Schoolplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2015-2019"

Transcriptie

1 Schoolplan Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx

2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS DE SCHOOLLEIDING VAN VAKCOLLEGE EINDHOVEN ALGEMENE KENMERKEN MISSIE EN VISIE DE IDENTITEIT/CULTUUR VAN DE SCHOOL ORGANISATIESTRUCTUUR WERKEN IN TEAMS ONDERWIJS EN BEGELEIDING ONDERWIJS POSITIEF STIMULEREND PEDAGOGISCH/DIDACTISCH KLIMAAT LEREN IS EEN ACTIEF EN SOCIAAL PROCES IN RELATIE MET DE OMGEVING ER IS SAMENHANG BINNEN HET ONDERWIJSPROGRAMMA DE SCHOOL ZORGT VOOR AMBACHTELIJK EN INNOVATIEF ONDERWIJS OPTIMALE LEEROPBRENGSTEN BEGELEIDING DE SCHOOL BEGELEIDT LEERLINGEN BIJ TALENTONTWIKKELING OP WEG NAAR VAKMANSCHAP BREDE AANDACHT VOOR BEGELEIDING EN VOOR LEERLINGEN COMBINATIE TOP(SPORT)TALENTONTWIKKELING EN ONDERWIJS PERSONEEL ORGANISATIE KWALITEITSBELEID FINANCIEEL BELEID LEERLINGENAANTAL TOT BESLUIT.. 27 U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 2

3 1 Inleiding 1.1 Algemene schoolgegevens Vakcollege Eindhoven is onderdeel van scholengroep Het Plein. Scholengroep Het Plein is een brede, op een Rooms Katholieke grondslag gebaseerde, scholengemeenschap welke is ontstaan uit een fusie van zes scholen. Vier van de locaties behoren sinds het schooljaar tot deze scholengemeenschap te weten; 1 Antoon Schellenscollege (ASC), een VMBO onderbouw met leerwegondersteuning, voorbereidend op alle leerwegen 2 Aloysius/De Roosten (ADR), een VMBO met een theoretische leerweg, inclusief leerwegondersteuning 3 Vakcollege Eindhoven (VCE), een VMBO met een basis- en kaderberoepsgerichte leerweg inclusief leerwegondersteuning 4 Sint-Joriscollege (SJC) een HAVO/VWO school inclusief een theoretische leerweg van het VMBO. 5 Praktijkschool Eindhoven (PPE) een school voor praktijkonderwijs (Pro), behoort sinds schooljaar tot deze brede scholengemeenschap. 6 Pleinschool Helder is een school voor leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS) op havo en vwo niveau. Scholengroep Het Plein Brede scholengemeenschap van Pro t/m gymnasium Roostenlaan 296, 5644 BS Eindhoven Postbus 4259, 5604 EG Eindhoven Tel: Fax: Denominatie: Katholiek Vakcollege Eindhoven VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Piuslaan PT Eindhoven Tel.: Fax: Tijdelijke huisvesting Ruysdaelbaan JJ Eindhoven U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 3

4 Vakcollege Eindhoven is een vmbo-locatie met de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. De school leidt op tot een diploma dat toegang biedt tot het mbo op niveau één tot en met vier, afhankelijk van de genoten leerweg, of een plaats op de arbeidsmarkt. De school kent twee sectoren; techniek, zorg & welzijn en voor de reguliere leerlingen met een topsport status de sector economie. De school is kleinschalig Werkt met een duidelijke structuur Heeft veel aandacht voor begeleiding van de leerlingen Vakcollege Eindhoven stelt leerlingen met bijzonder belangstelling en talent voor sport in staat om dit te combineren met het onderwijsprogramma Vakcollege Eindhoven onderscheidt zich door haar visie op onderwijs: praktisch leren gericht op vakmanschap: onderwijs maak je samen met alle partners; bedrijven, instellingen en Summa College Het leidmotief van waaruit Vakcollege Eindhoven werkt is: Met passie en talent op weg naar Vakmanschap 1.2 De schoolleiding van Vakcollege Eindhoven De schoolleiding van Vakcollege Eindhoven bestaat uit: - Vestigingsdirecteur: Dhr. J.M. Wilbers - Teamleider onderbouw: Dhr. M. Anastacia - Teamleider bovenbouw Mevr. L. Hones De locatiedirecteur legt verantwoording af aan de kerndirectie van scholengroep Het Plein. De kerndirectie bestaat uit: - Rector: drs. C. Sebregts - Directeur beheer & organisatie: drs. J. Taphoorn U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 4

5 2 Algemene kenmerken 2.1 Missie en visie Vakcollege Eindhoven is een school die voor een brede groep leerlingen van 12 tot en met 17 jaar, binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg een passende, arbeidsmarkt relevante opleiding biedt. Het aanbod is gericht op het verwerven van een diploma. Het onderwijs wordt aangeboden in een veilige, gestructureerde omgeving waarbij praktisch leren en persoonlijke ontwikkeling in het licht van vakgericht opleiden centraal staan. De leerling wordt uitgedaagd een bijdrage te leveren aan zijn eigen leeromgeving. Daardoor is hij/zij later in staat deze kennis en vaardigheden effectief in te zetten in de maatschappij. De wereld waar onze leerlingen uiteindelijk in moeten functioneren is sterk aan verandering onderhevig door de ontwikkelingen in technologie, arbeidsmarkt en maatschappij. Leerlingen moeten worden voorbereid om volwaardig deel te kunnen nemen aan deze maatschappij. Kunnen deelnemen betekent dat zij inzicht hebben in hun talenten, zelfstandig kunnen functioneren zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen, kunnen samenwerken en flexibel om kunnen gaan met nieuwe situaties. Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomstige positie in de maatschappij stelt Vakcollege Eindhoven zich als doel - een goede brede vmbo-school op weg naar vakmanschap; - een school die talenten en kwaliteiten bij leerlingen herkent en erkent en verder helpt ontwikkelen; - een school die leerlingen helpt verantwoordelijkheid te nemen; - een school die actief deelneemt aan de samenleving. De school investeert nadrukkelijk in samenwerking, waarbij betrokkenheid een kernbegrip is. - Betrokkenheid vanuit leerlingen, medewerkers, directie en ouders bij het leerproces van de leerlingen. - Betrokkenheid van organisaties, instellingen en bedrijven. De school werkt onder het motto; Samen bouwen, Samen aan het roer in nauw overleg met bedrijven, instellingen en Summa College aan beroepsgerichte, relevante opleidingen. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 5

6 2.2 De identiteit/cultuur van de school Algemeen Vakcollege Eindhoven maakt onderdeel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. In de uitwerking van de identiteit van de school en de cultuur waarbinnen gewerkt en geleerd wordt laat Vakcollege Eindhoven zich leiden door het beleidsstuk Koers 2016 van de vereniging. - Vakcollege Eindhoven richt zich als lerende organisatie en in samenwerking met bedrijven, instellingen en het Summa College op beroepsopleidende, marktrelevante onderwijsprogramma s. - Medewerkers gaan respectvol met elkaar om en spreken elkaar aan op professioneel handelen en gedrag. Op een eerlijke, directe wijze wordt op het onderlinge gedrag gereflecteerd en corrigeren collega s elkaar waar nodig. Vakcollege Eindhoven werkt aan een prestatiegerichte cultuur in een mensgericht omgeving. Leidinggevenden De leidinggevenden dragen het beleid uit zoals dat in het schoolplan en in de teamactiviteitenplannen is vastgelegd. Zij zijn ontwikkelingsgericht en stimuleren, faciliteren en ondersteunen collega s enerzijds bij de uitvoering van de werkzaamheden en anderzijds bij de persoonlijke professionele ontwikkeling. Bij de inzet van medewerkers wordt getracht recht te doen aan verschillen tussen mensen en wordt geprobeerd rekening te houden met kwaliteiten, interesses en ambities. Kernbegrippen bij leiding geven zijn: - Vertrouwen, schenken vragen - Verantwoordelijkheid, geven nemen - Verantwoording, afleggen vragen U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 6

7 2.3 Organisatiestructuur Structuur algemeen Vakcollege Eindhoven maakt deel uit van scholengroep Het Plein. De vestigingsdirecteur van Vakcollege Eindhoven is lid van de bovenschoolse directie van scholengroep Het Plein. De school heeft een platte organisatiestructuur, zodat directe sturing mogelijk is. De schoolleiding bestaat uit de vestigingsdirecteur en 2 teamleiders. De teamleiders geven leiding aan een team. Een team bestaat uit docenten die lesgeven aan een groep leerlingen. De school heeft een onder- en een bovenbouwteam. De organisatiestructuur zal de komende jaren worden aangepast aan het onderwijsaanbod, Techniek en Vakmanschap en Mens en Dienstverlening, van de school. Dit betekent dat er een verticale structuur zal komen die aansluiting vindt bij de doorlopende leerlijnen naar het MBO.. Management en organisatie Verantwoordelijkheden De directie De directie ontwikkelt, binnen de kaders van scholengroep Het plein en in overleg met de medewerkers, het onderwijskundig-, personeel- en financieel beleid voor de eigen vestiging. Er wordt gewerkt met een (schoolplan) van 4 jaar. Jaarlijks worden er op basis van dit schoolplan en evaluaties, in samenspraak met de teams, team- en activiteitenplannen gemaakt. De directie van Vakcollege Eindhoven is binnen scholengroep Het Plein medeverantwoordelijk voor het bovenschools onderwijskundig, personeel- en financieel beleid. De teamleiders De teamleiders zijn resultaatverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het teamplan en de daaruit voortvloeiende activiteitenplannen. De teamleiders geven leiding aan het eigen team en zijn medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Vakcollege Eindhoven als geheel. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 7

8 Bijzondere functionarissen Vakcollege Eindhoven benoemt medewerkers met bijzondere functies of belast medewerkers met bijzondere taken ter ondersteuning van het primaire proces. Betreffende medewerkers zijn resultaatverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de aan hen opgedragen taken en leveren hun bijdrage aan beleidsvoorbereiding binnen hun taakgebied. De begeleidingsstructuur Begeleidingsniveaus Naast de aanpassing van de onderwijsleerprocessen, die aansluiten bij de behoeften van het individu, worden leerlingen die extra begeleiding behoeven middels een integrale aanpak gericht ondersteund. Dit houdt in dat de begeleiding, die in verschillende niveaus beschreven is, middels de procedure van planmatig handelen (signaleren, analyseren, diagnosticeren, aanpak en evaluatie) wordt uitgevoerd. Niveau 1 Het team centraal Om het proces van begeleiding te laten slagen, is betrokkenheid van docenten van cruciaal belang. De kracht van begeleiding ligt bij het schoolteam, bij de betrokkenheid op elkaar; op de leerling, de ouder en de externen. Het team en de docent als professional, vormen dan ook de belangrijkste schakels binnen de structuur van begeleiding. Binnen het onderwijs richten we ons op de optimale ontwikkeling van de leerling. De docent werkt handelingsgericht en doorloopt de cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren binnen didactisch en pedagogisch handelen, klassenmanagement en vakinhoudelijke deskundigheid. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal in de begeleiding. De samenwerking tussen collega s, leerlingen, ouders en begeleiders versterken het proces van handelingsgericht werken. Om doelgericht, systematisch en transparant te werken worden groepsplannen ingezet. Naast de toetsen en het leerlingvolgsysteem zijn binnen het team het directe contact met betrokkenen, leerlingbesprekingen (elke 6 weken), de wekelijkse teambijeenkomsten een belangrijk middel om de voortgang van leerlingen nauwgezet te monitoren. Op basis van vroegtijdige signalen worden acties gepland om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van een leerling om deze weer te kunnen laten profiteren van de basisondersteuning. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 8

9 De mentor als specialist De mentor is degene die het meest bij de directe begeleiding van de leerling betrokken is. De mentor is op de hoogte van de studievoortgang en het persoonlijk welbevinden van de leerling. Tevens onderhoudt de mentor contact met de ouders. De mentor de leerlingbegeleider vragen om extra ondersteuning. De leerlingbegeleider Een leerlingbegeleider is een docent die wordt ingeschakeld om leerlingen en docenten tijdelijk te ondersteunen op didactisch en/of pedagogisch terrein. De leerlingbegeleider draagt zorg tevens zorg voor de leerlingbesprekingen. De zorgklas De schoolinterne zorgklas heeft tot doel bepaalde leerlingen tijdelijk op te vangen en te begeleiden. De zorg binnen deze klas is gericht op re-integratie in de reguliere setting. De begeleidingsstructuur wordt binnen Vakcollege Eindhoven v.w.b. organisatie door de coördinator leerlingbegeleider en inhoudelijk door een orthopedagoog vormgegeven. 2.4 Werken in teams Het werken in teams biedt medewerkers daadwerkelijk de mogelijkheid mee te werken aan onderwijsontwikkeling binnen het team, maar ook aan afstemming van de begeleiding van de leerlingen op individueel- en op groepsniveau. De teams krijgen verantwoordelijkheid om zaken te regelen en hebben daarmee de mogelijkheid, om ontwikkelingen en de dagelijkse gang binnen de gestelde kaders te organiseren en vorm te geven. Hierdoor ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid. Initiatieven kunnen gewaardeerd en gehonoreerd worden. Het werken in teams vergroot de betrokkenheid van medewerkers. Medewerkers kunnen snel handelen en hebben directe invloed op de kwaliteit die zij leveren. Het team van medewerkers is direct verantwoordelijk voor: dat zij doet wat zij belooft. Feedback van de ouders, leerlingen, collega s en externe partijen komt immers terug bij de medewerkers zelf. Het werken in teams benadrukt de kleinschaligheid en zorgt voor korte lijnen voor leerlingen, ouders en collega s. Ouders, leerlingen en collega s voelen dat de school aangenaam toegankelijk is. Iedereen is snel daar waar zij moet zijn! Het werken in teams maakt het mogelijk daadwerkelijk aandacht te geven persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, structuur, overzicht en veiligheid. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 9

10 3 Onderwijs en begeleiding De kernkwaliteiten van Vakcollege Eindhoven op het gebied van onderwijs en begeleiding 3.1 Onderwijs De school zorgt voor een positief stimulerend pedagogisch/didactisch klimaat De school zorgt ervoor dat leren een actief en sociaal proces in relatie met de omgeving is De school zorgt voor samenhang binnen het onderwijsprogramma De school zorgt voor ambachtelijk en innovatief onderwijs De school zorgt voor optimale opbrengsten 3.2 Begeleiding De school begeleidt leerlingen bij talentontwikkeling op weg naar vakmanschap De school geeft brede aandacht aan de begeleiding van leerlingen De school maakt een combinatie van top(sport)talentontwikkeling en onderwijs mogelijk U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 10

11 3.1 Onderwijs Positief stimulerend pedagogisch/didactisch klimaat Leerlingen moeten in de gelegenheid worden gesteld om tot leren te komen. Dit dient te gebeuren in een pedagogisch/ didactisch klimaat dat zich kenmerkt doordat er gewerkt wordt in een prestatiegericht cultuur in een mensgerichte omgeving. Fundament voor dit klimaat is het verband tussen relatie en proces. De kwaliteit van dit verband is voor leerlingen het fundament om te komen tot en het zich openstellen voor het verwerven van kennis en vaardigheden. Inhoud Proces Relatie Wat willen we? (Doelen) - Dat de talenten en kwaliteiten bij leerlingen worden erkent en herkent en dat deze verder worden ontwikkeld, haal er uit wat er in zit ; - Dat er tijdens de onderwijsactiviteiten zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de verschillen tussen leerlingen; - Dat er een kritische houding is t.o.v. eigen werk en proces; - Dat er een uitdagende leeromgeving is die leerlingen stimuleert om het beste uit zich zelf te halen; - Dat het geven van feedback op het leerproces expliciet onderdeel uitmaakt van de onderwijspraktijk Wat zien we terug in 2019? (Indicatoren) - Leerlingen geven in 2019 in evaluaties aan, meer dan het landelijk gemiddelde, tevreden te zijn over het aangeboden onderwijs en de relatie met de docenten; - Leerlingen geven in 2019 in evaluaties aan dat er rekening wordt gehouden met hun specifieke leer- en gedragskenmerken; - Specifieke leer- en gedragskenmerken zijn vastgelegd in dynamische documenten en in het leerlingvolgsysteem; U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 11

12 - Tijdens de lessen is zichtbaar dat docenten gebruik maken van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten die aansluiten bij de doelgroep. - Het uiteindelijke doel moet zijn dat alle docenten beschikken over de basisvaardigheden en 80% van de docenten kan werken met de complexevaardigheden. Wat gaan we doen? (Beleidsvoornemens) - Vaardigheden van de docenten verbeteren door middel van scholing en collegiale consultatie gericht op het beheersen van de complexe vaardigheden. - Nieuwbouw/renovatie Geert Grotestraat Leren is een actief en sociaal proces in relatie met de omgeving. Leerlingen moeten zich ontwikkelen tot kritische op zich zelf reflecterende deelnemers aan de maatschappij. Uitgangspunt daarbij is dat je leren in principe niet alleen doet. Leren doe je in en met je omgeving waarbij de volgende sleutelbegrippen van belang zijn: - Ontwikkelen; - Samenwerken en samen verantwoordelijk; - De omgeving. Dit betekent dat leerlingen op Vakcollege Eindhoven: - worden uitgedaagd om het beste uit hen zelf te halen en de eigen kwaliteiten optimaal te ontwikkelen; - breed worden toegerust voor het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt; - leren kennis en vaardigheden te ontwikkelen die later effectief ingezet kunnen worden in de maatschappij. - worden geconfronteerd met specifieke vaardigheden, kennis en attitudes voor het specifieke beroep. Ontwikkelen Leerlingen moeten ontdekken waar hun interesses en talenten liggen. Hier moeten ze mee aan de slag kunnen en uitgedaagd worden zodat ze energie kunnen stoppen in datgene wat hen raakt en waarin ze succesvol zijn. Bij dit ontwikkelen zijn zelfreflectie en een kritische, op verbetering gerichte houding evident. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 12

13 Samenwerken en samen verantwoordelijk Leerlingen moeten worden voorbereid op hun toekomstig maatschappelijk (beroeps)leven. Samenwerken, communiceren, probleemoplossend denken en verantwoordelijkheid nemen zijn vaardigheden/attitudes die onontbeerlijk zijn en waar we aandacht aan geven in het onderwijsproces. De omgeving Leren, werken en leven in onze maatschappij vraagt begrip voor de sociale contexten waar we in leven of waar we mee worden geconfronteerd. Leerlingen moeten hierop worden voorbereid en ze dienen sociale en culturele vaardigheden te ontwikkelen die hen in staat stelt om met een fatsoenlijk besef van waarden en normen deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer (Burgerschap). Wat zien we terug in 2019? - Als leerlingen tijdens evaluaties aangeven dat ze tevreden zijn over het onderwijs aanbod; - Wanneer zelfreflectie en een op verbetering gerichte houding expliciet onderdeel uitmaakt van het onderwijsleerproces; - Wanneer er uiteenlopende en op samenwerken gerichte werkvormen worden gehanteerd; - Wanneer de omgeving expliciet onderdeel uitmaakt van het curriculum v.w.b. leren en ontwikkelen. - Leerlingen die vanuit curriculumactiviteiten dan wel vanuit de sociale cohesie van de school met haar omgeving activiteiten ondersteunen dan wel uitvoeren. Wat gaan we doen? Werken vanuit het principe vakscholen Het onderwijsaanbod van Vakcollege Eindhoven wordt gerealiseerd in directe samenspraak met en afgestemd op de omgeving. Dit betekent dat er per uitstroomprofiel een vakschool wordt ingericht. Iedere vakschool kent een stuurgroep met daarin vertegenwoordigd vertegenwoordigers van de betreffende branche(s), het Summa College v.w.b. de relevante opleidingen en Vakcollege Eindhoven. Bedrijven en instellingen worden op deze wijze nadrukkelijk betrokken bij het inrichten en de uitvoering van het onderwijs. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 13

14 Het onderwijsaanbod - Betekenisvol/Contextrijk/Aantrekkelijk zijn v.w.b. het aanbod sleutelwoorden; - Richt zich op het aanleren van vakmanschap waarbij nadrukkelijk het accent ligt op vaardigheden, attitudes en toegepaste kennis; - Doet een appèl op de creativiteit van leerlingen en is ontdekkingsgericht v.w.b. het oriënteren op mogelijkheden en interesses van leerlingen; - Kenmerkt zich door het hanteren van uiteenlopende activerende didactische werkvormen; - Is praktisch en op samenwerken gericht Er is samenhang binnen het onderwijsprogramma Samenhang binnen het onderwijsprogramma van Vakcollege Eindhoven kenmerkt zich door de verticale samenhang op het niveau van secties/vakgroepen over de leerjaren 1 t/m 4 en de aansluiting met het vervolgonderwijs. Naast de verticale samenhang wordt er op basis van vakkenintegratie ook aandacht gegeven aan horizontale samenhang. Het onderwijsaanbod is gericht op het behalen van diploma s/certificaten en sluit aan bij de behoefte van de maatschappij. Wat willen we? - Resultaat gerichte vakgroepen die met elkaar een samenhangend onderwijsprogramma vanaf leerjaar 1 t/m 4 maken en voor wat betreft het eigen vakgebied zorgen voor aansluiting met het MBO; - Afstemming binnen de eigen vakgroep en met de andere vakgroepen over de didactische aanpak i.r.t. de doelgroep(en); - Afstemming met de andere vakgroepen over inhoudelijke afstemming i.v.m. vakkenintegratie; - Samenwerken met onze partners binnen de vakscholen voor een optimale aansluiting op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt Wat zien we terug in 2019? - Vakcollege leerlingen onderscheiden zich duidelijk bij bedrijven en instellingen; - Er is een doorlopende leerlijn gerealiseerd met het MBO - Vakkenintegratie is in de onderwijspraktijk vormgegeven. Wat gaan we doen? - Optimaal benutten van de lesbrieven voor wat betreft vakkenintegratie voor de sectorvakken, taal en rekenen; - Het concept vakscholen verder uitwerken; - Programmatisch overleg met de MBO instelling inregelen U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 14

15 3.1.4 De school zorgt voor ambachtelijk en innovatief onderwijs Onderwijs op Vakcollege Eindhoven sluit aan bij en houdt rekening met talenten en interesses van leerlingen en is gericht op het verwerven van vakcompetenties, vakvaardigheden en toegepaste kennis. Wat willen we? - Ambacht/vakmanschap dient als vertrekpunt bij de inrichting van het onderwijs; - Gepersonaliseerd leren met gebruikmaking van moderne technieken; - Onderwijs dat is aangepast aan en gericht op de ontwikkelingen in de omgeving; - Een docent en leerling vriendelijke elektronische leeromgeving. Wat zien we terug in 2019? - Voor de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg is er een methode onafhankelijk curriculum; - Aan de producten en diensten van de leerlingen is zichtbaar dat zij worden opgeleid tot vakman/vakvrouw. - Een aan de doelgroep aangepaste digitale leeromgeving die o.a. gepersonaliseerd leren mogelijk maken.. Wat gaan we doen? - Scholing op het gebied van het digitaliseren van het onderwijs; - Waar mogelijk digitaal toetsen; - Het digitaliseren van het onderwijsaanbod moet door de vakgroepen worden meegenomen in de vakgroep overleggen en het vakplan. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 15

16 3.1.5 Optimale leeropbrengsten Vakcollege Eindhoven ziet het als een uitdaging om onder het motto haal er uit wat er in zit leerlingen optimaal te laten presteren. Wat willen we? Dat leerlingen: - bovengemiddeld scoren voor de (centrale) examens; - dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen v.w.b. taal en rekenen. Dat de school: - wordt gezien en ervaren als een goede vmbo school met goede resultaten. Wat zien we terug in 2019? Eén doelstelling voor de opbrengsten is dat de resultaten binnen de opbrengstenkaart van de inspectie boven het landelijk gemiddelde niveau liggen in vergelijking met de landelijke resultaten. Deze doelstelling is in een aantal streefwaarden uitgedrukt: - voor het gemiddelde centraal examencijfer van alle vakken gezamenlijk, geldt dat het verschil van het 3 jarig gemiddelde van de schoolexamens per vak maximaal 0,2 voor kader- en 0,1 voor de basisberoepsgerichte opleidingen is t.o.v. de cijfers voor het centraal examen; - voor het gemiddelde examencijfer voor de afzonderlijke vakken geldt dat het gemiddelde over drie jaar minimaal boven het landelijke gemiddelde ligt; - leerlingen zitten in de derde klas op of boven het basisschooladvies; - leerlingen behalen onvertraagd na de derde klas het diploma. De beoogde minimum resultaten per leerweg zijn daarbij 1 : 1 Omdat de streefwaarden afgeleid zijn van de landelijke resultaten kunnen per jaar fluctuaties optreden U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 16

17 Streefpercentages opbrengstenkaart 2 Afdeling Min. % Landelijk VMBO b 91% 86%-96% VMBO K 83% 77%-90% Leerlingen van Vakcollege Eindhoven zijn voor wat betreft de basisberoepsgerichte leerweg voor 80% en van de kaderberoepsgerichte leerweg 90% in staat om te voldoen aan de dan geldende referentieniveaus voor taal en rekenen. Wat gaan we doen? - Verder werken aan opbrengst gericht werken; - Werken aan de didactische vaardigheden van docenten; - Toetsbeleid vormgeven; - Binnen de lessentabel specifiek aandacht geven voor rekenen; - Een geïntegreerde, vakoverstijgende aanpak voor taal en rekenen. 3.2 Begeleiding De school begeleidt leerlingen bij talentontwikkeling op weg naar vakmanschap Onderwijs op Vakcollege Eindhoven staat in het teken van vakmanschap en talentontwikkeling. Voor wat betreft vakmanschap onderscheiden we 3 dimensies; kennis, vaardigheden en attitudes. Deze dimensies zijn leidend en zijn als zodanig herkenbaar in de onderwijsuitvoering en programmering aanwezig. Wat willen we? - Leerlingen inzicht geven in hun mogelijkheden/competenties - Leerlingen gelegenheid geven om hun specifieke talenten en interesses te ontdekken en te ontwikkelen - Dat wij oog hebben voor talenten naast het reguliere onderwijsaanbod 2 Actuele informatie over de opbrengstenkaart is te vinden op de website van de inspectie 3 De landelijke resultaten zijn uitgedrukt in de vorm van twee grenswaarden. Vijfentwintig procent van de scholen scoort onder de ondergrens en vijfentwintig procent van de scholen scoort boven de bovengrens. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 17

18 Wat zien we terug in 2019? - Leerlingen zijn in staat om te reflecteren op het eigen mogelijkheden en kunnen hier consequenties aan verbinden; - Wij hebben systemen en/of werkwijzen ontwikkeld die dit ondersteunen. - Leerlingen van Vakcollege Eindhoven doen binnen alle profielen mee aan regionale en landelijke vakwedstrijden. Wat gaan we doen? - We gaan LOB uitwerken in het curriculum; - Met competentiewijzers helpen we leerlingen reflecteren op het eigen gedrag, interesses en talenten. - In leerlingvolgsystemen en leerling-besprekingen specifieke talenten en interesses van leerlingen meenemen - Meedoen met regionale en landelijke vakwedstrijden Brede aandacht voor begeleiding en voor leerlingen Wat willen we? Vakcollege Eindhoven kenmerkt zich met betrekking tot begeleiding van leerlingen d.m.v. een duidelijke gestructureerde en planmatige, in het onderwijs geïntegreerde, aanpak. Deze is gericht op het behalen van een diploma. De begeleiding van leerlingen vindt plaats vanuit het team waar de leerling toe behoort: door de leraar geïntegreerd in het onderwijsproces; door de mentor. Mentor als spil ; door het team (docenten, mentoren, leerlingbegeleider, teamleider) d.m.v. cyclische leerlingenbesprekingen. Gespecialiseerde begeleiding gebeurt vanuit het begeleidingsteam van de locatie door specialisten binnen de school; door samenwerking met specialisten vanuit de hulpverlenende instanties. Wat zien we terug in 2019? - minder dan 5% voortijdig schoolverlaters; - Minder dan 6% ziekteverzuim leerlingen(geoorloofd en geoorloofd). Wat gaan we doen? - Begeleiding meer richten op het leveren van prestaties met voldoende aandacht voor het welbevinden van het kind. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 18

19 3.2.3 Combinatie top(sport)talentontwikkeling en onderwijs Wat willen we? Voor topsportleerlingen wordt binnen LOOT 6 en CTO 7 het onderwijsprogramma en het trainingsprogramma van de leerling op elkaar afgestemd. Wat zien we terug in 2019? - Het onderwijs is voor tenminste 50% gepersonaliseerd; - Leerlingen in leerjaar 1 en 2 krijgen sector gerelateerde praktijklessen op basis van lesbrieven van Vakcollege Groep Wat gaan we doen? - Zie Vakgroepen moeten in vakplannen specifiek aandacht hebben voor het bedienen van LOOT/CTO-leerlingen. U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 19

20 4 Personeel Vakcollege Eindhoven is een kleine school met een eigen karakter. De lijnen zijn er kort en je bent snel daar waar je wezen moet. Er wordt gewerkt in teams, waardoor persoonlijke aandacht, het gekend en erkend worden de boventoon voert. De teamleiders zijn de direct leidinggevenden. Zij zien immers de docenten dagelijks aan het werk en weten waarover ze het met elkaar moeten hebben. In principe bespreken de teamleiders met de docenten de invulling van de baan. Zowel lessen als taken worden in onderling overleg, uiteraard binnen de mogelijkheden die de school biedt, vastgesteld. Medewerkers van Vakcollege Eindhoven zijn zich bewust van de volgende beroepswaarden: - Vrolijk: stralen enthousiasme voor het beroep uit en zijn gericht op het oplossen van problemen; - Verrijkend: gaan positief met veranderingen om en verrijken anderen; - Verrassend: zijn vernieuwend maar nemen geen onnodige risico s; - Vakmanschap: streven voortdurend naar optimalisatie van kennis en kunde voor het vakgebied, relevante pedagogiek en didactiek; - Verantwoord eigenaarschap: leggen verantwoording af, zijn zich bewust van de morele kwaliteiten van hun denken en handelen ook in relatie met de doelen van de school en zijn daar aanspreekbaar op. Van de medewerkers van Vakcollege Eindhoven wordt verwacht dat zij: - De missie en de visie van de school delen; - Pedagogisch en didactisch competent zijn i.r.t. de doelgroep; - Kunnen inspireren en enthousiasmeren; - Verantwoordelijkheid nemen en afspraken nakomen; - Bij het lesgeven gericht zijn op zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerling; - De ontwikkeling van de leerling centraal stellen - Aan zelfreflectie doen en voortdurend werken aan de eigen ontwikkeling - Een teamplayer zijn Vakcollege Eindhoven organiseert voor haar medewerker: - Een begeleidings- en beoordelingstraject voor nieuwe docenten; U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan VCE def.docx 20

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Schoolplan College De Brink

Schoolplan College De Brink Schoolplan College De Brink 2012-2016 Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs 2 SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag.

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag. Jaarverslag 2013 1 1. VOORWOORD Pag. 4 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5 2.1 Wie zijn wij? 2.2 Hoeveelheid leerlingen 2.3 Personeelsbezetting 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7 3.1 Missie van Stichting Willem

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015

Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015 Scholingsplan Schooljaar 2014-2015 Versie 3 november 2014 Scholingsplan 2014-2015 De noodzaak van scholing Wolfert PRO is een onderwijsorganisatie die zich sterk ontwikkeld. Sinds de oprichting is op veel

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave

Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave 0. Kadernotitie 2014-2015 1. Inleiding 2. Werken aan opbrengsten 2.1. Cognitieve leeropbrengsten 2.1.1. Verbetering opbrengsten bij alle vakken vmbo 2.1.2.

Nadere informatie

Plan voor profilering, marketing en

Plan voor profilering, marketing en Plan voor profilering, marketing en communicatie Visie & aanpak 2011-2015 Versie 1.0 April 2011 Onderwerp / voorstel: Plan voor profilering, marketing en communicatie Status: Intern definitief Periode:

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst JAARVERSLAG 2012 Kleur je toekomst Inhoud 1. Organisatie Ten geleide 6 Tevreden 6 Raad van Toezicht 8 Goed Bestuur 10 De missie en visie van 11 de Stichting OSG Hengelo Continuïteit 12 2. Beleid, strategie

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie