Schoolplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2015-2019"

Transcriptie

1 Schoolplan Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx

2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS DE SCHOOLLEIDING VAN VAKCOLLEGE EINDHOVEN ALGEMENE KENMERKEN MISSIE EN VISIE DE IDENTITEIT/CULTUUR VAN DE SCHOOL ORGANISATIESTRUCTUUR WERKEN IN TEAMS ONDERWIJS EN BEGELEIDING ONDERWIJS POSITIEF STIMULEREND PEDAGOGISCH/DIDACTISCH KLIMAAT LEREN IS EEN ACTIEF EN SOCIAAL PROCES IN RELATIE MET DE OMGEVING ER IS SAMENHANG BINNEN HET ONDERWIJSPROGRAMMA DE SCHOOL ZORGT VOOR AMBACHTELIJK EN INNOVATIEF ONDERWIJS OPTIMALE LEEROPBRENGSTEN BEGELEIDING DE SCHOOL BEGELEIDT LEERLINGEN BIJ TALENTONTWIKKELING OP WEG NAAR VAKMANSCHAP BREDE AANDACHT VOOR BEGELEIDING EN VOOR LEERLINGEN COMBINATIE TOP(SPORT)TALENTONTWIKKELING EN ONDERWIJS PERSONEEL ORGANISATIE KWALITEITSBELEID FINANCIEEL BELEID LEERLINGENAANTAL TOT BESLUIT.. 27 U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 2

3 1 Inleiding 1.1 Algemene schoolgegevens Vakcollege Eindhoven is onderdeel van scholengroep Het Plein. Scholengroep Het Plein is een brede, op een Rooms Katholieke grondslag gebaseerde, scholengemeenschap welke is ontstaan uit een fusie van zes scholen. Vier van de locaties behoren sinds het schooljaar tot deze scholengemeenschap te weten; 1 Antoon Schellenscollege (ASC), een VMBO onderbouw met leerwegondersteuning, voorbereidend op alle leerwegen 2 Aloysius/De Roosten (ADR), een VMBO met een theoretische leerweg, inclusief leerwegondersteuning 3 Vakcollege Eindhoven (VCE), een VMBO met een basis- en kaderberoepsgerichte leerweg inclusief leerwegondersteuning 4 Sint-Joriscollege (SJC) een HAVO/VWO school inclusief een theoretische leerweg van het VMBO. 5 Praktijkschool Eindhoven (PPE) een school voor praktijkonderwijs (Pro), behoort sinds schooljaar tot deze brede scholengemeenschap. 6 Pleinschool Helder is een school voor leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS) op havo en vwo niveau. Scholengroep Het Plein Brede scholengemeenschap van Pro t/m gymnasium Roostenlaan 296, 5644 BS Eindhoven Postbus 4259, 5604 EG Eindhoven Tel: Fax: Denominatie: Katholiek Vakcollege Eindhoven VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Piuslaan PT Eindhoven Tel.: Fax: Tijdelijke huisvesting Ruysdaelbaan JJ Eindhoven U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 3

4 Vakcollege Eindhoven is een vmbo-locatie met de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. De school leidt op tot een diploma dat toegang biedt tot het mbo op niveau één tot en met vier, afhankelijk van de genoten leerweg, of een plaats op de arbeidsmarkt. De school kent twee sectoren; techniek, zorg & welzijn en voor de reguliere leerlingen met een topsport status de sector economie. De school is kleinschalig Werkt met een duidelijke structuur Heeft veel aandacht voor begeleiding van de leerlingen Vakcollege Eindhoven stelt leerlingen met bijzonder belangstelling en talent voor sport in staat om dit te combineren met het onderwijsprogramma Vakcollege Eindhoven onderscheidt zich door haar visie op onderwijs: praktisch leren gericht op vakmanschap: onderwijs maak je samen met alle partners; bedrijven, instellingen en Summa College Het leidmotief van waaruit Vakcollege Eindhoven werkt is: Met passie en talent op weg naar Vakmanschap 1.2 De schoolleiding van Vakcollege Eindhoven De schoolleiding van Vakcollege Eindhoven bestaat uit: - Vestigingsdirecteur: Dhr. J.M. Wilbers - Teamleider onderbouw: Dhr. M. Anastacia - Teamleider bovenbouw Mevr. L. Hones De locatiedirecteur legt verantwoording af aan de kerndirectie van scholengroep Het Plein. De kerndirectie bestaat uit: - Rector: drs. C. Sebregts - Directeur beheer & organisatie: drs. J. Taphoorn U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 4

5 2 Algemene kenmerken 2.1 Missie en visie Vakcollege Eindhoven is een school die voor een brede groep leerlingen van 12 tot en met 17 jaar, binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg een passende, arbeidsmarkt relevante opleiding biedt. Het aanbod is gericht op het verwerven van een diploma. Het onderwijs wordt aangeboden in een veilige, gestructureerde omgeving waarbij praktisch leren en persoonlijke ontwikkeling in het licht van vakgericht opleiden centraal staan. De leerling wordt uitgedaagd een bijdrage te leveren aan zijn eigen leeromgeving. Daardoor is hij/zij later in staat deze kennis en vaardigheden effectief in te zetten in de maatschappij. De wereld waar onze leerlingen uiteindelijk in moeten functioneren is sterk aan verandering onderhevig door de ontwikkelingen in technologie, arbeidsmarkt en maatschappij. Leerlingen moeten worden voorbereid om volwaardig deel te kunnen nemen aan deze maatschappij. Kunnen deelnemen betekent dat zij inzicht hebben in hun talenten, zelfstandig kunnen functioneren zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen, kunnen samenwerken en flexibel om kunnen gaan met nieuwe situaties. Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomstige positie in de maatschappij stelt Vakcollege Eindhoven zich als doel - een goede brede vmbo-school op weg naar vakmanschap; - een school die talenten en kwaliteiten bij leerlingen herkent en erkent en verder helpt ontwikkelen; - een school die leerlingen helpt verantwoordelijkheid te nemen; - een school die actief deelneemt aan de samenleving. De school investeert nadrukkelijk in samenwerking, waarbij betrokkenheid een kernbegrip is. - Betrokkenheid vanuit leerlingen, medewerkers, directie en ouders bij het leerproces van de leerlingen. - Betrokkenheid van organisaties, instellingen en bedrijven. De school werkt onder het motto; Samen bouwen, Samen aan het roer in nauw overleg met bedrijven, instellingen en Summa College aan beroepsgerichte, relevante opleidingen. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 5

6 2.2 De identiteit/cultuur van de school Algemeen Vakcollege Eindhoven maakt onderdeel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. In de uitwerking van de identiteit van de school en de cultuur waarbinnen gewerkt en geleerd wordt laat Vakcollege Eindhoven zich leiden door het beleidsstuk Koers 2016 van de vereniging. - Vakcollege Eindhoven richt zich als lerende organisatie en in samenwerking met bedrijven, instellingen en het Summa College op beroepsopleidende, marktrelevante onderwijsprogramma s. - Medewerkers gaan respectvol met elkaar om en spreken elkaar aan op professioneel handelen en gedrag. Op een eerlijke, directe wijze wordt op het onderlinge gedrag gereflecteerd en corrigeren collega s elkaar waar nodig. Vakcollege Eindhoven werkt aan een prestatiegerichte cultuur in een mensgericht omgeving. Leidinggevenden De leidinggevenden dragen het beleid uit zoals dat in het schoolplan en in de teamactiviteitenplannen is vastgelegd. Zij zijn ontwikkelingsgericht en stimuleren, faciliteren en ondersteunen collega s enerzijds bij de uitvoering van de werkzaamheden en anderzijds bij de persoonlijke professionele ontwikkeling. Bij de inzet van medewerkers wordt getracht recht te doen aan verschillen tussen mensen en wordt geprobeerd rekening te houden met kwaliteiten, interesses en ambities. Kernbegrippen bij leiding geven zijn: - Vertrouwen, schenken vragen - Verantwoordelijkheid, geven nemen - Verantwoording, afleggen vragen U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 6

7 2.3 Organisatiestructuur Structuur algemeen Vakcollege Eindhoven maakt deel uit van scholengroep Het Plein. De vestigingsdirecteur van Vakcollege Eindhoven is lid van de bovenschoolse directie van scholengroep Het Plein. De school heeft een platte organisatiestructuur, zodat directe sturing mogelijk is. De schoolleiding bestaat uit de vestigingsdirecteur en 2 teamleiders. De teamleiders geven leiding aan een team. Een team bestaat uit docenten die lesgeven aan een groep leerlingen. De school heeft een onder- en een bovenbouwteam. De organisatiestructuur zal de komende jaren worden aangepast aan het onderwijsaanbod, Techniek en Vakmanschap en Mens en Dienstverlening, van de school. Dit betekent dat er een verticale structuur zal komen die aansluiting vindt bij de doorlopende leerlijnen naar het MBO.. Management en organisatie Verantwoordelijkheden De directie De directie ontwikkelt, binnen de kaders van scholengroep Het plein en in overleg met de medewerkers, het onderwijskundig-, personeel- en financieel beleid voor de eigen vestiging. Er wordt gewerkt met een (schoolplan) van 4 jaar. Jaarlijks worden er op basis van dit schoolplan en evaluaties, in samenspraak met de teams, team- en activiteitenplannen gemaakt. De directie van Vakcollege Eindhoven is binnen scholengroep Het Plein medeverantwoordelijk voor het bovenschools onderwijskundig, personeel- en financieel beleid. De teamleiders De teamleiders zijn resultaatverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het teamplan en de daaruit voortvloeiende activiteitenplannen. De teamleiders geven leiding aan het eigen team en zijn medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Vakcollege Eindhoven als geheel. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 7

8 Bijzondere functionarissen Vakcollege Eindhoven benoemt medewerkers met bijzondere functies of belast medewerkers met bijzondere taken ter ondersteuning van het primaire proces. Betreffende medewerkers zijn resultaatverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de aan hen opgedragen taken en leveren hun bijdrage aan beleidsvoorbereiding binnen hun taakgebied. De begeleidingsstructuur Begeleidingsniveaus Naast de aanpassing van de onderwijsleerprocessen, die aansluiten bij de behoeften van het individu, worden leerlingen die extra begeleiding behoeven middels een integrale aanpak gericht ondersteund. Dit houdt in dat de begeleiding, die in verschillende niveaus beschreven is, middels de procedure van planmatig handelen (signaleren, analyseren, diagnosticeren, aanpak en evaluatie) wordt uitgevoerd. Niveau 1 Het team centraal Om het proces van begeleiding te laten slagen, is betrokkenheid van docenten van cruciaal belang. De kracht van begeleiding ligt bij het schoolteam, bij de betrokkenheid op elkaar; op de leerling, de ouder en de externen. Het team en de docent als professional, vormen dan ook de belangrijkste schakels binnen de structuur van begeleiding. Binnen het onderwijs richten we ons op de optimale ontwikkeling van de leerling. De docent werkt handelingsgericht en doorloopt de cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren binnen didactisch en pedagogisch handelen, klassenmanagement en vakinhoudelijke deskundigheid. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal in de begeleiding. De samenwerking tussen collega s, leerlingen, ouders en begeleiders versterken het proces van handelingsgericht werken. Om doelgericht, systematisch en transparant te werken worden groepsplannen ingezet. Naast de toetsen en het leerlingvolgsysteem zijn binnen het team het directe contact met betrokkenen, leerlingbesprekingen (elke 6 weken), de wekelijkse teambijeenkomsten een belangrijk middel om de voortgang van leerlingen nauwgezet te monitoren. Op basis van vroegtijdige signalen worden acties gepland om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van een leerling om deze weer te kunnen laten profiteren van de basisondersteuning. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 8

9 De mentor als specialist De mentor is degene die het meest bij de directe begeleiding van de leerling betrokken is. De mentor is op de hoogte van de studievoortgang en het persoonlijk welbevinden van de leerling. Tevens onderhoudt de mentor contact met de ouders. De mentor de leerlingbegeleider vragen om extra ondersteuning. De leerlingbegeleider Een leerlingbegeleider is een docent die wordt ingeschakeld om leerlingen en docenten tijdelijk te ondersteunen op didactisch en/of pedagogisch terrein. De leerlingbegeleider draagt zorg tevens zorg voor de leerlingbesprekingen. De zorgklas De schoolinterne zorgklas heeft tot doel bepaalde leerlingen tijdelijk op te vangen en te begeleiden. De zorg binnen deze klas is gericht op re-integratie in de reguliere setting. De begeleidingsstructuur wordt binnen Vakcollege Eindhoven v.w.b. organisatie door de coördinator leerlingbegeleider en inhoudelijk door een orthopedagoog vormgegeven. 2.4 Werken in teams Het werken in teams biedt medewerkers daadwerkelijk de mogelijkheid mee te werken aan onderwijsontwikkeling binnen het team, maar ook aan afstemming van de begeleiding van de leerlingen op individueel- en op groepsniveau. De teams krijgen verantwoordelijkheid om zaken te regelen en hebben daarmee de mogelijkheid, om ontwikkelingen en de dagelijkse gang binnen de gestelde kaders te organiseren en vorm te geven. Hierdoor ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid. Initiatieven kunnen gewaardeerd en gehonoreerd worden. Het werken in teams vergroot de betrokkenheid van medewerkers. Medewerkers kunnen snel handelen en hebben directe invloed op de kwaliteit die zij leveren. Het team van medewerkers is direct verantwoordelijk voor: dat zij doet wat zij belooft. Feedback van de ouders, leerlingen, collega s en externe partijen komt immers terug bij de medewerkers zelf. Het werken in teams benadrukt de kleinschaligheid en zorgt voor korte lijnen voor leerlingen, ouders en collega s. Ouders, leerlingen en collega s voelen dat de school aangenaam toegankelijk is. Iedereen is snel daar waar zij moet zijn! Het werken in teams maakt het mogelijk daadwerkelijk aandacht te geven persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, structuur, overzicht en veiligheid. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 9

10 3 Onderwijs en begeleiding De kernkwaliteiten van Vakcollege Eindhoven op het gebied van onderwijs en begeleiding 3.1 Onderwijs De school zorgt voor een positief stimulerend pedagogisch/didactisch klimaat De school zorgt ervoor dat leren een actief en sociaal proces in relatie met de omgeving is De school zorgt voor samenhang binnen het onderwijsprogramma De school zorgt voor ambachtelijk en innovatief onderwijs De school zorgt voor optimale opbrengsten 3.2 Begeleiding De school begeleidt leerlingen bij talentontwikkeling op weg naar vakmanschap De school geeft brede aandacht aan de begeleiding van leerlingen De school maakt een combinatie van top(sport)talentontwikkeling en onderwijs mogelijk U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 10

11 3.1 Onderwijs Positief stimulerend pedagogisch/didactisch klimaat Leerlingen moeten in de gelegenheid worden gesteld om tot leren te komen. Dit dient te gebeuren in een pedagogisch/ didactisch klimaat dat zich kenmerkt doordat er gewerkt wordt in een prestatiegericht cultuur in een mensgerichte omgeving. Fundament voor dit klimaat is het verband tussen relatie en proces. De kwaliteit van dit verband is voor leerlingen het fundament om te komen tot en het zich openstellen voor het verwerven van kennis en vaardigheden. Inhoud Proces Relatie Wat willen we? (Doelen) - Dat de talenten en kwaliteiten bij leerlingen worden erkent en herkent en dat deze verder worden ontwikkeld, haal er uit wat er in zit ; - Dat er tijdens de onderwijsactiviteiten zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de verschillen tussen leerlingen; - Dat er een kritische houding is t.o.v. eigen werk en proces; - Dat er een uitdagende leeromgeving is die leerlingen stimuleert om het beste uit zich zelf te halen; - Dat het geven van feedback op het leerproces expliciet onderdeel uitmaakt van de onderwijspraktijk Wat zien we terug in 2019? (Indicatoren) - Leerlingen geven in 2019 in evaluaties aan, meer dan het landelijk gemiddelde, tevreden te zijn over het aangeboden onderwijs en de relatie met de docenten; - Leerlingen geven in 2019 in evaluaties aan dat er rekening wordt gehouden met hun specifieke leer- en gedragskenmerken; - Specifieke leer- en gedragskenmerken zijn vastgelegd in dynamische documenten en in het leerlingvolgsysteem; U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 11

12 - Tijdens de lessen is zichtbaar dat docenten gebruik maken van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten die aansluiten bij de doelgroep. - Het uiteindelijke doel moet zijn dat alle docenten beschikken over de basisvaardigheden en 80% van de docenten kan werken met de complexevaardigheden. Wat gaan we doen? (Beleidsvoornemens) - Vaardigheden van de docenten verbeteren door middel van scholing en collegiale consultatie gericht op het beheersen van de complexe vaardigheden. - Nieuwbouw/renovatie Geert Grotestraat Leren is een actief en sociaal proces in relatie met de omgeving. Leerlingen moeten zich ontwikkelen tot kritische op zich zelf reflecterende deelnemers aan de maatschappij. Uitgangspunt daarbij is dat je leren in principe niet alleen doet. Leren doe je in en met je omgeving waarbij de volgende sleutelbegrippen van belang zijn: - Ontwikkelen; - Samenwerken en samen verantwoordelijk; - De omgeving. Dit betekent dat leerlingen op Vakcollege Eindhoven: - worden uitgedaagd om het beste uit hen zelf te halen en de eigen kwaliteiten optimaal te ontwikkelen; - breed worden toegerust voor het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt; - leren kennis en vaardigheden te ontwikkelen die later effectief ingezet kunnen worden in de maatschappij. - worden geconfronteerd met specifieke vaardigheden, kennis en attitudes voor het specifieke beroep. Ontwikkelen Leerlingen moeten ontdekken waar hun interesses en talenten liggen. Hier moeten ze mee aan de slag kunnen en uitgedaagd worden zodat ze energie kunnen stoppen in datgene wat hen raakt en waarin ze succesvol zijn. Bij dit ontwikkelen zijn zelfreflectie en een kritische, op verbetering gerichte houding evident. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 12

13 Samenwerken en samen verantwoordelijk Leerlingen moeten worden voorbereid op hun toekomstig maatschappelijk (beroeps)leven. Samenwerken, communiceren, probleemoplossend denken en verantwoordelijkheid nemen zijn vaardigheden/attitudes die onontbeerlijk zijn en waar we aandacht aan geven in het onderwijsproces. De omgeving Leren, werken en leven in onze maatschappij vraagt begrip voor de sociale contexten waar we in leven of waar we mee worden geconfronteerd. Leerlingen moeten hierop worden voorbereid en ze dienen sociale en culturele vaardigheden te ontwikkelen die hen in staat stelt om met een fatsoenlijk besef van waarden en normen deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer (Burgerschap). Wat zien we terug in 2019? - Als leerlingen tijdens evaluaties aangeven dat ze tevreden zijn over het onderwijs aanbod; - Wanneer zelfreflectie en een op verbetering gerichte houding expliciet onderdeel uitmaakt van het onderwijsleerproces; - Wanneer er uiteenlopende en op samenwerken gerichte werkvormen worden gehanteerd; - Wanneer de omgeving expliciet onderdeel uitmaakt van het curriculum v.w.b. leren en ontwikkelen. - Leerlingen die vanuit curriculumactiviteiten dan wel vanuit de sociale cohesie van de school met haar omgeving activiteiten ondersteunen dan wel uitvoeren. Wat gaan we doen? Werken vanuit het principe vakscholen Het onderwijsaanbod van Vakcollege Eindhoven wordt gerealiseerd in directe samenspraak met en afgestemd op de omgeving. Dit betekent dat er per uitstroomprofiel een vakschool wordt ingericht. Iedere vakschool kent een stuurgroep met daarin vertegenwoordigd vertegenwoordigers van de betreffende branche(s), het Summa College v.w.b. de relevante opleidingen en Vakcollege Eindhoven. Bedrijven en instellingen worden op deze wijze nadrukkelijk betrokken bij het inrichten en de uitvoering van het onderwijs. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 13

14 Het onderwijsaanbod - Betekenisvol/Contextrijk/Aantrekkelijk zijn v.w.b. het aanbod sleutelwoorden; - Richt zich op het aanleren van vakmanschap waarbij nadrukkelijk het accent ligt op vaardigheden, attitudes en toegepaste kennis; - Doet een appèl op de creativiteit van leerlingen en is ontdekkingsgericht v.w.b. het oriënteren op mogelijkheden en interesses van leerlingen; - Kenmerkt zich door het hanteren van uiteenlopende activerende didactische werkvormen; - Is praktisch en op samenwerken gericht Er is samenhang binnen het onderwijsprogramma Samenhang binnen het onderwijsprogramma van Vakcollege Eindhoven kenmerkt zich door de verticale samenhang op het niveau van secties/vakgroepen over de leerjaren 1 t/m 4 en de aansluiting met het vervolgonderwijs. Naast de verticale samenhang wordt er op basis van vakkenintegratie ook aandacht gegeven aan horizontale samenhang. Het onderwijsaanbod is gericht op het behalen van diploma s/certificaten en sluit aan bij de behoefte van de maatschappij. Wat willen we? - Resultaat gerichte vakgroepen die met elkaar een samenhangend onderwijsprogramma vanaf leerjaar 1 t/m 4 maken en voor wat betreft het eigen vakgebied zorgen voor aansluiting met het MBO; - Afstemming binnen de eigen vakgroep en met de andere vakgroepen over de didactische aanpak i.r.t. de doelgroep(en); - Afstemming met de andere vakgroepen over inhoudelijke afstemming i.v.m. vakkenintegratie; - Samenwerken met onze partners binnen de vakscholen voor een optimale aansluiting op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt Wat zien we terug in 2019? - Vakcollege leerlingen onderscheiden zich duidelijk bij bedrijven en instellingen; - Er is een doorlopende leerlijn gerealiseerd met het MBO - Vakkenintegratie is in de onderwijspraktijk vormgegeven. Wat gaan we doen? - Optimaal benutten van de lesbrieven voor wat betreft vakkenintegratie voor de sectorvakken, taal en rekenen; - Het concept vakscholen verder uitwerken; - Programmatisch overleg met de MBO instelling inregelen U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 14

15 3.1.4 De school zorgt voor ambachtelijk en innovatief onderwijs Onderwijs op Vakcollege Eindhoven sluit aan bij en houdt rekening met talenten en interesses van leerlingen en is gericht op het verwerven van vakcompetenties, vakvaardigheden en toegepaste kennis. Wat willen we? - Ambacht/vakmanschap dient als vertrekpunt bij de inrichting van het onderwijs; - Gepersonaliseerd leren met gebruikmaking van moderne technieken; - Onderwijs dat is aangepast aan en gericht op de ontwikkelingen in de omgeving; - Een docent en leerling vriendelijke elektronische leeromgeving. Wat zien we terug in 2019? - Voor de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg is er een methode onafhankelijk curriculum; - Aan de producten en diensten van de leerlingen is zichtbaar dat zij worden opgeleid tot vakman/vakvrouw. - Een aan de doelgroep aangepaste digitale leeromgeving die o.a. gepersonaliseerd leren mogelijk maken.. Wat gaan we doen? - Scholing op het gebied van het digitaliseren van het onderwijs; - Waar mogelijk digitaal toetsen; - Het digitaliseren van het onderwijsaanbod moet door de vakgroepen worden meegenomen in de vakgroep overleggen en het vakplan. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 15

16 3.1.5 Optimale leeropbrengsten Vakcollege Eindhoven ziet het als een uitdaging om onder het motto haal er uit wat er in zit leerlingen optimaal te laten presteren. Wat willen we? Dat leerlingen: - bovengemiddeld scoren voor de (centrale) examens; - dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen v.w.b. taal en rekenen. Dat de school: - wordt gezien en ervaren als een goede vmbo school met goede resultaten. Wat zien we terug in 2019? Eén doelstelling voor de opbrengsten is dat de resultaten binnen de opbrengstenkaart van de inspectie boven het landelijk gemiddelde niveau liggen in vergelijking met de landelijke resultaten. Deze doelstelling is in een aantal streefwaarden uitgedrukt: - voor het gemiddelde centraal examencijfer van alle vakken gezamenlijk, geldt dat het verschil van het 3 jarig gemiddelde van de schoolexamens per vak maximaal 0,2 voor kader- en 0,1 voor de basisberoepsgerichte opleidingen is t.o.v. de cijfers voor het centraal examen; - voor het gemiddelde examencijfer voor de afzonderlijke vakken geldt dat het gemiddelde over drie jaar minimaal boven het landelijke gemiddelde ligt; - leerlingen zitten in de derde klas op of boven het basisschooladvies; - leerlingen behalen onvertraagd na de derde klas het diploma. De beoogde minimum resultaten per leerweg zijn daarbij 1 : 1 Omdat de streefwaarden afgeleid zijn van de landelijke resultaten kunnen per jaar fluctuaties optreden U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 16

17 Streefpercentages opbrengstenkaart 2 Afdeling Min. % Landelijk VMBO b 91% 86%-96% VMBO K 83% 77%-90% Leerlingen van Vakcollege Eindhoven zijn voor wat betreft de basisberoepsgerichte leerweg voor 80% en van de kaderberoepsgerichte leerweg 90% in staat om te voldoen aan de dan geldende referentieniveaus voor taal en rekenen. Wat gaan we doen? - Verder werken aan opbrengst gericht werken; - Werken aan de didactische vaardigheden van docenten; - Toetsbeleid vormgeven; - Binnen de lessentabel specifiek aandacht geven voor rekenen; - Een geïntegreerde, vakoverstijgende aanpak voor taal en rekenen. 3.2 Begeleiding De school begeleidt leerlingen bij talentontwikkeling op weg naar vakmanschap Onderwijs op Vakcollege Eindhoven staat in het teken van vakmanschap en talentontwikkeling. Voor wat betreft vakmanschap onderscheiden we 3 dimensies; kennis, vaardigheden en attitudes. Deze dimensies zijn leidend en zijn als zodanig herkenbaar in de onderwijsuitvoering en programmering aanwezig. Wat willen we? - Leerlingen inzicht geven in hun mogelijkheden/competenties - Leerlingen gelegenheid geven om hun specifieke talenten en interesses te ontdekken en te ontwikkelen - Dat wij oog hebben voor talenten naast het reguliere onderwijsaanbod 2 Actuele informatie over de opbrengstenkaart is te vinden op de website van de inspectie 3 De landelijke resultaten zijn uitgedrukt in de vorm van twee grenswaarden. Vijfentwintig procent van de scholen scoort onder de ondergrens en vijfentwintig procent van de scholen scoort boven de bovengrens. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 17

18 Wat zien we terug in 2019? - Leerlingen zijn in staat om te reflecteren op het eigen mogelijkheden en kunnen hier consequenties aan verbinden; - Wij hebben systemen en/of werkwijzen ontwikkeld die dit ondersteunen. - Leerlingen van Vakcollege Eindhoven doen binnen alle profielen mee aan regionale en landelijke vakwedstrijden. Wat gaan we doen? - We gaan LOB uitwerken in het curriculum; - Met competentiewijzers helpen we leerlingen reflecteren op het eigen gedrag, interesses en talenten. - In leerlingvolgsystemen en leerling-besprekingen specifieke talenten en interesses van leerlingen meenemen - Meedoen met regionale en landelijke vakwedstrijden Brede aandacht voor begeleiding en voor leerlingen Wat willen we? Vakcollege Eindhoven kenmerkt zich met betrekking tot begeleiding van leerlingen d.m.v. een duidelijke gestructureerde en planmatige, in het onderwijs geïntegreerde, aanpak. Deze is gericht op het behalen van een diploma. De begeleiding van leerlingen vindt plaats vanuit het team waar de leerling toe behoort: door de leraar geïntegreerd in het onderwijsproces; door de mentor. Mentor als spil ; door het team (docenten, mentoren, leerlingbegeleider, teamleider) d.m.v. cyclische leerlingenbesprekingen. Gespecialiseerde begeleiding gebeurt vanuit het begeleidingsteam van de locatie door specialisten binnen de school; door samenwerking met specialisten vanuit de hulpverlenende instanties. Wat zien we terug in 2019? - minder dan 5% voortijdig schoolverlaters; - Minder dan 6% ziekteverzuim leerlingen(geoorloofd en geoorloofd). Wat gaan we doen? - Begeleiding meer richten op het leveren van prestaties met voldoende aandacht voor het welbevinden van het kind. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 18

19 3.2.3 Combinatie top(sport)talentontwikkeling en onderwijs Wat willen we? Voor topsportleerlingen wordt binnen LOOT 6 en CTO 7 het onderwijsprogramma en het trainingsprogramma van de leerling op elkaar afgestemd. Wat zien we terug in 2019? - Het onderwijs is voor tenminste 50% gepersonaliseerd; - Leerlingen in leerjaar 1 en 2 krijgen sector gerelateerde praktijklessen op basis van lesbrieven van Vakcollege Groep Wat gaan we doen? - Zie Vakgroepen moeten in vakplannen specifiek aandacht hebben voor het bedienen van LOOT/CTO-leerlingen. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 19

20 4 Personeel Vakcollege Eindhoven is een kleine school met een eigen karakter. De lijnen zijn er kort en je bent snel daar waar je wezen moet. Er wordt gewerkt in teams, waardoor persoonlijke aandacht, het gekend en erkend worden de boventoon voert. De teamleiders zijn de direct leidinggevenden. Zij zien immers de docenten dagelijks aan het werk en weten waarover ze het met elkaar moeten hebben. In principe bespreken de teamleiders met de docenten de invulling van de baan. Zowel lessen als taken worden in onderling overleg, uiteraard binnen de mogelijkheden die de school biedt, vastgesteld. Medewerkers van Vakcollege Eindhoven zijn zich bewust van de volgende beroepswaarden: - Vrolijk: stralen enthousiasme voor het beroep uit en zijn gericht op het oplossen van problemen; - Verrijkend: gaan positief met veranderingen om en verrijken anderen; - Verrassend: zijn vernieuwend maar nemen geen onnodige risico s; - Vakmanschap: streven voortdurend naar optimalisatie van kennis en kunde voor het vakgebied, relevante pedagogiek en didactiek; - Verantwoord eigenaarschap: leggen verantwoording af, zijn zich bewust van de morele kwaliteiten van hun denken en handelen ook in relatie met de doelen van de school en zijn daar aanspreekbaar op. Van de medewerkers van Vakcollege Eindhoven wordt verwacht dat zij: - De missie en de visie van de school delen; - Pedagogisch en didactisch competent zijn i.r.t. de doelgroep; - Kunnen inspireren en enthousiasmeren; - Verantwoordelijkheid nemen en afspraken nakomen; - Bij het lesgeven gericht zijn op zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerling; - De ontwikkeling van de leerling centraal stellen - Aan zelfreflectie doen en voortdurend werken aan de eigen ontwikkeling - Een teamplayer zijn Vakcollege Eindhoven organiseert voor haar medewerker: - Een begeleidings- en beoordelingstraject voor nieuwe docenten; U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 20

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916 Onze leerlingen! Ze zijn in de leeftijd van 11 tot ongeveer 18 jaar, de periode waarin zij hun identiteit ontwikkelen. Ouders vertrouwen erop dat wij hun kinderen de best denkbare educatieve en pedagogische

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Welkom Open Dag Aloysius/De Roosten 25 januari 2014

Welkom Open Dag Aloysius/De Roosten 25 januari 2014 Welkom Open Dag Aloysius/De Roosten 25 januari 2014 Onderdeel van Scholengroep Het Plein - Sint Joriscollege - Antoon Schellenscollege - Vakcollege Eindhoven - Praktijkschool Eindhoven - Pleinschool Helder

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 15KR 05 HAVO Onderzoeksnummer : 196579 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 27 september 2013 Pagina

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014. CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014. CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014 CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB Plaats : Papendrecht BRIN nummer : 16QA C2 BRIN nummer : 16QA 01 VMBOB Onderzoeksnummer : 272032

Nadere informatie

WELKOM. Focus op jou!

WELKOM. Focus op jou! WELKOM Focus op jou! Onderdeel van Scholengroep Het Plein - Sint-Joriscollege - Antoon Schellenscollege - Vakcollege Eindhoven - Praktijkschool Eindhoven - Pleinschool Helder Missie Leerlingen begeleiden

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING!mpulse Kollum Plaats : Kollum BRIN nummer : 20DL 01 Onderzoeksnummer : 284461 Datum onderzoek : 1 oktober 2015 Datum vaststelling : 7 januari 2016 Pagina 2 van 10 1,

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

Recht op geletterd(heid)!

Recht op geletterd(heid)! Recht op geletterd(heid)! Basisvaardigheden Taal in het voortgezet onderwijs in Nederland Jan Rijkers voorzitter Centrale Directie Het Hooghuis scholengroep voortgezet onderwijs, Oss, NL CTO, Met recht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

Welkom. Open Dag Aloysius/De Roosten 26 januari 2013

Welkom. Open Dag Aloysius/De Roosten 26 januari 2013 Welkom Open Dag Aloysius/De Roosten 26 januari 2013 Onderdeel van Scholengroep Het Plein - Sint Joriscollege - Antoon Schellenscollege - Vakcollege Eindhoven - Praktijkschool Eindhoven - Pleinschool Helder

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het IJsselcollege PRO Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN nummer : 20BH C2 BRIN nummer : 20BH 02 PRO Onderzoeksnummer : 277251 Datum onderzoek : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO Plaats : Oldenzaal BRIN nummer : 05AV C2 BRIN nummer : 05AV 01 HAVO BRIN nummer : 05AV 01 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Sint-Joriscollege HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Sint-Joriscollege HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Sint-Joriscollege HAVO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C1 BRIN nummer : 20AT 00 HAVO Onderzoeksnummer : 288042 Datum onderzoek : 2 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. CSG De Lage Waard HAVO VWO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. CSG De Lage Waard HAVO VWO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 CSG De Lage Waard HAVO VWO Plaats : Papendrecht BRIN nummer : 16QA C1 BRIN nummer : 16QA 00 HAVO BRIN nummer : 16QA 00 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Kleine school met eigen karakter

Kleine school met eigen karakter Kleine school met eigen karakter Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege Vakcollege Eindhoven Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-11 Registratienummer: 3198488

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK IJburgcollege Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:28DH-00 edocsnummer: 4258514 Onderzoek uitgevoerd op: 29 mei 2013 Conceptrapport verzonden op: 20 juni 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA)

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Alpha Scholengroep. Onder Alpha Scholengroep ressorteren 15 Christelijke basisscholen in de omgeving van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C2 BRIN nummer : 01FP 00 VMBOB BRIN nummer : 01FP 00 VMBOGT BRIN nummer : 01FP 00 VMBOK

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Vacature leraar NBS Teteringen

Vacature leraar NBS Teteringen Vacature leraar NBS Teteringen Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf dynamische algemeen bijzondere scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 140 medewerkers. Per

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Charlemagne College, locatie Eijkhagen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Charlemagne College, locatie Eijkhagen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Charlemagne College, locatie Eijkhagen Plaats : Landgraaf BRIN nummer : 17JB Onderzoeksnummer : 275244 Datum onderzoek : 10 april 2014 Datum vaststelling : 30

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Functie Teamleider. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Functie Teamleider. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie Teamleider 1. Functie-informatie Functienaam: Organisatie: Salarisschaal: 12 Indelingsniveau: Werkterrein: Activiteiten: Teamleider CSG Anna Maria van Schurman Vc Management -> Overig management

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Wolfert Lyceum Plaats : Bergschenhoek BRIN nummer : 15KR 06 Onderzoeksnummer : 291988 Datum onderzoek : 25 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen HAVO VMBOGT VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen HAVO VMBOGT VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen HAVO VMBOGT VWO Plaats : Nijmegen BRIN nummer : 20EO C1 BRIN nummer : 20EO 00 HAVO BRIN nummer : 20EO 00 VMBOGT BRIN nummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Accent praktijkonderwijs, Hoogvliet PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Accent praktijkonderwijs, Hoogvliet PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Accent praktijkonderwijs, Hoogvliet PRO Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN nummer : 28DF C1 BRIN nummer : 28DF 00 PRO Onderzoeksnummer : 252421 Datum onderzoek

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics

De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics Hoe kunnen we gedragsproblemen in het onderwijs substantieel verminderen? Een integrale benadering voor op de werkvloer leidt tot minder ervaren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Amersfoort Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 01OE 16 Onderzoeksnummer : 289916 Datum onderzoek : 6 juni 2016 Datum vaststelling : 11 oktober 2016 Pagina

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD

brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD Functienaam Salarisschaal brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD Functiebeschrijving inclusief competenties Context De werkzaamheden worden uitgevoerd in de sector bovenbouw van het Havo/Vwo volgens

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

05-02-2013 INLEIDING MISSIE O.S.G. PITER JELLES

05-02-2013 INLEIDING MISSIE O.S.G. PITER JELLES schooljaarplan 2012-2013 1 INLEIDING Functie schooljaarplan terugblik op 2011-2012 beleidsvoornemens voor 2012-2013 missie en visie De Brêge positionering van De Brêge binnen PJ hoe kan de De Brêge zich

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 26LL Onderzoek uitgevoerd op: 8 september 2009 Rapport verzonden op: 20 november 2009 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Luzac Amersfoort Schooljaar in feiten en cijfers

Luzac Amersfoort Schooljaar in feiten en cijfers Schooljaar 2016-2017 in feiten en cijfers Amersfoort Groningen Luzac/Luzac College Luzac Lyceum Gemiddeld aantal leerlingen over de afgelopen vijf schooljaren: Tot 70 leerlingen 70-100 leerlingen 100-250

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 21ET C7 BRIN nummer : 21ET 08 BRIN nummer : 21ET 08 VMBOGT Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Profielschets Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Rotterdam, 2016 Profielschets Locatiedirecteur Ramlehweg Libanon Lyceum (S14; 1,0 fte) Een daadkrachtige leider met een autonome onderwijskundige visie Vooraf

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie