MCTL - Managing Computer Technology Library

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MCTL - Managing Computer Technology Library"

Transcriptie

1 10. TAAKGEBIED MONITORING Monitoring van computertechnologie bestaat al langere tijd. Het is ontstaan vanuit de wens proactief potentiële problemen te willen voorzien en tijdig maatregelen te treffen om te voorkomen dat gebruikers met echte problemen worden geconfronteerd. Vaak speelt monitoring zich af op het terrein van hardware en software (Doet alles het? Dreigt er iets stuk te gaan, bijvoorbeeld harde schijven?). Uiteindelijk is een gebruikersorganisatie natuurlijk niet geïnteresseerd in hard- of software, maar in werkende systemen die flexibel meebewegen met de variatie in de bedrijfsprocessen. DOEL VAN DIT TAAKGEBIED Het zodanig monitoren van systemen dat zekerheid bestaat dat systemen goed (conform afspraken) functioneren en goed (conform verwachtingen) kunnen worden gebruikt. Het gaat hierbij ten eerste om de juiste beschikbaarheid, capaciteit en performance van computertechnologie. Aan de gebruikerszijde spreken we dan in termen van bijvoorbeeld werkplekken, aantallen transacties en variatie in werkaanbod (bijv. orders), die aan de leverancierszijde wordt vertaald in diverse componenten. Maar ook is hier te denken aan monitoring van de back-ups en de actualiteit van uitwijkplannen, zodat dataverlies kan worden voorkomen. Een tweede onderdeel van monitoring is het controleren van het daadwerkelijk gebruik van alle ter beschikking staande systemen. Door het werkelijk gebruik van systemen te monitoren en analyseren, kan onderbenutting worden voorkomen en kunnen verbeterpunten worden gedefinieerd. Deze verbeterpunten kunnen vervolgens via het taakcluster Change control worden geïmplementeerd. HOE WEET JE DAT HET DOEL IS BEREIKT? De volgende indicatoren zijn te benoemen om te weten of bovenstaande doel wordt bereikt: Het aantal personeelsleden versus het aantal werkplekken, het aantal transacties versus de omvang van klantenbestand etc. kennen allemaal een goede en verklaarbare verhouding Het percentage daadwerkelijk gebruik, de bezettingsgraad (te vergelijken met de bezettingsgraad van een vliegtuig of machines in productiebedrijven) van alle computertechnologie, dus alle hardware, software en databases, is > 75% Het aantal potentiele belemmeringen dat proactief is verholpen versus het aantal belemmeringen dat werkelijk is opgetreden en waar gebruikers werkelijk (over)last van hebben gevonden is 75%-25%, met andere woorden: dankzij monitoring is 75% van de belemmeringen proactief weggenomen (Genoemde percentages zijn uiteraard indicatief) INPUT, ACTIVITEITEN, OUTPUT De activiteiten in dit taakgebied zijn de volgende: V1.0 Pagina 1

2 1. Functionele monitoring interne operationele systemen 2. Controle loggings 3. Schouwing 4. Monitoring koppelingen met externe organisaties De activiteiten worden hierna verder uitgewerkt. 1. FUNCTIONELE MONITORING INTERNE OPERATIONELE SYSTEMEN Functionele monitoring wordt in samenwerking gedaan met de monitoring die infra en applicatie support uitvoeren. Bij functionele monitoring staat voorop dat het bedrijfsproces ongestoord doorgang moet vinden. Alle belemmeringen moeten vooraf worden gesignaleerd en nog voordat het bedrijfsproces werkelijk verstoord raakt ook opgelost. Indien hardware- of softwarecomponenten niet goed functioneren, dan heeft dit al snel ook functionele consequenties. Hierop zijn wel uitzonderingen: indien bijvoorbeeld hardwarecomponenten dubbel zijn uitgevoerd, dan kunnen componenten uitvallen zonder dat dat functionele consequenties heeft. Terwijl andersom overmatige opslag van gegevens in eerste instantie een functionele zaak is. Pas als dit geheel uit de hand loopt trekt in de praktijk infra support aan de bel. Indien vanuit functioneel support strak wordt gemonitord op gegevens en gegevensopslag en tijdig actie wordt ondernomen, dan zou de situatie nimmer hoeven te ontstaan dat schijven vollopen. Ook security issues, die al in het taakgebied security zijn benoemd, kunnen hier indien gewenst worden meegenomen. Dit is echter bij het taakgebied security al uitgebreider beschreven. Voorbeeld 1: de start van een werkdag bij een verzekeringsmaatschappij Voor de start van de werkdag op kantoor zijn diverse mensen van functioneel, applicatie en infra support al aanwezig. Zij checken de meest essentiële onderdelen van het systeem voordat de grote massa aan personeelsleden aan het werk gaat. Het is in feite een werkwijze die ook in een pretpark wordt gevolgd: voor opening worden alle attracties nagelopen. Vanuit functioneel en gegevensbeheer is natuurlijk niet de vraag Doen de systemen het? maar Kunnen de gebruikers zo meteen aan het werk?. Vanwege het nieuwe werken is het weliswaar zo dat steeds meer mensen ook op andere tijdstippen werken, maar de bulk van veel werk ligt toch over het algemeen op vrij vaste tijdstippen en voordat deze bulk aanvangt kan nog steeds een check worden gedaan. Voorbeeld 2: de webshop Een gemiddelde webshop heeft het functionele probleem dat de gebruikers letterlijk op grote afstand zitten. Zodra er iets niet werkt of niet klopt, zullen de gebruikers hoogstwaarschijnlijk geen contact opnemen, maar eenvoudigweg naar de concurrent gaan. Het is dus van groot belang niet alleen technisch een webshop in de gaten te houden, maar ook functioneel zeker te V1.0 Pagina 2

3 weten dat alles naar behoren functioneert. Bij een bepaalde webshop hebben ze de oplossing bedacht dat elke 5 minuten een pseudobestelling wordt ingeschoten. Dit gaat geheel geautomatiseerd, maar wel met steeds andere bestelgegevens. Vervolgens wordt de afhandeling door de webshop ook gemonitord, en is dus zekerheid verkregen dat functioneel alles werkelijk werkt. Daarnaast wordt het aantal bestellingen per uur gemonitord, en zodra dit afwijkt van het gewone patroon gaat een alert bij Functioneel support af. Vervolgens wordt eerst functioneel met de hand gecheckt of er iets bijzonders aan de hand is. Een praktische wijze om een en ander vorm te geven, is het inrichten van een functioneel dashboard. Zoals bij infra support visueel netwerken in de gaten worden gehouden, zo kunnen ook bij functioneel support complete bedrijfsprocessen in de gaten worden gehouden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in fabrieken zijn dergelijke dashboards al te vinden, waar dan ook meteen bij te zien is wat voor obstakels er zijn, wie er aan werkt en wat de ernst van de situatie is. Tot slot heeft monitoring een proactieve component. Uiteindelijk kan een prognose / forecast voor komende periode (dagen, weken, enkele maanden) worden opgesteld om proactief de computertechnologie, evt. samen met de leverancier, af te stemmen op het verwachte gebruik. 2. CONTROLE LOGGINGS Indien alle gebeurtenissen op systemen netjes worden gelogd, is hieruit het daadwerkelijke gebruik van systemen te herleiden: 1. De daadwerkelijke beschikbaarheid en continuïteit van systemen is, behalve uit de gemelde fouten, uit de logging af te leiden. Bovendien zijn hier patronen te herkennen, zoals bijvoorbeeld een verbinding die elke 20 minuten functioneel hikt, terwijl dat uit de registratie van fouten niet meteen blijkt (daar zit toch een minder strak patroon in). Ook kan hier vaak worden teruggehaald wat er allemaal op het gebied van back-up en restore is gedaan, en of dat allemaal volgens de regels is gegaan. Hier wordt aldus ook operationeel de continuïteit van de systemen gecheckt. 2. Uit de logging kan achterhaald worden of er sprake is (geweest) van ongewenst systeemgebruik of misbruik van systemen. 3. Indien de logging wordt afgezet tegen alle functionaliteiten in de systemen, kan worden gezien welke delen van systemen normaal, maar ook welke overmatig worden gebruikt of welke juist onderbenut blijven. Op detailniveau is zelfs te zien welke schermen kennelijk niet goed genoeg zijn: daar blijft een gebruiker onevenredig lang hangen, of een gebruiker gaat diverse keren tussen schermen switchen zonder een stap verder te komen. Het is zelfs mogelijk, door muisbewegingen te volgen, te zien waar binnen een scherm de aandacht naar uitgaat, en dit kan vervolgens worden afgezet tegen de oorspronkelijke bedoeling van het scherm. 4. Extreem veel mutaties, opvraging van bepaalde gegevens (waarom worden sommige gegevens zoveel opgevraagd), zware queries zijn bekende fenomenen die kunnen worden gemonitord. V1.0 Pagina 3

4 5. En tot slot kan worden gemonitord of het systeem binnen de afgesproken bandbreedte wordt gebruikt (aantal transacties, aantal werkplekken, aantal devices in geval van BYOD etc.) 3. SCHOUWING Bij schouwing gaat de Functioneel specialist letterlijk bij de gebruikers langs en controleert binnen de werksituatie van de gebruikers de werkelijke uitvoering van het werk. Hierbij kan bij ongewenste werkwijzen worden ingegrepen en er kunnen tegelijkertijd tips worden gegeven om werkwijzen verder te verbeteren. Een neveneffect van genoemde werkwijze is dat de drempel voor gebruikers om contact te krijgen met de Functioneel specialisten laag is en dat daar de nodige concrete verbeteringen uit kunnen voortvloeien. Door middel van schouwing is het mogelijk op de werkvloer de vinger aan de functionele pols te houden. De term schouwen Schouwen is in feite een periodieke controle en komt bijvoorbeeld voor bij waterschappen. Daar worden om de zoveel tijd alle watergangen, zoals zij sloten, kanalen en dergelijke noemen, maar ook de kaden en dijken gecontroleerd op onderhoud. Een ander voorbeeld is te vinden bij ProRail, die het spoornetwerk in Nederland beheert. Het spoor wordt eveneens visueel gecontroleerd op onvolkomenheden. Werd dit tot 2008 gedaan door baanwerkers, tegenwoordig wordt een speciale trein ingezet waarbij de controle via videobeelden plaatsvindt. 4. MONITORING KOPPELINGEN MET EXTERNE ORGANISATIES Zoals vroeger de gebruikersorganisatie verantwoordelijk was voor alle inkomende en uitgaande post, zo is zij tegenwoordig ook op digitaal gebied verantwoordelijk voor alles wat er met de buitenwereld wordt uitgewisseld. Het probleem dat vaak opdoemt, is dat het voor de eindgebruikers vaak niet doenlijk is om hier een adequate controle op uit te oefenen omdat de faciliteiten hiervoor ontbreken. Soms worden gegevens fysiek uitgewisseld, via USB-sticks of via mail met attachments. Meer en meer zijn er directe koppelingen tussen software en databases van diverse partijen, echter zonder dat de daarbij behorende monitoring voor gebruikers zelf goed is geregeld. Doorgaans heeft Functioneel support een coördinerende (in geval van problemen) maar ook een uitvoerende taak op het gebied van gegevensuitwisseling en gezamenlijk gebruik van gegevens / applicaties met de buitenwereld. De opkomst van cloud computing heeft een en ander in een stroomversnelling gebracht, het gezamenlijk gebruik van software heeft dit onderdeel weer een andere dynamiek gegeven. Specifiek kan in het kader van monitoring worden gedacht aan: V1.0 Pagina 4

5 1. Gegevensuitwisseling met de buitenwereld: wat gaat waar heen, wat komt er binnen van wie, etc.? 2. Gezamenlijk gebruik van gegevens of applicaties: wat wordt gezamenlijk gebuikt, wat is gescheiden, en is dit ook werkelijk het geval? 3. Welke personen hebben van buitenaf toegang tot eigen bedrijfssystemen, wanneer, waar, hoe is zeker te stellen dat niet anderen onrechtmatig deze toegang gebruiken? 4. Gebruik van externe systemen door eigen personeel (neem bijv. dropbox, gmail etc. die vaak gedachteloos door gebruikers worden ingezet) Aldus kan functioneel support een belangrijke ondersteunde rol spelen bij de overigens in het algemeen zeer nuttige en buitengewoon kostenbesparende elektronische koppelingen die vanuit de eigen organisatie met de buitenwereld zijn gemaakt. OPMERKINGEN De volgende opmerkingen over het taakgebied Monitoring kunnen worden gemaakt: 1. PRIVACY ASPECTEN BIJ MONITORING Monitoring heeft mede door het veelvuldig gebruik ervan op internet helaas een nare bijsmaak gekregen. Het is met monitoring mogelijk concreet gedrag van individuele personen zeer gedetailleerd te volgen of herleiden. Er moeten daarom ook maatregelen worden genomen om alleen waar nodig gegevens te verzamelen op persoonsniveau, bijvoorbeeld in het geval van excessief gebruik van eigen geheugenruimte of . In heel veel situaties is het helemaal niet relevant WIE iets doet, maar WAT er wordt gedaan, en moet daarop worden geacteerd. In die situaties moeten als het even kan al helemaal geen gegevens op persoonsniveau worden verzameld of anders direct daarna zodanig geaggregeerd dat ze daarna niet meer tot persoonsniveau zijn te herleiden. Het is en blijft een voortdurend aandachtspunt en het verdient ook aanbeveling breed te communiceren wat op welke wijze wordt gemonitord zodat iedere betrokkene op de hoogte is. V1.0 Pagina 5

MCTL - Managing Computer Technology Library

MCTL - Managing Computer Technology Library 16. TAAKGEBIED TESTEN Testen is een vakgebied dat werkzaamheden omvat die zich uitstrekken van diep in de techniek tot diep in de gebruikersorganisatie. Binnen MCTL wordt uitsluitend het functionele deel

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers.

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers. Besturen van IT-dienstverleners door de klant Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers 3.2 Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers. 127 Nadat in veel organisaties het infrastructuur

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE AORTA

SAMENWERKING IN DE AORTA AORTA DAP SAMENWERKING IN DE AORTA AORTA-DAP v 2.3 27-1-2014 1 De grondslag en het uitgangspunt van de AORTA DAP is: Alle beheerpartijen kunnen & mogen direct met elkaar samenwerken & communiceren. AORTA-DAP

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Information Risk Management Forum Standaardisatie Verkenning Authenticatie Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Roeien met de riemen die je hebt? Dit rapport heeft 25 pagina s AvZ/PP/JS/nv Inhoudsopgave

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

White paper Starten met e-mail marketing

White paper Starten met e-mail marketing White paper Starten met e-mail marketing De prettigste software voor professionele e-mail marketing Wie net begint met e-mail marketing staat een grote uitdaging te wachten. De vraag is namelijk: waar

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie