PiersonGids 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PiersonGids 2015/2016"

Transcriptie

1 PiersonGids 2015/2016 1

2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat... 5 Huisvesting en faciliteiten... 5 Samenwerking... 5 Hoofdstuk 2 Het onderwijs... 6 Inleiding... 6 Onderwijs en didactiek... 6 Het schooljaar en de schakelweken... 6 De onderbouw... 6 Atheneum is Atheneum-extra... 7 Vmbo (theoretische leerweg)... 7 Havo en atheneum (Tweede Fase)... 7 Rapporten en overgangsnormen... 7 Lesuitval en opvang... 7 Lesverzuim en te laat komen... 7 Niet lesgebonden activiteiten... 7 Contacten met ouders... 8 Hoofdstuk 3 Schooljaar Aanvang schooljaar... 9 Lestijden... 9 Belangrijke data... 9 De jaarkalender Kennismakingsavonden voor ouders Het bevorderingsbeleid, rapporten en overgangsnormen De lessentabellen...11 Hoofdstuk 4 Leerlingenbegeleiding...12 Inleiding De onderwijskundige doelstellingen Betrokkenen bij leerlingenbegeleiding Het leerlingvolgsysteem Begeleiding bij het leerproces Zorg voor leerlingen met specifieke begeleidingsbehoeften Opvanglokaal Onderwijsondersteuning Samenwerking met jeugdhulp voor leerlingen die extra zorg nodig hebben De ZAT-driehoek Zorg voor de jeugd Hoofdstuk 5 Kwaliteitszorg...15 Inleiding Zelfevaluatie Hoofdstuk 6 Aanmelding...17 De toelating van leerlingen Toelating tot andere leerjaren Hoofdstuk 7 Reglementen en regelingen...18 Klachtmeldingen Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Het schoolreglement Schoolregels op het ds. Pierson College Privacy van leerlingen Personalia en informatieverstrekking Te verkrijgen brochures met betrekking tot reglementen en regelingen Hoofdstuk 8 Kosten en regelingen Ouderbijdragen Schoolboeken/leermiddelen Kortingsregeling Reductieregeling Kwijtscheldingsregeling Kosten Zelf aan te schaffen artikelen Tegemoetkoming schoolkosten Stichting Leergeld Computergebruik Computers Verzekering Hoofdstuk 9 De betrokkenen De inspectie De Raad van Beheer De directie De afdelingsleider De medewerkers De LOB-coördinator De jeugdarts, schoolmaatschappelijk werker en schoolpsycholoog De vertrouwenspersonen De medezeggenschapsraad Ouderparticipatie De leerlingenraad... 27

3 3 Woord vooraf De PiersonGids is de jaarlijkse schoolgids van het ds. Pierson College, waarin u algemene informatie over de school kunt vinden en informatie voor het schooljaar De actuele PiersonGids en andere brochures kunt u ook vinden op onze vernieuwde website nl. Deze site heeft naast algemene informatie ook speciale informatie voor toekomstige leerlingen en collega s. Het ds. Pierson College is een open christelijke scholengemeenschap die onderwijs op vmbo-t, havo en vwoniveau biedt aan ruim 1600 leerlingen. Wij proberen ons onderwijs zo in te richten dat we een breed, aantrekkelijk en actueel onderwijsaanbod hebben. Onze medewerkers zetten zich met grote betrokkenheid in voor het onderwijs, de leerlingenbegeleiding en de diverse activiteiten. De onderwijsresultaten worden op de kwaliteitskaart als positief beoordeeld. U leest dat ook terug op Het leer- en werk klimaat wordt door leerlingen en medewerkers steeds weer als zeer prettig ervaren. Een school waarin je gekend wordt, een school gericht op ontwikkeling. Voor ouders en leerlingen die overwegen zich in te schrijven, wordt er ook op de diverse basisscholen voorlichting gegeven. Daarnaast is er de website en deze PiersonGids. Hoewel de schoolgids een eerste beeld schetst van de school, vraagt een kennismaking uiteraard ook een moment van ontmoeting. Jaarlijks hebben wij een Open Dag om geïnteresseerden de mogelijkheid te geven de school in de dagelijkse werkelijkheid te ontmoeten. Dit jaar gebeurt dat op zaterdag 23 januari 2016 van tot uur. Ouders en kinderen kunnen dan uitgebreid het gebouw bekijken, met medewerkers en leerlingen praten en iets van de schoolsfeer proeven. Voor ouders van huidige leerlingen op de Pierson is ook de informatie over de dagelijkse gang van zaken van belang. U treft in de PiersonGids belangrijke informatie aan over het schooljaar zoals de vakantiedata activiteiten, en regelingen, betrokkenen en de ouderbijdragen. Soms kan er, buiten de reguliere contactmomenten, extra overleg nodig zijn tussen de ouders en de school. Voor die gevallen ontvangen ouders adressen van alle medewerkers. Veel informatie wordt per mail aan ouders toegestuurd. Het is dus belangrijk dat wij als school steeds over actuele contactgegevens van leerlingen en ouders beschikken. Maakt u van de diverse contactmogelijkheden vooral gebruik, want wij hechten veel waarde aan een goede communicatie tussen school en ouders/verzorgers. Het schooljaar start in een totaal vernieuwd schoolgebouw. Na een jaar van bouwen, pendelen en verhuizen, zijn wij erg blij met ons vernieuwde schoolgebouw. Op 15 september 2015 zullen wij ons vernieuwde schoolgebouw feestelijk openen. Startklaar voor de toekomst in een inspirerende onderwijsomgeving! We wensen onze leerlingen, de ouders en de medewerkers een goed jaar en alle succes toe. Mw. A.M. van Bommel, rector

4 4 hoofdstuk 1 De school 1 Opdracht en missie Het ds. Pierson College is een school voor vmbo-t, havo en atheneum. De school is in 1921 gesticht door de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te s-hertogenbosch en op dit moment telt de school ruim 1600 leerlingen. Een belangrijk kenmerk van de school is haar leerlinggerichte karakter. Het ds. Pierson College verwoordt in haar missie een bijdrage te willen leveren aan zowel de persoonlijkheidsvorming als de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen in een sfeer waarin medewerkers en leerlingen samen met de ouders/verzorgers zich verantwoordelijk en betrokken voelen bij elkaar en de school als geheel. De school wil de ontwikkeling van de leerlingen in brede zin stimuleren. Profiel van de school De school heeft een protestants-christelijke signatuur. Respect voor elkaar, hulpvaardigheid, rechtvaardigheid en persoonlijke aandacht zijn belangrijke aandachtspunten. Het christelijke karakter van de school moet voelbaar zijn in de positieve sfeer die op school heerst en in de omgang met en de zorg voor elkaar. Kinderen moeten zich op school veilig en geborgen weten. Wat geloofsovertuiging betreft heeft de school een gemengde bevolking. Alle leerlingen, waarvan de ouders ons de ruimte geven onze uitgangspunten waar te maken, zijn welkom. In het onderwijsprogramma is uiteraard ook aandacht voor levensbeschouwelijke thema s en voor momenten van bezinning. De naam van de school Het ds. Pierson College is genoemd naar Hendrik Pierson die op 10 juni 1834 geboren werd te Amsterdam. Na zijn studie theologie werd hij predikant, eerst in Heinenoord, ten zuiden van Rotterdam en in 1869 bij de hervormde gemeente van s-hertogenbosch. Hier heeft Hendrik Pierson de oprichting van protestants-christelijk onderwijs mede voorbereid. In 1877 vertrok hij naar Zetten als president-directeur van de Heldring gestichten. Hendrik Pierson overleed op 7 augustus Inrichting van de school De brugklas kent drie afdelingen: - de vmbo-t/havo-afdeling - de havo/atheneum-afdeling - een aparte atheneum-afdeling atheneum-6 vmbo-t4 vmbo-t3 vmbo-t/havo-2 havo-5 havo-4 havo-3 havo/atheneum-2 vmbo-t/havo-1 havo/atheneum-1 atheneum-1 basisonderwijs atheneum-5 atheneum-4 atheneum-3 atheneum-2 Structuur van de school

5 5 Het schema laat zien dat deze indeling wordt voortgezet in het tweede leerjaar. Natuurlijk is na het eerste leerjaar wisseling van afdeling mogelijk als de resultaten van de leerling daartoe aanleiding geven. Na het tweede leerjaar is duidelijk welke afdeling voor de leerling de meest geschikte leerroute is: vmbo-t, havo of atheneum. Voor sommige leerlingen is na het behalen van het diploma vmbo-t of havo alsnog de overstap naar respectievelijk de havo of het atheneum mogelijk. Veilig klimaat Het ds. Pierson College werkt aan een veilig schoolklimaat, een veilige leef- en werkomgeving voor leerlingen, medewerkers en ouders. Een belangrijke basis voor een veilige school is, dat aan het groepsproces van een klas zo positief mogelijk sturing wordt gegeven door mentor en vakdocent. Daar waar zich problemen voordoen zal het docententeam samen met de mentor aan een positieve ontwikkeling van de groepssfeer werken. Aan een veilig schoolklimaat moet voortdurend gewerkt worden, bijvoorbeeld door het bespreken en stellen van adequate school- en leefregels voor de leerlingen, het nemen van maatregelen ten aanzien van pesten en de bescherming van eigendommen, het zorgvuldig registreren en controleren van absenten, het benoemen van vertrouwens personen en het elkaar steeds herinneren aan de gemaakte afspraken. Huisvesting en faciliteiten De school investeert voortdurend om aan de eisen van modern onderwijs te voldoen. In werden de noodlokalen vervangen door permanente bouw. Er is een verdieping op het gebouw Lux gekomen en de noordvleugel werd uitgebreid. Ook is er een tweede gymzaal met fitnessruimte op het eigen terrein gebouwd. Het gebouw is daarmee aangepast aan veranderende onderwijskundige inzichten. Flexibiliteit en differentiatie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Voor elk leerjaar zijn er Open LeerCentra met tal van computerwerkplekken en er zijn ruimtes voor groepswerk, presentaties of zelfstudie. In het hoofdgebouw zijn er naast lokalen extra voorzieningen voor computeronderwijs, een ruimte voor studie- en informatievoorziening (boeken, cd-roms, internet), een collegezaal, een bètalab, een kunstvleugel en een talenstudio. In de aula is een uitgiftebalie voor eten en drinken. Elke leerling heeft de beschikking over een kluisje waarin eigendommen opgeborgen kunnen worden. Het Lux-gebouw is volledig ingericht als studiehuis voor de bovenbouw havo en vwo. Samenwerking De school heeft intensieve contacten met diverse opleidingen en (maatschappelijke) instanties. Zo maakt de school deel uit van het samenwerkingsverband de Meierij en werkt samen met de andere VO-scholen in de regio aan het vormgeven van passend onderwijs. Het ds. Pierson College werkt daarnaast in ORION-verband nauw samen met 13 andere zelfstandige VO-scholen in de regio Brabant. De collegiale samenwerking richt zich op het versterken en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs, personeelsbeleid en organisatie. ORION staat voor Onafhankelijk Regionaal Interscholair Onderwijs Netwerk. Meer informatie over ORION kunt u vinden op de website:

6 6 hoofdstuk 2 Het onderwijs 2 Inleiding Onderwijs op het ds. Pierson College richt zich op de persoonlijke en maatschappelijke vorming van de leerling. Bij de persoonlijke vorming van de leerling gaat het niet alleen om studievaardigheden, maar ook om algemene vaardigheden als flexibel kunnen zijn, kunnen reflecteren, kunnen communiceren en met anderen samenwerken. Bij maatschappelijke vorming ligt het accent op het leren om eigen keuzes te maken op basis van een ontwikkeld normen- en waardenstelsel. De school besteedt welbewust aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie. Dit gebeurt o.a. in de lessen levensbeschouwing, maatschappijleer, maatschappelijke stage, diverse projecten en acties. Er wordt welbewust gewerkt aan een veilig klimaat en een goede sfeer, omdat alleen onder die omstandigheden goed onderwijs tot zijn recht kan komen. Onderwijs en didactiek De school werkt met een klassikaal systeem, waarbij de docent zoveel mogelijk afwisseling in werkvormen aanbrengt. Bij de lesopbouw wordt uitgegaan van het principe van activerende didactiek: leerlingen krijgen vanaf de onderbouw een actieve rol in het onderwijsleerproces. Zo kan het voorkomen dat leerlingen elkaar de leerstof uitleggen, een rollenspel houden, zelfstandig werken aan opdrachten, werkstukken maken en presenteren, van studiewijzers gebruik maken of met de computer werken. In de schakelweken (zie volgende paragraaf) is er ruimte voor projectonderwijs. In toenemende mate zijn er naast de contactlessen ook keuzelessen of keuze werktijd. Leerlingen zijn dan meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Deze werkwijze vormt een goede voorbereiding op de zelfstandigheid die van leerlingen gevraagd wordt in het vervolgonderwijs. Het schooljaar en de schakelweken Het schooljaar is in twee roosterperiodes verdeeld en kent daarbinnen 5 perioden, die steeds worden afgesloten met een schakelweek. In onze schakelweken vinden naast een aantal toetsen tal van bijzondere onderwijsactiviteiten plaats. Het 50-minutenrooster en het klassensysteem laten we los en de leerlingen werken op een andere wijze aan onderwijs. Er zijn vakoverstijgende projecten, praktische opdrachten, sportactiviteiten, culturele activiteiten, practica, loopbaan oriëntaties, excursies, stages enz. De bedoeling is dat we op deze wijze variatie en verdieping aanbrengen in het onderwijs. Leerlingen kunnen dan andere vaardigheden oefenen, eigen keuzes maken en samenwerken met hun leeftijdgenoten. De onderbouw In de eerste twee leerjaren is de inhoud van het onderwijs vooral gebaseerd op de voorgeschreven kerndoelen. Daarnaast staan in alle eerste klassen op het lesrooster de vakken levensbeschouwing en drama. Ook is er een aantal begeleidingsactiviteiten, waarvan sommige facultatief ingeroosterd: leefstijllessen, begeleidingslessen en steunlessen. Leerlingen hebben in de onderbouw te maken met een verlengde brugperiode. Pas aan het eind van de tweede klas wordt de verder te volgen leerroute vastgesteld: vmbo-t, havo

7 7 of atheneum. Het kan ook voorkomen dat een leerling het advies krijgt de schoolloopbaan elders voort te zetten als er geen perspectief is op een diploma op de Pierson. Atheneum is Atheneum-extra Het onderwijsaanbod in onze atheneum-afdeling is samengesteld met de bedoeling het onderwijs uitdagend, gevarieerd en modern te maken en zodoende een goede basis voor het vervolgonderwijs te leggen. Extra onderdelen in klas 1 en 2 van het atheneum zijn bijvoorbeeld informatica en filosofie. Engels wordt Engelstalig gegeven. Vanaf klas 2 kan gekozen worden voor Cambridge-Engels. De leerlingen die kiezen voor dit programma leggen in het vijfde leerjaar het Cambridge Advanced Exam af, hetgeen internationaal hoog aangeschreven staat. Bij een goede afsluiting staat dit gelijk aan het ERK-niveau C2 (Cambridge Advanced Exam). Ook staat in klas 2 een extra uur natuurkunde op het programma met extra aandacht voor onderzoeksvaardigheden. Vanaf klas 3 worden alle moderne vreemde talen in de doeltaal zelf gegeven. Deze extra s hebben er voor gezorgd dat het onderwijs in de atheneum-afdeling een kwaliteitsimpuls heeft gekregen. Voor alle duidelijkheid: het atheneum op de Pierson is een gewoon atheneum, dat afgesloten wordt met een gewoon atheneumdiploma. Het bijzondere is echter dat in de klassen 1, 2 en 3 gekozen is voor een extra programma-aanbod om leerlingen breed te vormen en goed voor te bereiden op latere studies. In de bovenbouw kan gekozen worden voor extra vakken en modules. Vmbo (theoretische leerweg) In de derde klas vmbo-t zijn er vier keuzevakken, waarvan de leerlingen er twee kiezen. Ook vindt in de derde klas de voorbereiding plaats op de keuze van sector- en examenvakkenpakket: er zijn verplichte vakken, sectorvakken en vrij te kiezen examenvakken, 6 of 7 in totaal. Na de theoretische leerweg is doorstroming mogelijk naar het mbo of (onder voorwaarden) naar de havo. Keuzevakken in vmbo-t3: Frans, Duits, aardrijkskunde en natuurkunde. De combinatie Frans-natuurkunde is niet mogelijk. Eén van beide moderne vreemde talen moet gekozen worden. De overgangscijfers van vmbo-t3 naar vmbo-t4 kunnen mede van belang zijn bij de toelating tot het vervolgonderwijs na het vmbo-t. De overgangscijfers van het gekozen examenpakket en het cijfer van maatschappijleer tellen door in klas 4. Vakkenpakket in vmbo-t4: leerlingen kiezen 6 of 7 examenvakken, waarbij Nederlands, Engels en twee zgn. sectorvakken verplicht zijn. Naast de examenvakken staan ook de vakken bewegingsonderwijs en maatschappijleer op het rooster. Enkele combinaties van vakken kunnen niet gekozen worden: Frans/nask-1 en tekenen/nask-2. Extra vak: de keuze van een 7e examenvak is mogelijk als er voor dat vak een voldoende cijfer is behaald, het gemiddelde van de gekozen examenvakken een 7 is en het in het rooster past. Havo en atheneum (Tweede Fase) In de vierde klas havo en atheneum start de Tweede Fase. Leerlingen volgen vijf algemene vakken (havo) of zeven (atheneum), vier profielvakken en tenminste één keuzevak. De algemene vakken zijn Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding, culturele en kunstzinnige vorming en maatschappijleer. Op het atheneum komen daar wetenschapsorientatie en Frans of Duits nog bij. Binnen het gekozen profiel, respectievelijk Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek, kiezen leerlingen vier vakken. Daarnaast wordt nog één keuzevak gekozen en worden vier andere activiteiten uitgevoerd: het profielwerkstuk, loopbaanoriëntatie, levensbeschouwing en keuzemodules. In deze keuzemodules kunnen leerlingen o.a. certificaten halen voor Cambridge, Goethe en Delf scolaire. In havo-4 en atheneum-4 start voor een aantal vakken het schoolexamen, voor de meeste vakken start het schoolexamen in havo-5 respectievelijk atheneum-5. Aan het eind van havo-4 en atheneum-5 wordt al een aantal vakken afgesloten, zodat leerlingen zich in het examenjaar kunnen concentreren op Nederlands en Engels, hun profielvakken en het profielwerkstuk. De omschrijving van de eisen is te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat aan het begin van het jaar wordt uitgereikt. Vakken en lesuren staan in de lessentabel vermeld (zie hoofdstuk 3). Rapporten en overgangsnormen De overgangsnormen zijn te vinden op de website: Lesuitval en opvang Als de afwezigheid van een docent vooraf bekend is, wordt geprobeerd het rooster zodanig aan te passen dat het eerste of laatste lesuur vervalt. Als deze oplossing niet mogelijk is, zal in leerjaar 1 en 2 de uitvallende les waargenomen worden door een collega. De onderbouw kent dus in de regel geen tussenuren. Ook de bovenbouw havo/vwo (tweede fase) kent in de regel geen tussenuren, dankzij het systeem van contactlessen en keuzewerktijd. Als een docent afwezig is, gaan de leerlingen aan de hand van studieplanners aan het werk in stilteruimtes of het Open LeerCentrum. Lesverzuim en te laat komen De maatregelen die de school neemt tegen lesverzuim en te laat komen, zijn gericht op snelle constatering en actie. Van deze aanpak gaat een preventieve werking uit en het voorkomt dat leerlingen ongemerkt schoolvermijdend gedrag gaan vertonen. Leerlingen weten dat bij zowel lesverzuim als te laat komen, maatregelen getroffen worden. In ernstige gevallen wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Niet lesgebonden activiteiten Voor alle leerlingen Lesactiviteiten alléén maken een school niet tot een leefgemeenschap. Ook andere activiteiten hebben een vormende waarde, want zij bevorderen samenwerking, zelfkennis, sportief gedrag en cultureel besef. Voor alle leerlingen zijn er culturele activiteiten, activiteitendagen, sportdagen en schoolfeesten. Diverse soorten activiteiten - groepsvormende activiteiten: aan het begin van een schooljaar organiseren diverse afdelingen groepsvormende activiteiten met veel (sportieve) samenwerkingsopdrachten, bijv. het brugklaskamp; - internationalisering: diverse leerjaren in de midden- en bovenbouw onderhouden contacten met scholen in het buitenland. Dit kunnen contacten zijn, maar er vindt ook daadwerkelijk uitwisseling plaats met leerlingen uit het buitenland;

8 8 - verkeerseducatie: de school vindt verkeersveiligheid een belangrijk thema. In diverse leerjaren maakt verkeerseducatie deel uit van het programma. Er is een verkeerscoördinator aangesteld, die op basis van de kwaliteitseisen van Totally Traffic, voorheen het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) de verkeerseducatie coördineert; - stages: - leerjaar 1, 2 en 3: maatschappelijke stage - vmbo-t3: maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage - havo-4: maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage - atheneum-4 en -5: maatschappelijke stage; - projecten komen vooral in leerjaar 1, 2 en 3 voor. Met name in de schakelweken vindt projectonderwijs plaats. Hierbij gaat het om kennis en vaardigheden, maar ook om zaken als creativiteit, eigen initiatief en samenwerking; - excursies: in diverse leerjaren vinden excursies plaats, horend bij één van de schoolvakken of afdelingen; - via de brochure Pierson-Actief kunnen leerlingen vrijwillig inschrijven voor een activiteit van hun keuze, bijvoorbeeld excursie naar Londen, Rome, survival in de Ardennen, Ieper, Eurodisney en Pierson Artistiek. Het aanbod wisselt jaarlijks. Contacten met ouders Onze school biedt ouders een goed gestructureerd plan van samenwerking. Individuele gesprekken tussen ouders, leerlingen en mentor zijn er op vaste momenten gedurende het jaar. Ook is er telefonisch contact of mailcontact met de mentor mogelijk, mocht dit nodig zijn. Daarnaast is contact met vakdocenten laagdrempelig en zijn daarvoor vaste momenten opgenomen. De individuele contacten Contacten zijn er op gespreksavonden naar aanleiding van de resultaten, de zgn. 10-minuten-gesprekken. Vaker komt het voor dat er tussen ouders en docenten/mentoren telefonisch of per mail contact is. Het initiatief daartoe kan van beide kanten komen. Bij ingewikkelder begeleidingsproblemen kunnen ouders natuurlijk ook contact zoeken met afdelingsleiders, schoolpsycholoog, sociaal verpleegkundige of schoolmaatschappelijk werk(st)er. In ons namenboekje en op de site (besloten gedeelte) zijn de adressen van al onze medewerkers opgenomen. Ouders als groep Bij de aanvang van het schooljaar worden alle ouders van een klas uitgenodigd om kennis te maken met de mentor en relevante informatie te krijgen. Voor bepaalde leerjaren kunnen voorlichtingsavonden worden verzorgd. Ook komt het voor dat een aantal ouders uit een leerjaar samen met vertegenwoordigers van de school een klankbordgroep vormt, waarin wel en wee van onderwijs en begeleiding wordt besproken, uiteraard steeds met de bedoeling de kwaliteit van het onderwijsleerproces te vergroten. De ouderraad Het dagelijks bestuur van de ouderraad heeft een periodiek overleg met de schoolleiding. De ouderraad vergadert vijf keer per schooljaar. Tijdens deze vergaderingen worden zaken uit de school besproken die voor ouders van belang zijn. Doel is om geconstateerde knelpunten uit de weg te ruimen en adviezen te geven ten aanzien van (beleids)keuzes die de school wil maken of gemaakt heeft.

9 9 hoofdstuk 3 Schooljaar Aanvang schooljaar Op maandag 31 augustus worden alle leerlingen op school verwacht. De aanvangstijden worden aan de leerlingen meegedeeld en staan vanaf begin juli op de website van de school. Na de opening van het schooljaar ontvangen de leerlingen van hun mentor algemene informatie, het lesrooster en de gehuurde boeken. De bovenbouwleerlingen zullen hun boeken op 28 augustus ophalen. Op dinsdag 1 september beginnen de lessen. Lestijden 50-minutenrooster leerjaar a3 leerjaren h3 + t e uur e uur e uur e uur pauze e uur e uur pauze e uur e uur pauze e uur e uur pauze e uur e uur e uur e uur e uur e uur dinsdag/45-minutenrooster leerjaar a3 leerjaren h3 + t e uur e uur e uur e uur pauze e uur e uur pauze e uur e uur pauze e uur e uur pauze e uur e uur mentoruur mentoruur steunles steunles Belangrijke data Vakanties herfst vakantie t/m kerstvakantie t/m voorjaarsvakantie t/m Pasen meivakantie t/m Pinksteren zomer vakantie t/m

10 10 De leerlingen hebben in verband met de nieuwe vakantieregeling ook nog een aantal lesvrije dagen, die als volgt zijn ingedeeld: - maandag 31 augustus 2015: halve dag - vrijdag 23 oktober 2015: hele dag - maandag 25 januari 2016: hele dag - donderdag 25 februari 2016: hele dag - vrijdag 26 februari 2016: hele dag - woensdag 15 juni 2016: hele dag - De laatste schoolweek is lesvrij, maar er zijn dan nog wel diverse verplichte activiteiten en er worden boeken ingenomen en rapporten uitgereikt. De vakantie start dus niet eerder dan maandag 25 juli Ouders wordt dringend verzocht zich aan deze vakantiedata te houden. Mochten er zeer bijzondere redenen zijn om buiten genoemde vakanties verlof aan te vragen, dan kan dat alleen schriftelijk met opgave van redenen. Zie ook verlofaanvragen (bladzijde 19). Het verzoek moet minimaal drie dagen vóór de aanvang van het verlof ingediend worden bij de afdelingsleider. Kennismakingsavonden voor ouders woensdag 2 september 2015: leerjaar 1 woensdag 9 september 2015: havo-3, atheneum-3 donderdag 10 september 2015: vmbo-t3 en leerjaar 2 woensdag 16 september 2015: vmbo-t4 en havo-4/5 donderdag 17 september 2015: vwo-4/5/6 Aan het begin van het schooljaar zult u voor deze kennismakings- en informatieavonden een uitnodiging ontvangen waarin ook de aanvangstijden zijn aangegeven. Op deze avonden blijkt parkeren in de omgeving van de school een groot probleem. We verzoeken ouders daar rekening mee te houden en bij voorkeur op het Transferium de Vliert te parkeren. Het bevorderingsbeleid, rapporten en overgangsnormen Deze gegevens zijn te vinden op de website: De jaarkalender Op de website van de school staan de belangrijkste activiteiten vermeld. Bijvoorbeeld de data van het uitbrengen van rapporten, de ouderavonden, speciale leerjaaractiviteiten, schakelweken enz. We raden de ouders aan met enige regelmaat de jaarkalender te raadplegen.

11 11 De lessentabellen In de navolgende lessentabellen wordt voor elk leerjaar het aantal lesuren per vak per week vermeld. a1 ha1 th1 a2 ha2 th2 a3 h3 t3 t4 Basisvakken nederlands engels cambridge engels wiskunde Moderne vreemde talen frans duits Mens en maatschappij geschiedenis filosofie maatschappijleer aardrijkskunde economie levensbeschouwing Natuur natuur-/scheikunde (nask) natuurkunde (nask1) scheikunde (nask2) biologie Kunstvakken muziek kunstvak cult. en kunstz. vorming drama Praktisch gerichte vakken verzorging techniek * informatica bewegingsonderwijs leefstijlles * In schooljaar 2015/2016 krijgt het vak techniek een andere invulling. De ontwikkeling is gericht op het breder en aantrekkelijker maken van techniekonderwijs om de kwaliteit op het gebied van bèta en techniek te versterken en de interesse van leerlingen daarin te stimuleren. Vak havo-4 vwo-4 havo-5 vwo-5 vwo-6 nederlands frans duits engels cambridge engels geschiedenis maatschappijleer aardrijkskunde algemene natuurwetenschappen* culturele en kunstzinnige vorming wiskunde-a wiskunde-b wiskunde-c wiskunde-d natuurkunde scheikunde biologie economie management en organisatie kunstvak levensbeschouwing bewegingsonderwijs informatiekunde * het vak algemene natuurwetenschappen wordt in omgezet naar het nieuwe vak wetenschapsoriëntatie. Aanvullend worden in de tweede fase keuzemodules aangeboden op diverse terreinen van klokuren studielast. Indien voor keuzevakken de belangstelling te gering is (<10) kan de directie besluiten het vak niet aan te bieden.

12 12 hoofdstuk 4 Leerlingenbegeleiding 4 Inleiding Begeleiding van leerlingen heeft tot doel zowel de voortgang van het leerproces als de persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Zo is er aandacht voor het persoonlijk welbevinden van de leerling en wordt het keuzeproces van leerlingen begeleid ten aanzien van vakkenpakketkeuze en keuze van vervolgonderwijs. Een belangrijke opdracht is ook dat leerlingen een steeds zelfstandiger studieaanpak en een goede studiemotivatie ontwikkelen, zelfbewust kiezen en een reële kijk op eigen kunnen en persoonlijkheid krijgen. De onderwijskundige doelstellingen In de school zijn onderwijskundige doelstellingen geformuleerd om de richting aan te geven waarin het onderwijs zich ontwikkelt. Bij discussies over de toekomst van het onderwijs worden deze doelstellingen als referentiekader gebruikt. 1 Het onderwijs moet recht doen aan verschillen tussen leerlingen. 2 De school maakt mogelijk dat leerlingen hun dagelijkse schooltijd optimaal benutten. 3 Lessen moeten activerend en afwisselend zijn. 4 De school draagt bij aan een beter functioneren van leerlingen in een sociale context. 5 De school maakt structureel werk van onderwijs in vakoverstijgende vaardigheden. 6 De begeleidende rol van docenten moet bewerkstelligen dat leerlingen meer zicht krijgen op hun persoonlijke kwaliteiten en functioneren. Betrokkenen bij de leerlingenbegeleiding De mentor De mentor is de centrale figuur in de begeleiding. Hij is het eerste aanspreekpunt voor zijn leerlingen. De mentor probeert een verstandhouding te creëren waarbij leerlingen gemakkelijk naar de mentor gaan. Leerlingen en mentor hebben niet alleen in de vaklessen, maar ook tijdens de mentoruren, leefstijllessen, extra begeleidingslessen en individueel contact met elkaar. Bij vragen, problemen of twijfel is de mentor ook de eerste contactpersoon voor de ouders. De mentor coacht het studiekeuzeproces van de leerling en bij specifieke vragen verwijst hij door naar de decaan die de kennis en vaardigheden heeft om de leerling op dit gebied verder te helpen. De vakdocenten De eerste taak van vakdocenten is vakgerichte hulp geven. Vakdocenten spelen ook een belangrijke rol bij de signalering van enerzijds de mogelijkheden en talenten van de leerling en anderzijds de problemen als de leerling niet goed meer functioneert en/of slechte cijfers haalt. De afdelingsleider De mentor en afdelingsleider werken vaak samen in de begeleiding van leerlingen. Afdelingsleiders hebben in het leerjaar/de leerjaren waarvoor zij verantwoordelijk zijn de leiding over de dagelijkse gang van zaken.

13 13 De leerlingbegeleiders De leerlingbegeleider krijgt te maken met leerlingen die absent zijn (geweest), problemen ondervinden in de voortgang van hun schoolloopbaan of zich bij herhaling niet aan de regels en afspraken houden. De leerlingbegeleider werkt samen met de mentor en afdelingsleider aan de begeleiding van leerlingen. De LOB-coördinator De LOB-coördinator zijn samen met de mentoren verantwoordelijk voor de LoopbaanOriëntatie en Begeleiding (LOB). De schoolpsycholoog De schoolpsycholoog houdt zich vooral bezig met leerlingen die te maken hebben met een problematiek op het gebied van leren en/of persoonlijkheidsontwikkeling. Tot het instrumentarium van de schoolpsycholoog behoren o.a. onderzoek, observatie en gesprek. Doel is leerling en ouders te informeren en te adviseren en met docenten te overleggen over mogelijke handelingsplannen. De zorgcoördinator De zorgcoördinator heeft overzicht en coördineert de leerlingenzorg in de school. Zij onderhoudt contacten met de scholen van het samenwerkingsverband en met externe instanties. De ambulant ondersteuner Deze coacht mentoren en docenten in het omgaan met leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. De jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker Als bepaalde specifieke hulp vereist is, kunnen leerlingen, al dan niet op eigen verzoek, verwezen worden naar de jeugdverpleegkundige of naar de schoolmaatschappelijk werk(st) er. De jeugdverpleegkundige houdt geen spreekuur op school. Leerlingen worden doorverwezen naar een locatie van de GGD. In leerjaar 2 wordt een (deels) algemeen digitaal onderzoek afgenomen en, zo nodig, worden leerlingen op grond van de uitkomst hiervan voor gesprek uitgenodigd. Het leerlingvolgsysteem Het leerlingvolgsysteem wordt gebruikt om leerlingen individueel te volgen en waar nodig bij te sturen. Het leerlingendossier bevat de volgende gegevens: gegevens van de basisschool, cito-toets of ander testverslag, testgegevens uit de brugklas m.b.t. spelling, lezen en persoonlijke ontwikkeling, brieven naar de ouders en rapportgegevens. In een geautomatiseerd systeem worden gegevens van de leerling opgenomen die relevant zijn voor de continuïteit in de begeleiding van de leerling. Het gaat om schoolloopbaan- en keuzebegeleidingsgegevens, absenties, ziekteverzuim, te laat komen, bijzonderheden. In verband met de privacybescherming hebben slechts belanghebbenden toegang tot de gegevens. Begeleiding bij het leerproces Als het leerproces bij een individuele leerling stokt om welke reden dan ook zijn er binnen de school mogelijkheden voor hulp. Een aantal mogelijkheden: - Het mentoruur: wekelijks zijn klas en mentor bijeen om zaken te regelen of het functioneren van de klas of individuele leerlingen te bespreken. Dit kan groepsgewijs of individueel gebeuren. - De steunles: naast het mentoruur is er gelegenheid voor leerlingen om in de steunles extra hulp van de vak docent te krijgen. De docent kan iets nogmaals uitleggen, een proefwerk kan worden doorgesproken en achterstanden kunnen worden weggewerkt. - De leefstijllessen: in klas 1 spelen leefstijllessen een belangrijke rol. Er wordt o.a. gewerkt aan het vertrouwd raken op school, het huiswerk, het aanleren van goede studiegewoonten, het veilige groepsklimaat. Dit laatste gebeurt in de zogenaamde leefstijllessen. Hierin wordt aandacht besteed aan de manier waarop je met elkaar omgaat, het respecteren van andere meningen, het praten over gevoelens en het maken van bewuste keuzes. - De studiebegeleidingslessen: in klas 1 en 2 wordt aan leerlingen die moeite hebben (met de leerstof of) met de manier van studeren een aantal weken extra training gegeven. - Bijles op de Pierson (BOP): wanneer een (onderbouw-) leerling om wat voor reden dan ook extra uitleg of steun nodig heeft bij een bepaald vak, kan hij een verzoek doen om geholpen te worden door een ouderejaars leerling. Hij wordt dan gekoppeld aan een bovenbouwleerling, die tegen geringe vergoeding bijles geeft. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de school. - Algemeen: niet alle vormen van hulp zijn vooraf georganiseerd. Leerlingen kunnen ook op niet geplande tijdstippen bij een docent of begeleider voor overleg of advies terecht. De school heeft er voor gekozen de klassikale begeleiding te laten afnemen naarmate de leerling ouder wordt. In hogere leerjaren ligt het accent op individuele begeleiding. Zorg voor leerlingen met specifieke begeleidingsbehoeften Passend onderwijs Met de invoering van passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid hebben om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Het ds. Pierson College is onderdeel van het samenwerkingsverband de Meierij. Zowel op het niveau van het samenwerkingsverband als van de school zelf is er een ondersteuningsplan waarin het zorgaanbod en het basisondersteuningsprofiel beschreven worden. Het ondersteuningsprofiel van de school staat op het openbare gedeelte van onze website Dyslexie Leerlingen met een enkelvoudige dyslectische leerstoornis kunnen door docenten worden begeleid. Leerlingen met een complexere dyslectische stoornis, zijn aangewezen op hulp van buiten de school. De school wil rekening houden met de moeilijkheden waar dyslectische leerlingen voor staan. Daartoe is er binnen het docententeam een aantal afspraken gemaakt over de beoordeling van taalfouten, over de tijd die leerlingen voor toetsen krijgen, het gebruik van hulpmiddelen, de manier van overhoren enz. Dyslectische leerlingen ontvangen een faciliteitenkaart waarop deze, op de leerling toegesneden afspraken, zijn aangegeven. Ouders van dyslectische leerlingen uit klas 1 krijgen informatie over de werkwijze op school op een speciaal over dit onderwerp belegde bijeenkomst. Meer informatie is te vinden op de website van de school. Problemen bij de taakaanpak, huiswerkbegeleiding Leerlingen die niet voldoende hebben aan de reguliere leefstijllessen, kunnen in aanmerking komen voor extra studiebegeleidingslessen concentratie en taakaanpak.

14 14 Deze lessen vinden in de onderbouw plaats in kleine groepen. Leerlingen die thuis onvoldoende gelegenheid hebben om rustig huiswerk te maken, kunnen tegen een kleine vergoeding enkele dagen per week het huiswerk onder toezicht op school maken. Sociaal-emotionele problemen Problemen op dit vlak kunnen de voortgang van het onderwijs ernstig belemmeren. Het kan zijn dat de leerling slachtoffer is van pesten. Er wordt veel aandacht aan dit probleem besteed, zowel in preventieve als in curatieve zin. Uitgangspunt is dat de school pestgedrag niet accepteert en bij constatering onmiddellijk de betrokken partijen om de tafel zet. Indien nodig kunnen leerlingen deelnemen aan een communicatietraining om hun sociale vaardigheden te vergroten. Een deel van de leerlingen kent faalangst. Als er sprake is van dusdanige faalangst, dat het functioneren van de leerling en de resultaten negatief worden beïnvloed, kan de school de helpende hand bieden. In leerjaar 1 en 2 is het mogelijk een cursus faalangstreductie te krijgen van speciaal daartoe geschoolde docent. In examenklassen is er voor leerlingen met examenvrees een programma om daar beter mee te leren omgaan. Soms heeft een leerling een ernstig verlies meegemaakt en voelt zich daarin eenzaam. In een kleine en veilige groep met lotgenoten kan op school aan een stukje rouwverwerking gewerkt worden. Bij andersoortige problemen kan professionele hulp geboden worden. Op school liggen er mogelijkheden via schoolpsycholoog, ambulant ondersteuner, jeugdverpleegkundige/ GGD-arts of schoolmaatschappelijk werk. Opvanglokaal Soms is een leerling gebaat bij tijdelijke opvang buiten de klas. De redenen daarvoor kunnen divers zijn. In het opvanglokaal werken leerlingen, onder toezicht, aan onderdelen van het lesprogramma. Onderwijsondersteuning Een mentor kan zich om verschillende redenen zorgen maken over een leerling. Dit kunnen zorgen zijn om leer-resultaten, om gedrag of om de sociaal-emotionele ontwikkeling. Overleg met ouders ligt dan voor de hand. Een mentor zal zijn zorgen ook met het zorgteam delen indien hij samen met de afdelingsleider niet tot een aanvaardbare oplossing komt. In het interne schoolzorgteam participeren, naast de mentor en de afdelingsleider/leerlingbegeleider, ook de schoolpsycholoog en de zorgcoördinator. Indien nodig worden er vanuit dit overleg interventies uitgezet op het gebied van onderwijsondersteuning. Soms blijken deze interventies niet afdoende te zijn en is er meer ondersteuning nodig. Samenwerking met jeugdhulp voor leerlingen die extra zorg nodig hebben Scholen werken al lange tijd intensief samen met jeugdhulp. Het zijn bijna altijd een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp. Vanaf die datum kunnen de scholen bij de Basisteams Jeugd en Gezin (BJG) een beroep doen op preventie, ondersteuning en jeugdzorg. De school richt zich op problemen die samenhangen met het leren en de omgang met elkaar binnen de school. Het BJG richt zich op problemen die samenhangen met de (psychische) gezondheid, het thuismilieu en/of buurt en vrije tijd. De samenwerking tussen school en het BJG kenmerkt zich door een integrale aanpak richting de jongere en het gezin. Beide gaan uit van de eigen kracht en het netwerk van het gezin en benutten deze waar mogelijk. School en BJG s werken daarom nauw samen, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium en in de eigen omgeving van de jongere. Alleen dan kunnen jongeren zich optimaal ontwikkelen en kan escalatie van problemen worden voorkomen. Iedere school heeft vaste contactpersonen binnen de Basisteams Jeugd en Gezin die rechtstreeks benaderd kunnen worden door de zorgcoördinator van de school. Dit gebeurt altijd in goed overleg met ouders/verzorgers. De BJG-professionals vormen de toegang tot vormen van jeugdhulp, waarvoor een toegangsbesluit nodig is. Uitwisseling van persoonsgebonden informatie tussen onderwijs en professionals uit de BJG s voldoet altijd aan de wettelijke eisen ten aanzien van gegevensuitwisseling. De ZAT-driehoek Bij complexere problematiek kan de casus van de leerling ingebracht worden in de ZAT-driehoek (Zorg AdviesTeam). In dit overleg werkt een vertegenwoordiger van het schoolzorgteam (de zorgcoördinator) nauw samen met de BJG-partners en brengt de informatie vanuit school in het overleg in. Het driehoeksoverleg heeft als belangrijkste taak: vroegtijdig signaleren welke jongeren last hebben van cognitieve problemen, psychosociale problemen, gedragsproblemen en/of problemen die voortkomen uit een problematische opvoedingsomgeving, om vervolgens een plan van aanpak te maken. Zowel de leerling als de ouders worden hierin betrokken. In dit driehoeksoverleg is de zorgcoördinator de spil in en naar de interne zorgstructuur, draagt de verantwoordelijkheid voor de interne communicatie en afstemming met de mentor en afdelingsleider. Tevens vormt zij de schakel naar de BJG-partners. De schoolmaatschappelijk werker is de schakel naar de thuissituatie, is expert op het gebied van sociaal-emotionele problematiek en onderzoekt de vrijetijdsbesteding. Ook de politie kan op dit laatste punt om advies gevraagd worden. De GGD is de schakel op medisch gebied naar huisarts of specialisten en kan, zo nodig, vanuit het GGD-dossier kijken naar de voorgeschiedenis van een kind en naar achtergrondinformatie over broertjes en zusjes. Zowel de GGD als schoolmaatschappelijk werk kunnen met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van een leerling en op wat er nodig is aan hulp of ondersteuning. Zorg voor jeugd De gemeente s-hertogenbosch werkt samen met een groot aantal zorg- en onderwijsinstellingen om de jongeren in onze gemeente zo goed mogelijk te ondersteunen. Om dit nog beter te kunnen doen is het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd ingevoerd. Dit is een beveiligd softwareprogramma waarin organisaties, die betrokken zijn bij jongeren, kunnen zien welke andere organisatie er nog meer bij een bepaalde jongere of gezin betrokken zijn. Zowel de GGD als schoolmaatschappelijk werk kunnen melden in Zorg voor Jeugd.

15 15 hoofdstuk 5 Kwaliteitszorg 5 Inleiding Kwaliteitszorg is van toepassing op alle activiteiten die zich onder verantwoordelijkheid van de school afspelen. Een goede school verzorgt onderwijs dat erop gericht is alle leerlingen binnen hun mogelijkheden maximale leerresultaten te laten behalen. De inspectie voor het voortgezet onderwijs gaat uit van een waarderingskader dat bij kwaliteitszorg een rol speelt. Hieronder worden enkele kwaliteitsaspecten toegelicht. Deze informatie voor scholen voor voortgezet onderwijs, dus ook onze school, treft u in Vensters voor Verantwoording (www.venstersvo.nl). Hierin zijn ook de gegevens van de inspectie opgenomen. Vensters voor Verantwoording biedt daarmee op transparante wijze betrouwbare informatie over de school en de behaalde resultaten. Voor nieuwe leerlingen is de website: beschikbaar ter ondersteuning bij de schoolkeuze. Zelfevaluatie Het meten van kwaliteit is niet altijd gemakkelijk. Eén van de middelen is het houden van enquêtes. Voorbeelden van enquêtes: - de studiekeuzemonitor (leerlingen van de bovenbouw) - vragenlijsten ter beoordeling van een docent (door leerlingen) - tevredenheidsonderzoek (leerlingen, ouders en docenten) - enquête m.b.t. overgang basisonderwijs-voortgezet onderwijs (leerlingen en ouders brugklas) - het volgen van oudleerlingen in hun vervolgopleidingen - zelfevaluatie (en visitatie) met betrekking tot de lessen Dit gebeurt o.a. in ORION-verband. De onderwijsinspectie beoordeelt eveneens een aantal kwaliteitsaspecten. Voor de school zijn deze aspecten onderwerp van zelfevaluatie. Om een beeld te geven aan welke aspecten de school ondermeer aandacht geeft in het kader van kwaliteitszorg, volgt hieronder een opsomming. Ze zijn ontleend aan het waarderingskader zoals de onderwijsinspectie dat hanteert. Kwaliteitszorg: De school zorgt systematisch voor behoud of verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. Opbrengsten: De leerlingen behalen resultaten naar hun mogelijkheden. Leerstofaanbod: Het leerstofaanbod voldoet aan de wettelijke eisen en is dekkend voor de examenprogramma s. Onderwijstijd: De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd. Pedagogisch handelen: De leraren bevorderen het zelfvertrouwen van de leerlingen.

16 16 Didactisch handelen: De leraren stimuleren de leerlingen tot denken en stemmen hun didactisch handelen af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. Actieve en zelfstandige rol leerlingen: De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau. In de overzichten van dit hoofdstuk zijn de doorstroom- en uitstroomgegevens van het afgelopen schooljaar opgenomen. Ook treft u een overzicht aan van de percentages geslaagde leerlingen van de laatste 4 jaren. De kwaliteitskaart van de inspectie over de resultaten van het ds. Pierson College kunt u vinden op de website van de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl). geslaagde leerlingen vmbo-t 93% 91% 97% 96% havo 84% 81% 89% 85% vwo 99% 94% 88% 86% Het ds. Pierson College heeft gemengde brugklassen in leerjaar 1 en leerjaar 2. Na het schooljaar ging 100% van de eerstejaars leerlingen naar leerjaar 2 en 98% van de tweedejaars leerlingen ging naar het derde leerjaar. De doorstroom vanuit leerjaar 2 naar de verschillende afdelingen ziet er als volgt uit: vanuit leerjaar 2 naar: - atheneum-3: 32% - havo-3: 38% - vmbo-t3: 30% Doorstroomgegevens 2013/2014 bevorderd*/geslaagd atheneum-3 95% atheneum-4 87% atheneum-5 91% atheneum-6 86% havo-3 87% havo-4 81% havo-5 85% vmbo-t3 97% vmbo-t4 91% * bevorderd = in volgend schooljaar naar hoger leerjaar op hetzelfde of hoger niveau

17 17 hoofdstuk 6 Aanmelding 6 De toelating van leerlingen Bij de beslissing of een leerling kan worden toegelaten tot de school en tot welke afdeling, baseren wij ons op het advies van de basisschool. Het LVS (LeerlingVolgSysteem) dat door ons wordt beoordeeld, zal medebepalend zijn. afdeling vmbo-t/havo havo/atheneum atheneum advies basisschool* tenminste vmbo-t tenminste havo vwo * Het advies moet door het LVS onderbouwd zijn. Een aannamecommissie beslist over toelating en plaatsing van een leerling na overleg met de basisschool. Tijdens de aanmelding is ruimte voor ouders om aanvullende informatie in te brengen die van belang kan zijn bij de toelating. Toelating tot andere leerjaren Toelating tot havo-4 is mogelijk voor leerlingen die op vmbo-t ruim voldoende scoren, een vakkenpakket hebben dat goed aansluit bij het gekozen profiel voor de havo, jonger dan 18 jaar zijn (vóór 1 oktober) en toegelaten worden door de toelatingscommissie. Toelating of afwijzing gebeurt op grond van behaalde resultaten in vmbo-t4 (tweede periode),de adviezen van de vakdocenten en de motivatie en werkhouding van de leerling. Voor meer specifieke criteria verwijzen we u naar onze website. Toelating tot atheneum-5 is mogelijk voor leerlingen die in havo-5 ruim voldoende scoren en voor wie inpassing in een vwo-vakkenpakket mogelijk is. Een toelatingscommissie beoordeelt op grond van de resultaten (tweede periode), de adviezen van de vakdocenten en de motivatie en studiehouding van de leerling. In beide gevallen is overleg met de decaan in een vroegtijdig stadium nodig. De toelatingscommissies voor havo en vwo hanteren voor het al dan niet toelaten van leerlingen tot de gewenste opleiding door de school vastgelegde toelatingscriteria. Voor de details van deze criteria en het tijdpad verwijzen we u naar onze website. Toelating tot VAVO In een enkel geval is het mogelijk de opleiding af te ronden op het volwassenonderwijs (VAVO), bijv. wanneer er voor een enkel vak nog een voldoende cijfer behaald moet worden om het diploma te verkrijgen. Verzoeken tot detachering worden door de schoolleiding bekeken, waarbij als uitgangspunt gehanteerd wordt dat detachering alleen geschiedt als de leerling de opleiding ook op eigen school zou mogen doen, maar de leerling kansrijker is op het VAVO.

18 18 hoofdstuk 7 Reglementen en regelingen 7 Klachtmeldingen De school wil zorgvuldig omgaan met eventuele klachten en zal proberen de klacht in onderling overleg met de betrokkenen op een bevredigende manier op te lossen. Ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap (leerlingen, ouders, medewerkers, stagiaires enz.) kan een klacht indienen over bijv. de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik of discriminerend gedrag. Het meest logisch is de klacht bij de direct betrokkene te uiten, mondeling of schriftelijk. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de klacht ook bij de schoolleiding worden ingediend of bij één van de vertrouwenspersonen (zie hoofdstuk 9). De klacht wordt met alle partijen uitvoerig besproken en er wordt gezocht naar een oplossing. Mocht het overleg niet tot tevredenheid leiden, dan kan de klager terecht bij de rector-bestuurder van de school. Deze zal de partijen horen en binnen redelijke termijn naar een oplossing streven. Daarbij wordt schriftelijk aangegeven op welke wijze de kwestie is opgelost. Voor die gevallen waar een klager niet tevreden is over de afhandeling van zijn schriftelijke klacht via bovengenoemde procedure, kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie, waarbij de school volgens de wettelijke voorschriften is aangesloten. Naar de aard van de klacht zijn er twee mogelijkheden: de commissie van beroep bij examens, p/a Chr. Huygenscollege, t.a.v. de rector, Rachmaninowlaan 2, 5653 AT Eindhoven. de ORION-klachtencommissie, Het reglement van de ORION-klachtencommissie is terug te vinden op de website van de school of kan via opgevraagd worden. Het is ook mogelijk om klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, ernstig psychisch of fysiek geweld te melden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld De overheid verplicht het onderwijs een Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld te gebruiken. Deze Meldcode bestaat uit een overzichtelijk stappenplan waarin staat wat school moet doen wanneer ze te maken krijgen met (vermoedens van) geweld en draagt zo bij aan zorgvuldig handelen. Het doel van de Meldcode is kinderen/jongeren te beschermen tegen geweld, geweld zo snel mogelijk te stoppen en onderwijs (ondersteunende) medewerkers te ondersteunen in het nemen van de juiste besluiten in deze complexe problematiek.

19 19 Het schoolreglement 1 Het onderwijs wordt gegeven op de grondslag, in de statuten bepaald en voorts in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. 2 Leerplicht Kinderen zijn leerplichtig tot zij een startkwalificatie hebben behaald of tot de dag waarop de leerling 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mboniveau 2, 3 of 4 -diploma. 3 Regelingen bij afwezigheid Ziekmeldingen: indien de leerling ziek is, dienen de ouders/verzorgers de school zo spoedig mogelijk vóór aanvang van het eerste lesuur, op de hoogte te stellen. Bij verzuim moet, voordat de leerling de lessen weer gaat volgen, een briefje van de ouders/verzorgers, met duur en reden van verzuim, worden ingeleverd bij de receptie. Ziek naar huis: leerlingen die ziek naar huis gaan, moeten zich eerst afmelden bij de receptie. De leerling krijgt een briefje mee waarin de ouders/verzorgers bekend gemaakt wordt dat de leerling ziek naar huis ging, alsmede het tijdstip. Bij verzuim moet, voordat de leerling de lessen weer gaat volgen, een briefje van de ouders/verzorgers, met duur en reden van verzuim, worden ingeleverd bij de receptie. Als een leerling een toets heeft, kan deze alleen met toestemming van de afdelingsleider ziek naar huis. Te laat: leerlingen die te laat komen, moeten zich eerst melden bij de receptie. Daar wordt een te-laat-briefje verstrekt waarmee de leerling vervolgens naar de les gaat. Wanneer leerlingen zonder geldige reden te laat komen, worden maatregelen genomen. Verlofaanvragen: voorzover ze binnen de regels van leerplicht vallen, dienen schriftelijk aan de afdelingsleider gericht te worden. U wordt dringend verzocht zich aan de vermelde vakantiedata te houden. De regels van de leerplichtwet zijn te vinden op onze website. Bezoeken: aan huisartsen, tandartsen, specialisten, fysiotherapeuten e.d. dienen in het belang van het onderwijs zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden. 4 Schorsing of verwijdering Leerlingen die uit de les gestuurd worden, gaan onmiddellijk naar de leerlingbegeleider, ook al heeft deze les. De schoolleiding kan ten aanzien van de leerlingen strafmaatregelen nemen en hen de toegang tot de lessen ontzeggen. Ernstig wangedrag of herhaalde overtredingen kunnen tot schorsing of verwijdering door het bevoegd gezag leiden, met inachtneming van de bepalingen van het besluit WVO-AVO. 5 Schade De school kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het zoekraken, beschadiging of de ontvreemding van eigendommen van leerlingen. Alle schade, door leerlingen aan schoolgebouw, de schoolmeubelen, de boeken en andere leermiddelen toegebracht, wordt onmiddellijk hersteld op kosten van de leerling of de voor de leerling aansprakelijke persoon. 6 Rapporten en overgangsnormen Minstens tweemaal per jaar ontvangen ouders/verzorgers een rapport betreffende de vorderingen van de leerling. Alle bepalingen die zijn opgenomen bij het hoofdstuk bevorderingsbeleid maken deel uit van dit reglement. De vorderingen van de leerling kunnen tevens bijgehouden worden in Magister. 7 Beschikbaarheid leerlingen Lesroosters kunnen elke werkdag van de week de lesuren 1 tot en met 8 betreffen. Dat wil zeggen dat lesuren om 8.30 uur kunnen beginnen en tot uur kunnen duren. Leerlingen dienen tijdens deze uren beschikbaar te zijn voor de school, ook als er zich in de loop van het schooljaar roosterwijzigingen voordoen. 8 Meerderjarig Voor meerderjarige leerlingen (18 jaar en ouder) kan voor ouders/verzorgers ook gelezen worden de leerling mits de ouders ermee akkoord gaan dat de leerling betreffende zaken zelf behartigt. 9 Schoolregels Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen een exemplaar van de schoolregels, waaraan zij zich dienen te houden. De regels zijn gericht op het met elkaar zorgen voor een goede en veilige leer- en werkomgeving. Schoolregels op het ds. Pierson College Regels en regelingen 1 We gedragen ons vriendelijk en respectvol naar anderen, ongeacht hun achtergrond of mening. Zo is er ruimte voor verschillen tussen mensen. 2 We respecteren eigendommen van anderen. 3 We gebruiken het schoolgebouw duurzaam en goed: - samen houden we de school schoon - we pauzeren in de aula of op het schoolplein - in het Open LeerCentrum van je afdeling ben je welkom om te werken, leren of overleggen - op school zijn alcohol, tabak, drugs, vuurwerk en wapens verboden 4 Gebruik van mobiele telefoons (of andere elektronica) in lessen is mogelijk als de docent er toestemming voor geeft. 5 We maken of verspreiden geen beelden of geluidsopnames van anderen zonder dat zij er toestemming voor hebben gegeven. Als je vindt dat deze leefregels niet goed worden nageleefd, kun je terecht bij je mentor, leerlingenbegeleider of OOP. Voor overige regels en protocollen, bijvoorbeeld ict-gebruik of antipestprotocol kun je terecht op de website. Voor de volgende zaken kun je terecht bij - de mentor: allerlei vragen over school, de regelingen, je studie, persoonlijke vragen of problemen, klachten, pesten enz. In feite kun je met alles bij je mentor terecht. - de afdelingsleider (of leerlingbegeleider): als je je moet melden, redenen van afwezigheid, redenen van te laat komen, briefjes van je ouders, verlofaanvragen, een goed gesprek enz. - de receptie: een te-laat-briefje halen, eerder melden vanwege te laat komen, afmelden bij ziekte, briefje voor tandarts- of doktersbezoek, vragen over schoolboeken of kluisje, enz. Privacy van leerlingen Het ds. Pierson College verzamelt in de (leerlingen) administratie informatie van alle leerlingen die bij ons op school zijn ingeschreven. Dit doen wij allereerst om leerlingen passend onderwijs te geven zodat ze een diploma kunnen halen. We hebben de informatie ook nodig om er voor te zorgen dat we de leerlingen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school, waar nodig extra zorg kunnen bieden of kunnen door verwijzen. Bij incidenten waarbij de politie een rol heeft, wisselen wij, net als andere scholen in Den Bosch, noodzakelijk geachte informatie over leerlingen uit.

20 20 Van leerlingen, klassen of (nieuwe) docenten worden er incidenteel video-opnames in de les gemaakt. Deze opnames worden niet gepubliceerd en zijn uitsluitend bedoeld voor de begeleiding van (zorg)leerlingen of de ondersteuning van de docent. De school valt ten aanzien van de leerlingenadministratie onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsregistratie (zie Wij volgen de richtlijnen van deze wet en gebruiken (persoons)gegevens alleen voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Algemeen beeldmateriaal en foto s van schoolactiviteiten kunnen in diverse schoolpublicaties worden gebruikt. In andere gevallen zal, indien mogelijk, expliciet om toestemming worden gevraagd. Wanneer in uitzonderlijke gevallen u als ouder/verzorger het niet verantwoord acht, dat uw kind in schoolpublicaties kan komen te staan, dan verzoeken wij u hierover bij aanvang van het schooljaar contact op te nemen met de rector van de school. Met het oog op de privacy en persoonlijke veiligheid mogen leerlingen in het gebouw en op het schoolterrein geen foto s of beeldopnames van medeleerlingen of medewerkers maken, noch beeldmateriaal of belastende opmerkingen op het web plaatsen of op andere wijze verspreiden. De haast onbeperkte mogelijkheden aan het gebruik van internet, en andere social media vragen soms ook om het stellen van grenzen. Wij gaan er vanuit dat er bij leerlingen en personeel steeds sprake is van correct en respectvol gebruik. Personalia en informatieverstrekking De school moet over de exacte personalia van de leerlingen beschikken. Op de identiteitskaart van uw zoon/dochter staat dit allemaal vermeld en daarom volstaat een kopie daarvan. Tevens wordt, naast het telefoonnummer van het huisadres, ook gevraagd naar de mobiele nummers waarop ouders/verzorgers van een leerling te bereiken zijn en het adres. Veel informatie over de school is te vinden op de website. De leerresultaten zijn te volgen via Magister. Indien ouders gescheiden zijn, gaan rapporten en correspondentie standaard naar het woonadres van de leerling. Wanneer door omstandigheden het noodzakelijk is dat relevante informatie tevens naar het adres van de andere ouder gaat, kunnen ouders daar via de leerlingenadministratie van de school schriftelijk om verzoeken met opgave van het tweede adres. Te verkrijgen brochures met betrekking tot reglementen en regelingen Een aantal brochures wordt jaarlijks automatisch aan de leerlingen verstrekt, een aantal wordt op verzoek verstrekt. Alle brochures zijn te downloaden op de website van de school en deels ook op papier verkrijgbaar. Daartoe dient u een mailtje te sturen aan Op de website treft u steeds de actuele en geldende versie aan.

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

PiersonGids 2012 / 2013

PiersonGids 2012 / 2013 PiersonGids 2012 / 2013 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Burgerschapsvorming... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Kwaliteitszorg...19 Inleiding...19 Zelfevaluatie...19

Hoofdstuk 5 Kwaliteitszorg...19 Inleiding...19 Zelfevaluatie...19 PiersonGids 2017/2018 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Onderwijs en begeleiding...4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 Kwaliteitszorg Woord vooraf Zelfevaluatie... 16

Inhoudsopgave. 5 Kwaliteitszorg Woord vooraf Zelfevaluatie... 16 PiersonGids 2016/2017 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat... 5 Huisvesting

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje.

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje. INHOUD Uitgangspunten in de leerlingenbegeleiding Basisondersteuning voor alle leerlingen Aanvullende zorg en begeleiding op maat Beste ouder(s), verzorger(s) Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 havo

Informatie-avond. 4 havo Informatie-avond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector interne organisatie dhr. A. Plevoets

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT HET INTERNE ZORGADVIESTEAM (ZAT) Soms heeft een leerling meer behoefte aan ondersteuning dan de mentor en docenten kunnen bieden. In dat geval wordt de leerling besproken in het interne ZAT. Dit team bekijkt

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

brugklasinformatie 2012 / 2013

brugklasinformatie 2012 / 2013 brugklasinformatie 2012 / 2013 2 Inhoudsopgave Welkom...3 De brugklas...4 De school van binnen...5 Starten in de brugklas...6 Open Dag en snuffelen in de school...10 De aanmelding...11 Waar kom jij vandaan?...11

Nadere informatie

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008 Voorlichtingsavond 3havo profielkeuze en 2-e fase 26-01-2017 19.30 u opening 19.35 u tweede fase/ studiehuis 19.50 u profielkeuze 20.15 u sluiting/ pauze v.a. 20.20 u evt. vragen in lokaal A008 TWEEDE

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

LIBANON LYCEUM. vraagt veel, geeft veel. mavo havo atheneum gymnasium WWW.LIBANONLYCEUM.NL

LIBANON LYCEUM. vraagt veel, geeft veel. mavo havo atheneum gymnasium WWW.LIBANONLYCEUM.NL LIBANON LYCEUM mavo havo atheneum gymnasium vraagt veel, WWW.LIBANONLYCEUM.NL geeft veel UW KIND IS HET MOOISTE DAT U HEEFT! Daarom kiest u met zorg de school waar uw kind na de basisschool naar toe gaat.

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES INHOUD Uitkomst onderzoek Essenzo Goes BV te Goes 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom 15 november 2011

Informatieavond. Welkom 15 november 2011 Welkom Informatieavond Welkom 15 november 2011 Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege De Burgh Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

OUDERAVOND LEERJAAR 2 WELKOM. Dinsdag 6 oktober 2015

OUDERAVOND LEERJAAR 2 WELKOM. Dinsdag 6 oktober 2015 OUDERAVOND LEERJAAR 2 WELKOM Dinsdag 6 oktober 2015 1 OUDERAVOND LEERJAAR 2 19.15 u 19.30 u 19.35 u 19.40 u Koffie! Opening door dhr. M. Vroombout Keuzebegeleiding door mw. M.Stjepanovic Dhr. Van Oosten

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT. c in

ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT. c in - rbegeleiding VAN ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT c in BESTE OUDER(S), VERZORGER(S), Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op NSG Groenewoud. Dat

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 21AF 00 VWO Onderzoeksnummer : 196723 Datum onderzoek : Datum vaststelling : 10 oktober 2013 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel locatie Bredius Kalsbeek College

Ondersteuningsprofiel locatie Bredius Kalsbeek College Ondersteuningsprofiel locatie Bredius Kalsbeek College Naam school: Kalsbeek College, locatie Bredius Adres: Burg. Van Kempensingel 13, 3443AM Woerden Telefoon: 0348-413120 Naam en functie van de invuller:

Nadere informatie

Algemene informatie over de brugklas. Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan

Algemene informatie over de brugklas. Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan Algemene informatie over de brugklas Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan Het Christiaan Huygens College, locatie Rachmaninowlaan is een kleine protestants christelijke havo vwo school. Er

Nadere informatie

HAVO Voorlichting Tweede Fase

HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO 5 (2014-2015) Het officiële PTA is te vinden op It s Learning. Slechts aan dat PTA kunnen rechten worden ontleend. Gegevens Mentor Naam: Email: Telefoon: KWT-uren Aansluiten

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken

Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken 1. Algemeen a. De toelating van kandidaat-leerlingen geschiedt op basis van het gestelde in: de artikelen 2, 9

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen Wat kunt u verwachten? Presentatie tot 20.30 uur: - de overstap, - wat biedt Eijkhagen, - specifieke informatie. Informatie schakelklas, in de Martinzaal vanaf

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v Welkom Ouderavond klassen 3 h/v Programma De presentatie wordt op de website gepubliceerd Centraal Opening / voorstellen Algemene informatie Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (door de decaan) Profielen

Nadere informatie

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De tweede fase op het Op het SMC zien de profielen voor havo er als volgt uit: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsbeleid 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een beoordeling gegeven ten behoeve van

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

tekst Melanchthon-DNA

tekst Melanchthon-DNA Hartelijk welkom tekst Melanchthon-DNA Hier leer je voor het leven kennis competenties waarden Lestijden van 75 min.: Blok 1 8.30 9.45 Blok 2 10.00 11.15 Blok 3 11.30 12.45 Blok 4 13.15 14.30 Blok 5 14.45

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HAVO- Atheneum

Voorlichtingsavond HAVO- Atheneum Hartelijk welkom Voorlichtingsavond HAVO- Atheneum tekst 19.30 uur: welkom / opening 19.45 uur groep 7/8 voor informatie door de school presentatie ouders in de aula: inrichting van het onderwijs 21.00

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1 ZORGPLAN 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Passend Onderwijs... 2 a. Algemeen... 2 b. Samenwerkingsverband... 3 c. Basiszorg en zorgprofiel... 3 d. Toelatingscriteria... 4 3. Zorg in de klas... 5

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Welkom op de ouderavond over de profielkeuze Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Mw. T. Heesterbeek Dhr. B. Stapel Mw. M. van der Heide Mw. E. Rademakers Mw. J. Schoemaker Mw. J. Pennings Mw. S. Ramaekers

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Tweede fase. profielkeuze

Tweede fase. profielkeuze Tweede fase en profielkeuze Studiehuis Activerend onderwijs rol van de leerling: verantwoordelijkheid zelfstandigheid rol docent: van instructeur naar begeleider. Werkwijzers VWO Studielast: 1600 klokuren

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA INHOUD 1 Uitkomst onderzoek Libertad te Breda 5 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 6 3 Samenvattend oordeel 13 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool In dit schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke ondersteuning op de Bossche Vakschool aan leerlingen geboden kan worden. Dit schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie