedere school. Alle andere beleidsterreinen dienen als randvoorwaarden om die kerntaak te realiseren. Elk kind is een uniek individu, met al even unieke talenten. Wij willen uit kinderen halen wat er in zit. Om deze missie te volbrengen zorgen wij dat: Hoge verwachtingen We bieden onze leerlingen het onderwijs waar ze recht op hebben. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd vanuit een houding van respect en aandacht voor elkaar. De brede ontwikkeling van elk kind centraal staat en er ruime aandacht wordt besteed aan de Ontmoeting staat centraal, met nadrukkelijke waardering voor verschillen tussen kinderen en verscheidenheid in de samenleving. basisvaardigheden. Wij een lerende organisatie zijn waarbinnen zowel kind als medewerker zich voortdurend ontwikkelen. We werken doelgericht en resultaatgericht. De keten rond het kind breed Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen: uit ieder kind willen we het maximale halen. Onze leerlingen komen daardoor optimaal toegerust van school zodat ze met succes kunnen deelnemen aan vervolgonderwijs. Ze hebben zelfvertrouwen, een goed zelfbeeld, respect voor zichzelf en anderen, en kijken met plezier terug op hun schooltijd. en efficiënt wordt gestimuleerd en georganiseerd. De talenten van kinderen zo goed mogelijk worden ontplooid, zodat kinderen optimaal voorbereid hun toekomst tegemoet gaan. We bieden onze leerlingen het onderwijs waar ze recht op hebben. Goed onderwijs Alles draait op onze scholen om het kind. Kwalitatief goed onderwijs in de groep is de kerntaak van iedere school. Alle andere beleidsterreinen dienen als randvoorwaarden om die kerntaak te realiseren. Onze scholen voldoen aan de eisen die het ministerie stelt: ze garanderen allemaal een kerndoeldekkend aanbod. We hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen, maar alle scholen besteden minimaal 55 procent van de tijd aan de basisvaardigheden. Kinderen worden op onze scholen gestimuleerd op cognitief, lichamelijk, creatief, sociaal, cultureel en emotioneel gebied. De samenhang tussen al deze gebieden wordt gestimuleerd. Al in een zeer vroeg stadium brengen wij in beeld welke verwachtingen er zijn rondom de ontwikkelingen van het kind en wat het vermoedelijke uitstroomniveau wordt. Verwachtingen en vorderingen worden structureel bijgehouden en periodiek met ouders besproken. Alles wordt in beeld gebracht met behulp van methodeonafhankelijke toetsen of andere vormen van zelfevaluatie, leerlingvolgsystemen en de inspectierapporten. Indicatoren van de onderwijsinspectie moeten minimaal positief dan wel voldoende zijn. Breed onderwijsaanbod behouden Wij beheren naast reguliere basisscholen ook een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. We vinden het van groot belang dat dit brede onderwijsaanbod binnen onze regio blijft bestaan. Instrument voor kwaliteitszorg Om constante kwaliteitszorg te kunnen leveren zijn er voor het primair onderwijs veel instrumenten ontwikkeld, zoals INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit) en KWINTOO. Wij bezinnen ons op de keuze voor één instrument. Dit kan een koppeling zijn met ons nieuw programma voor het leerlingenadministratiesysteem en het instrument zal een bovenschoolse module moeten hebben zodat het ook als early warning systeem dienst kan doen. Scholen kiezen gezamenlijk voor een instrument dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de kwaliteit van hun onderwijs en moeten op de kwaliteitskenmerken van het kwaliteitszorgsysteem en van de inspectie, minimaal voldoende scoren. Alle scholen genereren kengetallen die een beter inzicht geven in de prestaties van de school. 8 Het kind centraal Het kind centraal 9

6 3 Passend onderwijs Deze kengetallen handelen onder andere over leerlingenaantallen, de kwaliteit van het onderwijs, het aantal klachten, percentage ziekteverzuim en financiële reserves. Jaarlijks worden de algemene kengetallen van alle scholen gebundeld in het jaarverslag en gepubliceerd. In de toekomst zijn koppelingen mogelijk aan een nader te ontwikkelen managementinformatiesysteem. Tevredenheid Wij willen dat het overgrote deel van onze klanten en medewerkers tevreden is met de totale gang van zaken binnen onze scholen en binnen onze organisatie. Tevredenheidonderzoeken uitgevoerd door een externe organisatie, geven ons handvatten om ontevredenheid tijdig te signaleren en waar nodig actie te ondernemen. Op al onze scholen staat de opbrengst van ons onderwijs centraal: de ontwikkeling van onze leerlingen. Opbrengstgericht werken Op al onze scholen staat niet de lesstof, methode of groep centraal, maar de opbrengst van ons onderwijs; de ontwikkeling van onze leerlingen. Iedere school heeft een herkenbaar onderwijsconcept ontwikkeld of is bezig dit te ontwikkelen dat recht doet aan wettelijke eisen en bepalingen en waarin opbrengstgericht werken centraal staat. Dit concept is onder andere in samenspraak met ouders beredeneerd en vastgelegd in documenten, waaronder het Schoolplan. Afstemming bestuursbureau en scholen Wij besteden nadrukkelijk aandacht aan een goede afstemming tussen het bestuursbureau en de scholen: dit is niet altijd gemakkelijk. Het bestuursbureau ontwikkelt, ondersteunt, stimuleert, faciliteert, regisseert, verbindt en controleert en wil een serviceorganisatie zijn voor de scholen. De algemene directie gesteund door de medewerkers van het bestuursbureau stuurt en bewaakt de uitvoering van het vastgestelde beleid en de gezamenlijk gemaakte afspraken. Een eigen audit-team zou een belangrijke rol kunnen spelen bij de kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling op onze scholen. Passend onderwijs is maatwerk. Ieder kind moet zo dicht mogelijk bij huis onderwijs krijgen, dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Wij concentreren ons op interne en externe Onderwijszorgcentrum regio Oldambt bewegingen om de ontwikkeling van passend Wij hebben de ambitie in gezamenlijkheid met onderwijs op school-, bovenschools- en regionaal alle onderwijs- en zorgpartners, waaronder de niveau vorm te geven. Intern inventariseren we gemeenten een breed onderwijszorgcentrum in de huidige zorgbreedte van de scholen en de de regio Oost-Groningen te realiseren. We willen mogelijkheden tot verbreding van de zorg of er zo voor zorgen dat kinderen die niet naar een specialisatie. Op al onze scholen wordt gewerkt met basisschool in de buurt kunnen, toch speciaal de methodiek Index voor inclusie. Scholen bepalen onderwijs kunnen genieten binnen de regio. Onze hun visie op zorg en begeleiding in relatie tot passend externe beweging om passend onderwijs vorm onderwijs. Zo komen ze tot nieuw beleid, dat wordt te geven bestaat dan ook uit ons richten op het verwoord in het zorgprofiel, waarin iedere school de ontwikkelingsplan Zorg en Onderwijs. reikwijdte en grenzen van haar zorg beschrijft. In het onderwijszorgcentrum, dat wij graag gesitueerd zien in Winschoten, worden zo breed Speciale onderwijsbehoeften mogelijk geïntegreerde voorzieningen geboden Wij willen dat al onze scholen zich specialiseren aan leerlingen die speciale onderwijszorg in het bieden van zorg: allemaal bereiden ze zich vragen, waaronder ook speciale opvang en voor op het bieden van passend onderwijs. We begeleiding. Er zal expertise worden geboden in hebben aandacht voor leerlingen met speciale consultatieve begeleiding en onderzoek voor alle onderwijsbehoeften. We doen er dan ook alles leerlingen in de regio, en ter ondersteuning van aan om de zorgstructuur binnen de nieuwe onderwijzers. Dienstverleners op het terrein van samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs specifieke onderwijs- en zorgdiensten kunnen te optimaliseren. We willen onderwijs zo dicht hun dienstverlening hier op elkaar afstemmen, mogelijk bij huis bieden, waarbij leerlingen bij ons coördineren en uitvoeren. Gemeenten kunnen op school worden opgevangen en begeleid. Iedere hun BackOffice van CJG en verwijsindex mogelijk school kan beschikken over een Intern Begeleider onderbrengen in het centrum en zorgverleners (IB er) die voldoende tijd heeft om de zorgtaken kunnen er hun regionale BackOffice en zorgloket uit te voeren en die een passende opleiding heeft organiseren. Wij nemen onze eigen SO/SVO school gevolgd. Wij hebben beleid opgesteld rond de IB er, en onze eigen school voor SBO op in het centrum. onder andere rond scholing en lesvrije tijd. 10 Het kind centraal Passend onderwijs 11

7 4 Bevolkingskrimp Door de bevolkingskrimp in Oost-Groningen de komende decennia, zal het aantal leerlingen sterk dalen. Vijf á zes plattelandsscholen zullen hierdoor worden bedreigd met sluiting: er blijven te weinig leerlingen over voor deze scholen. Voordelen van clustering Wij willen proactief handelen, want we willen Onderwijskwaliteitsteams kunnen worden ontwikkeld kwalitatief goed onderwijs, zo dicht mogelijk bij huis, ook in de toekomst kunnen blijven garanderen. De organisatiestructuur kan doelmatig en effectief worden ingericht Clusters van scholen Om scholen niet te klein te laten worden zullen wij de organisatie doelmatiger, effectiever en efficiënter Binnen de onderwijsteams ontstaat flexibiliteit in arbeidsplaatsen organiseren, door inzet van middelen en personeel te bundelen. Om de inzet van leerkrachten en directieleden zo effectief mogelijk te maken willen De middelen voor scholing, begeleiding, formatie en materiaal worden doelmatiger en efficiënter ingezet wij scholen gaan clusteren. Dit moet leiden tot een totale kwaliteitsverbetering van het onderwijs op onze scholen. Specialisatie en expertise worden versterkt en breder ingezet In de notitie Clustering van scholen hebben wij beschreven hoe de organisatiestructuur en de inrichting van het management er uit zal zien na clustering. In vervolgnotities gaan we verder in op de totstandkoming van onderwijsteams. De clustering wordt de komende vier jaar gerealiseerd middels een uitgroei- en ingroeimodel. Bereikbaarheid van het onderwijs Om zo lang mogelijk onderwijs in de eigen woon- en leefomgeving van kinderen te kunnen verzorgen is het belangrijk dat de politiek een gesprekspartner is. Samen kunnen we de relatie tussen krimp en leefbaarheid leggen en tot een uitwerking komen. We gaan ook het gesprek aan met collega-schoolbesturen om eventueel tot samenwerking te komen. Niet al onze scholen kunnen zelfstandig blijven: het aantal leerlingen wordt te klein, of het schoolgebouw wordt te duur. Op termijn willen we naar een minimale schoolgrootte van ongeveer 75 leerlingen: zo kunnen er vier gecombineerde groepen worden gevormd. Wij willen in een zo vroeg mogelijk stadium een oplossing vinden voor scholen waarvan het leerlingenaantal te laag wordt. Zoals gezegd zal clustering van scholen en samenwerking met andere schoolbesturen een oplossing zijn. We willen kwalitatief goed onderwijs, zo dicht mogelijk bij huis, ook in de toekomst kunnen blijven garanderen. Werkgelegenheidsbeleid Wij werken met een werkgelegenheidsgarantie. Door de bevolkingskrimp zal de werkgelegenheid dalen. We bereiden ons hier goed op voor, mede door nieuw personeel binnen een payroll constructie aan te nemen. De komende periode geven we in een beleidsnotitie aan hoe we om willen gaan met deze constructie, uiteraard binnen de kaders van de CAO. Na een interne analyse van leerling-prognoses en prognoses op de omvang van het personeelsbestand, gaan wij ons samen met de bonden oriënteren op het mogelijk vervroegd afscheid nemen van (ouder) personeel. 12 Bevolkingskrimp Bevolkingskrimp 13

8 5 Personeel 6 Financiën en risico s Kwaliteit van onderwijs is voor een groot deel afhankelijk van het onderwijskundig management van een school en van de competenties van leerkrachten en directeuren. Wij vinden dat de kwaliteit van ons onderwijs nog verder omhoog kan, wat betekent dat ook de competenties van het personeel verbeterd kunnen worden. Ieder jaar zorgen wij voor een solide financiële en bedrijfseconomische basis met een sluitende exploitatie, voldoende reserves en adequate voorzieningen. Ons financiële beleid is gericht op constante kwaliteit van onderwijs, nu en in de toekomst. In ons beleid staat steeds de balans tussen wat het onderwijs vraagt en hoe het meerjarenperspectief eruit ziet centraal. Naast de basiscompetenties vragen scholen Doelgroepenbeleid steeds meer schoolspecifieke competenties. We Door de bevolkingskrimp en onze Bedreigingen Exploitatie en kwaliteit worden periodiek verwachten dat ons personeel bereid is en de werkgelegenheidsgarantie, zal het aandeel oudere teruggekoppeld in managementrapportages. capaciteiten heeft om te veranderen door middel werknemers binnen SOOOG toenemen. Omdat Bevolkingskrimp Scholen maken een schoolbegroting en controleren van scholing en begeleiding. het moderne onderwijs steeds meer vraagt van de De inkomsten worden lager regelmatig (online) hun exploitatie versus het verandercapaciteit van leerkrachten, zien wij een maar personele verplichtingen budget. Er wordt gewerkt met een jaarcyclus, De deskundigheid van het personeel willen we verhoogde uitval onder oudere werknemers. Wij en kosten voor onderhoud en waarin beschikbare budgetten worden ingezet voor optimaal (her)kennen, mobiliseren, ontwikkelen en willen deze uitval tegengaan door onder andere de energie blijven. de exploitatie en verhoging van onderwijskwaliteit. benutten in alle fasen van de loopbaan. Mobiliteit expertise van oudere medewerkers specifieker in Bezuinigingen Realisatie vindt plaats door een goed werkend zal vaker worden ingezet om de kwaliteit te te zetten. Overigens, ook nieuw en jong personeel Het herverdelen van systeem van planning en control op zowel centraal verbeteren. Het werken binnen een cluster van heeft soms specifieke begeleiding nodig. We zorgplaatsen en zorgmiddelen als decentraal niveau. scholen en een onderwijsteam zal de mobiliteit versterken. De functiemix en lerarenbeurs bieden besteden nadrukkelijk aandacht aan deze groepen. Ook willen we een regeling voor vervroegde gebeurt op basis van het beschikbare budget 2005, de Besparen en bezuinigen ook kansen rond scholing. uittreding van oudere personeelsleden realiseren. groepsgrootte van VSO wordt Wij kunnen alleen aan onze verplichtingen Terugdringen ziekteverzuim verhoogd, en de bijdragen van gemeenten aan leerlingenzorg blijven voldoen en blijven zorgen voor kwaliteitsontwikkeling, door zelfstandig te Vanwege ons vergrijzende personeelsbestand gaan omlaag. De hoogte van besparen en te bezuinigen. Dit betekent nemen wij maatregelen die het de impulsgebied toeslag, die keuzes maken. We nemen blijvend initiatieven ziekteverzuimpercentage terug moeten dringen volledig wordt ingezet voor voor inkomstengenerende activiteiten en/of tot onder het landelijk gemiddelde. De directie personeel, is nog onzeker. kostenbesparende maatregelen. Ook gaan we onze wordt getraind in het werken met elementen uit eigen expertise breder aanbieden bij de organisatie het verzuimbeleid, bijvoorbeeld het voeren van van ketenvoorzieningen, waaronder opvang, verzuimgesprekken. begeleiding en ondersteuning. 14 Personeel Financiën en risico s 15

9 7 Huisvesting en onderhoud 8 Samenwerking Onze schoolgebouwen zijn ons eerste visitekaartje. Inrichting en uitstraling van gebouw en SOOOG kiest de komende jaren voor nauwe samenwerking met een groot aantal partners speelterrein verhogen de indruk van kwaliteit. waaronder zowel de gemeentelijke politiek, als in groeiende mate de provinciale politiek. Provinciale Staten van Groningen ondersteunt gemeenten in het omgaan met bevolkingskrimp. Schoolgebouwen moeten zijn aangepast aan Duurzame onderwijsgebouwen Daarnaast stimuleert ze schoolbesturen in het terugdringen van het aantal zwakke scholen. de eisen van de toekomst en aan het specifieke De eisen aan onze schoolgebouwen gaan profiel van de school. Scholen zijn zo ingericht dat nieuwe onderwijsconcepten en ontwikkelingen op veranderen: daar waar dat nog niet gebeurd is, worden gebouwen aangepast aan de minimale Brede zorg het terrein van ICT, Brede School en voorschoolse eisen die het ministerie stelt aan moderne Combinaties met voorzieningen als kinderopvang, We willen het voor ouders mogelijk maken van opvang, optimaal kunnen worden uitgevoerd. duurzame onderwijsgebouwen. De omvang van een buitenschoolse opvang, GGD, hulpverlening, meerdere voorzieningen op één adres gebruik Aantrekkelijke uitstraling schoolgebouw moet minimaal in overeenstemming zijn met het leerlingenaantal. Met gemeenten kunstzinnige vorming en sport, maken scholen tot multifunctionele voorzieningen die de te maken binnen arrangementen van 7.00 tot uur. Wij zijn actief vertegenwoordigd Alle schoolgebouwen en terreinen worden met ontwikkelen wij, volgens wettelijke voorschriften, kwaliteit van het onderwijs verhogen en daarmee door de algemene directie en schooldirecties behulp van tevredenheidsonderzoeken onder onze meerjaren huisvestingsbeleid. de kansen van leerlingen vergroten. Samen in stuur- en projectgroepen bij nieuwe ouders, leerlingen en medewerkers beoordeeld met onze partners zullen wij dan ook actief huisvestingsontwikkelingen. op imago, uitstraling, toegankelijkheid en participeren in de uitbreiding van voor- tussen- aantrekkelijkheid. Na aanpassingen waar nodig en naschoolse voorzieningen. Daarnaast willen moet uit tevredenheidsonderzoeken blijken dat al we een actieve bijdrage leveren aan voor- en onze schoolgebouwen aantrekkelijke gebouwen zijn. vroegschoolse educatie. De scholen van SOOOG zullen samenwerken met organisaties die voor- en vroegschoolse educatie bieden. Zo krijgen we doorgaande lijnen vanuit VVE naar de kleutergroepen van onze scholen. We willen een actieve bijdrage leveren aan vooren vroegschoolse educatie. 16 Huisvestign en onderhoud Samenwerking 17

10 OBS Beukenlaan Krachten bundelen Warme overdracht OBS De Bouwsteen OBS Theo Thijssen Onze scholen zijn landelijk gezien vrij klein, dus om Wij willen dat de uitstroom van onze leerlingen naar zaken efficiënt te regelen is het goed krachten en het vervolgonderwijs aansluit bij de capaciteit van kennis te bundelen en middelen gezamenlijk in te de leerlingen. De opgedane kennis en verzamelde zetten. Naast algemene en brede samenwerking (opbrengst)gegevens van de leerling gaan mee SBO Delta OBS De Tweemaster kan dit op het gebied van ICT, zorg, opleiden in naar de volgende school. Samen met onze de school en een gemeenschappelijke databank. collega s van het voortgezet onderwijs willen we Bij samenwerking denken we bijvoorbeeld aan de leerlingvolgsystemen aan elkaar te koppelen. intervisie, leerkrachtenkringen, netwerken en Daarnaast willen we gezamenlijke afspraken maken OBS Eexterbasisschool OBS F.T. Venema gezamenlijke personeelsbijeenkomsten. Deze over de advisering bij schoolkeuze activiteiten passen ook zeer goed binnen het Hiervoor maken we gebruik van uitstroomcijfers gedachtegoed van de lerende organisatie. naar het voortgezet onderwijs, het onderwijskundig Ouders zijn partners rapport en de inspectierapporten. Voorwaarde is een goed aanvangsadvies aan de hand van de OBS Feiko Clock OBS De Vlonder Ouderparticipatie en betrokkenheid zijn voor ons terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs. Zo een groot goed: ze zijn belangrijke voorwaarden zorgen we ervoor dat alle kinderen goed voorbereid voor de ontwikkeling van kinderen. Iedere school hun toekomst tegemoet gaan. OBS Hendrik Wester OBS t Vrieske Honk streeft er dan ook naar die betrokkenheid en participatie te verhogen. De Medezeggenschapsraad is een belangrijke gesprekspartner voor het team en management op onze scholen. Ook spelen onze OBS Jaarfke OBS De Waterlelie scholen een actieve rol in de buurt Ouderparticipatie en betrokkenheid zijn voor ons een groot goed: ze zijn belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling van kinderen. OBS De Kleine Dollard ZMLK De Meentschool OBS De Wiekslag OBS De Zuidvenne Samenwerking Het kind centraal 19

11 Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Bezoekadres Huningaweg PB Oostwold Postadres Postbus AB Winschoten T (0597) F (0597)

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN!

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! Inhouds opgave Strategisch Beleidsplan 2013 2016 Samenvatting Voorwoord pag.2 pag.3 Hoofdstuk I pag.5 De scholen en stichting Spaarnesant 1.1 Visie en

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 2 Gegevens van de school Blz. 5 Hoofdstuk 3 Welke leerlingen bezoeken onze school Blz. 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019 Kind-nabij onderwijs Strategisch beleidsplan 2015-2019 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarnemen 4 Tevredenheidsonderzoek 2014 4 SWOT-analyse 5 Begrijpen 6 Krimp 6 Kwaliteit van de zaakvakken 6 Ketensamenwerking

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk 1 PO-RAAD SPECIAL HET JONGE KIND COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de PO-Raad. Auteurs: Oberon

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499 SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek telefoon: 045-5214499 internet: www.devoeegelsjtang.com email: info.rkbsdevoeegelsjtang@movare.nl INHOUD Een woord

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie